Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 26


Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Zien op Jezus

Het zien op Jezus is het hoogtepunt van het geestelijk leven.

Door het geloof Jezus Christus hebben we redding, vergeving, herstel en het eeuwige leven. Dat vinden we verwoord in de kern van het Evangelie in Johannes 3:16.

Daarvoor lezen we in Joh.3:14-15: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint met grotere afbeeldingen:

 PowerPoint sessie Zien op Jezus

Het gif van de zonde is dodelijk. Het zondeprobleem in ons moet worden opgelost. Door zonden ontstaan ook innerlijke wonden. Zielig naar jezelf kijken en klagen lost niets op. Minder of meer kennis van jouw ellendige toestand helpt je niet.

Het is een vaststaand feit dat je verlost moet worden van het zondegif. Het is ook een vaststaand feit dat een ieder die in Jezus gelooft, niet verloren gaat.

Jezus leert ons duidelijk in Joh.6:40: ‘En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal Hem doen opstaan op de laatste dag.’

Kijk daarom niet steeds naar beneden, in je duistere hart; kijk ook niet terug naar je pijnlijke verleden, maar kijk omhoog naar Jezus, Die als de koperen slang is verhoogd. Aan het kruis heeft hij de zonden op Zich genomen en Zijn reinigend bloed gestort tot vergeving van onze zonden.

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint over dit onderwerp:

Het reinigend bloed van Jezus. PowerPoint

Slechts door gelovig op Jezus te zien, word je gereinigd van het zondegif. Er is geen ander middel en er is ook geen andere Middelaar. Zijn bloed is het enige medicijn om jou te redden. In Joh.1:29 lezen we het verlossende woord voor jou: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’

Voor herstel van beschadigde emoties, pijnlijke herinneringen en zelfbeschuldigingen hebben we Jezus nodig.

Word je nog gekweld door pijnlijke herinneringen en schuldgevoelens? Wat hebben ze je aangedaan? Wat doe je jezelf aan? Het is een pijnlijk vergif dat je innerlijk leven behoorlijk kan verzieken. Zonden en wonden houden ons aan oude pijn gebonden. Het kunnen de pijnlijke doornen in onze gedachten zijn, die ons blijven kwellen.

Ik laat pijnlijke herinneringen aan het woord:

‘Verdien ik deze doornenkroon,

vol van gebroken gedachten,

die ik niet kan herstellen?’

In Johannes 19 lezen we het lijden en sterven van Jezus. We lezen Joh. 19: 1-3: ‘Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht.’

Zie op de gepijnigde en gegeselde Jezus!

Zie de Mens, zie de Koning!

Heling door de wonden van Jezus

Je hebt heling nodig. Door Zijn wonden is er voor jou genezing! We lezen in de Engelse Bijbel in Jes.53:5: ‘And by His stripes we are healed.’ De pijnlijke doornen in het leven van gelovigen zijn in de doornenkroon gevlochten. De doornen zijn op het hoofd van de Zaligmaker gedrukt. Als je dit inziet, draagt Hij jouw pijn weg. Werp dat een intens gelovige blik op deze Zaligmaker! Er is geen andere Weg…

We lezen in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ 

Zie dan maar op Zijn doorboorde handen, die in het Evangelie naar jou zijn uitgestrekt. Het zijn helende handen, om jouw innerlijke wonden te genezen. Zijn bloed dat reinigt ons, doet ons leven en maakt ons vrij.

Kruip dan maar tot aan de voet van het kruis. Het bloed van de verzoening druppelt naar beneden in het schuldige hart, in het lege hart en in het verdrietige hart. Het bloed blijft vloeien tot in jouw dieptepunt… en zo bereik jij het hoogtepunt!

Overweldigende genade

De liefde en genade van God in het geven van Zijn Zoon voor onze zonden is onbegrijpelijk groot. Dit dieptepunt van lijden is het hoogtepunt in de wereldgeschiedenis als het gaat om de genade en verzoening van God naar de mens. Dit loopt uit op een eeuwige verwondering en aanbidding. Voor alle gelovigen is de genade van God genoeg.

Heb je deze genade al ervaren?

Is deze genade voor jou ook al genoeg?

Zie het in het bekende lied 614 uit opwekking. Je kunt het na de liedtekst beluisteren via de links naar YouTube uit opwekking of naar mooie samenzang met instrumenten en een kinderkoor.

 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

(Refrein)

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg,
uw genade is mij genoeg.

*** 

Opwekking 614 mooie afbeeldingen en tekst

 

Opdracht 1 – Vragenronde voor de hele groep

Deelnemers die dat willen, kunnen in weinig zinnen één of enkele van de volgende vragen te beantwoorden. Het is een persoonlijk getuigenis voor de hele groep. Anderen kunnen dit ook later op de avond in de kleinere groepjes doen.

Deze sessie kan ook worden gezien als een dienst met getuigenissen. De deelnemers kunnen dan vertellen wat ze al hebben geleerd en ervaren van de genade van God en de opofferende liefde van Jezus Christus.

Anderen die nog zoekend zijn, kunnen ook vertellen hoe ze God en Jezus zien, en waar ze verlangend naar uitzien.

Nu volgen de vragen van opdracht 1 

a. Heb je de liefde van God ontdekt? Hoe dan wel?

b. Wie is Jezus voor jou?

c. Wat is voor jou: ‘zien op Jezus’?

d. Hoe wil je anderen bemoedigen vanuit het Evangelie?

Het ruwhouten kruis

Het ruwhouten kruis, toen op die heuvel daarginds, nodigt ons steeds weer uit om daar aan de voeten van Jezus de toevlucht te nemen.

Luister hieronder naar het lied in het Engels, dat mijn zoon heeft ingezongen. Het geeft je geweldige (voor)uitzichten… Het heeft al vele jaren de gelovigen bemoedigd. Klem je door het geloof ook vast aan het ruw houten kruis! Daarbij mag je voor redding en heling zien op Jezus, de Heiland.

Joh. de Heer heeft het lied in zijn bundel overgenomen. Het is nog steeds actueel en bemoedigend. (Ik laat het refrein op het laatst volgen.) Zing het verlangend en gelovig:

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd voor de mens tot het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,

heeft een wond’re bekoring en macht.

Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,

om de vreugde die dat kruis voor ons bracht.

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd,

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,

voor een ieder die in Hem gelooft.

 

Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood,

ook als hier smaad en spot is mijn loon,

want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,

‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

 

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon,

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon.

Wat ontvang je als je ziet op Jezus?

De Heiland roept je toe vanuit Jes.45:22: ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’ (In het Engels: ‘Look to Me, and be saved.’)

Hoe ver je jezelf ook van Hem verwijderd voelt, Hij ziet je, Hij kent je en roept je op om alleen maar op Hem te zien.

God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.  Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Hoe worden zonden vergeven?

Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’? Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. In de afbeelding zie je hoe de schuld wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere Jezus Christus. Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van Christus gebracht.

Hoe komt er genezing en herstel?

Onder de lichtbundel van het Evangelie vindt ook het proces van genezing plaats. Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te helen. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons leven, die liefde en herstel nodig hebben.

Begrijpen, geloven en verplaatsen

De grote Plaatsvervanger Jezus Christus heeft in de plaats van zondaren aan het kruis gehangen. Dat moeten we leren begrijpen, om het voor onszelf in het geloof te aanvaarden.

Door het geloof brengen we wat we kwijt moeten bij het kruis

Daar ontvangen we ook wat we geestelijk nodig hebben 

Geloven betekent dan ook: ruilen met Jezus. kruis krijgen we te maken met ‘ruilen’, oftewel met ‘verplaatsing’. Je ziet het bij de volgende tegenstellingen, die we door het geloof kunnen ervaren:

– Jezus droeg onze schuld, en wij ontvangen vrijspraak van schuld.

– Jezus droeg onze (innerlijke) pijn, en wij ontvangen herstel.

– Jezus werd gehaat en afgewezen, en wij worden geliefd en geaccepteerd.

– Jezus leed gebrek, en wij ontvangen vervulling.

– Jezus onderging verdriet en ellende, en wij ontvangen troost en vreugde.

– Jezus werd verbroken en doorstoken, en wij ontvangen vrede en heling.

Hoe worden we bevrijd van onze lasten? 

Christen in het boek ‘De Christenreis van John Bunyan’ ging gebogen onder een zwaar pak op zijn rug. Toen hij op het kruis zag, viel het pak van hem af in een diepe put. Bunyan vermeldt erbij: ‘Hij heeft het nooit meer teruggezien.’ Dat is een opmerkelijk uitspraak van deze bekende puriteinse prediker.

Bij het kruis valt er een pak van ons hart

We weten niet wat er allemaal in dit pak zat. Dat kun je het beste voor jezelf invullen. Neem maar aan dat daar ook de gevolgen van de zonden in zitten. Daarin zitten dus ook de mislukkingen, de brokstukken, de scherven en de pijn van je verleden.

Je kunt nog gevangen zitten in je verslaving. Probeer je de innerlijke pijn te verdoven?Je kunt nog vastzitten aan negatieve gedachten en leugens. Wil je door de Waarheid worden vrijgemaakt? Door Jezus is er herstel en vrijheid mogelijk.

Bij het kruis is er vergeving en herstel

 

Ze kon niet geloven dat God van haar kon houden

Ik herinner me een meisje, die een tijd geleden in mijn bijbelstudiegroepje zat. Ze barstte op een bepaald moment in tranen uit en zei dat ze niet kon geloven dat God van haar kon houden. We hebben daarna voor en met haar gebeden, maar ik besefte dat Gods Geest het bij haar moest doen. Ze bleef intens verdrietig en kon het uit zichzelf niet geloven dat God van haar hield en haar wilde ontvangen zoals ze was. Calvijn zegt ergens dat geloven is ‘dat je beseft dat God goedertieren gedachten over jou heeft’. Dat geloof had ze in ieder geval niet.

Aan het eind van de avond werd er in de grote groep nog gezongen. In een ander bijbelstudiegroepje hadden ze gesproken over lied 200 uit de gele bundel. Dat is het lied: ‘Zo lief had God de Vader ons’. Vanuit die groep werd het lied ook opgegeven. We hebben het uiteindelijk samen helemaal gezongen. Dit lied werd voor haar gebruikt om haar ogen en hart te openen voor de liefde van God.

Het lied is onder meer gebaseerd op de teksten Joh.3:16, 19:30 en Gal.6:14. (Tekst: Stuart Townend; muziek: P. van Essen.) Ik laat het lied nu volgen:

Zo lief had God de Vader ons,

dat Hij Zijn eigen Zoon zond

 tot heil van ons gebroken hart,

omdat Hij ons zo kostbaar vond.

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn,

toen Hij Zijn Zoon zo lijden zag;

toch is het Jezus’ bloed dat ons

weer dicht in Zijn nabijheid bracht.

 

O, zie de Mens daar aan het kruis,

met al mijn schuld beladen.

Beschaamd hoor ik mijn eigen stem

Hem loochenen en smaden.

Het was de zonde die Hij droeg,

totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’

Zijn laatste adem bracht mij hoop,

Zijn sterven werd mijn levenskracht.

 

Ik roem niet meer in eigen kracht,

in gaven, in wat wijsheid is;

ik roem alleen nog in de Heer,

Zijn dood en Zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in Zijn loon,

de zege die Hij heeft behaald?

Maar dit weet ik met heel mijn hart:

Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Ze ervoer toen de liefde van God tot haar! De grote verandering was duidelijk te zien. Haar geestelijke droefheid werd veranderd geestelijke blijdschap. Ze heeft er daarna ook over mogen getuigen. Ze mailde me achteraf:

‘God gaf mij de kracht om te geloven’

Hieronder volgt lied 509 van opwekking, gezongen door Sela. Daarop volgt het bekende lied: ‘Daar juicht een toon’, een jubel op de opstanding en overwinning van Jezus Christus.

Opdracht 2 voor de hele groep

Voor deze eerdere opdracht (die nu wordt herhaald) beluisteren we in het lied ‘Meer dan ooit…’ over de rijkdom die we kunnen ontvangen door het offer van Jezus Christus.

Het lied kan ook worden afgespeeld als de deelnemers hun last, schuld en pijn opschrijven en aan de voet van het kruis neerleggen.

Daarna kan het lied ‘Op dat moment – Dank u voor het kruis’ worden afgespeeld (dat verderop volgt met een link naar YouTube).

https://www.youtube.com/watch?v=mDwrckq4ghU

 YouTube-video Remco Hakkert, meer dan ooit…

Bij deze opdracht dient er dus een houten kruis aanwezig te zijn in de zaal. 

Het is goed dat daarvoor eerst wordt gebeden. Tijdens deze gebeden kan worden benoemd welke lasten, schulden en pijn aanwezig kunnen zijn in de harten en gedachten. Er kan dan een oproep tot schuldbelijdenis en overgave volgen.

Laat het daarna een poosje stil zijn, zodat een ieder tot zichzelf kan inkeren, en iets over zichzelf invullen bij de woorden op het papier de scherven. Het gaat erom dat we vervolgens de last, schuld en pijn aan de voet van het kruis neerleggen.

Het kan op de volgende manier gebeuren: 

De deelnemers kunnen het opschrijven op de afbeelding van de scherven hierboven. Ze krijgen daar een gekopieerd papier van. Bij de verschillende woorden op de scherven kunnen ze iets opschrijven waar ze mee zitten.

Hieronder kun je de afbeelding groter krijgen via PowerPoint:

PowerPoint Breng je scherven bij het kruis

Je kunt daarbij schrijven: ‘Ik wil van mijn boosheid tegen … af.’ Of: ‘Ik wil van mijn pijn van afwijzing af.’ Verder: ‘Ik wil van mijn angst over … af.’ Misschien ook: ‘Ik wil van mijn schuld tegenover God en … af.’

Daarbij kun je steeds weer schrijven:

Vergeef mij mijn … ‘,

of: ‘genees mij van mijn …

Daarna kun je er mee naar het kruis gaan, de snippers daar verscheuren en bij het kruis neergooien.

Hieronder volgt het lied dat intussen wordt afgedraaid:

http://www.youtube.com/watch?v=EYjoBmIG8EQ

 YouTube-video Opwekking 545 – Op dat moment

 

Opdrachten voor de kleinere discussiegroepjes

Samen lezen Jesaja 53:1-12

Opdracht 1. Bespreek samen Jesaja 53

a. Om de beurt kunnen de groepsleden daarbij een tekst benoemen die hen het meeste aanspreekt, en uitleggen waarom dit zo is.

b. Wat heeft Jezus volgens de verschillende teksten allemaal geleden?

c. Hoe is zijn innerlijke houding hieronder geweest?

d. Waarom zijn deze verschillende facetten van lijden zo belangrijk voor ons?

Over Jezus lezen we in Jesaja 53:3 dat Hij veracht was, en gezien werd als de onwaardigste onder de mensen.

2. Waarom werd Jezus Zelf ook veracht en afgewezen?

We lezen in Jesaja 4 en 5:

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.’

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Stelling:

Voor herstel van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing

 hebben we Jezus nodig.

3. Wat kunnen we leren van Jesaja 53:4-5 en de stelling hierboven?

4. Hoe kunnen we herstel ontvangen door de wonden van Jezus?

Kun je het geloven?

Lezen: Johannes 3:13-21 en 3:33-36 

In Joh.3:14-15 wordt ons verkondigd: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

Kom maar gelovig tot Jezus, Die je tegemoet komt in het Evangelie! Kom zoals je bent. Geef gehoor aan Zijn uitnodiging. We lezen in Joh.3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ Als je niet gelovig tot Jezus komt, ben je Hem ongehoorzaam. Geloven is gehoorzamen aan de roeping van God.

Jezus straalt Gods liefde tot een verloren wereld uit. We lezen dat  zo duidelijk in Joh. 3:16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

5. Wat leer je van deze teksten?

6. Kun je Johannes 3:16 geloven? Wil je het wel?

Voorbeeld bij opdracht 7

Klimplantje Geloof heeft het hout nodig

We hebben het tijdens een Bijbelstudie eens gehad over het voorbeeld van een klimplantje. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Het plantje moet dan als een miezerig onderkruipseltje maar een beetje over de grond groeien. Het kruipt slechts over het stof. Dat is geen stof tot roemen. Het moet laag aan de grond blijven leven. Zo kan het ook bij jou zijn. Je kunt maar niet opstijgen uit je lage positie.

Er is echter een hout in de aarde geplant. Dat is het ruwhouten kruis. Achter het kruis, waarop Jezus het verzoenend werk heeft volbracht, schijnt nu de zon van Gods liefde (Joh.3:16).

Een gelovige is als dat kleine klimplantje. Gods verwarmende zonlicht lokt hem aan en maakt hem actief. We lezen in Jes.60:1: ‘Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.’ De gelovige kruipt naar het licht toe.

Gods heerlijke zonlicht

maakt klimplantje Geloof actief

Als hij door een storm wordt teruggewaaid, kruipt hij daarna opnieuw in de goede richting. Onderweg komt hij bij het hout van het kruis. Langs het hout kan hij omhoog klimmen. Het klimplantje Geloof hecht zich aan het kruis en stijgt dan op uit zijn lage staat. Het kruis is geplant in onze lage staat, zodat wij in staat zijn om door Jezus hogerop te komen.

Opdracht 7

a. Bespreek samen het voorbeeld van het zonlicht, het kruis en het klimplantje.

b. Welke geestelijke lessen kun je er uithalen?

c. Waar bevindt jouw klimplantje Geloof zich ergens?

d. Kun je vertellen dat je hebt volgehouden in tegenslagen? Wat heb je meegemaakt?

e. Heb je houvast gevonden bij het kruis? Hoe is dat gegaan?

f. Hoe kan het geloof verder groeien en sterker worden? Wat is daarvoor nodig?

g. Wil je jouw geloofservaringen delen, en daar anderen mee aanmoedigen?

Gebed in groepjes

Ga samen in gebed en probeer daarbij anderen te bemoedigen. 

Afsluiting met een lied van Sela en/of met Opwekking 615

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt. © Stichting Sela Music

Hieronder volgt opwekking 615, waarbij de dank wordt uitgezongen voor het offer door het Lam van God. In aanbidding willen we God hiermee eren voor Zijn onbegrijpelijke liefde. Waardig is het Lam om te ontvangen alle eer, aanbidding en dankzegging. Jezus is de hoog verheven Heer.

https://www.youtube.com/watch?v=y7vCx_ubbfs

YouTube-video Opwekking 751″Ik zie het kruis”

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon

Refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegenvierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam

Couplet:
Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon

Refrein:

Tekst en muziek: Darlene Zschech. Ned. tekst. Mireille Schaart.