De roeping, schuld en het herstel van evangelist Kalafi

Tijdens een evangelisatie-actie in Nieuw Zeeland kwam Loren Cunningham in 1967 de achttienjarige Kalafi tegen in de stad Auckland. Loren was daar met zijn team van Jeugd met een Opdracht (JmeO), om het Evangelie te brengen in de wijk Ponsonby.

LCK 5e

In de Polynesische getto aldaar woonden duizenden Maori’s en mensen van de eilanden Samao, Tonga en Cook. Hij ontmoette daar Kalafi Moala uit Tonga, die aangaf dat Loren geen moeilijker buurt had kunnen kiezen voor zijn evangelisatiewerk.

De bekering van een dronkaard tot een jonge evangelist

Loren geeft ons door over de bekering van deze jonge broeder in het geloof: ‘Kalafi vertelde verder hoe hij eens vroeg in de ochtend dronken was thuisgekomen en plotseling inzag wat een puinhoop hij van zijn leven had gemaakt. Hij knielde naast zijn bed en begon te huilen. Hij weende drie uur lang en vroeg God in zijn leven te komen en hem te veranderen. Toen hij om acht uur opstond was hij een nieuw mens.’

Loren werkte met hem samen en zag dat de toen 18-jarige Kalafi al een goede leider kon zijn om zijn eigen volk met het Evangelie te bereiken. Hij kon een eigen bekeringsverhaal vertellen en er werd aandachtig naar hem geluisterd als hij hen het Evangelie bracht.

Verderop volgt het verhaal van Kalafi over zijn bekering, zijn evangelisatiewerk, terugval en herstel in de dienst van God.

Het is een bemoedigend verhaal als we zelf ook een terugval kennen, teleurgesteld raken en geestelijk herstel nodig hebben. Daarbij is het nodig dat we leren luisteren naar God en Zijn leiding beter leren opmerken. Daar kun je meer over lezen in het artikel over Loren op deze website (een subtitel onder dit artikel). Het is ook tegelijk een recensie en aanbeveling van zijn boek ‘Is dit echt van U, Heer?’. Je ziet het boek op de afbeelding met Loren:

boek LC

De bekende Loren Cunningham is oprichter van Youth With A Mission (Jeugd met een Opdracht). Loren verhaalt het indrukwekkende levensverhaal van Kalafi in zijn genoemde boek.  Kalafi is één van de jonge evangelisten geweest die deel uitmaakten van de vele duizenden jonge gelovigen die wereldwijd zendingswerk hebben gedaan vanuit Jeugd met een Opdracht.

Kalafi Moala kwam van het eiland Tonga en ontving al op jonge leeftijd een rijke zegen van God op het zendingswerk waaraan hij zelfs leiding gaf aan groepen jonge evangelisten. Helaas ging het door een misstap niet goed meer in zijn huwelijk. Hij was vóór zijn bekering in zijn jeugd op Tonga een alcohol drinkende herrieschopper. Als gevolg van zijn huwelijksproblemen en zijn falen trok hij zich terug als leider. Hij kon niet tot herstel komen en viel een tijd in ernstige zonden.

LCK 2b

God heeft Kalafi op een bijzondere wijze tot inkeer gebracht. Hij ontving vergeving, zuivering en een oprecht hart in de overgave aan God. Hij is uiteindelijk hersteld in een leiderschapspositie bij de organisatie. Daarna heeft hij al veel zegen op zijn werk mogen ervaren.

Wanneer kan God je weer gebruiken?

Loren geeft aan dat er reiniging en zuivering van het hart nodig zijn om Gods stem beter te leren verstaan en Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen.

LC 1a

Loren heeft dit zelf moeten ervaren,

om daarna een bruikbaar vat voor God te kunnen zijn

Hij ging zelf gebukt onder de pijn van afwijzing, maar mocht zijn werk niet voortzetten voordat hij om vergeving had gevraagd bij hen die hem hadden afgewezen. Loren werd ontdekt aan zijn trots. Hij besefte hoeveel keer hij iets had gedaan of gezegd om erkenning van mensen te verwerven in plaats van die van God. De woorden van zijn moeder kwamen hem weer in de gedachten: ‘Zoon, als je trots wordt, kan God je niet meer gebruiken…’

‘Zoon, als je trots wordt,

kan God je niet meer gebruiken…’ 

Loren geeft aan: ‘Plotseling zag ik hoeveel tijd ik had verknoeid door te proberen mijzelf en mijn eigen ideeën te verdedigen. Die tijd was ten koste gegaan van het echte werk dat gedaan moest worden: met andere mensen over Jezus spreken.

In tranen vroeg ik God om vergeving. Van nu af aan wilde ik werkelijk positief spreken over mijn vroegere leiders. Ik kon weer dankbaar zijn, zowel voor hen als voor wat ik van hen had meegekregen.’

Herstel is mogelijk in de dienst van God

In de Bijbel en kerkgeschiedenis zien we meerdere malen hoe vurige en toegewijde gelovigen in zonde vallen of een terugval krijgen. Gelukkig lezen we daarbij ook van hun herstel door de genade van God. We zien het bij David en Petrus. Ze hebben de nodige lessen geleerd, die aan ons zijn overgeleverd. Ernstige zonden zoals overspel en het verloochenen van Jezus zijn vergeven na berouw, belijdenis en terugkeer naar God.

Daarna zijn David en Petrus weer gebruikt in de dienst van God. We worden bemoedigd en aangemoedigd in de Psalmen 32 en 51, maar ook in de brieven van Petrus. We kunnen ervan leren hoe belangrijk het is om God nederig en gehoorzaam te dienen en Jezus te volgen in het licht.

We lezen in de Handelingen hoe juist Petrus op een bijzondere wijze is gebruikt door God in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en in de oogst van Jezus Christus.

We zien het ook in de hieronder verhaalde geschiedenis van Kalafi Moala en zijn werk voor Jeugd met een Opdracht in Zuidoost Azië en de eilanden in de  Grote Oceaan (Stille Zuidzee).

LCK 5e

In de Polynesische getto aldaar woonden duizenden Maori’s en mensen van de eilanden Samao, Tonga en Cook. Hij ontmoette daar Kalafi Moala uit Tonga, die aangaf dat Loren geen moeilijker buurt had kunnen kiezen voor zijn evangelisatiewerk.

Kalafi was de oudste zoon van negen kinderen en woonde in zijn jongere jaren op één van de eilanden van Tonga. Hij was kerkelijk opgevoed, maar had aanvankelijk geen levende relatie met God.

Hij was op de meest vooraanstaande school op Tonga een aangeboren leider, maar helaas ook ‘een drinkende, brassende herrieschopper’. 

Zijn bekering

Loren heeft het verhaal over Kalafi opgeschreven in zijn bekende zendingsboek ‘Is dit echt van U, Heer?’ Het gaat over het ontstaan van Jeugd met een Opdracht, die groeide door het luisteren naar God en het opvolgen van Zijn aanwijzingen.

Hij geeft ons door over de bekering van deze jonge broeder in het geloof: ‘Kalafi vertelde verder hoe hij eens vroeg in de ochtend dronken was thuisgekomen en plotseling inzag wat een puinhoop hij van zijn leven had gemaakt. Hij knielde naast zijn bed en begon te huilen. Hij weende drie uur lang en vroeg God in zijn leven te komen en hem te veranderen. Toen hij om acht uur opstond was hij een nieuw mens.’

Op Tonga begon hij al te evangeliseren toen hij nog op school zat. Hij kwam regelmatig samen met vrienden om te bidden en de Bijbel te lezen. Veel studenten van die school zijn christen geworden.

Loren had het voorrecht om met Kalafi te evangeliseren in de wijk Ponsonby. De mensen luisterden naar Kalafi, ook een Polynesiër. Vooral als hij niet ‘preekte’, maar zijn eigen verhaal vertelde en daarbij sprak over de kracht van God die mensen kan veranderen.

Medewerker bij Jeugd met een Opdracht

Al spoedig werd deze krachtige evangelist Kalafi opgenomen als full-time medewerker van Yout With A Mission (YWAM). Hij werd al gezien als de eerst niet-westerse leider in het grote gebied rondom Zuidoost Azië. Tijdens een eerste actie op het eiland Tonga had hij al een team van 20 eilandbewoners verzameld, die bij het team van 35 buitenlanders kon worden gevoegd. Ze deelden duizenden traktaten uit. Volgens het verslag hebben honderden mensen daar Jezus leren kennen.

Schuldbelijdenis voor trots en vergeving in Japan

Zes jaar later was de centrale basis van Kalafi’s groeiend werk met JmeO in Japan gevestigd. Loren heeft daar ook zijn vrouw Tapu ontmoet. Ze waren toen in Japan op een conferentie van verootmoediging onder de leiders van JmeO. Er waren fouten gemaakt. De aankoop van een zendingsschip en het geld daarvoor bleek een voedingsbodem voor trots te zijn. Loren werd er in een visioen bij bepaald.

In 13 jaar was de organisatie uitgegroeid tot  200 zendelingen uit 15 landen. Loren zag in dat Jezus ‘bedroefd in de schaduw stond, terwijl wij een brok metaal aanbaden’. Loren heeft gebeden: ‘O God! Vergeef me! Ik heb mijn ogen gevestigd gehouden op het schip dat U ons wilde geven, en Uzelf uit het oog verloren! Wij zijn het schip niet waard! We willen U Uw eer niet ontnemen, en het toekennen aan een brok ijzer.’ Hij huilde lange tijd. Hij wist dat God hem had gehoord en vergeven.

Tijdens deze conferentie in 1973 te Osaka in Japan bekende Loren het. Het duurde niet lang voordat de hele groep in tranen was. In zes dagen dat ze bijeen waren als leiders, bleven de bekentenissen en belijdenissen van (persoonlijke) zonden komen. Men had reiniging nodig Het besef van Gods ontzagwekkende heiligheid was daar aanwezig. Loren vermeldt: ‘We begonnen ook grote tekortkomingen als organisatie te zien. De allergrootste was trots.’ Loren gaat verder: ‘Op de zevende dag waren we zacht aan het zingen, toen plotseling een bijzonder diepe rust over ons kwam. Zij ervoeren het werk van de Heilige Geest. Loren geeft aan: ‘Hij veegde alle schuld weg. We waren rein, vergeven.’

72.000 dollar voor het leren van nederigheid

Toen ze de aankoop van het schip hadden afgezegd, stopte de giftenstroom. Ze zaten vooral met de betaalde borgsom: de aanbetaling van 72.000 dollar. Dat betrof een nog grotere geeft die een zakenman uit Engeland had geschonken.  Toen Loren hem had meegedeeld dat ze de borgsom kwijt waren door de verkeerde keuze en trots, reageerde de zakenman als volgt: ‘Ik vind dat mijn geld goed geïnvesteerd is, Loren! God heeft het gebruikt om jullie organisatie ertoe te brengen, zich voor Hem te verootmoedigen. Ik heb de volste verwachting dat je nu met bijzonder grote kracht vooruit zult  zal gaan. Gefeliciteerd!’ Wat een man van God was deze zakenman, die 72.000 dollar een geschikt bedrag vond om deze zendingsorganisatie nederig te maken.

Schuld en huwelijksproblemen bij Kalafi

Tijdens de bekentenissen in Osaka stond ook Kalafi op. Hij gaf met een ernstig gezicht aan dat hij problemen in zijn huwelijk had. Vier jaar laten bleken de zorgen tussen Kalafi en zijn vrouw Tapu te zijn toegenomen. Het huwelijksprobleem kwam voort uit het feit dat hij als getrouwde man een meisje had gekust. Hij is niet verder gegaan dan dat. Hij heeft het ook aan Tapu beleden en de leiders die onder hem stonden. Tapu was echter te diep verwond. Zij kon het verraad niet vergeten.

LCK 2b

Daarna werd hun een gratis huis aangeboden in California, waar hij zijn huwelijk weer op orde wilde krijgen.

Na enkele weken bleek het ernstig mis te zijn met zowel Kalafi als Tapu. Het leek dat hij een verhouding met een meisje had. Bij een tweede contact sprak Loren tot hem door de telefoon: ‘Kalafi, je moet beseffen hoe ernstig de situatie is. Waarom kom je niet terug?… nu meteen. Het is nog niet te laat.’ Het bleef stil achter de lijn.

Van kwaad tot erger…

Een week later kreeg hij een brief van Kalafi, waarin hij schreef: ‘Ik respecteer God, Loren, maar ik kan geen huichelaar zijn. Ik moet mijn eigen leven kunnen leiden. Ik verzoeken je dringend voorlopig dus geen contact meer met mij op te nemen.’ Wat een verdriet!

Enkele maanden na deze brief gingen Loren Joy Dawson samen in gebed en om voorbede te doen voor Kalafi.

Ze smeekten:

 ‘God geef hem nog een kans!’

Later hoorden ze dat Kalafi op datzelfde ogenblik in een bar was met een aantal andere jonge mannen. Loren vertelt ons erover: ‘Hij had zich al snel in allerlei zonde gestort. Elke avond was hij de eerst die begon te drinken en de laatste die bleef bij de gevechten die dikwijls uitbraken. Hij was zelfs een pistool bij zich gaan dragen.

Die avond was hij in zijn favoriete bar en deed zijn best zich genoeg te bedrinken om een gevecht te durven beginnen.

Plotseling kwam er een tenger meisje naast hem op de bank zitten. Boven de ruwe muziek uit vertelde ze Kalafi dat ze ooit eens naar voren was gegaan bij een samenkomst van Billy Graham. Kalafi had haar verrast aangekeken: geen van zijn nieuwe vrienden kende zijn achtergrond.

Het meisje ging verder en vertelde hem dat ze wilde, dat ze zich aan die beslissing had gehouden. ‘Kalafi, ik ben zo bang,’ besloot ze. ‘Ik weet dat ik dood ga en naar de hel ga.’

Toen Kalafi dit hoorde, brulde hij deze verbazingwekkende woorden uit, boven het geraas van de bar: ‘God, laat me met rust!’

Tapu was zangeres geworden in een nachtclub. Toen Loren en zijn vrouw Darlene  haar vonden, moesten ze haar na vijf minuten weer zonder resultaat verlaten.

God sprak tot Kalafi

Niet lang daarna kreeg Joy de indruk dat ze Kalafi nog één keer moest schrijven. Laten vernamen ze, dat de brief Kalafi bereikte één dag voordat hij een feest met drugs had willen geven. Kalafi scheurde de brief open in zijn auto. Plotseling sprak God toen tegen hem. Kalafi hoorde Hem spreken met hoorbare stem. Hij begon te zweten en hoorde de Heere vol tederheid spreken: ‘Kalafi, een christelijk leven leiden is niet gemakkelijk. Maar er is één ding dat nog moeilijker is: géén christen zijn. De prijs die je betaalt om Mij te volgen is veel minder hoog dat de prijs die je zal moeten betalen wanneer je Mij niet volgt.’

Hernieuwde bekering

Kalafi rende daarna naar de dichtstbijzijnde telefooncel en belde Loren op . Daarna heeft hij ook contact opgenomen met Jim en Joy Dawson en bad vier uur met hen. Toen kwam er een einde aan een periode van vijf maanden, waarin Kalafi van God gescheiden was geweest. Hij kwam terug naar het eiland Hawaii.

Kalafi heeft lange tijd nodig gehad om te kunnen genezen. Hij had daar een bedrijf in tuinarchitectuur. Hij verwachtte niet dat hij ooit nog in de bediening zou staan. Hij zei: ‘Het is al genoeg dat Jezus mij vergeven heeft. Ik wil voorlopig gewoon alleen maar zijn, en niets hoeven doen.’ Nadat er nog pogingen zijn geweest, zijn Kalafi en Tapu gescheiden. Hij begon weer te drinken. Kort daarna is hij  getrouwd met Leda, die geen christin was.LCK 6f

Nieuwe keuzes

Negen maanden na zijn nieuwe huwelijk gaf hij aan met Leda op bezoek te willen komen. Dalene praatte apart met Leda, die haar hart opende voor Jezus. Joy had een ernstig gesprek met Kalafi.

Niet lang daarna wilde Kalafi met Loren onder vier ogen spreken. Loren geeft ons door: ‘Tot mijn opluchting bleek Kalafi klaar om een duidelijke keuze te maken: God te gehoorzamen. Hij stortte zijn hart uit over alle pijn en schuld die hij jarenlang met zich had meegedragen. Het was een droevig maar overbekend verhaal van begeerte en trots, die hij nooit ten volle had kunnen belijden. We huilden allebei.’

LCK 7g

Loren geeft aan:

‘Toen ik naast Kalafi ging staan  om met hem te bidden,

wist ik dat hier een man stond die God wilde gebruiken,

ondanks wat er gebeurd was.’

Daarna besloot Kalafi brieven te schrijven naar alle kerken en bases van JmeO, om hun eerlijk zijn zonden te belijden en vergeving te vragen. Dat deed hij ook naar Tapu en zijn familie op Tonga.

Intussen liep het mis met zijn bedrijf in tuinarchitectuur. Na vijf tegenslagen met dat werk vroeg Kalafi zich af wat dit te betekenen had.

Herstel van bediening

Vervolgens werd hij uitgenodigd om te spreken op een bijbelstudiegroep van een naburige gemeente. Hij vertelde zijn levensverhaal, over schuld en vergeving. Tijdens zijn toespraak begon hij te huilen. Toen ging de Heilige Geest aan het werk bij aanwezigen in de kerk. Mensen begonnen te huilen. Er waren er die hun hart aan Jezus gaven, en anderen vonden herstel van hun eigen huwelijk.’

Toen wist Kalafi dat God hem zijn bediening teruggegeven had. Hij mocht weer wandelen en gaan ‘in het centrum van Gods wil’.  Hij zond Zijn zegeningen op de plaatsen waar Kalafi mocht werken in Zijn dienst.

Zijn oude vuur was terug,

maar dan wel met een nieuwe tederheid en begripsvermogen.

Hij wist wat het was om een terugval mee te maken. Hij wist van schuld, belijdenis, vergeving en herstel.LCK 8h

Grote zegeningen en wonderen

Hij is scholen begonnen in Honolulu, Singapore en Djakarta, waarin hij jonge evangelisten opleidde.

Loren geeft ons door over de bediening van Kalafi in die tijd: ‘Verhalen bereikten ons over honderden mensen die behouden werden; over getuigenissen: een doof meisje in Maleisië kon van het ene moment op het andere horen, een oude verlamde moslim in Indonesië begon te rennen en te springen nadat Kalafi voor hem had gebeden, en over gemeenten die werden gevormd in tot dan toe onbereikte dorpen.’

Een dankbare Loren merkt daarbij op:

‘We straalden wanneer we deze berichten hoorden,

waaruit Kalafi’s volledige herstel bleek.’

***