Als er vergeving is, kan er genezing zijn

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijk herstel heeft te maken met het bekende lied van Marcel en Lydia Zimmer ‘Als er vergeving is, kan er genezing zijn’. Hoe kun je iemand die jou al zolang heeft gekweld na zoveel jaren nog vergeven? Hoe kom je los van de pijn uit het verleden waaraan je nog steeds bent geketend? Hoeveel keer moet je iemand vergeven om geestelijk en psychisch in vrijheid te kunnen leven?

av 11a

Er is geloof in de vergevende liefde van God voor nodig om zelf ook te kunnen vergeven. Door de overweldigende liefde van Jezus ben je in staat om ook jezelf te vergeven. Als je niet kunt vergeven, zullen boosheid, wrok en bitterheid je innerlijk blijven pijnigen.

In dit artikel met opdrachten zien we dat vergeving mogelijk is. We zien hierin hoe ‘het bittere water van Mara’ van teleurstelling in ons leven weer gezond kan worden gemaakt.

Het bittere water in ons leven

kan door geloof en liefde zoet water worden.

Dan wordt ons leven geestelijk leefbaar en kunnen we met dankbaarheid de beker van de verzoening opheffen en drinken van het water van het leven. Jezus geeft aan in Joh. 7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Dan kan de blijdschap aan de rand van bitter  water weer binnenstromen. 

Sta je nog aan de rand van bitter water?

Wat kun je daar ontvangen?

In Exodus 15:23-25 lezen we dat de Israëlieten het bittere water van Mara niet konden drinken. (Lees het verband in Ex. 15:22-27.) Vanuit de grondtekst kan ‘Mara’ ook worden vertaald met ‘water van teleurstelling’. Wat zijn jouw bittere teleurstellingen? Wij hebben allemaal wel onze pijnlijke herinneringen aan teleurstellende ervaringen. Het kunnen ook trauma´s zijn, met diepere pijnplekken, die nog een verdere weg van herstel nodig hebben.

mar 13c

Herstel door de Heelmeester

Op aanwijzing van de HEERE door Mozes een stuk hout in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. We lezen namelijk na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26: ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’

Door de striemen van Jezus is er genezing voor ons

We hebben het helende hout van het kruis nodig In onze pijn en hulpeloosheid hebben we Jezus nodig! Al zijn de emoties nog zo beschadigd en al is de wil nog zo verzwakt, door de striemen van Jezus is er herstel mogelijk. We worden bemoedigd in Jes.53:5: ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Ex-directeur Teun Stortenbeker van verslavingszorg en GGZ De Hoop  leert ons: ‘Belijden, vergeving ontvangen en anderen vergeving schenken zijn net zo belangrijk als ademhalen, eten en drinken. Een mens wordt pas mens als de geestelijke versperringen zijn opgeruimd, die een vrije doorgang op de levensweg belemmeren.’

av 22l

Iemand vertelde me dat een cliënt bij een hulpverlener aangaf: ‘Hoe kan ik deze persoon vergeven, waar ik 15 jaar zoveel last van heb gehad? De hulpverlener reageerde: ‘Wil je nog 15 jaar last van hem hebben.’ De kweller was blijkbaar niet meer in de buurt, maar kon zich nog laten gelden in het hart van zijn slachtoffer.

Laat de kweller los,

zodat hij je geestelijk niet meer kan raken!

av 23m

Vergeven betekent letterlijk ‘ver weg geven’. Door het geloof kun je het ver weg geven aan Jezus, die de schuld en zonde heeft weggedragen aan het kruis. Als je niet kunt vergeven, blijf je jouw zware kruis zelf dragen. Als je het voor jouw onoplosbare probleem aan God uit handen geeft, kan er herstel komen van de innerlijke verwonding.

Mijn vader had vroeger een paard met een overgebleven granaatscherf uit de oorlog in het lichaam. Zo’n inwendige verwonding kan blijven irriteren, opspelen en zelfs gaan infecteren. Uiteindelijk bleek de beste oplossing: laat het er maar uithalen.

Heb je de irriterende granaatscherf 

‘ik kan niet vergeven’

al verwijderd uit je innerlijk leven?

Vergeving en genezing horen bij elkaar. Als wij anderen niet kunnen vergeven, ervaren wij ook niet de volle genezing op alle gebieden van ons innerlijk. We kunnen wel een vast geloof en momenten van geestelijke blijdschap hebben, maar op de achtergrond blijven dan toch nog de pijnen van afwijzing, wrokgevoelens en bitterheid zeuren. Vroeger of later steken die weer de kop op en zitten we geestelijk weer midden in de strijd.

In de Sta op cursus Geestelijk herstel wil ik de diepe oorzaken en hardnekkig resten van de geestelijke beschadigingen en pijn behandelen. Uit deze pastorale cursus is dit artikel gehaald. Hoe worden wij ook geestelijk en emotioneel bevrijd van onze innerlijke problemen? Hoe worden we bij Mara verlost van onze teleurstellingen, twijfels, angsten, boosheid en bitterheid?

Ik hoop en bid hierbij dat het helende hout van het kruis het water van teleurstelling en bitterheid zal maken tot een heldere bron. Dan kunnen we onze weg vervolgen naar een heerlijk Elim (zie Ex.15:22-27).

mar 11a

Hieronder kun je het beluisteren in de opname van opwekking:

YouTube-video Opwekking 642 – De Rivier

***

Als er vergeving is, kan de weg van herstel kan beginnen…

Voor herstel is vergeving nodig, zoals Lydia & Marcel Zimmer zingen:

 YouTube-video Als er vergeving is, kan er genezing zijn

Opwekking 629 

Hieronder volgt de liedtekst:

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan.
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft.

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen,
waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

***

Hoe kun je vergeven?

Hoe kun je vergeven als je zwaar bent gekwetst, ernstig bent mishandeld of misbruikt? Hoe kun je vergeven als je jarenlang bent afgewezen en vernederd? Hoe kun je vergeven als je lijdt onder het onrecht van iemand die het er nog steeds ‘lekker van neemt’. Vraag jezelf daarbij wel af, of iemand gelukkig kan zijn door het bedrijven van zonde. Zou jij in zijn of haar schoenen willen staan?

Ik laat nu verschillende voorbeelden van vergeving volgen. Bedenk bij het eerste voorbeeld: Zou Benoni in de schoenen willen staan van de moordenaar van zijn vader? Overweeg bij het tweede voorbeeld: Zou Corrie ten Boom in de schoenen hebben willen staan van de ex-bewaker van het concentratiekamp waarin zij heeft geleden? Je ziet in deze voorbeelden dat je kunt vergeven vanuit een liefdevol en gelovig hart.

Door Jezus kun je ook vergeven

Vergeven betekent letterlijk: ‘ver-weg-geven’. Je geeft dus het probleem dat je zelf niet aankunt ver weg aan God. Door Jezus is er vergeving mogelijk. Hij heeft de zonden en schuld weggedragen aan het kruis. Jesaja geeft aan in hoofdstuk 53 dat Hij onze ziekten op Zich heeft genomen (vers 4), en dat Hij om onze overtredingen en ongerechtigheden is verwond (vers 5). Hij heeft de zonde van velen (weg)gedragen en voor de overtreders gebeden (vers 12). Hij heeft ons de vrede aangebracht  (vers 5).

Ook Jezus gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. We lezen over Jezus in 1 Petr. 2:23: ‘Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen Hij leed, niet dreigde, maar het aan Hem overgaf Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.’

Denk ook maar eens na over de liefdevolle opdrachten voor ons in Efeze 4:31-32: ‘Houd alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster ver van u, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.’

Terwijl Jezus gekruisigd werd, zei Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lukas 23:34).

Omdat Jezus kon vergeven,

kunnen gelovigen ook vergeven

Voor herstel van pijnlijke herinneringen, gevoelens van afwijzing, zonde, bitterheid, boosheid en schuldgevoelens hebben we Jezus nodig

We lezen letterlijk in Jesaja 53:4-5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Ben je bereid om het heil van God aan te nemen, zoals deze door het Evangelie van Jezus Christus wordt aangeboden? Dan zullen bitterheid en boosheid van je wijken door de tederheid en liefde van God. Het komen naar voren in Opwekking 358, een lied van Graham Kendrick (vertaald door Jan Visser). Je ziet het op de afbeelding:

mar 15e

 Je kunt het lied hieronder aanklikken en beluisteren:

 YouTube-video Opwekking 358 – Uw tederheid genas

***

Geef het kwade dat anderen je aandoen ver weg

en houd je ver weg van de bitterheid en zonde

***

Let maar eens op het lied ‘Vader, vergeef het hun’ van Elly & Rikkert Zuiderveld:

Jezus zegt: heb je vijand lief en doe goed aan degene die jou haat.

Zegen wie jou vervloekt. Bid voor wie jou pijn doen.

Zo is Jezus.

Hij zei: Vader vergeef het hun (3x),

Want ze weten niet wat ze doen.

***

Neemt iemand je mantel af, geef hem ook je hemd erbij.

Slaat iemand jou op je wang, keer hem ook de andere toe

Wees als Jezus, en zeg: ‘Vader vergeef het hun…’

 ***

En wees barmhartig, zoals je Vader barmhartig is.

En oordeel niet, en je zult niet geoordeeld worden.

Wees als Jezus, en zeg: ‘Vader, vergeef het hun…’

***

YouTube-video Vader vergeef het hun 

 ***

Vergeving voor een misdadiger  

De vader van Lydia Zimmer is zendeling Jan Pit. Hij is zendeling in Laos geweest en directeur van Open Doors in Afrika en Europa. Hij overleed in 2008. Van zijn hand zijn verschillende boeken verschenen. In het boek ‘Doorbroken grenzen” (oktober 2009) schrijf hij over zijn veelbewogen leven. In Zuid-Afrika ontmoette hij Grace Dubé, de moeder van Bonani. Ze woonde met haar gezin in Soweto, een zwarte voorstad van Johannesburg. Haar man Benjamin was een zwarte evangelist, die de boodschap van liefde en vergeving bracht. 

Jan Pit verhaalt: ’Op een dag werd Benjamin door tien volksgenoten aangevallen en doodgestoken. Zijn moordenaars pakten zijn Bijbel, die hij altijd bij zich droeg, en drenkten die in zijn eigen bloed. Ze schreeuwden: ‘Wij willen geen boodschap van liefde en vergeving horen. Wij willen haat. Alleen dan zullen wij bevrijd worden van de blanke overheersing en apartheid.’ Zijn zoon 12-jarige Benoni had zich achter een vuilniscontainer verstopt. Hij zag het gebeuren, maar kon niets doen.

Grace vertelde Jan het gruwelijke verhaal. Ze vertelde dat haar zoon die nacht na de moord niet kon slapen en de hele nacht had gehuild. De Heere raakte echter in die nacht zijn hart aan en deed een wonder bij de jongen. Zijn vader had de avond vóór de moord tegen hem gezegd: ‘Zoon, als mij ooit iets overkomt, beloof me dat jij mijn werk zult voortzetten als je groter wordt. Jij kunt mooi zingen. Zul je altijd blijven zingen voor de Heer?’ Bonani had dit beloofd.

 ’s Morgen na die nacht hoorde Grace haar zoon in zijn slaapkamer zingen. Eerst met een gebroken stemmetje, maar het werd steeds krachtiger. Hij had een lied gemaakt in zijn taal. Hij zong: ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ 

De tien moordenaars zijn gearresteerd en gevangengezet. De drie eigenlijke moordenaars kregen 15 jaar, maar de zeven anderen, die het ook wel hadden beraamd en er bij waren geweest, kregen een aanzienlijk lagere straf. 

Op een zekere dag was één van deze zeven misdadigers aanwezig in een dienst in een grote kerk in Soweto. Daar trad de familie Dubé op en zongen hun lievelingslied ‘Vader vergeef’. Grace las Matth.18:21-22, vertelde dat ze had moeten leren vergeven, niet eenmaal, niet zevenmaal, maar zeventig maal zeven maal. Na de uitnodiging om naar voren te komen, kwam uiteindelijk een man bij haar. Hij sloeg de ogen neer en zei: “Ik heb Jezus nodig. Ik heb vergeving nodig. Ik… ik hoorde bij de groep die uw man heeft vermoord. Ik heb niet meegedaan aan de steekpartij, maar ik ben één van de zeven die vervroegd zijn vrijgelaten. Wat moet ik doen om vergeving te ontvangen?’

De misdadiger kwam naar voren en zei:

‘Ik heb Jezus nodig. Ik heb vergeving nodig.’

Grace ervoer toen dat het gemakkelijker was om te zingen ‘Vader vergeef’ dan te zeggen: ‘Ik vergeef jou’. Grace verhaalde verder aan Jan Pit: ’Maar op dat ogenblik raakte God ook mij aan. Hij gaf mij de kracht om mijn armen om de medeplichtige van de moordenaar heen te slaan en hem te vergeven, zoals Jezus ons vergeeft. Ik… ik heb tegen hem gezegd dat hij nu mijn broeder was geworden. Ze voegde eraan toe: Hij ging weg als een volkomen nieuw mens. En ik ook.’ 

Jan Pit geeft ons verder door dat Bonani later de leider van een christelijke muziekgroep is geworden. ‘God had hem aangeraakt, op twaalfjarige leeftijd. Sindsdien hebben Grace en haar gezin dit lied en andere liederen gezongen voor veel mensen die zelf worstelen met verdriet en pijn.’ 

Opdrachten voor een groepsgesprek

1a. Wat spreekt je aan in deze geschiedenis in Zuid-Afrika?

1b. En wat kun je ervan leren?

***

Corrie ten Boom over vergeving van een ex-bewaker

Een bijzonder voorbeeld van vergeving vinden we in de ervaring van Corrie ten Boom, die een tijd na de oorlog in Berlijn een ex-bewaker van het concentratiekamp ontmoette. Hij was christen geworden. Vanuit het Woord van God mocht hij weten dat er ook vergeving voor hem was. Bij de ontmoeting vroeg hij ook Corrie om vergeving. Ze kon het niet vanuit haarzelf, maar daarna wel vanuit de liefde van God. Ze vertelt het op de volgende YouTube-video. Je kunt erop aanklikken:

Corrie Ten Boom over vergeving

(Nederlandse ondertiteling) 

Hieronder laat ik een bewerkte afbeeldingenserie zien over deze geschiedenis van Corrie en de ex-bewaker. Je kunt deze gebruiken voor een PowerPoint:

Corrie ten Boom over vergeven 1aCorrie ten Boom 2bCorrie ten Boom 3c Corrie ten Boom 4dCorrie ten Boom 5eCorrie ten Boom 6fCorrie ten Boom 7gCorrie ten Boom 8hCorrie ten Boom 9iCorrie ten Boom 10jCorrie ten Boom 11kCorrie ten Boom 12lCorrie ten Boom 13nCorrie ten Boom 14m

Opdrachten voor een groepsgesprek:

2. Wat denk je van deze gebeurtenis van Corrie ten Boom en de ex-kampbewaker? Betrek hierbij de afbeeldingen. Praat er eens over door, wat je er persoonlijk mee kunt doen.

Heling voor het verwonde hart

3a. In hoeverre herken je jezelf in de volgende woorden en vragen in het lied van Sela?

3b. In welke bevrijdende en bemoedigende woorden en zinnen van het lied herken je jezelf ook? Wat heb je ervan ervaren?

HEEL MIJN HART

Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht 
om wat mij verwondde; ik verlies dit gevecht.

Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag 
hoe ik verder moet leven 
met mijn schaamte en schuld, 
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt; 
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

Wat mijn hart ook bezwaart, 
welke pijn ik nog voel; 
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,

die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn. 

***

YouTube-video Sela – Heel mijn hart – CD/DVD Live in Utrecht

YouTube-video Heel mijn hart

Gezongen door Danielle Schaap

***

Invalspoorten door traumatische ervaringen

Bij gevoelens van afwijzing kunnen velen behept zijn met geesten van boosheid en angst. Als het bij tijden dwangmatig en obsessief wordt, is dit het teken dat ze de controle over zichzelf min of meer verliezen. Vaak liggen hier niet goed verwerkte traumatische ervaringen of aan de hand gehouden zonden aan ten grondslag.

Zonden en onverwerkte traumatische ervaringen

 geven openingen voor boze machten 

Wilkin van de Kamp ziet ook traumatische ervaringen als een invalspoort voor demonische infiltratie. Hij verklaart ons in het handboek ‘Geboren om vrij te zijn’: ‘Op het moment dat iemand een traumatische ervaring ondergaat (psychisch of lichamelijk) is zo iemand niet in staat de controle over zichzelf te handhaven en is hij erg gevoelig voor de aanvallen van demonische machten.’

Wilkin geeft ook aan, dat een invalspoort ontstaat als wij Gods waarschuwingen negeren en bewust zondigen. Door boosheid te blijven koesteren, angst ruimte te geven en onvergevingsgezind te blijven, wordt een toegangsdeur voor demonen opengezet. Wij moeten schadelijke zonden in ons leven belijden, er tegen strijden en ze laten. Wilkin waarschuwt:

‘Een zonde uit het verleden blijft altijd aanwezig

zolang we hem niet openlijk beleden hebben.’

In Gen.4:7 lezen we dat God de boze Kaïn nog heeft gewaarschuwd, voor hij Abel ‘in dolle drift’ heeft doodgeslagen. De boosheid had Kaïn bezet. We lezen in vers 7 dat God hem toespreekt: ‘Indien u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie u moet heersen.’ In de New English Bible wordt vertaald, dat de zonde als een demon voor de deur ligt. Het gaat hier over de poort, ingang of opening van het hart. In het Hebreeuws staat er ‘deuropening’. In de Studiebijbel wordt hierbij aangegeven: ‘De zonde ligt als een roofdier bij de deur, gereed en verlangend om de mens te bespringen. Dit beest moet in bedwang gehouden worden; er moet over worden geheerst.’

De zonde ligt als een roofdier bij de deur van ons hart

In het handboek ‘Geboren om vrij te zijn’ wordt ‘bitterheid’ ook als invalspoort voor demonische infiltratie genoemd. De gevolgen van bitterheid kunnen in een toenemende mate zijn: wrok, haat, weerspannigheid en toverij. Onder toverij kun je ook scharen: het werken met machtsmiddelen en het manipuleren van gezinsleden of gemeenteleden. Dit kan dus ook voorkomen in reformatorische en Bijbelgetrouwe evangelische gemeenten en groepen.

Bitterheid uit zich vooral in boosheid en opstandigheid. Wilkin van de Kamp schrijft ons: ‘Weerspannigheid opent de deur voor demonen, die zich in elke vorm van rebellie thuis voelen. Leer vroegtijdig af te rekenen met bittere wortels (woorden).’

Geef door bitterheid de demonen geen opening in je leven 

Het door angst en boosheid innerlijk beschadigde geestelijke leven kan dus ook zijn bezet door een occulte belasting. Hiervoor is na herkenning, belijdenis en geestelijke overgave dan gebed nodig! Anderen kunnen voor en met je bidden. Het door boosheid verziekte en aangevreten innerlijke leven moet ook door middel van geloof en gebed worden hersteld en bevrijd.

Waarom zul je jezelf in zo’n geval langer kwellen en anderen pijn blijven doen met jouw verkeerde houding en jouw harde woorden? Als er sprake is van een occulte gebondenheid, die zich heeft vastgezet op de beschadiging, moet er ook voor je worden gebeden. Je hebt de boze te veel terrein in je leven gegeven. Laten we ons hierin steeds weer vernederen onder de krachtige hand van God, onze zorgen op Hem werpen, nuchter waken en gelovig de duivel weerstaan (lees hierbij voor jezelf: 1 Petr.5:6-9).

Karakterfouten

Er is nog een ander aspect in de lessen over het bittere water in ons leven. De bekende bijbelleraar Derek Prince schrijft erover in het boekje ‘Aan de rand van bitter water’. Hij leert ons, ‘dat God weet wat er in ons hart is en ons daarom brengt aan de rand van bitter water, opdat wij ontdekken wat er in ons is en met deze diepgewortelde karakterfouten kunnen afrekenen.’

De HEERE stelde Zijn volk op de proef die veertig jaren in de woestijn, om te weten wat er in hun hart was, of ze Zijn geboden wel of niet zouden onderhouden (Deut.8:2). Wilkin geeft hierbij aan: ‘Als we gaan beseffen dat God deze moeilijke gebeurtenissen in ons leven toelaat, dan gaan we er op een andere manier naar kijken. Moeilijke mensen worden in onze ogen ‘genadetrainers’ van God.’ Als we ook op dit punt vernieuwd worden in ons denken, dat werkt dit als ‘het helende hout’ in ons leven.

We hebben het helende hout ook nodig

voor onze karakterfouten

In ieder geval moet door het geloof het hout in het bittere water van Mara worden geworpen. Symbolisch gezien moet het hout van het kruis in jouw pijnplekken worden geplaatst. Dat zijn geloofsdaden van belijdenis, vergeving, overgave en aanvaarding.

***

Worden wij ‘beter of bitter’?

Wilkin van de Kamp geeft verder aan: ‘Ieder mens krijgt in zijn leven wel te maken met een crisis, een moeilijke gebeurtenis, tegenslag of teleurstelling in mensen (…). Hoe wij hierop reageren, bepaalt of wij er ‘beter’ of ‘bitter’ van worden.’ Een Mara in ons leven kan ons innerlijk dus langere tijd bitter maken. Hierdoor kunnen wij ook moeilijk worden voor anderen en zelfs problemen veroorzaken binnen onze christelijke gemeente. Als bitter water in contact komt met gezond water, zal de besmetting zich verspreiden. We worden gewaarschuwd in Hebr.12:15, dat er geen wortel van bitterheid omhoog mag groeien, ‘om moeite te veroorzaken en daardoor velen verontreinigd zullen worden’. Geef door bitterheid de demonen geen opening in je leven.

Wilkin geeft aan:

‘Ieder men krijgt in zijn leven wel te maken met een crisis,

een moeilijke gebeurtenis, tegenslag of teleurstelling in mensen…

 Hoe wij hierop reageren,

bepaalt of wij er ‘beter’ of ‘bitter’ van worden.’

Kom uit je emotionele gevangenis

Wilkin van de Kamp leert ons in de digitale nieuwsbrief van oktober 2010 (van het bevrijdingspastoraat ‘Geboren om vrij te zijn’): ’We zullen ons hele leven te maken krijgen met mensen die ons kwetsen en pijn doen. Als we hier niet goed op reageren, dan kunnen we emotioneel verwond en zelfs emotioneel gebonden raken, waardoor wij levenslang gebonden zijn aan hen die ons schuldig zijn en aan de pijn die ze ons hebben aangedaan!’ Hij stelt verder:

‘Onvergevingsgezindheid houdt ons emotioneel gebonden,

waardoor we vast blijven zitten in onze emotionele gevangenis.’

Wilkin haalt de gelijkenis van de onbarmhartige knecht aan (zie Matth.18:23-35), die de schuld van een andere slaaf niet wil vergeven, terwijl hem zijn schuld wel was vergeven. Hij spreekt er ook zelf over in een korte toespraak op YouTube, waarin hij een vraag erover beantwoord. Je er hieronder op aanklikken:

YouTube-video Vergeven is niet makkelijk.

Kijk wat Wilkin er over zegt.

av 12b

Je ziet op de afbeelding wat de slaaf te wachten stond.

av 13c

Zijn eigen barmhartige heer was bewogen over hem.

av 14d

De uitermate bevoorrechte slaaf had daarom zeker ook vergevingsgezind moeten zijn over zijn iemand die hem veel minder schuldig was. Zijn boosheid en onbarmhartigheid kwam echter al spoedig aan het licht.

av 15e

 Je ziet het op de afbeeldingen.

av 16f

av 17g

De andere slaven zagen het grote kwaad van het niet kunnen vergeven van deze kwade dienstknecht tegenover de genade van hun barmhartige heer.

av 18h

Uiteindelijk is deze boze slaaf door zijn heer overgegeven aan de folteraars, totdat hij zijn hele schuld zou hebben betaald (vers 34).

av 19i

In vers 35 geeft Jezus aan: ‘Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van uw broeder vergeeft.’

Wilkin verklaart: ‘Het Griekse woord voor ‘folteraars’ betekent dat we zowel emotioneel als lichamelijk gekweld worden. Als wij niet vergeven, worden we overgegeven aan folteraars, die ons lichamelijk en fysiek zullen kwellen en onze relaties verstoren. Onvergevingsgezindheid houdt ons emotioneel gebonden aan degene die ons iets schuldig is en aan de pijn die ons is aangedaan.

av 20j

Anderen kunnen met ons bidden voor een doorbraak of voor genezing, maar als wij door onze eigen onvergevingsgezindheid zijn overgeleverd aan deze folteraars, dan is er maar één manier om uit hun greep verlost te worden: door de ander te vergeven.

av 21k

Vergeving is de enige sleutel om bevrijd te worden uit onze emotionele gevangenis. Dan worden we in onze ziel losgemaakt van zowel de emotionele binding als ook van de pijn die ons is aangedaan. Vergeving is het geestelijke dynamiet dat God gebruikt voor het opblazen van gevangenisdeuren die ons tegenhouden los te komen van de dader en de pijn van het verleden.

Wie vergeving schenkt, zal van God innerlijke genezing ontvangen, waardoor de wonden uit het verleden zullen genezen, de zielsbanden gereinigd en mogelijk relaties gezond worden. Vergeving is de sleutel om emotionele bindingen te zuiveren van angst, bitterheid en wrok, zodat we gezonde en duurzame relaties kunnen aangaan en onderhouden.’

‘Vergeving’ is de sleutel

 om ons te bevrijden uit onze emotionele gevangenis 

Counselor Neil T. Anderson leert ons zijn boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’: ‘Wij worden opgeroepen genadig te zijn, net zoals onze Hemelse Vader genadig is (Luk.6:36) en anderen te vergeven zoals wij ook zelf zijn vergeven (Ef.4:31-32). Dit te doen bevrijdt ons van het verleden en laat niet toe dan satan voordeel op ons haalt (2 Kor.2:10-11).’ Wij dienen daarom God te vragen, dat Hij de mensen die wij moeten vergeven in gedachten brengt. Anderson tekent hier wel bij aan:

‘Vergeven is niet vergeten. Jezus geneest de wonden, nadat we ervoor gekozen hebben om te vergeven.

Vergeving is dus een keuze, een wilsbesluit.

Als wij weigeren iemand te vergeven, blijven wij aan die persoon gebonden.’

Hij stelt hierbij: ‘U bent nog steeds aan uw verleden geketend, gebonden door uw bitterheid.’ Neil verklaart ons verder: ‘Totdat u uw bitterheid en haat loslaat, blijft die persoon u kwetsen. Niemand kan uw verleden herstellen, maar u kunt er wel vrij van zijn. Door te vergeven ontvangt u bevrijding van uw verleden en van hen die u misbruikten.’

av 24n

Als je vergeeft, kies je er ook voor om iemands zonde niet meer tegen hem of haar te gebruiken. Anderson geeft aan: ‘Bittere mensen rakelen de dingen uit het verleden op tegenover hen die hen hebben gekwetst. Zij willen dat de anderen zich even beroerd voelen als zij zelf! Maar het verleden moeten wij loslaten en wij moeten kiezen om elke wraakgedachte te verwerpen. Dit betekent niet dat u de zonde verder ondergaat. God tolereert de zonde niet, en dus moeten wij dat ook niet doen. U moet geestelijke grenzen stellen die verder misbruik tegengaan. Neem stelling tegen de zonde en toon tegelijkertijd genade en vergeving voor hen die u kwetsten.’

Als wij hierbij hulp nodig hebben om ons tegen misbruik te beschermen, geeft hij ons het advies om hierover te (gaan) praten met een vriend, een bekwaam counselor of een pastoraal werker. Dit geeft ook de noodzaak van pastorale teams aan, die op plaatselijk en regionaal niveau hulp kunnen bieden aan emotioneel beschadigde mensen.

***

Loren Cunningham over ‘een zuiver hart’

De wereldwijd bekende Loren Cunningham, oprichter van Youth With a Mission (Jeugd met een Opdracht), heeft het inspirerende boek “Is dit echt van U, Heer?’ geschreven.boek LC

Hoe kun je Jezus nederig volgen met een zuiver hart?

Waarom is geestelijke reiniging nodig om vrucht te kunnen dragen in de oogst van Jezus Christus? Hij leert ons in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’ Waarom hebben veel bekende predikers en evangelisten beproevingen, vernederingen en ‘snoeiwerk’ moeten ondervinden, voordat ze door God op een bijzondere wijze werden gebruikt in Zijn dienst? We zien dit ook in het leven van Loren Cunningham.

Loren is in 1935 geboren en kreeg op 13-jarige leeftijd al een roeping vanuit Mark.16:15: ‘Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping (aan alle creaturen).’ Later liet de Heere  hem zien dat ‘golven van jonge mensen’ over de wereld zouden gaan om het Evangelie uit te dragen.

LC 3c

In 1983 werden er al 15.000 vrijwilligers in kort verband door JmeO uitgezonden, om het Evangelie in woord en daad uit te dragen. Zij hadden toen 3800 fulltime medewerkers, een universiteit op Hawaï, 113 permanente bases en 70 scholen in 40 verschillende landen. In 1982 ging het zendingsschip ‘The Anastasis’ (De Opstanding) voor JmeO de vaart in. In 1999 had Loren Cunningham persoonlijk alle 243 landen in de wereld bezocht en er het Evangelie gepredikt.

LC 4d

Loren benadrukt in zijn boek, dat op het gebied van geestelijke leiding niets zo belangrijk is als de relatie met Hem, Die de leider is. Als Hij leiding geeft, doet Hij dat vaak innerlijk, door Zijn Heilige Geest, ‘met zachte stem’, zodat alleen zij Hem verstaan, die een nauwe band met Hem hebben. Er is reiniging en zuivering van het hart nodig om Gods stem beter te leren verstaan en Hem onvoorwaardelijk te gehoorzamen. 

Door de leiding van zijn kerkgenootschap, waar hij predikant was, werd hem niet toegelaten om ook jongeren uit andere kerkverbanden mee te nemen op zijn zendingstochten. Hij kon niet akkoord gaan met ‘de kerkelijke spelregels’, waarin hij niet meer speelruimte kreeg dan een team van 10-20 jongeren per jaar. Directeur Zimmerman had hem hierin voor de keus gesteld. Het speet deze man oprecht dat Loren door zijn keus de staf van deze moest organisatie verlaten.

Loren wilde echter Gods leiding volgen en moest daardoor zelfs zijn predikantschap binnen zijn kerkverband opgeven. Na zijn ontslag voelde hij zich kapot en verward van binnen. Hij werd in zijn roeping afgewezen, maar wilde er geen negatieve gevoelens over hebben. Hij voegde er het zwijgen aan toe. Hij schrijft er verder over: ‘Ik was vastbesloten niet opstandig te zijn… maar toch was er al een virus van bitterheid binnengeslopen.’ Het speelde zich af in de plaats Springfield in de VS.

LC zuiver hart

Tijdens zijn evangelisatiewerk in Nieuw Zeeland werd Loren echter op geestelijke wijze geblokkeerd. Hij werd door de Heere gedrongen om zich zeven dagen af te zonderen voordat hij zijn zendingswerk zou aanvangen. In het huis waar hij logeerde werd zijn hart door de God gezuiverd.

Na de derde dag van zijn vastentijd vond de doorbraak plaats. Loren geeft aan: ‘Het leek alsof ik geopereerd werd aan mijn ziel. Ik lag languit op de grond te wachten op God. Plotseling voelde ik het scherpe mesje in mijn geweten aan het werk gaan.’ Het kwam in zijn hart: ‘Herinner jij je Springfield?’

Hij verhaalt ons verder: ‘Sneller dan ik voor mogelijk had gehouden herinnerde ik me allerlei voorbeelden, waarin ik me een bepaald oordeel had gevormd of een bepaalde houding had aangenomen. Ik besefte hoe kritisch en bitter ik eigenlijk was tegenover de leiders van mijn denominatie, omdat zij de visie van JmeO niet met me deelden… met name tegenover mijn broeder Thomas Zimmerman.’

‘Al twee jaar ging ik gebukt

 onder de pijn van hun afwijzing’

Loren vervolgt: ‘Al twee jaar (…) ging ik gebukt onder de pijn van hun afwijzing, en in stilte was ik mijn eigen kerkelijke achtergrond gaan ontkennen. Plotseling zag ik hoeveel tijd ik had verknoeid door te proberen mijzelf en mijn eigen ideeën te verdedigen. Die tijd was ten koste gegaan van het echte werk dat gedaan moest worden: met andere mensen over Jezus spreken.

In tranen vroeg ik God om vergeving. Van nu af aan wilde ik werkelijk positief spreken over mijn vroegere leiders. Ik kon weer dankbaar zijn, zowel voor hen als voor wat ik van hen had meegekregen. En als deze visie echt van God was, kon ik Hem die ook Zelf laten verdedigen. Terwijl ik daar op de groene vloerbedekking lag, wist ik dat God me had gehoord en vergeven.

Daarna werd Loren ontdekt aan zijn trots. Hij besefte hoeveel keer hij iets had gedaan of gezegd om erkenning van mensen te verwerven in plaats van die van God. De woorden van zijn moeder kwamen hem weer in de gedachten: ‘Zoon, als je trots wordt, kan God je niet meer gebruiken…’

‘Zoon, als je trots wordt,

kan God je niet meer gebruiken…’ 

Ook de zonden in zijn gedachteleven kwamen hem voor de aandacht. Wat er in hem opkwam, bekende hij, terwijl hij God hierbij vroeg om hem te vergeven en hem te helpen om deze zonden de rug toe te keren.

Daarna schreef Loren een aantal brieven naar personen waar hij nog zaken in orde moest maken. Bovenaan het stapeltje brieven lag de envelop die was geadresseerd aan Springfield, Missouri, met daarin de brief: ‘Beste broeder Zimmerman…’

Loren verklaart: Het was een bijna ondraaglijke opgave, maar die avond kroop ik onder de dekens met een gloednieuw gevoel van reinheid.

Er is reiniging nodig

om Gods stem beter te leren verstaan

Loren heeft dit zelf moeten ervaren,

om daarna een bruikbaar vat voor de Heere te kunnen zijn

Deze gebeurtenis betekende een positief keerpunt. Loren geeft ons door: ‘Het is het punt dat ieder, die de stem van de Heere wil kunnen verstaan, moet passeren. We kunnen Hem veel beter horen als we tot Hem komen met een gereinigd hart. Het proces van bekentenis is er één dat nooit eindigt, maar ik had tenminste een begin gemaakt!’

Daarna is er door de jaren heen een rijke zegen gevolgd in het leven van Loren Cunnigham en de organisatie Youth With A Mission.

Loren Cunningham:

‘We kunnen Hem veel beter horen

als we tot Hem komen met een gereinigd hart.’

***

Leer uit liefde te vergeven

Liefde kan vergeven. Haat is juridisch: wraakzuchtig en vergeldend. Boosheid kan niet vergeven en blijft wrok koesteren. Jezus heeft getoond liefde tot Zijn vijanden te hebben. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven voor vijanden. Hij kan liefdevol vergeven. Zijn vergevingsgezindheid is de redding voor vijandig gezinde zondaren. Zijn liefde overwint onze angst en boosheid. Het is een belangrijk en gelukkig principe, dat liefde ook de boosheid overwint. Zoek er dus naar om in liefde te (kunnen) vergeven!

Liefde overwint de boosheid 

Hoe kon Jozef zijn broers vergeven?

Jozef is in verschillende opzichten een type van Jezus. In zijn leven zie je een voorafschaduwing van het leven van Jezus. Dat ging van diepe vernederingen, wijken van het kwaad, daden van liefde, geduld en vergevingsgezindheid naar verhoging. Hij verdroeg afwijzing, mishandeling, onrecht, veroordeling en verlatenheid. Je ziet dat ook in het leven van Jezus, Die zonder zonde was en bleef. Ook Jezus werd veroordeeld terwijl Hij onschuldig was.

Wat kun je leren van de vergeving door Jozef? Hoe deed hij dat naar zijn broers toe? Waaruit blijkt zijn vergevingsgezindheid? Het is belangrijk dat de lijn wordt doorgetrokken naar Jezus. Herken je de rode draad van vergeving? Word je er door opgetrokken, zodat je mag zien op Jezus? Het Oude Testament leidt ons naar de vervulling in het Nieuwe Testament.

av 25o

Je leest de geschiedenis van Jozef in Genesis 37 en 39 t/m 50. De naam Jozef betekent ‘hij die toegevoegd wordt’. Jozef is dus ook hierin een type van Jezus. Als we behouden willen zijn, moet Jezus aan ons leven worden toegevoegd. Wat gebeurde er met Jakob en zijn zonen toen Jozef weer aan hun leven werd toegevoegd?

Zoals blijkt uit de volgende serie PowerPoint afbeeldingen zocht Jozef het behoud van zijn broers. Het was ook liefde dat hij ze wel de nodige lessen leerde in Egypte.

De weg van beleven belijden en vergeven

Wat kunnen we leren van de weg die God met hen ging? We zien er een bekeringsweg in van ‘beleven, belijden en vergeven’.

Hoe kan er in deze weg herstel en genezing komen?

Je kunt jezelf ook als verliezer gaan zien door het onrecht, de afwijzing, de rouw en het verdriet waaronder je gebukt gaat. Herken je dat? Je kunt je overgeven aan zelfbeklag en wrok? Hoe probeer je dat te verwerken? Hoe kom je er vanaf? Hoe kun je deze ellende te boven komen?

av 26p

In deze geschiedenis zie je ook dat je niet gelukkig wordt door jaloersheid, afwijzing, boosheid en het bedrijven van onrecht. Door de zonden van de broers kwamen er meerderen ‘in de put’ terecht.

Wat gebeurt er ‘in de put’?

In de geschiedenis van Jakob, Jozef en zijn broers zie je ze allemaal wel eens in de put terechtkomen, langere of kortere tijd, lijfelijk en geestelijk. De gevangenis in Egypte kun je zo ook beschouwen. In Gen. 40:15 noemt Jozef zijn kerkerhol een put (in het Hebreeuws: ‘babbor’ = ‘in de put’).

av 27q

Wat gebeurt er met Jakob in de put? Verdriet en depressie kwamen in het huisgezin van Jakob. Dat duurde wel 22 jaar.

Wat doet Jozef in de gevangenis (Gen. 39:20-23, Gen. 40:12-15 en 23), waarin hij wel 10 jaar kan hebben gezeten? Waarom blijft hij goed doen, ondanks onrecht en afwijzing? Wat gebeurt er met de broers van Jozef als ze in de kerker zitten? (volgens Gen. 42:17-24)? av 28r

Jozef zocht zijn broers. We lezen in Gen. 37:16 dat hij zegt: ‘Ik ben op zoek naar mijn broers’. Zijn broers waren jaloers en wilden hem doden. Uiteindelijk hebben ze hem maar verkocht naar Egypte. Dan waren ze ook van hem af.

Toen Jozef onderkoning van Egypte was en ging over het uitdelen van het koren in de langdurige hongersnood, ontmoette hij zijn broers. Zij kwamen vanuit Kanaän om koren te kopen, zodat zij in leven konden blijven. Jozef wilde echter geen kwaad voor kwaad vergelden, maar zocht hun inkeer en behoud. Daartoe stelde hij hen later in Egypte op een bijzondere manier op de proef. Toen waren de rollen omgekeerd en had hij zijn broers in zijn macht.

av 29sDe broers herkende Jozef niet, die er als Egyptische onderkoning uitzag. De broers hielden zich staande met leugens tegenover hun vader en Jozef. Zij waren in een moeilijke situatie terechtgekomen.

Herken je uit je leven dat je dat dit ook bij jou het geval was? Als dit zo was, waarom deed je dat dan? Waarom is het belangrijk dat je de gemaakte problemen weer herbeleeft en onder ogen krijgt voor het herstel van jezelf en de relatie met anderen?

Jozef heeft hen eerst ontmaskerd van hun ‘zogenaamde vroomheid’ en ook uitgetest  Hij deed het hen beleven, opdat ze zich schuldig zouden voelen en hun zonden zouden belijden. Dat was de weg om te komen tot vergeving.

Na zo’n 22 jaar doodverklaard te zijn door zijn broers, wilde hij hen tot berouw en inkeer brengen, om ze te kunnen vergeven. Hij wilde ook weten hoe ze met zijn eigen broer Benjamin zouden handelen in de beproeving die hij over hen bracht. Ze zeiden wel schijnheilig dat ze vroom waren, maar hij wilden hen hierin ontmaskeren, dat ze zouden zeggen: ‘Wij zijn schuldig.’ We gaan zijn bijzondere wijze van handelen in het herstel van zijn broers onderzoeken.av 30t

Jozef deed zijn broers dus beleven wat hij heeft doormaakt in het kwaad dat ze hem hebben aangedaan. Lees dat maar in Gen. 42:6-11 en 17-26. Wat wilde hij daarmee bereiken bij zijn broers? Wat lees je in de verzen over hun reactie?

Soms moeten we terug gebracht worden naar het verleden, om iets recht te kunnen zetten. We zien dat Jozef dit deed met zijn broers.

Wat wil jij nog rechtzetten uit het verleden en belijden?

Je kunt samen bidden voor ontdekking, belijdenis, bevrijding en vergeving voor wat ons nog belast vanuit het verleden.

Jozef ging zijn broers verder beproeven, door zijn zilveren beker in de korenzak van Benjamin te laten verstoppen? Wat wilde hij aan het licht brengen bij zijn broers? Met welke reden ging Jozef zolang door met het op de proef stellen en het bang maken van zijn broers? Waarom heeft hij zich niet gelijk al in het begin aan zijn broers bekendgemaakt?

Je ziet dat Jozef huilde als hij de inkeer en innerlijke verandering bij zijn broers zag.

av 31u

Waarom huilde Jozef in Gen. 42:24, in Gen. 45:2 en in Gen. 50:17? Wat zegt dat van Jozef en zijn geestelijke instelling?

Waarom weende Jezus in Lukas 19:41?

Wat zegt dat over Zijn verlangen en Zijn hart voor verloren mensen?

Jozef wilde ook zien hoe ze stonden tegenover zijn eigen hele broer Benjamin (die ook Rachel als moeder had). Toen Juda zich borg stelde voor Benjamin kon Jozef zich niet meer bedwingen en maakte hij zich bekend aan zijn broers.

av 32v

Het schuldgevoel tegenover Jozef bleef de broers lang achtervolgen in het land Gosen. Beseften ze wel de goedheid van Jozef? Konden ze eigenlijk wel begrijpen wat genade en geloof kunnen uitwerken in iemands leven? Het kwam tot uiting na de dood van hun vader Jakob.av 33w

Jozef heeft ze gewezen op de leiding van God, Die Zijn beloften en toezeggingen vervuld. Het ging over het plan van God met Zijn volk Israël.

av 34x

Jozef is een voorbeeld voor ons om na te volgen, ook als het gaat om de vergevingsgezindheid. Let er ook op hoe wijs hij ermee omging.

JZ vergeven

Door Jezus kun je de kracht van de vergeving ervaren. De Heilige Geest leert ons te zien op Jezus. Let erop hoe Hij het ons heeft geleerd en voorgedaan.

av 36z

Geef je leven over aan Jezus

Ik ontmoette een meisje dat dacht dat haar zonden niet vergeven konden worden, omdat ze zelf niet in staat was om anderen te vergeven (die haar diep hadden gekwetst). Er staat immers in het gebed des Heeren: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.’ Ik heb haar gemaild, dat ze haar leven aan Jezus moest overgeven… en dat Hij ook deze gevoelens (van niet te kunnen vergeven) kan wegnemen.

Als we gelovig in de helende handen van Jezus zijn,

kan Hij ook onze beschadigde emoties helen 

Jezus lost de zaken voor ons op die wij niet kunnen oplossen bij onszelf! Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God (Mark.10:27).

Angst en boosheid

In de afbeeldingen die volgen zie je wat angst en boosheid kunnen uitwerken in je leven. Het kunnen ook andere negatieve gevoelens zijn die iemand blijft koesteren. Hierdoor kun je zelfs een occulte belasting of gebondenheid oplopen. Je geeft de geesten van angst of boosheid dan een ingang in je leven.

mar 16f

Kwade geesten infiltreren via je gedachten op zwakke of zieke plekken in je geestelijk leven. Het zijn geesten die communiceren met onze geest. Je ziet op de afbeeldingen dat er insecten zijn binnengedrongen via een zwakke of beschadigde plek in de appel (een voorbeeld van het hart).

mar 17g

De insecten leggen vervolgens de eitjes in de appel. Je kunt dit vergelijken met zaden van angst of boosheid, die wij op zwakke momenten hebben toegelaten in ons hart. Deze negatieve knagende gedachten kun je gaan voeden, zodat ze zich steeds meer gaan uitbreiden in je denken en gevoelens.

Eigenlijk vreet zo iemand zichzelf op van boosheid. Er is een spreekwoord in Laos, wat ons leert: ‘Het is niet de mens die de opium eet, maar de opium eet de mens.’ De drug opium die ze daar eten, zal ze verteren. De zonde die je koestert, zal je uiteindelijk doden.

Voed geen zaden van angst en boosheid in je hart

 Laat je niet opvreten door angst of boosheid

We zien verderop in het boek dat er gelukkig ook nog herstel mogelijk is. Wat in de natuur niet kan, kan door het herstellende en helende werk van Jezus Christus in het geestelijk leven wel.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester!

Kom met alles wat je pijn doet tot de Heelmeester!

Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek. Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis. Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus

Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. Op de afbeeldingen hieronder zie je hoe heerlijk we kunnen worden hersteld door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis!

mar 18h

Je ziet het hierboven geïllustreerd in het eerder afgebeelde voorbeeld van de appels. Je ziet daarin dat het kruis wordt geplaatst in de specifieke pijnplek. In dit geval in het probleem van de persoonlijke angst en de innerlijke boosheid. Je ziet hieronder hoe de appel geen aangevreten plakken meer heeft overgehouden.

Hiermee wordt uitgebeeld dat de angst en boosheid zijn verdwenen in het vernieuwde hart dat de heling heeft aanvaard en beleefd. Wat in de natuur niet kan gebeuren, kan wel op geestelijk gebied door de genade en heling van God door het werk van Jezus Christus.  mar 19i

Leg je angst en boosheid neer aan de voet van het kruis, waaraan Jezus de pijn, zonde en ellende heeft weggedragen.

 ***

Hoe kan jouw Mara worden hersteld?

mar 12b

We lezen in Ex.15:23-25 dat de Israëlieten het bittere water van Mara niet konden drinken. Vanuit de grondtekst kan het ook worden vertaald met ‘water van teleurstelling’. Een hout werd op aanwijzing van de HEERE door Mozes in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. mar 14d

Herstel door de Heelmeester

Op aanwijzing van de HEERE door Mozes een stuk hout in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. We lezen namelijk na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26: ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’

Door de striemen van Jezus is er genezing voor ons

We hebben het helende hout van het kruis nodig In onze pijn en hulpeloosheid hebben we Jezus nodig! Al zijn de emoties nog zo beschadigd en al is de wil nog zo verzwakt, door de striemen van Jezus is er herstel mogelijk. We worden bemoedigd in Jesaja 53:5: ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Vergeving en genezing horen bij elkaar. Als wij anderen niet kunnen vergeven, ervaren wij ook niet de volle genezing op alle gebieden van ons innerlijk. We kunnen wel een vast geloof en momenten van geestelijke blijdschap hebben, maar op de achtergrond blijven dan toch nog de pijnen van afwijzing, wrokgevoelens en bitterheid zeuren. Vroeger of later steken die weer de kop op en zitten we geestelijk weer midden in de strijd.

We lezen na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26:

 ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’ 

De HEERE is de Heelmeester 

Ik hoop en bid hierbij dat het helende hout van het kruis het water van teleurstelling en bitterheid zal maken tot een heldere bron. Dan kunnen we onze weg vervolgen naar een heerlijk Elim.

mar 20j

  Het reisverslag vermeldt ons in Exodus 15: 27:

‘Toen kwamen zij te Elim…’ 

Zo’n geestelijk Elim

wens ik ons allen van harte toe!

Ik heb persoonlijk een dienst over Mara meegemaakt, waarbij de gastspreker, Wim Grandia, deze uitleg gaf. Hij wilde eerst een andere toespraak houden, die hij ook had voorbereid. Dat zou een vermaning zijn. Door een getuigenis aan het begin van de dienst voelde hij zich geroepen om ‘een bemoediging’ door te geven. Hij hield daarom een preek over Mara en het hout.

Aan het einde van de dienst moesten de aanwezigen hun persoonlijke pijnplekken en hun ‘water van teleurstelling’ voor zichzelf bedenken. Welke pijn uit het verleden is je bijgebleven? Wat heeft eigenlijk blijvende innerlijke schade bij je aangericht? Is het afwijzing? Kun je iemand niet vergeven? Heb je onherstelbare schade aangericht? Kun je jezelf niet vergeven? (dat is vaak een heel moeilijke zaak). Dit soort zaken moesten wij aan het eind van de dienst in Zierikzee voor onszelf bedenken.

Daarna was er een gebed voor de aanwezigen. Als je inderdaad nog pijn had van één of meerdere Mara’s in je leven, moest je maar gaan staan tijdens dit gebed. De anderen konden blijven zitten en stil meebidden. Ik wist voor mezelf dat ik eigenlijk zou moeten gaan staan. Ik had inderdaad een pijnplek van afwijzing, waar ik dus ook schadelijke gevolgen van had overgehouden. Maar ik was het niet gewoon om dit in een dienst te doen. Mijn vrouw zat naast me. Ik dacht: zij is het ook niet gewoon om het te doen. Dat laatste argument greep ik aan om maar te blijven zitten. Ik hoopte en bad stilletjes dat de Heere mij (ondanks het blijven zitten) hierin toch wilde zegenen. Ik had het wel nodig. Toen veel mensen gingen staan zat ik toch nog stiekem te kijken wie dat waren. Dat was eigenlijk niet zo netjes. Ik herkende onder hen ook leerlingen van onze school.

Ondanks mij zwakke houding was de dienst van Wim Grandia toch bijzonder voor ons. Achteraf heb ik het mijn vrouw verteld dat ik eigenlijk wel wilde gaan staan (en dat het nodig was), maar ik bedacht: ‘jij bent het niet gewoon.’ Zij verklaarde me dat het bij haar ook zo was. Ze wilde ook gaan staan, maar bedacht: ‘Jan is het niet gewoon.’

Wat zitten wij, reformatorische mensen, soms toch angstig vreemd in elkaar! In ieder geval heb ik veel van deze dienst en de gang van zaken geleerd. Ik heb hiervan geleerd dat er ook onder onze mensen veel pijn uit het verleden is overgebleven.

***

Het is daarom goed om regelmatig onder onze mensen ook zoiets te doen. Ik heb het zelf al meerdere keren gedaan, in kleinere bijbelstudiegroepjes, maar ook een keer tijdens een gemeenteavond met een groter publiek. Tijdens het gebed voor deze mensen kwam het mij voor om de pijnplekken van deze mensen (die ik niet kende) te benoemen. Achteraf had ik hierover een gesprek met de predikant die ook aanwezig was. Hij merkte op dat het inderdaad goed was om de zonden ook concreet te noemen en niet alleen maar in het algemeen. De genoemde zonden en pijnplekken bleken voor een belangrijk deel ook te passen bij de gemeente waarin ik sprak. Ik had van tevoren wel een vermoeden, maar niet zo specifiek. Hierin kan dus ook de leiding van de Heilige Geest zijn.

We hebben het ook gepraktiseerd tijdens de conferentie in Zeeland, in december 2009. Er was een gezegende uitwerking. Het lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ was hiervoor dus een belangrijke bijdrage. Er volgden persoonlijke getuigenissen, waarin vooral ook ‘afwijzing in het verleden’ een oorzaak bleek te zijn van veel ellende en pijn. Daarbij gaat het er om hoe je deze afwijzing verder verwerkt. Velen gaan zich daarna op een te gespannen wijze ‘bewijzen’. Als je jezelf hierin voorbij gaat lopen, blijven beschadigingen meestal niet uit. Probeer het daarom zelf niet op te lossen, maar leg het gelovig neer bij de Verlosser!

***

Als er vergeving is, kan er genezing zijn

Laten we het persoonlijk maken. Noem nu maar eens voor jezelf jouw Mara, jouw ‘water van teleurstelling’. Denk eens goed over na over je pijnplekken. Heb je er zelf misschien ook verkeerd in gehandeld of op gereageerd? Belijd hierin je schuld voor de Heere. Probeer anderen en jezelf te vergeven als dit nodig is.

Hoe kun je bidden: ‘vergeef ons onze schulden’, terwijl je jouw schuldenaren niet kunt vergeven? (zie hierbij Matth.6:12-15). In de verzen 14-15 lezen we dat Jezus onomwonden zegt: ‘Want indien u de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien u de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.’ Vergeef ze in je hart. Neem je voor om het weer goed te maken met hen die je nog kunt bereiken.

Bidden om herstel en genezing

God doet wonderen op het gebed! God belooft veel te doen op het gelovig gebed. Daarom mag gelovig gebed door Gods genade en kracht veel tot stand brengen. We kunnen dit lezen in Jak.5:13-18. In vers 15 wordt ons verzekerd ‘En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat hem vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ 

In een andere vertaling lezen we: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’ In de Studiebijbel wordt verklaard dat de Heere ‘de betrokkene de kracht zal geven zijn ziekte ook geestelijk te boven te komen’. Willen gemeenteleden een gezond lichaam vormen, dat dienen zij elkaar eerst de zondige daden te belijden en te vergeven. Belijdenis van zonden en vergeving zijn van groot belang voor genezing!

Belijdenis van zonden en vergeving

 zijn nodig voor genezing 

Emotionele beschadigingen komen vaak voort uit het verre verleden van de kinderjaren en de tienerleeftijd. Het beschadigde kind oefent dan nog steeds veel negatieve invloed uit in het verdere leven.

Pijnlijke herinneringen kunnen de steeds terugkerende kwellende folteraars zijn, die het leven bitter maken.

Hierdoor wordt de groei naar een gezond geestelijk leven belemmerd.

De bekende counselor David A. Seamands schrijft ons in het boek ‘Groeien naar de volwassenheid’: ‘Het is noodzakelijk dat al deze herinneringen in een gebed om genezing aan God worden voorgelegd, zodat men in zo’n situatie van pijn en dwang bevrijd kan worden.’ Hij geeft aan dat de herinneringen dan niet zullen worden uitgewist, ‘maar de kracht van de emoties die met de herinneringen gepaard gaan – de angel, de pijn, de angst, de haat, de verwonding, het begeren – zal gebroken worden’. Hij vervolgt: ‘Wanneer we ze afleggen zal hun stuwkracht zijn betekenis verliezen. De levenskracht zal eraan ontnomen worden; ze zullen niet meer effectief werkzaam zijn in het leven van de volwassene.’ Dit geldt natuurlijk ook voor de beschadigde jongere.

We worden dus opgeroepen om voor en met elkaar te bidden voor herstel en genezing! Seamands geeft verder aan dat diepgaande openheid en een openhartig gesprek nodig zijn om genezen te worden van herinneringen. De persoon die je in vertrouwen hebt genomen kan daarna een gelovig gebed voor jouw welzijn uitspreken.

De Heilige Geest kan de innerlijke lagen van het gekwetste kind in je

aan het licht brengen.

Je dient je hart open te stellen voor

‘het onderzoekende ontleedmes van de Heilige Geest’.

Op het gezamenlijke, intieme gebed met een ervaren gelovige kan de Heere wonderlijke uitkomsten geven.

Bid voor en met elkaar

om herstel en genezing 

Als we iets gelovig mogen begeren en vragen in de Naam van Jezus, dan zal Hij het doen. We lezen letterlijk in Joh.14:13-14: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’

Jezus stelt onomwonden in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’  

Het is belangrijk dat je hardop je zonden belijdt en er hartelijk afstand van neemt. Verder is het van belang dat je jouw geloof in Jezus Christus hardop uitspreekt. Je moet Hem hardop belijden voor de mensen, zodat de boze geesten duidelijk beseffen dat je jezelf het eigendom weet van jouw getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.

Lees antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus maar eens door. Daarin belijd je dat Hij met Zijn bloed voor al je zonden volkomen heeft betaald en je uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. De kwellende demonen weten dan dat ze geen rechtmatige grond meer hebben. In het bevrijdend gebed dienen ze daarbij worden weggejaagd. Geef ze daarna geen voet of aanleiding meer om op het ‘grondgebied’ van Jezus te komen.

Daarbij moet je jezelf volkomen toewijden

en onderwerpen aan Koning Jezus

David Seamands moedigt aan: ‘Wentel elke ervaring, elke emotie, elke kijk die je ergens op hebt, op Hem. Vertrouw ze Hem toe. Laat Hem je liefhebben, je troosten en je vergeven. Laat Hem je reinigen van al je haatgevoelens, je vertroosten waar je gewond bent, laat Hem je begeerten wegnemen en je angstgevoelens verdrijven. En daarna heel in het bijzonder: vergeef anderen hun overtredingen, zoals Hij jou ook vergeeft.’ Seamands vervolgt:

‘Laat de liefde van Christus de plaats innemen

van gekwetste gevoelens en van zelfmedelijden’

Hij legt verder uit: ‘Wees niet gehaast. Besteed in alle rust veel tijd aan een gebed waarin je niet gestoord wordt.’ Als je zelf geen kracht en moed genoeg hebt, laat dan in ieder geval anderen met je en voor je bidden. Vier vrienden lieten de verlamde man door het dak neer voor Jezus. Hij zag hun geloof en genas de verlamde (Luk.5:19-20).

Laat de Heilige Geest in je werken

en je onderwijzen 

We kunnen de Heilige Geest niet voorschrijven hoe Hij wil werken. Hij is als de wind en waait waarheen Hij wil. Je kunt het geluid van de wind horen en zo moet je ook de werkingen van de Heilige Geest leren opmerken. Laat Hem in je werken en je onderwijzen. Wacht op Zijn inspraak. Hij getuigt met onze geest. Hij geeft leiding, inzicht en licht in moeilijke omstandigheden en duistere situaties.

Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Zo kunnen we door Hem de helende woorden en de genezende daden van Jezus ontvangen. Hij brengt ons bij de hemelse Heelmeester.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester!

Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis

worden geplaatst op jouw pijnplek

Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd! Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis. Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus 

We kunnen getroost reizen onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, in het Vaderlijk huis. Er is vrede gemaakt door het kruis en het bloed van Jezus Christus (Kol.1:20). Door Zijn bloed worden wij gereinigd en geheiligd (Hebr.9:14, 13:12.). Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. We hebben het offer en het bloed steeds weer nodig om ons te reinigen van dode werken en om de levende God te dienen (Hebr.9:14).

Hoe kunnen we heerlijk worden hersteld door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis? Je ziet het hieronder geïllustreerd in het eerder afgebeelde voorbeeld van de appels. Je ziet daarin dat het kruis wordt geplaatst in de specifieke pijnplek. In dit geval in het probleem van de persoonlijke angst en de innerlijke boosheid.

Om te herstellen moet je in het geloof

de zoom van het kleed van Jezus aanraken 

Je moet in het geloof de zoom van het kleed van Jezus aanraken… en je zult herstellen van al jouw afkeringen, innerlijke wonden en zwakheden. Als je zo gelovig tot Jezus komt, wordt Zijn volbrachte werk geplaatst in de poel van jouw ellende. Mensen zeggen wel eens: ‘zand er over’, maar bij God gaat ‘het bloed er over’.

God is een Licht (1 Joh.1:5). Wij kunnen niets voor Hem verbergen. We moeten echter wel zelf alles voor de Heere God aan het licht brengen (= belijden), dan kan het tussen de Heere, ons en onze naasten weer in orde komen. We lezen daarover zo kernachtig in 1 Joh.1:7: ‘Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

 ***

Opdrachten

1a. Wat spreekt je aan in het lied: ‘Als er vergeving is, kan er genezing zijn’? Waarom?

1b. Wat herken je bij jezelf in het lied?

Hieronder volgt de tekst van het lied van Marcel & Lydia Zimmer:

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan.
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft.

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen,
waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

2a. Waarom is het voor herstel nodig dat we zonden belijden en loslaten?

2b. Welke zonden wil je belijden (aan het licht brengen) en loslaten?

2c. Heb je ervaring met wat we lezen in 1 Joh. 1:9? Johannes schrijft daar: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ Wil je daar iets over vertellen, om anderen te bemoedigen?

3. Hoe kunnen we ook worden verlost van de innerlijke pijn van geleden onrecht?

4a. Waardoor kun je verbitterd worden? en waarom zijn bitterheid en verbittering zo schadelijk voor je geestelijk leven? Betrek hierbij Ruth 1:19-21, Psalm 73:21-28 en Hebreeën 12:15.

b. Wat herken je van de genoemde bitterheid in je leven en denken?

c. Wat denk je over de aangereikte oplossingen in de tekstgedeelten en in het lied van Marcel & Lydia?

Kwade geesten infiltreren via je gedachten op zwakke of zieke plekken in je geestelijk leven. Het zijn geesten die communiceren met onze geest. Je ziet op de afbeeldingen dat er insecten zijn binnengedrongen via een zwakke of beschadigde plek in de appel (een voorbeeld van het hart).

De insecten leggen vervolgens de eitjes in de appel. Je kunt dit vergelijken met zaden van angst of boosheid, die wij op zwakke momenten hebben toegelaten in ons hart. Deze negatieve knagende gedachten kun je gaan voeden, zodat ze zich steeds meer gaan uitbreiden in je denken en gevoelens.

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester! Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek. Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. Op de afbeeldingen hieronder zie je hoe heerlijk we kunnen worden hersteld door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis!

Je ziet het hierboven geïllustreerd in het eerder afgebeelde voorbeeld van de appels. Je ziet daarin dat het kruis wordt geplaatst in de specifieke pijnplek. In dit geval in het probleem van de persoonlijke angst en de innerlijke boosheid.

5a. Praat samen over de voorbeelden van de appels en de knagende gedachten van angst en boosheid. Is het herkenbaar?

5b. Waarin komt het voorbeeld van de appels overeen met de geschiedenis van Mara in Exodus 15:22-27

5c. Hoe kun je worden hersteld van deze emotionele en geestelijke beschadigingen?

5d. Kun je iets delen over herstel dat je zelf hebt meegemaakt?

Opdracht 6

Samen nadenken en (voor jezelf) bidden:

Bedenk allemaal in het groepje wat jouw diepere teleurstellingen en terugkerende pijnlijke herinneringen zijn. Leg dat in een stil gebed bij de God neer.

Vertel in dit stille gebedsmoment ook aan de Heere wat anderen je hierin hebben aangedaan.

Belijd daarna wat je jezelf hebt aangedaan.

7. Wie wil er iets delen van wat er biddend bij God is neergelegd? Dit is een vrijblijvende opdracht. Je hoeft het niet te delen, maar het mag wel.

8. Denk samen na over de tekst van het lied ‘De rivier’ (Opwekking 642), die je onderaan de sessie vindt. Bij de afsluiting willen we het lied samen zingen.

Opdracht 9 – Voor en met elkaar bidden:

Breng elkaar nu biddend aan de voet van het kruis. Ga met de overdachte problemen, teleurstellingen en pijnlijke herinneringen tot Jezus!

Eindopdracht 10 

Zorg dat er voor deze opdracht genoeg plakpapiertjes en pennen zijn, waarop de namen kunnen worden geschreven van hen die iemand wil vergeven. Het invullen van de namen kan het beste gebeuren aan het einde van de discussiegesprekken, na onderling gebed.

Daarna kunnen de papiertjes naar het kruis worden gebracht, om ze eraan te plakken. Na de samenkomst worden de papiertjes weggedaan, zodat niemand het meer kan zien.

Je mag dus het volgende doen bij deze opdracht:

– Namen invullen op plakpapiertjes van hen die je wilt vergeven

    (als je ertoe in staat bent).

– Het kan ook je eigen naam zijn!

– Daarna kun je het papiertje aan het kruis plakken. 

***

Liederen

Voor herstel is vergeving nodig, zoals Lydia & Marcel Zimmer zingen:

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan.
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan.
De woorden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken, in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft.

Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood,
en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen,
waar Uw vergeving is zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

 YouTube-video Als er vergeving is, kan er genezing zijn

Opwekking 629 

Een nieuwe weg voor de gelovigen

Op Zijn tijd opent God een nieuwe weg voor de gelovigen, die in moeite zijn en zelf daarin geen zien. Het komt naar voren in het volgende lied van Christian Verwoerd, dat hij samen zingt met Erica de With. Op de nieuwe weg van God weg kun je bemoediging en troost, genezing en herstel vinden. Je vindt dat in Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hieronder volgt het lied:

Een nieuwe weg

Wat God zo mooi gemaakt had, ligt er gebroken bij

Het verleden heeft veel schade aangebracht.

Mijn adem lijkt gestopt door de wonden diep in mij.

Het doet pijn vanbinnen, het ontneemt me alle kracht.

***

Een kostbare relatie is voorgoed kapot gegaan.

Wat nog over is, is schaamte en verdriet.

Ik zoek naar nieuwe hoop, maar waar haal ik het vandaan?

Is er iemand die de weg naar boven ziet?

O, ik verlang naar rust, naar vrede voor mijn ziel.

***

Refrein:

Bij Jezus ligt genezing. Geen probleem is Hem te groot.

Zelfs de diepste nood is Hem niet onbekend.

Als je alles bij Hem neerlegt, wordt een nieuwe weg geopend

Er komt ruimte voor vernieuwing en herstel.

Dus geef het maar aan Hem, geef het maar aan Hem!

***

Mijn hoofd zit vol met vragen, maar ik ga er mee naar God.

Ik zal eerlijk zijn als ik alles Hem vertel.

Want Hij alleen kan zorgen dat mijn hart weer zachter wordt.

Ik vertrouw op Hem voor vernieuwing en herstel.

***

Refrein (2x):

Bij Jezus ligt genezing. Geen probleem is Hem te groot.

Zelfs de diepste nood is Hem niet onbekend.

Als je alles bij Hem neerlegt, wordt een nieuwe weg geopend.

Er komt ruimte voor vernieuwing en herstel…

Dus geef het maar aan Hem, ja, geef het maar aan Hem.

Dus geef het maar aan Hem, geef je hart aan Hem!

***

Geef je hart aan Hem: Ik geef mijn hart aan Hem. (2x)

Samen: Ik geef mijn hart aan Hem!

Een lied van Christian Verwoerd door hem gezongen met Erika de With

***

 ***

Opwekking 714

Uw liefde laat nooit los 

Al laat de zon zich niet meer zien
Aan ‘t einde van de nacht
Al word mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht
Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al kom ik in gevangenschap
Omdat ‘k in U geloof
Al neemt men mij het leven af
En word mijn licht gedoofd
Al word ik dag aan dag verleid
U bent en blijft mijn God
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust 
Al is aan ‘t einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust
Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los 
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los

U laat mij nooit meer los

Tekst en muziek: Matthijn Buwalda

U Maakt ons één

 ***

Afsluiting samenkomst met een lied, gebed en proclamatie:

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing door het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Hieronder kun je het beluisteren in de opname van opwekking:

YouTube-video Opwekking 642 – De Rivier