Geestelijke bevrijding en herstel door de waarheid

Copyright: Jan Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een verhelderend artikel met liederen en Bijbelstudie, om door het geloof te komen tot geestelijke vrijheid in Jezus Christus.

De waarheid maakt ons vrij

Door het geloof in Jezus Christus verstaan wij de waarheid. Geloof je in de leugen of in de waarheid? Zie in dit artikel hoe je innerlijk tot vrijheid en vreugde in God kunt komen. Hoe je dat geestelijk kunt ervaren, wordt verhelderd door afbeeldingen.

De geestelijke werkingen in het hart

Hierboven zie je op de afbeelding de geestelijke werkingen in het hart. Hierop wordt in het grijze, negatieve denkveld aangegeven wat kwade geestelijke infiltratie zoal kan uitwerken in je innerlijk leven. Aan de rechterkant zie je op het gele, positieve denkveld wat goede inspiratie kan uitwerken in je geestelijk leven. De Heilige Geest inspireert de gelovigen via het positieve denkveld. Daardoor kunnen geloof, hoop, liefde en geestelijke kennis toenemen. Je zult je dan ook steeds meer geaccepteerd en veilig voelen. Daardoor zal ook de geestelijke vreugde in God kunnen toenemen. De geestelijke invloeden en ingevingen komen onder meer binnen via je gedachten. Het gaat er om wat je daarvan allemaal toelaat en accepteert in je denken.

Helderheid en vrijheid door licht en waarheid

Je ziet hieronder op de afbeelding hoe licht en waarheid ons helderheid en vrijheid geven. Jezus leert ons in Joh. 8:32: ‘En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Door inspiratie en geestelijke verlichting word je denken vernieuwd. Je zult dan de vrijheid in Jezus vinden. Hij stelt in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij zegt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Als je in Zijn licht wandelt, zal de duisternis wijken. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

 Het licht zal de duisternis verdrijven, en de waarheid de leugen

We zien  dat dit ook daadwerkelijk leidt tot geestelijk herstel

Als het Licht van de wereld je doorschijnt, zul je de warmte en geborgenheid van Zijn aanwezigheid ervaren. Gevoelens van afwijzing, angst en boosheid verdwijnen als licht en liefde doordringen in je hart. We zingen in het bekende lied uit Opwekking 334:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

 

Het Licht van de wereld verdrijft mijn duisternis

God komt in Zijn genade tot ons door Jezus Christus: het Licht van de wereld. Daardoor leren wij zien wie Hij is. Ons denken wordt erdoor verlicht. Ons verstand klaart op. De binnenstromende liefde van God maakt dat wij Hem willen kennen. Onze wil gaat dus om, en keert zich verlangend naar God. Dat is bekering van de duisternis naar het licht.

Het stuur van het denken gaat dan in ons richting licht en waarheid. Ons hart staat daarbij open voor het ontvangen van meer geloof, hoop, liefde, geborgenheid en geestelijke ervaringskennis.

Je gaat dan ook beseffen hoe Jezus voor je leed, en hoeveel pijn al je zonde Hem deed. Het komt naar voren in het lied ‘Licht van de wereld (Opwekking 595). Het bekende lied van Tim Hughes is vertaald door Peter van Essen. Je kunt het hieronder lezen en beluisteren:

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
Bent als een kind naar de wereld gekomen,
Legde Uw heerlijkheid af.

En nooit besef ik hoe U leed, 
De pijn die al mijn zonde deed.

 YouTube-video Opwekking 595 – Licht van de wereld

De waarheid verdrijft de leugen

Het is een belangrijk geestelijke principe, dat de waarheid de leugen verdrijft. Licht verdrijft de duisternis. Zo is het ook bij de waarheid: de geopenbaarde waarheid verdrijft de leugen. Daarbij verdrijft het geloof de twijfel. We lezen in Joh.3:21: ‘Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.’

Na de inleiding volgt er een persoonlijke vragenlijst. Je kunt deze 12 vragen gebruiken voor een Bijbelstudie met anderen. Hierin kun je ontdekken in hoeverre de leugen of de waarheid aanwezig zijn in ons denken. Samen kun je dan biddend komen tot de Waarheid!

Het Woord van God laat ons de waarheid zien. Jezus Christus, het Licht van de wereld, is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Als wij de waarheid van Jezus zullen geloven, kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

Jezus is het Licht, de Weg, de Waarheid en het Leven

Jezus Christus is het Licht der wereld. (Zie Joh.8:12, 9:5, 12:35-36, 46.) Door Hem te kennen, leren we ook het Licht en de Waarheid kennen. Vanuit het rijk van het licht worden ons heerlijke zaken aangeboden, die door het geloof in Jezus Christus tot ons kunnen komen. Je kunt het zien op de afbeelding.

Jezus biedt ons als de goede Herder geloof, hoop, liefde, vergeving, heling en leiding. Wij dienen dan wel een gelovige onderdaan te zijn van Zijn hemels Koninkrijk. Door deze genadegaven kunnen wij werkelijk gelukkig worden. Als wij ons in Zijn heerlijk licht bevinden, komt de waarheid aan het licht. We lezen in Ps.36:10: ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’ Johannes verkondigt ons in 1 joh.1:5, ‘dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is’.

 

Geestelijke wonden en leugens

We gaan dieper in op de geestelijke beïnvloeding. Er is meestal geestelijk herstel nodig van beschadigde emoties en pijnlijke herinneringen. Ik heb de laatste jaren voortdurend contact met mensen die innerlijk zijn verwond. Velen van hen worden achtervolgd door hun trieste levensverhaal.

Aan geestelijke wonden

zijn  vaak ook leugens verbonden

Zowel de wonden als de leugens doen pijn. Deze leugens zijn negatieve gedachten die hen gevangen houden en woorden van afwijzing, die over hen zijn uitgesproken. De leugens worden in het denken opgenomen en de woorden worden overgenomen.

Spreek geen negatieve woorden en leugens over jezelf uit!

Negatieve woorden werken negatieve daden uit.

Het uitspreken van woorden van zegen of vloek zijn zaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dat laat de Bijbel ons duidelijk zien.

Ingangen voor kwade leugengeesten

Kwade leugengeesten zoeken naar aansluiting in het verwonde hart. Demonen komen binnen via wonden en zonden. Het zijn geestelijke parasieten, en ze werken als bacteriën en virussen. Ze moeten het hebben van verzwakte en beschadigde plaatsen, waar ze openingen vinden voor hun geestelijk gif.  We mogen hen geen voet geven, zodat ze binnen kunnen komen.

De kwade geesten zijn als parasieten, schimmels of virussen. Zij dringen zich binnen in zwakke, zieke en onbeschermde plekken in het leven van ongelovigen en gelovigen.

                        

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Paulus waarschuwt ons in Efeze 4:27: ‘Geef de duivel geen voet’ Het gebruikt Griekse woord ‘topos’ betekent: gebied, plaats of ruimte. Er kunnen gebieden in ons innerlijk zijn waar de duivel (door zijn kwade geesten) een ingangspoort heeft gevonden, om ons te beïnvloeden of onder zijn invloed te houden.

In 1 Petr. 5:8 worden we opgeroepen: ‘Wees nuchter en waak!’ We lezen daar dat de duivel op zoek is naar wie hij zou kunnen verslinden. In vers 9 gaat Petrus verder: ’Bied weerstand aan hem, vast in het geloof.’

Geestelijke verplaatsing door het denken

Geestelijk herstel vindt plaats door verplaatsing. Dit kan door geestelijke vernieuwing en geloof. Voor de gelovigen is Jezus de Plaatsvervanger. Door Hem kan er ook een verplaatsing plaatsvinden in ons innerlijk. Dit gebeurt door de werking van de Heilige Geest, Die het uit Jezus neemt, en het ons verkondigt en geeft (Joh. 16:14). Hij wordt ook ‘de Geest van de waarheid’ genoemd, Die ons de weg wijst in heel de waarheid (Joh. 16:13). Dit wordt door het geloof ontvangen en opgepakt door het denken en de wil.

Door de genade van God worden het denken en de wil vernieuwd. In de Dordtse Leerregels 3-4, art. 12, wordt gesteld, dat de vernieuwde wil door God wordt gedreven en bewogen, maar daarbij zelf ook werkt. (Zie hierbij: Filip. 2:12-13.)

Het stuur van het denken

wordt door wedergeboorte en geloof omgegooid

Bij deze bekering doet de wil ook mee

Daardoor gaan we ons ook bekeren van onze ingebeelde leugens en onkunde, maar ook van onze zondige (doel missende) gevoelens van afwijzing, angst, boosheid, afgunst en twijfel.

In de ontmoeting met de Heiland komt er een positieve verplaatsing in ons innerlijk leven. Daar vinden we de vreugde van Zijn heil.

Deze zonden en zorgen worden weggewerkt door geloof, hoop, liefde en kennis naar het positieve denkveld van onze nieuwe mens. Als je wordt overspoeld door de liefde van God, in Jezus Christus, weet je jezelf volledig geaccepteerd, veilig en geborgen. Dan kan je vreugde in Hem gaan groeien. Zodoende wordt het kwade in ons overwonnen door het goede (Rom. 12:21).

Het goede komt in de plaats van het kwade

Je kunt dat ontdekken op de afbeelding bovenaan, waarbij het de bedoeling is dat de genoemde zaken worden verplaatst van het negatieve denkveld naar het positieve denkveld.

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint, waarin je de overwinning ziet op de kwade machten, die in het hart kunnen infiltreren. Er is overwinning en geestelijk herstel door Jezus Christus, de Bevrijder en Heler.

PowerPoint:

Bevrijding en vernieuwing door Jezus Christus

De Waarheid maakt je vrij

Door Jezus te volgen in het licht, zul je de waarheid steeds meer gaan begrijpen.

Deze waarheid zal je vrijmaken van negatief denken

Je zult daardoor ook de verslavende zonden achter je kunnen laten

Je krijgt door deze geestelijke groei steeds minder behoefte om in deze zonden te leven. Je laat jezelf er niet meer door voeden. De neigingen en behoeften zullen dan ook afzwakken.

Geloof, hoop en liefde zullen overwinnen

door meer ervaringskennis van Jezus

Je leven zal zich richten op je geliefde Zaligmaker en Heiland. Dat geeft werkelijke vrijheid in je denken en gevoel. Jezus verzekert ons in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Het is daarom ook belangrijke dat we niet terugvallen in ons oude leven, met de zondige gewoonten en patronen. Paulus roept ons op in Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Het kan een juk zijn die anderen je opleggen, door hun wettisch denken, of een juk die je jezelf oplegt door zonden of negatief denken. De beschuldigers en aanklagers krijgen dan weer de kan om je te veroordelen.

Volgens Galaten 5:1 is een gelovige tot vrijheid bevrijd

Sta dan vast in deze vrijheid

Word vernieuwd in je denken!

We gaan door op het verwerken van geestelijke invloeden door ons denken.

Je kunt negatieve woorden en gedachten accepteren of verwerpen

Je kunt ook positieve woorden en gedachten

met je denken accepteren

In de Bijbel lezen we dat we kunnen worden vernieuwd in ons denken. Door de Geest van God wordt ons denken hervormd en vernieuwd, zodat we de wil van God leren kennen en accepteren. We raken dan los van de invloedssfeer van de huidige zondige wereld, die beheerst wordt door demonische machten.

Je kunt het lezen in Romeinen 12:2, waar we worden opgeroepen: ‘En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ 

In de andere vertalingen lezen we: ‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’ (NBG) en: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie’ (WV).

De kracht van het vernieuwde denken

We hebben het dus al eerder gehad over de geestelijke beïnvloeding. Daarbij moeten we rekening houden met het positieve en negatieve denkveld in ons. Er komen positieve en negatieve woorden en gedachten op ons denken af. Met je denken kun je deze accepteren of verwerpen.

Voor geestelijk herstel is het uiterst belangrijk dat je negatieve woorden en gedachten leert te herkennen en onderkennen.

Met je denken kun je leren onderscheiden tussen goed en kwaad

Je gaat dan het verschil opmerken tussen negatieve infiltratie en positieve inspiratie. De onderscheiding van geesten is een gave van de Heilige Geest (zoals we lezen in 1 Kor. 12:10).

Met (beschadigde) gevoelens kun je jezelf moeilijk of niet verdedigen tegen kwade woorden, negatieve gedachten en pijnlijke herinneringen. Dit kun je wel door genade, geloof en een vernieuwd denken. Je kunt leren om te relativeren, om te waken en nuchter te zijn.

Overwinning door inspiratie en geloof

Het vernieuwde denken laat zich inspireren door de Heilige Geest. Je leert dan te leven van de genade en de liefde van God. Het positieve, vernieuwde denken zoekt steeds weer naar acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis.

Groeien in blijdschap

Als je groeit in deze zes helende zaken, zal de innerlijke vreugde toenemen. Je kunt dat zien op de afbeelding hieronder:

Door een vernieuwd denken kun je beter negatieve gevoelens verwerpen. Je besluit dan steeds weer opnieuw om je zo weinig mogelijk bezig te houden met gevoelens van afwijzing, afgunst, twijfel, angst en boosheid.

Door te zoeken naar waarheid en kennis

laat je de leugens en onkunde achter je

Bij dit alles kan gesprekstherapie helpen, om te komen tot betere inzichten, helderheid en geloofsgroei. Het is een proces van geestelijke groei en herstel.

Wat laat je toe in je denken?

Uitleg van de afbeelding Geestelijke werkingen in het hart

Links op de afbeelding zie je in het donkere gedeelte je negatieve denkveld. Daar zijn gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en schuld. Deze negatieve gevoelens worden gevoed door kwade geestelijke invloeden.

Negatieve infiltratie komt binnen via je gedachten en wordt door je denken wel of niet geaccepteerd. Je denken stuurt je wil aan. Je gevoel kan doordringen door tot je hart, en ook je wilskracht beïnvloeden.

Leef je op je gevoel of emoties?

Denk vooral na bij wat je drijft!

Aan de rechterkant zijn er in het positieve denkveld gevoelens van veiligheid en acceptatie. Je ziet er ook: hoop, geloof, liefde, kennis en goede schuldgevoelens. Deze zaken worden geïnspireerd en gevoed door goede geestelijke invloeden.

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Geest van God is bij een gelovige werkzaam via dit veld. Hij richt ons op Jezus. Bij meer liefde, geloof, hoop en kennis komt er dus ook meer vreugde in je hart.

Je kunt vreugde vinden bij het liefdevolle Vaderhart van God. Dan omvat Zijn liefde onze wil. Wil je leven vanuit het centrum van Zijn wil?

In Zijn aanwezigheid willen wij wat Hij wil

 

Vernieuwd in Jezus Christus

Op de afbeelding hieronder zie je dat het hart, het denken en de wil zijn ingewonnen en overwonnen door Jezus Christus. Daarin komt ook de volle overgave van het geloof naar voren.

De gevoelens en verlangens zijn in vreugde, vrede en rust. Je ziet ook op de afbeelding dat elke gedachte gevangen is genomen en gebracht is tot de gehoorzaamheid aan Christus (2 Kor. 10:5). Het is duidelijk dat er door deze helende en beschermende liefde ook geestelijk herstel plaatsvindt. In veel gemeenten wordt vaak gebeden: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’

Wil je groeien naar dit ideaalbeeld?

Op de afbeelding zie je het ideale plaatje van een volwassen gelovige, die mag leven in de overwinning door en van Jezus Christus. Hierin zie je al ‘het beginsel van de eeuwige vreugde in het hart’, waarnaar wij reikhalzend kunnen streven.

Hoe kunnen wij groeien naar deze heerlijke vrijheid in Christus?

Hiervoor moeten wij opzien naar De majesteit, heiligheid en heerlijkheid van God, Die in Zijn genade tot ons komt in Zijn Zoon, om ons in Hem de vreugde van Zijn heil te geven. Je kunt het hieronder beluisteren in Opwekking 418.

Je ziet in de afbeelding dat Zijn liefde het denken en de wil omvat. De gedachten worden ook door het licht doorstraalt en beheerst door Jezus Christus. Het is zoals het in het lied hieronder wordt verwoord:

‘Als ik vreugde vind dicht bij Uw hart, als Uw liefde mijn wil heeft omvat,
dan vervagen de dingen rondom mij door Uw helder licht.’

***

Opdrachten

Lezen Johannes 8:31-36

Jezus zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Hij leert ons in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kunnen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

1. Bespreek samen Johannes 8:12, 31-36 en Joh. 14:6. Wat leer je van Jezus in deze tekstgedeelten.

2. Hoe kun je Jezus blijven volgen als het Licht van de wereld? (Joh. 8:12)

3. Waardoor maakt de waarheid ons volgens vrij?

4. Waardoor kun je vast blijven staan in de vrijheid, los van slavernij? (Gal. 5:1)

5. Hoe kun je misleidende leugens herkennen?

6. Wat zullen leugens en negatieve woorden met je doen als je ze toelaat in leven?

7. Waarom is het niet goed om je te laten leiden door je gevoelens en emoties?

8. Wat kan er gebeuren als leugens samengaan met onkunde, twijfel en schuldgevoel?

9. Waarom is het belangrijk dat je de oorzaken en gevolgen van geestelijke problemen leert begrijpen?

10. Hoe heeft Jezus onze zonden en innerlijke wonden op Zich genomen en weggedragen? Wat heeft dat te maken met verplaatsing?

12. Door het werk van Jezus en de Heilige Geest kunnen zonden, zorgen en wonden in ons worden verplaatst naar het veld van geloof, hoop, liefde, acceptatie, veiligheid en kennis. Hoe kun je dat geestelijk ervaren?

13. Hoe worden ons geloof, ons denken en onze wil betrokken bij dit proces van redding en heling in ons innerlijk leven? Wat moet je er zelf voor doen?

14. Bespreek de positieve positieve gevolgen van meer hoop, liefde, geloof en kennis in je leven? Wat herken je ervan?

Waar geloof je in?

Het gaat in het geestelijk leven van een mens ten diepste over het geloven van de waarheid of de leugen. Satan is de mensenmoordenaar van den beginne, de vorst van de duisternis en de aartsleugenaar (lees Joh.8:44). We lezen in Joh.3:19-20: ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.’

De duisternis brengt ons de leugen van satan en zijn demonen. Jezus sprak tot de ongelovigen Joden, dat zij uit de vader de duivel waren en de begeerten van deze vader van de leugen wilden doen (Joh.8:44). Door niet te geloven, onze zonden niet in te zien en deze niet eerlijk aan het licht te brengen (te belijden), maken we God tot een leugenaar, en Zijn Woord is dan niet in ons (zie 1 Joh.1:10).

Jezus Christus is het Licht en de Waarheid. De waarheid moet aan het licht komen in ons leven! Kom vanuit de duisternis in je leven tot het Licht! Verlaat de leugens in je leven en kom tot de Waarheid! Als je het kwade blijft doen, haat je het licht, maar als je tot het Licht komt, doe je de waarheid (zie Joh.3:20-21).

Herken je de ingevingen?

Hoe kunnen we het verschil opmerken tussen Gods stem in ons hart (door de Heilige Geest) en de influisteringen van demonen? Let op de uitwerking! Brengen deze influisteringen ons tot twijfel, onzekerheid en valse schuldgevoelens, of brengen ze onze meer in de nabijheid van God? Geven ze ons meer vertrouwen op God, liefde tot Christus en een gevoel van rust en vrede, dan zijn het goede ingevingen geweest. Hieronder volgt de afbeelding van de geestelijke voedingskaart. Via het grijze, negatieve denkveld  komt de infiltratie door geestelijke boosheden (Ef.6:12) en via het gele, positieve denkveld komen de goede invloeden en de inspiratie van de Heilige Geest.

Het grijze veld op de geestelijke voedingskaart is het veld van de duisternis en de leugen. Het gele veld van ons denken en gevoelen is het veld van het licht en de waarheid. Via dit veld worden de gelovigen dus geïnspireerd door de Heilige Geest. De duisternis en de leugen worden geïnfiltreerd door de vorst der duisternis en de vader van de leugens. Satan is de heerser van het rijk van de duisternis en de gevallen engelen zijn de geestelijke boosheden in de lucht (de demonen), die leugens infiltreren in de gedachten van mensen.

Waardoor laten wij ons voeden?

Vanuit welk veld laat jij jezelf voeden en beïnvloeden? Laat je niet tot zonde verleiden door de blinkende leugens van het rijk van de duisternis. Achter de aanlokkende woorden en aanbiedingen loeren duistere machten die het leven ongelukkig maken. Je kunt het zien op het grijze veld van de volgende afbeelding.

De verleiding leidt tot zonde en de zonde kan leiden tot gebondenheid en verslaving. Daaruit kunnen beschadigingen voortkomen, zoals (innerlijke) pijn, belasting, boosheid en angst. Als het zich steeds meer gaat vastzetten in de gekwelde en gekwetste geest, kunnen er ernstige gevolgen uit voortkomen, zoals: verlies controle, dwangmatigheid en zelfs bezetenheid. We moeten de identiteit en activiteiten van de duivel en zijn demonen opmerken en leren herkennen.

Door het geloof in Jezus verstaan wij de waarheid  

Geloof je in de leugen of in de waarheid?

Een persoonlijke vragenlijst

Deze vragen zijn te gebruiken voor Bijbelstudie met anderen. In het gesprek zijn de meerkeuzevragen uit te breiden met een andere mening of visie (bij D … ).

Vul per vraag eerst voor jezelf je eigen keuze in: A, B, C of D. Vergelijk de antwoorden daarna met elkaar. Praat er vervolgens samen over.

1. Hoe zie jij het Woord van God?

    A. Als de absolute, altijd geldende waarheid

    B. Als de tijdgebonden waarheid

    C. Als de waarheid, die geldt voor bepaalde omstandigheden

    D. … (Een ander antwoord – dit kun je ook bij andere vragen hebben)  

 

2. Hoe denk je over God als Schepper en Onderhouder?

    A. Dat Hij teleurgesteld is over de zondaren en Zich daarom over de meesten

        niet bekommert en verloren laat gaan.

    B. Dat Hij de zondige schepselen overgeeft aan hun eigen denken en keuzes.

    C. Dat Hij liefde heeft tot Zijn schepselen en niet wil dat zij verloren gaan.

 

3. Hoe denk je over God de Vader?

    A. Dat Hij slechts zorgt voor Zijn kinderen die Hem gehoorzamen

    B. Dat Hij vooral streng en onbarmhartig is over de zelfzuchtige zondaren,

        die zich overgeven aan bedrog en misleiding.

    C. Dat Hij Zijn gevallen schepselen wil redden en voor hen wil zorgen.

 

4.  Wat denk je van Joh.3:16?

We lezen daar: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn  eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft   niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft’?

    A. Dat Hij Zijn uitverkorenen zo lief heeft (gehad).

    B. Dat Hij hierin Zijn liefde tot zondige mensen toont en ze nodigt tot het heil

         in Jezus Christus.

    C. Dat Hij enkel de mensen zo lief heeft (gehad) die geloven in Jezus Christus.

 

5. Welke gedachten heb je over Jezus Christus?

    A. Hij is een goed voorbeeld voor ons, om gehoorzaam voor God te leven.

    B. Hij is een liefdevolle Heiland, Die naar volgzame discipelen zoekt.

    C. Hij is de goede Herder, Die afdwalende schapen opzoekt en goed zorgt

         voor Zijn kudde.

 

6. In Jes.55 worden mensen uitgenodigd tot Gods genadeverbond.

    Welke dorstige mensen zijn dat? (Zie Jes.55:1-7.)

    A. Alle soorten mensen die innerlijk allerlei zaken begeren te hebben.

    B. Alleen de mensen die innerlijk al naar God verlangen.

    C. Alleen mensen die uitverkoren zijn en al in God geloven.

 

7. Volgens Jes.55:6 kun je de HEERE vinden als Hij nabij is.

     Wanneer is Hij je nabij?

     A. Als je berouw hebt over je zonden.

     B. Als je tot Hem hebt bekeerd.

     C. Als Hij je uitnodigt tot Zijn heil.

 

8. Hoe moet je Jes.55:7 uitleggen?

We lezen in deze tekst: ‘Laat de goddeloze zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen.’ Waarom moet de goddeloze zijn verkeerde weg en de man van ongerechtigheid zijn eigen gedachten verlaten?

    A. Omdat hij anders nog teveel aan zichzelf denkt.

    B. Omdat een goddeloze verkeerde gedachten heeft over zichzelf en God.

    C. Omdat hij op zijn eigen wijze van denken zich tot God wil bekeren.

 

9. Waarom denkt een ongelovige zondaar verkeerd over zichzelf en God?

    A. Door de misleiding van de duivel en van zichzelf.

    B. Door de misverstanden die hij in zijn jeugd opdoet.

    C. Door het bedrog van anderen en de pijn die ze hem hebben aangedaan.

 

10. Moet je er van uitgaan dat je zonder de goede invloeden van God

      verkeerd over Hem en over jezelf denkt? (Zie 1 Kor.2:14.)

      A. Zonder God begrijp je de geestelijke dingen van God niet.

      B. Je moet daar niet van uitgaan, maar jezelf bekeren.

      C. Als je het probeert en God je daarbij helpt, kom je er wel uit.

 

11. Aan wie wil God de Heilige Geest geven, om het geloof, de liefde tot Jezus

      en het verlangen te kunnen ontvangen? (Zie Luk.11:9-13.)

      A. Aan mensen die oprecht daarom bidden en zich bekeren.

      B. Aan alle mensen die door het Evangelie worden uitgenodigd tot het heil.

      C. Aan gelovigen die door genade zoekend zijn gemaakt.

 

12. Hoe moet je innerlijk zijn om Gods goede gaven te ontvangen?

      (Zie Matth.7:7-11.)

      A. Je moet dan oprecht en gelovig zijn.

      B. Je moet dan geestelijk hongerig en dorstig zijn.

      C. Je moet dan tot Hem komen zoals je bent.

 

De Waarheid maakt ons vrij

Volgens dr. Neil Anderson leeft iedereen door een bepaald geloof. We moeten echter wel opletten dat we geloven in iets dat echt waar is. Neil leert ons: ‘Het is onze verantwoordelijkheid de werkelijkheid onder ogen te zien en te kiezen om te geloven dat wat God zegt, waar is.’ Zoek daarom uit of je een waarachtig Bijbels geloof hebt. Als God in de Bijbel zegt dat het waar is, kunnen wij ons geloof daarop gronden. Anderson verklaart: ‘Iets wordt niet waar doordat u het gelooft. Het is al waar en daarom geloven wij het.’ Hij legt verder uit: ‘Het christelijk leven wordt geleefd door geloof, in overeenstemming met wat God zegt dat waar is. Jezus is de Waarheid. De Heilige Geest is de Geest van de waarheid. Gods Woord is waar. Hij geeft verder aan: ‘Het Bijbelse antwoord op de waarheid is geloof, ongeacht of wij voelen dat het waar is of niet.’

Als wij in geestelijke vrijheid willen leven, moeten wij ons toewijden aan de waarheid. Anderson stelt: ‘Leugens houden ons gevangen, maar de waarheid maakt ons vrij (Joh.8:32).’

‘Leugens houden ons gevangen,

 maar de waarheid maakt ons vrij’

De duivelen trachten steeds opnieuw ons houvast aan de waarheid aan het wankelen te brengen. Zij infiltreren met leugens in onze gedachten, zodat we anders gaan denken over de absolute waarheid van Gods Woord. Dit wordt bewerkt door Schriftkritiek en vrijzinnigheid, maar ook door valse mystiek en bevindelijkheid die niet volgens de Schrift is. Hierdoor kunnen menselijke waarheden naast de Schrift worden geplaatst. Men kan ondervindingen van bepaalde gelovigen gaan gebruiken om de Schrift te verklaren. Er is zelfs eens opgemerkt dat een bepaalde dominee predikte volgens de Schrift, maar dat Gods volk het anders leerde. Je moet Schrift met Schrift vergelijken en geen tradities, wettische of evangelische ervaringen boven Gods Woord gaan plaatsen. Dit is een valse exegese. De Bijbel verklaart zich duidelijk genoeg.

Het meningsverschil moet worden opgelost

Over het algemeen kunnen we zeggen dat onbekeerde christenen met God van mening verschillen. Counselor dr. Neil T. Anderson verklaart ons: ‘Als wij op een verwrongen, onjuiste of negatieve manier over God, onszelf en de wereld denken, dan verschillen wij met God van mening over wat Hij zegt over Zichzelf, ons en onze wereld. Dit ‘verschil van mening’ is het doel missen; het is zonde.’

Het hoeft nog niet zo erg te zijn als je een meningsverschil met een ander hebt. Het meningsverschil met God heeft echter ernstige consequenties! God spreekt door Jezus, de Waarheid, tot ons. Als wij het niet eens zijn met de waarheid van God, geloven wij in de leugen. Dit meningsverschil is ongeloof. Door ongeloof kun je niet ingaan in het Gods Koninkrijk.

De waarheid blijft de waarheid. De werkelijkheid kun je niet veranderen door er anders over te denken. Als je het licht van de waarheid niet aanvaardt, leef je in de geestelijke duisternis. Je houdt jezelf dan voor de gek. Veel jongeren doen aan escapisme (vluchtgedrag). Zij willen hiermee de werkelijkheid ontvluchten. De werkelijkheid zal ons echter vroeger of later inhalen.

Je kunt beter de werkelijkheid en de waarheid onder ogen zien en je berouwvol tot God wenden. Je kunt beter bidden: ‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij… (Ps.25:4-5). Je moet het eens worden met God, met wat Hij van Zichzelf zegt in Zijn Woord. Je moet Hem ook gelijk geven in wat Hij van ons zegt en van de wereld. Dat is bekering. Bekering betekent vanuit het Griekse grondwoord: verandering van denken en doen.

De verloren zonen

Als je nog onbekeerd bent, moet je dus eerst anders gaan denken over God en jezelf, net als de verloren zoon in de gelijkenis (in Luk.15). Deze jongste zoon geloofde eerst in de leugens die in zijn gedachten opkwamen. In het denkproces dat volgde maakte hij een zondige beslissing. Bij de varkens ging hij nadenken, kwam hij tot zichzelf (Luk.15:17), tot inkeer en inzicht. Hij ging zijn vader anders zien, zoals hij werkelijk was, namelijk goed (zelfs voor zijn huurlingen). Op die vuile en verre plaats ging hij weer in zijn vader geloven. De terugkeer en liefdevolle ontvangst was het gevolg.

De oudste zoon geloofde nog steeds in leugens: hij geloofde in zichzelf en niet in zijn vader. Hij zag zichzelf als goed en zijn vader als iemand die het verkeerd deed. Zijn vader dacht medisch en kwam met liefde, genade en vergeving de teruggekeerde zoon tegemoet. Hij bood zijn oudste, ontevreden zoon ook het goede aan (Luk.15:31-32). De oudste zoon was rechthebbend en juridisch bezig en wilde vergelding. (Ik ga verderop in het boek uitgebreid in op het juridische en medische veld in het hart van een mens.)

Je ziet in de gelijkenis dat de oudste zoon op het erf van zijn vader rondliep met gevoelens van afgunst, afwijzing en boosheid. Dit was niet nodig, want zijn vader accepteerde ook hem, want hij zei tot hem: ‘Kind, u bent altijd bij mij, en al het mijne is het uwe.’ De vader sprak hiermee de waarheid. De mopperende zoon geloofde in de leugen, want hij voegde zijn vader toe: ‘Zie, ik dien u nu zoveel jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en u hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn’ (vers 28). Veel onbekeerde christenen lijken eigenlijk op de oudste zoon. Zij kunnen zich maar niet overgeven aan de liefde van de hemelse Vader, ze wantrouwen Hem en vertrouwen Zijn waarheid niet.

De oudste zoon had blijkbaar meer op met zichzelf en zijn vrienden dan met zijn vader. Dit had te maken met zijn boze hart, waarin het denken, het gevoel en de wil negatief waren ten opzichte van zijn vader.

Het hart van de jongste zoon werd vervuld met liefde tot zijn vader en wilde zichzelf vernederen naar een lagere plaats. Dit had te maken met zijn vernieuwde hart, waarin het denken, het gevoel en de wil positief waren geworden naar zijn vader toe. Hij geloofde niet meer in de leugen en in zichzelf, maar in de waarheid en in zijn vader. Er zijn dus twee zaken mogelijk: je gelooft in de leugen of in de waarheid.

Je gelooft in de leugen of in de waarheid

Bedrieg jezelf niet

Een oud spreekwoord leert ons: ‘De wereld wil bedrogen worden, daarom wordt zij bedrogen.’ Een bekend gezegde is: ‘dwalen is menselijk’. Vanaf de zondeval zit het de mens als het ware in het bloed. Daarom is er ook reinigend bloed nodig tegen dwaling, leugens en bedrog.

Door het geloof in Jezus verstaan wij de waarheid  

Geloof je in de leugen of in de waarheid?