Evangelisatietraining module 6 Laat je licht schijnen

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Laat je licht schijnen voor de mensen

Jezus leert zijn volgelingen en leerlingen in de Bergrede, in Matth.5:16: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’                         

In Joh.1 zien we dat Jezus Christus als het Licht der wereld de mens verlicht. Het grondwoord ‘phōtizō’ in vers 9 betekent ‘ergens licht op doen schijnen’, maar houdt mogelijk ook een innerlijk verlichten in.                                          

Jezus getuigt in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Het Licht is sterker dan de duisternis, zodat het doordringt tot in het duistere hart. Door het geloof ontvangen we het Licht, en worden we in staat gesteld om Zijn licht uit te stralen. We worden dan ook ‘het licht der wereld’.

              

In het evangelisatiewerk mogen we uitgaan in de Naam van Jezus. Door Zijn Naam gebeuren er wonderen. De Heilige Geest doorbreekt de grenzen, en opent de harten van mensen. God is aan het werk. Wij mogen ingaan in de oogst van Jezus Christus. Daarom kunnen we vrijmoedig het lied van C.A.E. Groot zingen:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

 

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Door het licht en de liefde van Jezus wordt onze liefde opgewekt, en herkennen wij ons in het lied van Tim Hughes  (vert. Peter van Essen):

Licht van de wereld,

U scheen in mijn duisternis;

Nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,

Bij U wil zijn elk moment. 

 

Hoe brengen we ze bij Jezus?  

 

Breng ze tot het Licht 

en wees het licht der wereld 

Geef het door!

Als leden van een evangelisatieteam of gemeente kunnen we samen een heldere fakkel worden, om de wereld om ons heen te verlichten.

                            

De volgende inzichten hebben wij nodig voor onze training in discipelschap en evangelisatie. Wat wij zelf geestelijk geleerd hebben, kunnen wij anderen onderwijzen. Johannes geeft ons door in 1 Joh.1:3: ‘Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat u ook gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’               

Johannes had van Jezus gehoord dat God een licht is (vers 5). Hij wandelde in Zijn licht en straalde daarom ook Zijn licht en liefde uit.

Als wij goede evangelisten willen zijn,

moeten wij het licht van Jezus uitstralen!

In het licht en de liefde van God zullen wij tot bloei komen. Als we Jezus volgen, worden we door Hem verlicht.

Hij leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ 

Wees als een veilige lichtstad 

De kerk moet voor de wereld zijn als ‘een stad op een berg’ (zie Matth.5:14). Zie hierin de roeping voor iedere plaatselijke gemeente! In onze kille, zakelijke, materiële postmoderne cultuur heeft men behoefte aan persoonlijke aandacht, pastorale benadering, warmte, medeleven, geborgenheid. 

                         

In de liefdevolle lichtstad van het christendom behoort er houvast, zekerheid, bescher­ming, warmte, omhel­zing en verzorging te zijn. 

Beschijn en doorstraal de mensen   

met licht en warmte,  

vanuit de liefde van Chris­tus! 

Als we Jezus volgen, zullen dan herkenbaar en aantrekkelijk zijn voor de wereld om ons heen. Staan wij als gelovigen binnen een evangelisatieteam ook te stralen in het licht van de nabijheid van God?  Straal het uit dat je een lichtstad op de berg bent, dat je het zout der aarde en het licht der wereld voor anderen bent (zie Matth.5:13-16). Geef dat de ander bij jou veiligheid en acceptatie ervaart. Wees een veilige thuishaven voor een ander. Wees de liefdevolle en helpende gelovige, die de weg wijst naar de Heiland. 

Laat je ‘dabar’ zien 

Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ kan niet alleen met ‘woord’, maar soms ook met ‘daad’ worden vertaald. Wat is jouw ‘dabar’? Dat betekent: wat gaat er van je uit en wat laat je daardoor van jezelf zien? Laat je ‘dabar’ (jouw ‘woord en daad’) zien.

Laat Jezus zien aan de mensen. Laat Hem zien zoals Hij zich bekend maakt in Matth.11:28-29: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’

Zijn juk is Zijn leer, waardoor je wordt opgetild uit de vermoeidheid en belasting, en waardoor je innerlijke rust ontvangt. Als je dat zelf hebt ervaren, geef dat dan aan anderen door, straal het uit dat je zelf ook zachtmoedig en nederig bent. Hierin moeten ze Jezus in je zien, zodat je mensen aanlokt en Jezus aantrekkelijk voor hen wordt.

Je moet bekleed zijn met de geestelijke gezindheid van Jezus

We worden daartoe aangespoord in Kol.3:12-17. In vers 12 lezen we: ‘Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innerlijke gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.’ De gezindheid van Jezus moet door ons heengetrokken zijn, als levenssappen uit de Wijnstok.

 

Opdrachten training

 discipelschap en evangelisatie

 

Evangeliseren vanuit de gezindheid van Jezus

1. Bestudeer nu samen Kol.3:12-17. (Als evangelisatieteam hebben we training nodig, om te worden zoals we lezen in deze teksten.) Hoe kunnen we ons samen hierin oefenen?

2. Bespreek de volgende genoemde eigenschappen, waar we samen naar moeten streven:

 – ontferming

– vriendelijkheid

– nederigheid

– zachtmoedigheid

– geduld

– verdraagzaamheid

– vergevingsgezindheid

– (onderlinge) liefde

– vrede van God

– dankbaarheid

3. Hoe kunnen we de volgende geestelijke activiteiten in praktijk brengen?

– Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid.

– Onderwijs elkaar, en wijs elkaar terecht.

– Doe dit met allerlei soorten geestelijke liederen.

– Zing voor de Heere met dank in je hart.

– Doe alles met woorden en daden in de Naam van de Heere Jezus.

– Dank God en de Vader door Hem.

 

Volhardend gebed voor een geopende deur

5. Bespreek nu samen Kol.4:2-6.

a. Als het gaat om het volhardend gebed: hoe en waarvoor moeten we bidden?

b. Hoe vinden wij een geopende deur? (Kol 4:2, Joh.10:7).

c. Kijk in de Bijbel hoe God een geopende deur geeft. Bespreek daartoe Openb.3:7-8, Openb.3:20, 1 Kor.16:8-9, 2 Kor.2:12, Hand.16:8-10,

d. Hoe kunnen we ons laten leiden door ‘de geopende deur’? Hoe kunnen we hierin Gods leiding en planning ontdekken?

e. Op welke wijze komt Jezus door de deur van het hart bij de mensen binnen (zie Openb.3:20). Wat kun je er zelf over vertellen?

    

Het getuigenis naar buiten toe

6. Hoe moeten we handelen als het gaat om het getuigenis naar buiten toe? Bespreek de zaken die worden genoemd in Kol.4:5-6.

7. Hoe kunnen we ons licht laten schijnen in de wereld? Bespreek samen Matth.5:14-16.

8. Wat moeten we doen om met Jezus in het licht te blijven wandelen? Zie Joh.8:12. Waarom is dat belangrijk voor onszelf en de mensen om ons heen?

9. Op welke wijze kunnen we de lichtbundel van het Evangelie uitbreiden? Bespreek hierbij het (Engelstalige) lied ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’. Wat valt je op in de Engelse tekst van Graham Kendrick?

Lord, the light of Your love is shining

in the midst of the darkness, shining.

Jesus, Light of the world, shine upon us,

Set us free by the truth You now bring us.

Shine on me, shine on me.

Refrein:

Shine Jesus, shine,

fill this land with the Father’s glory.

Blaze Spirit, blaze, set our hearts on fire.

Flow river, flow,

flood the nations with grace and mercy,

send forth Your Word, Lord, and let there be light.

 

Lord, I come to Your awesome presence,

from the shadows into Your radiance.

By the blood I may enter Your brightness.

Search me, try me, consume all my darkness.

Shine on me, shine on me.

 

As we gaze on Your kingly brightness,

so our faces display Your likeness,

ever changing from glory to glory.

Mirrored here may our lives tell Your story.

Shine on me, shine on me.

10. Hoe kunnen we het leven van Jezus weerspiegelen, en door ons leven Zijn verhaal vertellen? 

                         

Onder de lichtbundel van het Evangelie

Als we de warmte en liefde van het Evangelie willen beleven, moeten we in het licht van God blijven wandelen. We lezen in Ps.36:10: ‘Want bij U is de bron van leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Gods licht en liefde schijnen

Ik wil nu duidelijk maken en illustreren wat het Goddelijk licht bewerkt in het leven van een gelovige, en hoe dit licht verder kan worden doorgegeven in het evangelisatiewerk. Het wordt tot stand gebracht door het Woord van God en door het bevrijdende werk van Jezus Christus. Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de afgebeelde lichtbundel. Je kunt er over lezen in Joh.1. Het wordt hieronder afgebeeld.  

 

Het bekende lied van Graham Kendrick leert ons:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,

levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking. Het gaat daarin ook over ontdekking van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere door Zijn Woord werkt in het hart en leven van een gelovige. Herken je het ook in je eigen leven?

Hoe komt er vergeving en herstel?

Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’? Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’.

Door het Evangelie worden geestelijke zaken verplaatst 

In de afbeelding zie je hoe de schuld wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere Jezus Christus. Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van Christus gebracht. Je ziet ook dat er een verplaatsing is van ‘gebrek naar genezing’. Dat ziet op heling en herstel door het Woord, het leven en de liefde van Jezus.

Laat het Licht in de wereld schijnen!

Wij behoren de lichtbundel uit te breiden door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

Als we wandelen in het licht met Jezus,

zullen we ook Zijn leven gaan uitstralen 

We worden dan ook het licht der wereld. Zo behoort het te zijn! Jezus leert Zijn discipelen in Matth.5:14: ‘U bent het licht van de wereld.’ Dat is het heerlijke doel waartoe wij geroepen zijn. In vers 16 roept Jezus ons ertoe op: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Laten we het biddend zingen:

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…

kom tot Uw doel met een ieder van ons.’ 

  

Hoe verlicht Jezus als Koning ons hart?

Wie zit er op de troon van je hart? Hoe is het eigenlijk gesteld met een natuurlijk, egoïstisch mens? Dat zie je op de afbeelding hieronder dat het hoogmoedige en zelfzuchtige ‘ik’ wil eigen baas blijven. Het hart is donker.

IK OP DE TROON VAN MIJN HART.

 

Op de tweede afbeelding hieronder zie je wat er gebeurt bij de geestelijke vernieuwing: Bij de wedergeboorte en door het geloof komt Jezus op de troon. Het ‘ik’ wordt dan aan Hem onderworpen. De gelovige gaat Jezus volgen en eren. Het is licht in het hart.

JEZUS KOMT OP DE TROON VAN HET HART

 

Let nu op de derde afbeelding hieronder. ‘Ik’ zit daar weer op de troon. 

Hier zie je dat het eigen ‘ik’ weer de baas wil spelen. Als het zo is bij de gelovige, wordt het weer donker in het hart. Waarom is dit goed te begrijpen?

Op de vierde afbeelding zie je dat de gelovige door vernieuwd geloof en bekering weer is hersteld. Hierom heen zie je een grote verlichte cirkel. De gelovige  is vervuld met de genade en liefde van God in Jezus Christus, en straalt dit ook uit. Door de grondige overgave en onderwerping van het eigen ‘ik’ is er door Gods genade iets heerlijks tot stand gekomen. Je ziet hier:

JEZUS ALS OVERWINNAAR OP DE TROON VAN HET HART

 

Jezus Christus moet Koning en Overwinnaar zijn in het hart, zodat de gelovige Zijn licht mag uitstralen in de wereld… En in de hemel zal het volmaakt licht zijn!

Het betreft de overwinnende gelovige die leeft onder de heerschappij van Jezus Christus. Hij wil boven alles Jezus volgen en mag wandelen in het licht met Jezus. Jezus leert ons dit ook in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Dit is de juiste positie die de gelovigen behoren in te nemen

Gelovigen dienen in toewijding te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil en gevoelsleven.

Geef God (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn. Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven!

 

Wandel in het licht met Jezus

Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen. Je kunt dan hartelijk en toegewijd het lied van M.A. Alt zingen (het refrein volgt op het laatst):

Ik wandel in het licht met Jezus,

het donkere dal licht achter mij.

En ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen,

Welk een liefdevolle Vriend is Hij.

 

Ik wandel in het licht met Jezus,

mijn ziel is Hem gans toegewijd.

Met Hem verrezen tot nieuw leven,

volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

 

Ik wandel in het licht met Jezus.

O, mocht ik zelf een lichtje zijn,

dat straalt te midden van de wereld,

die gebukt gaat onder zorg en pijn.

 

Ik wandel in het licht met Jezus,

en ‘k luister naar Zijn dier’bre stem.

En niets kan mij van Jezus scheiden,

sinds ik wandel in het licht met Hem.