Opwekkende stromen van zegen

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Stromen van levend water

Door Jezus ontvangen wij de stromen van levend water. Wij moeten in Hem geloven zoals de Schrift dit ons leert. Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook ten behoeve van anderen.

Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

We moeten niet tevreden zijn met een dorre toestand

Stromen van zegen voor droge gebieden

In de geschiedenis van het christendom komen we regelmatig geestelijke opwekkingen tegen. We kunnen de loop van deze geschiedenis vergelijken met de loop van rivieren. Rivieren hebben bronnen nodig waaruit ze ontstaan en worden aangevuld. Na verloop van tijd kunnen bronnen uitdrogen en rivieren verzanden. Door menselijk ingrijpen en wanbeleid of door natuurlijke weerstanden kunnen vruchtbare, waterrijke gebieden verdrogen en wegkwijnen. Door een overvloedige regen en door nieuwe bronnen kunnen de rivieren weer worden gevuld en de vruchtbare gevolgen zullen dan niet uitblijven. Zo gaat het ook bij een geestelijke opwekking. We hebben steeds weer een milde, ‘geestelijke regen’ uit de hemel nodig om geestelijke vruchten te kunnen dragen.

Belemmeringen voor opwekking

Toch komen we in de geschiedenis steeds opnieuw menselijke factoren tegen waardoor bronnen zijn verwaarloosd en toege­stopt en rivieren zijn verzand. Door de ‘Levens­bron’, het Woord van God, niet meer het hoogste gezag te laten hebben, heeft men vaak de zegen tegengestaan. Dit is gebeurd in rooms-katholie­ke, oosters-orthodoxe en protestantse kerken. We hebben te waken tegen (post)modernisme en dode ortho­doxie. Te veel mensen leven uit een bepaalde tradi­tie, naar een bepaalde vorm, lijdelijk en passief, en niet verlangend en hongerig uit Gods Woord. Velen hebben kerkmuren om zich heen gebouwd. Dat geeft hen een vertrouwd en veilig gevoel. Heb je ook een muur om je heen gebouwd? Waardoor je niet openstaat voor anderen? Maak er een poortje in, zodat er je weer bereikbaar wordt voor anderen. Dan komt er weer ruimte voor zegen, liede en geluk.

  

Waaruit wordt onze geestelijke dorst gelaafd? Hebben wij slechts genoeg aan de vorm, aan onze oude, ver­trouwde gods­dienst? Of kunnen we het met niet minder doen dan met de ‘Levensbron’? Verlangen we de stem God te horen en een persoonlijk contact met Jezus Christus te hebben?

Gebrek aan liefde en eenheid

Bij een opwekking is het kenmerkend dat de ‘Levensbron’ weer gaat vloeien. Gods Woord verspreidt zich dan, zoals een bron zich uitstort op de velden. Er kan geen kloof te diep zijn, of de God kan deze met “de stroom van levend water” vervul­len. Droge rotsen van onverschilligheid worden week en vruchtbaar door de vloedgolven van zegen. Harde kerkmuren en dogmatische liefdeloosheid kunnen de stromen van zegen niet weerstaan.

Liefde en eenheid zijn nodig voor geestelijke opwekking.

Door de onweerstaanbare liefde van God worden de verschillen weggespoeld, en worden we naar elkaar toe gedreven.

Er zijn verbanden te zien tussen evange­lisatie en opwekking. Waar men door de indrukwekkende kracht van de Heilige Geest het leven­wekkende Woord van God bracht en doorgaf, volgden vaak stromen van zegen, met name in de droge ge­bieden.

Onderlinge liefde en eenheid onder de christenen is van groot belang voor het ontvangen van de stromen van zegen en het dragen van zichtbare vrucht. Door onderlinge verdeeldheid en kerkisme kom je niet geloofwaardig over.

Uitdrogende kerken

De Schotse prediker William Reid (1814-1896) heeft een goed boek over ‘stromen op het droge’ geschreven. Onder deze titel is het door L.J. van Valen vertaald, in herkenbare taal voor reformatorische christenen. Reid geeft ons daarin een mooi voorbeeld door (op blz.105-106). Het gaat over eb bij een vloedlijn. In de harde bodem van het strand zijn nog wel grotere en kleinere plassen achtergebleven, waarin kleine waterdiertjes proberen te overleven. Zo gaat het ook in kerken waarin het geestelijk leven aan het uitdrogen is. De krabben en kleine visjes in de aparte plassen hebben geen contact met de nabijgelegen waterpoelen.

Zo kan het ook in het kerkelijk leven zijn. Op den duur kan men bekrompen gaan denken, alsof alles draait om hun eigen kerkelijke omgeving, met de daarbij geformuleerde kenmerken. Een zuurstof arm geestelijk leven kan dan worden verheven tot een veilig kenmerk. De poel is echter aan het uitdrogen.

Pas op voor een zuurstof arm geestelijk leven!

Als dit het geval is, moeten we sterk gaan verlangen naar een opwekking. Er dient dan aanhoudend te worden gebeden om een geestelijke zegen uit de hemel. Je mag dan steunen en pleiten op de beloften voor ‘droge gebieden’. Je moet dan ook letterlijk gaan geloven wat de Schrift zegt en je geheel richten op Jezus Christus!

Beloften voor droge gebieden

De stromen van zegen zijn juist nodig in ‘droge gebieden’. Er zijn beloften in Gods Woord voor ‘droge gebieden’ . De HEERE belooft in Jesaja 44:3: ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op Uw nakomelingen.’   Vanuit Jezus Christus vloeien de stromen van zegen, zoals Hij ons leert in Johannes 7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Als je een uitgedroogd geestelijk leven hebt, kan dit betekenen dat je niet in Jezus gelooft zoals de Schrift zegt. Jouw verkeerde gedachten over Jezus en het werk van de Heilige Geest kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Ga maar eens letterlijk de Schrift geloven.

Je moet Jezus en Zijn woorden onvoorwaardelijk in je leven aanvaarden, ook al gaat het tegen je godsdienstig gevoel in. Zolang je dit niet doet, zul je geen stromen van zegen te ontvangen.

Een overvloedige zegen

Door de Heilige Geest komen de stromen tot ons. Als de vloed vanuit de oceaan van Gods liefde weer opkomt, overstroomt het kerkelijk strand, en het water spoelt de afzonderlijke poeltjes binnen. Op het strand zie je dan dat de kleine waterdiertjes de ruimte krijgen en elkaar (weer) kunnen vinden. Er is dan weer beweging, ruimte en genoeg voedsel voor allemaal. Zo gaat het ook als er stromen van zegen komen voor de afzonderlijke kerken en groepen.

Door opwekking komen we uit onze enge ruimtes

en mogen we samen staan in de vrijheid van de kinderen van God!

In Psalm 65 lezen we dat God omzag naar het land en het begerig maakte. In de verzen 10-14 zien we de heerlijke gevolgen. We lezen in vers 10: ‘U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van God is vol water…’ Wil je het ook meemaken? Bid er om en verwacht het!

Helende stromen door het offer van Jezus

We lezen van het handelen van de lijdende Verlosser in Jes.52:15: ‘Zo zal Hij vele heidenvolken besprenkelen.’ In Jes.53 wordt hier verder op doorgegaan. In Jes.53:12 wordt verklaard, dat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood. In het Engels staat er: ‘He poured out His soul unto death’. Hij heeft het dus volledig gedaan, met de hoogst mogelijke innerlijk overgave, uit liefde tot gevallen zondaren.

De goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor dwalende schapen (vers 6). Zijn bloed toont ons Zijn vloeibare liefde. Vanuit deze onmetelijke liefde komen de helende stromen van zegen tot ons. We lezen hierover in Jes.53:5: ‘En door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ (In het Engels: ‘And by His stripes we are healed’).

Deze innerlijke heling wordt met name in de reformatorische kerken te weinig benadrukt. Het gaat niet alleen over de vergeving van zonden, maar ook over verdere reiniging en innerlijke heling. Daarom komt ‘innerlijk herstel door Jezus’ nadrukkelijk aan de orde op deze Website.

Veel gelovigen komen door innerlijke beschadigingen geestelijk aan lager wal. Het zijn kwijnende (en ook wel twijfelende) gelovigen, die in hun kleine waterpoeltje blijven ploeteren. Ze zijn gericht op hun eigen problemen en kunnen niet uitgroeien tot geestelijke volwassenheid. Bepaalde vissen passen blijven klein door de kleine ruimte waarin ze moeten leven. Dit is voor de gelovigen niet het doel van de verlossing door Jezus Christus. Hij verklaart ons Zelf in Joh.10:10: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’

We zijn tot (geestelijke) vrijheid bevrijd. We worden daartoe aangemoedigd en opgeroepen in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Probeer dan ook niet jezelf ermee te belasten! Laat je niet belasten door de geestelijke boosheden in de lucht, die infiltreren in de gedachten en je innerlijk proberen te verwonden. Als je ze toelaat om je te kwellen, komen er bolwerken van negativiteit in je leven.

Tegen de geestelijke machten van het kwaad moeten we de strijd aanbinden in de geestelijke wapenrusting van God (Zie Ef.6:10-17). De Bijbel leert ons in 2 Kor.10:4-5 over de verstandige gelovigen: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen tot de gehoorzaamheid aan Christus…’

Voortdurende doorstroming is nodig

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. Het is schadelijk voor een waterbron als er stilstaand water is. Het water raakt dan spoedig vervuild en besmet; het gaat dan stinken en wordt ondrinkbaar. Dat is niet de bedoeling van de eigenaar van deze bron.

Hier kunnen we geestelijk veel van leren. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

Ben je dorstig naar de stromen van zegen?

We worden in Jes.55:1 uitgenodigd tot het heil in Christus en de stromen van zegen, die uit Hem voortvloeien: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren!‘ In vers 2 zien we, dat we onze ziel dan vreugde laten scheppen in de overvloed.

Er is overvloed door Jezus bloed! 

Door het overweldigende offer van Jezus Christus zijn er de stromen van zegen. Ze komen door Zijn Woord tot ons (Jes 53:10):

‘Het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.’

Hoe dat gaat, kun je lezen in Jes. 55:10-13. Het komt vanuit de hemel zoals de regen en de sneeuw. God verzekert ons vers 11:

‘Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn waartoe Ik het zend.’

Als je Zijn Woord in je hart ontvangt, zul je vergeving, reiniging en innerlijke heling ontvangen en zal het ook voor jou gelden, wat we lezen in vers 12:

‘Want in blijdschap zul je uittrekken en met vrede voortgeleid worden.’