X. Cursus Geestelijk herstel Werkboek 1 + 2

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Bijeenkomst 1

Inleiding en kennismaking cursisten

Misschien herken je jezelf wel in het volgende lied en de afbeeldingen, dat we ter inleiding nu eerst willen delen.

Verlang je naar de innerlijke rust die je hierin wordt aangeboden?

We willen tijdens deze ‘Sta op cursus met pastorale Bijbelstudies’ ingaan op de levensvragen die onder ons leven. Misschien wordt je er wel achtervolgd door pijnlijke herinneringen. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn:

– Waarom ben ik hier?

– Waarom is het mij overkomen?

– Waarom voel ik mij niet gelukkig?

– Is er voor mij herstel mogelijk?

– Hoe kom ik op de weg naar een eeuwig geluk?

– Waarom God?

– Waarom Jezus?

– Wat heb ik nodig?

– Wat zou deze Sta op cursus mij kunnen bieden?

 

Wat vind je van de kernboodschap van de Bijbel?

 We bieden tijdens deze  Sta op cursus hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

 

Een eerste reactie op de inleidende vragen:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opzet samenkomsten

De rode draad door de onderdelen is:

Uitleg ontvangen – samen delen – samen verwerken

Dit wordt gevormd door:

 • Het ontvangen van bemoedigende woorden vanuit de Bijbel
 • De uitleg tijdens de inleiding
 • Het delen van persoonlijke ervaringen in de groep
 • Het verwerken van de stof in gespreksgroepjes en gebed

Onderdelen samenkomst

 • Samen eten (contact maken)
 • Inleiding (ontvangen)
 • Getuigenissen (delen van persoonlijke verhalen)
 • Gespreksgroepjes en gebed (verwerking)

Deel het met elkaar

Alle deelnemers krijgen de kans om de eigen ervaringen te delen. Ieder eerlijk getuigenis is waardevol. Je kunt jezelf herkennen in het verhaal van een ander. Laat binnen een afgebakende tijd een ieder uitpraten. Je mag een getuigenis niet onderbreken of er een oordeel over uitspreken. Als het veilig voelt, krijg je vrijmoedigheid. Delen hoort bij het helen.

Het is daarbij belangrijk dat je elkaar leert kennen, waarderen en accepteren. Het is goed om ons hart op de ander te richten, zodat we elkaar in liefde kunnen bemoedigen.

 

Opdracht samen delen:

Laten we een kennismakingsronde houden:

Vertel om de beurt iets over jezelf in de groep. Bepaal voor jezelf wat je nu al wilt delen vanuit je levenservaring.

We willen iedere volgende samenkomst een ‘opdracht samen delen’ houden, bij de specifieke thema’s die aan de orde komen. Je kunt het nu dus summier houden. Als we elkaar beter kennen en een band krijgen, kunnen we er dieper op ingaan. Je kunt het nu hebben over:

–         Wie ben ik?

–         Hoe is mijn leven tot hiertoe globaal verlopen?

–         Naar welke doelen streef ik nog?

–         Wat heb ik met geloof, hoop en liefde?

–         Waarom wil ik deze cursus volgen?

–         Wat wil ik hiermee bereiken?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bij de samenkomsten gaat het regelmatig over:

 • De oorzaken
 • De gevolgen
 • De weg naar herstel

De weg naar herstel

Antwoorden op de diepe en pijnlijke levensvragen kunnen we vinden in de Bijbel. Eenzaamheid, verdriet, beschadiging en gemis zijn er door de zonde.

Het is zonde als we het doel missen

Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. Welk doelen had je vroeger voor ogen? Zijn je dromen in rook opgegaan? Komt het door anderen, of heb je zelf ook gefaald? Waren het gemiste kansen?

Het is zonde als je niet tot je doel of goede bestemming komt. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken?

Een afgedwaald of verdwaald schaap?

In Psalm 119:176 wordt eerlijk toegegeven:

‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap.’

  

Voel je jezelf  als een afgedwaald en verdwaald schaap, die is verdreven (als een afgewezen outcast of een in de steek gelaten drop-out)?

Je kunt God kwijt zijn. Je hebt dan een goede Herder nodig.

Jezus is de goede Herder. Denk eens na over volgende zinnen uit een mooi lied:

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…

kom tot Uw doel met een ieder van ons’

 

Jezus is de goede Herder

De goede Herder accepteert vermoeide schapen

 

Beluister eerst maar eens in het lied van Sela

hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn

Voorbeeld van YouTube-video Mijn Herder | Sela weergeven

Opdracht bij het lied:

Schrijf op of onthoud wat je het meest aanspreekt in dit lied. Het kan ook twee keer worden beluisterd, zodat je het er bij de tweede keer uithaalt.

Deel het daarna met elkaar in de hele groep. Je kunt er ook bij zeggen ‘waarom dit je dit persoonlijk wel aanspreekt of raakt.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wat hebben we nodig?

 Wie hebben we nodig?

________________________________________________________________________________________________________________________________

Samen verwerken:

Je kunt jezelf afvragen:

 • Waardoor heb ik het doel gemist dat ik had kunnen bereiken?
 • Wat kan er veranderen?
 • Hoe kan ik op de weg naar herstel komen?
 • Wat leert de Bijbel mij over deze zaken?
 • Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus mij uithelpen?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Welke vragen hierboven houden je wel bezig? Waarom?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Denk samen na over de volgende vragen en Bijbelteksten:

A. Hoe lief heeft God ons?

Jezus verklaart ons in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B. Wat denk je van de goede Herder?

Zie Johannes 10:1-18 en 10:27-29

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C. Hoe komen wij tot rust?

Jezus wijst ons de weg in Matth.11:28:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst

Mogelijkheid tot nazorg

 

********************************************************************************

 Samenkomst 2

Werkboek

Afwijzing en de gevolgen…

Veel mensen gaan tegenwoordig gebukt onder gevoelens van afwijzing, angst, boosheid, gemis en eenzaamheid. Dit heeft vaak te maken met een pijnlijk verleden, door afwijzing en/of traumatische ervaringen. In veel gevallen heeft dit al plaatsgevonden vanaf de vroege kinderjaren. Weet je ervan?

Wat zie je in de houdingen op de afbeelding?

Herken je hierin iets?

Waarheid en liefde

Tijdens deze  Sta op cursus zoeken we samen naar geestelijk bevrijding en herstel van beschadigde emoties. Wij doen dat in het licht van het Woord van God en het Evangelie. Waarheid en liefde zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Het licht moet in de duisternis schijnen, om het kwaad te ontmaskeren. De oorzaken moeten aan het licht komen. Voor herstel en genezing moeten de oorzaken worden ontdekt.

Alle geestelijke problemen hebben te maken met

derving, gemis of gebrek

Evangelie voor behoeftige mensen

Het Evangelie zie je dat er veel wordt beloofd aan behoeftigen met een geestelijk gebrek of gemis. Jezus zegt dat Hij de vervulling is van de beloften uit Jesaja 61:1-3. Zij die gebroken zijn van hart, die geestelijk gevangen zijn, treuren en benauwd zijn, worden bemoedigend aangesproken door God, Die ons kan en wil helpen.

Er zijn rijke beloften van God in het Evangelie

Bij het kruis valt er een pak van ons hart

Christen in het boek ‘De Christenreis van John Bunyan’ ging gebogen onder een zwaar pak op zijn rug. Toen hij op het kruis zag, viel het pak van hem af in een diepe put. Bunyan vermeldt erbij: ‘Hij heeft het nooit meer teruggezien.’ Dat is een opmerkelijk uitspraak van deze bekende puriteinse prediker.

We weten niet wat er allemaal in dit pak zat. Dat kun je het beste voor jezelf invullen. Neem maar aan dat daar ook de gevolgen van de zonden in zitten. Daarin zitten dus ook de brokstukken, mislukkingen en de pijn van je verleden.

Evangelie betekent letterlijk:

blijde boodschap

Jezus is de Bevrijder en Heler

Jezus is op aarde gekomen, om innerlijke pijn weg te dragen, om de schuld te verzoenen, om onrecht te lijden en het recht te herstellen. Hij is ook gekomen om het kwaad en de duisternis te overwinnen en de waarheid aan het licht te brengen. Door het werk van de Heilige Geest kunnen we dit persoonlijk door het geloof aanvaarden en ervaren.

We vragen ons tijdens deze samenkomst af:

 • Hoe kunnen we positief gaan denken over God en onszelf?________________________________________________________
 • Hoe kunnen we geestelijk herstellen van de pijn van afwijzing?________________________________________________________
 • Hoe kunnen we het geluk bij God vinden, en Hem eren als de liefdevolle Vader?________________________________________________________
 • Wat zit er bij jou aan geestelijke belasting in het pak dat je draagt? ________________________________________________________
 • Hoe komen we geestelijk tot rust?________________________________________________________
 • Hoe worden we bevrijd van onze lasten aan de voet van ‘het ruwhouten kruis’? (Denk hierbij aan het lied.) ___________________________________________________

Opdracht samen verwerken:

Ga met elkaar in gesprek over deze vragen.

 1. Hoe komen de vragen hierboven bij jou over?
 2. Welke twijfels heb je bij deze vragen?
 3. Welke vragen heb je er zelf bij?
 4. Betrek bij deze vragen de hieronder genoemde vragen en bemoedigende teksten uit de Bijbel:   

A. Kun je weten dat God je toekomst en hoop wil geven?

_______________________________________________________________

Jer. 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

 

B. Waarom werd Jezus Zelf ook veracht en afgewezen?

______________________________________________________________

Over Jezus lezen we in Jesaja 53:3 dat Hij veracht was, en gezien werd als de onwaardigste onder de mensen.

We zien dat in de verzen 4 en 5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

C. Hoe is er heling door de wonden van Jezus?

_____________________________________________________________

Voor herstel van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig.

 

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst

Mogelijkheid tot nazorg