Geestelijk herstel – Les 8. Herstel bij Jezus, de goede Herder

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

De weg naar herstel

Samen lezen Psalm 23

Bij de volgende link kun je deze Psalm beluisteren:

 YouTube-video De Here is mijn Herder (Psalm 23) Opwekking 121

Vragen:

1. Wat spreekt je aan in deze Psalm? Waarom?

2. Beantwoord deze Psalm aan iets waar je behoefte aan hebt? Probeer dat eens om de beurt met één of enkele woorden te benoemen.

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint van deze sessie:

Geestelijk herstel Dag 6 Herstel bij Jezus de goede Herder

Jezus is de goede Herder

In Psalm 23 en Johannes 10 gaat het over de goede Herder, Die de vermoeide schapen accepteert en verzorgt. Beluister maar eens in het lied van Sela hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn:

YouTube-video Mijn Herder | Sela

Wat Jezus als goede herder voor ons betekent en kan doen, komt naar voren in het mooie lied van Marcel & Lydia Zimmer (in het terugkerende refrein en de coupletten):

Refrein:
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder 

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij

Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 

Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Via de volgende link kun je het lied beluisteren:

 Ben je een verloren of gevonden schaap?

Bij het lied van Marcel en Lydia past de volgende PowerPoint over de goede Herder het verloren en gevonden schaap. Je kunt ‘het zwarte schaap’ van de familie zijn, en zelf het zwarte lammetje. Je hebt dan het gevoel dat je er niet bij hoort. Je wordt emotioneel afgewezen en verstoten. Je telt eigenlijk niet mee. Als een weggedreven schaapje schuifel je dan weg uit de kudde. Hier en daar krijg je nog een duw of een stoot. Je voelt je steeds meer uitgestoten uit het gezin, uit de klas of de kerk. Je past niet meer in het paadje dat ze lopen.

Weet dat God juist zoekt dat weggedreven en verloren is?

We lezen in Ezechiël 34:15-16 van God, Die als de goede Herder over deze schapen uitspreekt: ‘Ik zal zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken.’ 

Jezus heeft laten zien dat Hij de goede Herder voor Zijn schapen is.

In de volgende PowerPoint kun je zien hoe het zwarte schaapje wordt opgezocht, en rust en herstel vindt bij een goede herder. Een prachtige illustratie van het werk van Jezus, Die als de goede Herder voor Zijn volgelingen zal zorgen. Hij leidt, heelt en beschermt hen.

Hieronder kun je op de PowerPoint (die ook bij het lied van Marcel en Lydia Zimmer past) aanklikken. Deze hoort ook bij opdracht 3:

De goede Herder

3.   Herken je iets bij jezelf in het lied van Marcel en Lydia Zimmer en de PowerPoint over de goede Herder?  Hoe dan wel?

Ben je afgedwaald of verdwaald?

In Psalm 119:176 wordt eerlijk toegegeven: ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap.’

   

4. Ben je een afgedwaald en verdwaald schaap geweest?

5. Voel je jezelf een beetje als het afgewezen zwarte schaap?

6. Ben je een gevonden schaap? Hoe is dat bij jou gebeurd?

Waar ben je veilig en geborgen?

Je bent veilig als je mag rusten in de armen van de goede Herder. Je bent veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Opwekking 606 gaat daar ook over. Het lied van Robert Critchley is vertaald door Peter van Essen. Hieronder zie je er tekst en de link van:

Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer. (2x)

O, hart vol zorg, wat drukt je neer?
Is het de last die je opneemt telkens weer?
Geef Hem je lasten, want Hij is trouw.
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.
Er is geen last te zwaar, die Hij niet dragen zou.
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;
en geloof in zijn liefde ook voor jou.

O hart vol angst, wat buigt je neer?
Bedenk in tijd van beproeving des te meer:
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

En ik prijs de grote Naam van Jezus.
Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.
Prijs de Rots van mijn verlossing;
Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Veilig, veilig, veilig rustend in Uw armen, Heer. (4x)

Veel emotioneel beschadigde mensen worstelen nog met het afgewezen en angstige kleine kind in hen. Ze zijn gekwetst en voelde zich bedreigt in de kinderjaren. Ze mogen weer als een kind zijn in de armen van Jezus. Zij komen in een kinderlijk geloof tot Jezus, en weten zich veilig en geborgen bij Hem. Laat het volgende lied je bemoedigen en aansporen om het ook bij Hem te zoeken en te vinden.

Refrein:
Ik ben veilig in Jezus armen,
veilig ben ik bij hem.
Ik ben veilig in Jezus armen;
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben. 

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet,
is het soms net alsof niemand me ziet,
net of er niemand meer is die me mist, 
dan mag ik weten dat Jezus er is. 

Als ik door andere soms word gepest.
Zeggen ze: nee jij hoort niet bij de rest.
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken;
Hij is mijn vriend, en ik hoor bij Hem.

YouTube-video ik ben veilig in Jezus’ armen

Het traditionele lied is bij veel ouderen nog bekend. Het bemoedigt hen. Kun je het nog meezingen? Hier volgen de coupletten en de link:

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê,
Ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart;
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg,

Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.

Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.

Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
En ’t oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet.

Jezus, mijn dierb’re toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

Tekst: F. Crosby/Joh. de Heer

7. Wanneer ben je pas echt veilig voor nu en altijd? Hoe komt dat naar voren in de liederen hierboven?

Jezus zoekt ons

Jezus is als de goede Herder op zoek naar verloren schapen. We lezen over Hem in Mattheüs 9:36: ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ Derek Prince schrift erbij in zijn boekje over afwijzing: ‘Dat is nou precies, hoe jij je misschien op dit moment voelt: vermoeid, gekwetst, gefrustreerd, terneergeslagen, angstig, bezorgd of opgebrand. Jezus ziet jou, precies zoals Hij de scharen zag. En Zijn hart gaat naar je uit. Hij is bewogen met je en Hij verlangt ernaar je te genezen, daar waar je de diepste pijn hebt.’

8. Geef eens een reactie op de tekst hierboven.

Samen lezen  Lukas 15:1-7, Johannes 10:1-18 en 10:27-29

9. Wat denk je van het verloren schaap?

10. Wat denk je van de goede Herder?

11. Waarom heb je Jezus als de goede Herder nodig?

12. Wat spreekt je aan in het lied hieronder van Sela ‘Heer, wijs mij Uw weg’? Waarom is dat zo, en wat herken je erin bij jezelf?

Onderling gebed

 

Afsluiting samenkomst

Laat je aanmoedigen door het volgende bemoedigende lied van Sela. De tekst hieronder is van Hans Maat.

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Het lied kun je beluisteren via de volgende link:

Ben je al terug in de schaapskudde van de goede Herder?

Denk na over de bemoedigende song van Johnny Cash:

BACK IN THE FOLD

(Terug in de kudde)

Song:Johnny Cash
Tekst: unknown

Lord I know how long You waited,
For me to come back home;
‘Cause I know how long I was gone.
But Lord, I never knew,
Until I lost sight of You;
Just how lonely I could be on my own.

Now I’m back in the fold,
Back in the fold;
Knowing sweet Jesus,
That You’re in control;
No longer apart at last I am whole,
Lord it feels so good to be back in the fold.

There’s nothing sadder in all creation,
Than a soul in isolation;
Away from the sound of God’s voice.
But there’ll be no time for tears,
Lord I’ve paid for my lost years;
All I want now is to sing and rejoice .

Now I’m back in the fold,
Back in the fold;
Knowing sweet Jesus,
That You’re in control;
No longer apart at last I am whole,
Lord it feels (so) good to be back in the fold.

(A sheep fold is a sheep pen, a place of safety.
The phrase is to welcome someone back after they have been away.)

 

Ik heb de zinnen van het lied op de volgende wijze in het Nederlands vertaald:

Terug in de kudde

Heere, ik weet hoelang U op mij wachtte,

dat ik terug zou keren naar huis; want ik weet hoelang ik weg was.

Maar Heere, ik heb het niet geweten,

totdat ik U uit het zicht verloor,

hoe eenzaam ik kon zijn toen ik op mijzelf was.

 

Nu ben ik terug in de kudde, terug in de kudde.

Terwijl ik weet, lieve Jezus, dat U het onder controle hebt.

Nu ik niet langer ervan gescheiden ben, ben ik heel.

Heere, het voelt zo goed om terug te zijn in de kudde!

 

Er is niets triester in de hele schepping dan een geïsoleerde ziel,

verwijderd van het geluid van Gods stem.

Maar er zal geen tijd zijn voor tranen,

Heere, ik heb geboet voor mijn verloren jaren.

Alles wat ik nu wil is: te zingen en me te verblijden.

 

Nu ben ik terug in de kudde, terug in de kudde.

Terwijl ik weet, lieve Jezus, dat U het onder controle hebt.

Nu ik niet langer ervan gescheiden ben, ben ik heel.

Heere, het voelt zo goed om terug te zijn in de kudde!