Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt

Copyright tekst: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Johannes de Doper spreekt over Jezus Christus, de beloofde Messias, in Joh. 1:19-36. In vers 28 wordt verhaald, dat hij doopte in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan. In Johannes 1:29 lezen we verder: ‘De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Dat is dus de tekst van dit artikel. Het is ook een levensbelangrijke uitnodiging voor ons.

Jezus is het Lam van God. Wat betekent dat voor jou? Johannes de Doper verklaart in Joh. 1:34 over zijn ontmoeting met Jezus: ‘Ik heb gezien en getuigd dat Hij de Zoon van God is.’ Heb jij het ook gezien? Zien op Jezus is geloven in Jezus als jouw persoonlijke Redder, Bevrijder en Zaligmaker.

Ben je ook vrijgekocht van je zinloze en daarvan verlost met het kostbaar bloed van Jezus Christus, zoals je leest in 1 Petr. 1:18-19?

In Hebr. 9:22 lezen we dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. In het Oude Testament lees je vanaf de zondeval veelvuldig over het belang van de offers tot verzoening van de zonden. Het wordt de Israëlieten voorgehouden in de ceremoniële wetten en getoond in de eredienst in de tabernakel en de tempel.

Jezus heeft Zichzelf geofferd voor de zonden.

Er moest in de tijd het Oude Testament een lam of geit zonder enig gebrek geofferd worden (Ex. 12:5). De wond van de zonde kon door de vele stromen van bloed niet blijvend worden gedicht. Jezus heeft dat wel gedaan met Zijn offer. (Zie Hebr.10:1-24.)

Bij het offeraltaar moest je de handen geleggen op de kop, om je eigen zonden op het dier te leggen, dat werd geslacht in jouw plaats.

Om veilig te zijn moesten de Israëlieten  bloed aan de deurposten strijken. In Exodus 12:13 verklaart de HEERE God: ’Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan.’

Door het bloed ben je veilig. God sprak tot Mozes: ‘Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan. In het Engels: ‘When I see the blood,  I will pass over you.’ (Passover = Pascha, Pasen en Paaslam.)

Ben je al veilig achter het bloed? Zoals ze in Egypte in leven bleven in het oordeel van God. Wil jij ook van je zonden en schuld worden verlost?

Bij het kruis wordt de schuld vergeven. Je ziet daar gelovig op wat Jezus daar heeft geleden als het Lam van God. Hij is daar als het offer voor de zonden van de wereld geofferd en gedood.

Laat je redden door Jezus Christus, Die de zonde heeft weggedragen. De kern van het Evangelie wordt weergegeven in Joh. 3:16, waarin Jezus Zelf verklaart: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Waarom en voor wie droeg Jezus de kroon van doornen? Waarom is hij zo
als Koning bespot en ook aan zijn hoofd verwond? Verdienen jij en ik niet de doornenkroon, vol gebroken gedachten, die we niet kunnen herstellen?

Jesaja 53:5 leert ons: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ 

In Opwekking 775 wordt vertolkt in de vertaling door Harold ten Cate:

‘Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;
waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.
Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;
waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon
en wast ons schoon.
Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,
vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw
En ik leef door U, Jezus.’

Kom tot Jezus en leef door Hem!

Zie de mens

Hoe moet je gelovig op Jezus zien om Zijn lijden ten behoeve van ons te beseffen? Laat de woorden van het volgende lied van Sela dan maar tot je doordringen. Hoe kan de onwil van het hart Hem weigeren?

Zie de mens

Hier is Hij de mens de Zoon van God,
die in stilte lijdt veroordeeld wordt.
Wie verheft zijn stem, komt in opstand voor Hem,
op die dag in Jeruzalem.

Hier is Hij uw Koning zonder macht,
Hij die eens de storm tot stilte bracht.
Wie verheft zijn stem, komt in opstand voor Hem,
op die dag in Jeruzalem.

Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart.
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht.

Wie verstaat dit wonderlijk geheim,
dat niet Hij maar wij gevangen zijn;
tot ons hart begrijpt dat voor ons wordt gepleit,
en beseft waarom Jezus lijdt.

Refrein:
Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart.
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht.

Ieder die zijn handen in onschuld wast,
heeft nog niet begrepen wie Jezus was.
Ieder die zijn hart niet aan Hem verliest
begrijpt Jezus liefde niet.

Een lied van Sela – tekst: Hans Maat

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Sela:

YouTube-video Sela | Zie de mens (CD/DVD Live in Groningen)

***

Opofferende liefde

Bedenk eens goed wat het God heeft gekost om de verzoening mogelijk te maken. God de Vader heeft Zijn eniggeboren Zoon geofferd. Izak liet zich door zijn vader Abraham  op het hout van het altaar leggen. We lezen niet van tegenstand. Hij lag daar als een lam.

Van Jezus wordt geprofeteerd in Jes. 53:7-8: ‘Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van Mijn volk is de plaag op Hem geweest.’

We weten dat de Heere Jezus Zichzelf aan het kruishout in de dood heeft overgegeven, om mensen te redden van het eeuwige verderf.

De opofferende liefde van Christus is niet onbegrijpelijk groot, ja, volmaakt. In Joh.3:16 lezen we: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Laat het volgende aangrijpende lied van Sela over het lijden en sterven van Jezus op je inwerken. (Je kunt het vinden in Opwekking 706.) Wat doet het lijden en sterven van Jezus jou? Wat betekent het voor je?

Kun je het ook in het geloof zeggen, en getuigen:

‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij.’ 

Lees en beluister het lied via de link (waarin het in een samenkomst door Sela wordt gezongen):

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan; in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God, Die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij; in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Heere leeft! Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Heere leeft! Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

YouTube-video Zie hoe Jezus lijdt voor mij

***

Heb je een offer?

Ben je al vrijgekocht door een offer? Zonder offer kunnen wij niet onschuldig voor God verschijnen. Er moet een offer zijn. Hoe kun je dit offer vinden?

Zie het offer!

Zie het offer!

 Jezus Christus heeft het offer voor de zonden gebracht. Op het kruis van Golgotha heeft Hij alles volbracht. Door het geloof in Hem worden wij gered, zijn we veilig en behouden. In Joh.3:16 lezen we:‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

'Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!'

‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’

Weet je dat dit offer ook voor jou geldt? Hoe kun je dit door het geloof ontvangen? Hoe kun je zien op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt? (Joh. 1:29).

Welke offers behoren wij verder nog te geven? Heb je al een offer? Of zit je nog met lege handen? Heb je nog een leeg hart? Hoe kan het offer ons je hart vervullen?

Van offeren krijg je meer

 dan dat je geeft

Er moet een offer zijn

Vanaf het begin van het menselijk leven na het paradijs wordt er gesproken over offeren en bidden. Het is belangrijk hoe dit wordt gedaan. We zien het al bij Kaïn en Abel. In de tijd van Enos, de zoon van Seth en kleinzoon van Adam, begon men de Naam van de HEERE aan te roepen (Gen. 4:26). We zien in Gen. 8:20-21 dat Noach na de zondvloed een goed offer bracht. De aartsvaders Abraham, Izak en Jakob brachten de nodige offers.

In de woestijn gaf de HEERE via Mozes ceremoniële wet, waarin de bepalingen van de offerdienst werden vastgesteld. Zelfs  de eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een offer van het kleinvee. Als dit niet was gebeurd, moest men de nek van de ezel breken. We lezen dat de HEERE verder in Exodus 34:20 bepaalt:

‘Elke eerstgeborene van uw zonen moet u vrijkopen. Men mag voor Mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen.’