H1. Hoeveel ben je waard voor God?

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Vrijgekocht uit de kooi van de boze kweller

Jezus heeft veel voor ons overgehad om ons vrij te kopen vanuit de macht van de duivel. Misschien ken je de gelijkenis van de papagaai die door een wreedaard in een kooi was gelokt. De sadist begon vervolgens de mooie veren uit de arme vogel te plukken. Hij bleef maar doorgaan om het ongelukkige dier te kwellen. Op den duur verkeerde de vogel in een uiterst erbarmelijke toestand.

Vervolgens kwam er een dierenvriend op bezoek bij de wreedaard. Hij zag het gekwelde dier in de kooi liggen en vroeg de eigenaar of hij de vogel kon kopen.

Omdat er niets meer was te plukken van de kale papagaai en hij er toch nogwel een slaatje uit wilde slaan, gaf hij uiteindelijk toe om de vogel duur te verkopen.

De dierenvriend betaalde de hoge prijs en nam de vogel mee naar zijn eigen huis. Daar heeft hij de papagaai zo goed mogelijk verzorgd. Het dier is uiteindelijk helemaal hersteld. Zijn veren groeiden weer uit en de vogel kon weer vliegen. De papagaai hoefde echter niet in een kooi, maar mocht vrijuit rondvliegen, zowel binnen als buiten het huis. De dankbare vogel bleef uit liefde tot de redder zoveel mogelijk in de buurt van de goede man en leefde nog lang en gelukkig.

Verlaat met de verloren zoon de demonische slavendrijver,

die je geestelijk kaal plukt.

Hoe zie jij jezelf?

Sommige jongeren voelen zichzelf waardeloos. Vooral pubers kunnen erg onzeker zijn over zichzelf. Zij verkeren dan in een identiteitscrisis. Herken je dit? Ben je wel eens vernederd door negatieve woorden die anderen over je hebben uitgesproken? Als ze zeggen dat je niets waard bent, kun je jezelf ook waardeloos gaan voelen. Je kunt op de volgende afbeeldingen zien dat hoe het gaat bij de dieren. Je kunt dat overzetten naar het emotionele gedrag van mensen. Hoe ga je om met je gevoelens?

Als je ouder wordt kan dit een negatieve rol blijven spelen in je geloofsleven. Velen komen daardoor niet tot bloei. Een laag zelfbeeld en gevoelens van afwijzing kunnen de groei naar een gezond geestelijk leven belemmeren.

Door gevoelens van minderwaardigheid en waardeloosheid heb je de neiging om je op de achtergrond te verschuilen. Je kunt gaan denken dat je niet de moeite waard bent voor anderen. Als je jezelf laat leiden door het blinde gevoel, zie je het op den duur niet meer zitten. Je komt dan in een uitzichtloze situatie terecht.

Zo kunnen we veel zien in de ogen van dieren. Je weet vaak hoe ze zijn en wat je er aan hebt. Bij mensen ligt dat moeilijker. Ze kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. Het kwaad kan zich bij hen verschuilen achter een glimlach. Wie is er oprecht? Hoeveel ben je voor een ander waard? Wie kan er van je houden?
Hoe zal God over je denken? Bij Hem is er geen onrecht. Hij spreekt ons rechtstreeks aan in Zijn Woord. Hij spreekt de waarheid. Denk je dat je het als onwaardige zondaar niet waard bent dat Hij naar je omkijkt? Weet je wel dat Jezus juist als de Redder van zondaren op aarde gekomen is? Door het verzoenend werk Jezus kan God echt van ons houden!

Trek je daarom niet terug in jezelf, maar kom tot Jezus. Hij is het kostbare geschenk van God. In Hem zijn we voor God pas echt waardevol. Als we in Hem onze identiteit vinden, kunnen we dankbaar en vreugdevol verdergaan.

Lezen: Lukas 15:1-24

Dat je als verloren zoon of dochter veel waard bent voor God blijkt wel uit de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon (uit Luk. 15). Jezus laat ons in vers 20 weten dat zijn vader hem zag toen hij nog ver van hem verwijderd was. Vanuit de grondtekst lezen we dat hij innig medelijden kreeg, hem tegemoet rende, hem tegen de nek viel en hartelijk kuste. In de Engelse vertaling lezen we: ‘He ran to meet him, flung his arms round him.’

Over de verdere liefde, acceptatie, waardering en blijdschap van de vader kun je lezen in de volgende verzen. Bij het terugvinden van het schaap, de penning en de verloren zoon lezen we over grote blijdschap. Jezus weet hoe het in de hemel is. Hij leert ons dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel bij de bekering van één zondaar tot God.

We zijn zoveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (zie Joh. 3:16). Het gaat hierbij over Gods weergaloze liefde voor de van Hem vervreemde mensenwereld (waar het Griekse grondwoord ‘kosmos’ op duidt). Zijn doel is daarbij: ons behoud. We lezen het letterlijk in Joh. 3:16:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Denk daarbij eens na over de woorden van Jezus in Matth.18:11:

‘Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken

 wat verloren is’ 

Wat denk je hoeveel de tollenaars en zondaren zichzelf waardeerden? Toch staat er in Luk. 15:1 over hen: ‘Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.’ En wat denk je van de hoeren, de gebroken en gekwetste mensen, waarover Jezus Zich ontfermde?

Hoeveel ben je waarde in de ogen van God? Hoeveel ben je waard als verloren schaap in de ogen van de goede Herder? Kom daarom zo spoedig mogelijk tot Jezus, Die je vol liefde tegemoet komt in het Evangelie!

Kom terug bij de kudde

Je bent veilig in de schaapskudde van de goede Herder.

 Wat denk je van de volgende bemoedigende song:

Lord I know how long You waited,

For me to come back home;

‘Cause I know how long I was gone.

But Lord, I never knew, 

Until I lost sight of You; 

Just how lonely I could be on my own.

Now I’m back in the fold,

Back in the fold;

Knowing sweet Jesus,

That You’re in control;

No longer apart at last I am whole,

Lord it feels so good to be back in the fold.

 

There’s nothing sadder in all creation,

Than a soul in isolation;

Away from the sound of God’s voice.

But there’ll be no time for tears,

Lord I’ve paid for my lost years;

All I want now is to sing and rejoice .

Now I’m back in the fold,

Back in the fold;

Knowing sweet Jesus,

That You’re in control;

No longer apart at last I am whole,

Lord it feels (so) good to be back in the fold.

(A sheep fold is a sheep pen, a place of safety.

The phrase is to welcome someone back after they have been away.)

Sta je in de schaduw?

Een beschadigde plant komt niet of beperkt tot bloei. Ook planten die in de schaduw van grotere struiken zijn opgegroeid kunnen niet gezond ontwikkelen. Er zijn ‘grote christenen’ die anderen in hun schaduw houden. Zij voeden ze op tot hulpeloosheid en maken de eenvoudige leken tot afhankelijke leden. Dit gebeurt ook in de opvoeding. We moeten onze kinderen opvoeden tot zelfstandigheid in Jezus Christus. Door de genoemde zaken wordt een negatief zelfbeeld bevorderd.

Het is goed om nederig te zijn en jezelf als een gered zondaar te ervaren, maar je moet jezelf ook als een aanvaard kind van God leren zien. De teruggekeerde verloren zoon (in Luk.15) was uiterst waardevol voor zijn vader. Zijn vader liet hem dit duidelijk merken toen hij hem omhelsde, de ring gaf en liet aankleden als een door hem geaccepteerde zoon.                               

Als God je uitnodigt en wil accepteren als Zijn kind, moet je dit gelovig leren aanvaarden en je ook zo gaan gedragen. Gelukkig wil Hij je dit laten zien door de overtuigende kracht van de Heilige Geest.

Voor God ben je veel waard

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord wil iets moois van je maken.

Een gevallen parel

Eigenlijk is een ongelovige een gevallen parel. Hij is moedwillig uit de hand van zijn Maker weggeglipt en in het slijk gevallen. Misschien is er al veel op je getrapt. Nu is Hij door Jezus op zoek naar je, om je weer op te rapen en te reinigen. Dat is toch een heerlijke gedachte! Denk hierbij ook aan de gelijkenis van de verloren penning in Luk.15:8-10.

Hoeveel is een verkreukeld briefje van 1000 euro nog waard?

Stel je voor dat jouw briefje van 1000 euro per ongeluk in een vuilniszak terecht is gekomen. Je hoort daarna van iemand dat deze verkreukeld en vervuild op een vuilnisbelt ligt. Zul je het briefje dan niet opzoeken, oprapen en zoveel mogelijk herstellen? Voor jou is het briefje nog steeds 1000 euro waard.

En zo zijn vervuilde weggelopen kinderen nog steeds veel waard voor de hemelse Vader. Weet je waarom de vader in de gelijkenis op de uitkijk stond en daarna  zijn vieze zoon zo liefdevol omhelsde?

Jezus is gekomen om deze parels uit de drek te halen en weer helemaal schoon en schitterend te maken. Als wij tot Hem komen, accepteert Hij ons zo vies als we zijn… en Hij maakt iets moois van ons.

Jezus maakt iets moois van vervuilde parels

Mag je weten al een opgeraapte parel te zijn? Dan is er nog genoeg geloofswerk te doen. Je moet steeds weer opnieuw bereid zijn om je leven in de vormende en helende handen van de hemelse Koning te leggen. God wil in je en door je schijnen met Zijn licht en liefde.

Je moet gevormd worden naar het beeld van Jezus. Je moet geestelijk op Hem gaan lijken. Zijn leven moet zich in jouw leven weerspiegelen. Je gaat dan schijnen als een kostelijke edelsteen in het zonlicht. Leg je dan maar vol overgave in de handen van je Maker. Kom tot het helend kruis, waar jouw verdriet en ellende worden weggewassen. Zie op Jezus! Denk eens biddend na over het volgende  lied van Dave Bryant:

Jesus, take me as I am, I can come no other way.

Take me deeper into You, make my flesh life melt away.

Make me like a precious stone, crystal clear and finely honed;

life of Jesus shining through, giving glory back to You.

De volgende Nederlandse vertaling van het lied is bekend.

(Het is gezongen door Frannie Vink):

Neem mij Heer zoals ik ben. ‘k Leg mijn leven neer voor U.

Wat ik denk en wat ik doe, laat het zijn tot eer van U.

Maak mij als een edelsteen, passend in Uw diadeem,

dan schijnt Jezus door mij heen, breng ik eer aan Hem alleen.