Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 13

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijke voeding

Wat is onze geestelijke voedingsbron?

Waar halen we onze levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar zijn we onszelf aan het wortelen?

Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?

Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven.

Jezus is de Levensbron

Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

Samen lezen Psalm 1

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Ps.1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).

Hieronder kun je de PowerPoint voor een presentatie van deze sessie aanklikken:

PowerPoint sessie 13 Geestelijke voeding en vruchtdragen

Hoe ben je onderhouden en geholpen?

Wat weet je van de leiding van God in je leven? Hoe heeft hij je doorgeholpen in moeilijke tijden en bij gebrek.

 YouTube-video Voetstappen in het zand

Opdracht A – voor in de grote groep:

Wat spreekt je aan in dit lied en de afbeeldingen, als je terugkijkt op je leven?

Wie wil er iets van delen?

 

Let op de geestelijke voeding!

We zoeken in de komende sessies naar antwoorden op de volgende vragen:

– Waardoor laten we ons geestelijk voeden?
– Waarom is goede geestelijke voeding zo belangrijk?
– Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie plaats?
– Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve denkveld?

– Waardoor zullen we kunnen groeien in geloof, hoop, liefde, geestelijke rust en innerlijke vreugde?

We leggen het nu eerst uit met de geestelijke voedingskaart. Aan de linkerkant zie je het donkere (grijze) gedeelte: het negatieve denkveld. Daar heersen dus gevoelen van afwijzing, afgunst, angst, boosheid en twijfel. daar is ook onkunde aanwezig. De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de kwade gestelijke invloeden. Deze invloeden en ingevingen komen binnen via de gedachten. Ze worden door het denken wel of niet geaccepteerd.

Aan de rechterzijde  zie je in het gele gedeelte de gevoelens acceptatie, veiligheid, liefde, geloof en hoop. Daar is ook kennis aanwezig. Deze worden via de gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden.

De geestelijke voedingskaart

Er kwam eens een indiaan tot geloof. Hij had daarna een gesprek met een zendeling. Hij zei tegen hem dat hij na zijn bekering een kwade agressieve zwarte hond en een goede witte hond in zich had. Dit ziet op de oude en nieuwe mens in een gelovige.

De zwarte hond won het steeds weer van de goede witte hond. Hoe meer hij de zwarte hond in zich bestreed, hoe agressiever deze werd. Hij vroeg de zendeling om advies: hoe kon hij de witte hond in zich laten overwinnen?

Hoe kan de witte hond in mij overwinnen?

Enkele weken na het gesprek kwam de zendeling de indiaan weer tegen. Hij vroeg hem hoe het ging met de zwarte en witte hond in zich. De indiaan zag er opgewekt uit. Hij reageerde verblijd dat de goede hond in hem de slechte steeds weer overwon. De indiaan had zelf de oplossing ontdekt: hij gaf de witte hond gewoon meer eten en liet de zwarte hond verhongeren.

De oude en nieuwe mens in de gelovige

In een gelovige is nog een ‘oude mens’ aanwezig, met negatieve gedachten en gevoelens, maar ook een positieve ‘nieuwe mens’, die sterker moet worden door het geloof in Jezus en de werking van de Heilige Geest.

De oude vleselijke mens in ons moet worden uitgehongerd en de nieuwe geestelijke mens in de gelovige moet blijvend worden gevoed door Gods Woord en de Heilige Geest. De Heilige Geest neemt het uit Jezus Christus. Wij worden dan gevoed vanuit het leven van Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij verstaan dan de waarheid en de waarheid maakt ons vrij.

De duivel en zijn demonen infiltreren in het gedachteleven met leugens en Jezus leert ons de waarheid en wijst ons de goede weg. Hij deelt ons Zijn leven mee, waardoor we heling en geluk ontvangen.

Ik beeld het op de volgende twee pagina’s af door middel van een geestelijke voedingskaart. Je kunt deze op een A4 kopiëren en bewaren. Zie verder het artikel ‘Geestelijke voedingskaart’ op de website.

Deze kaart kan ons helpen om ons denken en onze gevoelens te bewaken.

Geestelijke voedingskaart algemeen

Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie

 via onze gedachten plaats?

Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve gele denkveld?

Let er op wat Jezus Christus ons leert in de volgende verzen:

Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in

de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Joh.8:31: ‘Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen;

 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Joh.8: 36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben,

zult u echt vrij zijn.’

Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Rom.12:21: ‘Word niet overwonnen door het kwade,

 maar overwin het kwade door het goede.’

Deze velden zijn er, tot op zekere hoogte, ook bij de ongelovige mensen. Zij kunnen ook een bepaalde liefde en hoop in hun leven hebben. Zij kunnen ook geloof in zichzelf, anderen en de toekomst hebben. Het werkelijke geloof in God, de liefde tot Jezus en de werking van de Heilige Geest hebben zij echter niet ontvangen.

Hoe is dit bij gelovigen?

De gelovigen hebben in hun geestelijk leven een heerlijke toegevoegde waarde. Bij hen is het leven en werk van Jezus toegevoegd. Jozef is een type van Jezus Christus. Zijn naam betekent (hij die toegevoegd wordt). Bij de gelovigen is ‘het grijze veld’ de oude, vleselijke mens en ‘het gele veld’ de nieuwe, geestelijke mens. Het wordt op de volgende afbeelding zichtbaar gemaakt.

Geestelijke voedingskaart gelovige

Het geestelijk leven van de gelovige bestaat uit een oude en nieuwe mens.

De oude mens moet door ondervoeding afsterven en de

nieuwe mens moet door gezonde voeding groeien en sterker worden.

Alleen de nieuwe mens wordt gevoed en geïnspireerd door de Heilige Geest, Die het uit Jezus Christus neemt (zie Joh.16:13-15).

Boze machten kunnen slechts infiltreren via de zaken van het grijze veld.

Paulus leert ons in de volgende verzen:

Rom.12:2: ‘Word innerlijk veranderd door de vernieuwing

 van uw gezindheid’ (word vernieuwd in uw denken).

Gal.5:16: ‘Wandel door de Geest en u zult zeker

 de begeerte van het vlees niet volbrengen.’

Rom.8:14-15: ‘Zovelen als er door de Geest van God geleid worden,

 die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’

Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’

Word niet opnieuw door het juk van de dienstbaarheid bevangen,

want je bent ‘tot vrijheid bevrijdt’.

 

Opdrachten in kleine groepjes over de voedingskaarten

1. Bestudeer samen de afbeeldingen en de bijbehorende teksten. Wat valt je daarin op?

2. Hoe staan het grijze en gele veld tegenover elkaar?
3. Waarom kunnen de boze geesten niets beginnen op het gele veld?
4. En waarom werkt de Heilige Geest niet op het grijze denkveld?
5. Wat is het verschil tussen ongelovige en gelovige mensen?

6. Hoe kunnen wij het kwade overwinnen door het goede? (Rom.12:21).
7. Hoe kun je voeding geven aan de zaken van het gele veld?
8. Wanneer voed je de verkeerde zaken van het grijze veld?

9. Wanneer strijd je op een wettische wijze tegen de zonde?
10. Hoe kun je de Heilige Geest in je laten werken?

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je er voor zorgen dat je dagelijks goede voeding tot je neemt. Dan zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Er is een Bron van levend water.

Neem de hemelse voedingssappen in je op.

Je zult er nooit genoeg van krijgen!

Laat je voortdurend voeden door de Wijnstok

Samen lezen Johannes 15:1-17

11. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte?

Een gelovige die werkelijk in de Wijnstok is, heeft een open levensverbinding met Jezus.  Hij ligt geestelijk aan het infuus, waardoor alle geestelijke voeding en herstellende mineralen tot hem komen.

In het geloof lig je geestelijk aan het infuus

We hebben het verzoenende en reinigend bloed van Jezus nodig. Door dit bloed ontvangen we vergeving, herstel en reiniging. Pas als we aan Jezus verbonden zijn, gaan wij geestelijk vrucht dragen. En als we vrucht dragen, worden we gesnoeid, om meer vrucht te kunnen dragen (zie Joh.15:2).

Door het geloof

De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Deze worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof. Het komt er voor ons dus op aan dat we door het ontvangende geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok.

De ranken groeien en worden krachtig door blijvend levenssappen van de Wijnstok te ontvangen. Gelovigen behoren aanhoudend aan het geestelijk infuus te liggen. Zwakke en beschadigde ranken ontvangen de juiste behandeling door het snoeien, zuiveren en het ontvangen van het nieuwe leven.

Wil je veel vrucht dragen?

Jezus leert ons in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheer­lijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’

In Joh.15 lezen we hoe we in de Wijnstok blijven en veel vrucht dragen. In Jezus blijven betekent alles van Hem te ontvangen en Hem willen blijven gehoorzamen. Als we in de Wijn­stok Jezus Christus blijven, zijn we ook in Zijn lief­de. En we blijven in Zijn liefde als we Zijn geboden bewaren.

Als we in Hem blijven, verlangen we Zijn wil te doen. Wat wij dan in Zijn Naam van de Vader zullen begeren, zal ons gebeuren (Joh.15:7,16). Dan zal ook de blijdschap van Christus in ons blijven. Dit is de weg om te komen tot geestelijke vervulling en volwassenheid. Het zal ook de nodige uitwerking hebben naar andere gelovigen toe.

In Joh.15:12 houdt de Heere Jezus ons het duidelijk voor: ‘Dit is Mijn gebod: dat u elkaar lief hebt, zoals Ik u liefgehad heb.’

Uit dankbaarheid tot eer van God

De gelovigen moeten zoveel mogelijk God verheerlijken en uit dankbaarheid goede werken (vruchten) voortbrengen voor Hem. Daartoe zijn ze ook uitverkoren (Joh.15:16). Wij dienen te streven naar ‘veel vrucht en naar blijvende vrucht tot verheerlijking van de Vader’ (Joh.15:8, 16). Veel blijvende vrucht behoort dus normaal te zijn in het geestelijk leven.

De volle bron van genade in een gezonde, volwassen gelovige stro­omt in deze vervulde gelovige vanzelf over. Volgens de Heidelberger Catechismus (in antw.64) is het ‘onmo­gelijk, dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof inge­plant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.’

Jezus biedt ons Zijn vriendschap aan. In Joh.15:14 zegt hij tot Zijn gelovige leerlingen: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’ Geestelijke slaven leven nog onder de wet, maar gelovige kinderen ontvangen vriendschap van Jezus. Hij weet als echte Vriend wat wij nodig hebben.

Hij leidt ons in de weg naar geestelijk herstel, blijdschap en vervulling. Zijn woorden uit Joh.15 zijn van ook voor ons van blijvend belang. Jezus geeft zelf aan in  vers 11: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.’

12. Hoe ontvang ik blijvend de levenssappen?

13. Hoe kun je in de Wijnstok blijven?

14. Wat kun je dan ontvangen?

15. Waarom heb je dat nodig?

16. Waarvoor is het belangrijk dat we veel vrucht dragen?

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst met liederen

In toewijding:

 YouTube-video Opwekking 502 – Jezus ik wil heel dichtbij U komen

In vertrouwen, geloof en aanbidding:

 YouTube-video OPWEKKING 697 AL WAT IK BEN

Mogelijkheid tot nazorg