Evangelisatietraining module 5 Ontvangen en uitdelen

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Geestelijke voeding   

Geestelijke voeding komt tot ons door verkeerde infiltratie of door goede inspiratie. Wat we geestelijk ontvangen, zullen we ook uitdelen. Daarom is het nodig dat we eerst gaan letten op een gezonde geestelijke voeding, waardoor we in staat worden gesteld om goede vrucht te dragen.

De volgende inzichten hebben wij nodig voor onze persoonlijke evangelisatietraining, en ook voor de discipelschapstraining van anderen. Van wat wij zelf geestelijk geleerd hebben, kunnen wij anderen onderwijzen. Johannes geeft ons door in 1 Joh.1:3: ‘Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat u ook gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’ 

Wees het licht der wereld

Johannes had van Jezus gehoord dat God een licht is (vers 5). Hij wandelde in Zijn licht en straalde daarom ook Zijn licht en liefde uit.

Als wij goede evangelisten willen zijn,

moeten wij het licht van Jezus uitstralen!

In het licht en de liefde van God zullen wij tot bloei komen. Als we in Jezus blijven, worden onze ranken worden volop gevoed door de Wijnstok. We zullen dan herkenbaar en aantrekkelijk zijn voor de wereld om ons heen. Staan wij als gelovigen binnen een evangelisatieteam ook te stralen in het licht van de nabijheid van God? Komen wij tot bloei op het geestelijk verlichte veld, waarop de gaven van de Heilige Geest volop aanwezig zijn? Op dit ‘gele veld’ worden wij geestelijk gevoed en kunnen wij gezond opgroeien. Wij zullen dan tot zegen kunnen zijn voor onze omgeving.        

In de natuur hebben bomen licht, warmte, en voedzaam vocht nodig. Goede voeding ook is onmisbaar voor een gezonde groei van ons geestelijk leven. We hebben daarbij licht en liefde van God nodig. Jezus is het Licht der wereld. Door Hem verdwijnen de schaduwen in ons leven. Gods licht en liefde schijnen. Waar Hij komt, zal de nacht verdwijnen.  

Wij  hebben  op geestelijk geestelijk gebied naast het Licht, de warmte en de liefde ook voeding uit de Levensbron en de Wijnstok nodig. Dat zijn onze geestelijke levenssappen. 

Vanuit de Wijnstok ontvangen we de geestelijke levensmineralen 

De levensmineralen ontvangen we vanuit de genadegaven en positieve zaken van het Evangelie van Jezus Christus. Hij biedt ons hierin acceptatie, veiligheid, liefde, geloof, hoop en kennis.

Hoe worden wij geestelijk gevoed?

Het geestelijk leven van de gelovige bestaat uit een oude en nieuwe mens. De oude mens is ‘ik-gericht’ en de nieuwe mens is op God gericht. De oude mens is met wortels en vezels nog verbonden aan zijn oude, zondige leven. In een voortgaande, dagelijkse bekering moet een gelovige steeds meer sterven aan zijn oude mens. Door geloofsoefeningen en heiliging moet zijn nieuwe mens steeds meer naar God toe groeien. (Zie: Heidelbergse Catechismus, zondag 33).

We moeten steeds meer uit Jezus gaan leven

 en geestelijk op Hem gaan lijken.

Dit kan slechts als wij ons zoveel mogelijk laten voeden vanuit de Wijnstok en vanuit de Levensbron. Tegelijkertijd moeten we zo weinig mogelijk voeding geven aan de begeerten van onze oude, egoïstische mens. Een overvloeiende bron heeft steeds weer goede, gezonde en krachtige voeding nodig.

Een goede bron kan geen vervuild water gebruiken.

We kunnen niet goed evangeliseren met vleselijke motieven. We dragen geen gezonde vruchten als we het niet uit de Wijnstok ontvangen. We moeten worden gedreven en gemotiveerd door de liefde van Christus. Waardoor laten wij ons voeden? Waardoor worden ons geestelijk leven voortgestuwd? Wat drijft ons? Vanuit welke beginselen werken wij in de oogst van Jezus Christus?

In de afbeelding die volgt zie je wat de geestelijke invloeden in het hart kunnen uitwerken. Bij de gelovige moet er worden gewerkt aan de versterking en voeding van het positieve gele denkveld van de nieuwe mens.

Aan de linkerkant zie je het donkere gedeelte van het negatieve denkveld. Dat is het wettische en juridische denkveld in de mens. Dit denkveld heeft een kritische instelling en denkt in termen van beschuldigingen, vergelding en wraak. In dit veld heerst er onkunde en zijn er gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en valse schuldgevoelens. (Valse schuldgevoelens voeden een negatief zelfbeeld.) De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de boze geestelijke invloeden. De demonen infitreren met hun satanisch en verlammend gif in het negatieve denkveld van de oude, vleselijke mens. Deze invloeden komen binnen via de gedachten en worden door het denken wel of niet geaccepteerd.

Aan de rechterzijde zie je in het gele gedeelte de gevoelens van liefde, hoop, veiligheid, acceptatie, geloof, kennis en goede schuldgevoelens. Deze worden via de gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden. Het gele veld is het medische denkveld van de mens. De positieve zaken op dit veld zijn helpend en helend. De goede schuldgevoelens op dit veld (op het gele deel) kunnen iets goeds uitwerken. Daar wordt de schuld beleden en aan het licht gebracht. Dit zal ons uitdrijven naar de vergeving in Jezus. Zijn bloed reinigt ons van alle zonde.

We moeten leren om samen bezig te zijn op het gele veld, waardoor wij wandelen in het licht met Jezus. Daar vinden wij heil en heling bij de Heiland. Op het gele veld is de aanwezigheid van God door de werking van de Heilige Geest. Daar wordt de nieuwe geestelijke mens geïnspireerd en en mogen we gevoed uit de Wijnstok. We lezen in 1 Joh.1:7: ‘Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ 

Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant dus ‘de oude vleselijke mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe geestelijke mens’ uitbeeldt. De Heilige Geest is bij de gelovige werkzaam via het gele veld.

Waardoor laten we ons voeden?

We hebben onderscheidingsvermogen nodig, om de geesten te kunnen onderscheiden. Dat is ook een gave van de Heilige Geest (1 Kor.12:10). Hoe kunnen wij het goede van het kwade leren onderscheiden? Bij het evangelisatiewerk hebben we dat voor onszelf en voor anderen nodig. Onder de titel ‘Geestelijke voedingskaart’ van deze website wordt de tweeërlei geestelijke voeding al uitgelegd. Het wordt op de volgende afbeelding zichtbaar gemaakt.

De oude mens moet door ondervoeding afsterven en de nieuwe mens moet door gezonde voeding groeien en sterker worden. Alleen de nieuwe mens wordt gevoed en geïnspireerd door de Heilige Geest, Die het uit Jezus Christus neemt (zie Joh.16:13-15). Boze machten kunnen slechts infiltreren via de zaken van het grijze veld.

Hieronder zie je een afbeelding van het geestelijk leven bij een gelovige. Het komt overeen met de voedingskaart.

Breng ze het bevrijdend Evangelie van Jezus Christus

Veel mensen hebben geestelijke problemen en gaan geknakt door het leven door emotionele beschadigingen. Anderen hebben op hen getrapt. Schuldgevoelens, negatieve gedachten en emotionele pijnen houden ze laag aan de grond. Wij moeten ze helpen met het bevrijdende Evangelie om voor vergeving en herstel tot Jezus te komen. Hij nodigt ons in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Jezus geeft ons goede geestelijke voeding. Op de gele afbeelding kun je zien hoe Hij Zich aanbiedt in het Evangelie. Door de Heilige Geest voedt Hij de gelovigen op het gele veld. Dat zijn de levensmineralen die ons toevloeien vanuit de Wijnstok. Deze geestelijke zaken maken ons innerlijk gelukkig.

                

Jezus biedt ons als de Heiland redding, vergeving en heling. Stel Hem de mensen voor zoals Hij is. Dat zal ze aanlokken. In het evangelisatiewerk moeten wij deze bemoedigende zaken ook aanbieden aan de mensen die wij kunnen bereiken.

Bijbelstudies over het Evangelie van Jezus Christus  

Aan de volgende opdrachten voor evangelisatietraining kunnen een aantal bijbelstudies worden gewijd over kerngedeelten uit het Evangelie. Het gaat er in deze studies om ‘Wie  Jezus voor ons is’ en hoe we Zijn Evangelie kunnen uitdragen. Het hoort bij de training ‘Ontvangen en uitdelen’.

Bijbelstudie 1: De goede Herder en de Deur

Bijbelstudie 2: De Wijnstok, het Leven en het levende water

Bijbelstudie 3: Het Brood des levens en geestelijk herstel

Bijbelstudie 4: Het Licht der wereld en de Waarheid

De goede Herder

1. Wie is Jezus voor jou als de goede Herder? Ga er samen over in gesprek.

    Betrek hierbij teksten uit Joh.1:1-30, Ps.23, Jes.40:11 en Ezech.34:11-31.

2. Wat heeft Jezus ons en anderen als de goede Herder te bieden?

3. Wat kun je vertellen van de acceptatie en veiligheid die Hij je geeft?

4.  Waaruit blijkt Zijn grote liefde voor Zijn schapen?

5. Hoe kunnen wij in het evangelisatiewerk de liefde, acceptatie en veiligheid van de goede Herder doorgeven?

6. Waarom is het kennen van de leefwereld van de afgedwaalde en onwetende schapen hierbij van groot belang?

7. Waarom zijn de teksten Jes.53:6 en Joh.10:16 bemoedigend in het evangelisatiewerk?

De Deur

8. Wat kun je vanuit Joh.10 vertellen over Jezus als de Deur voor de schapen?

9. Hoe kunnen we Hem voor de buitenkerkelijken voorstellen als de Deur?

De Wijnstok

10. Op welke wijze kunnen we de levensmineralen vanuit de Wijnstok benutten voor de ongelovige en zoekende mensen, die wij willen helpen en aanmoedigen? Zie Joh.15:1-17.

11. Wanneer zal de wijngaard van de gemeente verderven en worden verwoest? Betrek hierbij Jes.5:1-7.

12. Waaraan zullen ze kunnen zien dat ons geloof in Jezus ons gelukkig maakt? (Ps.36:7-9.)

13. Welke geestelijk vrucht uit Jezus zal de mensen aanlokken? Bespreek hierbij Gal.5:22.

Het Leven en het levende water

14. Hoe is Jezus het Leven voor de mensen? Zie Joh.1:4.

15. Wat moeten ze dan wel doen om het eeuwige leven te ontvangen? Betrek hierbij Joh.3:16, 36.

16. Hoe kun je de Zoon van God ongehoorzaam zijn? Joh.3:36. 

17.  Hoe behoren wij het levende water aan anderen door te geven? Betrek hierbij  Jes.55, Openb.22:17, Joh.4:10, 14 en Joh. 7:37-39.

18. Welke teksten in deze tekstgedeelten zijn bemoedigend in het evangelisatiewerk?

19. Leg uit waarom ze voor jou persoonlijk ook bemoedigend zijn.

20. Wat zie je in deze teksten van de liefde van God de Vader en Jezus tot zondige mensen?

21. Betrek bij deze teksten het werk van de Heilige Geest.

Het Brood des levens en geestelijk herstel

22. Wat verklaart Jezus ons in Joh.6:26-59 over Zichzelf als ‘het Brood des levens’? (wat laat deze vergelijking ons zien?)

23. Hoe heb je Jezus nodig in je leven? Als je beseft dat ons geestelijk leven ook door het leven van Jezus moet worden onderhouden, hoe moet het geloofsleven dan functioneren? Betrek hierbij Gal.2:20.

24. Wat Jezus van Zichzelf zegt, zo is Hij ook voor ons, en zo biedt Hij biedt Hij zich ook aan. Hoe moeten wij Hem dan ook voorstellen aan de mensen? Welke plaats moeten wij Hem geven in het Evangelisatiewerk?

25. Hoe biedt het Evangelie ons ook geestelijk herstel en heling? Wat denk je van de volgende stelling: ‘In de armen van de goede Herder vindt het emotioneel verwonde schaap rust en herstel.’ Kun je er zelf iets over vertellen?

26. Waarom zullen Matth.11:28-29 ook veel buitenkerkelijken aanspreken? Jezus nodigt in deze teksten: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ Waarom is het goed om Jezus zo aan hen voor te stellen?

Het Licht der wereld

25. Wat kan het confronterende licht van het Evangelie uitwerken? Zie Joh.1:4-5, 3:19-21.

26. Hoe staan licht en waarheid tegenover duisternis en leugen? Als we weten dat duisternis en leugen heersen op het grijze denkveld van de ongelovige mens, hoe moeten we hem dan benaderen met het Evangelie? Betrek hierbij Joh.3:19-21 en 2 Kor.4:16.

27. Waarom is het blijven volgen van Jezus zo belangrijk? Denk hierbij samen na over Joh.8:12 en Joh.12:35-36.

De Waarheid

28. Wat betekent het dat Jezus vol van genade en waarheid is? Waarin is Hij (en ook Zijn waarheid) hier meer dan Mozes en de wet (Zie Joh.1:14-18.)

29. Hoe kunnen wij de volheid van ‘genade op genade’ ontvangen? Hoe kun je dat ervaren in het geestelijk leven?

30. Wanneer zijn wij werkelijk discipelen van Jezus? (Joh.12:31-32).

31. Wat moeten wij met de waarheid doen? En wat zal de waarheid dan met ons doen? Waarom ontvagen wij dit zowel van de door de waarheid als door de Zoon? (Zie dit in Joh.8:31-32 en 36.)

32. Wat betekent het voor ons dat Jezus ‘de Weg, de Waarheid en het Leven is’? (Joh.14:6). Wat kun je er vanuit je eigen ervaring over zeggen? 

33. Waarom wordt de Heilige Geest ‘de Geest van de waarheid’ genoemd in Joh.16:13, terwijl Hij niet vanuit Zichzelf zal spreken?

34. Wat zal de Heilige Geest wel doen (volgens Joh.16:13-15)? Waarom is dat voor ons persoonlijk zo nuttig?

35. De Heilige Geest verheerlijkt Jezus, en neemt het uit Hem. Wat moeten wij dan ook doen in het evangelisatiewerk? Waarom kan er juist daardoor veel vrucht worden verwacht bij onze arbeid in de oogst van Jezus Christus.

36. Lees Matth.9:35-38. Wat kunnen wij in dit tekstgedeelte van (het optreden van) Jezus leren? Hoe moeten en kunnen wij Hem hierin navolgen? Hoe zie jij je persoonlijke roeping om in de oogst van Jezus te arbeiden? Waarom is het bemoedigend dat we in Zijn oogst worden uitgezonden?

                                        

Afwijzing en wettische vervolging

De zonde heeft veel mensen geestelijk verwond en verziekt. Zie om je heen in de wereld wat mensen elkaar aandoen. Kijk hoe ze worden afgewezen, vernederd en beschadigd. Hoogmoedige, heerszuchtige en wettische mensen opereren vanuit het grijze, juridische denkveld. Ze denken in kaders van vergelding en wraak. Satan en zijn demonen zijn wettische geesten. De vorst der duisternis is de aanklager van de broeders (Openb.12:10). De geestelijke boosheden in de lucht zijn de beschuldigers van de gelovigen. Zij infiltreren in de gedachten van wettisch en kritisch ingestelde mensen, die daardoor worden gemotiveerd om het de gelovigen moeilijk te maken. Paulus schrijft in Gal.4:28-29 dat de wettisch geworden Galaten de kinderen van de belofte vervolgden (zoals Ismaël dit deed bij Izak). We weten hoe de wettische roomsen de gelovige protestanten hebben vervolgd, gemarteld en gedood.

Jezus werd Zelf ook bejegend vanuit het grijze, negatieve denkveld van de Joodse (mis)leiders. Let er eens op hoe de wettische leiders van het volk Jezus hebben afgewezen, tegengewerkt, vernederd en beschadigd. Tot op heden worden de oprechte en actieve gelovigen door de wettische godsdienst nog steeds zo behandeld. 

Juridisch of medisch denken?

Zelfs veel gelovigen zijn behept met juridisch en wettisch denken, naar zichzelf en naar anderen toe. Ook binnen kerkelijke gemeenten wordt vaak juridisch gedacht.

Juridisch denken naar jezelf toe bedenkt: ‘Ik doe het weer verkeerd, ik voldoe niet, ik schiet te kort, ik ben ook niets waard.’ Positieve schuldgevoelens richten zich op Jezus Christus. Valse schuldgevoelens zien slechts op jezelf. Dat zijn meer gevoelens van spijt en onmacht. Dat is anders dan het berouw dat tot bekering leidt. In het woordje ‘berouw’ zit het woordje ‘rouw’ – en rouw bedrijf je altijd vanwege een ander.

Schuldgevoelens moeten zo spoedig mogelijk

naar Christus uitdrijven!

Vanwege schuldgevoelens moet je niet in je schulp kruipen en op jezelf blijven zien. In de Roomse kerk, met haar wettische inslag en haar nadruk op schuldgevoelens en onderworpenheid, kan men zelfs tot zelfkastijding komen.

Je moet het niet jezelf te lastig maken, maar met je last tot Jezus gaan. Hij heeft de wet vervuld en kan ook al jouw nood en leegte vervullen met Zijn volbrachte werk, verzoening en volheid.

Het wettiscisme werkt twijfel in de hand. Twijfel zit in het negatieve, juridische veld van het hart. De demonen zaaien innerlijke verwarring en twijfel in het hart. De Heilige Geest leert ons te vertrouwen op Gods onfeilbare beloften!

Pas op voor misleidende geesten

De misleidende geesten infiltreren via het grijze veld van ons denken. Dit gebeurt dus ook bij gelovigen. De boze machten proberen ons daardoor twijfelmoedig en krachteloos te maken. Er zijn veel zoekende jongeren en zwakke gelovigen, vooral binnen de behoudende reformatorische kringen. Er zijn ook lichtere kringen en bij evangelischen veel twijfelaars. Ze verlangen wel naar geloofszekerheid, maar leven in onzekerheid en hebben last van negatieve gevoelens.

Er zijn veel zoekende jongeren en zwakke gelovigen

Zowel zonden als negatieve gevoelens kunnen de weg tot geestelijke groei blokkeren. Soms heeft een zwaarmoedig karakter ook veel impact op het geestelijk leven. Het kan ook onkunde en onduidelijkheid zijn. Als de geestelijke zaken onduidelijk, eenzijdig of zelfs tegenstrijdig worden voorgesteld, komt er geestelijke verwarring. Geestelijke verwarring leidt tot lijdelijkheid en verstarring.

Geestelijke verwarring

leidt tot lijdelijkheid en verstarring 

Het kunnen ook psychische zwakheden en problemen zijn die tot twijfel en onzekerheid leiden. Het zijn vooral de gevoelens van afwijzing, boosheid en angst die ons de menselijke geest beschadigen en vatbaar maken voor demonen. Zij zoeken naar openingen in onze gedachten en gevoelens, om met ons op een negatieve wijze te kunnen communiceren. Daarbij komen vaak gevoelens van onzekerheid en twijfel om de hoek kijken. Onderschat ook niet de besluiteloosheid, die dit met zich meebrengt. Daardoor kan er veel stress ontstaan.

Zwakke en twijfelende gelovigen kunnen juist een prooi worden van de kwellende influisteringen van boze geesten. Zelfs als je ernstig met de godsdienst bezig bent, maar blijft twijfelen, geloof je ten diepste nog in de leugen.

De waarheid bevrijdt je van de leugen,

daar bestaat geen twijfel over!

Waarheid en leugen kunnen niet samengaan. De leugen houdt je in gebondenheid, maar de waarheid stelt je in de vrijheid. We lezen duidelijk genoeg in Joh.8:31-32: ‘Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ In de Studiebijbel wordt hierbij verklaard:

‘Blijven in Jezus’ woord’ houdt in: Zijn woorden blijvend erkennen als waarheid, Hem blijvend aanvaarden als Messias, kracht blijven putten uit Zijn woorden voor volhardende geestelijke groei en volharden in gehoorzaamheid aan Zijn woorden.’

In Joh.8:36 leert Jezus ons verder: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult u werkelijk vrij zijn.’ Je zult dan ook bevrijd zijn van ongeloof, twijfel en de overheersende macht van de zonde. Externe machten en interne zwakheden houden ons gebonden, maar Jezus maakt ons vrij!

Externe machten en interne zwakheden houden ons gebonden,

maar Jezus maakt ons vrij!

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6). Als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest in je hart en geweten, kun je spoedig het slachtoffer worden van misleidende geesten en leringen van demonen. Laat je niet misleiden door de infiltraties, maar richt je aandacht op de positieve zaken van het gele denkveld, waarop de Heilige Geest je inspireert. Misleidende geesten kunnen daarop niet komen om je te beïnvloeden.

Weten we onszelf geaccepteerd bij God?

 Ervaren we nog wel de liefde van Jezus?

Een geestelijk gezond besef van acceptatie bij God en een verrijkend gevoel van de liefde van Jezus Christus in ons hart, zal onze geest veilig stellen voor de demonische aanvallen. Satan en zijn demonen hebben namelijk geen rechtsgrond, geen voet om op te staan, op het gebied van de genade en de vergeving. Als we mogen weten het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, zullen wij ons ook geestelijk veilig weten.

Wat is jouw enige troost?

Lees dat maar in Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Daarin staat ook dat ik weet, dat Jezus Christus mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. De Heilige Geest verzekert mij daarbij van het eeuwige leven. Laat dit ook jouw ‘enige troost’ mogen zijn in het leven en sterven!

Overwin het kwade door het goede

Een kernprincipe van de geestelijke hulpverlening en evangelisatie op deze website is dat je het kwade moet overwinnen door het goede. Rom.12:21 leert ons: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’

Gevoelens van twijfel, afgunst, afwijzing, angst en boosheid vinden vaak hun oorsprong  boze, demonische ingevingen. Geloof, hoop, liefde en gevoelens van acceptatie en veiligheid komen voort uit moedgevende ingevingen en troostvolle onderwijzingen van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest leren wij te denken vanuit het medische veld. We denken dan bij moeilijkheden en beproevingen: ‘Geef het maar over aan de Heere! Laat Hem maar besturen en waken… zo zal Hij het alles zo maken, dat wij ons zullen verwonderen.

‘Word door het kwade niet overwonnen,

 maar overwin het kwade door het goede’ (Rom.12:21)

Als je medisch naar jezelf toe denkt, zul je steeds weer proberen om het kwade door het goede te overwinnen (Rom.12:21). In Rom.12:2 gaat het over de vernieuwing van het denken. Daarna gaat het in hoofdstuk 12 over het handelen vanuit dit vernieuwde denken – en dan ga je medisch te werk. Door het aangedane, genoemde onrecht te vergelden, zouden de gelovigen vanuit het juridische veld gaan handelen. Bestudeer Rom.12 maar eens op dit punt! Het onrecht moet je niet willen vergelden in je hart, maar breng het naar het veld van liefde, genade en vergeving.

Bij het Evangelie gaat het ook over ‘verplaatsen’

Een belangrijk kernprincipe in het Evangelie is ‘verplaatsen’. Denk er maar eens over na. Jezus kwam in onze plaats. Hij is als de Plaatsvervanger voor de zonde van anderen gestorven. Wat Hij voor ons deed, doet Hij ook in ons. Het principe van ‘verplaatsing’ wordt verder uitgelegd bij de afbeelding van de lichtbundel, die je verderop ziet.

De strijd in de gelovige indiaan 

Er is een mooi voorbeeld bekend van een indiaan die tot geloof kwam. Het past goed bij het onderwerp. Ik geef het in eigen woorden door.

De indiaan gaf na zijn bekering aan bij een zendeling, dat hij twee honden in zijn hart ervoer: een boze zwarte hond en een goede witte hond. Deze honden voerden strijd in zijn binnenste. Hij verklaarde dat de zwarte hond het steeds weer won. Hij had het dus over de innerlijke strijd tussen het kwade en het goede. Hij vroeg om advies bij de zendeling. Een tijdje later ontmoetten deze mannen elkaar weer. De zendeling vroeg hem hoe het nu ging met die twee honden in zijn hart. De indiaan verklaarde, dat de witte het inmiddels won van de zwarte. ‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen,’ vroeg de zendeling. ‘Nou, dat is gemakkelijk,’reageerde de indiaan: ‘Ik geef de witte hond gewoon meer eten!’ 

Dit leert ons dat we het goede in ons leven moeten voeden met het Woord van God en dat we de goede ingevingen van de Heilige Geest moeten toelaten in ons hart. Laten we ons houden aan wat we lezen in Ps.19:15: ‘Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!’ 

Wandel in het licht

De gelovigen behoren te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.  Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen.

Gods licht en liefde schijnen

Ik wil nu duidelijk maken en illustreren wat het Goddelijk licht bewerkt in het leven van een gelovige. Het wordt tot stand gebracht door het Woord van God en door het bevrijdende werk van Jezus Christus. Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de afgebeelde lichtbundel. Je kunt er over lezen in Joh.1. Het wordt hieronder afgebeeld.

 

                Het bekende lied van Graham Kendrick leert ons:

                Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

                waar U bent zal de nacht verdwijnen.

                Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,

                levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.

                Schijn in mij, schijn door mij.

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking. Het gaat daarin ook over ontdekking van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere door Zijn Woord werkt in het hart en leven van een gelovige. Herken je het ook in je eigen leven?

Hoe komt er vergeving en herstel?

Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’? Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. In de afbeelding zie je hoe de schuld wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere Jezus Christus. Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van Christus gebracht. Je ziet ook dat er een verplaatsing is van ‘gebrek naar genezing’. Dat ziet op heling en herstel door het Woord, het leven en de liefde van Jezus.

We hopen steeds meer de warmte en liefde van het verlossende Evangelie te beleven. We moeten dan wel in het licht van God blijven wandelen. We lezen in Ps.36:10: ‘Want bij U is de bron van leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Laat het Licht in de wereld schijnen!

Wij behoren de lichtbundel uit te breiden door de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Als we wandelen in het licht met Jezus, zullen we ook Zijn leven gaan uitstralen. We worden dan ook het licht der wereld. Zo behoort het te zijn! Jezus leert Zijn discipelen in Matth.5:14: ‘U bent het licht van de wereld.’ Dat is het heerlijke doel waartoe wij geroepen zijn. In vers 16 roept Jezus ons ertoe op: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’

Laten we het biddend zingen:

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…

kom tot Uw doel met een ieder van ons.’

Deel het uit!

Leer te investeren in je eigen medische veld. Leer ook te investeren in het medische veld van een ander en van de christelijke gemeente waartoe je behoort. Geef de ander iets van je eigen medische veld: geef van je kennis, geloof, hoop en liefde.

Je moet leren investeren in het medische denkveld 

Geef dat de ander bij jou veiligheid en acceptatie ervaart. Wees een veilige thuishaven voor een ander. Straal het uit dat je een lichtstad op de berg bent, dat je het zout der aarde en het licht der wereld voor anderen bent (zie Matth.5:13-16). Laat jouw medische kant zien! Laat je ‘dabar’ (jouw ‘woord en daad’) zien.

Laat je ‘dabar’ zien

Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ kan niet alleen met ‘woord’, maar soms ook met ‘daad’ worden vertaald. Wat is jouw ‘dabar’? Dat betekent: wat gaat er van je uit en wat laat je daardoor van jezelf zien? Laten wij onszelf zien van onze juridische, negatiefkritische kant of van onze medische positief helpende en helende kant?

Wees zo ook positief en opbouwend actief binnen jouw christelijke gemeente, ook als sommigen je daar negatief bejegenen.

Jezus leert zijn volgelingen en leerlingen immers in de Bergrede, in Matth.5:16: ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Wil je ook een echte discipel van Jezus zijn?

Is jouw woord en daad met elkaar in overeenstemming? Wil jij ook jouw positieve ‘dabar’ laten zien, zoals ook Jezus dit heeft laten zien in Zijn ‘woord en daad’? Wil je door het geloof in Jezus Christus Zijn Vader verheerlijken? Denk dan steeds weer opnieuw diep na over de woorden van Jezus in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt; en je zult Mijn discipelen zijn.’ Het gevoelen van Jezus Christus moet in je zijn (Filip.2:5). Je moet door het geloof in Hem zijn, zoals een rank in de wijnstok (Joh.15).

Hoe worden wij geestelijk gevoed?

Zoals al is aangegeven worden onze gedachten gevoed vanuit de geestelijke wereld. Op de volgende afbeelding zien we dat er bij een gelovige een voeding en aansturing is van de Heilige Geest. Op geestelijk gebied is hij immers aangesloten op de ‘hemelse voedingsbron’. Jezus Christus is de Levensbron en vanuit Hem deelt de Heilige Geest het de gelovigen mee. Jezus zegt Zelf van de Heilige Geest, tot Zijn discipelen: ’Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen’ (Joh.16:14). De stromen van levend water, die uit het binnenste van de gelovigen zullen vloeien, komen van de Heilige Geest (Joh.7:38-39).

Nieuwe ervaringen en contacten

In de nieuwe afbeelding gaat het om het reageren op nieuwe ervaringen en contacten. Dit is in het evangelisatiewerk uiterst belangrijk.

 De geestelijke voeding van de gelovige

Een gelovige heeft in zijn leven ervaring opgebouwd. Hij heeft al heel wat geestelijke bagage meegekregen. Op de afbeelding zie je dat opgebouwde gevoelens uit het verleden een rol kunnen spelen in het reageren en functioneren van het denken, het gevoel en de wil. Op geestelijk gebied is bouwt de mens een historisch record op. Deze zaken uit het verleden zullen een rol spelen bij het reageren op nieuw contacten en ervaringen. Als er nog de pijn van de afwijzing uit het verleden is, zal dat een rol blijven spelen bij nieuwe problemen op dit gebied. Je ziet op de afbeelding dat er in verhouding nog veel gevoelens van afwijzing aanwezig zijn. Daarom is het in het christelijk leven van belang dat er verdere reininging en herstel plaatsvindt in dit geval. In het kerkelijk leven en bij de evangelisatiearbeid kunnen er nieuwe spanningen ontstaan, waardoor negatieve gevoelens uit het verleden weer kunnen gaan opspelen.

Er zal weer van alles op de actieve gelovige afkomen. Hoe zal hij handelen in nieuwe situaties? Zal hij zich niet laten verleiden? Zal hij voornamelijk blijven werken vanuit het medische veld? Zal zijn geestelijke mens steeds meer de overhand krijgen in zijn leven? Hoe laat hij zich verder beïnvloeden, leiden en voeden? Is zijn tijd van eerste liefde en toewijding voorbij? Is er achteruitgang in zijn geestelijk leven? Gaat hij verslappen in de geestelijke strijd? Doet hij nog steeds de wapenrusting aan als het nodig is?

Op de genoemde gebieden is er dus zeker ook evangelisatietraining nodig binnen het team. We moeten elkaar kunnen (bege)leiden en kunnen opvangen als het moeilijk wordt.

De waarheid maakt vrij! 

Boven alle moeten wij ons samen laten leiden door de waarheid. Laten we ons maar gehoorzaam aan de waarheid onderwerpen. Jezus Zelf is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Het Evangelie van Jezus Christus geeft ons vrijheid, innerlijke rust en ontspanning. De Waarheid maakt vrij. Jezus neemt door de Heilige Geest de controle bij ons over, maakt onze wil hierbij actief. God geeft ons de wil om te geloven en te volgen. De vernieuwde wil is zelf ook werkzaam (Dordtse leerregels). Het verstand (het denken) wordt bij de gelovige vernieuwd en verlicht. Er komt dan helderheid, inzicht, uitzicht en zekerheid, waardoor wij kunnen staan in de vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt (Gal.5:1). Door het werk van de Heilige Geest in ons zullen we ook bekwaam worden gemaakt om te evangeliseren in de Naam van Jezus en tot eer van God. We worden hierin bemoedigd door de woorden uit 1 Kor.58 en 57: ‘Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ 

Wat doen we met ‘afwijzing’?

Afwijzing kan ons leven kapot maken. Veel mensen worden er door verscheurd. Afgewezen jongeren haken af en slaan op de vlucht. In de gevarenzone ontstaan nog meer barsten. Afwijzing kan er zijn in het gezin, in de klas en in de kerk. Afwijzing en onbegrip in de gemeente waar we bij willen horen, kan ons erg beschadigen. In ons land wordt je al gauw bekritiseerd en veroordeeld. Gevolgen van afwijzing zijn angst en boosheid. Velen worden erdoor verteerd. Afwijzing is de belangrijkste oorzaak van problemen onder jongeren. Het kan leiden tot depressiviteit en agressiviteit. Afwijzing, angst en boosheid horen bij het negatieve, grijze denkveld en kunnen invalspoorten voor kwade machten worden. Als het gevoel van afwijzing ons blijft achtervolgen, willen we ons blijven bewijzen. Door kramp en stress komen er nog meer barsten in ons leven. Jezelf bewijzen staat tegenover het geloof dat God voor je zal zorgen. We hebben innerlijke heling nodig!

Bied acceptatie en veiligheid

Acceptatie is een eerste levensbehoefte. De gemeente moet het vangnet zijn waarin jongeren zich veilig weten. Als er wettische hardheid heerst, vertrekken jongeren naar plaatsen waar ze worden geaccepteerd door de liefde en warmte van het Evangelie. De godsdienst heeft Jezus veroordeeld en aan het kruis laten nagelen. Hij werd afgewezen en veracht. Ons leven kan door afwijzing zijn getekend. We moeten dan niet bij de scherven blijven treuren, maar op de Heiland zien. Door Zijn striemen is er voor ons genezing (Jes.53). Dit is de helende boodschap op de website.

Onder de titel ’Geestelijke voedingskaart’ zie je hoe je geen voeding moet geven aan gevoelens van afwijzing, afgunst, angst en boosheid. Ze kunnen geestelijk worden overwonnen door acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis vanuit Jezus. Dit is wat de goede Herder de beschadigde schapen biedt. Een afgewezen schaap kan niet begrijpen dat er nog iemand in liefde naar haar wil omzien. De liefde van Jezus moet ons dringen om ons juist te ontfermen over afgewezen mensen.

Laat ze zien op de goede Herder… en wees zelf ook een goede herder. Laat ze opzien naar het ruwhouten kruis! Door het zien op Jezus worden we geheeld. Door Zijn striemen is er voor ons genezing! Zijn verzoenend bloed is vloeibare liefde, om onze eenzaamheid en schuld te bedekken.

Wij vinden door het geloof vrede en rust in de liefde armen van de goede Herder. Hij wast ons innerlijk witter dan de sneeuw. Door Hem wordt ons geestelijk leven vernieuwd. Door een gelovig contact met Jezus word je vervuld met Zijn liefde en komt je geestelijk leven (weer) tot bloei. 

 

Klem je zelf ook vast aan het ruwhouten kruis, zodat je gezond kunt opgroeien tot een krachtige gelovige, die kan standhouden in de vrijheid van Jezus Christus.

Als je stevig verbonden blijft aan de Wijnstok, zullen de levenssappen blijven toevloeien. Je mag dan Zijn liefde, licht en warmte ontvangen en ook uitdelen naar anderen toe.