Bevrijdingspastoraat Wilkin van de Kamp

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Is er samenwerking mogelijk?

In het boek Demonie & psychiatrie (december 2011) pleit Wilkin van de Kamp voor een multidisciplinaire samenwerking tussen bevrijdingspastoraat en de psychiatrische hulpverlening. In dit artikel wil ik dit belangrijke boek recenseren en aanbevelen.

In het boek wordt nagegaan in hoeverre mensen met psychische problemen baat kunnen hebben bij bevrijdingspastoraat. In de discussie moet er helderheid komen in het grensgebied. Wanneer is geestelijke hulpverlening nodig door een pastorale werker? Wat hoort thuis bij de psychiatrie en is er psychotherapie nodig? Hoe kan er worden samengewerkt. Er is vaak een overlap bij patiënten. Wilkin stelt: ‘Bevrijdingspastoraat heeft een toegevoegde waarde, daar waar psychische en paranormale verschijnselen elkaar overlappen.’  

Het boek Demonie & psychiatrie

Wilkin van der Kamp geeft aan: ‘In dit boek wil ik een lans breken voor een multidisciplinaire samenwerking tussen pastorale werkers en de seculiere hulpverlening.’ 

Wilkin gaat in zijn boek in hoofdstuk 1 uitgebreid in op (de geschiedenis van ‘demonie en gebondenheid’. In de eerste drie eeuwen tot in de zevende generatie na Pinksteren gebeurde het uitwerpen van demonen door de gewone gemeenteleden. De getuigenissen kun je onder meer lezen bij Eusebius, Justinus Martyr, Tertullianus en Augustinus. Bij Luther en de puriteinen kom je het ook tegen. Calvijn was er van overtuigd dat vanaf de eerste christentijd bepaalde bijzondere genadegaven geweken waren en veroordeelde het uitdrijven van boze geesten. Op dit gebied waren er toen ook misstanden in de Rooms-katholieke kerk. In de vorige eeuw heeft de bekende puriteinse prediker Martin Lloyd Jones (1899-1981) het weer onder de aandacht gebracht en er ook positieve ervaringen mee gehad (zie blz.48). 

Binnen de reformatorische kring heeft prof.dr.M.J. Paul het weer voor het voetlicht geplaatst. Hij verklaart in zijn boek Occulte machten en bevrijding: ‘Helaas is in de tijd van de Reformatie aan de bediening van bevrijding te weinig aandacht geschonken, doordat de strijd op andere fronten werd gevoerd. Nu wij in omstandigheden verkeren die veel lijken op die van de vroegere kerk, is het zeer wenselijk ons daarop te oriënteren.’      

        

Stichting Geboren om vrij te zijn houdt inmiddels overal bevrijdingsconferenties en traint pastorale werkers uit evangelische en reformatorische kerken om in hun eigen gemeenten bevrijdingspastoraat op te zetten. Het belangrijkse doel is dat occulte belaste of gebonden gelovigen vrij zullen zijn om zonder belemmering Jezus Christus lief te hebben, te dienen en te eren. Door het kruislijden van Jezus worden gelovigen bevrijd van slaafse banden. Wilkin behandelt dat in zijn boek ‘Het wonder van het kruis’. In hoofdstuk 2 heeft hij het over ‘de dienst van genezing en bevrijding’.

Hoofdstuk 3 gaat over ‘psychiatrie in vogelvlucht’.

In de hoofdstukken 4 en 5 komen de Bijbelse uitgangspunten en holistische benadering aan de orde. Hulpverlening is niet los te koppelen van een uitdrukkelijk bepaald Godsbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en ziektebeeld. Dat zijn belangrijke Bijbelse uitgangspunten. De ‘ik vind’-argumenten en de ‘ik voel’-taal moeten daar ondergeschikt aan zijn.

                                          

In hoofdstuk 6 wordt het belang van een goede diagnose aangetoond. De Bijbels holistische benadering is nodig bij het goed kunnen diagnosticeren van de problemen, kwalen en afwijkingen. Het gaat in de kenmerken om geestelijke, lichamelijke, psychische en parapsychische symptomen. Aanwijzigen van mogelijke demonische gebondenheid en belasting moeten worden gevonden. De gave van het onderscheiden van geesten (1 Kor.12:10) is hierbij van groot belang.  

Hoofdstuk 7 gaat over het belang van vergeving en verzoening.

Hoofdstuk 8 handelt over het belang van onderlinge verbondenheid.   

In hoofdstuk 9 gaat het over de Bijbels holistische benadering van psychiatrische aandoeningen. Wilkin gaat daarin na hoe bij een aantal problemen en afwijkingen biologische, psychische en spirituele factoren een rol kunnen spelen. Het gaat daarbij over psychosen, stemmen horen in het hoofd, hallucinaties, waanstoornissen, angststoornissen, depressies, ADHD, autisme, PDD-NOS en borderline.

In hoofdstuk 10 heeft hij het over het omgaan met gebrokenheid. Wilkin geeft aan dat bevrijdingspastoraat geen maakbaarheidsgeloof is. Gebrokenheid en ziekte kunnen blijven bestaan, ook na herhaaldelijke gebeden. Denk aan de doorn in het vlees bij Paulus. Hij leert ons hierbij dat wonden en littekens een waarde kunnen hebben. Het gaat erom hoe je er door de genade van God en het geloof mee om leert gaan. Je mag hierbij gelovig zien op de littekens van Jezus. Hij verklaart: ‘De waarheid van het wonder van het kruis is dat wij in Jezus’ striemen zijn genezen. Feit is dat wij nog niet altijd zien dat elke ziekte Hem onderworpen is.’ Als genezing (nog) uitblijft moeten we weten dat de Bijbel ons leert dat geen gebed verloren gaat. De gebeden van de heiligen blijven voor Gods aangezicht bewaard (zie Openb.8:3-5).

                                

Wilkin verklaart: ‘Onze tijden zijn in Gods hand, ook de tijd van onze genezing!’ We moeten gehoorzaam zijn aan de inspraak van de Heilige Geest en de leiding van God in ons leven. Hij geeft ons richtlijnen op blz.278-281.) Wilkin moedigt ons aan: ‘Bid en vast voor Gods leiding en dank God voor het wonder van het kruis in uw leven. Weet dat Jahweh Rapha (‘Ik, de HEERE, ben uw Heelmeester’) met ons is en ons in Zijn hand houdt.’ Eenmaal zullen de gebrokenen van hart en de gelovigen die op aarde niet genezen zijn volmaakt in de hemel zijn. Daar ik geen inwoner meer zeggen: ‘ik ben ziek’.

Wilkin sluit het boek af met hoofdstuk 11, waarin hij dus een multidisciplinaire samenwerking promoot.

 

                Ben je opnieuw geboren om vrij te zijn?

                                      

De HEERE kan onze jeugd vernieuwen als van een arend. We lezen hiervan in Jes.40:29-31: ‘Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte aan die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen; maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moe worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.’ In Ps.103:5 lezen we verder: ‘Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’ 

                                          

Gelovigen zijn tot vrijheid bevrijdt (Gal.5:1). Voorlichting, geloof en gebed zijn belangrijk om uit de strikken en leugens van de misleider te worden verlost. De waarheid maakt ons vrij van de leugen. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Binnen de gemeente en het gezin moet men standvastig leren kiezen voor de Waarheid en de zonden buiten de deur houden. Zo ga Jozua het goede voorbeeld, door te zeggen in Joz.24:15: ‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!’

                                      

Geboren om vrij te zijn door het wonder van het kruis 

Wilkin van de Kamp heeft al een behoorlijk aantal boeken over bevrijdingspastoraat geschreven, waaronder het handboek voor bevrijding ‘Geboren om vrij te zijn’. Je kunt verdere informatie vinden op zijn website. Het veelverkochte boek: ‘Het wonder van het kruis’ geeft ons een bijzonder zicht op de praktische waarde van het kruislijden van Jezus Christus. In de beschrijving van dit boek wordt gesteld: ‘Als lezer wordt u op indrukwekkende wijze meegevoerd naar de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide, waardoor de zeven wonderen van het kruis in uw leven kunnen plaatsvinden.’ In het kleinere boek ‘Zeven stappen op weg naar vrijheid’ neemt Wilkin ons op een praktische wijze stap voor stap mee, om op te zien naar het kruislijden van de Heiland. Het Griekse woord voor heiland is ‘soter’, dat tegelijk ook ‘redder, genezer en bevrijder’ betekent.  Het bevrijdingspastoraat is ten diepte het werk van de Bevrijder. Het zien op Jezus is het hoogtepunt in het geestelijk leven. De bevrijding en het innerlijk herstel door de Bevrijder hebben wij werkelijk nodig. Het kan niet worden gemist op de weg naar het geluk! Wat denk je van deze Bevrijder? Waarom, waarvoor en waartoe heb je Hem werkelijk nodig?

                                               

Onder ander titels van deze website over hulpverlening ga ik zelf ook uitgebreid in op een aantal van de zaken die Wilkin van de Kamp behandelt in zijn boeken. Zie dit onder meer onder de hoofdtitel Geestelijk herstel bij de subtitels Geestelijke hulpverlening en Vergeving en genezing. Kijk verder bij de titels van Geestelijke bevrijding. 

Waar komen de slachtoffers terecht?

Onze samenleving wordt in het digitale tijdperk steeds meer overspoeld door occulte invloeden. De media licht de mensen voor in de magie. Zelfs op de basisscholen worden kinderen meegenomen in de misleidende zoektocht door een verboden demonische wereld. Let maar eens op de kinderboeken en de computergames. We komen steeds meer occulte belaste en gebonden mensen tegen in de seculiere na-christelijke samenleving. We komen ze ook tegen onder de christenen. In Nederland hebben bijna 70.000 mensen een eetstoornis en 160.000 mensen een vorm van autisme. Hiervoor is behandeling en enige vorm van aandacht en begeleiding nodig. Bijna 135.000 mensen in ons land zijn manisch-depressie en 43% van de Nederlanders heeft ooit in het leven een psychische aandoening gehad. Satan en zijn demonen zijn de aanstokers van zonde en ziekte. Zij zorgen voor gevaarlijke verleidingen, waardoor vooral jonge mensen in de gevarenzone komen. Zij werken bij zwakte en gebrek ook met geestelijke onderdrukking, waardoor er ook een overlap kan ontstaan met het psychiatrische werkveld. Geestelijke kennis van zaken en pastorale hulpverlening kan daarbij dus niet worden gemist. Het bevrijdingspastoraat is hierdoor in veel kerken volop in de langstelling gekomen. 

              

Veel jonge mensen zijn door hun levensstijl en ongezond vluchtgedrag (escapisme) geestelijk in de problemen geraakt. Er zijn in Nederland 150.000 tot 200.000 patiënten met een borderlinestoornis. Deze stoornis komt meestal in de volle omvang tot uiting bij jonge mensen in de leeftijd tussen 17 en 25 jaar. Zij worden door de psychiatrie en hulpverleners geholpen.

In de seculiere psychotherapie is meestal te weinig zicht op de problemen op geestelijk gebied. Daardoor wordt er ook niet de nodige aandacht aan besteed. Wilkin van de Kamp stelt: ‘Veel psychische problemen zijn immers terug te voeren op zondige gedragspatronen. Waar de kerk mensen nog wees op de weg van vergeving en verzoening door het offer van Jezus Christus, wordt hen in de seculiere hulpverlening de belangrijkste voorwaarde om genezing te ontvangen onthouden: ‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet’ (Jak.5:16). 

Emotioneel beschadigde mensen komen nogal eens terecht in de niet-christelijke psychiatrische hulpverlening. Zeker voor christenen kan dit verkeerd uitpakken. Het christelijk geloof kan worden aangevallen door antichristelijke hulpverleners. Dit kan tot een ernstige geestelijke crisis leiden.

Wanneer het geestelijk leven door een psychiater wordt ontkend, kan deze hulpverlener op het belangrijkste gebied van het innerlijke leven niet helpen. Het wordt erger als men ook nog het christelijk geloof en de christelijke opvoeding gaat zien als oorzaken van de ontstane geestelijke problemen. Daarom is de christelijke pastorale counseling en psychiatrische hulp onontbeerlijk.

Welke geestelijke hulpverlening is nodig? 

Hieronder volgt een selectie uit het artikel Geestelijke hulpverlening

Pastorale counseling

Psychiaters en geestelijke hulpverleners dragen een grote verantwoordelijkheid bij de uitoefening van hun beroep. Zij hebben onder meer de zorg over de zielen van innerlijk gekwetste, beschadigde en verzwakte personen. Er komen in onze tijd gelukkig steeds meer bewogen en gewetensvolle (christelijke) psychiaters en hulpverleners, die pijnlijke zielen willen herstellen. Zij hebben echter te maken met een niet-christelijke erfenis uit het verleden. Daarbij dienen ze voorzichtig om te gaan met de medicatie die voorhanden is. Verder is het belangrijk dat ze de geestelijke effecten van de aan drugs gerelateerde medicijnen aan een gedegen onderzoek onderwerpen. De raadpleging en controle van een arts is hierbij van groot belang! Op dit levensbelangrijke en levensbedreigende gebied moet je uiterst voorzichtig zijn met experimenteren.

Lichamelijke, psychische en geestelijke oorzaken

Bij lichamelijke en psychische oorzaken is er genoeg goed werkende rustgevende medicatie op de markt. Zeker bij depressies gaat het om derving, gemis of het ontbreken van iets in het menselijk lichaam. Het is een zegen als er middelen zijn om de derving te beperken en het ’ontbrekende stofje’ aan te vullen. Bij derving of gemis op geestelijk gebied ligt dit nogal eens anders. Dat is lichamelijk niet zichtbaar. Je ziet het aan de uitwerking, ‘wat het met iemand doet’. Dan volgt er al snel de diagnose ‘borderline’.

Volgens onderzoeker Selwyn Hughes gaat het op het fysiogische (lichamelijke) vlak om derving van fysieke vermogens, op psychisch vlak om derving van de persoonlijke identiteit, maar bij geestelijke depressiviteit gaat het om derving van het contact met God. Ik denk dat het hier ten diepste om gaat, al beseft iemand het niet of is hij moedwillig ongelovig. De Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) leert ons: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, dat door niets of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Deze leegte is door de ongehoorzaamheid van de mens in het Paradijs ontstaan. De oplossing ligt daarom niet in het vluchten van God vandaan, maar in het vluchten naar Hem toe. Onze leegte heeft Gods liefde nodig! De liefde van God kan ons hart weer vervullen door Jezus Christus. Jezus kan ons echt helpen en nodigt ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

                                      

Geestelijke zorg door christenen

In dit artikel wordt gepleit voor het opnieuw plaatsen van een deel van de geestelijke zorg in de handen van christenen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. De puur geestelijke zorg is een zaak van gelovigen en van de kerk. Om de hele beschadigde (christelijke) mens te kunnen helpen, dient er dus meer samenwerking en overleg te komen tussen de medische, psychiatrische en geestelijke hulpverlening (door gelovigen). Verder is er een reformatie nodig in de psychiatrische denkwereld en een betere toetsing en controle op het gebied van het toedienen van medicatie.

Positieve psychiaters en hulpverleners die rekening houden met het geestelijk leven van christenen hoeven zich dus niet zozeer aangevallen te voelen in dit artikel. Zij worden opgeroepen om hun positieve invloeden verder aan te wenden binnen hun vakgebied en mee te werken aan de bovengenoemde zaken.

Mensen met geestelijke problemen

 hebben een goede geestelijke behandeling nodig

In de vroege kerk was er al een bediening voor het genezen van zielen. Dit was de gang van zaken door de eeuwen heen. In biddende afhankelijkheid van Gods Woord en het werk van de Heilige Geest verstond men de menselijke toestand, kon men de geesten onderscheiden en werden bedrukte menselijke geesten geholpen en bevrijd. Genezing van zielen was en is nog steeds de vitale bediening door de gelovigen. In de 20e eeuw werd deze bediening dus grotendeels vervangen door behandelingen van de geest, die men ‘psychotherapie’ noemt.

Gevaren in de psychotherapie

We moeten voorzichtig omgaan met het analyseren van de geestelijke problemen. Er kunnen fysiologische, natuurlijke of lichamelijke oorzaken zijn van een depressie. Een depressie kan ‘endogeen’ van aard zijn. Endogeen betekent ‘van binnen uit ontstaan’. Dan is er op de een of andere manier een storing opgetreden in de hersenen en het zenuwstelsel, die dan niet meer zo goed functioneren. Hier is dus een medische behandeling (en zijn medicijnen) voor nodig. Er kunnen ook psychische oorzaken zijn voor een depressie, door problemen die optreden in het rijk van de ziel. In de genoemde gevallen zijn dus artsen, psychologen en psychiaters nodig. Bij de onderwerpen op de website gaat het echter meer over geestelijke problemen, die niet zozeer zijn ontstaan door lichamelijke en psychische oorzaken, maar de derde dimensie van het wezen van de mensen bekijken, namelijk de geest. Vaak is er bij problemen een combinatie van twee of drie genoemde gebieden.

Bij de seculiere psychiatrie is het genezen van (zondige) zielen in veel gevallen overgegaan naar de genezing van geesteszieken. In de psychotherapie wordt een groep gemeenschappelijk symptomen gezien als een stoornis of syndroom, terwijl er geen medisch aantoonbare ziekten aanwezig zijn. Het is niet eens bewezen dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van een ‘chemische onevenwichtigheid’ in de hersenen. Vaak leiden emotionele beschadigingen, levensproblemen en tegenslagen tot geestelijke problemen. Het toedienen van pillen (medicijnen en/of drugs) kunnen de werkelijke oorzaak van problemen en ontstane zwakte maskeren.

Er zijn bijbelse diagnoses en oplossingen!

Een ongezonde levensstijl, oververmoeidheid en voortdurende stress kunnen oorzaken zijn van de opgetreden crisis. En wat denk je van geestelijke oorzaken door zonden, jaloezie, verbittering, angst, boosheid, haat, het niet kunnen vergeven, wraakgevoelens, het niet kunnen verwerken van aangedaan onrecht, gevoelens van afwijzing? De geestelijke oorzaken, gevolgen en oplossingen komen in het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ uitgebreid aan de orde. Met de Bijbel in de hand kunnen we goed diagnosticeren. Vaak is er zonde in het spel. Daarbij zijn de demonen de aanstokers van zonde en ziekte. Het wordt moeilijk als een seculiere psychiater diagnoses gaat stellen, terwijl hij niet wil weten van zonde, goed en kwaad en infiltratie van kwade machten uit de onzichtbare geestelijke wereld. 

Geestelijke problemen mogen niet zonder meer worden geplaatst onder kopjes als ‘biochemische ongelukjes van de natuur’. Geestelijke problemen betreffen de totale patiënt. Daarom moet er gezocht worden naar oplossingen en herstel door deskundigen op de gebieden van ‘geest, ziel en lichaam’. 

Een christelijk medisch en geestelijk team is in de hulpverlening van groot belang 

Samenwerking tussen een medicus, (christelijke) psychiater en een christelijke pastorale werker in een team is daarom ook aan te bevelen. Daarbij zijn christelijke instellingen voor verslavingszorg en psychiatrische hulpverlening van groot belang. Een goed voorbeeld voor de verslavingszorg is st. De Hoop in Dordrecht. (Verder is er ook: st. Chris voor jeugdhulp en CPC.)

Borderliners hebben een goede behandeling nodig!

Bij borderline kan erfelijkheid een grote rol spelen. Het kunnen zwakheden in het karakter zijn, waardoor men er vatbaar voor is. Bij een juiste behandeling door een goede psychiater is er wel succes. Binnen twee jaar hulpverlening herstelt in ons land gemiddeld driekwart van de borderlinepatiënten. We moeten de resultaten van goede therapeutische behandelingen niet veronachtzamen. Het is goed om mensen uit een negatieve spiraal te halen en ze positief over zichzelf te leren denken. Het negatieve denken moet echter niet omslaan naar zelfoverschatting. Sommigen kunnen na een behandeling en gebruik van medicijnen ineens ‘alles aan’, zodat ze zichzelf voorbij lopen. Dat leidt uiteindelijk weer tot een crisis.

Gothics in de hulpverlening

Veel jongeren in jeugdafdelingen van psychiatrische inrichtingen vertonen zich als (emo)gothic. Waarom kleden en gedragen zij zich zo? Vaak is er pijn uit het verleden en zijn gothics emotioneel beschadigd.

Een collega zag bij een bezoek aan de jeugdafdeling van een grote seculiere inrichting, dat aanzienlijk meer dan de helft van de jongeren gothic was en dat ze zelfs hun kamers overwegend zwart hadden gemaakt. Hij vroeg aan een psychiatrische hulpverlener of ze dit niet in de gaten hadden. Zij zagen er geen probleem in. Het was voor hen nu eenmaal hun leefstijl en hun eigen keus. Voor de psychiatrische hulpverlening was het niet relevant. Ze geloven daar blijkbaar niet in een beschadigd geestelijk leven en demonische infiltratie, wat duidelijk naar voren komt bij veel gothics.

Christelijke hulpverlening is noodzakelijk!

Als we het geheel overzien en op ons laten inwerken, komen we tot de conclusie dat de christenen zeer waakzaam en actief moeten zijn op het gebied van de psychiatrie en psychotherapie. Voor zover mogelijk dient er te worden gereformeerd naar Bijbelse kaders en principes. Het geestelijk leven van de mens moet weer volop in beeld komen en de hoogste prioriteit krijgen in de hulpverlening. Gelovigen kunnen niet worden gemist in de geestelijke hulpverlening. 

Gelovigen kunnen niet worden gemist

 in de geestelijke hulpverlening

Er moeten plaatselijk en regionaal zoveel mogelijk pastorale teams komen. Deze kunnen bestaan uit gelovigen, opvoeders, leerkrachten, ambtsdragers en professionals vanuit de christelijke medische, psychologische en psychiatrische wereld. Deze teams behoren zich vooral in te zetten voor de jongeren. Het beschermende voorkompastoraat kan worden gepromoot vanuit bestaande organisaties en stichtingen, zoals het Centrum voor Pastorale Counseling, en de stichtingen Voorkom, Chris en De Hoop. Andere Bijbelgetrouwe organisaties en stichtingen kunnen zich hierbij aansluiten. Daarbij dienen er pastorale teams worden gevormd en getraind. Het voorkompastoraat, voorlichting, geestelijke hulpverlening bij beschadigde emoties, het voor en met elkaar bidden en de nazorg kunnen op plaatselijk niveau in kerken, gemeenten en groepen worden gepraktiseerd. Voorlichting en begeleiding kunnen dan worden gegeven vanuit de professionele organisaties, stichtingen en opgezette teams.

Het gaat er om dat er zoveel mogelijk plaatsen en gelegenheden komen waar men geestelijk geholpen kan worden. Niemand mag eigenlijk tussen wal en schip terecht komen of worden overgelaten aan antichristelijke machten of negatieve infiltratie op geestelijk gebied. Daarbij dienen we vooral te letten op het beschermen en versterken van de kwetsbare kinderen en jongeren.

Leugen of waarheid? 

Het juiste evenwicht wordt gevonden in het wandelen in de waarheid. De waarheid is vast en zeker. De waarheid is realistisch. De Bijbel geeft de juiste maatstaven. Door daarin te lezen en daaruit te leven komen we op de weg van de werkelijkheid. Door het geloof leren wij de waarheid verstaan… en de waarheid zal ons vrijmaken.

Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven! Als je Hem volgt, zul je in de duisternis niet blijven, maar in het licht wandelen.

Pastorale hulp en herstel door Jezus Christus

In de helende handen van Jezus kom je eindelijk tot rust. Bij Hem vind je ook een nieuwe identiteit. Samen met Hem ben je oneindig veel waard, hoef je geen laag zelfbeeld meer te hebben en kunnen jouw geestelijke problemen worden opgelost. Jezus geeft de beste pastorale begeleiding. De Heilige Geest wijst op Hem. Hij kan als de Trooster en de Helper je bemoedigen en bijstaan. Hij is ‘erbij geroepen’ om te troosten, te helpen en te leiden naar het herstel door Jezus Christus.

Gelovige hulpverleners

Ga naar gelovige hulpverleners! Zij zullen je behandelen vanuit de liefde van Jezus. Zij zullen je biddend in Zijn helende handen leggen.

Gelovige, wil je een goede hulpverlener Zijn? Wil je delen in de handelingen van Jezus Christus? Wil je een instrument in de hand van je Meester zijn, om anderen te brengen aan Zijn voeten?!  

                                              

                   Laat het volgende lied van Ria de Jong jouw gebed en opdracht zijn: 

Laat mij zijn een instrument, Heer, in Uw hand,

en gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal.

Geef mij een open oor, dat ’t stilste schreien hoort,

en laat mij helpen waar ’t leven zo waar schijnt te zijn.

Laat mij steeds wijzen, Heer, naar Uw genadetroon.

Hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon.