Laat je leiden door God met een oprecht gelovig hart, zoals Mozes en Jozua

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijke leiding onder de wolkkolom

Ik denk dat de wolkkolom een goed beeld is van de geestelijke aanwezigheid en leiding van de Allerhoogste. Oprechte gelovigen willen steeds weer geestelijk onder de wolkkolom verkeren, om Jezus te volgen onder Gods bescherming.

wolk 11a

Volg je Jezus met een oprecht gelovig hart?

Het is uiterst belangrijk dat je met een oprecht hart volgt ‘onder de wolk’ en niet dubbelhartig. Heb jij ook een hart voor de zaak van koning Jezus? Zorg ervoor dat je gehoorzaam meeloopt onder de wolk, naar het beloofde land. Zorg er ook voor dat je hart helemaal in de wolk is. Dan ben je tevreden en gelukkig. Je mag dan meereizen met een volledig verzorgde reis naar het hemelse Kanaän. Je hoeft je slechts te houden aan Gods heilzame opdrachten.

Laat je jezelf door God leiden

omdat je Hem met je hele hart wil liefhebben en dienen?

We lezen in Ex.13:21-22 over de woestijnreis van de Israëlieten: ‘De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ‘s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.’ (In de Statenvertaling lezen we: ‘Onafgebroken ging de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht het volk voor.’) De wolk was het middel waarmee God het volk op de reis door de woestijn leidde en beschermde.

wlk 1a

Als een gelovige Israëliet onder de wolk verkeerde, wist hij zich veilig. Buiten de schaduw en het licht van de wolk was het onveilig en gevaarlijk. In de schaduw van de Almachtige was men beschermd tegen hitte en vijanden.

Onder de wolk is de aanwezigheid van God

Onder de wolk is er een schaduw tegen de hitte en licht in de duisternis. Als je buiten de schaduw en het licht van de wolk leeft, verdroogt en verduistert je geestelijk leven. Dan blijf je dwalen en twijfelmoedig naar de goede weg vragen.

Overwinnen of verliezen

We gaan in deze Bijbelstudie nadenken over hoe je met een oprecht hart jezelf kunt laten leiden door God. Mozes en Jozua worden ons daarin als voorbeelden tot navolging voorgesteld. Je ziet in dit artikel ook hoe je kunt overwinnen door het gelovig gehoorzamen van God en het volgen van Jezus.

In het geloof leer je te zien op wat God voor je doet

Daarbij komt naar voren dat je het beloofde land niet zult bereiken vanwege ongeloof en ongehoorzaamheid. Dat zie je bij de opstandige Israëlieten in de woestijn.

De beproeving kwam al bij het begin van de woestijnreis, toen de Israëlieten geen kant uit konden voor de Rode Zee. Daar moesten ze leren om op God te vertrouwen en Zijn opdrachten te doen en aanwijzingen op te volgen.

Samen met Jezus kun je overwinnen,

zonder Hem zijn we verliezers.

In Exodus 14:19-20 zien we de wonderlijke bescherming door God en Zijn wolk. We lezen daar: ‘Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uitging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht.’ Tussen de twee muren van water trok Israël door het geloof veilig door de zee. In Hebr. 11:29 wordt aangegeven: ‘Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.’

Het ongeloof kan het pad van God niet volgen. De vijanden komen om in de verwoestende golven van de toorn van God.

Alleen door het geloof kom je veilig aan de overkant.

Bij een hemelse gift hoort ook het gelovig aannemen van deze gave van God in het hart. Zo is het ook bij het aanvaarden door het geloof van Jezus in je hart en leven. In Hebr. 11:6 wordt onomwonden gesteld: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij er is en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ 

De Israëlieten zagen al vanaf het begin ongekend grote wonderen van God. De bemoedigingen in het begin hadden het vertrouwen in God en  de moed moeten aanwakkeren. De wonderlijke uittocht uit Egypte en doortocht door de Schelfzee hadden hen al een goed vooruitzicht moeten geven op de intocht in Kanaän. Het had hen sterk moet laten zijn in de beproevingen tijdens de woestijnreis.

Door de wonderen en kracht van God werden hun vijanden overwonnen. De Israëlieten moesten het Woord van God echter wel gehoorzamen. Zij ontvingen via Mozes opdrachten, waarbij ze werden bemoedigd door beloften.

Ook nu nog kun je door het Woord van God en Zijn beloften worden verlicht en aangemoedigd om de weg te gaan achter Jezus aan naar het hemelse Kanaän.

Jozua, de dienaar van God

Bij de verovering van Kanaän was Jozua de door God aangestelde leider. Hij had al eerder als bevelhebber de Amalekieten verdreven (Exodus 17). Hij werd een waardige opvolger van Mozes. We lezen over zijn aanstelling in Deut. 31:7-8. Ook in Jozua 1 wordt hij aangemoedigd om sterk en moedig te zijn, omdat God met hem zou zijn, overal waar hij heen zou gaan.

Wees sterk en moedig!

Als je Jezus volgt, mag je weten dat God met je is. Wees daarom ook sterk en moedig in het geloof!

ov 11a

Jozua is een type van Jezus, die onze overste Leidsman en Voleinder van het geloof is (Hebr. 12:2). Heb je al het oog op Hem gericht? Let je al scherp op Hem, opdat je niet verzwakt in je ziel? (vers 3). Door Hem kun je de angst, onzekerheid, moedeloosheid, twijfel en zwakheid in je overwinnen. We worden daartoe aangespoord in Hebr. 12: 12-13: ‘Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen worden.’ 

Het volgen van Jezus leidt tot geestelijk herstel

Kanaän is het aan Israël beloofde land. Voor de gelovigen is het ‘beloofde land’ de hemel. Jezus leidt de gelovigen daarheen. Volg je Hem?

ov 20j

Ga niet zonder God verder…

We kunnen de aanwezigheid van God op onze levensreis niet missen. Ga niet alleen door het leven. In het Evangelie wordt ons een heerlijke bestemming voorgesteld. Als je God in het geloof gehoorzaamt en Jezus volgt, zijn er prachtige beloften voor jou in de Bijbel. Houd je vast aan de beloften waardoor je wordt bemoedigd.

wlk 2b

Door het geloof in Jezus kun je het geweldige plan van God leren kennen. Laat het volgende lied van Sela ook jouw gebed zijn:

Wij gaan niet zonder U

U bent onze God. Wij passen in uw plan.

U kent ons naam voor naam, en wij zijn uw volk;

wij willen zonder U geen stap meer verder gaan.

 ***

Als U niet met ons meegaat Heer,

dan gaan wij niet weg, dan blijven wij hier.

Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. Wij gaan niet zonder U.

Als U niet met ons meegaat Heer,

dan gaan wij niet; wij blijven hier.

*** 

U hebt ons bevrijd. Wij zijn voor U bestemd,

al dwalen wij soms af.

Zeg ons wat U wilt, vertel ons wat U denkt;

dan kennen wij uw hart.

*** 

Als U niet met ons  meegaat Heer,

dan gaan wij niet;  wij blijven hier.

Wees niet bang… Wees gerust…  ik ben om jullie heen.

***

Tekst en muziek: Matthijn Buwalda, James MacMillan.

Hieronder kunnen het lied aanklikken op YouTube:

YouTube-video Wij gaan niet zonder U | Sela

***

Wonen bij de beschermende heerlijkheid van God

De lichtende wolk was het symbool van de aanwezigheid van God bij Zijn volk. Het Hebreeuwse woord ‘Sjechinah’ komt van het werkwoord ‘wonen’. We lezen in Ex.40:34-35: ‘Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.’

In de aanwezigheid van God zien we nog steeds dat er grote wonderen gebeuren. De Heilige Geest werkt het op een geestelijke wijze uit. Jezus Christus is er overwinnend aanwezig. De tabernakel en de ark waren ook onder de wolk. De wolk daalde zelfs af in het heilige der heiligen, waarin de ark van het verbond was.

wlkk

In het Engels lezen we in vers 34: ‘Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of Jehova filled the tabernacle’. ‘The glory of Jehova’ wordt vertaald in de Engelse New King James version als ‘the glory of the Lord’ en ‘tent’ als ‘tabernacle’.

Bescherming onder de wolk

Als je met een groep op een tentvakantie bent, ben je dus aan het ‘tabernakelen’. Geestelijk gezien ben je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste als je onder de wolk verkeerd in de aanwezigheid van God.

Je mag daar overnachten

in de schaduw van de Almachtige

Lees Psalm 91 ter bemoediging maar eens door. In de vers 2 getuigt een gelovige: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ Als je gelooft, ben je in de schaduw van de Almachtige. Je bent dan in Zijn aanwezigheid (presence). Je bent dan in de plaats waar Hij ook wil wonen in de lichtende wolk. De aanwezigheid van God (de ‘Sjechinah’) is dan ook jouw bescherming en geeft je geestelijke leiding.

In Ps.91: 9-10 lezen we verder over de veiligheid van de gelovige: ‘Want U, HEERE, bent mijn Toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen kwaad zal u treffen, geen plaag zal uw tent naderen.’

De wolk was dus het middel waarmee God het volk op de reis door de woestijn leidde en beschermde. Als een gelovige Israëliet onder de wolk verkeerde, wist hij zich veilig. Buiten de schaduw en het licht van de wolk was het onveilig en gevaarlijk. In de schaduw van de Almachtige was men beschermd tegen hitte en vijanden.

Onder de wolk word je door God je beschermt! Gelovige, vertrouw daarom op Hem! Onder Zijn leiding ben je veilig. In 1 Petr. 5:7 worden we bemoedigd: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Wees present, zoals Mozes en Aäron

Onder de wolk of ‘in the presence of the Lord’ moet je wel ‘present’ zijn. Zorg daarom ook dat je erbij bent met je hart en niet geestelijk ‘absent’ bent.

Ben je absent of present

 ‘in the presence of the Lord’?

Leer gelovig volgen

In de Bijbel gaat het veel over opdrachten en beloften. We komen dit herhaaldelijk tegen in het boek Deuteronomium. In Deut.1:8 zien we dat ze het beloofde land erfelijk in bezit moesten nemen. In het Engels lezen we: ’Go in and possess the land.’ De HEERE had immers gezworen het aan het nageslacht van Abraham te geven. Ze moesten het beloofde land in (erf)bezit nemen (Deut.4:1- in het Engels: ‘take possession of the land’).

Mozes brengt Israël onder de aandacht in Deut. 1:30-33: ‘De HEERE, uw God, Die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden, naar alles, wat Hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte. En in de woestijn, waarin u gezien hebt, dat de HEERE, uw God, u daarin gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt, op al de weg, die u gewandeld hebt, totdat u kwam aan deze plaats. Maar door dit woord geloofde u niet aan de HEERE, uw God. Die voor uw aangezicht op de weg wandelde, om u de plaats uit te zien, waar u zou legeren; ’s nachts in het vuur, opdat Hij u de weg wees, waarin u zou gaan, en overdag in de wolk.’ 

Wonderen, geloof en volharding

Onder en door de wolk zijn er grote wonderen gebeurd. Dit gebeurde vroeger zichtbaar bij Israël. Wonderen worden ook nu nog op Gods weg ervaren. Daar is geloof voor nodig. Het is opmerkelijk dat dit wordt benadrukt in Hebreeën 11. In vers 27 wordt er over Mozes geschreven: ‘Door het geloof heeft Hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig als ziende de Onzienlijke.’ In opdracht van God heeft hij ook door het geloof het Pascha ingesteld. Opdrachten van God moeten dus gelovig worden opgevolgd voor de realisatie van het wonder.

De driftige en zachtmoedige Mozes

Hoe is zijn karakter veranderd? Dat ons geestelijk karakter kan veranderen door de leiding van God en het werk van de Heilige Geest, kunnen we zien bij Mozes.

Ds. Arie van der Veer schrijft ons: ‘God kan zelfs het moeilijkste karakter aan. Mozes moest er wel 40 jaar voor de woestijn in. Daar heeft hij geleerd om kalm te blijven en het van de kracht van God te verwachten. Eerlijk is eerlijk, ook Mozes’ karakter blééf aanwezig. Hij heeft er tot zijn dood mee gestreden. Soms kwam de oude Mozes weer boven! Toch wordt Mozes in de Bijbel gebruikt als voorbeeld om te illustreren dat de Heere hierin toch overwinning kan geven en dat Hij die overwinning zichtbaar wil maken.’

Hoe kunnen we zachtmoedigheid leren? We kunnen toch moeilijk allemaal een poosje de woestijn in? Toch heb je zachtmoedigheid als vrucht van de Geest nodig om in vrijheid en liefde te leven (Zie Gal. 5:1, 13 en 22). Jezus geeft aan in Matth. 11:29:

Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;

en u zult rust vinden voor uw ziel.’

Paulus roept ons op in Filip 2:5-7: ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was.’ Hij heeft Zich ontledigd en nam de gestalte van een slaaf aan. (‘He made Himself of no reputation.’)

Arie legt uit: Zachtmoedigheid is geen zwakheid, maar juist de kracht om jezelf onder controle te houden. Zachtmoedigheid betekent dat je geen boosheid, bitterheid of wrok koestert. Een zachtmoedig mens staat niet op zijn strepen, maar is bereid de minste te zijn. Hij stelt: ’Zachtmoedigheid is mijn kracht die door God onder controle wordt gehouden.’

Overwinning op geloof en gebed

Door middel van het gebed van Mozes liet de HEERE Israël overwinnen in de strijd tegen de Amalekieten (zie Ex.17:8-16). De Amalekieten en Israëls vijanden in het Oude Testament kun je vergelijken met onze geestelijke vijanden.

God gaf via Mozes en Jozua de overwinning

op geloof en gebed

Tijdens de woestijnreis vielen de Amalekieten bij Rafidim de Israëlieten in de achterhoede aan. Dit woestijnvolk stamde af van Ezau, en staat symbool voor de vijanden van het volk van God. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakke mensen, die moe en uitgeput waren en achteraan liepen, versloeg. Zo zullen ook de kwade geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. De Amalekieten sneden de achterhoede af, zodat de verzwakte en weerloze Israëlieten geïsoleerd raakten.

Het is gevaarlijk als je geïsoleerd raakt

in de geestelijke strijd.

Er wordt vertaald dat Amalek de achterhoede afsneed, terwijl de Israëlieten vermoeid en uitgeput waren. De achteropgeraakte Israëlieten waren weerloos.

gebed 11a

Gelovigen hebben elkaar hard nodig. Ga niet alleen door het leven, die last is te zwaar. Ga tot de Middelaar: laat Jezus je sterkte geven! In de Naam van Jezus kun je overwinnen in het gebed. Mozes was ook als een middelaar voor Israël (zie Ex. 32:30-35). Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak voor de gelovigen. Wat betekent dat voor je als je in een geestelijke strijd bent verwikkeld?Raak niet geisoleerd in de geestelijke strijd

 

Overwinnen op de top van de heuvel

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden.

gebed 15e

Het opheffen van handen is een gebedshouding in het Oude Testament. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst kan het opheffen van handen hier ook de symbolische betekenis hebben van ‘machtig zijn’ en triomferen’. De Studiebijbel verklaart: ‘Doordat Mozes de handen opheft, proclameert hij Gods macht en weert hij vijanden af.’ Dit is een belangrijk gegeven om te  kunnen overwinnen in de geestelijke strijd. Het is de kracht van de proclamatie en het inroepen van Gods macht tegen de geestelijke vijanden en kwade machten die de gelovigen bestrijden.

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend in geloofsgehoorzaamheid werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Aäron en Hur ondersteunden op den duur zijn handen.

Als Mozes op de heuvel de staf van God omhoog hield, won Israel (then ‘Israel prevailed’, Ex.17:11). Overwinnend gebed wordt in het Engels ‘prevailing prayer’ genoemd. We kunnen de aanvallen van de boze geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed.

Geestelijke strijd en het gebed

Door de kracht van God en op het gebed overwon de krijgsoverste Jozua de Amalekieten. Jozua is een type van Jezus. De naam Jozua of Jehosjoe’a betekent: ‘God is zijn hulp’ of ’JHWH redt/bevrijdt’. In de Septuaginta wordt zijn naam weergegeven met ‘Jesous’, dezelfde naam als ‘Jezus’ in het Nieuwe Testament.

Door Jezus kunnen we in Gods overwinning staan. Het is goed dat gelovigen deze positie in Jezus als uitgangspunt nemen in de geestelijke strijd. Ben je al zover?

Is je geloof al als de opgeheven staf van Mozes, of ben je nog aan het worstelen met de aanvallen in de achterhoede? Ben je geestelijk soms achterop geraakt? Heb je het gevoel dat je aan de verliezende hand bent in de innerlijke strijd?

Met de opgeheven staf van het geloof kom je er biddend en strijdend weer bovenop. Zullen we maar op de heuvel gaan staan, al zijn we zo vermoeid als de uitgeputte handen van Mozes op de heuvel? Samen worden we sterker. Samen willen we elkaar ondersteunen, zoals Aäron en Hur dat bij Mozes deden.Overwinning op het gebed door de kracht van God

Besef vooral dat God Zijn volk uitleidt uit het slavenhuis van Egypte, de ballingschap, het  zondige leven, de verslaving, het tranendal van problemen en depressie en de duisternis van je oude leven zonder Hem.

De Israëlieten gingen met blijdschap uit Egypte, op weg naar het beloofde land. Zij die hun oude leven niet los konden laten, konden het nieuwe leven in Kanaän niet ontvangen. Laat de vreugde van de HEERE je kracht zijn. Laat je leiden, verhard je hart niet. Ga een goede toekomst tegemoet door Jezus te blijven volgen!

Liederen van overwinning

We kunnen overwinnen in de geestelijke strijd als we in geloofsgehoorzaamheid bouwen op het werk van God. Je ziet dat bij Mozes en Jozua. Dan is van toepassing wat we zingen in het bekende lied ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124. De Nederlandse tekst is van Breitkopf Hertel. Het is een persoonlijke proclamatie voor een overwinning in de geestelijke strijd in de kracht van God. Kun je het in het geloof meezingen? Ik laat het lied nu volgen:

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

 ***

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam

***

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de hulde  is U gewijd.

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

***

 Hieronder kun je het beluisteren via de link in de uitvoering van Nederland Zingt:

YouTube-video Ik bouw op U

 ***

Hieronder volgen nog enkele aanmoedigende liederen. Het eerste lied waarop je kunt aanklikken is Opwekking 148, in de uitvoering tijdens een Nederland Zingt Dag:

YouTube-video Nederland Zingt: Gods volk wordt uitgeleid

***

Daarna kun je verder meezingen met de volgende uitvoering bij Nederland Zingt, met de liederen 262 en 148 uit Opwekking:

Daarbij kunnen we samen ook Opwekking 43 zingen. Als we achter Jezus aangaan, vormen we samen een machtig leger. Het geloof overwint de wereld, omdat het gaat in de in de overwinnende kracht van God.

Hieronder volgt de vertaalde tekst door Charles A. E. Groot, van het lied van A.C. Benson (tekst) en E. Elgar (muziek):

In Gods overwinning trekken wij ten strijd.

Samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd.

Christus, onze Koning, stelt Zich aan het hoofd.

Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.   

***

Als een machtig leger, vol van Geest en kracht,

gaan wij achter Jezus, Die ons ’t leven bracht.

Nergens heerse tweedracht. Eén geloof, één Heer,

één in hoop en liefde, juichend Hem ter eer.  

 ***

Tronen, machten, krachten zullen dra vergaan,

waar de heiligen samen vastgeworteld staan.

Niets kan ons weerhouden, jagend naar het eind.

Glorie voor de Schepper, nu en voor altijd.  

***

Volg uw Meester, kinderen, sluit u vast aaneen.

Hef het schild als pijlen suizen om u heen.

Hem zij eer, aanbidding, roem en heerlijkheid.

Zingen wij tot glorie Hem in eeuwigheid.

***

Blijf gelovig volharden, zoals Jozua en Kaleb

Voorbeelden van geloof en volharding tijdens de woestijnreis zijn ook Jozua en Kaleb. Je ziet dat in Num. 13-14, toen de andere verspieders een kwaad bericht gaven, waardoor het volk in opstand kwam. Verspieder Kaleb sprak echter in het geloof tot het volk: ‘Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren’  (Num. 13:30)

Kaleb en Jozua beoefenden door de genade van God

het overwinnend geloof

In Num. 14:22-23 lezen we het oordeel van de HEERE over de opstandige Israëlieten, die niet naar Hem hadden geluisterd, en Hem verworpen hadden: Zij zouden het beloofde land niet zien. God sprak verder in Num. 14:24: ‘Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.’

Wees een commando en geen verliezer

Naast Jozua was Kaleb een moedige en strijdbare held in de dienst van God en het volk. Jozua was zelfs de generaal die het commando voerde over het leger.

In Deuteronomium wordt het volk ook steeds opgeroepen om de geboden en inzettingen van de HEERE te onderhouden. In het Engels: ’Keep the commandments of the Lord your God (Zie Deut.4:1-2, 6:1-3). Iemand die ‘the commandments’ onderhoudt en doet is eigenlijk een ‘commando’. Een commando is een geoefend strijder, die een hart voor de zaak van zijn leger heeft. Hij traint en oefent om zijn vaderland zo goed mogelijk te kunnen dienen.

Gelovige commando’s houden zich aan

‘the commandments of the Lord’

Een goede commando staat is bijzonder toegewijd aan zijn commandant. Hij is met hart en ziel verbonden aan de dienst van zijn vaderland. Zo dienen de toegewijde gelovigen ook koning Jezus. Op deze wijze worden er ook overwinningen behaald in het koninkrijk van God. God strijdt voor Zijn toegewijde volk. Hij onttrekt Zich aan een ongehoorzaam volk.

Mozes en Jozua

Jozua was de trouwe dienaar van Mozes. Hij klom mee op de berg Horeb en verbleef daar op een hoogte tussen de top (waar Mozes verbleef) en het volk.

Jozua was de dienaar en helper van Mozes. Hij was ook de legeroverste. Hij klom met Mozes de Horeb op.  Hij verbleef daar tussen Mozes en het volk
40 dagen en nachten. (Zie ex. 24:13, 18 en Ex. 32:17).

Omdat Jozua en Kaleb zich door God lieten leiden en volhardden in het volgen van Hem, mochten zij Kanaän binnengaan en daar door de kracht van God overwinnen. Zij bleven moedig staande tegenover een ontevreden en opstandig volk. Hun geloofsgehoorzaamheid en trouw werden rijk beloond.

In Num. 27:18: zegt de HEERE tegen Mozes: ‘Neem Jozua bij u, de zoon van Nun,
een man in wie de Geest is, en leg uw hand op hem.’

Mozes moest het bevel over Israël officieel voor de priester Eleazar en het volk aan Jozua overdragen (Num. 27:18-23).

Jozua had al eerder als bevelhebber de Amalekieten verdreven (Exodus 17). Hij werd een waardige opvolger van Mozes. We lezen over zijn aanstelling in Deut. 31:7-8: ‘En Mozes riep Jozua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël: Wees sterk en moedig, want ú zult met dit volk het land binnengaan dat de HEERE hun vaderen gezworen heeft hun te geven; en ú zult het hun in erfbezit laten nemen. De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.  Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’

Hoe kunnen we moedig geloven, zoals Jozua? Luister je naar naar God of naar de angst, twijfels en stemmen in jezelf? Door te geloven ga je niet in de mist…

Jozua had een oprecht geloof dat vasthield aan de beloften van God.

Dit geloof overwint de wereld.

Jezus geeft ons de overwinning!

Na de dood van Mozes moedigde God Jozua aan om sterk en moedig te zijn in het veroveren van het beloofde land Kanaän.

We lezen dat in Jozua 1. In vers 5 verzekert de HEERE Zijn dienaar Jozua: ‘Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.’ 

Jozua mag als dienaar van de HEERE het land Kanaän innemen voor Israël. In Joz. 1:3 laat God weten: ‘Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven.’
God belooft in de verzen 5+9: ‘Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heengaat.’

Jozua had een oprecht geloof dat vasthield aan de beloften van God. Dit geloof overwint de wereld. Jezus geeft ons de overwinning!

Jozua was een leider omdat Hij zich door God liet leiden.

We lezen over het ‘maar’ van het geloof in 1 Kor.15:57: ‘Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’ En in Rom. 8:37:
’Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Jozua leert ons ook in Joz. 23:10-11: ‘Want het is de HEERE, uw God Zelf, Die voor u strijdt, zoals Hij tot u gesproken heeft. Wees daarom, omwille van uw leven, zeer op uw hoede dat u de HEERE, uw God, liefhebt.’

Aan het einde het Bijbelboek Jozua verklaard Jozua in Joz. 24:15:

Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!’

Hij bleef als een volhardend dienaar van God getrouw tot aan het einde van zijn leven.

***

Een ontevreden volk met een bestemming

Het reisdoel van Israël in de woestijn was het beloofde land Kanaän. Ze gingen door het zand en door het water. Velen kwamen echter niet aan. Vanaf de eerste moeilijkheden op de woestijnreis zien we al een grote menigte ontevreden, klagende en mopperende Israëlieten, die zelfs terug verlangden naar ‘de vleespotten van Egypte’. Denk maar aan het bittere, teleurstellende water van Mara.

Let er wel op dat het ongeloof en de onoprechtheid van hart mensen verhinderen om te overwinnen. Daardoor zullen zij juist de verliezers zijn. Een ongehoorzaam en verdeeld hart kunnen niet overwinnen en kunnen Jezus niet (blijven) volgen op de weg van het Licht. Je kunt dan ook niet het hemelse Kanaän en de eeuwige rust binnengaan.

We lezen over de ongehoorzame Israëlieten die in de woestijn zijn gestorven in Hebr. 3:19:

‘Wij zien dan ook dat zij niet konden ingaan

vanwege hun ongeloof.’

Ook wij worden uitgenodigd om op de weg van God te komen. In het Evangelie wordt ons Jezus voorgesteld als de Weg, de Waarheid en het Leven. Wat moeten wij doen om het hemelse Kanaän binnen te gaan? Wil je deze heerlijke bestemming bereiken?

Laat het volgende lied van Matthijn Buwalda maar eens op je inwerken:

Wij zijn een volk met een bestemming, maar al jaren onderweg.

We begonnen ooit als slaven,

en toen kwam God en deed ons recht.

De bevrijding was spektakel, na tien plagen pas groen licht.

Onze voeten in de zandzee, en de zon in ons gezicht.

*** 

Nog een rivier, nog een rivier,

nog een rivier, en dan zijn we thuis.

***

Toen we bij de oever kwamen, wachtte ons geen groot onthaal.

We dachten net: We zijn er bijna, maar God zei:

Nog niet helemaal.

Dus wij weer terug die woestijn in, om te sterven in het zand.

En om kinderen te krijgen, kinderen voor de overkant.

*** 

Veertig jaar moesten we lopen, ’t was een levenslange tocht.

Onze straf voor alle ruzie die, We met God hadden gezocht.

En toen alles terugbetaalt was, gingen het water aan de kant,

Was er tijd om thuis te komen, in het onbekende land.

*** 

Ik ben een man een bestemming, en al jaren onderweg.

Om me heen lopen de mensen, aan wie ik mij heb gehecht.

Mijn woestijn kent stroken asfalt, neonlichten en vertier.

Kijk ons leven of we God zijn, tot we staan voor de rivier.

*** 

Want elke stap die brengt ons dichter, bij de grote oversteek.

Iedereen gaat als het tijd is, iedereen moet hier doorheen.

En bij elk afscheid op de oever, loop ik met wie blijven terug,

met de tranen in mijn ogen, maar de hoop steeds in mijn rug,

want ik weet:

Nog een rivier, nog een rivier, nog een rivier,

En dan ben ik thuis, dan ben ik thuis.

***

Je kunt het hier aanklikken op YouTube:

Liefde en recht voor een ongehoorzaam volk

Jesaja roept in hoofdstuk 63:7-14 de goedertierenheid en barmhartigheid van de HEERE tot Israël in de woestijn in herinnering. In vers 8 lezen we dat Hij hun tot een Heiland werd. (Een Heiland is een redder, bevrijder en Heer.) Door Zijn liefde en genade heeft Hij hen bevrijd, opgeheven en gedragen (vers 9).

We lezen verder in de verzen 10-14: ‘Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht Hij aan de dagen vanouds, aan Mozes, aan Zijn volk. Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij Die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde, Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, Die het water voor hun ogen doormidden spleet om Zich een eeuwige Naam te maken, Die hen deed gaan door de diepe wateren? Als een paard in de woestijn struikelden zij niet, als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de Geest van de HEERE hun rust gegeven. Zo hebt U Uw volk geleid om U een luisterrijke Naam te maken.’

Geloven is liefhebben met je hele hart

De geloofsbelijdenis van Israël luidt als volgt: ‘Hoor Israël, de HEERE, onze God, de HEERE is één!’ Heb de HEERE lief met heel je hart, je ziel en met heel je kracht.’ Deze woorden moeten in je hart zijn. (Sjema = hoor! Zie Deut.6:4-6.)

De HEERE God stelde Zijn Heilige Geest in hun midden en leidde Zijn volk om Zich een luisterrijke Naam te maken, zoals je hierboven in Jes. 63 leest. In vers 10 wordt aangegeven dat ze ongehoorzaam zijn geworden en Zijn Heilige Geest hebben bedroefd. Zij geloofden niet in het woord van God, dat Mozes hen doorgaf.

Dat is dus mogelijk als je onder de leiding van de Heilige Geest wordt meegenomen met het volk van God. Je kunt dus met gelovigen optrekken en niet hartelijk meedoen. Je kunt door het Woord van God worden onderwezen, terwijl je hart niet recht is voor God. Je hoort het wel, maar gehoorzaamt het niet. Je kunt ook dubbelhartig zijn.

Dubbelhartigheid is onoprechtheid

Wees niet dubbelhartig, maar oprecht van hart

Het is uiterst belangrijk dat je met een oprecht hart volgt ‘onder de wolk’ en niet dubbelhartig. Heb jij ook een hart voor de zaak van koning Jezus? Zorg ervoor dat je gehoorzaam meeloopt onder de wolk, naar het beloofde land. Zorg er ook voor dat je hart helemaal in de wolk is. Dan ben je tevreden en gelukkig. Je mag dan meereizen met een volledig verzorgde reis naar het hemelse Kanaän. Je hoeft je slechts te houden aan Gods heilzame opdrachten.

wolk 12b

Er zijn helaas veel christenen die eigenlijk maar ‘onoprechte meelopers’ zijn. Zij hebben geen hart voor de zaak van koning Jezus. Zij lopen mee uit gewoonte, uit angst of uit oppervlakkige godsdienstige motieven. Dat zijn uiteindelijk ook ‘geestelijke verliezers’. Ze ontwikkelen een dubbele identiteit. 

Ontwikkel geen dubbele identiteit

Ze kennen een stiekem leven en een leven ‘voor het zicht’. Ze houden in het geheim zonden aan de hand, wat anderen niet mogen weten. Deze duistere geheimen kun je bewaren in je computerprogramma’s of reserveren voor je uitgaansleven. Het ontwikkelen van een zwart hart in het verborgene kan veel schade gaan opleveren in het vervolg van je leven. De zonde zal steeds meer vat krijgen op onderdelen van je leven. En zonde betekent: ‘je doel missen’.

Zet de sluisdeur van de zonde niet op een kier 

Als je de zonde bewust toelaat, is dit als het openzetten van een sluisdeur. In het begin is het vaak nog wel te beheersen, maar als je de sluis verder openzet, wordt de stuwende stroom steeds sterker. Op den duur is er niet meer tegen te vechten en laat je het maar gaan. Je kunt niet meer zonder en het wordt een verslaving. Bezin je daarom als je er aan begint! Een oud gezegde leert ons: ‘Weersta de eerste beginselen (van het kwaad)’.

Het kwaad begint dus bij het ontwikkelen van een dubbele identiteit onder de beschermende wolk. Bedenk voor jezelf: ‘Waar zal het me brengen?’ Welke schade zal het me (op den duur) opleveren?

In de volgende afbeelding zie je de ontwikkeling van het zwarte hart achter de zichtbare buitenkant van een christen die nog meeloopt onder de wolk.

Als je erin volhardt, kun je jezelf langzaam maar zeker uit de bescherming van God zondigen. We lezen in Hos.4:17 dat de HEERE spreekt: ‘Efraïm is verknocht aan de afgoden; laat hem met rust!’ (In de Statenvertaling: ‘Efraïm is vergezeld met de afgoden; laat hem varen.’)  Je kunt dus door het moedwillig doorgaan in bepaalde zonden, vallen in ‘het oordeel van de verharding’. Je wordt dan aan je eigen verkeerde keus overgelaten.

Volhard niet in het kwaad 

De Heilige Geest waarschuwt verschillende malen in de Schrift, dat we onze harten niet moeten verharden. Lees maar in Ps.95:7, Hebr.3:7-8 en Hebr.4:7. Misschien ben je ook een stiekem hart aan het ontwikkelen achter je computerscherm of op verborgen plaatsen. Niemand mag dit dan van je weten. In het begin spreekt je geweten nog wel, maar je probeert deze het zwijgen op te leggen.

Als het geweten niet meer spreekt, ben je waarschijnlijk al buiten de directe bescherming van de wolk geraakt. Dwangmatigheid en verslaving krijgen dan steeds meer grip op onderdelen van je leven.

Het hart van een afdwalend christen kan al spoedig voor een groot deel in de wereld zijn en voor een kleiner deel in de kerk. Het hart is dan voor kleiner deel onder de wolk en een groter deel in de zondige wereld. In de volgende afbeelding zie je dan dat het hart dus ook voor het grootste deel zwart is.

wolk 13c

Als je niet oprecht van hart bent, kun je eigenlijk niet normaal meekomen met de gezonde gelovigen. Je moet dan steeds weer aangespoord en gecorrigeerd worden door meer radicale gelovigen.

Het kan zijn dat je dan onwillig door een wettische zweep voortgedreven onder een juk van dienstbaarheid. Dit was dus ook het geval met de overgrote meerderheid van de Israëlieten in de woestijn. Velen verlangden weer naar de vleespotten van Egypte. Hun hart lag daar nog. Daarom kwamen ze om in de woestijn, zoals de vrouw van Lot buiten Sodom. Als je niet met een oprecht, toegewijd hart naar het hemelse Kanaän reist, is de kans groot dat je er nooit aankomt!

Dubbelhartigheid

De dubbelhartige christenen zijn ook vaak de geestelijke twijfelaars. Als er veel twijfelaars zijn in een gemeente, kan dit liggen aan gebrekkige voorlichting en het prediken van de twijfelende, zwakke mens in plaats van het onvoorwaardelijk geloof in Jezus Christus. We moeten Jezus Christus, de grote Overwinnaar prediken en niet de steeds weer verliezende mens.

Dubbelhartige christenen zijn vaak ook twijfelaars

Dubbelhartigheid betekent in veel gevallen ook onoprechtheid. Het kan ook liggen aan gebrek aan geestelijke kennis. Daarom is een goede, heldere prediking van uitermate groot belang!

We lezen in Jak.1:5-8: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en  ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’

Wees niet verdeeld van hart

en gespleten van ziel 

In het Grieks staat er: ‘een man tweezielig onbestendig’, in het Engels: ‘He is a double-minded man, unstable in all his ways.) Zo iemand is labiel en kan niet standvastig volgen. Hij is innerlijk verdeeld en gespleten van ziel.

Het oudtestamentische ideaal was, volgens de Studiebijbel: ‘het ongedeeld zijn van hart en de volledige overgave aan God (Deut.18:13; Ps.18:24)’. In de Studiebijbel wordt verder verklaard bij ‘het onbestendig zijn in al zijn wegen’: ‘Dat kan worden weergegeven met ‘in heel zijn levenswandel’. Zo’n twijfelaar heeft geen innerlijke vastigheid en dat manco openbaart zich in zijn hele manier van leven.’

We lezen in Jak. 4:1-3 over de verdeeldheid in het hart van dubbelhartigen: ‘Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten,  die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet,  omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.’

Ze ontvangen niet omdat ze verkeerd, op zichzelf gericht bidden. Volgens de Studiebijbel bidden ze enkel uit zelfzuchtige overwegingen. Er wordt verder over verklaard: ‘Zij vragen God slechts om die dingen, die ze voor de bevrediging van hun lusten denken nodig te hebben.’

Het commentaar in De Studiebijbel gaat verder: ‘Het is hun er alleen maar om te doen het gevraagde in hartstocht te ‘consumeren’ (‘er door te brengen’). Dit vragen staat dus lijnrecht tegenover het bidden uit een oprecht hart, dat door God wel wordt verhoord. Volgens Jak. 5:15-17 wordt een gelovig, krachtig en vurig gebed wel verhoord (dat in navolging van het oprecht bidden van Elia). Zie hierbij Ps. 34:16, Ps. 145:18 en 1 Joh. 5:14-15.

Bekering en reiniging van hart is nodig, zoals we lezen in Jak. 4:7-8: ‘Onderwerp u dan aan God.  Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.  Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!’ (u die innerlijk verdeeld bent).

Het gaat hier om weifelende harten die verdeeld zijn

tussen God en de wereld.

Deze mensen behoren met heel hun hart tot God terug te keren

Door de innerlijke verdeeldheid in een gemeente en het hart kun je een gemakkelijke prooi worden van de duivel. Je bent dan bezig met de specialiteit van diabolos, het Griekse woord voor duivel. Diabolos is afgeleid van het dia-ballo, dat ‘uit elkaar en door elkaar gooien betekent. Misleidende machten zien kans om onoprechte mensen met verdeelde harten te bespelen. In Efeze 4:27 lezen we dat we de duivel geen plaats of voet moeten geven. De duivel en zijn demonen hebben er een handje van om iemand te bespelen die openingen bied door zonde. Ze benutten alle kansen die ze krijgen.

wlk 5e

De kwade misleiders zijn voortdurend en meedogenloos bezig om verdeeldheid te zaaien, chaos te veroorzaken, uiteen te werpen, en scheuringen teweeg te brengen. Zij doen dit maatschappelijk, kerkelijk, binnen huwelijken en gezinnen en ook in het hart.

De barsten, scheuren en beschadigingen breiden zich steeds verder uit, tot in de gedachten, gevoelens en ziel van de gelovigen toe

De duivel wil verdelen en heersen. Hij wil verdeeldheid en haat. Gelukkig is er een Heiland Die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Jezus Christus is de Overwinnaar in de geestelijke strijd.

Jezus wil helen

Hij wil eenheid en liefde 

Rein en oprecht van hart zijn

Jezus spreekt in de Bergrede ‘de reinen van hart’ zalig (Matth.5:8). Rein van hart betekent ‘oprecht en onverdeeld van hart zijn’ (Ps.24:4). Zij proberen niet God en de wereld tegelijk te dienen.

Een rein hart

is een oprecht en onverdeeld hart 

De genoemde onoprechte dubbelhartige christenen kunnen hun zonden en de wereld niet overwinnen. Dat zijn de geestelijke verliezers. Het zijn de besluiteloze meelopers met een zwakke wilskracht. Ze kunnen geen echte blijdschap en tevredenheid vinden in het geloof en meestal ook niet in de wereld. Het kunnen wettische, maar ook wereldgelijkvormige mensen zijn.

Wie wil nu zo’n halfslachtige meeloper zijn?

Kom aan, wees nu eens een radicaal toegewijd gelovige! 

Word nu eindelijk eens een geheel toegewijd en overwinnend gelovige, waarin Jezus tot Zijn doel komt! Als Jezus het hoogste doel is in je leven, komt jouw leven tot Zijn doel.

Als Jezus het hoogste doel is in je leven,

komt jouw leven tot Zijn doel

Een waarschuwend voorbeeld

Israël is een waarschuwend voorbeeld voor de christenen. Je kunt dat lezen in 1 Korinthe 10:1-10. De verzen 1-5 geven aan: ‘En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en  allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn.’

wlk 4d

En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En word geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. 

En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. 

En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.’

Afvallig en onbeschermd in de gevarenzone

Iemand die zich verder verhardt in de zonde, zal uiteindelijk zich steeds meer verwijderen van de beschermende en leidende wolk. Je ziet dat op de volgende afbeelding. wolk 14d

Buiten de wolk is de gevarenzone

Deze afvallige bevindt zich in de gevarenzone. Hij verkeert eigenlijk al op het machtsgebied van de vorst van de duisternis. De overste van de afvallige wereld vindt nu een rechtsgrond in het hart en leven van deze afdwalende persoon. De kwade geesten zullen zeker hun invloed laten gelden als je jezelf op hun grondgebied beweegt.

Los van God ben je in levensgevaar!

Buiten de lichtende en verkoelende wolk ben je automatisch op het gebied van het rijk van de duisternis. Zoals bij Israël is er dan ook geen bescherming tegen de verzengende hitte en aanvallen van demonische Amalekieten. Je bent dan geheel  onbeschermd, zonder geestelijke wapenrusting en geestelijke leiding. Hoe lang zul je dan nog staande kunnen blijven in het krachtenveld van het kwaad?

We zien op de volgende afbeelding welke duistere wolken er gewoonlijk op een afdwalend hart afkomen.wolk 15e

Gewoonlijk gaat het in deze weg van kwaad tot erger. De verleidingen worden steeds sterker en heviger. De verkeerde lusten worden meer en meer aangewakkerd. Dwangmatigheid en verslavingen winnen terrein. Teleurstelling, falen, angsten en boosheid zijn het gevolg.

We zien het in onze tijd van verhevigde verleidingen steeds meer voorkomen dat mensen hierdoor depressief of agressief worden. Door risicovol gedrag raken velen beschadigd. Het zijn vaak gevolgen van bovenmatig gebruik van alcohol en drugs.

Veel jongeren zijn buiten de beschermende wolk al het slachtoffer geworden van emotionele beschadigingen en seksueel misbruik. Kom daarom niet op duistere plaatsen waar je beschadigingen kunt oplopen!

Alleen al in Nederland hebben wel 100.000 mensen de diagnose ‘borderline’, wat veelal het gevolg is van emotionele en geestelijke beschadigingen. Het grootste deel bestaat uit jonge mensen, die beschadigingen hebben opgelopen beneden de 18 of 20 jaar. Satan en zijn demonen hebben het vooral op de jeugd gemunt, omdat de gevoelige en opstandige periode van de puberteit ingangen biedt.

Velen gaan dan op verkenning uit, terwijl ze zich keren tegen de waarden en normen van hun opvoeding. Zij proberen dan met het donkere hart te ontsnappen uit het beschermende keurslijf van de christelijke opvoeding. Ze beseffen dan nog niet dat de wolk juist vrijheid en een goede toekomst biedt, terwijl de duistere machten hen gevangen nemen in een poel van ellende en verderf. Vaak komen ze hier te laat achter.

De zonden van je jeugd kunnen de kwellingen van de ouderdom zijn. Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te zijn.

Keer terug tot God, laat je leiden door Hem!

In Hebr. 3:7-8 worden we opgeroepen: ‘Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.’ Lees maar verder wat Hebr. 3:9-19 ons voorhoudt.  De Israëlieten konden niet ingaan vanwege hun ongeloof (vers 19).  In Hebr. 14 lees je dat je de rust van God niet kunt ingaan als je het Evangelie ongehoorzaam bent.

Als je niet gelooft

 kom je niet in het hemelse Kanaän

We lezen in Psalm 78:6-7 dat de Israëlieten hun kinderen moesten vertellen dat ze hun hoop op God moesten stellen, en Zijn daden niet zouden vergeten, maar Zijn geboden in acht moesten nemen. We lezen verder in vers 8: ‘En niet worden als hun vaderen: een  opstandige en ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God.’ In vers 14 wordt vermeld: ‘Hij leidde hen overdag met een wolk, de hele nacht met een lichtend vuur.’ 

Mozes houdt Israël voor in zijn afscheidsrede in Deut. 30:6: ‘De HEERE, uw God,  zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.’  In vers 14 geeft hij aan over het gebod van God: ‘Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.’ Het komt aan op de oprechte keuze van ons hart.

Ook wij kunnen de volgende woorden van Mozes in Deut. 30:19-20 wel ter harte nemen, als hij doorgeeft: ‘Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen…’

Kom (weer) onder de veilige wolk!

Gelukkig is de genade van God in Jezus Christus zo groot, dat afgedwaalde zondaren, ver van het vaderhuis, nog terug kunnen en mogen keren.

We lezen hierover in het Evangelie, in Joh.3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Het gaat hier over de zondige, van God vervreemde wereld (‘kosmon’). God laat Zijn reddend Evangelie ook komen tot afgedwaalde weglopers.

Dit komt naar voren in het gezang van J. Buurman:

‘Gij die van God zijt afgedwaald, ver van ’t vaderhuis,

o weet, de poort blijft openstaan. Kom, o kom naar huis!

Kom naar huis! Kom naar huis! Zwerveling, kom naar huis!

Want steeds is er nog plaats genoeg, in het vaderhuis!’

Ben jij die zwerveling?

***

Hoe kom je aan een vernieuwd hart?

We lezen in Ezech. 11:19-20 over het genadig in grijpen van God in het hart: ‘Ik zal hun  één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een  volk zijn, en zal Ik hun een God zijn.’

God roept Zijn afkering volk op in Ezech. 18:31-32 tot een nieuw leven, met de opwekkende woorden: ‘Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een  nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!’

Hieronder kun je aanklikken op een uitnodigend lied van Kees Kraayenoord, dat goed hierbij past. Je kunt hierbij ook de mooie aanprekende afbeeldingen bekijken.

YouTube-video This is my cry – Kees Kraayenoord

(Nederlands ondertiteld)  

Weet, terugkerende zwerveling, dat jij ook van harte welkom bent bij de hemelse Vader en bij de liefdevolle Heiland, Die juist zondaars nodigt, om samen met hen te eten. Je wordt genodigd aan de tafel van genade!

Herstel voor een gebroken hart

In de volgende afbeelding zie je dat er geloof en gebed komt vanuit een berouwvol en gebroken hart. Denk hierbij maar aan de verloren zoon (Luk.15). De weg naar het vaderhuis is dan spoedig gevonden. De vader stond al verlangend naar hem uit te zien. Toen hij in het zicht kwam, rende hij hem tegemoet en omhelsde hem, zo vies als zijn zoon ook was.

Kijk maar naar de volgende afbeelding, waarin het symbolisch is afgebeeld.

wolk 16f

***

Een vernieuwd en verlicht hart

Op de volgende afbeelding zie je dat het hart weer van harte onder de wolk is. Maar nu is het anders dan bij een eerdere afbeelding. Nu is de wolk een wolk van warmte, liefde en licht voor de oprechte gelovige.

Je wilt dan gehoorzaamheid en hartelijk volgen. Niemand hoeft je erbij te slepen of in het goede spoor te houden. je wilt het nu zelf ook, om samen met andere toegewijde gelovigen mee te gaan onder de wolk naar het beloofde hemelse Kanaän. Het is een blijmoedig volgen onder de heerlijke leiding en bescherming van de wolk. De afbeelding laat zien dat een verlicht en toegewijd hart ook licht uitstraalt naar de omgeving.

wolk 17g

De wolk symboliseert hier duidelijk de geestelijke aanwezigheid van God in Jezus Christus in het hart van een oprechte gelovige. Het ziet ook op de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Wij worden zelfs door deze hemelse Trooster onder de wolk vertroost en bemoedigd.

Wil je God weer gehoorzamen met een onverdeeld hart?

Wil je Jezus blijven volgen in het licht?

Kies er dan voor om met een volkomen hart de HEERE te dienen. 

 ***

Beproevingen en mogelijkheden op de weg van God

Daarbij zien we ook dat het nogal eens gaat in de weg van beproevingen en onmogelijkheden van de kant van een gelovige. Jezus leert ons gelukkig wel in Lukas 18:27: ‘De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.’

Onder de wolk worden menselijke onmogelijkheden

mogelijk door de wonderen van God

In Exodus 14 lezen we dat de Israëlieten ook voor een onmogelijkheid kwamen. Ze stonden voor een muur… voor de Rode Zee.

Mozes gaf het verlossende Woord van God door toen ze angstig schreeuwend en wanhopig voor de zee stonden. Hij sprak de bemoedigende woorden in Ex. 14:13: ‘Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.’ Vervolgens zei de HEERE tegen Mozes (in Ex. 14:15):

‘Wat roept u tot Mij?

Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij zullen optrekken.’

En als jij ook bevreesd en twijfelmoedig voor een muur van onmogelijkheid staat, luister dan maar naar wat Mozes tegen de Israëlieten zei in Ex.14:13-14, toen ze voor de Rode Zee stonden. Ga ook verder op het verlossende Woord van God.

De HEERE maakte deze ‘watermuur’ van onmogelijkheid tot een ‘watermuur’ van mogelijkheid. Het water bleef als twee muren staan. We lezen in Exodus 14:22: ‘Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.’

In Hebr. 11:29 zien we ook weer dat het geloof een belangrijke rol heeft gespeeld in de geweldige overwinning door God. We lezen daar over de doortocht van Zijn volk: ‘Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.’ 

Hadden de Israëlieten het geweldige wonder van de doortocht ervaren als ze niet eerst gehoorzaam in Gods weg waren gegaan? Zeker niet! Als ze in Egypte waren gebleven, hadden ze dit niet beleefd.

De doortocht door de Rode Zee was voor Israël al een overweldigend bewijs van de betrouwbaarheid van de beloften van God. Aan de overkant zongen ze in de lofzang van Mozes (in Ex. 15:2): ‘De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk i; de God van mijn Vader, Hem roem ik.’ 

Ga dan ook maar gehoorzaam op de weg van Gods opdrachten en beloften. Jezus heeft de weg door de zee van zonde en onmogelijkheid voor ons gebaand. Als je in de weg van God gaat, leer je dat Hij alles door Jezus voor je gedaan heeft… en nog doet.

Door de onmogelijkheden op je weg

leer je alleen op God te vertrouwen

Je moet dus gewoon op weg gaan, om zodoende te zien hoe God de verlossing voor je bewerkt. Ook de verloren zoon in Lukas 15 moest eerst tot zijn vader terugkeren om in zijn uitgebreide armen van liefde te kunnen vallen.

Gods volk wordt uitgeleid

Bij de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee waren er liederen van bevrijding voor Israël. De wonderen van uitredding waren overweldigend. Wat waren ze toen nog blij en dankbaar. Was het maar zo gebleven!  De volgende liederen van ‘EO-Nederland Zingt’ zijn wel toepasselijk voor dat mooie begin. Je kunt ze beluisteren via de volgende link en meezingen:

Laat je leiden op de weg van God

Als je ziet hoe het mis is gegaan met de ontevreden Israëlieten, ga dan biddend en volhardend op de weg van God. Volg gehoorzaam als een kind, dat alleen de weg niet vindt. Volg de weg die Jezus gelopen heeft. Laat Hij ook voor jou de Weg zijn!

Laat het volgende bekende lied van Sela uit je hart gegrepen zijn. Bid en zing mee: ‘Heer, wijs mij Uw weg.’ Hieronder volgt het lied:

Heer, wijs mij Uw weg. En leid mij als een kind,

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,

troost mij dan liefdevol, en moedig mij weer aan.

***

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg, als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,

Leidt mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

***

Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind,

dat blindelings en stil U vertrouwd, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan,

spreek door Uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

***

Heer, toon mij Uw plan. Maak door Uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan, en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Sela via YouTube:

YouTube-video Nederland Zingt: Heer, wijs mij Uw weg

***

 Volg Jezus in het licht

Als je Jezus volgt in het licht, ben je onder Zijn geestelijke leiding. Je kunt je dan veilig weten. Jezus leidt je dan in deze aardse woestijn. Dan kun je getroost gaan onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven in het Vaderlijk huis. Dankbaar kun je dan zingen vanuit je hart, het bekende lied van Hans Lieberton:

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer, en vul ons tot Uw eer.

Kom tot Uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.’

***

Wanneer ben je welzalig en leef je echt gelukkig?

Je bent welzalig als je oprecht van wandel bent en in de wet van de HEERE gaat. Je verlangt dan hartelijk om Zijn wil te doen. Het komt duidelijk naar voren in Psalm 119. Hieronder kun je de uitvoering van The Psalm Project van deze psalm lezen en beluisteren via de link naar  YouTube:

Gelukkig zijn,     
die eerlijk van gemoed
en zonder schijn,
de wet van God betrachten,
die Hij op ‘t spoor
van Godsvrucht wandelen doet.
 
Gelukkig die,
bij dagen en bij nachten,
Uw wil gedenkt
en U als ‘t hoogste goed,
van harte zoekt,
met ingespannen krachten.
 
Geef leven aan                  
mijn ziel, dan looft mijn mond,
Uw trouwe hulp,
leidt mij in rechte sporen,
zoals een schaap,
heb ik gedwaald in ’t rond.
 
Dat onbedacht,                 
Zijn herder heeft verloren,
Heer zoek Uw knecht,
ook als ik Uw wet schond,
want ik volhard,
om naar Uw wil te horen.
 
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
 
Gelukkig die
bij dagen, bij nachten,
Uw wil gedenkt
en U als ’t hoogste goed,
van harte zoekt,
met ingespannen krachten.

Je kunt aanklikken op de volgende link naar dit lied van The Psalm Project:

YouTube-video Psalm 119 Met al mijn kracht

***

Opdrachtenblad pastorale cursus

1. Waarom konden Mozes en Jozua overwinnen in de strijd? (Zie Joz. 1:5)

In Jozua 1:5 verzekert de HEERE God Zijn dienaar Jozua:‘Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.’ 

Lezen Hebr. 11:24-30 en Deut. 34:9-12.

2. Wat vind je van Mozes en Jozua?

    Hoe hebben zij zich laten leiden door God?

    Wat kun je er zelf van leren?

3. Wat weet je van de leiding van God in je leven?

4. In de taal van de Bijbel is ‘horen’ hetzelfde als gehoorzamen.

Het Hebreeuwse woord ‘sjema’ (hoor! of luister!) uit Deut.6:4 betekent ook ‘gehoor geven aan’. In Deut. 6:4-5 wordt ook ons voorgehouden: ‘Luister dan, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.’ De woorden van God behoren in je hart te zijn, om die te doen.

4a. Heb je een tijd gehad dat je nog onoprecht was, met een verdeeld hart?

4b. Hoe kun je de woorden van God gehoorzamen met een oprecht hart?

5. Wat je zegt, moet je ook doen.

God houdt ons ook verantwoordelijk voor wat wij zeggen te zullen doen. Wat wij zeggen, moeten wij dus ook doen! Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ betekent zowel ‘woord’ als ‘daad’.

5a. Waarom zijn je woorden en toezeggingen zo belangrijk?

5b. Wat is er moeilijk aan ‘om te doen wat je zegt’ naar God en mensen toe?

6a. In het Woord van God gaat het nogal eens over Zijn opdrachten

       en beloften naar ons toe. Waarom zijn die voor ons zo belangrijk?

6b. Welke opdrachten en beloften heb jij gehad?

       Wat heeft dat in je leven al uitgewerkt?

7. Hoe kun je Jezus blijven volgen in het licht? (Zie Joh. 12:8.)

8. Training in de geestelijke strijd:

      Wat denk je van de opdrachten aan

     Timotheüs in 1 Tim. 6:1-12 en 2 Tim. 2:1-4, 12-13, 2 Tim. 4:5?

9. Wat spreekt je aan in het volgende lied van Sela? Waarom?

WIJ VOLGEN U HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt, bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos, dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij; eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien: het is genade, onverdiend!

 

Wij volgen U Heer, overal, waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd, bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu, blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht, wordt alles wat U wilt, volbracht!

 

Wij gaan op weg met goede moed, vol van uw Geest die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt, houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan; U laat ons nooit verloren gaan!

 

Sterk in uw kracht, met zekerheid, leidt U ons naar uw koninkrijk.

U bent de hoop van ons bestaan; U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid, leidt U ons naar uw koninkrijk.

***

Tekst: Hans Maat – muziek: Adrian Roest

Bidden en danken

***

Extra opdrachten

A. Denk na over de volgende zegeningen en voordelen

Zegeningen en voordelen van het volgen onder de wolk:

 1. Leiding van God

 2. Volgen van Jezus in het licht

 3. Bescherming van de HEERE

 4. Onderhouding door God

 5. Meemaken van de wonderen van God

 6. Training als commando voor de geestelijke strijd

 7. Vorming van een geschikt karakter in beproevingen

 8. Overwinning over het kwaad en de persoonlijke zonde

 9. Overwinning op de geestelijke vijanden

 10. De toekomst in het beloofde land (het hemelse Kanaän).

B. Denk na over de volgende nadelen

Nadelen van het niet gehoorzaam volgen onder de wolk:

 1. Je staat er alleen voor in de belangrijkste zaken van het leven.

 2. Je blijft in de geestelijke duisternis buiten Jezus (zie Joh.8:12).

 3. Er kan bitterheid in je hart komen door teleurstellende mara’s.

 4. Je kunt door ongehoorzaamheid aan God afvallig worden en  niet behouden aankomen in het hemelse Kanaän (zie 1 Kor.10:1-5).

 1. Je kunt zoals de Israëlieten begerig worden naar ‘brood en spelen’, onmatigheid en lust (zie 1 Kor.10:6-8). Je ziet het bij het gouden kalf in Exodus 32. Denk ook aan het ‘rauw’ eten van het vlees (Num.11:33-34).

 1. Je kunt ontevreden, mopperend en ondankbaar worden (zie 1 Kor.10:9-11).

 1. Je kunt een geest van rebellie en opstandigheid krijgen tegen het gezag en de weg van God in je leven. Denk hierbij ook aan de opstandigheid van Mirjam en Aäron tegen het Mozes, die door God was aangesteld als leider. Je leest dat in Num.12.

 2. Je kunt met twijfel en ongeloof bezet raken, zoals Israël bij de verspieders (zie dat in Num. 13 en 14). Zij keerden zich daarbij tegen de verspieders Jozua en Kaleb, die hun vertrouwen in de HEERE uitspraken.

 3. Door gebrek aan vertrouwen en volharding mis je dan het overwinnend geloof (van Kaleb en Jozua), en blijf je verliezer.

Kaleb sprak in het geloof tot het volk: ‘Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren’ (Num.13:30).  Kaleb beoefende door de genade van God het overwinnend geloof. In Num.14:24 lezen we de woorden van de HEERE over hem: ‘Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, Hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.’

 1. Bij blijvende ongehoorzaamheid, dubbelhartigheid, bitterheid, opstandigheid, vleselijk begeren en onmatige genotzucht, twijfel en ongeloof kun je dan de hemelse rust van God niet binnengaan en ben je dus verloren. Bestudeer hierbij Hebr. 3:7-4:6.

C. Bespreek samen de volgende teksten:

Hebr. 3:19 geeft aan dat de ongehoorzame Israëlieten niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. In Hebr. 4:2 lezen we van ze: ‘Maar het gepredikte woord deed hun geen nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.’

In Hebr. 4:1-2 komt het volgende Woord van God tot ons: ‘Laten wij er dan beducht voor zijn dat van iemand van u ooit blijkt dat hij is achtergebleven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd evenals aan hen.’

Indringend komt daarom Hebr. 3:7-8 tot ons: ‘Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.’ Hebr. 3:12-14 gaat verder: ‘Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken,  opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.   Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.’

D. Hoe kun je Jezus gehoorzaam en dankbaar volgen op Zijn weg?

1.  Betrek hierbij de volgende teksten:  Joh. 3:14-16 + vers 36 en Joh. 8:12.

2. Bespreek hierbij ook het lied van Sela hieronder.

Samen bidden en danken

 ***

Afsluitend lied en proclamatie:

WIJ VOLGEN U HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

***

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

 ***

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

*** 

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

***

  ***