Geestelijk herstel voor jongeren

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Deel 1

     

       

Onderaan vind je het vervolg in de subtitels Geestelijk herstel voor jongeren deel 2 en 3

Met behulp van deze serie artikelen kun je persoonlijk werken aan geestelijke groei en herstel. Het is een vorm van digitale zelfhulp, waarbij je moet leren putten uit de heerlijke rijkdommen van het Woord van God. Hierbij heb ik ook persoonlijke getuigenissen (vooral van jongeren), leerzame voorbeelden en bemoedigende liederen toegevoegd. Het moet je inzicht geven in je eigen moeilijkheden en mogelijkheden en uitzicht op de herstellende liefde van God in Jezus Christus.

Misschien herken je jezelf wel in het volgende lied en de afbeeldingen, dat we ter inleiding nu eerst willen delen.

Verlang je naar de innerlijke rust die je hierin wordt aangeboden?

Is de last van je leven te zwaar? Zijn je gedachten vermoeid en belast?

Als je moe bent en uitgeblust, mag je bij Jezus komen. Hij nodigt je liefdevol uit in Matth. 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

                 

Laten we voor elkaar en de eenzame jongeren bidden. We komen er soms zelf niet meer uit. We kunnen emotioneel beschadigd zijn, en blijven dan maar met pijnlijke herinneringen rondlopen. Ze worden opgeroepen om hun hoop niet te laten varen, maar aan boord  te komen. Daar is ook een plekje voor jouw om te schuilen en te herstellen van je innerlijk pijn.

Jongeren kunnen een laag zelfbeeld hebben en zich buitengesloten voelen. Je komt ze tegen op het schoolplein. Ze zitten stil te luisteren in een bijbelstudiegroepje. Ze kunnen gaan huilen bij bepaalde liederen die we samen zingen. Herken ze, geef ze aandacht en laat merken dat je voor ze bidt. Geef ze vriendschap en ook met ze te bidden.

Ik denk aan zinnen uit een lied. Het is mij onbekend wie het heeft gemaakt. Het volgende iets aangepaste couplet tekent deze eenzame jongeren:

Ik bid voor die scholieren

die niet in tel zijn bij de klas.

Op het plein staan ze wat achteraf,

verscholen in hun jas.

Met feestjes zie je ze in een hoekje staan,

muurbloempjes altijd weer.

Ik bid dat zij ook bloeien gaan.

U schiep ze toch ook, Heer.

Misschien herken je jezelf hierin. Dan is dit dagboek zeker ook voor jou bedoeld. Als je jezelf zo ervaart kan het jouw geestelijk geloofsleven blokkeren, zodat je maar niet tot vrijheid en blijdschap in Jezus kunt komen. Durf je jezelf wel volledig aan iemand toe te vertrouwen? Kun je met zekerheid geloven dat iemand jou accepteert en liefheeft om hoe je bent? Als dit zo is, zal dit in het geloofsleven ook moeilijk voor je zijn. Ik hoop dat je door dit dagboek mag komen tot een beter zicht op jezelf en op God. Ik geef daarbij het volgende couplet uit het lied door:

Ja, ook voor jou hier bid ik nu,

ook al ben je me niet bekend.

Want God vergeet de mensen niet,

Hij weet wel wie je bent.

Ik bid dat jij nu als Gods kind

mag leven tot Gods eer,

en zo het eeuwige leven vindt

in Christus onze Heer. 

 We moeten door negatieve gedachten niet worden overwonnen. In het dagboek proberen we het kwade te overwinnen door het goede te voeden. We lezen immers in Rom.12:21:

 ‘Word niet overwonnen door het kwade,

maar overwin het kwade door het goede.’

 

Inleiding

Lezen: 2 Petrus 1-11

Let op 2 Petrus 1:19:

‘En wij hebben het profetisch woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’

Als je genade en geloof hebt ontvangen, is in principe alles van het nieuwe leven al in de knop aanwezig. Het is net als bij een plant in de natuur. In Jak.1:21 lezen we: ‘Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.’

                                     

Daarna moet je gaan groeien in genade, vrede en kennis. Je kunt dit lezen in 2 Petr.1. Lees maar eens voor jezelf 2 Petr.1:2 en 2 Petr.3:17-18. Genade, vrede en kennis kunnen dus worden vermeerderd in ons geestelijk leven. Blijf dankbaar zien op de liefde en goedheid van God in Jezus Christus voor jou! Denk hierbij aan het eerste deel van het lied ‘Licht van de wereld’. Het lied van Tim Hughes is als volgt vertaald door Peter van Essen:

Licht van de wereld,

U scheen in mijn duisternis;

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,

bij U wil zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen,

U wil ik aanbidden,

U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig,

heilig en rechtvaardig,

U bent zo geweldig goed voor mij. 

Door overgebleven zonden, zwakheden en geestelijke beschadigingen wordt de geestelijke groei belemmerd. We hebben daarom blijvend veel licht en liefde nodig om geestelijk te kunnen groeien en bloeien. Blijf dan maar verlangend opzien naar het Licht van de wereld!

 

Bij de geestelijke voedingskaart zie je dat het positieve gele denkveld moet worden gevoed en versterkt (als je er op toetst, wordt het plaatje vergroot – daarna het pijltje ’terug’ intoetsen). Geestelijke voeding ontvang je door het geloof. We moeten ons steeds maar weer blijven concentreren op het gele denkveld. Daarop staan de zaken die de goede Herder ons biedt. In Zijn nabijheid ervaren ‘de schapen’ liefde, acceptatie en veiligheid.

                                   

Goede voeding en inspiratie ontvangen de gelovigen via het vernieuwde deel in hun denken. Dit wordt ‘de nieuwe mens’ of geestelijke mens genoemd. Op dit veld werkt de Heilige Geest. Zodoende worden de gevoelens van acceptatie en veiligheid gevoed. Daardoor ontvang je ook meer geloof, hoop en liefde. Verder groei je hierdoor geestelijk op in genade en kennis.

Het vernieuwd worden in je denken (Rom.12:2) is een voortdurend proces bij de geloofsgroei en de innerlijke heling.

Laat je niet infiltreren door leugens, waardoor je geen realistisch beeld krijgt over jezelf en God. Verkeerde voeding komt binnen via het grijze denkveld van ‘de oude, vleselijke mens’. Hierdoor ga je leugens over jezelf en anderen geloven. Als je het vertrouwen in God steeds meer gaat verliezen, zal de duisternis in je leven gaan toenemen. Geef daarom zo weinig mogelijk voeding aan je negatieve denkveld en leer door het geloof te wandelen in het licht met Jezus. Verwerp de leugen en omhels de waarheid!

Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven

De waarheid zal je vrijmaken 

In de liefdevolle handen van de goede Herder zul je herstellen!

Jezus is de goede Herder Die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’ (Joh.10:27).

                     

Wil je van je duistere, negatieve gedachten worden verlost? Wil je heerlijk in het bevrijdende licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen? Volg dan Jezus! Hij zegt ook tot jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ (Joh.8:12).

Wandel in het licht met Jezus!

Verlang je naar het licht en de liefde van God? Wil je dat Jezus, het Licht van de wereld je zal vernieuwen? Sta je er voor open om door het levende Woord en de waarheid te worden bevrijd? Laat dan het lied van Graham Kendrick, ‘Lord, the light of Your love is shining’ op je inwerken. In het laatste couplet lezen we in het Engels over de vernieuwing die het licht en de liefde van God kan uitwerken:

‘As we gaze on Your Kingly brightness,

so our faces display Your likeness,

ever changing from glory to glory.

Mirrored here may our lives tell Your story.

Shine on me, shine on me!’

Als het Licht van de wereld in je hart schijnt, zul je Hem heerlijk kunnen weerspiegelen, om Zijn verhaal door te geven in een duistere wereld. Ben je bereid om het Licht in je leven binnen te laten?

                                        

Het is een heerlijk feit dat het Licht in de wereld gekomen is en ons verlicht (Joh.1:9). Ontvang dit Licht in je hart! (Lees Joh.1:12-13 om te weten hoe je een kind van God kunt worden.) Denk biddend na over de door K. Stelma vertaalde verzen van het lied van Graham Kendrick (het refrein komt op het laatst):

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

 

Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid,

uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren,

leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

 

Kom, Jezus, kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.

Kom, Heilige Geest, stort op ons Uw vuur.

Zend Uw rivier, Laat Uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, Uw Woord, dat het Licht overwint.

1. Hoeveel ben je waard voor God?

Lezen: Lukas 15:1-24

Denk na over de woorden van Jezus in Matth.18:11:

‘Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken

 wat verloren is’ 

Hoe zie jij jezelf? Sommige jongeren voelen zichzelf waardeloos. Vooral pubers kunnen erg onzeker zijn over zichzelf. Zij verkeren dan in een identiteitscrisis. We hebben ze tijdens jongerensamenkomsten genoeg meegemaakt. In de kleinere bijbelstudiegroepjes en bij persoonlijke gesprekken komen ze wel eens uit hun kleine hoekje. Bij de ouderen blijft het nogal eens een negatieve rol spelen in het geloofsleven. Velen komen daardoor niet tot bloei. Door beschadigingen en negatieve gevoelens vanaf de vroege jeugd kun je vaak met moeite positief ontwikkelen.

Een laag zelfbeeld en gevoelens van afwijzing blokkeren een gezond geestelijk leven en geloofsgroei. Een beschadigde plant komt niet of beperkt tot bloei. Ook planten die in de schaduw van grotere struiken zijn opgegroeid kunnen niet gezond ontwikkelen. Er zijn ‘grote christenen’ die anderen in hun schaduw houden. Zij voeden ze op tot hulpeloosheid en maken de eenvoudige leken tot afhankelijke leden. Dit gebeurt ook in de opvoeding. We moeten onze kinderen opvoeden tot zelfstandigheid in Jezus Christus. Door de genoemde zaken wordt een negatief zelfbeeld bevorderd.

Het is goed om nederig te zijn en jezelf als een gered zondaar te ervaren, maar je moet jezelf ook als een aanvaard kind van God leren zien. De teruggekeerde verloren zoon (in Luk.15) was uiterst waardevol voor zijn vader. Zijn vader liet hem dit duidelijk merken toen hij hem omhelsde, de ring gaf en liet aankleden als een door hem geaccepteerde zoon.

                               

Als God je uitnodigt en wil accepteren als Zijn kind, moet je dit gelovig leren aanvaarden en je ook zo gaan gedragen. Gelukkig wil Hij je dit laten zien door de overtuigende kracht van de Heilige Geest.

Voor God ben je veel waard

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord wil iets moois van je maken.

Eigenlijk is een ongelovige een gevallen parel. Hij is moedwillig uit de hand van zijn Maker weggeglipt en in het slijk gevallen. Misschien is er al veel op je getrapt. Nu is Hij door Jezus op zoek naar je, om je weer op te rapen en te reinigen. Dat is toch een heerlijke gedachte! Denk hierbij ook aan de gelijkenis van de verloren penning in Luk.15:8-10.

Stel je voor dat jouw briefje van 1000 euro per ongeluk in een vuilniszak terecht is gekomen. Je hoort daarna van iemand dat deze verkreukeld en vervuild op een vuilnisbelt ligt. Zul je het briefje dan niet opzoeken, oprapen en zoveel mogelijk herstellen? Voor jou is het briefje nog steeds 1000 euro waard.

En zo zijn vervuilde weggelopen kinderen nog steeds veel waard voor de hemelse Vader. Weet je waarom de vader in de gelijkenis op de uitkijk stond en daarna  zijn vieze zoon zo liefdevol omhelsde?

Jezus is gekomen om deze parels uit de drek te halen en weer helemaal schoon en schitterend te maken. Als wij tot Hem komen, accepteert Hij ons zo vies als we zijn… en Hij maakt iets moois van ons.

Jezus maakt iets moois van vervuilde parels

Mag je weten al een opgeraapte parel te zijn? Dan is er nog genoeg geloofswerk te doen. Je moet steeds weer opnieuw bereid zijn om je leven in de vormende en helende handen van de hemelse Koning te leggen. God wil in je en door je schijnen met Zijn licht en liefde.

Je moet gevormd worden naar het beeld van Jezus. Je moet geestelijk op Hem gaan lijken. Zijn leven moet zich in jouw leven weerspiegelen. Je gaat dan schijnen als een kostelijke edelsteen in het zonlicht. Leg je dan maar vol overgave in de handen van je Maker. Kom tot het helend kruis, waar jouw verdriet en ellende worden weggewassen. Zie op Jezus! Denk eens biddend na over het volgende  lied van Dave Bryant:

Jesus, take me as I am, I can come no other way.

Take me deeper into You, make my flesh life melt away.

Make me like a precious stone, crystal clear and finely honed;

life of Jesus shining through, giving glory back to You.

De volgende Nederlandse vertaling van het lied is bekend.

(Het is gezongen door Frannie Vink):

Neem mij Heer zoals ik ben. ‘k Leg mijn leven neer voor U.

Wat ik denk en wat ik doe, laat het zijn tot eer van U.

Maak mij als een edelsteen, passend in Uw diadeem,

dan schijnt Jezus door mij heen, breng ik eer aan Hem alleen.

***

Vrijgekocht uit de kooi van de boze kweller

Jezus heeft veel voor ons overgehad om ons vrij te kopen vanuit de macht van de duivel.

Ken je de gelijkenis van de papegaai die door een wreedaard in een kooi was gelokt? De sadist begon vervolgens de mooie veren uit de arme vogel te plukken.

kom 24n

De wrede dierenbeul bleef maar doorgaan om het ongelukkige dier te kwellen. Op den duur verkeerde de vogel in een uiterst erbarmelijke toestand.

kom 25oVervolgens kwam er een dierenvriend op bezoek bij de wreedaard. Hij zag het gekwelde dier in de kooi liggen en vroeg de eigenaar of hij de vogel kon kopen. Omdat er niets meer was te plukken van de kale papegaai, en hij er toch nog wel een slaatje uit wilde slaan, gaf hij uiteindelijk toe om de vogel duur te verkopen.

kom 26p

De dierenvriend betaalde de hoge prijs en nam de vogel mee naar zijn eigen huis. Daar heeft hij de papegaai zo goed mogelijk verzorgd. Het dier is uiteindelijk helemaal hersteld. Zijn veren groeiden weer uit en de vogel kon weer vliegen. De papegaai hoefde echter niet in een kooi, maar mocht vrijuit rondvliegen, zowel binnen als buiten het huis. De dankbare vogel bleef uit liefde tot de redder zoveel mogelijk in de buurt van de goede man en leefde nog lang en gelukkig.

kom 28r

Denk na over de volgende vragen:

1. Waarom lijkt het verhaal op de boodschap van de Bijbel en het Evangelie?

2. Hoeveel heeft Jezus heeft er voor over gehad om Zijn volgelingen vrij te kopen?

3. Wat herken je ervan in je eigen leven?

4. Hoeveel ben je waard voor iemand die je geestelijk kaal plukt?

***

Verlaat met de verloren zoon de demonische slavendrijver, die je geestelijk kaal plukt. Je moet het Egypte van slavernij en zonde verlaten en op weg gaan naar het hemelse Kanaän. Ga niet alleen door het leven, want die last is voor jou te zwaar. Ga tot de Middelaar. Overdenk maar eens het volgende lied van J.H. Gunning:

Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar.

Laat Een u sterkte geven, ga tot de Middelaar.

Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween

en zoveel leed te dragen; ga niet alleen,

en zoveel leed te dragen; ga niet alleen.

***

Ga niet alleen, uw Koning, wil komen in uw hart.

Ach, geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart.

Wie kan er tranen drogen, als Jezus, immers geen!

Richt dan de treurend’ ogen naar Jezus heen!

***

2. Jezus biedt ons Zijn vriendschap aan

Lezen Matth.18:10-14 en Luk.19:1-10

Merk op wat er over Jezus staat geschreven in Luk.15:1:

‘Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem

om Hem te horen.’

Jezus is de grote Vriend van zondaren, Die ver boven hen verheven is, maar wel laag naar ze afdaalt met Zijn reddende en helende handen. Daarom kwamen de tollenaars en zondaars tot Hem (in Luk.15:1). De farizeeën en Schriftgeleerden waren hier zeer ontevreden over en zeiden: ’Deze ontvangt de zondaars en eet met hen’ (Luk.15:2).

Jezus noemt Zijn discipelen, leerlingen en volgelingen ‘vrienden’ (Joh.15:15). ‘Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt’ (Ps.103:5 berijmd). Daarom mogen Gods kinderen gelovig zingen:

‘Welk een Vriend is onze Jezus,

Die in onze plaats wil staan.

Welk een voorrecht dat ik door Hem

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed voor onze Heer.

 

Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft.

Gaan wij dan met al ons strijden

tot Hem, Die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen,

dan Hij Die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing,

Hij alleen is ’t Die ons schraagt.

 

Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg?

Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer.

In Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.’

De dichter van het lied is de Ierse Canadees Joseph Scriven (1819-1886). Zijn leven werd getekend door tragische gebeurtenissen. De bruid waar hij mee wilde trouwen verdronk op de vooravond van wat hun trouwdag zou worden. Er wordt over hem verhaald, dat zijn verdriet tot zijn bekering leidde. God gebruikt dus ook zeer droevige omstandigheden om iemand tot geloof en bekering te brengen. Scriven heeft zijn verdere leven veel tijd besteed aan de zorg voor armen en behoeftige mensen, zoals weduwen en zieken. Uiteindelijk is hij als gevolg van een tyfusaanval zelf ook verdronken. Tijdens een ziekte van Joseph heeft een vriend van hem het gedicht tussen zijn papieren ontdekt. Scriven had het gedicht al 31 jaar daarvoor voor zijn moeder geschreven, toen die in diepe droefheid verkeerde. Zo zie je maar weer hoe diepgaand zulke liederen van oorsprong kunnen zijn.

Het is het levenslied geweest van een diep beproefde gelovige. Door het zingen van dit lied kun je gelovig de toevlucht nemen tot de grote Vriend ‘die ons lijden draagt’. Als je het toevluchtnemend geloof nog niet helder in je hart ervaart, laat dit lied dan maar je verlangen naar Jezus opwekken!

Je kunt het lied hieronder in het Engels beluisteren:

De Vriend van zondaren en tollenaren strekt Zijn reddende handen ook naar jou uit. Grijp deze redding aan! O, grijp vast de doorboorde hand! In 2 Kron.30:8 worden de Israëlieten genodigd: ‘Geeft de HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom.’

 ‘Geef de HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom’

Door dit alles moet je worden uitgedreven naar de troon van de genade, om door God geholpen te worden. Jezus, de grote Hogepriester, kan medelijden hebben met onze zwakheden (Hebr.4:14-15). Hij is in alles verzocht geweest, op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde. We worden verder aangemoedigd in vers 16: ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’ Het Griekse woord ‘eukairos’ kan zowel ‘op de goede tijd’ als ‘op tijd’ betekenen. Als je tot Jezus gaat, zul je op tijd worden geholpen!

Tijdens een jongerenbijbelstudie in januari 2010 werden de jongeren op deze wijze ook aangemoedigd door een inleider. In mijn bijbelstudiegroepje volgden er ontroerende momenten. Er werd in dit groepje nog aan toegevoegd, dat je dan maar zoals de bloedvloeiende vrouw ‘de zoom van Jezus kleed’ in het geloof moet trachten aan te raken (zie Matth.9:20-22). Dat is een bewogen aanbod van genade, ‘met bevel van geloof en bekering’. Enkele jongeren zijn toen aangeraakt en waren intens aan het huilen. Op de zondagmorgen die volgde, eindigde onze predikant zijn preek met de woorden: ‘Geeft de HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom.’ En hij spoorde nog aan ‘om dan maar de zoom van Zijn kleed aan te raken’.

                                      

Wat er naar voren is gebracht tijdens deze Bijbelstudies, wordt nogal eens bevestigd in de kerkdiensten van de volgende dag (en dat in verschillende gemeenten). Op deze wijze kunnen de jongeren hierin ook de leiding van de Heere zien.

De bloedvloeiende vrouw (op de afbeelding) had tevergeefs naar genezing gezocht. Hoe is dat bij jou op geestelijk gebied? Heeft niets geholpen van wat je hebt geprobeerd? We lezen in Luk.8:43-44: ‘En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.’

Heb je de ervaring en het gevoel dat niemand je bij het genezende water wil brengen? Ben je als de verlamde bij het badwater in Bethesda, die geen mens had om hem in het water te werpen (Joh.5:7)? Is niemand in staat om jou bij Jezus te brengen? Weet dan dat Jezus slechts op gebedsafstand van je verwijderd is. Hij vroeg aan de man (in vers 6): ‘Wilt u gezond worden?’ Na de reactie van de verlamde zei Hij tegen hem: ‘Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.’ Vers 9 laat ons zien: ‘En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen.’

De weg tot Jezus is open voor jou! Hij is als de hemelse Arts in staat om je (geestelijke) kwalen te genezen. Hij staat in het Evangelie nu bij je. Wil je gezond worden? Op Zijn bevel ging de verlamde lopen. Door Zijn geestelijke aanraking zul je herstellen. Er is geloof voor nodig om ‘de zoom van Zijn kleed’ aan te raken.

Voel je jezelf door schuld belast en door zonden gebonden? Bij Wie moet je dan zijn voor geestelijke bevrijding en herstel?

3. Neem de toevlucht tot Jezus! 

Lezen: Johannes 3:13-21, 33-36 

Geloof gehoorzaam wat Jezus ons leert en vermaant in Joh.3:16:

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Een beginnend geloof is gewoonlijk een toevluchtnemend geloof. Je kruipt dan als het ware naar de Heere toe. Als Jezus Christus in het middelpunt staat en er op een bewogen wijze een welmenend aanbod van genade wordt gebracht, kan Zijn liefde onweerstaanbaar worden voor de jongeren. We weten dat Hij het grote en heerlijke werk doet (door Zijn Heilige Geest). Als Jezus je door Zijn Evangelie aankijkt en je op Hem mag zien, is Hij onweerstaanbaar. Door Zijn liefde word je gevangen.

 Door de liefde van Jezus word je gevangen

Jezus straalt als de Zon der gerechtigheid Gods liefde tot een verloren wereld uit. We lezen dat  zo duidelijk in Joh.3:16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Kruip dan maar gelovig naar Jezus toe, Die jou met uitgebreide armen tegemoet komt in het Evangelie! Als je nog onbekeerd bent, heb je niets meer te verliezen, want je ligt dan al verloren, maar je kunt alles winnen door te komen zoals je bent. We lezen immers in Joh.3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ Je wordt welmenend uitgenodigd!… en als je niet gelovig tot Hem kruipt, ben je Hem ongehoorzaam.

Klimplantje Geloof heeft het hout nodig

We hebben het tijdens een Bijbelstudie eens gehad over het voorbeeld van een klimplantje. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Het plantje moet dan als een miezerig onderkruipseltje maar een beetje over de grond groeien. Het kruipt slechts over het stof. Dat is geen stof tot roemen. Het moet laag aan de grond blijven leven. Zo kan het ook bij jou zijn. Je kunt maar niet opstijgen uit je lage positie.

Er is echter een hout in de aarde geplant. Dat is het ruwhouten kruis. Achter het kruis, waarop Jezus het verzoenend werk heeft volbracht, schijnt nu de zon van Gods liefde (Joh.3:16).

Een gelovige is als dat kleine klimplantje. Gods liefelijk zonlicht lokt hem aan en maakt hem actief. We lezen in Jes.60:1: ‘Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.’ De gelovige kruipt naar het licht toe.

Gods liefelijk zonlicht maakt klimplantje Geloof actief

Als hij door een storm wordt teruggewaaid, kruipt hij daarna opnieuw in de goede richting. Onderweg komt hij bij het hout van het kruis. Langs het hout kan hij omhoog klimmen. Het klimplantje Geloof hecht zich aan het kruis en stijgt dan op uit zijn lage staat. Het kruis is geplant in onze lage staat, zodat wij in staat zijn om door Jezus hogerop te komen.

Het ruwhouten kruis, toen op die heuvel daarginds, nodigt ons steeds weer uit om daar aan de voeten van Jezus de toevlucht te nemen.

Luister hieronder naar het lied in het Engels, dat mijn zoon heeft ingezongen. Het geeft je geweldige (voor)uitzichten… Het heeft al vele jaren de gelovigen bemoedigd. Klem je door het geloof ook vast aan het ruw houten kruis! Daarbij mag je voor redding en heling zien op Jezus, de Heiland.

Joh. de Heer heeft het lied in zijn bundel overgenomen. Het is nog steeds actueel en bemoedigend. (Ik laat het refrein op het laatst volgen.) Zing het verlangend en gelovig:

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd voor de mens tot het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,

heeft een wond’re bekoring en macht.

Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,

om de vreugde die dat kruis voor ons bracht.

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd,

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,

voor een ieder die in Hem gelooft.

 

Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood,

ook als hier smaad en spot is mijn loon,

want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,

’t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

 

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon,

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon. 

4. Geloof in de Waarheid en het aanbod van God

Lezen: Jesaja 55

Denk na over de absolute waarheid 1 Joh.5:12:

‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.’

Jezus verzekert ons in Joh.14:6 en Joh.8:32:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ 

 ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Alle soorten dorstigen worden in Jes.55:1 uitgenodigd om tot de wateren van het heil te komen:

                                  

Daar word je geestelijk rijk verzadigd. Je ontvangt er voor geestelijk herstel gratis drinken en voedsel.

De bloedvloeiende vrouw had haar bezit tevergeefs uitgegeven voor haar herstel. Geestelijk geluk kun je niet kopen. Gevoelens van afwijzing en geleden onrecht maken je leven triest en zuur. De donkere wolken in je leven benemen je het licht en de warmte van de zon. We weten dat Gods licht en liefde schijnen, en jij denkt erbij: ‘maar niet voor mij.’ Het wordt misschien wel geblokkeerd door al die emotionele beschadigingen en pijnlijke herinneringen. Veel donkere wolken in je hoofd worden uitgeblazen door het gezucht van je negatieve denken. In deze donkere wolken wordt de ongezonde atmosfeer geïnfiltreerd door de leugens van de geestelijke boosheden in de lucht (Ef.6:12).

Geloof geen leugens over jezelf

Je kunt ook vastzitten aan negatieve denkbeelden over jezelf, die dus worden aangewakkerd door leugenachtige boze machten. Het oude gezegde leert ons: ‘De wereld wil bedrogen worden en daarom wordt zij bedrogen.’ Vooral jongeren zijn nogal eens naïef en laten zich gemakkelijk bedriegen.

Heel wat jongeren hebben een laag zelfbeeld en denken negatief over zichzelf. Weer anderen zijn behept met emotionele beschadigingen. Bij deze jongeren gaat het nogal eens mis in de puberteit. In de strijd om de jeugd zijn dit vaak de slachtoffers en de verliezers. Ze hebben een innerlijk strijd te strijden vanwege aanwezige problemen. Sommigen zijn al seksueel misbruikt of geestelijk beschadigd door machtsmisbruik, afwijzing of emotionele verwaarlozing. Anderen zijn langdurig gepest. Veel jongeren zijn verslaafd aan de media en online games. De jeugd van tegenwoordig zit gemiddeld al 40% van hun vrije tijd achter een computerscherm. De meesten van hen hebben een geestelijke bevrijding en bekering nodig.

Je bent een dorstige, die tot de wateren moet komen! Doe verder geen hopeloze pogingen meer die je niet kunnen verzadigen. In Jes.55:2 nodigt de HEERE je welgemeend: ‘Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ Dit zal leiden tot geestelijke bevrijding.

                  

Ze kon niet geloven dat God van haar kon houden

Ik herinner me een meisje, die een tijd geleden in mijn bijbelstudiegroepje zat. Ze barstte op een bepaald moment in tranen uit en zei dat ze niet kon geloven dat God van haar kon houden. We hebben daarna voor en met haar gebeden, maar ik besefte dat Gods Geest het bij haar moest doen. Ze bleef intens verdrietig en kon het uit zichzelf niet geloven dat God van haar hield en haar wilde ontvangen zoals ze was. Calvijn zegt ergens dat geloven is ‘dat je beseft dat God goedertieren gedachten over jou heeft’. Dat geloof had ze in ieder geval niet.

Aan het eind van de avond werd er in de grote groep nog gezongen. In een ander bijbelstudiegroepje hadden ze gesproken over lied 200 uit de gele bundel. Dat is het lied: ‘Zo lief had God de Vader ons’. Vanuit die groep werd het lied ook opgegeven. We hebben het uiteindelijk samen helemaal gezongen. Dit lied werd voor haar gebruikt om haar ogen en hart te openen voor de liefde van God.  Het lied is onder meer gebaseerd op de teksten Joh.3:16, 19:30 en Gal.6:14. (Tekst: Stuart Townend; muziek: P. van Essen.) Ik laat het lied nu volgen:

Zo lief had God de Vader ons,

dat Hij Zijn eigen Zoon zond

 tot heil van ons gebroken hart,

omdat Hij ons zo kostbaar vond.

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn,

toen Hij Zijn Zoon zo lijden zag;

toch is het Jezus’ bloed dat ons

weer dicht in Zijn nabijheid bracht.

 

O, zie de Mens daar aan het kruis,

met al mijn schuld beladen.

Beschaamd hoor ik mijn eigen stem

Hem loochenen en smaden.

Het was de zonde die Hij droeg,

totdat Hij riep: ‘Het is volbracht!’

Zijn laatste adem bracht mij hoop,

Zijn sterven werd mijn levenskracht.

 

Ik roem niet meer in eigen kracht,

in gaven, in wat wijsheid is;

ik roem alleen nog in de Heer,

Zijn dood en Zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in Zijn loon,

de zege die Hij heeft behaald?

Maar dit weet ik met heel mijn hart:

Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Ze ervoer toen de liefde van God tot haar! De grote verandering was duidelijk te zien. Haar geestelijke droefheid werd veranderd geestelijke blijdschap. Ze heeft er daarna ook over mogen getuigen. Ze mailde me achteraf:

‘God gaf mij de kracht om te geloven’ 

5. Samen met Jezus ben je oneindig veel waard  

Lezen: 2 Sam.4:4 en 2 Sam.9:1-13

Hoe zie jij jezelf en hoe ziet Jezus jou? Hoe was dit bij de bruid en de Bruidegom in het Hooglied? Wat is jouw identiteit zonder Jezus? En wie ben je met Jezus?

De bruid:

 ‘Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen’ (in Hoogl.1:6). In vers 5 zegt ze van zichzelf: ‘Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk.’

De Bruidegom: 

  ‘Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste! Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk.’           (in Hoogl.2:13-14)

Zonder koning Salomo was de bruid in het hooglied niet zoveel waard. Een donkere vrouw die onder de zwarte tenten van Kedar (Hoogl.1:5) in de stoffige woestijn leefde was voor de dochters van Jeruzalem niet in tel. Daar krijg je geen hoog zelfbeeld van. Misschien ervaar je jezelf ook als een stoffig bloempje. Het gaat er ook niet om hoe je in jezelf bent, maar wie je kunt zijn door de geloofsvereniging met Jezus. Hij moet worden toegevoegd aan jouw leven. Of weet je al dat Hij jouw Bruidegom is? Hoe zie jij jezelf? Wat is jouw identiteit?

Wil je zijn zoals de bruid uit Psalm 45? Welk liet zullen de anderen dan voor jou zingen als je geestelijk in de aanwezigheid van de Koning bent? Ik laat enkele zinnen uit Ps.45 berijmd en naar jou aangepast nu volgen:

O dochter, hoor en zie, en neig je oren,

verlaat, vergeet, wat ooit je kon bekoren,

je vaders huis, je volk, en wat voorheen

je dierbaar en beminnenswaardig scheen.

Dan zal de Vorst van al jouw schoon getuigen.

Hij is je Heer, daarom moet je voor Hem buigen! 

                                                

 Heb je ook een laag zelfbeeld? 

In de zomer van 2009 zat er een jongen in mijn bijbelstudiegroepje die een laag zelfbeeld had. Hij was gepest op de basisschool. De naam waarmee hij was gepest had hij zelfs opgenomen in zijn e-mailadres. Hij zei dat hij het niet erg vond. Hij was voorheen wel meer op de Bijbelstudie geweest, maar daarna een tijdje niet meer. Hij was in 2009 toch nog een keer geweest, maar daarna wilde hij niet meer. Hij ging dan liever achter zijn computer zitten voor een voetbalspel. Er zat waarschijnlijk ook iets in van ‘het zich niet aanvaard voelen in een groep’. Zijn moeder had echter gezegd dat hij toch nog maar een keer moest gaan, om het dan op die avond af te zeggen. En op deze avond zat hij dus in mijn groepje. De jongen had een bijzonder e-mailadres. Ik zal dit adres een soortgelijke naam geven, bijvoorbeeld: krekel96@hotmail.com. Dat had dus te maken met zijn identiteit.

David en Mefiboseth

Het verhaal kwam op de geschiedenis van David en Mefiboseth. Het ging er in het gesprek over hoe jij jezelf zag. Ik wist niet dat hij op de basisschool was gepest en hoe hij zichzelf zag. Hoe jij jezelf ziet heeft te maken met jouw identiteit. Wat is jouw identiteit? De identiteit van Mefiboseth was: dode hond. Voor zijn waarneming heette hij dus: Mefiboseth Dode Hond. De geschiedenis van Mefiboseth kun je lezen in 2 Sam.4:4, 2 Sam.9:1-13, 2 Sam.16:1-4 en 2 Sam.19:24-30. Toen hij vijf jaar oud was, nam zijn voedster hem op en vluchtte zij met hem weg (na de dood van Sauls zoon Isboseth). Zij haastte zich, hij viel daarbij en werd kreupel aan zijn beide voeten. Dit ziet dus op een verlamming. Uiteindelijk verbleef hij in een uithoek van het land, in Lodebar (‘een zeer dor land’). Hij was hierbij het beeld van een angsthaas, die zich ver uit de buurt in een droge kuil schuilhield. Kan het minder?

Samen met Jezus ben je oneindig veel waard

Heb je ook zo’n laag zelfbeeld? Als je dan alleen maar naar jezelf en je omstandigheden kijkt, is het uiterst triest met je gesteld. Dit kan echter wel veranderen! Bij wie wil je graag horen? Weet je wat je enige troost kan zijn? Is het niet dan, dat je weet het eigendom van je getrouwe Zaligmaker, Jezus Christus te zijn (Zie H.Cat., vr. en antw.1).

David is het voorbeeld van de Heere, als hij op zoek gaat naar een verloren, weggevluchte Mefiboseth. De goede Herder is ook op zoek naar zo’n verloren schaap. Hij wil het schaap weer bij Zich hebben, bij Zijn kudde. Het schaap moet in zijn ellendige positie niet op zichzelf blijven. Zoals zo’n schaap verward kan zitten in een stekelige struik, kun jij verward zijn in jouw negatieve gedachten over jezelf. Je bent dan maar alleen, je voelt je in de steek gelaten. Is er nog iemand die om je geeft?

David had echter een verbond gemaakt met zijn vriend Jonathan. Jonathan is hierin een mooi voorbeeld of een type van Jezus. Omdat Mefiboseth de zoon van Jonathan was, hoorde hij ook bij het verbond met David.

Als je bij Jezus hoort heb je ook een nieuwe identiteit, namelijk ‘Jezus en jij’. Samen met Hem ben je heel veel waard. Het bedrag 100.000.000 euro is heel veel waard. Het bedrag 1 euro is niet veel waard. Het bedrag 100.000.001 is ook heel veel waard. Jezus en ik zijn samen heel veel waard, onbevattelijk veel! Het is met geen pen te beschrijven hoeveel je waard bent als je bij Jezus hoort… dat heeft eeuwigheidswaarde!

Ben je ook een waardevolle drop-out?

Aan de tafel met David had Mefiboseth waarschijnlijk niet veel last van zijn verlamde benen. Je kon dan niet zoveel van zijn handicap zien Maar wat kon Mefiboseth David eigenlijk bieden? Hij was hulpbehoevend. Wat kon hij voor David doen? Als hij aan de tafel van David zat, kon hij zien op de helden van David en alle anderen, die ook wel bij tijden zullen hebben meegegeten aan de tafel van de koning. Stel je voor dat dit zo was. Er zullen veteranen en helden zijn geweest, die ook de nodige littekens zullen hebben gehad. Die hadden ze dan wel opgelopen in de strijd voor David. Aan hen kon David wel eer behalen. Zij hadden immers genoeg gepresteerd voor hun Koning en voor Israël. Maar Mefiboseth, wat had hij eigenlijk voor David gedaan? Hij was eigenlijk maar ‘een drop-out’, iemand die een voedster op de vlucht had laten vallen.

Voel jij je ook als zo’n drop-out? Hebben mensen je laten vallen? Val jij jezelf zo tegen? Voel je jezelf zo weinig waard?

Toch geloof ik dat David blij was als hij Mefiboseth daar zag. Zal hij niet hebben geglimlacht als hij aan zijn tafel naar hem keek. Sommigen van zijn helden, zoals Joab en de andere zonen van Zeruja, waren harder dan hem (2 Sam.3:39).

Het gaat erom wat Jezus voor ons heeft gedaan, niet wat wij voor Hem hebben gepresteerd. ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’ (Matth.20:28).

Als je jezelf gelovig mag vastklampen aan Jezus,

is God daar blij en tevreden mee

Er komt dan ook een glimlach in jouw leven. God heeft je dan lief en het geluk lacht je daarom toe. Het gaat er dus om bij wie je hoort. Ben je nog van jezelf, met je lage zelfbeeld, of ben je het eigendom van jouw getrouwe Zaligmaker (HC. vr.+antw.1)? Dan mag je getroost verder gaan, want jouw identiteit is dan: Jezus en jij.

Als je bij Jezus hoort ben je in de ogen van God heel veel waard. Zie dan jouw geweldige positie en roep het uit: ‘Ik hoor bij Jezus! Hij is mij alles waard!’ Weet dan dat jij Hem zoveel waard bent, dat Hij zelfs Zijn leven voor jou heeft gegeven!

Sommigen hadden een bevrijdende ervaring

We keren terug naar het bijbelstudiegroepje in de 2009 in Zeeland (toen we het over Mefiboseth hadden). We hebben op het eind samen gebeden. Er waren meer pijnplekken in de groep jongeren. We hebben de Mara’s (bitterheid en teleurstellingen) biddend in het midden gelegd. We hebben samen gebeden of de Heere het herstellende hout erin wilde plaatsen. We merkten de aanwezigheid van de Heilige Geest. Sommigen hebben een bevrijdende ervaring gehad.

Ook de jongen met het lage zelfbeeld. Er was een diepe ontroering. Toen we onze ogen weer open deden zag ik dat een meisje straalde door haar tranen heen. Ik vroeg haar: ‘Waarom huil je?’ Ze gaf me te kennen, dat ze zo dankbaar was, ‘om wat Hij voor haar heeft gedaan’.

De jongen is heel anders naar huis gegaan, dan dat hij gekomen was. Daarna wilde hij een tijdje geen bijeenkomst meer missen. Zijn moeder belde me na enkele dagen. Hij had tegen haar gezegd: ‘Mama, de Heilige Geest was in ons midden!’ Voor zover ik dat kon zien, zag ik daarna in hem een veel gelukkiger persoon. Het geeft mij ook een glimlach naar hem toe. Het is heerlijk voor ons als leiders als we zien hoe gelukkig jongeren worden als ze het contact met de Heere Jezus mogen ervaren.

Het is heerlijk om te zien hoe jongeren

 gelukkig worden door het contact met Jezus

Ik weet dat ze nog moeten groeien, net als het (in het eerder genoemde) klimplantje, maar als ze het kruis hebben mogen aanraken, stijgt hun verwondering.

Als we mogen opzien naar het kruis,

gaat het licht op in ons hart

We hopen dat deze jongeren het contact met Jezus zullen blijven zoeken, zodat het Licht zal blijven schijnen op hen levenspad. Hij leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Ik weet jongeren die zijn aangeraakt door de liefde van Jezus, maar die daarna de duistere paden weer hebben opgezocht. Ze hebben daardoor weer duisternis over hun leven gehaald. Als je dit leest… en je bent weer afgedwaald, ver van het Vaderhuis, o weet, de poort blijft openstaan.

                           

Zwerveling, kom naar huis! Je bent weer een verloren zoon of dochter geworden, maar nog is het niet te laat voor jou. Ik laat nu naar jou toe gericht en aangepast het lied van J. Buurman volgen (het refrein komt weer op het laatst):

Jij die van God bent afgedwaald, ver van ’t Vaderhuis,

o weet, de poort blijft openstaan. Kom, o kom naar huis!

Want alzo lief had God deez’aard’, dat Hij zond Zijn Zoon,

opdat een ieder die gelooft, door Hem wordt gespaard.

O allen, zo vermoeid, belaân, Jezus geeft je rust.

Wie tot Hem komt, werpt Hij niet uit.

Kom, je moet nu gaan!

Het leven hier is slechts een zucht, in de eeuwigheid.

Als Jezus komt, dan is ’t te laat. Kom, ’t is nu jouw tijd!

 

Kom naar huis! Kom naar huis!

Zwerveling, kom naar huis!

Een plaats is ook voor jou bereid,

in het Vaderhuis!