Leven in het licht en de liefde van Jezus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

De liefde van God verdrijft onze angst. Door het geloof in Jezus komt er licht en uitzicht in je leven. Jezus is het Licht der wereld (Joh. 8:12). Is Hij dat ook in jouw innerlijke wereld, in je hart en leven?

Kom tot het bevrijdende Licht

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de lichtbundel van het Evangelie. Licht, liefde, genade, vergeving en heling worden ons in het Evangelie gratis aangeboden.

Zijn de volgende vragen bij jou herkenbaar?

Komt het regelmatig bij je terug: ‘Waarom word ik nog beheerst door angst, geestelijke duisternis en bezorgdheid? Kan ik mijn angst wel te boven komen? Wie haalt mij uit deze neergaande spiraal in mijn negatieve denken? Wie begrijpt me? Wil God mij wel accepteren? Ben ik wel geliefd? Wie helpt in uit mijn eenzaamheid, angst en bezorgdheid? Hoe kan ik geloven?’ Hoe kom ik vanuit mijn duisternis in het licht van God en kan ik voortdurend wandelen in het licht met Jezus?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In je eenzame kelder leef je in onverbondenheid, alleen met je gedachten. Vanuit de kelderverdieping van je angsten is er een trap en een gang naar de bovenverdieping van het geloof – daar waar het licht en de liefde van God de vensters van je bestaan binnenkomen. Hoe kom je zover om op te staan en hogerop te gaan?

De liefde van Jezus straalt ons tegemoet

In Joh.1 zien we dat Jezus Christus als het Licht der wereld de mens verlicht. Het grondwoord ‘phōtizō’ in vers 9 betekent ‘ergens licht op doen schijnen’, maar houdt mogelijk ook een innerlijk verlichten in.

Jezus getuigt in Joh.12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Het Licht is sterker dan de duisternis, zodat het doordringt tot in het duistere hart.

Door het geloof ontvangen we het Licht, en worden we in staat gesteld om Zijn licht uit te stralen. We worden dan ook ‘het licht der wereld’.  Jezus laat ons weten in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van hert leven hebben.’

We gaan tijdens deze pastorale Bijbelstudie (weer) op weg naar het licht en de liefde van Jezus. In de bovenkamer van het geloof is het licht in je denken en komt de warmte en God je uitnodigend tegemoet. Jezus is het Licht der wereld. Volg je Hem?

Opdrachten en Bijbelstudie

1.  Waardoor ben je uit de duisternis tot het Licht gekomen?

    Jezus is het Licht der wereld. Hij nodigt ons in Joh. 8:12: 

    ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis

     wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

2. Hoe kun je Jezus, als het Licht der wereld, blijven volgen?

1 Petrus 2:9 geeft aan dat God de gelovigen ‘geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht’. Ben je al uit een duistere leefwereld van gevangenschap hogerop geplaatst in het Koninkrijk van Jezus, waar het bevrijdend licht van God schijnt?

We lezen over de positie en status van de gelovigen in Kol.1:13: ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht (het domein) van de duisternis  en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.’ Dat is een wettige overdracht (een transfer).

Als je tot geloof komt, word je ook verlost je uit de slavernij van de zonde.

3. Waaruit kun je weten dat je jezelf niet meer in machtsgebied

     en domein van de duivel bevindt,

     maar overgezet bent in het Koninkrijk van God?

4. In hoeverre ben je verlost van de slavernij van de zonde en van gevoelens

     van angst, twijfel, schaamte en schuld?

     Wat denk je in dit verband van Galaten 5:1,  1 Joh. 4:15-19 en 2 Tim. 1:7 ?

     Onze oude zondige mens leeft in ons denken en voelen veelal

      in de kelder van het verleden,

      terwijl de nieuwe mens in ons de weg heeft gevonden naar de

     bovenkamer van de hoop. Je kunt erover lezen in Efeze 4:17-32.

In de bovenkamer van de hoop nodigen het licht en de warmte van de liefde van God je uit om het raam voor Jezus open te zetten. Het geloof opent het raam voor de onweerstaanbare liefde van God. Het Licht der wereld geeft ons gelegenheid om ons hart voor Hem te openen. Jezus klopt op de deur van ons hart (zie Openb. 3:20).

5. Hoe kun je in deze kamer van de nieuwe mens voortdurend blijven wonen

     en genieten van het licht en de liefde van God

     en het geloof in Jezus Christus?

     Betrek hierbij Efeze 4:22-24 en kolossenzen 3:1-10.

Samen danken en bidden

***

Duisternis en verblinding in het denken van ongelovigen

Het probleem bij ongelovigen is, dat hun denken niet is verlicht door het Evangelie. Zij worden in duisternis en verblinding gehouden door de vorst der duisternis en zijn kwade geesten en door het wereldse denken. Je leest erover in 2 Kor. 4:4: ‘Van hen geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting van met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.’

Wandel niet meer in de zinloosheid van je denken, verduisterd in het verstand, door de onwetendheid die in je is en de verharding van je hart,
zoals de ongelovige heidenen, maar wordt vernieuwd in de geest van je denken en spreek de waarheid. Geef de duivel geen plaats. (Zie Efeze 4:17-32.)

We lezen in Joh. 3:19-21: ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.’

Joh. 1:5 leert ons: ‘En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft     het niet begrepen (gegrepen of opgenomen)’. Vers 12 geeft aan: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’

Het licht van God is sterker dan onze duisternis  en verlicht ons hart. In Zijn licht zien wij het licht (volgens Ps. 36:10).

De liefde van God verdrijft de angst

Leef je geestelijk nog in de kelderverdieping van de angst?

Dat is de verdieping met angstbanden, waardoor we aan anderen zijn gebonden. Het kan ook de angst zijn voor straf van God, voor ontdekking van het kwaad dat je op je geweten hebt. Het kan dus sociale angst zijn, psychische angst, maar ook geestelijke angst voor straf, veroordeling, ziekte, dood en hel. Het is maar hoe het je is voorgehouden. Kerkelijk heeft het ermee te maken hoe de verhouding is tussen wet en Evangelie: wat er wordt benadrukt. Waar ben je allemaal bang voor?

Wat weerhoud je om uit je duisternis in het licht te komen?

Is het angst, of schaamte, verslaving en schuld?

Is het twijfel of ongeloof?

Wat heb je te verliezen?

Het kan zijn dat je innerlijk nog in een opgesloten ruimte met jezelf bezig bent, terwijl je er maar niet uitkomt. Zit je maar met deprimerende gedachten, zonder hoop en uitzicht?

Is je deur nog gesloten voor het licht en de liefde van God?

Jezus nodigt in Openb. 3:20: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij.’ 

Kom hogerop en word verlicht!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoe vaak trek ik me nog terug in de kelderruimte van de angst? In deze duistere toestand zijn de geesten van de duisternis actief. Zij zullen daar gaan infiltreren via je gedachten en gevoelens. Kwade geesten willen je steeds weer laten kelderen. Een prediker geeft aan:

‘Ik ben me bewust van die angst,

maar wil me er niet door laten leiden.’

Wat denk je van deze stelling? Hoe kun je angst en bezorgdheid op een veilige afstand houden? Hoe kom je deze ontmoedigende kwellingen te boven komen? Zie hoe Jezus je wil leiden als de Heiland: als de Verlosser en Heler.

Laat je aanmoedigen en bemoedigen door de opdrachten en beloften uit het Woord van God. Denk aan de woorden in Psalm 55:23: ‘Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden.’ In 1 Petr. 5:7 worden we opgeroepen: ‘En werp daarbij al uw zorgen op Hem, want Hij bekommert Zich om u.’ Het Griekse woord ‘merimna’ betekent daar: ongerustheid, angstige bezorgdheid. Blijf vertrouwen om God, Die voor de gelovigen zorgt. Dat komt mooi naar voren in het volgende bemoedigende lied van Sela. Je kunt het na de tekst beluisteren via de link naar YouTube:

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

De kelder van de angst

Leef je geestelijk nog in de kelderverdieping van de angst? In de kelder van de angst bekijk je alles door een donkere bril. Je projecteert daar de zaken die op je afkomen op een verduisterd verbeeldingsscherm. Dat is dan jouw voorstelling van de werkelijkheid die anders is.

Door welke angsten word je beheerst, waardoor de uitgang naar het licht wordt geblokkeerd? In het licht van de verlossing zullen duistere angsten verbleken!

In de kelder van angst, waarin iemand zichzelf terugtrekt, is ook het archief of historisch record van de angstbanden. Hierdoor zijn we aan anderen zijn gebonden. We laten ons dan beheersen door wat anderen van ons vinden, over ons zeggen en ons opdragen.

Je bent dan emotioneel afhankelijk geworden

van de mensen die over je heersen.

Misschien ben je wel opgevoed tot hulpeloosheid en niet tot zelfstandigheid. Je bent dan ondergeschikt gemaakt aan een ander, dat je als een slaaf van angst voor hem of haar werkt en deze persoon steeds wil behagen. Je bent dan bang dat mensen je niet mogen of zelfs boos op je worden. Dat maakt je ook onzeker bij nieuwe contacten, gelegenheden en omstandigheden.

Misschien ben je wel bang voor nieuwe contacten. Je kunt jezelf dan gaan isoleren of pantseren. Je bent dan ook bang voor nieuwe afwijzing en dat mensen je toch wel weer zullen laten vallen. Je kunt jezelf niet interessant vinden en denkt dat anderen ook geen interesse voor je hebben.

Zo kom je terecht in een uitzichtloze,

betekenisloze en doelloze toestand

in de kelder van de angst.

Eigenlijk is ‘de kelder van de angst’ een onderdeel van ons natuurlijke bestaan. Het heeft te maken met onze afval van God in het Paradijs, waardoor we van nature zonder God (God-loos) afgescheiden van Hem leven. Dat is een toestand van duisternis en zonde. Zonde betekent letterlijk: ‘je doel missen’. In Genesis 3:8 lezen we dat Adam en Eva zich na de zondeval zich verborgen voor het aangezicht van de HEERE God  te midden van de bomen van de hof. In vers 9 lezen we: ‘En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: ‘Waar bent u?’ In vers 10 reageert Adam: ‘Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.’

Als je jezelf schuldig, naakt en bang voelt, ga je jezelf verstoppen in de laagste verdieping van je bestaan. Als je God en de mensen zodoende uit de weg wil gaan, zul je gaan wegkwijnen in je zelfgekozen isolatieruimte.

Hoe vaak trek ik me nog terug

in de kelderruimte van de angst?

Als je wilt, is er een weg. Laat het gekwetste kind in je vrij en zoek de weg naar het licht. Laat je problemen los en geef jezelf over aan God.

In de duistere toestand van de kelder van het negatieve denken zijn geesten van de duisternis actief. Zij zullen daar gaan infiltreren via je gedachten en gevoelens.

Kwade geesten willen

je steeds weer laten kelderen

Denk hierbij aan de geesten van angst, boosheid, bitterheid, afgunst, vertwijfeling, veroordeling, leugens en misleiding. Dat leidt in vele gevallen tot depressie, agressie, obsessie, verslaving en wanhopige gedachten. Satan en zijn demonen zullen er alles aan doen om ons steeds weer terug te voeren naar de kelderruimte van de angst.

Ben je vatbaar voor angst, paniek en depressie?

In het boek ‘Hoe overwin ik mijn angst’ van Niel Anderson en Rich Miller wordt op blz. 196 dr. Edmund J. Bourne aangehaald, die stelt dat er vier typen persoonlijkheden vatbaarder zijn voor  ernstige angst- en paniekaanvallen.

Wie komen we tegen in de kelder van angst en bezorgdheid?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het meest vatbaar voor angst en bezorgdheid is daarbij de Tobber. Deze persoonlijkheid vergroot de angst boven wat er aan de hand is, en werkt bezorgdheid in de hand door zelfs wel van het ergst denkbare uit te gaan. Er wordt gesteld in het boek van Niel Anderson: ‘Tobbers vinden het moeilijk om rust te vinden in de liefhebbende en beschermende armen van hun hemelse Vader.’

De Tobber denkt:

‘Het zal wel nog erger met me worden’

Een ander genoemd type is het Slachtoffer. Deze kan worden overweldigd door een gevoel van hulpeloosheid en hopeloosheid. Hij houdt zijn falen bij en denkt dat hem, nog meer pech staat te wachten. Hij voelt zich misdeeld en waardeloos, schiet te kort, en blijft maar klagen en treuren.  Als je de rol van slachtoffer speelt, kan dat een excuus worden om er nooit bovenop te raken.

Het slachtoffer denkt:

‘Altijd pech voor mij’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het derde type dat wordt genoemd is de Criticus. Deze kan een overgevoelig geweten hebben, terwijl hij zichzelf en anderen hekelt. Eigenlijk kan deze persoon ook getypeerd worden als ‘een innerlijke Criticus’. Je kunt dan steeds weer aangevallen worden door gedachten als; ‘Ik kan niets goeds doen, wat ben ik toch dom’ Als Criticus kun je jezelf vaak ontmoedigd en verslagen voelen.

De Criticus denkt:

‘Nooit goed genoeg’

Misschien is er vroeger al een negatief etiket op je geplakt. Als Criticus blijf je het dan bij jezelf en anderen ook doen. In het boek wordt aangegeven dat dit de Criticus onmogelijk maakt om te genieten van de blijdschap en de vrijheid van ‘een kind van God te zijn’. Men stelt verder dat daardoor het geloof uit je kan worden weggezogen, omdat je niet in staat bent je angst te overwinnen.

Nauw verwant aan deze Criticus is de Perfectionist. Dit kan ook een melancholische of zwaarmoedige Perfectionist zijn. Hij denkt steeds dat het nog beter kan en moet.

De perfectionist denkt:

‘Ik moet het nog beter doen’

In het boek wordt verklaard: ‘Perfectionisten ervaren nooit gemoedsrust omdat ze nooit perfectie kunnen bereiken. Hun overweldigende behoefte om het steeds beter te doen, maakt hen opgejaagd, gespannen en geprikkeld. Ze werken een angststoornis zelf in de hand, omdat ze het niet kunnen verdragen om te falen, en al helemaal niet in het openbaar.’

Met een melancholisch, zwaarmoedig temperament ben je bijzonder vatbaar voor depressies. In je overgevoeligheid kun je teveel op jezelf zijn gericht. Waak voor negatieve, kritische gedachten over jezelf en anderen. Je kunt ook kritisch gaan staan tegenover de weg die God met je gaat. Het wordt nog erger als je boos bent op God. Bij God is er geen onrecht. Misschien sta je jezelf in de weg om de weg van God te gaan.

Sta je jezelf in de weg

om op de weg van God te kunnen gaan?

Ga niet te ver door op de weg naar een depressie!

Herken je de volgende symptomen van depressie al in een bepaalde mate bij jezelf:

droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid en hopeloosheid, angst en zorg, schuldgevoelens, boosheid, zelfbeklag en allerlei lichamelijke klachten die eraan gerelateerd zijn.

Opdrachten:

6. Herken je iets van de volgende soorten angst bij jezelf?

–  Angst om de controle te verliezen.

–  Angst om echte verbondenheid te zoeken.

–  Angst om Jezus Heer te laten zijn.

–  Angst om de Geest in je te laten waaien.

–  Angst om los te laten.

–  Angst om ontvankelijk te zijn.

–  Angst om af te wijken van oude gewoonten en gedrag.

–  Angst om in de vrijheid van Christus te gaan staan.

–  Angst om onze zonden te belijden.

–  Angst om door de geestelijke strijd.

7. Welke van deze angsten zijn nog in bepaalde mate

     bij je aanwezig?

Weggestopte angsten

Er kan vaak een onbestemde angst in ons leven zijn. Het zit dan wel ergens in de bewuste of onderbewuste kelderverdieping van ons bestaan. Wat denk je van het gesloten archief van ons weggestopte geheugen? Als een bepaalde angst je leven teveel beheerst, kan het belangrijk zijn om met pastorale of psychische hulp het over te brengen naar je actieve geheugen, waar je het kunt verwerken. In het geloof kan ook de angst bij Jezus en het kruis worden gebracht.

Als je jezelf vaker de vraag stelt: ‘ik ben bang dat …’ dan is dat een signaal van aanwezigheid van een bepaalde angst.

8. Waar ben je bang voor?

Probeer eens 3 soorten angst in je leven te benoemen:

– Ik ben bang dat …

– Ik ben bang dat …

– Ik ben bang dat …

Een prediker stelde:

‘Ik ben me bewust van die angst,

maar wil me er niet door laten leiden.’

9. Hoe kan deze stelling voor jou ook realiteit worden?

Hoe overwin ik mijn angst?

Blijf niet te lang in je geïsoleerde positie een met deze negatieve gevoelens worstelen. Geef je angstige geheim prijs aan betrouwbare gelovigen. Laat voor je bidden.

Neil T. Anderson heeft met Rich Miller het boek ‘Hoe overwin ik mijn… angst’ geschreven. Hij haalt daar het getuigenis aan van een vrouw die jarenlang heeft geworsteld met angst en een sociale fobie. Ze had niemand om naartoe te gaan. Ze probeerde tot God te bidden in haar tienerjaren, en Hem om hulp te vragen, maar had het gevoel dat Hij heel ver weg was.

Haar gelovige zus had twaalf jaar lang trouw voor haar gebeden. Uiteindelijk belde ze haar midden in de nacht op omdat ze het niet langer kon verdragen om in deze ellendige gevangenis te leven.

Ze schrijft in haar getuigenis: ‘Er was een wereld buiten me die ik nooit echt kon aanraken of voelen, en ik ging eraan onderdoor.’ Ze gaat verder: ‘Ik wilde zó graag leven. En ik wilde vrij zijn, en dus belde ik haar in tranen op en vroeg haar hoe ik die Jezus moest vinden over Wie ze het altijd maar had.’

Ze vertelt over haar bevrijding: ‘Ze bad met me over de telefoon, en de rest van de nacht las ik de Bijbelverzen die ze me had gegeven. Ze gingen allemaal op de een of andere manier over vrijheid. Vrijheid! Ik had opeens heel veel hoop. Dat was het begin van mijn reis van vernieuwing. Ik had al die jaren in de greep van een verlammende angst geleefd; angst om bang te zijn. Het onbekende maakte me zo ontzettend bang.’

Ze begreep ook de lichamelijke gevolgen van de  jarenlange opgekropte angst, waar ze mee te maken had. Het bracht haar op de weg naar rust en vrede. Daarna kon ze de opkomende oude negatieve gedachten bedwingen met de waarheid. Ze geeft aan:

‘En die waarheid is dat Jezus altijd bij me is,

en dat ik nergens bang voor hoef te zijn.’

Als je in een ellendige gevangeniskelder van angst leeft, kan ik je zeggen: ‘Er is een wereld boven je, waar de liefde van Jezus je kan aanraken. In de bovenverdieping van het vernieuwde denken en ervaren kun je echt vrij zijn! Daar kun je ook worden verlost van een slavenjuk van angst, waarmee je jezelf weer hebt laten belasten.

In Galaten 5:1 worden we opgeroepen:

‘Sta dan vast in de vrijheid

waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft,

en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’

Kom (weer) naar de bovenverdieping van de liefde! Vat moed en kom tot overgave om te gaan wonen in de bovenkamer van de liefde! Daar zijn geopende vensters naar de hemel. Daar worden we verlicht en verwarmd door de Heilige Geest, Die ons op Jezus laat zien. Daar leren we door het geloof dat we te maken hebben met een God van Liefde.

Het vogeltje dat de toevlucht nam

De Engelse prediker en dichter Charles Wesley (1707-1788) keek eens uit het open raam in de tuin. Ik zal het vertellen in verhaaltrant:

Hij zag daar een klein vogeltje, dat angstig wegfladderde onder een struik. Waarom was het diertje ineens zo bang? O, hij zag het al: Boven de tuin zweefde een roofvogel, die het blijkbaar op het vogeltje had gemunt. Het dier maakte een duikvlucht, maar het kleine vogeltje was de roofvogel te snel af! Zo herhaalde zich dat nog enkele keren. Het angstige vogeltje raakte steeds meer uitgeput. Zou het deze oneerlijke strijd nog lang vol kunnen houden? Charles wilde wel dat hij kon helpen, maar hij was een slechts toeschouwer vanuit een open raam.

De roofvogel maakte zich weer gereed voor een duikvlucht. Deze maal zag het ernaar uit dat hij het arme vogeltje zou grijpen. Door doodsangst aangegrepen spande het kleine dier zich in tot het uiterste… zag nog een laatste schuilplaats… en vloog door het open raam naar binnen, in de wijde jas van de prediker! Charles voelde het hevig bevende diertje bij zijn borst. Het hartje klopte heftig. Hij hield het daar vast onder zijn hand – aan zijn hart gedrukt. Het had een veilige schuilplaats gevonden. Daar kwam het angstige vogeltje langzamerhand tot rust. Het hartje klopte niet zo snel meer…

Daar zit een mooie geestelijke les in: Als we door het geloof de toevlucht nemen tot Jezus, komt ons angstige hart tot rust. Kerkvader Augustinus geeft ons door:

‘Onrustig is ons hart,

totdat het rust vind in U, o God.’

Charles Wesley werd zó door dit voorval geïnspireerd, dat hij het bekende gezang ‘Jezus, Die mijn ziel bemint’ heeft gedicht. (Het staat in de liedbundel van Johannes De Heer.)

Veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

Lees: Psalm 91

Bij het vaderhart van God is de schuilplaats waar ons hart zich veilig weet. Als je angstig bent, mag je daar gaan schuilen. In Psalm 91:1 wordt gesteld: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.’

Deze schuilplaats ziet op een beschermende overdekking. Het Hebreeuwse grondwoord betekent Zowel schuilplaats als geheim of verborgenheid. Het Hebreeuwse grondwoord ziet op ‘overnachten, logeren’. Je mag er (in)wonen, zitten en veilig (ver)blijven. Je bent dan veilig verborgen bij God. Daar mag je dan de liefde ervaren, die de angst uitwerpt. Je blijft er veilig, ook al gaan de lichten uit…

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

Door het geloof heb je een veilige woning bij God.

 

In vers 2 volgt het gelovige antwoord van de dichter van de Psalm: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw!’ Hij ziet God als zijn (rots)vesting en schuilplaats.

Het geloof neemt de toevlucht tot Jezus

en leert te schuilen bij God

Als er gevaar dreigt en het onveilig is, neem je de toevlucht tot een veilig toevluchtsoord.  Je kunt dat om allerlei redenen een veilige schuilplaats nodig hebben. Een toevluchtsoord kan de volgende betekenissen hebben: een asiel, onderdak, onderkomen, vluchtoord, vrijplaats, schuilplaats, toevlucht of wijkplaats. Het is een plaats waar men veiligheid zoekt, of waar men hulp en bescherming zoekt. Je toevlucht nemen tot betekend ook: ‘het als laatste middel beproeven’. Het zijn zaken en activiteiten die overeenkomen met ‘geloven’.

Het aangeschoten huis na de oorlog

Dit voorbeeld gaat over een in de oorlog beschoten huis in de polder, waarin iemand in de benedenverdieping is gaan wonen. Hij durft niet meer op de bovenverdieping te komen, omdat hij nog bang is voor beschietingen – en dat terwijl de oorlog allang voorbij is! Daarmee mist hij het uitzicht naar buiten toe, waardoor hij over de dijk kan kijken naar de monding van de rivier en de zee.

Als hij vanuit de bovenkamer door het raam naar buiten zal gaan kijken, dan zal hij zien dat de kust veilig is. Dan zal het licht weer in zijn bovenkamer gaan schijnen en zijn omgeving weer helder worden. Dan zal ook zijn bovenkamer worden verlicht, zodat hij helder en nuchter kan gaan nadenken. Dan komt hij weer tot de bewustheid van de werkelijkheid. Dan weet hij: ik hoef niet meer bang te zijn, want het gevaar is geweken, de oorlog is voorbij, het is veilig binnen en buiten.

Een kind van God mag het huis van de angst verlaten

en gaan wonen in het huis van de liefde

Hij kan de mensen weer in de ogen kijken, zonder bang te zijn. Hij durft de ander weer te vertrouwen. Hij ziet weer vader en moeders, broers en zussen. Hij durft weer vriendschappen te accepteren, en mensen in het hart te sluiten. Hij durft zich over te geven aan de liefde.

De bovenverdieping van de liefde

Vat moed en kom tot overgave om te gaan wonen in de bovenverdieping van de liefde! Daar worden we verlicht en verwarmd door de Heilige Geest, Die ons op Jezus laat zien. Geef je hart aan Jezus, de Heiland, Die je kan bevrijden van angst en helen van de pijn van de afwijzing.

Het licht en de liefde van God schijnen

Wat het licht van God uitwerkt kunnen we lezen in Opwekking 334. De Nederlandse vertaling van ‘Heer, Uw licht en liefde schijnen’ is van K. Stelma. Het Engelstalige lied is van Graham Kendrick.  Hieronder volgt een deel van de tekst:

In 1 Joh. 1:5 wordt verkondigd, dat God licht is. Zijn licht en liefde schijnen in de duisternis. Het komt in het Evangelie tot ons door Jezus Christus, het Licht der wereld. We lezen in Johannes 1 dat de duisternis heeft het niet begrepen (vers 5) en dat de wereld Hem niet heeft gekend (vers 10). In vers 11 wordt aangegeven dat de Zijnen Jezus niet hebben aangenomen.

In Joh. 1:12-13 zien we de positieve mogelijkheid die ons wordt aangeboden, in het aanvaarden van Jezus. Door het geloof in Jezus zijn we een kind van God. We lezen namelijk in de verzen 12 en 13: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.’

Door het geloof in Jezus

ben je geliefd en geaccepteerd door God de Vader.

Leven in de riolen

In Boekarest leefden 7000 jonge mensen in de riolen van de stadsverwarming. Zij zaten letterlijk ‘in de put’, in de kelder van het bestaan. Zij zijn daar bezig ‘om te overleven’.
Innerlijk kun je zover weggezakt zijn in verslaving, problemen en depressie,
dat je het herkent. Maak van je hart geen …

Wat een uitzichtloze toestand  in deze duistere omgeving. Wie geeft hen echte warmte, liefde, hoop en hulp? Ik heb gezien in een reportage dat een hulpverlener eten en Evangelie bracht aan jongeren in zulke riolen in Roemenië. Eén van hen bad een ontroerend gebed voor deze christelijke hulpverlener, naar aanleiding van zijn verjaardag. Ze waren dankbaar zó voor zijn hulp. Hij bracht hen ook een hoopvolle boodschap vanuit het Woord van God. Niet lang na deze ontmoeting is er brand uitgebroken in het riool, waarbij slachtoffers vielen.

Is er geen troost in de kelder van je denken? Jezus is als het reddende licht tot ons afgedaald. Kom tot Hem!

Laat je niet verdoven door drugs, maar verhogen door de liefde van God. Kom in het licht! Veel van deze (wanhopige) jongeren in Roemenië waren namelijk verslaafd aan het snuiven van verfdampen in plastic zakjes of door drugs te injecteren, zoals je op de afbeelding ziet. Onder meer hersenbeschadigingen waren het gevolg.

Het Evangelie van Jezus Christus is het antwoord op al deze ellende. Hij kwam in onze duistere wereld om ons te verlichten. Hij is gekomen als de ware Hulpverlener en Heiland in onze nood. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, en Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

Heb je Jezus al ontmoet bij de opening van het riool

waar je innerlijk in leefde?

 

Ben je zelf ook ‘het licht der wereld’ geworden, om er voor anderen als hulpverlener te zijn. Daarin zul je ook Jezus ontmoeten, die aangeeft in Matth. 25:35: ‘Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven.’ In de volgende verzen gaat het over het geven van drinken, onderdak, kleding, en het bezoeken van zieken en gevangenen. In vers 40 verklaart Hij: ‘Voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’

Het venster van de hoop

Intussen kan het nog steeds zo zijn dat je kijkt met een terugblik vanuit het gebroken venster van het beschadigde gevoel. Dan blijft het schemerig en wazig in je benauwde kamer. Dan heb je licht en liefde nodig! Heb je al geprobeerd om te kijken door het venster van de hoop? Daardoor kun je weer naar buiten en naar boven kijken.

Geef het licht en de liefde kans om naar binnen te schijnen en je hart te verwarmen. Dat geeft je de moed om het raam van het geloof te openen en uit te kijken naar een hoopvolle toekomst door het vertrouwen in God.

De HEERE bemoedigt gevangen ballingen in Jeremia 29:11-14: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 12. Dan zult u Mij  aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. 13. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. 14. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap…’

Zoals je ziet op de afbeelding hierboven kan er in de bovenkamer van je denken het venster van de hoop zijn. De liefde schijnt daardoor naar binnen en het geloof opent het raam. Zie door het venster van de hoop op God. Als Hij Zijn licht en liefde laat schijnen, zal de nacht verdwijnen. Open daarbij ook het raam van het geloof

Laat de frisse lucht in je bedompte kamer binnenkomen. Als je  meer door dit venster van de hoop leert kijken, ben je minder gefixeerd op de gebarsten ruit in je leven. Dat geeft steeds weer opnieuw lucht, hoop, geloof en liefde. Je heft dan je hoofd op uit de gebreken. Je krijgt dan weer uitzicht op een open hemel.

***

De liefde van God verdrijft de angst

We lezen in 1 Johannes 4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vrees is niet volmaakt in de liefde.’ In het Grieks staat er dat de volkomen liefde de vrees uitwerpt. Er wordt vertaald: ‘Liefde laat geen ruimte voor vrees’, ‘liefde sluit angst uit’ en ‘liefde laat geen ruimte voor vrees’.

Liefde laat geen (woon)ruimte voor vrees

Het Griekse grondwoord ‘phobos’ betekent vrees of angst. Dit staat lijnrecht tegenover liefde en vrijmoedigheid. Johannes geeft aan dat volgroeide of volwassen liefde geen ruimte laat voor vrees, omdat dit verband houdt met ‘straf’. ‘Vrees’ is ook de uiting van een onrustig geweten, dat niet zeker is van de vrijspraak bij het oordeel van God.

De liefde van God verdrijft de angst

We lezen in 1 Johannes 4:18: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vrees is niet volmaakt in de liefde.’

In het Grieks staat er dat de volkomen liefde de vrees uitwerpt. Er wordt vertaald: ‘Liefde laat geen ruimte voor vrees’, ‘liefde sluit angst uit’ en ‘liefde laat geen ruimte voor vrees’.

Paulus geeft ons door in 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’

Het gaat hierbij om een geest van lafhartigheid, een angst die je vatbaar maar voor intimidatie. Je wordt geïntimideerd door bedreiging en bangmakerij. Je gedrag wordt erdoor beïnvloed. Kwade geesten kunnen je angst aanjagen en ontmoedigen, maar door het geloof weet je jezelf veilig en beschermd bij God.

Kwade geesten kunnen je angst aanjagen en ontmoedigen,

maar door het geloof weet je jezelf veilig en beschermd bij God

De Heilige Geest werkt in het karakter van gelovigen een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Het gebruikte Griekse woord ‘sophronismos’ moet je zien als een gave van de Heilige Geest, waardoor de gelovige in staat wordt gesteld om zijn emoties en gevoelens ondergeschikt te maken aan de leiding van God. Hij weet zich daardoor veilig en beschermd.

Door het geloof in Jezus

ben je geliefd en geaccepteerd door God de Vader.

10. Hoe kun je jezelf veilig weten en geaccepteerd door God?

Kun je het volgende lied van harte meezingen? Het is opwekking 595, een lied van Tim Hughes en vertaald door Peter van Essen:

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
Bij U wil ik zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hoe komt de vrede van God in ons?

De duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi (1 Petr. 5:8). leeuwen proberen hierdoor hun slachtoffers te verlammen van angst. Het is bekend dat een mannetjesleeuw door zijn vervaarlijk gebrul de dieren laat vluchten naar de richting waar de vrouwtjes op de loer liggen. De duivelen werken met list, bedrog, leugens en angst. Geloof er niet in! Geloof in de werkelijkheid van een veilige schuilplaats bij God. Het geloof is toevluchtnemend van aard.

Door het geloof ontsnap je aan het gevaar van leugens en list.

In het boek van Anderson wordt gesteld:

‘We overwinnen de leugens van deze wereld

door voor de waarheid te kiezen,

en we blijven ervoor kiezen totdat ons denken is vernieuwd.’ 

Jezus heeft Zijn vrede nagelaten aan Zijn volgelingen, zoals we lezen in Joh. 14:27, als Hij bemoedigd: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bevreesd worden.’ In een andere vertaling staat:

‘Maak je niet ongerust en wees niet bang.’

Ga naar de bovenkamer van het geloof, en ontdekt daar de waarheid, zoals we lezen in Psalm 27:1: ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik verschrikt zijn?

Lees in deze verlichte kamer Psalm 4:7-9. Kom tot rust met het laatste vers:

‘In vrede zal ik gaan liggen en inslapen,

want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.’

11a. Wat spreekt je aan in de tekst hierboven over de vrede van God

        en onze angst?

11b. Bespreek daarbij ook de Bijbelteksten die erin staan.

12. Wat heeft de liefde van God al bij jou teweeggebracht?

Afsluitend danken en bidden

***

Liederen bij het artikel

Gods licht en liefde schijnen

Waar het licht van God schijn, verdwijnt de duisternis. Het wordt duidelijk vertolkt in Opwekking 334:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen;
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, ik wil komen in Uw nabijheid, 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heilige Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

(Tekst en muziek: Graham Kendrick, Ned. Tekst: K. Stelma.)

Je kunt het lied hieronder beluisteren:

Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

***

Opwekking 595

Heeft het Licht van de wereld ook geschenen in jouw duisternis?

Kun je het lied in verwondering en aanbidding meezingen? Het is een lied van Tim Hughes. Ned. tekst: Peter van Essen.

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis,

nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer,

bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,

U wil ik herkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig

U bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,

Koning vol glorie en macht,

bent als een kind naar de wereld gekomen,

legde Uw heerlijkheid af.

***

En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.   (2x)

YouTube-video Opw. 595 Licht van de wereld Met tekst

Ik wil wandelen in het licht met God

YouTube-video Ik wandel in het licht met Jezus 

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen. 
Welk een liefdevolle vriend is hij?

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierbare stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders moet hem prijzen,
die de zonde in mij over won.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierbare stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

(Tekst & arr. M.A. Alt.) Het staat ook in Opwekking 214.

***

De overwinning van de liefde op de angst wordt bezongen door het volgende lied van Kees Kraayenoord. Eerst volgt zijn tekst:

De liefde wint.  Ik voel het weer.

Dit is een nieuwe dag.

Ik weet de weg verdwaal niet meer, en zie wat ik niet zag.

De liefde geeft mij zoveel kracht, verjaagt de angst uit mij.

Zij is mijn zonlicht in de nacht. Het donker is voorbij.

Refrein:

Geen duizend ketens houden mij Bij Hem vandaan,

want ik ben vrij.

Ik zie het licht en ik was blind. Dus ik geloof: De liefde wint.

De bakens zijn voorgoed verzet. Gods woord is mijn kompas,

Zijn liefde heeft mijn hart gered, dat zo verloren was.

De wereld houdt er ooit mee op, want alles gaat voorbij.

Maar zelfs wanneer mijn leven stopt, dan bent U hier bij mij,

dan bent U nog dichtbij.

Ken je de liefde van Jezus?

Heb je de liefde van Jezus al ontdekt en ervaren? De liefde van Jezus voor mij is de drijfveer voor een leven van dankbaarheid en het volgen van Hem. Het wordt mooi verwoord in het lied van Sela. Het is indrukwekkend en opwekkend! Kun je het lied van Sela hartelijk meezingen? Je kunt het via de volgende link op YouTube beluisteren en live bekijken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij

(CD/DVD Live in Groningen)

Laat de tekst van Hans Maat op je inwerken. Kun je het overnemen en proclameren:

JEZUS’ LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,

laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,

geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten;

met krachtige liefde draagt U mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef!

YouTube-video Jezus’ liefde voor mij | Sela

Wil je in Hem blijven?

Het verlangen naar Zijn nabijheid wordt verwoord in Opwekking 616:

 YouTube-video Opwekking 616 – Houd mij dicht bij U