Geestelijke bescherming

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Geestelijke leiding en bescherming onder de wolkkolom

Ik denk dat de wolkkolom een goed beeld is van de geestelijke aanwezigheid en leiding van de Allerhoogste. Oprechte gelovigen willen steeds weer geestelijk onder de wolkkolom verkeren, om Jezus te volgen onder Gods bescherming.

wolk 11a

Op het PDF document hieronder wordt het onderwerp uitgebreid behandeld in het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’. Je kunt er op aanklikken. Met het pijltje linksboven ’terug’ kom je weer op de tekst van deze website.

Geestelijke bescherming en overwinning

We lezen in Ex.13:21-22 over de woestijnreis van de Israëlieten: ‘De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ‘s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.’ (In de Statenvertaling lezen we: ‘Onafgebroken ging de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht het volk voor.’) De wolk was het middel waarmee God het volk op de reis door de woestijn leidde en beschermde.

wlk 1a

Als een gelovige Israëliet onder de wolk verkeerde, wist hij zich veilig. Buiten de schaduw en het licht van de wolk was het onveilig en gevaarlijk. In de schaduw van de Almachtige was men beschermd tegen hitte en vijanden.

Onder de wolk is de aanwezigheid van God

Onder de wolk is er een schaduw tegen de hitte en licht in de duisternis. Als je buiten de schaduw en het licht van de wolk leeft, verdroogt en verduistert je geestelijk leven. Dan blijf je dwalen en twijfelmoedig naar de goede weg vragen.

Ga niet zonder God verder…

We kunnen de aanwezigheid van God op onze levensreis niet missen. Ga niet alleen door het leven. In het Evangelie wordt ons een heerlijke bestemming voorgesteld. Als je God in het geloof gehoorzaamt en Jezus volgt, zijn er prachtige beloften voor jou in de Bijbel. Houd je vast aan de beloften waardoor je wordt bemoedigd.

wlk 2b

Door het geloof in Jezus kun je het geweldige plan van God leren kennen. Laat het volgende lied van Sela ook jouw gebed zijn:

Wij gaan niet zonder U

U bent onze God. Wij passen in uw plan.

U kent ons naam voor naam, en wij zijn uw volk;

wij willen zonder U geen stap meer verder gaan.

 ***

Als U niet met ons meegaat Heer,

dan gaan wij niet weg, dan blijven wij hier.

Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. Wij gaan niet zonder U.

Als U niet met ons meegaat Heer,

dan gaan wij niet; wij blijven hier.

*** 

U hebt ons bevrijd. Wij zijn voor U bestemd,

al dwalen wij soms af.

Zeg ons wat U wilt, vertel ons wat U denkt;

dan kennen wij uw hart.

*** 

Als U niet met ons  meegaat Heer,

dan gaan wij niet;  wij blijven hier.

Wees niet bang… Wees gerust…  ik ben om jullie heen.

Tekst en muziek: Matthijn Buwalda, James MacMillan.

Hieronder kunnen het lied aanklikken op YouTube:

Wonen bij de beschermende heerlijkheid van God

De lichtende wolk was het symbool van de aanwezigheid van God bij Zijn volk. Het Hebreeuwse woord ‘Sjechinah’ komt van het werkwoord ‘wonen’. We lezen in Ex.40:34-35: ‘Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.’

In de aanwezigheid van God zien we nog steeds dat er grote wonderen gebeuren. De Heilige Geest werkt het op een geestelijke wijze uit. Jezus Christus is er overwinnend aanwezig. De tabernakel en de ark waren ook onder de wolk. De wolk daalde zelfs af in het heilige der heiligen, waarin de ark van het verbond was.

wlkk

In het Engels lezen we in vers 34: ‘Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of Jehova filled the tabernacle’. ‘The glory of Jehova’ wordt vertaald in de Engelse New King James version als ‘the glory of the Lord’ en ‘tent’ als ‘tabernacle’.

Bescherming onder de wolk

Als je met een groep op een tentvakantie bent, ben je dus aan het ‘tabernakelen’. Geestelijk gezien ben je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste als je onder de wolk verkeerd in de aanwezigheid van God.

Je mag daar overnachten

in de schaduw van de Almachtige

Lees Psalm 91 ter bemoediging maar eens door. In de vers 2 getuigt een gelovige: ‘Ik zeg tegen de HEERE: Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’ Als je gelooft, ben je in de schaduw van de Almachtige. Je bent dan in Zijn aanwezigheid (presence). Je bent dan in de plaats waar Hij ook wil wonen in de lichtende wolk. De aanwezigheid van God (de ‘Sjechinah’) is dan ook jouw bescherming en geeft je geestelijke leiding.

In Ps.91: 9-10 lezen we verder over de veiligheid van de gelovige: ‘Want U, HEERE, bent mijn Toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen kwaad zal u treffen, geen plaag zal uw tent naderen.’

De wolk was dus het middel waarmee God het volk op de reis door de woestijn leidde en beschermde. Als een gelovige Israëliet onder de wolk verkeerde, wist hij zich veilig. Buiten de schaduw en het licht van de wolk was het onveilig en gevaarlijk. In de schaduw van de Almachtige was men beschermd tegen hitte en vijanden.

Ds. Alexander Peden ‘onder de wolk’ 

Een bekend verhaal over Gods beschermende hand ‘onder de wolk’ kun je lezen in het boek “Onder de slip van Zijn mantel’, over ds. Alexander Peden.

Dominee Peden moest zich schuilhouden voor de Engelse soldaten. Hij kon steeds weer ontsnappen, ook omdat hij een snel paard had, terwijl hij goed kon paardrijden. Hij was al oud geworden. De leider van de achtervolgers, een zekere Claverhouse, was hem echter op het spoor gekomen.

Een soldaat van deze achtervolger reed echter vooruit naar de boerderij waar Peden met anderen was. Hij voegde zich bij de dominee en de groep ging er zo snel mogelijk vandoor op de paarden. Het werd een wilde achtervolging. Op en gegeven moment raakten de paarden uitgeput. Ze moesten afstijgen. De achtervolgers waren al dichtbij. 

Peden hurkte met de mannen in een dal neer op de knieën voor een gebed. Hij smeekte de Heere om bescherming: dat Hij ze zou willen bedekken ‘onder de slip van Zijn mantel’. Hij bad: ‘Wilt U de slip van Uw mantel werpen over de oude Alexander en deze arme schapen en red ons nog alleenlijk dit keer en wij zullen het in herinnering houden.’ Daarna breidde hij zijn handen naar omhoog. 

Toen gebeurde er een wonder. Daarop daalde er een zware mist over de top van de heuvel en verborg ze voor de vijanden. Zij waren toen veilig ‘onder de wolk’.  De achtervolgers gingen toen letterlijk ‘de mist in’. Zij reden boos en al vloekend langs hen heen, maar ontdekten ze niet. Zo werden ze door de Heere gespaard! 

Je kunt er Psalm 91 naast leggen. In het eerste vers lezen we: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’ In vers 4 lezen we verder: ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken…’ En ook het elfde vers is van toepassing: ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen.’ 

Onder de wolk word je door God je beschermt! Gelovige, vertrouw daarom op Hem! Onder Zijn leiding ben je veilig. In 1 Petr. 5:7 worden we bemoedigd: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Wees present

Onder de wolk of ‘in the presence of the Lord’ moet je wel ‘present’ zijn. Zorg daarom ook dat je erbij bent met je hart en niet geestelijk ‘absent’ bent.

wlkk 22b

Ben je absent of present

 ‘in the presence of the Lord’? 

Leer gelovig volgen

In de Bijbel gaat het veel over opdrachten en beloften. We komen dit herhaaldelijk tegen in het boek Deuteronomium. In Deut.1:8 zien we dat ze het beloofde land erfelijk in bezit moesten nemen. In het Engels lezen we: ’Go in and possess the land.’ De HEERE had immers gezworen het aan het nageslacht van Abraham te geven. Ze moesten het beloofde land in (erf)bezit nemen (Deut.4:1- in het Engels: ‘take possession of the land’).

wlk 3c

Mozes bemoedigt in Deut. 1:30-33: ‘De HEERE, uw God, Die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden, naar alles, wat Hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte. En in de woestijn, waarin u gezien hebt, dat de HEERE, uw God, u daarin gedragen heeft, als een man zijn zoon draagt, op al de weg, die u gewandeld hebt, totdat u kwam aan deze plaats. Maar door dit woord geloofde u niet aan de HEERE, uw God. Die voor uw aangezicht op de weg wandelde, om u de plaats uit te zien, waar u zou legeren; ’s nachts in het vuur, opdat Hij u de weg wees, waarin u zou gaan, en overdag in de wolk.’ 

Liefde en recht voor een ongehoorzaam volk

Jesaja roept in hoofdstuk 63:7-14 de goedertierenheid en barmhartigheid van de HEERE tot Israël in de woestijn in herinnering. In vers 8 lezen we dat Hij hun tot een Heiland werd. (Een Heiland is een redder, bevrijder en Heer.) Door Zijn liefde en genade heeft Hij hen bevrijd, opgeheven en gedragen (vers 9).

We lezen verder in de verzen 10-14: ‘Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht Hij aan de dagen vanouds, aan Mozes, aan Zijn volk. Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij Die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde, Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, Die het water voor hun ogen doormidden spleet om Zich een eeuwige Naam te maken, Die hen deed gaan door de diepe wateren? Als een paard in de woestijn struikelden zij niet, als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de Geest van de HEERE hun rust gegeven. Zo hebt U Uw volk geleid om U een luisterrijke Naam te maken.’

De HEERE God stelde Zijn Heilige Geest in hun midden en leidde Zijn volk om Zich een luisterrijke Naam te maken, zoals je hierboven in Jes. 63 leest. In vers 10 wordt aangegeven dat ze ongehoorzaam zijn geworden en Zijn Heilige Geest hebben bedroefd. Zij geloofden niet in het woord van God, dat Mozes hen doorgaf. Dat is dus mogelijk als je onder de leiding van de Heilige Geest wordt meegenomen met het volk van God. Je kunt dus met gelovigen optrekken en niet hartelijk meedoen. Je kunt door het Woord van God worden onderwezen, terwijl je hart niet recht is voor God. Je hoort het wel, maar gehoorzaamt het niet. Je kunt ook dubbelhartig zijn.

Dubbelhartigheid is onoprechtheid  

Wees niet dubbelhartig, maar oprecht van hart

Het is uiterst belangrijk dat je met een oprecht hart volgt ‘onder de wolk’ en niet dubbelhartig. Heb jij ook een hart voor de zaak van koning Jezus? Zorg ervoor dat je gehoorzaam meeloopt onder de wolk, naar het beloofde land. Zorg er ook voor dat je hart helemaal in de wolk is. Dan ben je tevreden en gelukkig. Je mag dan meereizen met een volledig verzorgde reis naar het hemelse Kanaän. Je hoeft je slechts te houden aan Gods heilzame opdrachten.

wolk 12b

Er zijn helaas veel christenen die eigenlijk maar ‘onoprechte meelopers’ zijn. Zij hebben geen hart voor de zaak van koning Jezus. Zij lopen mee uit gewoonte, uit angst of uit oppervlakkige godsdienstige motieven. Dat zijn uiteindelijk ook ‘geestelijke verliezers’. Ze ontwikkelen een dubbele identiteit. 

Ontwikkel geen dubbele identiteit

Ze kennen een stiekem leven en een leven ‘voor het zicht’. Ze houden in het geheim zonden aan de hand, wat anderen niet mogen weten. Deze duistere geheimen kun je bewaren in je computerprogramma’s of reserveren voor je uitgaansleven. Het ontwikkelen van een zwart hart in het verborgene kan veel schade gaan opleveren in het vervolg van je leven. De zonde zal steeds meer vat krijgen op onderdelen van je leven. En zonde betekent: ‘je doel missen’.

Zet de sluisdeur van de zonde niet op een kier 

Als je de zonde bewust toelaat, is dit als het openzetten van een sluisdeur. In het begin is het vaak nog wel te beheersen, maar als je de sluis verder openzet, wordt de stuwende stroom steeds sterker. Op den duur is er niet meer tegen te vechten en laat je het maar gaan. Je kunt niet meer zonder en het wordt een verslaving. Bezin je daarom als je er aan begint! Een oud gezegde leert ons: ‘Weersta de eerste beginselen (van het kwaad)’.

Het kwaad begint dus bij het ontwikkelen van een dubbele identiteit onder de beschermende wolk. Bedenk voor jezelf: ‘Waar zal het me brengen?’ Welke schade zal het me (op den duur) opleveren?

In de volgende afbeelding zie je de ontwikkeling van het zwarte hart achter de zichtbare buitenkant van een christen die nog meeloopt onder de wolk.

Als je erin volhardt, kun je jezelf langzaam maar zeker uit de bescherming van God zondigen. We lezen in Hos.4:17 dat de HEERE spreekt: ‘Efraïm is verknocht aan de afgoden; laat hem met rust!’ (In de Statenvertaling: ‘Efraïm is vergezeld met de afgoden; laat hem varen.’)  Je kunt dus door het moedwillig doorgaan in bepaalde zonden, vallen in ‘het oordeel van de verharding’. Je wordt dan aan je eigen verkeerde keus overgelaten.

Volhard niet in het kwaad 

De Heilige Geest waarschuwt verschillende malen in de Schrift, dat we onze harten niet moeten verharden. Lees maar in Ps.95:7, Hebr.3:7-8 en Hebr.4:7. Misschien ben je ook een stiekem hart aan het ontwikkelen achter je computerscherm of op verborgen plaatsen. Niemand mag dit dan van je weten. In het begin spreekt je geweten nog wel, maar je probeert deze het zwijgen op te leggen.

Als het geweten niet meer spreekt, ben je waarschijnlijk al buiten de directe bescherming van de wolk geraakt. Dwangmatigheid en verslaving krijgen dan steeds meer grip op onderdelen van je leven.

Het hart van een afdwalend christen kan al spoedig voor een groot deel in de wereld zijn en voor een kleiner deel in de kerk. Het hart is dan voor kleiner deel onder de wolk en een groter deel in de zondige wereld. In de volgende afbeelding zie je dan dat het hart dus ook voor het grootste deel zwart is.

wolk 13c

Als je niet oprecht van hart bent, kun je eigenlijk niet normaal meekomen met de gezonde gelovigen. Je moet dan steeds weer aangespoord en gecorrigeerd worden door meer radicale gelovigen.

Het kan zijn dat je dan onwillig door een wettische zweep voortgedreven onder een juk van dienstbaarheid. Dit was dus ook het geval met de overgrote meerderheid van de Israëlieten in de woestijn. Velen verlangden weer naar de vleespotten van Egypte. Hun hart lag daar nog. Daarom kwamen ze om in de woestijn, zoals de vrouw van Lot buiten Sodom. Als je niet met een oprecht, toegewijd hart naar het hemelse Kanaän reist, is de kans groot dat je er nooit aankomt!

Dubbelhartigheid

De dubbelhartige christenen zijn ook vaak de geestelijke twijfelaars. Als er veel twijfelaars zijn in een gemeente, kan dit liggen aan gebrekkige voorlichting en het prediken van de twijfelende, zwakke mens in plaats van het onvoorwaardelijk geloof in Jezus Christus. We moeten Jezus Christus, de grote Overwinnaar prediken en niet de steeds weer verliezende mens.

Dubbelhartige christenen zijn vaak ook twijfelaars

Dubbelhartigheid betekent in veel gevallen ook onoprechtheid. Het kan ook liggen aan gebrek aan geestelijke kennis. Daarom is een goede, heldere prediking van uitermate groot belang!

We lezen in Jak.1:5-8: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en  ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.’

Wees niet verdeeld van hart

en gespleten van ziel 

In het Grieks staat er: ‘een man tweezielig onbestendig’, in het Engels: ‘He is a double-minded man, unstable in all his ways.) Zo iemand is labiel en kan niet standvastig volgen. Hij is innerlijk verdeeld en gespleten van ziel.

Het oudtestamentische ideaal was, volgens de Studiebijbel: ‘het ongedeeld zijn van hart en de volledige overgave aan God (Deut.18:13; Ps.18:24)’. In de Studiebijbel wordt verder verklaard bij ‘het onbestendig zijn in al zijn wegen’: ‘Dat kan worden weergegeven met ‘in heel zijn levenswandel’. Zo’n twijfelaar heeft geen innerlijke vastigheid en dat manco openbaart zich in zijn hele manier van leven.’

We lezen in Jak. 4:1-3 over de verdeeldheid in het hart van dubbelhartigen: ‘Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten,  die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet,  omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.’

Ze ontvangen niet omdat ze verkeerd, op zichzelf gericht bidden. Volgens de Studiebijbel bidden ze enkel uit zelfzuchtige overwegingen. Er wordt verder over verklaard: ‘Zij vragen God slechts om die dingen, die ze voor de bevrediging van hun lusten denken nodig te hebben.’

Het commentaar in De Studiebijbel gaat verder: ‘Het is hun er alleen maar om te doen het gevraagde in hartstocht te ‘consumeren’ (‘er door te brengen’). Dit vragen staat dus lijnrecht tegenover het bidden uit een oprecht hart, dat door God wel wordt verhoord. Volgens Jak. 5:15-17 wordt een gelovig, krachtig en vurig gebed wel verhoord (dat in navolging van het oprecht bidden van Elia). Zie hierbij Ps. 34:16, Ps. 145:18 en 1 Joh. 5:14-15.

Bekering en reiniging van hart is nodig, zoals we lezen in Jak. 4:7-8: ‘Onderwerp u dan aan God.  Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.  Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!’ (u die innerlijk verdeeld bent).

Het gaat hier om weifelende harten die verdeeld zijn

tussen God en de wereld.

Deze mensen behoren met heel hun hart tot God terug te keren

Door de innerlijke verdeeldheid in een gemeente en het hart kun je een gemakkelijke prooi worden van de duivel. Je bent dan bezig de specialiteit van diabolos, het Griekse woord voor duivel. Diabolos is afgeleid van het dia-ballo, dat ‘uit elkaar en door elkaar gooien betekent. Misleidende machten zien kans om onoprechte mensen met verdeelde harten te bespelen. In Efeze 4:27 lezen we dat we de duivel geen plaats of voet moeten geven. De duivel en zijn demonen hebben er een handje van om iemand te bespelen die openingen bied door zonde. Ze benutten alle kansen die ze krijgen.

wlk 5e

De kwade misleiders zijn voortdurend en meedogenloos bezig om verdeeldheid te zaaien, chaos te veroorzaken, uiteen te werpen, en scheuringen teweeg te brengen. Zij doen dit maatschappelijk, kerkelijk, binnen huwelijken en gezinnen en ook in het hart.

De barsten, scheuren en beschadigingen breiden zich steeds verder uit, tot in de gedachten, gevoelens en ziel van de gelovigen toe

De duivel wil verdelen en heersen. Hij wil verdeeldheid en haat. Gelukkig is er een Heiland Die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Jezus Christus is de Overwinnaar in de geestelijke strijd.

Jezus wil helen

Hij wil eenheid en liefde 

Rein en oprecht van hart zijn

Jezus spreekt in de Bergrede ‘de reinen van hart’ zalig (Matth.5:8). Rein van hart betekent ‘oprecht en onverdeeld van hart zijn’ (Ps.24:4). Zij proberen niet God en de wereld tegelijk te dienen.

Een rein hart

is een oprecht en onverdeeld hart 

De genoemde onoprechte dubbelhartige christenen kunnen hun zonden en de wereld niet overwinnen. Dat zijn de geestelijke verliezers. Het zijn de besluiteloze meelopers met een zwakke wilskracht. Ze kunnen geen echte blijdschap en tevredenheid vinden in het geloof en meestal ook niet in de wereld. Het kunnen wettische, maar ook wereldgelijkvormige mensen zijn.

Wie wil nu zo’n halfslachtige meeloper zijn?

Kom aan, wees nu eens een radicaal toegewijd gelovige! 

Word nu eindelijk eens een geheel toegewijd en overwinnend gelovige, waarin Jezus tot Zijn doel komt! Als Jezus het hoogste doel is in je leven, komt jouw leven tot Zijn doel.

Als Jezus het hoogste doel is in je leven,

komt jouw leven tot Zijn doel

Een waarschuwend voorbeeld

Israël is een waarschuwend voorbeeld voor de christenen. Je kunt dat lezen in 1 Korinthe 10:1-10. De verzen 1-5 geven aan: ‘En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en  allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn.’

wlk 4d

En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En word geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat: Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. 

En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend. 

En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen Hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver.’

Afvallig en onbeschermd in de gevarenzone

Iemand die zich verder verhardt in de zonde, zal uiteindelijk zich steeds meer verwijderen van de beschermende en leidende wolk. Je ziet dat op de volgende afbeelding. wolk 14d

Buiten de wolk is de gevarenzone

Deze afvallige bevindt zich in de gevarenzone. Hij verkeert eigenlijk al op het machtsgebied van de vorst van de duisternis. De overste van de afvallige wereld vindt nu een rechtsgrond in het hart en leven van deze afdwalende persoon. De kwade geesten zullen zeker hun invloed laten gelden als je jezelf op hun grondgebied beweegt.

Los van God ben je in levensgevaar!

Buiten de lichtende en verkoelende wolk ben je automatisch op het gebied van het rijk van de duisternis. Zoals bij Israël is er dan ook geen bescherming tegen de verzengende hitte en aanvallen van demonische Amalekieten. Je bent dan geheel  onbeschermd, zonder geestelijke wapenrusting en geestelijke leiding. Hoe lang zul je dan nog staande kunnen blijven in het krachtenveld van het kwaad?

We zien op de volgende afbeelding welke duistere wolken er gewoonlijk op een afdwalend hart afkomen.wolk 15e

Gewoonlijk gaat het in deze weg van kwaad tot erger. De verleidingen worden steeds sterker en heviger. De verkeerde lusten worden meer en meer aangewakkerd. Dwangmatigheid en verslavingen winnen terrein. Teleurstelling, falen, angsten en boosheid zijn het gevolg.

We zien het in onze tijd van verhevigde verleidingen steeds meer voorkomen dat mensen hierdoor depressief of agressief worden. Door risicovol gedrag raken velen beschadigd. Het zijn vaak gevolgen van bovenmatig gebruik van alcohol en drugs.

Veel jongeren zijn buiten de beschermende wolk al het slachtoffer geworden van emotionele beschadigingen en seksueel misbruik. Kom daarom niet op duistere plaatsen waar je beschadigingen kunt oplopen!

Alleen al in Nederland hebben wel 100.000 mensen de diagnose ‘borderline’, wat veelal het gevolg is van emotionele en geestelijke beschadigingen. Het grootste deel bestaat uit jonge mensen, die beschadigingen hebben opgelopen beneden de 18 of 20 jaar. Satan en zijn demonen hebben het vooral op de jeugd gemunt, omdat de gevoelige en opstandige periode van de puberteit ingangen biedt.

Velen gaan dan op verkenning uit, terwijl ze zich keren tegen de waarden en normen van hun opvoeding. Zij proberen dan met het donkere hart te ontsnappen uit het beschermende keurslijf van de christelijke opvoeding. Ze beseffen dan nog niet dat de wolk juist vrijheid en een goede toekomst biedt, terwijl de duistere machten hen gevangen nemen in een poel van ellende en verderf. Vaak komen ze hier te laat achter.

De zonden van je jeugd kunnen de kwellingen van de ouderdom zijn. Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te zijn.

Keer terug tot God, laat je leiden door Hem!

In Hebr. 3:7-8 worden we opgeroepen: ‘Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.’ Lees maar verder wat Hebr. 3:9-19 ons voorhoudt.  De Israëlieten konden niet ingaan vanwege hun ongeloof (vers 19).  In Hebr. 14 lees je dat je de rust van God niet kunt ingaan als je het Evangelie ongehoorzaam bent.

Als je niet gelooft

 kom je niet in het hemelse Kanaän

We lezen in Psalm 78:6-7 dat de Israëlieten hun kinderen moesten vertellen dat ze hun hoop op God moesten stellen, en Zijn daden niet zouden vergeten, maar Zijn geboden in acht moesten nemen. We lezen verder in vers 8: ‘En niet worden als hun vaderen: een  opstandige en ongehoorzame generatie, een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God.’ In vers 14 wordt vermeld: ‘Hij leidde hen overdag met een wolk, de hele nacht met een lichtend vuur.’ 

Mozes houdt Israël voor in zijn afscheidsrede in Deut. 30:6: ‘De HEERE, uw God,  zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.’  In vers 14 geeft hij aan over het gebod van God: ‘Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.’ Het komt aan op de oprechte keuze van ons hart.

Ook wij kunnen de volgende woorden van Mozes in Deut. 30:19-20 wel ter harte nemen, als hij doorgeeft: ‘Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen…’

Kom (weer) onder de veilige wolk!

Gelukkig is de genade van God in Jezus Christus zo groot, dat afgedwaalde zondaren, ver van het vaderhuis, nog terug kunnen en mogen keren.

We lezen hierover in het Evangelie, in Joh.3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Het gaat hier over de zondige, van God vervreemde wereld (‘kosmon’). God laat Zijn reddend Evangelie ook komen tot afgedwaalde weglopers.

Dit komt naar voren in het gezang van J. Buurman:

‘Gij die van God zijt afgedwaald, ver van ’t vaderhuis,

o weet, de poort blijft openstaan. Kom, o kom naar huis!

Kom naar huis! Kom naar huis! Zwerveling, kom naar huis!

Want steeds is er nog plaats genoeg, in het vaderhuis!’

Ben jij die zwerveling?

Hoe kom je aan een vernieuwd hart?

We lezen in Ezech. 11:19-20 over het genadig in grijpen van God in het hart: ‘Ik zal hun  één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een  volk zijn, en zal Ik hun een God zijn.’

God roept Zijn afkering volk op in Ezech. 18:31-32 tot een nieuw leven, met de opwekkende woorden: ‘Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een  nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!’

Herstel voor een gebroken hart

In de volgende afbeelding zie je dat er geloof en gebed komt vanuit een berouwvol en gebroken hart. Denk hierbij maar aan de verloren zoon (Luk.15). De weg naar het vaderhuis is dan spoedig gevonden. De vader stond al verlangend naar hem uit te zien. Toen hij in het zicht kwam, rende hij hem tegemoet en omhelsde hem, zo vies als zijn zoon ook was.

Weet, terugkerende zwerveling, dat jij ook van harte welkom bent bij de hemelse Vader en bij de liefdevolle Heiland, Die juist zondaars nodigt, om samen met hen te eten. Je wordt genodigd aan de tafel van genade!

Kijk maar naar de volgende afbeelding, waarin het symbolisch is afgebeeld.

wolk 16f

***

Een vernieuwd en verlicht hart

Op de volgende afbeelding zie je dat het hart weer van harte onder de wolk is. Maar nu is het anders dan bij een eerdere afbeelding. Nu is de wolk een wolk van warmte, liefde en licht voor de oprechte gelovige.

Je wilt dan gehoorzaamheid en hartelijk volgen. Niemand hoeft je erbij te slepen of in het goede spoor te houden. je wilt het nu zelf ook, om samen met andere toegewijde gelovigen mee te gaan onder de wolk naar het beloofde hemelse Kanaän. Het is een blijmoedig volgen onder de heerlijke leiding en bescherming van de wolk. De afbeelding laat zien dat een verlicht en toegewijd hart ook licht uitstraalt naar de omgeving.

wolk 17g

De wolk symboliseert hier duidelijk de geestelijke aanwezigheid van God in Jezus Christus in het hart van een oprechte gelovige. Het ziet ook op de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Wij worden zelfs door deze hemelse Trooster onder de wolk vertroost en bemoedigd.

Wil je God weer gehoorzamen met een onverdeeld hart?

Wil je Jezus blijven volgen in het licht?

Kies er dan voor om met een volkomen hart de HEERE te dienen. 

 ***

Laat je leiden op de weg van God

Als je ziet hoe het mis is gegaan met de ontevreden Israëlieten, ga dan biddend en volhardend op de weg van God. Volg gehoorzaam als een kind, dat alleen de weg niet vindt. Volg de weg die Jezus gelopen heeft. Laat Hij ook voor jou de Weg zijn!

Laat het volgende bekende lied van Sela uit je hart gegrepen zijn. Bid en zing mee: ‘Heer, wijs mij Uw weg.’ Hieronder volgt het lied:

Heer, wijs mij Uw weg. En leid mij als een kind,

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,

troost mij dan liefdevol, en moedig mij weer aan.

***

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg, als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,

Leidt mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

***

Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind,

dat blindelings en stil U vertrouwd, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan,

spreek door Uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

***

Heer, toon mij Uw plan. Maak door Uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan, en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Sela via YouTube:

YouTube-video Nederland Zingt: Heer, wijs mij Uw weg

***

 Volg Jezus in het licht

Als je Jezus volgt in het licht, ben je onder Zijn geestelijke leiding. Je kunt je dan veilig weten. Jezus leidt je dan in deze aardse woestijn. Dan kun je getroost gaan onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven in het Vaderlijk huis. Dankbaar kun je dan zingen vanuit je hart, het bekende lied van Hans Lieberton:

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer, en vul ons tot Uw eer.

Kom tot Uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.’

***

Opdrachten

A. Denk na over de volgende zegeningen en voordelen

Zegeningen en voordelen van het volgen onder de wolk:

 1. Leiding van God

 2. Volgen van Jezus in het licht

 3. Bescherming van de HEERE

 4. Onderhouding door God

 5. Meemaken van de wonderen van God

 6. Training als commando voor de geestelijke strijd

 7. Vorming van een geschikt karakter in beproevingen

 8. Overwinning over het kwaad en de persoonlijke zonde

 9. Overwinning op de geestelijke vijanden

 10. De toekomst in het beloofde land (het hemelse Kanaän).

B. Denk na over de volgende nadelen

Nadelen van het niet gehoorzaam volgen onder de wolk:

 1. Je staat er alleen voor in de belangrijkste zaken van het leven.

 2. Je blijft in de geestelijke duisternis buiten Jezus (zie Joh.8:12).

 3. Er kan bitterheid in je hart komen door teleurstellende mara’s.

 4. Je kunt door ongehoorzaamheid aan God afvallig worden en  niet behouden aankomen in het hemelse Kanaän (zie 1 Kor.10:1-5).

 1. Je kunt zoals de Israëlieten begerig worden naar ‘brood en spelen’, onmatigheid en lust (zie 1 Kor.10:6-8). Denk ook aan het ‘rauw’ eten van het vlees (Num.11:33-34).

Informatie bij 5:

De kwartels werden waarschijnlijk door de wind in hun trekgebied naar die plaats gevoerd (op iets minder dan een meter hoogte). Ze worden nu nog bij honderdduizenden gevangen met behulp van netten. Er zijn vangsten bekend van 2 miljoen en meer (zoveel Israëlieten verlieten vermoedelijk ook Egypteland – er wordt zelfs gedacht aan 3 miljoen).

De Israëlieten verzamelden minimaal tien gomer (of zo’n 1000 dieren). In hun gulzigheid namen ze niet eens de tijd de kwartels te slachten en te koken of te braden. Vermoedelijk hebben ze de dieren enkel in de zon laten dragen (zoals men nu in Egypte nog wel doet). Veel Israëlieten zijn door hun gulzigheid door de toorn van God voor straf omgekomen. De plaats werd daarna ‘Kibrot Hattaäwa’ (of Kibroth-Taäva) genoemd, vertaald: ‘graven van begeerte’.

Denk ook aan de geschiedenis van het gouden kalf in Ex.32. We lezen over deze afgodendienst in vers 6: ‘Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken; vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren.’ Ze offerden aan het gouden kalf en zeiden: ‘Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben’ (vers 8).

 1. Je kunt ontevreden, mopperend en ondankbaar worden (zie 1 Kor.10:9-11).

 1. Je kunt een geest van rebellie en opstandigheid krijgen tegen het gezag en de weg van God in je leven. Denk hierbij ook aan de opstandigheid van Mirjam en Aäron tegen het Mozes, die door God was aangesteld als leider. Je leest dat in Num.12.

 2. Je kunt met twijfel en ongeloof bezet raken, zoals Israël bij de verspieders (zie dat in Num.13 en 14). Zij keerden zich daarbij tegen de verspieders Jozua en Kaleb, die hun vertrouwen in de HEERE uitspraken.

 3. Door gebrek aan vertrouwen en volharding mis je dan het overwinnend geloof (van Kaleb en Jozua), en blijf je verliezer.

Informatie bij 9:

Kaleb sprak in het geloof tot het volk: ‘Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren’ (Num.13:30).  Kaleb beoefende door de genade van God het overwinnend geloof. In Num.14:24 lezen we de woorden van de HEERE over hem: ‘Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, Hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.’

 1. Bij blijvende ongehoorzaamheid, dubbelhartigheid, bitterheid, opstandigheid, vleselijk begeren en onmatige genotzucht, twijfel en ongeloof kun je dan de hemelse rust van God niet binnengaan en ben je dus verloren. Bestudeer hierbij Hebr. 3:7-4:6.

C. Bespreek samen de volgende teksten:

Hebr. 3:19 geeft aan dat de ongehoorzame Israëlieten niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. In Hebr. 4:2 lezen we van ze: ‘Maar het gepredikte woord deed hun geen nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.’

In Hebr. 4:1-2 komt het volgende Woord van God tot ons: ‘Laten wij er dan beducht voor zijn dat van iemand van u ooit blijkt dat hij is achtergebleven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd evenals aan hen.’

Indringend komt daarom Hebr. 3:7-8 tot ons: ‘Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.’ Hebr. 3:12-14 gaat verder: ‘Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken,  opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.   Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.’

D. Hoe kun je Jezus gehoorzaam en dankbaar volgen op Zijn weg?

1.  Betrek hierbij de volgende teksten:  Joh. 3:14-16 + vers 36 en Joh. 8:12.

2. Bespreek hierbij ook het lied van Sela hieronder.

Samen bidden en danken

 ***

Afsluitend lied en proclamatie:

WIJ VOLGEN U HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

***

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

 ***

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

*** 

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

***

  ***

Serie afbeeldingen

De volgende afbeeldingen komen uit het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’. Je kunt ze dus vinden in het PDF document hierboven.

– Wat gebeurt er bij een jongere die christelijk wordt opgevoed, en eerst nog wel gehoorzaam volgt, maar daarna gaat afdwalen?

– Hoe komt het weer goed met deze jongere?

Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. De serie van de wolken eindigt na de terugkeer van deze zoon. Wat is dan het verschil met de eerste en de laatste afbeelding van de wolk?

Wat kun je persoonlijk leren van deze wolkenserie?