Handboek Overwinning in de geestelijke strijd VIII.14

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

VIII. De weg naar herstel 

14. Herstel van beschadigde emoties 

14.1  Genezing van pijnlijke herinneringen

Professor David A. Seamands heeft op pastoraal gebied onder meer het boek ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ geschreven. Op het kaft wordt aangegeven: ‘Tijd geneest niet de herinneringen aan ervaringen, die zo pijnlijk waren, dat ze diep in de gedachtewereld zijn weggeduwd. Daarbij hoort een periode van hulpverlening, een tijd van genezend gebed en een periode van nazorg. In ‘Genezing van herinneringen’ kunt u leren hoe Gods genezende kracht u kan bevrijden van de tirannie van pijnlijke herinneringen, die een effect hebben op uw huidige gedrag en uw christelijke groei.’

Hij merkt op, dat ‘een zeer waardevolle bron voor het vernieuwen van gedachtepatronen ook te vinden zijn in prachtige gezangen en geestelijke liederen’.

Verder vindt hij het ontwikkelen van nieuwe relaties en het deelnemen in de gemeenschap van een kleine groep in de christelijke gemeente belangrijk voor verdere innerlijke genezing. Hij leert ons: ‘Op dit punt kan de gemeente bijzonder rijk functioneren als het genezende lichaam van Christus. Bepaalde wonden zijn zo diep, dat er nooit een volledige genezing en herprogrammering zal zijn zonder een ondersteunende groep die ons liefheeft en aanvaardt zoals we zijn, en ook voldoende om ons geeft…’

Seamands heeft het verder over ‘het proces van het hervormd worden door de vernieuwing van ons denken’. Voor herstel dient er een verandering te komen van gedachtepatronen. Hij laat ons weten: ‘Verandering in onze manier van denken is van essentieel belang.’

 

 ‘Verandering in onze manier van denken is van essentieel belang’

 

Hij heeft in zijn boek een lijst opgenomen over de vernieuwing van ons denken. Hierin worden bijbelse noties aangehaald, die genezend kunnen zijn voor mensen die behept zijn met een lage eigenwaarde en perfectionistische gedachtepatronen. Bovenaan deze lijst wordt al aangegeven dat ‘de oude mens afleggen en de nieuwe aandoen’ (Kol.3:9-10) ‘een deel vormt van het herprogrammeren, dat van zo vitaal belang is bij de genezing van ons perfectionisme’.   

 

Er moet niet alleen een vernieuwing van ons denken plaatsvinden, maar ook een vernieuwing en herstel van negatieve gevoelens.

 

Negatieve gevoelens hebben herstel nodig

 

Negatieve gevoelens ontstaan in heel veel gevallen al in de vroege kinderjaren. In de weg naar herstel moet er worden gekeken naar het ontstaan en de oorzaak van de (innerlijke) problemen.

 

 

14.2 Het ontstaan van negatieve gevoelens

Ik denk dat er in de laatste vijftig jaar een schadelijke voedingsbodem voor negatieve gevoelens is ontstaan in de westerse samenleving. Dit is duidelijk te zien in de opvoeding en de leefsituatie van de kinderen.

We moeten er achter zien te komen waar het innerlijk gebrek, het diepe ‘missen’, de boosheid en de opstandigheid bij zoveel jongeren vandaan komen. Waar ligt de verkeerde voedingsbodem van de negatieve spiraal in het leven van zoveel jongeren? Ik denk dat we dit moeten zoeken in de vorige generaties, die vanaf de jaren zestig de opkomende welvaart hebben meegemaakt. Velen van deze welvaartsgeneraties zijn in de stroomversnelling van het wereldse denken hun kinderen uit het zicht verloren en zelfs kwijtgeraakt.

 

Vanaf de zestiger jaren is de grote afval vanuit de bestaande kerken in het Westen pas goed op gang gekomen. De welvaart, de popmuziek en de seksuele vrijheden  kwamen binnen en de kerken begonnen leeg te stromen. Heel wat ouders van de hedendaagse jeugd zijn indertijd sterk beïnvloed door de harde, agressieve en occulte popsongs. Wat hebben ze er aan overgehouden? Zijn er die er een bepaalde occulte belasting aan hebben overgehouden?

Door de kracht in het isolement en de wereldmijding te zoeken hebben veel reformatorische kerken zich nog kunnen handhaven. Inmiddels is ook bij reformatorische christenen via media en vooral door internet het vuile water van de wereld ook al schrikbarend binnengestroomd. Op zondag lijkt het in veel reformatorische gemeenten nog redelijk te gaan, maar in de ‘binnenkamers’ wordt door veel kerkleden inmiddels meer gekeken op een scherm dan gebeden en gelezen.

 

Wat denk je van een ‘oordeel van verharding’ bij veel ongelovige kerkgangers vanaf 50 jaar, die de seksuele revolutie bewust hebben meegemaakt. Waarom zijn velen van hen moeilijk met het reddend Evangelie te bereiken? Is het omdat ze zolang de wereld in hun hart hebben gekoesterd? Hebben ze te lang in twee werelden geleefd: in de wereldse wereld en in de kerkwereld? We weten dat de liefde tot de wereld de harten en zinnen verblind. In 2 Kor.4:4 lezen we namelijk: ‘Van hen geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’ (Herziene St. vert.). Vanuit de grondtekst lezen we, dat de god van deze eeuw  hun gedachten heeft verblind. De duivel wordt hier ‘de god van deze eeuw’ genoemd, omdat hij een groot deel van de ongelovige mensen in zijn macht heeft. Afgezien van de verharding kunnen er bij de ouderen ook beschadigingen zijn opgelopen uit hun zondige verleden.

 

14.3 Geestelijke welvaartsziekten

De opkomst van de welvaart heeft op geestelijk en psychisch gebied ook ernstige welvaartsziekten met zich meegebracht. De geestelijke en psychische symptomen

bij de laatste generaties jongeren zijn negatieve gevoelens van droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid, hopeloosheid, angst, zorg, verdriet, schuldgevoelens, boosheid, opstandigheid, agressie, zelfbeklag, depressie… die vaak in een neergaande spiraal naar de ondergang hebben geleid. De uiterste gevolgen zijn misdaad, zelfverwerping en -verwonding en uiteindelijk (zelf)moord.

De zonden uit de jeugd zijn nogal eens de kwellingen van de ouderdom.

 

De zonden uit de jeugd zijn nogal eens

de kwellingen van de ouderdom

 

Er zijn nog heel wat mensen die de eerste helft van hun leven gebruiken om hun tweede helft ongelukkig te maken.

In het proces van genade, geloof en bekering kan er herstel plaatsvinden van beschadigden emoties uit het verleden. Satanische beïnvloeding en occulte belastingen op geestelijk gebied kunnen dan worden opgeruimd. De liefde van God schenkt in Jezus Christus vergeving. De hoge liefde dekt de lage overtredingen toe. Ook de psychische schade, die in een zondige jeugd van vluchtgedrag is opgelopen, kan bij een heerlijke terugkeer in het liefdevolle vaderhart van God worden opgelost.

Soms blijven er littekens en beschadigingen, zijn er schaamtevolle herinneringen en momenten van berouw. Zelfs David bidt nog zingend in Ps.25:7: ‘Gedenk niet aan de zonden van mijn jeugd of mijn overtredingen; gedenk mij naar Uw goedertierenheid, omwille van Uw goedheid, HEERE.’ En dan te bedenken dat David psalmen dichtte in zijn jeugd! Welke gevoelens zouden wij dan wel niet moeten hebben als wij nadenken over onze zonden uit onze ‘wereldse periode’?

 

14.4 De geestelijke erfenis vanuit het voorgeslacht

Wij geven tijdens ons leven ook al een erfenis door aan onze kinderen. Wij geven een voorbeeld door… en wij kunnen ook een erfelijke belasting doorgeven.

 

We geven tijdens ons leven ook al

 een erfenis door aan onze kinderen

 

Daarbij bezoekt God de misdaad (en de zonden) van de vaderen aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht van hen die God haten (Zie Ex.20:5). Iemand die in de zonden volhardt en niet werkelijk tot geloof komt, is in principe en ten diepste een hater van God. Als er wel geloof en bekering zijn gekomen in ons leven, kan deze vloek veranderen in een zegen, zoals we lezen in Ex.20:6, waarin God belooft: ‘En (Ik) doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.’

Het kan ook nodig zijn dat er dient te worden gebeden om verbreking van een erfelijke occulte belasting en boze geestelijke gebondenheid. Het is een realiteit dat het nageslacht van geestelijk gebonden personen bepaalde invloeden en zondige neigingen meekrijgen in hun leven. Er kan dus een geestelijke gebondenheid zijn met de zonden van je vader, moeder of grootouders. Let er maar eens op bij de families die je kent! De zondige eigenschappen en gewoontes van de vorige geslachten zie je vaak ook bij de nageslachten.

 

Een zondige band met het verleden moet worden verbroken

door bekering en het geloof in

de grote Bevrijder Jezus Christus

 

De erfenis uit het pop- of mediaverleden van ouders vind je in veel gevallen terug in hun kinderen? Is dat zo bij jou? Verbreek dan de zondige band met dit verleden en bouw een nieuwe toekomst op onder leiding van de grote Bevrijder Jezus Christus, die ons verlost uit de slavernij van de zonden en de macht van satan!

14.5 Een gekwelde generatie                                                 Enige tijd geleden werd de moderne jeugd in de V.S. ‘de gekwelde generatie’ genoemd. Innerlijke problemen spelen vooral ook bij jongeren een belangrijke rol. Velen van hen zitten midden in de identiteitscrisis. Steeds meer jongeren in onze gezindte raken beschadigd door autoritair en tweeslachtig gedrag van de ouderen waar zij mee omgaan. Ik heb de idee dat het wettiscisme in een faillissement zit. Met een leeg testament kun je geen jongeren aanlokken. Ouderen kunnen de uiterlijke regels en het leven naar de wet en de tradities zelfs niet eens consequent volhouden. De jongeren zien dat in de gezinnen. De invloed van de wereld, vooral via de media en internet is veel te sterk geworden.

Als ouders leven vanuit ‘de vreze des Heeren’ ligt het uiteraard anders. Jongeren willen zien dat er een echt geloofsleven is, dat ouders de Heere Jezus van harte liefhebben. Zij willen merken dat ouders een geestelijke relatie hebben met hun Heiland. Als er geen geloofscontact is te bespeuren door de jongeren, gaat er voor hen geen kracht uit van het geestelijk leven van de ouderen. Ouderen ontwikkelen door hun onoprechte leven een dubbele identiteit en hun kinderen merken dat terdege. Zij lezen niet alleen de Bijbel, maar ook het leven hun ouders. Als de Bijbel niet uit het leven van hun ouders spreekt, wordt het ook voor hen moeilijk om de waarheid onder ogen te zien. Je moet niet met een leugen in de rechterhand een rechtzinnig christen willen zijn. Jongeren kopiëren gemakkelijk en soms bijna automatisch het gedrag en de levensstijl van de ouderen. Zij kunnen dan ook in twee werelden gaan leven, wat je dus veel ziet binnen behoudende christelijke kringen. Als je stiekem doet, kun je niet oprecht zijn! Je bedriegt dan niet alleen anderen, maar ook jezelf.

 

Je raakt gefrustreerd door een dubbele identiteit

 

Door er een dubbele identiteit op na de te houden, raakt je gemakkelijk gefrustreerd (over jezelf en over anderen). Daarbij komen ook nog de maatschappelijke frustraties en dreigende problemen. Innerlijke angst en boosheid zijn vaak het gevolg.

In de vorige eeuw werd de moderne jeugd in Amerika al ‘de gekwelde generatie’ genoemd. Ik denk dat we de 21e eeuw nu al ‘de eeuw der bezorgdheid’ kunnen noemen. Een aantal jaren geleden schatte men, dat zo’n 400 jongeren per jaar aan zelfmoord zijn overleden. Er werden toen jaarlijks al meer dan 6000 zelfmoordpogingen door hen gedaan. Ik heb gehoord dat er in Nederland nu al meer jongeren overlijden aan zelfmoord dan aan verkeersongelukken (denk hierbij dus ook aan overmatig gebruik van drank en drugs en het verwaarlozen van de gezondheid). In het ‘ik-tijdperk’ komen er steeds meer drop-outjongeren.

Geestelijke en psychische problemen hebben bijna altijd te maken met ‘derving’. Het gaat er dus om dat er een innerlijk gemis is (ontstaan). Dit diepingrijpende gemis leidt vaak tot vluchtgedrag (escapisme), agressiviteit en depressiviteit. We moeten dit toenemende probleem niet onderschatten.

Verderop in dit handboek worden deze zaken uitgebreid behandeld.

 

Opvallend bij veel moderne jongeren is vooral ook de ‘doelloosheid’ waar ze in verkeren. Het niets te kunnen (of willen) doen aan een vervelende en benauwende situatie leidt vaak tot doelloosheid. Veel ‘hangjongeren’ zijn vaak op straat te vinden. Ze staan maar wat te praten in hun ‘peergroep’ of slenteren doelloos en verveeld rond. Velen hebben zich overgegeven aan doelloosheid. Ze vragen zich af: ‘Waar leef ik eigenlijk nog voor? Wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik nog mijn best doen? Heb ik wel een doel om voor te leven? Velen geven zich over aan het doemdenken. Hoe zijn deze ‘drop-outjongeren’ zo geworden?

Het is duidelijk dat een grote groep jongeren zich van de maatschappij heeft afgekeerd. De jongelui hebben zich als het ware opgesloten in de ‘geborgenheid’ van subculturen. Prof. dr. Lea Dasberg heeft in het begin van de tachtiger jaren al gewezen op een zorgwekkende ontwikkeling bij de jeugd. Ze signaleerden bij hen: ‘escapisme’ (een vlucht uit de werkelijkheid, in drugs, alcohol, mystiek en zelfmoord). Ze waarschuwde voor het doemdenken, waarmee jongeren alle hoop op een zinvol leven wordt ontnomen. Ze concludeerde: ‘Een geslacht dat het heden ontvlucht uit angst dat er geen toekomst zal zijn, kan onmogelijk een volgend geslacht opvoeden.’ 

 

Een generatie dat het heden ontvlucht,

kan geen volgend geslacht opvoeden

 

Een onderzoeker verklaarde: ‘De jongere generatie is in de greep van een alarmerende graad van depressie en heeft in vele gevallen zijn geboorteland, gemeenschap, cultuur en menselijkheid in het algemeen laten varen. De Bijbel waarschuwt, dat niemand behoorlijk kan functioneren zonder inzicht of doel.’

 

14.6 Slachtoffers van de welvaartsgeneratie 

Ze wilden zelf hun hoofd ver boven water houden in een prestatie- en consumptiemaatschappij, om te kijken hoeveel graantjes ze van de opkomende welvaart konden meepikken. Daarbij heeft de seksuele revolutie in de jaren zestig nog steeds veel impact.

 

Doordat veel westerlingen zijn mee gaan draven in de prestatierace om carrière te maken en meer geld te verdienen, zijn er belangrijke basisprincipes in het gezin en de opvoeding in het gedrang gekomen. Daarbij hebben velen de kerk en het geloof verlaten door de wereldse aanbiedingen. De secularisatie (verwereldlijking) heeft daarmee zijn intrede gedaan. De emancipatie en het individualisme zijn de vorige eeuw diep ingeworteld in het westerse denken. Een individualist stelt zijn eigen rechten boven die van de gemeenschap; hij wil vóór alles zijn persoonlijke onafhankelijkheid bewaren.

Veel ouders zijn zozeer met zichzelf en hun aardse belangen bezig geweest, dat de kinderen wegens gebrek aan aandacht en liefde geestelijk en soms ook psychisch in de knoei zijn geraakt. Ouders worden door hun eigen problemen opgeslokt, terwijl ze hun kinderen hierin meeslepen.

Dit zijn harde woorden, maar het is wel de gedachtewereld geworden van veel jongeren. Wat kunnen ouders en opvoeders hiervan leren?

Waar is de opofferende liefde voor het soms zo moeilijke nageslacht? Waarom doen de kinderen dan zo moeilijk?

 

14.7 Crisis in de opvoeding

We moeten er rekening mee houden dat het gezin de cel van de samenleving is. Als de cellen niet in orde zijn, is ook het hele lichaam ziek. De opvoeding in een warme en liefdevolle omgeving is van uiterst groot belang voor de gezonde ontwikkeling van de jonge generatie. Ouders en kinderen kunnen soms ‘ijskoud’ langs elkaar heen leven binnen een gezin. Er is al gesproken over ‘de verkilling van het gezinsklimaat’. Dr. Steven Derksen had het indertijd al over ‘de huidige crisis in de opvoeding’. Deze crisis heeft zich de laatste decennia voortgezet. Derksen heeft terecht opgemerkt: ‘Kinderen die zonder voorbeeld of regels opgroeien, hebben niet geleerd te kiezen.’ Hij heeft verder uiteengezet: ‘Doordat een duidelijk levensperspectief en samenhangend normensysteem ontbreken, weten bijvoorbeeld vele ouders niet hoe ze hun kinderen moeten voorbereiden op een onzekere toekomst. Ook voelt men zich vaak niet meer opgewassen tegen de concurrentie van anderen (televisie etc.). Men gaat de verantwoordelijkheid uit de weg uit angst om voor ouderwets of conservatief te worden versleten. Men zegt ja en bedoelt eigenlijk neen. Daardoor is de opvoeding van veel kinderen te vrijblijvend geworden.’

 

De opvoeding van kinderen mag niet vrijblijvend worden

 

Een onderzoeker schreef over het probleem van de ‘afwezige’ aanwezige ouder. Zijn we er nog voor onze jongeren? Zijn we nog bereikbaar, ook op de momenten dat het ons niet uitkomt? Hoe vaak leven we, ook in het gezin, langs elkaar heen. Uit een onderzoek is zelfs eens gebleken dat de geïnterviewde echtparen gemiddeld nog slechts negen minuten per dag met elkaar spraken. Een ‘niet plaatsgevonden gesprek’ kan zeer ernstige gevolgen hebben, vooral voor kinderen die zich al onbegrepen en afgewezen voelen. Verder gebeurt het ook meer dan eens dat ouderlijke conflicten worden uitgevochten over de hoofdjes van hun kinderen.

 

Er zijn wanhopige berichten bekend van jongeren die een zelfmoordpoging hebben gedaan: Ineke (18): ‘Ik voelde me altijd anders dan de anderen, ik had weinig contact met mijn ouders, ze begrepen me niet.’ Anja (die op 15-jarige leeftijd een poging deed): ‘Bij ons leefde iedereen zijn eigen leven. Van een echt gezin kon je niet spreken.’ Loes (16), na haar derde poging: ‘Ik heb het gevoel dat ik thuis niet geaccepteerd word.’ Jaap (18), na een zoveelste poging: ‘Mijn moeder vroeg niet eens: Hoe gaat het nou? Of: Hoe voel je je nou?’

 

Er mag geen Emotionele verwaarlozing plaatsvinden

 

In onze opgejaagde consumptie- en prestatiemaatschappij zijn er veel onbetaalde rekeningen: de kinderen zijn vaak ‘het kind van de rekening’ geworden.

Prof. Dr. R. Diekstra geeft ons te kennen dat de emotionele verwaarlozing kan plaatsvinden, ‘bijvoorbeeld omdat de ouder het kind als ongewenst beschouwt, het ‘liever kwijt dan rijk is’ en dat meer of minder bedekt in zijn gedrag laat merken.’ Hij verklaart verder: ‘Emotionele verwaarlozing vindt in feite ook plaats wanneer de ouder één kind ten opzichte van de andere kinderen duidelijk achterstelt, bijvoorbeeld omdat het er minder leuk uitziet, minder intelligent is, of bepaalde gedragsproblemen oplevert.’

 

14.8 Gevoelens van afwijzing

Werken van de bekende bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) zijn in meer dan 100 talen uitgegeven. In het boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ streeft hij naar genezing voor de wonden van verwerping en schaamte. Ik dacht aanvankelijk zelf dat ‘veiligheid’ de eerste levensbehoefte van de mens is, maar ik denk sinds kort dat het ‘acceptatie’ is. Het afgewezen en niet geaccepteerd te zijn is vooral voor een jongere een diepingrijpende uiterst negatieve ervaring. Derek Prince heeft in zijn pastorale praktijk gemerkt dat verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing.

 

Door afwijzing ontstaan persoonlijke problemen en verslavingen

 

Ieder kind dat ter wereld komt, hunkert naar (ouderlijke) liefde, acceptatie en veiligheid. Zoals gelovigen zich veilig willen weten in Jezus’ armen, zo willen kleine kinderen zich veilig, geliefd en geaccepteerd weten in de armen van vader en/of moeder. Omdat in bepaalde westerse gebieden meer dan de helft van de huwelijken al eindigt in een echtscheiding, zijn er al wonden van afwijzing bij ouders zelf. Veel van deze ouders brengen gevoelens van afwijzing over op hun (jonge) kinderen. Derek denkt daarom ook ‘dat tenminste de helft van de mensen in de westerse wereld lijdt aan de één of andere vorm van afwijzing’.

 

Je kunt je op school afgewezen voelen, omdat je niet wordt geaccepteerd of gekozen wordt, of dat je zelfs gepest wordt. Het is nog erger als je voor je gevoel nooit liefde van je vader hebt ervaren of dat je moeder je eigenlijk niet wilde – dat je een ongewenst kind bent. Er zijn kinderen die van hun moeder uitdrukkingen hoorden zoals: ‘Was je maar nooit geboren’, of: ‘Wat doe je hier eigenlijk… ik kan je niet gebruiken… je zit bij me in de weg… jammer dat je er bent… hoepel toch op’.

Afwijzing is ‘het gevoel niet gewenst te zijn’. Je denkt dan dat mensen niet van je houden, dat ze je niet aardig vinden. Je voelt je buitengesloten, buiten de groep, of zelfs buiten je gezin. Je voelt je niet geaccepteerd en niet welkom.

Het gevoel afgewezen te zijn kan te maken hebben met een geschonden vertrouwen, dat je door iemand die je vertrouwde bedrogen bent. Vooral als je van jongs af aan al bent afgewezen, kunnen ook schuldgevoelens en gevoelens van schaamte bij je aanwezig zijn. Het is allemaal diep gegrift in je geest en in je psyche. Het maalt steeds maar weer in je gedachten. Het is daarom ook een goede voedingsbodem voor demonen om je geest nog verder te belasten en te kwellen.

Derek Prince schrijft: ‘Onze huidige maatschappij lijdt aan een steeds verder voortwoekerende ontwrichting van relaties. We leven in een tijd van gebroken beloftes. Misschien heb je zelf ook al eens in de vuurlinie gelegen, met als resultaat een litteken van afwijzing in je leven. Ik wil je aanraden uit te zien naar een zilveren randje om die donkere wolk.’

Derek verklaart ons: ‘Een kind dat weinig lichamelijke warmte of aanraking ervaart, zal gemakkelijk ten prooi vallen aan afwijzing.’ Hij geeft ons verder door: Als je vandaag de dag praat met kinderen die verbitterd en opstandig zijn naar hun ouders toe, dan hoor je vaak het verhaal: ‘Mijn ouders hebben me alles gegeven: kleren, een opleiding, een rijbewijs en een auto, maar ze hebben me nooit tijd gegeven. Ze gaven nooit zichzelf.

Dit is volgens mij de bittere reacties van jongeren tegenover oudere mensen, die we sinds de jaren ’60 (de Flowerpower tijd) regelmatig hebben zien terugkeren.

De Flowerpower beweging was een reactie op het liefdeloze materialisme. Veel van de jonge mensen, die zo verbitterd en opstandig waren, kwamen uit bevoorrechte, welgestelde gezinnen. Ze hadden alles gekregen, behalve liefde, en dat was nu juist waar ze het meest naar verlangden en wat ze nodig hadden.’ In deze beweging was er een geest van wrok, haat, bitterheid en opstandigheid tegen een verleden van afwijzing. Jongeren uit deze vluchtwereld kwamen ook terecht in de occulte sferen. Ze keerden zich tot valse goden, tot de paranormale wereld van demonen, om op deze wijze macht en controle te kunnen krijgen. Maar de wereld waar je op deze wijze controle over wilt krijgen, pakt je in… en krijgt spoedig de controle over jou. Zo zie je dat velen vanuit het machteloze gevoel van afwijzing de toevlucht hebben gezocht in de wereld van duistere, occulte machten. De toegangsdeur wordt vaak verschaft via de popmuziekwereld. In de revolutionaire popmuziek worden de gevoelens van afwijzing benoemd en de weg gewezen naar een occulte acceptatie.

 

In het handboek ‘Geboren om vrij te zijn’ van Wilkin van de Kamp komt ‘afwijzing’ naar voren als één van de invalspoorten voor demonische infiltratie. Als gevolgen van afwijzing worden in een neergaande spiraal genoemd: eenzaamheid, zelfmedelijden, ellendigheid, depressiviteit, wanhoop en (zelf)moord. Er wordt gesteld: ‘Afwijzing of verwerping kan omschreven worden als ‘het gevoel niet gewenst te zijn’. Het probleem gaat vaak terug tot een trauma in de kinderjaren. Twee wonden, die in nauw verband staan met afwijzing, zijn geschonden vertrouwen (door bedrog) en schaamte.’ Deze gewonde mensen voelen zich niet geaccepteerd.

In Spr.15:13 lezen we: ‘Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door het hartenleed wordt de geest verslagen.’

Wilkin leert ons verder: ‘Een gebroken geest heeft een verlammende werking op alle terreinen van het leven en opent in de geest de deur voor negatieve, verwoestende krachten, die iemands leven binnen komen om geleidelijk de touwtjes in handen te nemen en het leven te vernietigen.’

 

Door afwijzing kunnen jongeren anderen ook gaan afwijzen. Dit kan zover gaan dat het normale maatschappelijke leven wordt afgewezen en dat ze ook zichzelf afwijzen. Door zelfverwerping brengen ze op den duur zelf hun eigen leven in gevaar. De hopeloze bewijzen nemen helaas hand over hand toe in onze ‘eeuw van bezorgdheid’ en bij de ‘drop-outgeneratie’.

 

Waarom letten veel jongeren niet genoeg op hun geestelijke, psychische en lichamelijke veiligheid, door veel alcohol en drugs te gebruiken? Kijk eens terug naar wat ze hebben ervaren in hun gezin. Ik heb begrepen dat er bij meer dan 90% van hen die zijn opgenomen (geweest) bij St. De Hoop (om weer clean te worden) problemen thuis waren. Door allerlei botsingen, ruzies en afwijzingen proberen ze hun geluk en acceptatie te zoeken in de jongerenwereld van popmuziek en uitgaansleven. Ze zoeken naar een escape (een vlucht uit de werkelijkheid) achter een beeldscherm, in een computergame, bij hun digitale vriendengroep op Hyves, MSN of de vriendensite Facebook .

 

Afwijzing kan een blijvende innerlijke houding worden

 

Derek Prince verklaart verder: ‘Afwijzing is niet alleen kwaadaardig op zichzelf, maar het opent ook de deur voor verschillende andere negatieve, verwoestende krachten, om iemands leven binnen te komen en geleidelijk aan zijn of haar leven over te nemen.’ Er is nogal eens bevrijding nodig van de geestelijke gevolgen van afwijzing. Derek leert ons verder: ‘Afwijzing kan een verborgen, innerlijke houding zijn, die we met ons meedragen. Het probleem ligt op het gebied van de geest. De ervaring heeft me geleerd, dat iedere negatieve emotie, reactie of houding, die blijft aanhouden, gepaard gaat met een daarmee overeenkomstige geest. Achter angst zit een geest van angst; achter jaloezie zit een geest van jaloezie en achter haat schuilt een geest van haat.’

Het komt erop neer dat iemand, die er niet in slaagt zich te ontrekken aan de blijvende gevoelens van afwijzing en boosheid hierover, hiermee een deur opent voor een geest van afwijzing en een geest van boosheid. In zo’n situatie kan er ook gemakkelijk een demon van jaloezie intrek hebben genomen in een afgewezen persoon. Als het dwangmatig wordt, terwijl er geen psychische of lichamelijke oorzaken zijn, is het vaak een zaak van demonische belasting of gebondenheid. Er is dan bevrijdend gebed nodig in de Naam van de Heere Jezus Christus. Als je van de haat en jaloezie vanwege afwijzing niet wordt bevrijd, blijft het voortwoekeren in je leven. Het kan dan zijn dat zij die je hebben afgewezen al overleden zijn, maar dat je deze haat en jaloezie gaat richten tegen anderen, zelfs van je nageslacht. Het kan dan een erfelijke belasting en vloek worden tot in het verdere nageslacht. We weten dat God de misdaden van het voorgeslacht bezoekt aan het nageslacht. Bij geloof en bekering geldt het, ‘dat Hij barmhartigheid doet aan duizenden van hen, die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden’ (zie Ex.20:5-6).

    

Hadden veel ouders maar niet zoveel aan hun eigen (zakelijke) belangen gedacht, en hadden ze maar tijdig ingezien dat ze bezig waren om hun ‘opstandige kind’ van zich af te stoten en los te laten in ruige wereld van manipulatie en duisternis. Ik denk dat veel christelijke ouders op het gebied van de opvoeding zelf ook de hand in eigen boezem moeten steken. Ik in ieder geval wel! Je wordt door schade en schande wijs… maar het kan wel pijn blijven doen, vooral als de gevolgen zichtbaar blijven. In de opvoeding wordt veel eigenwijsheid en hoogmoed afgeleerd.’

 

Toon tastbare en zichtbare liefde!

 

Het kan ook zijn dat ouders niet in staat zijn om tastbare en zichtbare liefde te tonen, omdat hun ouders dit ook niet konden naar hen toe. Derek sprak iemand, die hem vertelde: ‘Ik denk wel dat mijn vader van me hield, maar hij wist gewoon niet hoe hij dat moest laten zien. In zijn hele leven heeft hij me nooit op de knie genomen; hij heeft nooit iets gedaan om me te laten voelen, dat hij van me hield.’

In zulke gevallen kan het gebeuren dat het kind denkt: ik ben ongewenst. Bij meerdere negatieve gebeurtenissen in zijn leven kan het voor hem dan een neergaande spiraal van depressie of agressie worden, die in sommige gevallen zelfs eindigt in zelfmoord. Wanneer ouders bepaalde kinderen voortrekken of meer complimenten geven, kan er ook gemakkelijk een diepgaand gevoel van afwijzing ontstaan bij een achtergesteld kind. Derek vertelt ons verder dat een moeder eens haar lievelingdochter hoorde huilen in een kamer. Ze riep: ‘Ben jij het schatje?’ Uit een andere kamer klonk de teleurgestelde stem van de andere dochter: ‘Nee, ik ben het maar.’ Gelukkig kwam de moeder daardoor tot inkeer en ging ze eraan werken om de schade te herstellen.

 

14.9 Geen afwijzing… maar acceptatie!

Let op de gevoelens van afwijzing! Zorg dat ze zich geaccepteerd voelen, dat ze erbij horen. Ik denk dat ‘zich geaccepteerd voelen’ de eerste levensbehoefte is. Daarna komen veiligheid, drinken en eten, enz.

Jongeren voelen zich vaak afgewezen door ouderen, omdat ze maar niet kunnen voldoen aan de prestaties, regels, normen en waarden, die van hen worden geëist. Liefdevolle aandacht voor jongeren is absoluut nodig! Zijn er wel genoeg warme christelijke gezinnen en gemeenschappen, waar jongeren zich heerlijk thuis voelen, waar ze zich veilig en geaccepteerd weten?! Vroeger was er een sticker op auto’s in de VS, waarop stond: ‘Wanneer heeft u uw kinderen voor het laatst geknuffeld?’ Volgens Derek Prince mochten ze deze autosticker wel opnieuw uitgeven.

Hoeveel aandacht geven we onszelf en hoeveel aandacht onze jongeren? We moeten op dit punt allen wel de hand in eigen boezem steken. Bekering is nodig!

Zijn onze eigen emotionele beschadigingen van vroegere afwijzing er soms niet de oorzaak van dat we het nu zo vaak ook verkeerd doen. Is er een gefrustreerde houding naar onze kinderen, omdat we willen dat zij het beter gaan doen dan wij in het verleden? Opvoeden is de strijd tegen jezelf voortzetten in je kinderen, maar dat is geen vechten met de botte bijl.

 

De liefde van Jezus

maakt jongeren innerlijk zacht en vatbaar

 

Hard wettiscisme zal ze harder maken, maar de liefde van Jezus zal ze innerlijk zacht en vatbaar maken. Wij hebben dit de laatste tijd al veel zien gebeuren bij de jongeren tijdens de Bijbelstudiesamenkomsten. Onder deze jongeren zijn emotioneel beschadigde jongeren, mede door het eerder genoemde gedrag van ouderen. Ik hoor helaas ook regelmatig van beschadigingen op seksueel gebied. Dit komt dus ook voor in de rechtse reformatorische kringen, door ouderen, die een vreselijk dubbelleven leiden. Je ziet hierin waartoe een dubbele identiteit kan leiden. Het is hierbij opvallend dat de misdadigers vaak autoritair zijn ingesteld, waartoe uiterlijk wettiscisme het onrecht moet camoufleren.

 

Satan en zijn demonen zijn wettische geesten. Het zijn kritische aanklagers van de broederen. Zij gaan zelf voortdurend de mist in en beschuldigen mensen. Demonen zijn angstige en boosaardige identiteiten. Op wettisch gebied zijn ze dus goed thuis. Als je jezelf op dit gebied begeeft, loop je risico’s om door de boze geesten te worden beïnvloed en aangepakt.

 

Op wettisch gebied zijn boze geesten actief

 

De wet werkt toorn en frustraties. Je kunt er niet aan voldoen, je voldoet niet, je mislukt, je raakt steeds weer gefrustreerd over jezelf en anderen. Je wordt kritisch, je raakt depressief of agressief. Dit staat allemaal tegenover het liefdevolle en helende werk van Jezus Christus.

Een gelovige behoort te leven vanuit de principes van de Bergrede. Wettische principes zijn juridisch: beschuldigend en vergeldend. Evangelische principes zijn liefdevol en medisch: die zijn helend en bieden vergeving. Zoek je naar vergelding of vergeving? Ben je juridisch of medisch bezig?

 

We moeten gemotiveerd worden door de liefde van Christus, om zo bewogen te zijn over onze jongeren. Er dient bij ons een open deur voor onze jongeren te zijn, zodat ze met al hun (geestelijke) vragen en problemen bij ons terecht kunnen. Zij ze soms te onbelangrijk voor ons? Hebben we ‘belangrijker zaken’ aan ons hoofd, die meer te maken hebben met onze baan, carrière, hobby’s, kerkelijke functie en ontspanning? We zullen dan meer gaan verliezen dan ons lief is!

 

14.10 Let op het liefdevol handelen van Jezus Christus

Jezus Christus heeft wel aandacht voor ons! Hij klopt aan de deur van jouw hart. Hij zoekt ons behoud. Hij zegt ook tegen jou: ‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij!’ (Openb.3:30).

Jezus komt ook tot je om jouw problemen op te lossen. Hij herstelt je van jouw negatieve gevoelens van afwijzing, angst en boosheid. Hij zoekt de eenlingen op en maakt iets moois van ze.

 

Jezus zoekt de eenlingen op

en maakt iets moois van ze

 

Het is opmerkelijk dat Jezus Zich in het bijzonder bemoeide met ‘eenlingen’, die werden afgewezen door de leiders van de Joden. Zondaren en tollenaren kwamen tot Jezus, om Hem te horen. (Luk.15:1). In Joh.4 gaat het over Jezus en de Samaritaanse vrouw. In Joh.5 gaat het over Jezus en de lamme te Bethesda, die geen mens had om hem in het badwater te werpen. Op andere plaatsen gaat het over Jezus en Zacheüs de tollenaar, Jezus en de vrouw die in overspel was gegrepen, Jezus en de blindgeborene.

En… de barmhartige en in liefde bewogen Heiland werd Zelf ook afgewezen door de (leidinggevende) Joden. Jezus komt in Zijn reddend en helend Evangelie tot ons vol liefde. Hij is met innerlijke ontferming over ons bewogen. Hij komt tot ons om ons te herstellen, te helen en te vormen naar Zijn eigen heerlijke beeld. de volgende bekende zegenbede is voor ons allen belangrijk:

 

‘O Vader, dat Uw liefde ons blijk,

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk,

O Geest, zendt Uwe troost ons neer,

Drie-enig God, U zij al de eer!’

 

14.11 Afgewezen mensen werden door Jezus opgezocht

De Heere Jezus had dus in verhouding vaak pastorale en bevrijdende gesprekken met ‘afgewezen’ en door andere niet geholpen eenlingen.

Jezus bracht bij de Samaritaanse vrouw haar zonden en problemen aan het licht (Joh.4:17-18). Als het lek werd boven water wordt gebracht, kan het worden hersteld. Haar schuld was ook haar probleem. Ze ging alleen, op een heet moment van de dag water halen. Blijkbaar ontweek hierdoor andere mensen. Het ligt voor de hand dat ze zich schaamde wegens haar zondige verleden en leven. Uit vers 29 kunnen we afleiden dat ze zich van haar schuld bewust was. Ze getuigt daar tegen de mensen van de stad: ‘Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus?’ Als we onze schuld oprecht mogen belijden, kan het ook komen tot het belijden van onze Zaligmaker, Die ons ook weet te herstellen van negatieve (schuld)gevoelens. Bij Jezus is vergeving, genezing en herstel!

 

De (gedeeltelijk) verlamde man bij Bethesda lag daar al 38 jaar te wachten op hulp en genezing (Joh.5:5). Hij had niemand om hem in het badwater te werpen, zodat hij bij de wonderlijke beroering van het water gezond zou kunnen worden. Het is een ernstige vorm van afwijzing als je er niet bij hoort, als niemand je helpt in zo’n erbarmelijke situatie. Hoogstens werd hij er gebracht (of ‘gedumpt’), maar verder niet werkelijk geholpen. Hij mocht 38 jaar toekijken hoe anderen ‘vlak voor zijn neus’ werden genezen. Kan het erger? Jezus zocht deze vergeten ‘ellendige eenling’ op en genas hem. 

De blindgeborene uit Joh.9 moest ook lijden onder afwijzing. De Farizeeën uitten hun boosheid over de genezing door Jezus tegen de blindgeborene. Vol verachting voegden ze hem toe: ‘Jij bent geheel in zonden geboren, en leer je ons?’ We lezen verder in Joh.9:34, dat zij hem uit de synagoge wierpen. Dit is wel een heel erge vorm van afwijzing, dat ze deze aangeboren blindheid zagen als een straf van God. Ze zeiden daarmee tegen hem, dat hij daardoor ook door God afgewezen was. Daarna heeft Jezus deze man speciaal opgezocht, tot geloof in Hem gebracht en gesteld boven de geestelijk blinde Farizeeën. Hij werd door Jezus aanvaard en verhoogd!    

Jezus Christus is gekomen om te verlossen, te bevrijden, te herstellen en te genezen. Hij heeft de gehele mens op het oog, om er iets heel moois van te maken… tot eer van God en tot acceptatie en zaligheid van afgewezen zondaren.

 

14.12 De goede Herder accepteert vermoeide schapen

We lezen in Matth.9:36 over Jezus: ‘En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.’ Hierbij wordt de sterkste uitdrukking voor medelijden in het Grieks gebruikt. Volgens de Studiebijbel wordt (in de Bijbel) ‘gezegd dat Jezus Zich ontfermde over pijn en ziekte, over lijdende en bezeten mensen, over treurende en hongerende en over eenzame en verdwaalde mensen’. Dit is een geweldig bemoedigd gegeven! Hierin mogen we een blik slaan in het liefdevolle, herderlijke hart van Jezus Christus, Die is gekomen om de hele zondige en zieke mens te bevrijden, te herstellen en te genezen. Ook op psychisch en geestelijk gebied is Hij gekomen om weer heel en gelukkig te maken.

 

Vanuit het Grieks lezen we in Matth.9:36 dat deze mensen als schapen zonder herder waren, die waren afgemat (en afgetobd) en neergeworpen. Afgemat betekent vanuit het Griekse grondwoord: zonder kracht, zwak, vermoeid zijn. Voor afgetobd wordt gebruikt ‘eskulmenoi’ (voortgejaagd) wat ook weer betekent ‘gevild zijn, gewond zijn, geplunderd zijn en vermoeid zijn’. Voor neergeworpen mag je onder meer vertalen ‘aan de kant geworpen’.

In deze tekst gaat het erover dat de scharen zo vermoeid en belast waren vanwege de zware lasten, die door hun religieuze leiders op hen waren gelegd.

 

De bewogen goede Herder

accepteert behoeftige gelovigen

 

Jezus wordt hierin getoond als de liefdevolle, bewogen goede Herder, Die deze schapen om Zich heen verzamelt en de behoeftige gelovigen volledig accepteert!

Ik denk echter ook dat in deze tekst afgewezen personen worden getekend. Als je jezelf afgewezen voelt, weet je van innerlijke vermoeidheid; je voelt je ook als opgejaagd wild, dat uit de buurt moet blijven, weggejaagd en beschadigd wordt. Ze hebben je ook ‘geplunderd’ van je waardigheid, van een positief zelfbeeld, van gevoelens van ‘erbij te mogen horen’, aanvaarding en ‘geaccepteerd te zijn’. Je voelt je niet geliefd, maar aan de kant geworpen als onbruikbaar vuil.

 

Valse schuldgevoelens staan

vergeving en acceptatie in de weg

 

En als je er geloof aan hecht, aan wat ze allemaal van je denken en over je zeggen, ga je ook nog gebukt onder valse schuldgevoelens en schaamte. Schuldgevoelens zijn goed als ze je zo snel mogelijk tot de vergeving in Jezus Christus brengen. Valse schuldgevoelens worden echter door satan en zijn demonen gebruikt om je te kwellen en juist van vergeving en acceptatie weg te houden. Satan is een wettische boze geest, dat wil zeggen dat hij zich beweegt op het gebied van zijn eigen wettische gerechtigheid en vergelding. In de Bijbel zie je dat hij mensen als schuldigen wil aanwijzen en zijn invloed wil laten gelden, zoals bij Job en Jozua de hogepriester (Zach.3). Hij wijst wellicht op verkeerde bijbedoelingen en vuile klederen, zodat hij kan beschuldigen. Hij wil ook jou de schuld geven van het onheil dat je overkomt. Hij wil je laten geloven dat je door je eigen schuld lekker een dikke bult hebt. Hij kwelt zelfs gelovigen met schuldbesef en twijfel, terwijl er bij de goede Herder juist vergeving, vrijheid, acceptatie en zekerheid is. Een gelovige, die zich geaccepteerd voelt, beweegt zich op het gebied van de genade en de vergeving.

 

Als iemand gelovig door Jezus tot God mag komen, geldt voor hem wat we lezen in Ef.1:6, namelijk, dat Hij ons ‘heeft begenadigd in de Geliefde’. In The New King James version lezen we: ‘By which He made us accepted in the Beloved.’ Een gelovige mag weten dat God hem heeft aanvaard in Jezus, de Geliefde.

Aanvaarding of acceptatie staat tegenover afwijzing. Als je aanvaard bent door God, sta je bij Hem volop in de gunst. Zoals ook Jezus met het door Hem gebrachte offer door God is aanvaard, zijn ook de gelovigen in Hem door God aanvaard.

Wat een heerlijke oplossing wordt ons dan aangewezen voor onze gevoelens van afwijzing. Een niet door zijn ouders geaccepteerde gelovige mag dan weten wat we lezen in Ps.27:10: ‘Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.’

 

Als je jezelf niet geaccepteerd en zelfs afgewezen voelt, wil ik je bemoedigen met de nodigende woorden van Jezus in Matth.11:28: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

 

Volgens Derek Prince ligt Gods antwoord voor jouw afwijzing in het feit, dat Jezus onze zonde droeg en onze afwijzing onderging, waardoor Hij de deur voor onze acceptatie opende. Dat je dan bent ‘aanvaard in de Geliefde’ (Ef.3:6), is Gods antwoord. Derek verklaart hierbij: ‘Zijn genezing voor afwijzing is dat je gaat beseffen, dat Jezus jouw afwijzing heeft gedragen, zodat jij Zijn acceptatie kunt ontvangen.’

 

Het antwoord voor onze afwijzing

ligt in de acceptatie in Jezus Christus

 

Jezus is de goede Herder Die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’ (Joh.10:27).

Wil je van je duistere, negatieve gedachten worden verlost? Wil je heerlijk in het bevrijdende licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen? Volg dan Jezus! Hij zegt ook tot jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ (Joh.8:12).

 

 

14.13 Persoonlijke ervaringen

Ik voelde me indertijd geroepen en bewogen om een dringende oproep tot reformatorisch Nederland te doen in het boek ‘Ontwaakt!’ (1997).

 

                                                              

 

Een verdere oproep tot reformatie heb ik gedaan in het boek ‘Opwekking tot reformatie’ (1999). Deze boeken heb ik geschreven vanuit de liefde tot het behoud reformatorische christenen (waartoe ik zelf behoor). Deze Bijbelgetrouwe christenen hebben behoefte aan het reddend Evangelie van Jezus Christus (hoe ze dit dan ook ervaren of beseffen). Ik verlang naar opwekking, opbloei en geestelijke groei bij de christenen in Nederland, zodat ze ook naar buiten toe zullen gaan getuigen.

 Ik heb daarin dus gezocht naar een geestelijk opleving en hervorming binnen onze reformatorische gezindte. Een deel was het er hartelijk mee eens, maar een ander deel heeft me dit niet in dank afgenomen. In mijn optreden heb ik toen ook niet altijd verstandig en voorzichtig genoeg gehandeld. De weerstanden en het versterken van de standpunten waren voor mij en anderen teleurstellend. Ik vond het erg verdrietig dat mijn bedoeling door een deel van de doelgroep niet werd begrepen en juist zulke weerstanden opriep. Hierdoor raakte ik emotioneel beschadigd.

 

Op een gegeven moment bevond ik mij diepbedroefd in een leeg schoollokaal. Toen kwam er een gedeelte van een Bijbeltekst in mijn gedachten: ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen’ (uit Zach.4:6). Ik zag toen in dat ik ook hoogmoedig was geweest in mijn pogingen en het teveel in eigen kracht en ‘ijverig geweld’ had willen doen. (Ik deed het ook wel uit liefde tot God en mijn naasten binnen onze kring.)

Daarna moest ik met een burn-out nederigheid en afhankelijkheid gaan leren. Ik heb toen mijn werk als godsdienstdocent op school verricht. Daarbij heb ik mij zoveel mogelijk wachtend, nederig en lijdzaam opgesteld. Ik volgde wel de pogingen die anderen nog deden met blijdschap, hopend op zegen.

Eerst was ik verdrietig over het verkeerde in mijn aandeel, maar daarna werd ik

vertroost met het tweede deel van de tekst: ‘maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen’. Daarom ben ik ook verwachtend naar wat de HEERE zal doen en wil ik mij nederig en afhankelijk van Hem opstellen.

 

Het lukte mij niet om volledig te herstellen. Zo’n tien jaar lang heb ik een belasting ervaren, waardoor ik met moeite lange stukken tekst kon lezen.

Ik heb toen jarenlang een medicijn moeten gebruiken om goed te kunnen slapen. Er was therapie nodig om mijn spierspanning te verminderen. Het was voor mij dus geruime tijd onmogelijk om nog een boek te schrijven. Vanuit de kelder van mijn bewustzijn moet er jarenlang een geestelijke en/of psychische belasting zijn voortgekomen, die mij weerhield. Ik wilde alle negatieve, teleurstellende gedachten wel van mijn afwerpen, maar het lukte mij niet in eigen kracht. Ik wilde innerlijk vrij zijn, om te mogen dienen in Gods Koninkrijk, maar ik kwam er vanuit mezelf niet uit. Ik was mij niet bewust van een mogelijke occulte of demonische belasting, die dus ook bij gelovigen kan voorkomen. Ik wist daar weinig of niets van. Inmiddels heb ik mij er achteraf in verdiept… en weet ik beter.

 

In de Bijbel lezen we van de discipelen, dat de satan hen zeer had begeerd te ziften als de tarwe (Luk.22:31). Tegen Petrus sprak Jezus verder (in vers 32): ‘Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.’  De Heere liet ook toe dat ‘een engel van de satan’ Paulus met vuisten sloeg, opdat hij zich niet zou verheffen (2 Kor.12:8). Afgezien van hoe we dit moeten zien, mogen we aannemen dat de duivel of demonen negatieve invloed kunnen (en zelfs mogen) uitoefenen op gelovigen. We zien dit ook bij Job en andere Bijbelheiligen. We weten ook dat Luther bijzonder is aangevallen door de duivel.

Ik denk dat het goed is dat we als gelovigen worden gekastijd (onderwezen) en getuchtigd (geïnstrueerd). Het is nodig dat we steeds weer opnieuw worden gereinigd, om nederig en afhankelijk voor de Heere te mogen leven.

 

Het is goed dat gelovigen door beproevingen

 worden gereinigd en onderwezen

 

Niettemin geloof ik dat ik persoonlijk behept ben geweest met een occulte belasting, die zo’n tien jaar lang een negatieve invloed op mijn functioneren heeft uitgeoefend. Ik denk dat dit een leerschool voor mij is geweest, om nederigheid, afhankelijkheid en ook dankbaarheid te leren… dankbaarheid over Gods leiding en over wat Hij voor mij heeft willen doen!

 

14.14 Bevrijding van een occulte belasting

Ik mag geloven en heb duidelijk ervaren dat de Heere mij op een bijzondere wijze heeft willen bevrijden uit deze belasting (wat het dan ook is geweest).

Hieronder lees je hoe dit is gebeurd.

 

Op 30 december 2008 kreeg ik bezoek van drie broeders van st. Heart Cry. Zij kwamen mij geestelijk bemoedigen. Aan het eind van het gesprek heeft Arjan Baan met ons en voor mij gebeden. Ik weet inmiddels dat de Heere dit bezoek en het contact met deze mensen voor mij heeft willen zegenen. Vanaf dat moment ben ik van mijn belasting bevrijd. De belasting en de vermoeidheid na bepaalde inspanningen is van mij afgenomen. Mijn geestelijk leven is hierdoor weer opgebloeid. Ik heb het ervaren het dat de HEERE mijn jeugd heeft vernieuwd als van een arend.

 

De HEERE kan onze jeugd vernieuwen als van een arend

 

We lezen hiervan in Jes.40:29-31: ‘Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte aan die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen; maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moe worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.’ In Ps.103:5 lezen we verder: ‘Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’ Tot nu toe heb ik zaken hieruit persoonlijk mogen ervaren.

Dit is onverdiende genade!

Ik heb in 2009 weer de kracht en inspiratie ontvangen om nieuwe tekst te typen en boeken te vervaardigen. Ik mag dit met dankbaarheid en geestelijke blijdschap doen.

 

14.15 Wachten op instructies

Niet zolang voordat de mannen van Heart Cry me kwamen opzoeken in Zeeland, sprak ik met mijn vrouw over mijn zoeken naar Gods leiding in mijn leven. Al geruime tijd werd ik bepaald bij enkele Bijbelteksten in mijn Engelse Bijbel. Ik lees voor mezelf en voor persoonlijke Bijbelstudie meestal in mijn Engelse Bijbel. Ik verwacht al langere tijd de vervulling van de volgende teksten (met de verdere betekenis): Spr. 4:12-13: ‘When you walk, your steps will not be hindered, and when you run, you will not stumble. Take firm hold of instruction, do not let go; keep her, for she is your life.’

Ik ben dus al geruime tijd op zoek naar verdere instructies. Hieraan moet ik blijven vasthouden. Verder werd ik hierop aansluitend bepaald bij  Ps. 119:45:

 ‘And I will walk at liberty, for I seek  Your precepts.’ Bij ‘at liberty’ wordt verklaard: ‘in a wide place’. Er wordt ook naar Spr. 4:12 verwezen.

Ik nam na het bezoek van de drie broeders het boek ‘Basislessen Geestelijke Groei’ (van St. Heart Cry) door en stuitte tot mijn verbazing op Box 20.1 ‘Wachten op instructies’ (blz. 217). Daarna las ik Spreuken 1, waar ik juist aan toe was in mijn Engelse Bijbel.

Daar begint het al in de verzen 2 en 3: ‘To know wisdom and instruction, to percieve the words of understanding, to recieve the instruction of wisdom…’  Ja, wat is wijsheid? wat is leiding?’

 

Ik ben blijven nadenken over verdere instructies. Ik wil opmerken wat de Heere spreekt.

Tijdens een bijbelstudie in Kapelle op 6 januari 2009 werd Psalm 107 behandeld. We eindigden deze Psalm met vers 43: ‘Whoever is wise wil observe these things, and they will understand the lovingkindness of the Lord.’ 

Op 10 januari las ik Spr. 15:33: ‘The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility.’ Verder las ik in Spr. 16:3: ‘Commit (roll) your works to the Lord, and your thoughts will be established.’  In vers 6b lezen we vervolgens: ‘and by the fear of the Lord one departs evil.’ Vers 9 gaat verder over dit onderwerp: ‘A man’s heart plans his way, but the Lord directs his steps.’ En ook vers 17a kun je erbij betrekken: ‘The highway of the upright is to depart from evil.’ Je kunt verder ook het verband lezen. Uiteindelijk kunnen we in Spr. 19:20-21 ook nog leren: ‘Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. There are many plans in a man’s heart, nevertheless the Lord’s counsel – that will stand.’

 

De instructie vanuit de Spreuken is duidelijk: ‘nederigheid gaat voor de eer’. Verder dienen wij te leven in de vreze des Heeren, wijkende van het kwade, terwijl wij onze werken in de hand van de Heere moeten geven. We mogen onze werken en wegen op de HEERE wentelen, zoals we lezen in Ps. 37:4 en 5: ‘En verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’ (Zie verder Ps. 37:3-7a.)

 

Het is heerlijk om instructies en inspiratie

 te ontvangen vanuit Gods Woord

 

Het is een heerlijk iets om instructie en inspiratie te ontvangen vanuit Gods Woord. Je mag hierin de aanwezigheid en leiding van de Heere ervaren. Je mag dan weten dat Gods Woord vastigheid en kracht geeft. Het vaste geloof in Jezus Christus, als onze Heer en Beschermer, geeft je een veilig gevoel tegenover de aanvallen van satan en zijn demonen.

 

14.16 Herstel van emotionele beschadigingen

Precies een jaar nadat ik ben bevrijd van mijn occulte belasting heb ik op 30 december 2009 tijdens een jongerenconferentie in Zeeland een toespraak mogen houden over ‘de geestelijke strijd – interne problemen en bevrijding’. Verschillende leiders hebben daar toespraken gehouden over het komen tot geloofszekerheid, de geestelijke wapenrusting en het leven in heiligmaking. Daarbij werd en veel gezongen, deden we in kleinere groepjes Bijbelstudie en waren er persoonlijke getuigenissen. Tijdens deze conferentie is er een opmerkelijk rijke zegen geweest.  Een aantal aanwezigen werd geestelijk aangeraakt. Zij mochten zien op de liefde van Jezus Christus en kwamen tot meer geloofszekerheid. Sommigen werden tijdens de conferentie verlost van boze beïnvloedingen, als gevolg van (emotionele) beschadigingen. Anderen vonden verlichting in hun gevoelens van innerlijke pijn en afwijzing. De vrijheid in Christus werd ervaren.

Ik kwam er tijdens deze conferentie achter welke occulte belasting ik voorheen heb gehad: het was een geest van angst. Sommigen op de conferentie waren bezet met een geest van boosheid, maar ook van angst. We zijn er op 30 december op doorgegaan. Emotionele beschadigingen blokkeren de vooruitgang in het geestelijk leven.

Emotionele beschadigingen blokkeren

de vooruitgang in het geestelijk leven

 

Geestelijke groei wordt tegengehouden door twijfel, geestelijke gebreken en psychische problemen.

Als je bevrijding nodig hebt van een belasting of zondige verslaving, blijf dan niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Erken en beken het eerlijk. Vraag om hulp en gebed. De Heere heeft mij niet hulpeloos laten varen… Hij laat niet varen de werken van Zijn handen (zie Ps.138:8). Samen in de Naam van Jezus Christus mogen we bidden en bevrijding verwachten!

 

Ik weet dat we zonder onze Koning geen kracht en inzicht hebben.

Ik weet dat gelovigen door demonen worden belaagd, beïnvloed en belast.

Ik weet ook dat de Heere hierin op het gelovig gebed bevrijding geeft.

 

Zonder onze Koning hebben we geen kracht en inzicht

 

Jezus zegt ook tegen de gelovigen afzonderlijk: ‘Indien je in Mijn woord blijft, zo ben je waarlijk Mijn discipel; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal je vrijmaken. Indien de Zoon je zal vrijgemaakt hebben, zo zul je waarlijk vrij zijn.’

(Zie Joh.8:31, 32, 36.)

Mijn gelovige medestrijders, ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen’ (Gal.5:1).