Reformatorische oproep om samen te zoeken naar eenheid

Copyright: Jan A. Baaijens, www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

    

De liefde moet weer tot bloei komen

Ik denk dat het goed is dat de roos het symbool wordt voor christenen die naar onderlinge liefde en eenheid zoeken binnen de reformatorische gezindte.

Oprechte christenen hebben al lang genoeg geleden door de onderlinge verdeeldheid. Veel christenen gaan al jaren gebukt onder gevoelens van afwijzing. Kerkelijke afwijzing grijpt diep in. De barsten in het kerkelijk leven, hebben zich uitgebreid naar de gezinnen en hebben uiteindelijk het geestelijk leven aangetast van heel wat gelovigen. Hier moet een einde aan komen! 

Er moet een einde komen

 aan de onderlinge verdeeldheid! 

Zonen van hetzelfde huis moeten weer als broeders kunnen samenwonen. We lezen in Ps.133:1: ‘Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.’ David besluit deze psalm met de belofte: ‘Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.’ We kunnen dus de zegen van God mislopen door onderlinge verdeeldheid. Laten we elkaar daarom (weer) de hand geven. 

 

Als je op de foto aanklikt, kun je deze groter maken, zodat je een helderder panorama krijgt. Door samen te werken krijg je betere inzichten en mooiere uitzichten. Als je op het pijltje (linksboven) terug klikt, komt je weer bij de tekst.

 Zoek naar liefde en eenheid

We moeten samen in de bres gaan staan voor onderlinge eenheid en liefde. Daardoor kunnen we de vijanden verdeeldheid en onenigheid doeltreffend verslaan. De roos van de liefde is een schot in de roos. Daardoor kun je de haat en onenigheid overwinnen. Eenheid lost de onenigheid op. Boosheid, afgunst en angst worden door liefde en eenheid verslagen. 

Liefde en eenheid zijn de speerpunten

van het Evangelie van Jezus Christus

Jezus heeft door Zijn lijden en sterven de wet vervuld en de weg naar liefde en eenheid geopend. Hij heeft het nieuwe gebod van de liefde aan de gelovigen gegeven. Liefde is het grote kenmerk van de gelovigen en eenheid is de aantrekkingskracht van de christelijke gemeenten. 

De roos van de liefde en blijdschap

Wil je geestelijk tot bloei komen en de liefde van Jezus uitstralen? Verlang je ook naar geestelijke bloei en eenheid in de gemeente? De HEERE heeft Zijn volk Israel indertijd verlost en bijeengebracht. Hij maakte daarin Zijn beloften waar. We lezen ervan in Jes.34:16: ‘Zoek het na in het boek van de HEERE en lees: niet een van hen zal er ontbreken, zij zullen elkaar niet missen, want Mijn mond heeft het zelf geboden en Zijn Geest Zelf zal hen bijeenbrengen.’

Dit hebben wij in de reformatorische gemeenten ook nodig. Mis je geestelijke broeders en zusters? Hoe is het gekomen dat je elkaar kunt missen? Door een leerverschil? Wie heeft bedacht? Is het belangrijker dan het gebod van ‘liefde en eenheid’. Is het belangrijker dan het verlangen van Jezus? Waarom Is er een droevige scheiding gevallen? Hoe ben je van elkaar vervreemd? Waarom hebben we er een wildernis van gemaakt en leven we apart van elkaar in dorre plaatsen?

Als de Geest van God erbij komt, willen jullie elkaar niet meer missen. En we zullen elkaar dan ook niet missen (Jes.34:16). Geen voormalige dissident zal er dan ontbreken. Hoeveel mensen ontbreken er al aan het avondmaal? Hoeveel dorre plaatsen zijn er in de gemeente ontstaan? Hoeveel rozen zijn er al door droogte en dorheid verwelkt? Hoeveel mooie rozen zijn er in de bloei vertrapt?

Laat je bemoedigen door Jes.35. Lees het maar voor jezelf. Daarin zien we de overvloedige zegen van de HEERE. Als deze stromen van zegen tot ons komen, mogen we onze heerlijk verblijden in de geestelijke opwekking! We lezen in Jes.35:1-2: ‘De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God.’

Zoek je hierin ook naar de eer en glorie van God? Wil je Zijn heerlijkheid zien?

Als een roos van Sharon

Door Wie en hoe zullen we dit in de reformatorische en evangelische gemeenten kunnen ontvangen? Door de Vriend van zondaren en de Bruidegom Jezus Christus! Door Zijn liefde zal Hij al Zijn kinderen tot Zich trekken. Aan Zijn voeten zullen ze ook elkaar vinden in de nabijheid van de Heiland. In Hooglied 2:1 zien we heerlijke vergelijkingen in de woorden: ‘Ik ben een roos van Sharon, een lelie uit de dalen.’ Er zijn uitleggers die Jezus daarin verklaren als een roos en een lelie. Andere verklaarders zien daar de bruid of de gelovige in. In het tweede vers wordt de bruid vergeleken met een lelie tussen de distels of doornen. Je kunt het ook zo zien: Jezus is het Licht der wereld, maar door Hem zijn de gelovigen ook het licht der wereld. Door in Jezus te zijn en te blijven kun je worden als een aantrekkelijke roos van Sharon en een mooie lelie onder de doornen.   

Hoeveel lijken wij al op Jezus?

Hoe vaak hebben wij al biddend de zegen in de kerk ontvangen: ‘O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk’? Wij behoren het heerlijke beeld van Jezus te vertonen. Hij is als die prachtige roos van Sharon, die uit een dorre plaats tevoorschijn kan komen. Hij is als een wortel uit dorre aarde opgeschoten (Jes.53:2). Ongelovigen zien Zijn schoonheid niet, maar voor de gelovigen is Hij ‘blank en rood’ en Hij draagt de banier (of vaandel) boven tienduizend uit (Hoogl.5:10). Hij steekt dus heerlijk boven ‘de lelies onder de doornen’ uit. Maar wij moeten wel op Hem gaan lijken en worden als een roos en een lelie.

Verspreiden wij al de liefelijke geur van Christus? We worden er op gewezen in Ef.5:1-2: ’Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God’.

          

Hoe kunnen wij de boodschap van Jezus als een liefelijke geur? Paulus getuigt ervan in 2 Kor.2:14: ‘En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus…’ (zie verder in de tekst) Merken andere dat wij iets hebben van Zijn zalving?

Het gebod van de liefde

Jezus leert ons in Joh.13:34 ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’

In Joh.15 geeft Hij Zijn discipelen weer het gebod van de liefde door. Dat is de heerlijke vrucht van de Wijnstok. De liefde van de ware Wijnstok is de voedzame levenskracht voor de ranken. Het is ook de stuwende bron voor de andere vrucht van de Geest. In Gal.5:22 wordt de vrucht van de Geest genoemd: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ Het kan niet anders dan dat de volwassen gelovigen, die vervuld zijn van deze vrucht, zeker ook naar eenheid zoeken met andere christenen.

                               

Delen wij uit van de vrucht die we zelf hebben ontvangen? Hoe kun je nu de overvloedige vrucht van de Geest voor jezelf bewaren? Liefde, blijdschap, vriendelijkheid, goedheid en de andere vrucht uit Gal.5 wordt vanzelf door gelovigen uitgedeeld, of is helaas niet aanwezig.  Je vraagt je daarom ook af waar al die onenigheid onder de christenen vandaan komt? Als je anderen niet vanuit deze vrucht benadert en bejegent, wordt je helaas (ook) gevoed uit een andere, vervuilde bron.

Jezus geeft ons helder door in Joh.15:12: ‘Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.’ Door het werk van de Heilige Geest worden wij in staat gesteld om de liefde van Jezus te ontvangen en uit te dragen. Van de Trooster zegt Jezus in Joh.16:14: ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’ 

Het verlangen van Jezus

In het hogepriesterlijk gebed in Joh.17 wordt eigenlijk het testament van Jezus voor Zijn gelovige volgelingen geopend. Voor Zijn sterven maakte Hij daarin Zijn heerlijke gedachten, verlangens en opdrachten aan de discipelen bekend. Je kunt het zien als Zijn laatste wilsbeschikking voor de gelovigen en de nieuwtestamentische gemeente. Jezus geeft ons door in Joh.17:20-23: ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.’ 

Straal de liefde van Jezus uit

Wij moeten dus de heerlijkheid van Jezus doorgeven. Dat kunnen de mensen zien door de liefde en eenheid die wij uitstralen. Wij onteren Jezus als wij Zijn liefde en onze eenheid met Hem niet duidelijk laten zien aan de mensen. We moeten steeds meer het beeld van Jezus gaan vertonen in ons leven. Het moet duidelijk zijn dat we een vertekent beeld van Hem geven als we geen of weinig liefde en eenheid uitstralen. 

Ontvlucht de wettische tegenstander

De demonische machten zullen er alles aan doen om de liefde en eenheid onder de christenen te verstoren. Een machtig wapen van satan is de hakbijl ‘verdeel en heers’. Onze verdeeldheid is de triomf van de duivel. De tegenstander wordt ook diabolos genoemd. Dat betekent letterlijk: ‘hij die uiteen werpt’.

Satan is een wettische geest, die op het juridische veld zelf is veroordeeld. Hij is nu de aanklager van de broederen geworden (Openb.12:12). Op juridisch gebied is hij een felle vervolger en kweller van de gelovigen. We lezen erover in Openb.12:12: ‘Wee hun die de aarde en zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.’

Gelukkig hebben de gelovigen twee middelen ontvangen om te schuilen in een veilige positie bij God. Dat zijn de vleugels van geloof en gebed. In Openb.12:14 wordt ons verklaard: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’ 

Laat je niet bang maken

De tijden in vers 14 duiden de eindtijd aan, waarin de gelovigen worden vervolgd. Als gelovigen hebben wij een veilige positie bij God. Deze positie moeten wij gelovig en biddend innemen. Je moet je niet bang laten maken door de dreigementen van de kwade machten die infiltreren in je gedachten. Je moet daar tegenover jouw veilige positie als kind van God bedenken. Spreek het hardop uit, zodat de demonen kunnen horen dat je een kind van God bent en bij de machtige Overwinnaar Jezus behoort. Bestraf de geesten van angst in de Naam van Jezus! Je bent veilig achter Zijn bloed. 

Wil je het bidden meezingen: 

‘U bent mijn schuilplaats Heer,

U vult mijn hart steeds weer

met een verlossingslied;

telkens als ik angstig ben,

steun ik op U.

Ik vertrouw op U,

als ik zwak ben, ben ik sterk

In de kracht van de Heer.’

 

Strijd in de geestelijke wapenrusting

Neem de hele wapenrusting van God aan. In Ef.6:16-18 gaat het daarbij over het geloof, het Woord van God en het gebed. We lezen in de verzen 16-17: ‘Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.’ De helm van de hoop is de zekerheid van de redding. De zekerheid van het geloof en de vastheid van onze positie bij God moeten voor ons zijn als een heldere wetenschap in ons denken. Vast geloven is een zeker weten. Daartoe hoort een goede ervaringskennis van Gods Woord. Steeds weer moet je jezelf en de andere christenen kunnen verdedigen met de woorden: ‘Er staat geschreven’.

Sta bij alle aanvallen vast in het Woord. Bid en waak door de kracht van de Heilige Geest en het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus. In Rom.8 kun je lezen hoe je moet leven door de Geest en Overwinnaar kunt zijn in Jezus Christus. 

Overwinnaar zijn door Jezus Christus

Doe het niet in eigen kracht of wijsheid. Door de Geest van God zal het kunnen gebeuren (Zach.4:6). Hij neemt het uit Jezus en schenkt het ons. In Rom.8:31-32 worden we bemoedigd: ‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ Laten we dan maar gelovig blijven zien op Jezus en het van Hem verwachten. Leer Hem gehoorzaam te volgen. Zo zullen we steeds weer vernieuwd kunnen worden naar het beeld van Jezus. Daartoe heeft God de gelovigen ook bestemd ‘om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn’ (Rom.8:29).

Mogen we het met Paulus gelovig weten:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars

 door Hem Die ons heeft liefgehad.’