X. Cursus Geestelijk herstel Inleiding – bijeenkomsten 1 + 2

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Bijeenkomst 1

Inleiding en kennismaking cursisten

Inleiding

We willen tijdens deze Sta op cursus met pastorale Bijbelstudies ingaan op de levensvragen die onder ons leven. Misschien wordt je er wel achtervolgd door pijnlijke herinneringen. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn:

– Waarom ben ik hier?

– Waarom is het mij overkomen?

– Waarom voel ik mij niet gelukkig?

– Is er voor mij herstel mogelijk?

– Hoe kom ik op de weg naar een eeuwig geluk?

– Waarom God?

– Waarom Jezus?

– Wat heb ik nodig?

– Wat zou deze ‘Sta op cursus’ mij kunnen bieden?

Wat vind je van de kernboodschap van de Bijbel?

 We bieden tijdens deze Sta op cursus hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

We willen elkaar bemoedigen

Vanuit de leiding wordt de inleiding verzorgd. Het dienen bemoedigende woorden te zijn, waarin de deelnemers zich herkennen. Herkenning geeft belangstelling. Het is goed om elkaar aan te moedigen, maar we mogen elkaar niet veroordelen. We gaan samen op verkenning in de Bijbel, en sluiten daarbij aan bij de geestelijke behoeften van de aanwezigen.

Misschien herken je jezelf wel in het volgende lied en de afbeeldingen, dat we ter inleiding nu eerst willen delen.

Verlang je naar de innerlijke rust die je hierin wordt aangeboden?

Opzet samenkomsten

De rode draad door de onderdelen is:

Uitleg ontvangen – samen delen – samen verwerken

Dit wordt gevormd door:

 • Het ontvangen van bemoedigende woorden vanuit de Bijbel

 • De uitleg tijdens de inleiding

 • Het delen van persoonlijke ervaringen in de groep

 • Het verwerken van de stof in gesprekgroepjes en gebed

Deel het met elkaar

Alle deelnemers krijgen de kans om de eigen ervaringen te delen. Ieder eerlijk getuigenis is waardevol. Je kunt jezelf herkennen in het verhaal van een ander. Laat binnen een afgebakende tijd een ieder uitpraten. Je mag een getuigenis niet onderbreken of er een oordeel over uitspreken. Als het veilig voelt, krijg je vrijmoedigheid. Delen hoort bij het helen.

Het is daarbij belangrijk dat je elkaar leert kennen, waarderen en accepteren. Het is goed om ons hart op de ander te richten, zodat we elkaar in liefde kunnen bemoedigen. Salomo leert ons in Spreuken 27:23: ‘Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent, richt uw hart op de kudden.’

Verwerk het samen

Na het delen zal er genoeg gespreksstof zijn in de kleinere groepjes. Er moet een onderling vertrouwen zijn voor een goede verwerking. Dat kan groeien door het onbevangen delen van ervaringen. Leer elkaar dus te begrijpen, te accepteren en te bemoedigen. Mensen die gebukt gaan onder hun eigen levensverhaal, komen uit zichzelf wel met hun pijn, gemis, fouten en zelfveroordeling. Schuldbelijdenis kan leiden tot verlichting, vergeving en genezing. Je moet ook jezelf kunnen vergeven. Denk aan het bekende lied van Marcel en Lydia Zimmer:

‘Als er vergeving is, zal er genezing zijn’

Kom met een toepasselijk Woord van God. Bid voor elkaar. Wijs op Jezus, de Heiland, Die in het midden wil zijn (zie Matth. 18:19-20). De Heilige Geest getuigt van Hem (Joh. 15:26). Zo kunnen er goede keuzes worden gemaakt.

Onderdelen samenkomst

  • Samen eten (contact maken)

  • Inleiding (ontvangen)

  • Getuigenissen (delen van persoonlijke verhalen)

  • Gespreksgroepjes en gebed (verwerking)

Opdracht samen delen:

Laten we een kennismakingsronde houden.

Vertel om de beurt iets over jezelf in de groep. Bepaal voor jezelf wat je nu al wilt delen vanuit je levenservaring.

We willen iedere volgende samenkomst een ‘opdracht samen delen’ houden, bij de specifieke thema’s die aan de orde komen. Je kunt het nu dus summier houden. Als we elkaar beter kennen en een band krijgen, kunnen we er dieper op ingaan. Je kunt het nu hebben over:

–         Wie ben ik?

–         Hoe is mijn leven tot hiertoe globaal verlopen?

–         Naar welke doelen streef ik nog?

–         Wat heb ik met geloof, hoop en liefde?

–         Waarom wil ik deze cursus volgen?

–         Wat wil ik hiermee bereiken?

Uitleg ontvangen:

De weg naar herstel

Antwoorden op de diepe en pijnlijke levensvragen kunnen we vinden in de Bijbel. Eenzaamheid, verdriet, beschadiging en gemis zijn er door de zonde.

Bij de samenkomsten gaat het regelmatig over:

 • De oorzaken

 • De gevolgen

 • De weg naar herstel

Het is zonde als we het doel missen

Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. Welk doelen had je vroeger voor ogen? Zijn je dromen in rook opgegaan? Komt het door anderen, of heb je zelf ook gefaald? Waren het gemiste kansen?

Het is zonde als je niet tot je doel of goede bestemming komt. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken?

Het is ook zonde als er iets kostbaars stuk gaat. Dat was niet de bedoeling. Het is ook zonde als er barst in je leven zijn, als je geestelijk gebroken bent. Het is zonde als je de breuk met God niet kunt herstellen, en als je Hem niet (meer) kunt bereiken. Dat is de ellendige toestand waarin veel mensen zich bevinden.

Ellende is eigenlijk ‘uitlandigheidsgevoel’. Je voelt je dan ‘uit je land verdreven’ als een afgedwaald en verdwaald schaap, een afgewezen outcast of een in de steek gelaten drop-out. In Psalm 119:176 wordt eerlijk toegegeven: ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap.’

  

Je kunt God kwijt zijn. Je hebt dan een goede Herder nodig. Jezus is de goede Herder. Denk eens na over volgende zinnen uit een mooi lied:
‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…
kom tot Uw doel met een ieder van ons’

Jezus is de goede Herder

De goede Herder accepteert vermoeide schapen

Beluister eerst maar eens in het lied van Sela

hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn

Opdracht bij het lied:

Schrijf op of onthoud wat je het meest aanspreekt in dit lied. Het kan ook twee keer worden beluisterd, zodat je het er bij de tweede keer uithaalt. Deel het daarna met elkaar in de hele groep. Je kunt er ook bij zeggen ‘waarom dit je dit persoonlijk wel aanspreekt of raakt.

Voorbeeld van YouTube-video Mijn Herder | Sela weergeven

In Psalm 23 en Johannes 10 gaat het over de goede Herder.

Lezen Johannes 10:1-16, 27-29

We lezen in Matth.9:36 over Jezus: ‘Toen Hij de menigte zag, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ Hierbij wordt de sterkste uitdrukking voor medelijden in het Grieks gebruikt. Volgens de Studiebijbel wordt (in de Bijbel) ‘gezegd dat Jezus Zich ontfermde over pijn en ziekte, over lijdende en bezeten mensen, over treurende en hongerende en over eenzame en verdwaalde mensen’.

Dit is een geweldig bemoedigd gegeven! Hierin mogen we een blik slaan in het liefdevolle, herderlijke hart van Jezus Christus, Die is gekomen om de hele zondige en zieke mens te bevrijden, te herstellen en te genezen.

Je bent kostbaar!

Voor God ben je kostbaar genoeg om te worden geholpen. Hij houdt ons een prachtig doel voor ogen, met een eeuwig gelukkige bestemming. ‘Hij geneest de gebrokenen van hart’ (Ps. 147:3).

Heling en geluk voor hen die vermoeid en belast zijn

Jezus is ook gekomen om ’heel en gelukkig’ te maken die op psychisch en geestelijk gebied ongelukkig zijn (zie Luk.4:18-21).

Vanuit het Grieks lezen we in Matth.9:36 dat deze mensen als schapen zonder herder waren, die waren afgemat (en afgetobd) en neergeworpen. Afgemat betekent vanuit het Griekse grondwoord: zonder kracht, zwak, vermoeid zijn. Voor afgetobd wordt gebruikt ‘eskulmenoi’ (voortgejaagd) wat ook weer betekent ‘gevild zijn, gewond zijn, geplunderd zijn en vermoeid zijn’. Voor neergeworpen mag je onder meer vertalen ‘aan de kant geworpen’.

In deze tekst gaat het erover dat de scharen zo vermoeid en belast waren vanwege de zware lasten, die door hun religieuze leiders op hen waren gelegd.

De bewogen goede Herder

accepteert behoeftige gelovigen

Jezus wordt hierin getoond als de liefdevolle, bewogen goede Herder, Die deze schapen om Zich heen verzamelt en de behoeftige gelovigen volledig accepteert!

Ik denk echter ook dat in deze tekst afgewezen personen worden getekend. Als je jezelf afgewezen voelt, weet je van innerlijke vermoeidheid; je voelt je ook als opgejaagd wild, dat uit de buurt moet blijven, weggejaagd en beschadigd wordt. Ze hebben je ook ‘geplunderd’ van je waardigheid, van een positief zelfbeeld, van gevoelens van ‘erbij te mogen horen’, aanvaarding en ‘geaccepteerd te zijn’. Je voelt je dan niet geliefd, maar aan de kant geworpen als onbruikbaar vuil.

We willen elkaar tijdens de cursus hoop en hulp bieden, en de weg wijzen naar de Heiland, Die ons innerlijk kan helen. Als je vastzit in een ellendige put, kun je kiezen voor de hulp die je wordt aangeboden. Bij de hulpverlening is het vaak: je moet zelf kiezen, maar je kunt het niet alleen. Je moet in de put wel meewerken… door het toegeworpen touw vast te grijpen! We zijn er voor elkaar, en hebben elkaar nodig.

Een uitgangspunt van de cursus is:

We gaan samen voor herstel!

Bovendien: Jezus komt ons in het Evangelie tegemoet in onze ellende. We willen ons op Hem richten. Hij is de Heiland, Die ons pas echt kan helpen, redden, bemoedigen, troosten en helen. Hij biedt ons geloof, hoop en liefde. We willen gaan ontdekken hoe dit voor jou ook mogelijk is. Ga je mee op de weg naar herstel?

Wat hebben we nodig?

Wie hebben we nodig?

Samen verwerken:

Je kunt jezelf afvragen:

 • Waardoor heb ik het doel gemist dat ik had kunnen bereiken?

 • Waarom blijf ik nog steeds vastzitten aan mijn verleden?

 • Wat kan er veranderen?

 • Hoe kan ik op de weg naar herstel komen?

 • Wat leert de Bijbel mij over deze zaken?

 • Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus mij uithelpen?

1. Welke vragen hierboven houden je wel bezig? Waarom? 

 

2. Denk samen na over de volgende vragen en Bijbelteksten:

– Hoe lief heeft God ons?

Jezus verklaart ons in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

– Wat denk je van de goede Herder?

Zie Johannes 10:1-18 en 10:27-29

– Hoe komen wij tot rust?

Jezus wijst ons de weg in Matth.11:28:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

 

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst

Mogelijkheid tot nazorg

 

****************************************************************

Samenkomst 2

Uitleg ontvangen

Afwijzing en de gevolgen…

Veel mensen gaan tegenwoordig gebukt onder gevoelens van afwijzing, angst, boosheid, gemis en eenzaamheid. Dit heeft vaak te maken met een pijnlijk verleden, door afwijzing en/of traumatische ervaringen. In veel gevallen heeft dit al plaatsgevonden vanaf de vroege kinderjaren. Weet je ervan?

Wat zie je in de houdingen op de afbeelding?

Herken je hierin iets?

Gekwetste mensen willen de pijn van angstige herinneringen uit de onveilige kinderjaren verdoven en vergeten. Ze hebben  geestelijke of zelfs  lichamelijke mishandeling van (verslaafde) ouders meegemaakt.

Je kunt er angstig en depressief van worden,

maar ook boos of agressief

Er wordt ook wel een verdedigingsmuur gebouwd naar de buitenwereld toe. Wie kun je nog vertrouwen?  De barsten uit het verleden breiden zich uit naar binnen toe. Daarbij komen nog de leegte en eenzaamheid in je isolatiecel. Je kunt dan komen tot vluchtgedrag of verslavingen, en wegvluchten van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing en veroordeling. Ben je het vertrouwen in mensen te veel kwijtgeraakt? Verlang je naar geborgenheid, liefde en acceptatie?

Je hebt dan geloof, hoop en liefde nodig!

Je hebt Jezus Christus nodig.

Hij is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler.

Misschien zijn er ook wel negatieve, veroordelende woorden en leugens over je uitgesproken.

Negatieve woorden en leugens

kunnen ons blijvend beschadigen

Als je ze overneemt, kun je nog verder afglijden in een neergaande spiraal. Je hebt dan behoefte aan waarheid en liefde. Dit kunnen we je vanuit het Evangelie bieden.

 Uitleg ontvangen:

Waarheid en liefde

Tijdens de  Sta op cursus zoeken we samen naar geestelijk bevrijding en herstel van beschadigde emoties. Wij doen dat in het licht van het Woord van God en het Evangelie. Waarheid en liefde zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Het licht moet in de duisternis schijnen, om het kwaad te ontmaskeren. De oorzaken moeten aan het licht komen. Voor herstel en genezing moeten de oorzaken worden ontdekt.

Alle geestelijke problemen hebben te maken met

derving, gemis of gebrek

Evangelie voor behoeftige mensen

Het Evangelie zie je dat er veel wordt beloofd aan behoeftigen met een geestelijk gebrek of gemis. Jezus zegt dat Hij de vervulling is van de beloften uit Jesaja 61:1-3. Zij die gebroken zijn van hart, die geestelijk gevangen zijn, treuren en benauwd zijn, worden bemoedigend aangesproken door God, Die ons kan en wil helpen.

Er zijn rijke beloften van God in het Evangelie

Jezus nodigt nog steeds in het Evangelie, in Luk. 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’ 

Wat gebeurt er bij het kruis?

Laat de pijnlijke scherven uit je verleden aan Jezus zien. Breng ze aan de voet van het kruis! Aan het kruis heeft Jezus onze zonden en lasten op zich genomen en weggedragen. Door het geloof in Hem worden onze bezwaarde harten verlicht. Hieronder volgt het bekende lied ‘Het ruwhouten kruis’:

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd voor de mens tot het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,

heeft een wond’re bekoring en macht.

Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,

om de vreugde die dat kruis voor ons bracht.

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd,

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,

voor een ieder die in Hem gelooft.

 

Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood,

ook als hier smaad en spot is mijn loon,

want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,

‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon,

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon.

Luister hieronder naar het lied in het Engels, dat mijn zoon heeft ingezongen. Het geeft je geweldige (voor)uitzichten… Het heeft al vele jaren de gelovigen bemoedigd. Klem je door het geloof ook vast aan het ruw houten kruis! Daarbij mag je voor redding en heling zien op Jezus, de Heiland.

Bij het kruis valt er een pak van ons hart

Christen in het boek ‘De Christenreis van John Bunyan’ ging gebogen onder een zwaar pak op zijn rug. Toen hij op het kruis zag, viel het pak van hem af in een diepe put. Bunyan vermeldt erbij: ‘Hij heeft het nooit meer teruggezien.’ Dat is een opmerkelijk uitspraak van deze bekende puriteinse prediker.

We weten niet wat er allemaal in dit pak zat. Dat kun je het beste voor jezelf invullen. Neem maar aan dat daar ook de gevolgen van de zonden in zitten. Daarin zitten dus ook de brokstukken, mislukkingen en de pijn van je verleden.

Evangelie betekent letterlijk:

blijde boodschap

Je ziet hierin dat we een rijk, bemoedigend Evangelie kunnen brengen aan mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Dit geldt ook voor hen die gevangen zitten in hun verslaving, om de innerlijke pijn te verdoven. Ze kunnen vastzitten aan negatieve gedachten en leugens. Door de verlichting van het Evangelie zullen zij de waarheid kennen, en erdoor worden vrijgemaakt.

Door Jezus is er vrijheid en herstel mogelijk

 voor verslagen en verslaafde mensen,

die hun innerlijke pijn willen verdoven

 

Jezus is de Bevrijder en Heler

Jezus is op aarde gekomen, om innerlijke pijn weg te dragen, om de schuld te verzoenen, om onrecht te lijden en het recht te herstellen. Hij is ook gekomen om het kwaad en de duisternis te overwinnen en de waarheid aan het licht te brengen. Door het werk van de Heilige Geest kunnen we dit persoonlijk door het geloof aanvaarden en ervaren.

We vragen ons tijdens deze samenkomst af:

 • Hoe kunnen we positief gaan denken over God en onszelf?

 • Hoe kunnen we geestelijk herstellen van de pijn van afwijzing?

 • Hoe kunnen we het geluk bij God vinden, en Hem eren als de liefdevolle Vader?

 • Hoe komen we geestelijk tot rust?

 • Hoe worden we bevrijd van onze lasten aan de voet van ‘het ruwhouten kruis’? (Denk hierbij aan het lied.) 

Opdracht samen verwerken:

Ga met elkaar in gesprek over deze vragen.

 1. Hoe komen de vragen hierboven bij jou over?

 2. Welke twijfels heb je bij deze vragen?

 3. Welke vragen heb je er zelf bij?

 4. Betrek bij deze vragen de hieronder genoemde vragen en bemoedigende teksten uit de Bijbel:

Wil God je wel toekomst en hoop geven?

Jer. 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Waarom werd Jezus Zelf ook veracht en afgewezen?

Over Jezus lezen we in Jesaja 53:3 dat Hij veracht was, en gezien werd als de onwaardigste onder de mensen.

We zien dat in de verzen 4 en 5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Er is heling door de wonden van Jezus

Voor herstel van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig.

 

Onderling gebed

Afsluiting samenkomst

Mogelijkheid tot nazorg