Overwinning op demonische machten door Jezus Christus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Jezus Christus de overwinning behaald over satan en de demonische machten en Hij zal voor eeuwig Overwinnaar zijn en blijven! Gelovige, als je in Christus bent, mag je met Hem Overwinnen. Onze positie in Hem is veilig. Christus is de Overwinnaar over satan, dood en hel. Als je bent gered en bevrijd door het Lam van God en de Leeuw van de stam van Juda, sta dan in de vrijheid, met welke Christus je vrijgemaakt heeft! (Zie Gal. 5:1).

Schuil in de veilige burcht van de eeuwige Overwinnaar! Kom niet in de beruchte demonische achterbuurten van het ‘world wide web’ van satan… Laat je niet meeslepen door zijn meeslepende muziek. Blijf uit de buurt van zijn verleidelijke etalages. Ga niet in op zijn occulte aanbiedingen.

Laat de vorst der duisternis je niet overvallen,

maar wandel in het licht met Jezus!

We leven op een geestelijk slagveld

Anno 1667 werd het boek van John Milton, ‘Lost Paradise’ gepubliceerd. Hij schrijft daarin: ‘Terwijl wij slapen, maar ook wanneer we wakker zijn, trekken er miljoenen wezens uit het rijk der geesten over de aarde, zonder dat wij hen zien.’

Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens.’ Het gaat hierbij  om een innerlijke indruk, die ze op onze geest kunnen maken. Je kunt zeggen dat deze demonen via onze gedachten kunnen infiltreren tot het kwade, terwijl de Heilige Geest van God de gelovigen inspireert tot het goede.

In Openb. 12:7-9 zien we een korte samenvatting van de strijd in de hemelse gewesten: de draak en zijn engelen moesten en moeten het onderspit delven. Michaël en zijn strijdengelen hebben de draak en zijn onderdanen al uit de hemel mogen werpen. Denk hierbij vooral ook aan de overwinning van Jezus Christus aan het kruis.

Hij is er ook nu nog met zijn vele demonen op uit om te verleiden, te kwellen, te beschadigen en zoveel mogelijk mensen te gronde te richten. Demonen zijn steeds weer op zoek naar een nieuwe prooi. Zodra er maar een opening of een zwakte is bij een mens, zullen de demonen dit aangrijpen. Zoals spinnen zetten zij overal hun netwerken op. Ze infiltreren ook in andere netwerken, zoals het world wide web. Voor je het in de gaten hebt, zit je erin verstikt. Zodra je op iets verkeerds aanklikt, zit je er aan vast. De schadelijke virussen kunnen dan ongehinderd infiltreren in je bestand.

Raak niet verstrikt in het netwerk van het world wide web.

Raak niet verstrikt in het netwerk van roofzuchtige demonen! Deze kwellers zoeken hun prooi bij verzwakte mensen, die geestelijk gekwetst en verziekt zijn. Verslaafden kunnen door hen in gebondenheid komen en demonen willen getraumatiseerde mensen nog verder belasten. Ze zijn als roofdieren en parasieten.

Bevrijding door Jezus Christus

Je komt demonisch bezetenen, maar ook belaste en gebonden mensen tegen in de Bijbel. Velen van hen werden door Jezus Christus bevrijd. Door Zijn kracht en macht over de demonen is dat nu nog steeds mogelijk. Het wordt voorzegt door Jezus in Mark. 16:17, waarin we lezen: ‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven.’

Jezus bestraft en stilt de storm

Lees Markus 4:35-41

Hoe gaan we om met stormen en demonische aanvallen? Als je gelooft, is Jezus bij je aan boord. Zie je angstig op de golven of kun je op God vertrouwen? Het kan stormen in je leven, zoals je ziet bij de discipelen bij de storm op het meer van Galilea. Waarom waren de discipelen zo bang met Jezus aan boord? Waarom sliep Hij? Of waakte Hij ook?

Het was een demonische storm op het meer van Galilea. Plotseling waren er valwinden. En er was een ‘seismos’, een beroering van de zee (zie Matth.8:24). Jezus bestrafte de winden en de zee. Daarin zie je dat er demonische machten in aanwezig waren. Jezus spreekt daarbij tot  Zijn volgelingen in Matth. 8:26: ‘Waarom bent u angstig, kleingelovigen?’ We lezen verder: ‘Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam grote stilte.’

Heb je in moeilijke omstandigheden ook last van angstig kleingeloof? Denk je dan ook dat God je niet hoort  en dat Jezus slaapt? Waarom is het zo moeilijk om God te vertrouwen in de stormen en geestelijke aanvallen in je leven? Stormt het in je leven? Kun je er niet meer tegenop? Met Jezus aan boord worden de emotionele stormen in je gestild. Als de zee van onrust haar kracht toont, wees dan stil, mijn ziel, vertrouw op Hem in je angst en zorgen.

Jezus bestrafte de winden en de zee op het meer van Galilea. De storm was mogelijk een poging van de demonen om Jezus te verhinderen aan land te komen en bezetenen te bevrijden in het heidense gebied van de Gadarenen. We lezen in Mark. 4:41 dat de discipelen tegen elkaar zeiden: ‘Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn.’ Daarna volgt de volgende geschiedenis in Markus 5.

Overwinning op een leger demonen

In Mark. 5:1-20 gaat het over de genezing door Jezus van de bezetene in het land van de Gadarenen. We lezen in vers 2: ‘En toen Hij uit het schip gegaan was, kwam Hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet.’

Legio bezat in zijn bezeten toestand een enorme kracht (vers 4), door zelfs voetboeien en ketenen te verbrijzelen (volgens de Griekse tekst). In Matth. 8:28 lees je ook nog van een compagnon in deze ellende. De demonen oefenden een vernietigende invloed op hem uit. Zelfpijniging en zelfmoord zijn een bekend verschijnsel bij mensen die onder invloed zijn van demonen.

Vers 6 geeft aan dat de bezetene Jezus aanbad. De onreine geest nam echter schreeuwend het woord, confronteren en angstig naar Jezus toe.

Jezus had de onreine geest al bevolen uit deze man te gaan (vers 8). De demon vertegenwoordigde een zeer groot aantal demonen in de arme bezetene.

Zelfs een groot aantal demonen (die volgens Mark. 5:13 in tweeduizend zwijnen voeren) moesten wijken voor de kracht van God. Ze probeerden hierbij nog te redden wat er te redden viel, hoewel ze van hun nederlaag overtuigd waren. Ze trachtten Jezus af te weren, door te zeggen: ‘Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?’ Daarbij probeerden ze nog macht over Hem uit te oefenen in het noemen van Zijn Naam.

Namens een demon zei de man dat hij ‘Legioen’ heette. In het Romeinse leger was dat de grootste eenheid in die tijd, namelijk van zo’n 6000 soldaten. Dat duidt erop dat er een groot leger boze geesten in deze man huisde.

Jezus gaf  de demonen toestemming om in een kudde zwijnen te varen. Zo’n 2000 zwijnen stortten zich vervolgens van de afgrond en verdronken in het meer van Galilea. Dit betekent dat Legio bezet was met minstens 2000 boze geesten of demonen.

De ongelovige Gadarenen waren behept met heidens bijgeloof. Gezien de angstige ontzetting hadden de angstige demonen ook hun invloed laten gelden bij deze mensen. Ze konden de wonderen niet bevatten door ongeloof.

 Je ziet in deze in de trieste reactie van de Gadarenen hoe vast dat heidenen geketend kunnen zijn door demonische invloeden, die hun gedachten hadden bezet.

De demon, de Gadarenen en de bevrijdde Legio smeekten Jezus. Wat een verschil in dit smeken! Hoe heb je Jezus en God gesmeekt? De bezetene werd gelijk al door Jezus geroepen om een zendeling te zijn in het heidense gebied van de Gadarenen. Hij werd bevrijd om anderen te bevrijden door de overwinnende kracht van Jezus.

 Wat kun je anderen vertellen over jouw bevrijding door Jezus Christus?

We zien het wonderlijke effect van het getuigenis van de ervaringsdeskundige in het land van de Gadarenen en het heidense gebied van Dekapolis.

 

Bij deze man zie je hoe God een ellendig en pijnlijk leven kan veranderen in een getuigenis tot eer van Hem en zegen van de omgeving. Ze zullen hem allen wel gekend hebben als de bezeten Legio. Het wonder van zijn redding door Jezus bracht door zijn getuigenis verwondering teweeg.

Wie weet hoeveel mensen uiteindelijk daardoor in geloof tot Jezus zijn gekomen. We lezen in Mark. 7:31-37 dat Jezus een een moeilijk sprekende dove geneest in het gebied van Dekapolis. Dat werd daar volop doorverteld (vers 36). Zij stonden daar ‘bovenmate versteld’ en zeiden: ‘Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven doet Hij horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken’ (vers 37).

Door de genade van God en helende kracht van Jezus kan angst kan veranderen in vrijmoedigheid. Ben je ook een sprekend wonder?

***

Jezus en de demonen

Wat is er allemaal gaande in de geestelijke wereld? Hoe kunnen we de geesten onderscheiden? Hoe kun je jezelf afschermen tegen demonische invloeden, occulte  verleidingen en verzoekingen? Weet je al dat je een almachtige Heiland hebt? We gaan verder op onderzoek uit, om te ontdekken hoe we door Jezus Christus kunnen overwinnen in de geestelijke strijd.

Onderzoeker dr. Neil T. Anderson heeft ontdekt dat de verschillende demonen een eigen persoonlijkheid hebben. Hij baseert dit onder meer op Luk. 11:15-26. De demonen weten terdege wie Jezus Christus is, dat blijkt wel uit hun uitspraken bij een uitdrijving, zoals in Mark. 1:23-27 en Matth. 8:28-32. Ze geven hierbij ook blijk van hun onrust, angst en stress.

We lezen in Mark. 1:23-26: ‘En er was in hun synagoge een mens, met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende: ‘Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods.’ En Jezus bestrafte hem, zeggende: ‘Zwijg stil, en ga uit van hem.’ En de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van hem.’

De man was dus bezet met een demon, die bij de confrontatie met Jezus de ongelukkige man deed schreeuwen. In vers 24 volgt er een uitroep van pijnlijke verbazing: ‘Laat af’ – in het Grieks: ‘ea’ = beter vertaald: ah of hé). De demon sprak daarna, ook namens de andere demonen: ‘Wat hebben wij met U te doen…’, wat je vrij zou kunnen vertalen met: ‘bemoei U toch niet met ons, laat ons met rust!’ Daarna volgt: ‘Gij Jezus van Nazareth, zijt Gij gekomen om ons om te brengen?’

In de Studiebijbel wordt hierbij aangetekend: ‘De demon vraagt zich nu verschrikt af of dat moment nu al is gekomen (vgl. Matth. 8:29; 25:41; Openb. 20:1-3, 10). In Matth. 8:29 zie je het ook gebeuren. Daar zie je dat de boze geesten ten overstaan van de Zoon van God machteloos staan.

Demonen staan machteloos tegenover de Zoon van God

De machtspositie van Jezus

De Heere Jezus openbaart ons in een voorbeeld de positie van satan ten opzichte van Zijn machtspositie. We lezen dat in Luk. 11:21-22. Het is ‘de gelijkenis van de sterke en de sterkere man’. Zolang satan, in dit voorbeeld, als een burchtheer zijn machtspositie behoudt, kan hij zijn bezittingen veilig (letterlijk: in vrede) bewaren. Met Jezus’, als de sterkere, is het gedaan met satans machtspositie. De wapenrusting wordt hem dan door Jezus ontnomen en zijn buit verdeeld. Het Griekse woord ‘skula’ wijst op ‘buitgemaakte (dingen)’. Het gaat in dit verband om de bevrijdingen van boze geesten. In het Engels lezen we over de overwinning: ‘…and overpowers him.’

Hoe machtig zijn demonen?

Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus in Markus 5 de bezeten Legio bevrijdde van vele demonen, terwijl Hij de demonen toestemming gaf om in een kudde zwijnen te varen. Zo’n 2000 zwijnen stortten zich vervolgens van de afgrond en verdronken in het meer van Galilea. Dit betekent dat Legio bezet was met minstens 2000 boze geesten of demonen. Wie weet hoeveel miljoenen boze geesten er dan wel niet wereldwijd zullen zijn?

Een demon is slechts één gevallen engel. De Engel des HEEREN voer op een nacht uit en doodde van het leger van de Assyriërs 185.000 man. Nu betreft dit wel ‘de Engel’ met een hoofdletter. Is het de hoofdengel Michaël geweest? Of de Zoon van God? We lezen in Judas 9 dat Michaël, de archangel, twistte met de duivel over het lichaam van Mozes. In Jozua 5:13-15 ziet Jozua een Man met een uitgetogen zwaard. Het was de Vorst van het heir des HEEREN, Die was gekomen om voor Jozua en Israël te strijden.

Als nu een ‘De Engel’ of een engel zoveel macht heeft, zal dan een gevallen engel niet sterk genoeg zijn om een zondig mens te verleiden en te bezetten? Zodra we ons met een occulte of demonische macht inlaten, worden we erdoor verleid. Als we ons op het terrein van satan begeven, verklaren wij hiermee dat hij er recht op heeft om ons te verleiden en te besmetten. Occult gebied is besmet gebied!

Je ziet in Mark. 9:22 dat ‘een maanzieke knaap’, (een bezeten jongen) uiteindelijk door Jezus werd genezen. Van jongs af aan leed deze jongen aan demonische aanvallen. Toen de boze geest Jezus zag, verzette hij zich uit alle macht tegen de confrontatie met de Zoon van God. We lezen in vers 20, dat hij hem terstond scheurde. De jongen viel op de aarde, en wentelde zich al schuimend. Zodoende had hij deze jongen vaak in het vuur en in het water geworpen, om hem te doden.

De satan en zijn onderdanen weten dat zij vechten voor een verloren zaak. Zolang ze nog macht kunnen uitoefenen, vertonen zij zich listig, verleidend en agressief, maar als ze door de kracht van God worden verslagen en door Jezus’ autoriteit worden bestraft, worden ze angstig en depressief. In Matth. 8:31 smeekten deze vele demonen Jezus om in de kudde onreine varkens te mogen varen.

Demonen zijn steeds weer op zoek naar een behuizing, om daar hun pijnigend en verdervend werk te kunnen uitvoeren. Het zijn naar hun aard ware kwelgeesten.

In Spr. 4:16 wordt over de boze, bezeten goddelozen gezegd: ‘Want zij slapen niet, zo zijn geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen.’ Dit karakteriseert dus in mindere mate een demon. Zorg daarom ook dat je op veilige afstand blijft van demonische invloeden! Vroeger of later ga je kapot aan demonische contacten.

We leren er ook van, dat demonen zich agressief of depressief uiten. Zolang een demon nog macht kan uitoefenen, zal er listige overrompeling, bruut geweld, agressiviteit en bangmakerij aan te pas komen. We komen ook angstige, gestreste, depressieve en smekende demonen tegen, die zelfs noodsprongen kunnen doen, waardoor ze met varkens en al van een helling in het water storten. In Matth. 8 zien we dat de varkens zijn verdronken… en wie weet waar de demonen zijn gebleven? Ga nooit binnen in het adviesbureau van een demon! Op het uithangbord staat daar vermeld: ‘Slachtoffers gezocht.’

Een leeg huis voor acht demonen

Een leerzame gelijkenis van Jezus vinden we in Luk. 11:24-26. Het gaat daarin over de terugkeer van een boze geest in een mens. Dit werpt licht op de persoonlijkheid, de identiteit en de individualiteit van demonen. De gelijkenis geeft ons ook belangrijke waarschuwingen. Leer ervan dat je oprecht en radicaal moet zijn in de geestelijke zaken. Het is niet genoeg dat er een boze geest uit een mens verdwijnt; de Heilige Geest moet ook intrek genomen hebben in je hart! Laat je levenshuis niet onbewoonbaar zijn; maak er geen kraakpand van… Leegstand is achterstand. Het is niet genoeg dat een boom (oppervlakkig gezien) geen slechte vruchten draagt, er moeten ook goede vruchten aan hangen. Het is niet genoeg dat je een trouw en meelevend kerkganger bent, je moet ook een ware gelovige zijn, waar de Heilige Geest in woont. Veel christenen zijn als een leeg testament in een mooie, grote envelop, met de naam van de notaris erop. Christenen zonder inhoud… let op je zaak!

Een zekere Bernardus leert en vermaant: ‘Er zijn vele christenen die niets van Christus in zich hebben. Christenen zonder Christus, och, tracht er naar dat gij één met Christus moogt zijn, om Christus niet alleen in uw Bijbel, maar in het bijzonder ook in uw hart te hebben.’

We lezen in Luk. 11:24-26: ‘Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal weerkeren in mijn huis, waar ik uitgevaren ben. En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste.’

De identiteit en het werk van demonen

Dr. Anderson gebruik in zijn boek ‘de Bevrijder’ dit tekstgedeelte om de identiteit en werkzaamheden van demonen aan het licht te brengen. Hij komt daarbij tot acht kenmerken:

1. Demonen leven zoals mensen in de wereld. Zij vinden een bepaalde mate van rust in organische wezens. Zijn hechten aan geografische locaties, waar ze aanspraak op maken. Deze worden vervolgens voor satanische doeleinden gebruikt.

2. Ze kunnen zich naar willekeur verplaatsen. Anderson merkt op: ‘De muren van uw kerk sluiten demonische invloeden niet buiten. Alleen het gebed en je geestelijke autoriteit stoten demonen af.’ Het gaat hierbij natuurlijk om de autoriteit die je uit genade mag bezitten, door jouw positie in Christus.

3. Ze kunnen met elkaar communiceren. Ze spraken tot Jezus. Ze spreken tot mensen met een hoorbare stem, door de stem van een bezetene of met een andere stem (soms ook met meerdere stemmen. Ze beïnvloeden en misleiden mensen. Mensen kunnen ook gehoor geven aan misleidende geesten.

4. Elke demon heeft zijn eigen identiteit. Anderson schrijft hier zelf over: ‘Let u eens op het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in Lukas 11: ‘Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren’(vers 24). We hebben te maken met personen die in staat zijn te denken, in tegenstelling tot onpersoonlijke krachten.’

5. Demonen zijn in staat te onthouden en plannen te maken. Ze verlaten een bepaalde plek en komen desgewenst daar ook weer terug. Ze maken samen plannen.

6. Ze zijn in staat situaties te beoordelen en beslissingen te nemen. Ze dringen het leven van hun slachtoffers binnen op de plekken waar zij het meest kwetsbaar zijn.

7. Ze zijn in staat krachten te bundelen. Anderson geeft ons te kennen: ‘Ik heb vele mensen begeleid die een aantal verschillende stemmen in hun hoofd hoorden. Volgens deze mensen vormden die stemmen samen een commissie.’

8. De ene demon is bozer of slechter dan de ander (Luk. 11:26). Er is ook een hiërarchie onder demonen, zoals we kunnen ontdekken in Efeze 6:12. Anderson geeft hierbij aan: ‘Uit eigen ervaring weet ik dat de ene persoon makkelijker te bevrijden is van demonische beïnvloeding dan de andere.’

Dr. Neil Anderson bemoedigt en vermaant ons verder: ‘Zolang u vasthoudt aan Gods waarheid, hoeft u niet bang te zijn voor satan en zijn demonen. Zijn enige wapen is bedrog. Irenaeus schreef: ‘Net als in  het begin kan de duivel alleen bedriegen en de geest van de mens verwarren. Verder kan hij niet gaan. Hij probeert mensen zo ver te krijgen dat ze Gods geboden ongehoorzaam zijn. Hij is erop uit hun hart langzaam te verduisteren. Als u in het licht blijft wandelen, hoeft u niet bang te zijn voor de duisternis.’

Jezus overwint ook de verzoeking in de gelovigen

Jezus Christus werd vooraf aan Zijn openbare optreden op aarde verzocht door de duivel. Je leest het in Lukas 4:1-13 en Matth. 4:1-11. Hij overwon de satan met het Woord van God. Tot driemaal toe begint Hij Zijn tegenwerping met ‘er staat geschreven…’ Hij was vol van de Heilige Geest (Luk. 4:1) en hanteerde ook ‘het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord’ Efeze 6:17).

Ook de discipelen werden verzocht door de satan. Jezus zegt tot Petrus in Lukas 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. In vers 34 voorzegt Jezus de verloochening van Petrus.  Het ziften van satan en zijn demonen in onze gedachten zie je hieronder uitgebeeld en verwoord:

Het is duidelijk dat we Jezus in de geestelijke strijd nodig hebben. Hij heeft voor ons gestreden en overwonnen. Hij doet dat ook in de harten en gedachten van de gelovigen door de Heilige Geest, die zoals Jezus de Parakleet is. Hij heeft de discipelen al de Heilige Geest als Trooster beloofd (zie Joh. 14:16-18 en 26).

Een parakleet is een pleitbezorger, iemand die er erbij geroepen is om te helpen. Denk hierbij aan een advocaat die een aangeklaagde verdedigt in een rechtszaak. Hij is ook een zaakwaarnemer, die iemand bijstand verleent en vertegenwoordigt. Je hebt als gelovige Jezus en de Heilige Geest dus hard nodig, Die het voor je opnemen, je vrijwaren en bevrijden bij geestelijke aanvallen.

***

Hoe overwin je de geestelijke strijd in je gedachten?

Wilkin van de Kamp geeft aan: ‘De Bijbel leert ons dat er een geestelijke oorlog aan de gang is en dat uw denken het slagveld is! Al uw gedachten hebben invloed op wat u gaat worden. De strijd om uw uiteindelijke bestemming begint dus in uw denken!’ Hij leert ons verder: ‘Let op je gedachten, want je gedachten worden je woorden. Let op je woorden, want je woorden worden daden. Let op je daden, want je daden worden je gewoontes. Let op je gewoontes, want je gewoontes vormen je karakter. Let op je karakter, want je karakter bepaalt je bestemming’

Dr. Neil T. Anderson schreef het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’. Hij leert ons: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

In een PowerPoint afbeelding eerder in dit artikel heb ik al aangegeven dat demonen kunnen niet onze gedachten niet kunnen lezen, want ze zijn niet alomtegenwoordig, zoals God. Ze letten op onze angstige en kwade uitingen of woorden. Let dus ook goed op je woorden, wat je over jezelf of anderen uitspreekt!

Verslaafden en/of medicijngebruikers, die weten van hallucinaties en psychoses, kunnen denken dat demonen hen in de greep hebben.
Zoals opgemerkt infiltreren kwade machten wel in onze gedachten, maar we kunnen ze afweren met de waarheid van God. Met ons denken kunnen we hun infiltraties accepteren of afweren. Het zijn inblazingen van leugens, die je weer kunt uitblazen door de waarheid, die ons vrijmaakt (zie Joh. 8:32-36).
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

Demonen kunnen onze gedachten niet aflezen,

maar God kent zelfs van verre onze gedachten

(Zie Psalm 139:1-2)

Boven Psalm 139 staat er in de HSV-vertaling: ‘De HEERE weet alles.’ In de verzen 1-4 lezen we: ‘HEERE, U doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.’ Dat is Goddelijke alwetendheid, wat engelen, demonen en mensen niet bezitten. Ben je blij dat God alles van je weet, of geeft het je angst? Waar ligt dat aan?

David bidt zijn HEERE aan het van Psalm 139 in de verzen 23-24: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leidt mij op de eeuwige weg.’ Nodig zo ook God uit in je gedachten vanuit een vertrouwelijke omgang met Hem. Laat Hem maar waken over je gedachten, Die Hij kent. Dat doe je biddend en dankend, zoals wordt aangegeven in Filip. 4:5-7: ‘De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alle, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Laat God maar waken over je gedachten!

***

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad van deze sessie van de cursus Geestelijke herstel:

Hoe overwin je geestelijke strijd in je gedachten?

***

Laat het kwaad niet binnenkomen

De geestelijke machten van het kwaad in de lucht (Ef.6:12) kunnen met de hieronder afgebeelde geestelijke zaken in onze gedachten infiltreren.

Laat het kwaad niet binnenkomen. Zorg dat er geen goede voedingsbodem voor in je hart is. Het zal je ongelukkig maken. Geef de kwade geesten geen voet op jouw grondgebied. Vlucht biddend en gelovend tot Jezus! Als je weet dat je Zijn eigendom bent, kun je getroost leven en sterven. Hieronder volgt nogmaals de PowerPoint dia. Laat de heilzame adviezen goed tot je doordringen:

Pas op voor het occulte slangenzaad

De boze geestelijke ingevingen en invloeden zijn ten diepste afkomstig van het occulte slangenzaad. Het zijn de voortgeplante gedachten en denkbeelden van satan, zijn demonen en volgelingen. Het zijn vooral de demonen die op een occulte en negatieve wijze communiceren met de gedachten.

We lezen in Gen.3:15 dat God spreekt tegen de slang: ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en tussen de vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.’ Vanaf dat moment is er in de wereld een voortdurende strijd tussen het slangenzaad en het zaad of de nageslacht van de vrouw. Deze geestelijke strijd is ook volop gaande in de gedachten, het denken en de gevoelens van de mensen.

Er wordt gestreden om het hart van de mens

Het zaad dat de slang in de harten van de mensen strooit, kun je zien als verleidende invloeden, zondige gedachten en negatieve gevoelens.

Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen. Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten. Zolang onze wil niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment dat we instemmen met de verkeerde ingevingen, wordt het zaad ontvankelijk voor ons en ‘landt’ het in ons hart.

Laat het slangenzaad niet ontkiemen

 in het zaaiveld van je hart

Ontdek en ontwijk de occulte gevaren

Er zijn veel ervaren en gespecialiseerde demonen, die je kunnen beïnvloeden op je zwakke punten. Op het moment dat je gehoor geeft aan deze influisteringen, geef je er al meer ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen. De infiltrerende besmetting kan zich dan gaan uitbreiden, zodat het steeds moeilijker wordt om de toestroom van deze demonische invloeden tegen te houden.

Hoe kunnen we geheime en occulte activiteiten van kwade geestelijke demonische  machten herkennen, ontmaskeren en uitschakelen? Leer de werkingen van de geesten te onderscheiden. Dat is trouwens ook een gave van de Heilige Geest (1 Kor. 12:10), wat belangrijk is bij het bevrijdingspastoraat. Houd je niet bezig met occulte zaken, die ook via de media, internet en online computergames tot je komen. Als je te ver bent gegaan, zoek dat hulp bij een gelovige, die er meer kennis over heeft. Ga jezelf zeker niet isoleren, maar praat erover en laat voor je bidden.

 Er zijn online computergames waarin je geestelijk wordt meegetrokken in een verslaving, waar je zelf niet meer uitkomt. je kunt daarbij van level naar level gaan en geestelijk komen op ‘a point of no return’. Je ziet dat op de volgende afbeelding en tekst. Je hebt dan hulp van buitenaf nodig om er weer uit te komen.

Door geloof en gebed is er ook hulp van boven te verkrijgen. Over de vleugels van geloof en gebed gaat het verderop in dit artikel. Ga dus niet alleen in een occulte verleiding binnen, maar laat je leiden op veilige afstand van het kwaad.

Geestelijke parasieten

De kwade geesten zijn als parasieten, schimmels of virussen. Zij dringen zich binnen in zwakke, zieke en onbeschermde plekken in het leven van ongelovigen en gelovigen.

                        

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Wat doen negatieve woorden en gedachten met ons?

Verder zijn het natuurlijk de woorden van andere mensen die effect hebben op onze gedachten. Vooral negatieve woorden kunnen lang blijven nagalmen in onze gedachten. Het is het geestelijke zaad dat op geestelijke wijze in ons wordt gestrooid. Uiteindelijk komt veel geestelijk zaad via het denken in het zaaiveld van ons hart terecht. Daar kan het een goede voedingsbodem vinden.

In deze voedingsbodem gaat het kwaad ontkiemen en wortelen. De worstel van het kwaad ontwikkelen zich dan steeds verder in je leven, zodat het je geestelijk leven kan gaan overwoekeren en beheersen.

Er kan dan zelfs ‘een wortel van bitterheid’ in je opschieten en onrust veroorzaken, ook bij anderen (zie Hebr. 12:15). Je moet oppassen dat je jezelf niet laat meesleuren door negatieve gedachten en gevoelens. Probeer nuchter en waakzaam te zijn. Satan en zijn gevallen engelen ‘beroeren de schare’ en ook individuele gelovigen, om ze maar los te krijgen van het vaste vertrouwen dat ze hebben in hun machtige Heiland, Jezus Christus.

Demonische machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen.

Door misleiding kunnen we  het juiste zicht verliezen op de werkelijkheid en de waarheid

Zoals eerder aangegeven zijn misleidende gedachten als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Uiteindelijk zal het leiden tot depressies.

Heb je negatieve gedachten over jezelf?

We kunnen ook op een onjuiste wijze negatief denken over onszelf. Je moet een realistisch beeld van jezelf hebben. Je kunt te goed of te slecht over jezelf denken. Dit kan komen door een ongezond zelfbeeld of door negatieve en zondige influisteringen in je gedachten. Deze kunnen dan zijn ingegeven door boze geesten of demonen, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen.

Verkeerde contacten uit een verkeerd verleden kunnen je gedachten blijven bezoedelen. Hoe kom je los van zonden en beschadigingen vanuit je oude leven? Demonen kunnen blijven infiltreren op wonden en zonden, waar ze openingen vinden om bij je binnen te komen. Breek ermee en zoek naar bevrijding!

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6). Als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest in je hart en geweten, kun je spoedig het slachtoffer worden van misleidende geesten en leringen van demonen.                                          

Kwade geesten trachten gevoelens van boosheid, afgunst, schuld, afwijzing, angst en twijfel over te brengen op mensen

Er kunnen zich ook valse, misleidende redeneringen in onze gedachten vastzetten. We nemen dit dan in ons denken over. Op den duur vormen dit bolwerken in ons denken. Het gebruikte Griekse grondwoord ‘logismoi’ kun je vertalen met ‘redeneringen, meningen of overwegingen’. Het zijn de menselijke gedachten die zich tegen de kennis van God verzetten. Het is het natuurlijk menselijk denken (de eigenwijsheid),  die tegenover de wijsheid van Gods heilsplan staat.

Laat je niet misleiden door je eigen menselijk denken. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten (Jes.55:8-9). We moeten ons denken gelovig onderwerpen aan Gods waarheid en tot de gehoorzaamheid aan Christus. Je aanvaardt daarmee Gods heilsplan en leert Jezus te geloven op Zijn woord.

Aanvallen op gelovigen

Dr. Neil T. Anderson schreef het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’. Hij leert ons: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Zelfs gelovigen worden in hun gedachten aangevallen door boze geesten. Dr. Neil Anderson houdt ons voor: ‘Als gelovigen zouden we geen aandacht moeten schenken aan verleidelijke, beschuldigende en misleidende gedachten. Wij moeten de wapenrusting van God aandoen, het schild van geloof opnemen en tegenstand bieden aan satans vurige pijlen die op onze gedachten gericht zijn.’

Hoe kun je overwinnen in deze geestelijke strijd?

We hebben een geestelijke strijd te voeren tegen alle kwade invloeden buiten ons en in ons. Dat kan ons geestelijk in verwarring brengen. Daarom moeten wij steeds weer de geestelijke wapenrusting van God aandoen (zoals we lezen in Efeze 6:10-18).

Zoals eerder aangegeven in dit artikel, verklaart Wilkin van de Kamp dat er volgens de Bijbel een geestelijke oorlog aan de gang is in ons denken. We leven op een geestelijk zaaiveld en slagveld.  Onze gedachten hebben invloed op wat we gaan worden. Hij geeft aan dat je gedachten je woorden worden. Verder worden je woorden je daden. Je daden worden je gewoontes en je gewoontes vormen je karakter. Hij stelt daarbij dat je karakter uiteindelijk je bestemming wordt.

Hoe kun je gelovig leren omgaan

met negatieve bolwerken in je denken?

Paulus geeft aan in 2 Kor.10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Je ziet hieronder uitgebeeld hoe aardappelen bij elkaar een uitspruitend netwerk van nieuwe scheuten worden. Ik had ze nogal lang bewaard en er niet goed op gelet. Toen ik ze uit de aardappelzak haalde, bleken ze ‘een in elkaar verstrengeld bolwerk’ te hebben gevormd. Je kunt op de afbeeldingen aanklikken om ze te vergroten. (Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst.)

Hieronder is dus een innerlijk bolwerk uitgebeeld, zoals de duivelen (demonen) en negatieve gedachten kunnen uitwerken in je denken. Om het los te krijgen moet je dus elke aardappel los aanpakken en lostrekken trekken uit het ‘bolwerk’. Zo kun je elke gedachte gevangen nemen en ze door de krachtige wapens van God tot gehoorzaamheid aan Christus brengen.

Welke gedachte of redenering die ingaat tegen het Woord van God wil je aanpakken en onderwerpen aan de wil van God en de waarheid in Jezus Christus? Denk dus na over de volgende dia:

Je onderwerpt je negatieve, verkeerde gedachten dus aan de waarheid van God, zoals die is geopenbaard in Christus. Jezus leert ook ons in Joh. 8:32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’

Jezus is Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven

(Joh. 14:6)

Hij leert ons verder in Joh. 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij  zijn.’

Heb je nog last van misleidende gedachten? Klem je dan maar bij elke negatieve gedachte steeds weer vast aan de waarheid en bedenk: ‘is het waar, is het waar?…’ Laat het Woord van God je dagelijkse gids zijn. De Waarheid van God is de uitweg uit onze verwarring.

In Joh.17:15 bidt Jezus tot Zijn Vader voor de discipelen, dat Hij hen zou willen beschermen tegen de duivel en het kwade. In vers 17 vraagt Hij Hem: ‘Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.’

Gelovigen staan op veilige grond

Een geestelijk gezond besef van acceptatie bij God en een verrijkend gevoel van de liefde van Jezus Christus in ons hart, zal onze geest veilig stellen voor de demonische aanvallen. Als je wordt geïnspireerd door de Heilige Geest, ontvang je goede inspiratie en bescherming van God. Je kunt dan Jezus als het Licht der wereld volgen, zodat de duistere machten geen vat op ons geestelijk leven.

Satan en zijn demonen hebben namelijk geen rechtsgrond, geen voet om op te staan, op het gebied van de genade en de vergeving.

De emotionele genezing van een ex-heks

Roberta Blankenship heeft een indrukwekkend boekje over haar leven als heks en bevrijding door Jezus Christus geschreven. Ze vertelt ons over haar beladen verleden:
‘Ik leed aan een haast ondraaglijke depressie. Er kwam geen verandering in mijn totaal ontredderde wereld. Thuis was er niets dan haat. Intieme vrienden had ik niet. Ik probeerde zelfs zelfmoord te plegen.’

Roberta geeft aan wat er is veranderd en vernieuw nadat Jezus in haar leven was gekomen. Ze vertelt erover: ‘Mijn haatgevoelens verdwenen en er begon in mij een onverklaarbare liefde te groeien voor de mensen aan wie ik eerst een hekel had. Omdat ik me niet langer overgaf aan zelfbeklag, was ik gereed om de armen uit te steken en anderen te helpen. In Christus had ik en Vriend gevonden,
Die ik volkomen kon vertrouwen…’

Ze vervolgt: ‘Ik had het einde van mijn eenzaamheid en ongeluk bereikt en strekte mijn armen naar Hem uit. En ik ontdekte, dat Jezus nog steeds de grote Geneesmeester is… in mijn geval niet fysiek, maar emotioneel. Hij genas mijn ontredderde gevoelens.’

Als we mogen weten het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, zullen wij ons ook geestelijk veilig weten. Lees dat maar in Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin staat ook dat ik weet, dat Jezus Christus mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. De Heilige Geest verzekert mij daarbij van het eeuwige leven. Laat dit ook jouw ‘enige troost’ mogen zijn in het leven en sterven!

 ***

Waar kunnen demonen zich achter verschuilen?

De onderdanen van satan worden duivelen of demonen genoemd. Het Griekse woord ‘daimon’ betekent oorspronkelijk god, godheid, en dan betreft het vooral een lagere godheid, een tussenwezen, een boze geest. De Septuaginta vertaalt in Ps.96:5: ‘Al de goden van de volken zijn demonen.’

In 1 Kor.10:20 zien we dat achter de afgoden demonen schuil gaan. Achter voorwerpen en beelden die worden vereerd en aanbeden zit dus een reële, demonische werkelijkheid.

Demonen verschuilen zich achter afgoden

In Jes.44:17 lezen we over een mens die van een stuk een gesneden beeld maakt. De andere helft van het hout heeft hij gebruikt voor een vuurtje, om er vlees op te braden en zich erbij te warmen. Het hout op zichzelf heeft geen occulte macht in zich. In vers 17 staat er van het hout: ‘Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld; hij knielt er voor neer, en buigt zich, en bidt het aan, en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god!’

Hij heeft zijn eigen afgod gecreëerd en stelt er zijn vertrouwen op. Op deze wijze zijn veel heidenen door de eeuwen heen religieus bezig geweest. Men geeft hiermee een opening voor een demonische macht. Als een men vertrouwen stelt op beelden of voorwerpen, kunnen boze geesten zich daarachter verschuilen. Zij zullen dan een demonische invloed kunnen gaan uitoefenen op de aanbidder.

Magie in het heidendom

Magie komt volop voor in heidense gebieden, zoals je die nog vindt in Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Bij allerlei inheemse stammen zijn nog tovenaars, magiërs, medicijnmannen en –vrouwen, voodoopriesters en mediums aanwezig.

In heidense stammen hebben de medicijnmannen en mediums grote macht. De stamleden geloven in hun occulte macht en denken dat ze contact hebben met de geesten van de voorouders. In de bossen zien ze allerlei lichtjes zweven. Dit zijn vuurvliegjes en glimmende beestjes die het licht van de maan en de sterren weerkaatsen. Er zijn in heidense stammen veel animisten. Zij vereren de geesten van hun voorouders en de dorpsgeesten, die zorgen voor het geluk en de veiligheid van de dorpsbewoners. Naast elk huis staat dan een ‘geestenhuis’, waarin de geesten van de voorouders wonen.

Ik had eens een Surinaamse jongen in de klas: Jerry. Hij woonde inmiddels in Nederland, maar zei nog zo’n geloof te hebben. Het geestenhuis was echter nog in Suriname. Zijn eerste handeling tijdens mijn eerste godsdienstles was het tekenen van een duivel op zijn godsdienstschrift. Hij liet het me zien en vroeg of hij het goed had getekend. Ik antwoordde hem, dat de duivel gebonden is. Hij tekende toen ‘ketenen’ aan de duivel op zijn schrift. Dat was beter. Op den duur ging hij goed opletten tijdens de godsdienstlessen. Later liep hij met een Bijbel op zak. Hij bad zelfs samen met twee andere leerlingen. Een evangeliserende bekende van me sprak hem aan in Middelburg. Bij hem heeft hij enkele keren een christelijke samenkomst bezocht. Een andere keer was hij weer van zijn geloof af en had hij drugs in zijn tas. Ik geloof dat hij daarna weer een Bijbel bij zich had. Meer dan 20 jaar later ontmoette ik hem in Vlissingen in het inloophuis van Sta Op Zorg, waarin ik actief was. Hij was geestelijk beschadigd en had wanen. Daarna kwam hij verder in psychiatrische behandeling in Goes.

In het animisme denkt men zelfs dat levenloze dingen bezield kunnen zijn met geesten van overledenen. In veel heidense natuurgodsdiensten gelooft men dat de geesten van de voorouders hen in de gaten blijven houden: of ze zich wel houden aan de overgeleverde wetten, waarden, normen en gebruiken. Als ze daar tegen zondigen kunnen ze zwaar worden gestraft. De pasgeboren baby’s worden al door de medicijnman ‘occult ingezegend’. Men moet daar iets voor geven. Vanaf dat moment is de baby voor de rest van zijn of haar leven occult belast en onderworpen aan de macht van de demonen. Een tovenaar, voodoopriester of medicijnman is daarbij de tussenpersoon, het medium, tussen de normale wereld en de paranormale (bovennatuurlijke) wereld.

In deze sfeer werd in Laos eens een jaarfeest gehouden voor de geesten. Er moest daarbij een offer worden gebracht. De medicijnman raakte in trance en sprak met de geesten. Volgens hem waren de dorpsgeesten woedend omdat ze niet genoeg offers hadden gekregen. Als groot offers wilden ze een kind. Na een lang gebed wees het medium een jongen aan. Het medium greep het huilende kind en sprak hardop tot de geesten: ‘Hier is het kind; wij offeren het aan u, doe ermee wat u wilt.’

Het slachtoffer schreeuwde… maar plotseling ging het geschreeuw over in nietszeggende klanken. Het angstig sidderende kind was vanaf dat moment doofstom. Dat was het offer.

In een aantal van zulke gevallen is door de kracht van de evangeliebediening van een zendeling zo iemand tot geloof gekomen, waarbij de vloek werd verbroken… de geredde persoon kreeg daarbij de spraak weer terug. Je ziet dit ook bij de bediening van de Heere Jezus, toen Hij op aarde de bezetenen genas. We lezen hierover in Luk. 11:14: ‘En Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de schare verwonderde zich.’ In Matth. 12:22 lezen we zelfs: ‘Toen werd tot Hem gebracht een van de duivel bezeten, die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag.’

Occulte belasting bij de Zoeloes

Zoals ik al eerder heb aangegeven waren de Zoeloes in Zuid-Afika voor 1966 in de ban van demonen, occultisme, spiritisme en magie. Erlo Stegen ging daar zending bedrijven in een heidense (animistische) samenleving. Het wemelde toen van de toverdokters, tovenaressen en bezetenen (met allerlei kwalen). Er waren ook heksenscholen. Twaalf jaar had Erlo Stegen weinig vrucht op zijn prediking. De demonische machten waren zeer sterk.

De blanke boeren en christenen in de omgeving van de Zoeloes hadden deze negers niet jaloers kunnen maken op hun godsdienst. Sommigen wilden misschien nog wel voor de vorm zaken van het christendom overnemen, maar ze wilden de eigen tradities daarbij vast blijven houden. Ze verklaarden: ‘Wij willen doorgaan met het vereren van onze voorouders. Ook als wij christen zijn, moeten wij met ons zieke kind naar de toverdokter gaan om erachter te komen waarom het kind ziek is en wie het ziek heeft gemaakt. Als iemand gestorven is, moeten wij een feest voor de overledene houden, om zijn geest terug te halen en tot hem te bidden, want we geloven dat de geest van de overledene in een slang woont.’ Ze luisterden nog wel naar de preken van Erlo Stegen, maar gaven geen gehoor aan de eisen van Gods Woord.

Een oude vrouw vroeg eens na een preek van Stegen, of het waar was, wat hij tegen hen zei over het werk en de macht van Jezus. Erlo beaamde dit. Ze vroeg vervolgens aan hem: ‘Ik heb een volwassen dochter die waanzinnig is. Zou u aan uw God kunnen vragen of Hij haar geneest?’

Erlo stemde hiermee in. Hij is met de weduwe meegegaan naar de bezeten dochter. Het meisje zat in het midden van een hut, aan handen en armen vastgeboden met ijzerdraad, dat diepe, bloedige wonden in haar huid had gesneden. Zij bleef met kracht aan de boeien trekken. Ze sprak in vreemde en bekende talen. De wanhopige moeder gaf te kennen: ‘De laatste drie weken heeft zij niet opgehouden met praten. Dat gaat dag en nacht door. Ze eet niet en slaapt niet. Wij brengen haar het eten, maar ze pakt het bord en gooit het tegen de muur.’ Ze moest wel zo vastgebonden blijven, want ze scheurde de sterkste touwen stuk. Zodra je ze losliet, ging ze alles in de omgeving vernielen en verwoesten, tot haar eigen kleren toe.

Er woonde een man in de buurt met een groot litteken, omdat ze hem had gebeten. Als ze iemand beet, liet ze niet los, zodat men met geweld het slachtoffer moest bevrijden. Al de dieren die de weduwe bezat, had ze al aan de geesten geofferd. De koeien had ze verkocht, om de medicijnman te betalen.

Erlo Stegen en zijn medewerkers hebben het meisje meegenomen, om op een andere plaats voor haar te bidden. Nauwelijks hadden ze het meisje naar een gezellig ingerichte kamer gebracht, of ze begon het meubilair daarin te vernielen. Uiteindelijk lieten ze alleen het bed staan. Daarna begon het waanzinnige meisje de springveren uit het matras te trekken. Vervolgens ging ze de ruiten en raamkozijnen vernielen. Drie weken lang hebben ze voor haar gebeden, maar het meisje werd niet beter. Ze ging onophoudelijk door met het zingen van satanische en godslasterlijke liederen, zoals alleen de satan kan ingeven.

Op den duur was Erlo aan het eind van zijn krachten en een zenuwinzinking nabij. De mensen in de buurt wisten dat Erlo en zijn medechristenen voor het meisje baden en dat hij in één van zijn preken had gezegd: ‘Ga niet naar de medicijnman, offer geen ossen en geiten aan de geesten. Jezus is het antwoord op elk probleem. Kom tot Hem!’

Erlo schrijft ons verder: ‘Met al onze krachten hadden wij gebeden: ‘O God, niet onze naam staat op het spel. De mensen zullen niet zeggen dat wij gefaald hebben, maar ze zullen zeggen: het is Jezus die gefaald heeft.’ Toch bleef de hemel als van koper. Geen antwoord op onze gebeden. Tenslotte gaven wij allemaal de moed op en moesten het meisje terugbrengen.’

De opwekking onder de Zoeloes heb ik beschreven in het artikel ‘Levensverhalen over geestelijke bevrijding’ op deze website. Daarbij zie je ook foto’s en PowerPointafbeeldingen. Tijdens deze wonderlijke opwekking is ook het bezeten meisje genezen. Zes jaar daarvoor hadden ze drie weken tevergeefs voor haar gebeden.

Ook het volgende verhaal over Nicky Cruz vind je onder ‘Levensverhalen over geestelijke bevrijding’ en dan ook met afbeeldingen. 

Nicky Cruz, zijn ouders en de occulte machten

De ouders van evangelist Nicky Cruz, de beruchte ex-gangsterleider in New York, waren spiritist. Zij verdienden op het eiland Portorico hun brood met het uitwerpen van duivelen. Nicky vertelt ons in het boek ‘Ik zal nooit meer huilen’: ‘Papa was één van de meest gevreesde mensen van het eiland. De inlanders spraken over hem als ‘De Grote’, vanwege zijn geweldige lengte. Na de oorlog werd hij geestenbezweerder. Ons gezin bestond uit zeventien jongens en één meisje. Mama werkte als medium met papa samen. Ons huis was het hoofdkwartier voor allerlei soorten van voodoo, seances en toverij. Honderden mensen van het hele eiland kwamen om aan de seances en de zwarte kunst deel te hebben.’ Hun huis werd ‘het huis van de heks’ genoemd. In het begin heeft vader Cruz ook wel zwarte magie (een negatieve macht) bedreven, maar hij ging al spoedig over tot het bedrijven van witte magie (om mensen te genezing met behulp van een occulte en demonische macht). Hij zei meer te kunnen dan gelovigen van Pinkstergemeenten, waarin mensen werden genezen op het gebed.

Uit zijn jonge jaren herinnerde Nicky zich dat er op een vroege morgen een bezeten vrouw naar hun huis werd gebracht. Nicky en zijn broer Gene gluurden door de deur en zagen dat de bezeten vrouw door mannen werd vastgehouden op de tafel. Haar lichaam schudde onder zenuwtrekkingen. Zijn vader bracht een kleine zwarte urn met brandende wierook. Hij zette een grote groene kikker op de trillende buik van de vrouw. Nadat hij poeder over de vrouw had gestrooid, gebood hij de boze geesten de vrouw te verlaten. De vrouw gaf een doordringende gil. De kikker sprong van de vrouw. Na geschop en geworstel viel de vrouw als een blok op de grond. Ze kwijlde en beet haar lippen en tong kapot. Er kwam bloed en schuim uit haar mond. Uiteindelijk werd ze rustig.  Nicky vervolgt: ‘Papa verklaarde haar genezen en de mannen gaven hem geld. Ze pakten het roerloze lichaam op, gingen de deur uit en dankten papa telkens opnieuw en noemden hem ‘De grote wonderdoener’.

We leren ook uit de geschiedenis van Legio dat één mens met meerdere demonen kan zijn bezet. Iemand kan dus bezeten zijn van meerdere boze geesten.

In het voorjaar van 1957 bezocht papa Cruz zijn misdadige zoon Nicky in New York. Hij was daar inmiddels leider geworden van de beruchte gangstergroep de Mau Mau. Na wat inleidende boze woorden constateerde mr. Cruz: ‘Hij is bezeten. Hij heeft een duivel. Ik moet hem bevrijden.’ Nicky reageerde stoer, maar werd vervolgens met geweld op de knieën gebracht. Zijn vader torende hoog boven hem uit en zijn grote handen hielden hem vast in een ijzeren greep. Zijn vader gaf te kennen: ‘Ik onderscheid vijf boze geesten in hem, vijf demonen! Daarom is hij een misdadiger! Maar nu zullen we hem genezen.’ Al duwend, wringend en beukend ging vader Cruz met geweld te keer op het lichaam van zijn zoon. Hij wilde de vijf demonen er met geweld uitwerken. Zijn broer Frank, die erbij was, zei daarna tegen Nicky: ‘Hij heeft iets heel goeds voor je gedaan, Nicky, je bent ontzettend slecht geweest, maar hij heeft je nu verlost en gereinigd.’ Woest stormde Nicky daarna de kamer uit. In het park rolde hij de beurs van een dronken zeeman, die daar zijn roes lag uit te slapen. Nicky bedacht bij zichzelf: ‘Als papa de duivels had uitgeworpen, was hij er zeker één vergeten, of ze zijn weer teruggekomen. Ik was nog altijd het kind van Lucifer.’

Mr. Cruz was ook een helderziende (een spiritist). In een ander boek vertelt Nicky dat er een keer een man om hulp bij zijn vader kwam. De man voelde zich steeds beroerder en zieker worden sinds hij in een ander huis was gaan wonen. Cruz wist niet waar deze man woonde. Hij zag echter in een seance een huis, wat hij beschreef voor de man. De man herkende dit huis als zijn eigen huis. Vervolgens zag Cruz dat er een grafkist buiten in de grond lag bij een hoek van dat huis. Daar lag dus waarschijnlijk een vorige occult belaste bewoner begraven. Aan deze grafkist zag de spiritist Cruz zeven kuikenbotjes met een ijzerdraadje bevestigd. Dat is een occult symbool. Hij zei tegen de zieke man dat hij daar moest gaan graven en het ijzerdraad met de kuikenbotjes verbranden, zodat het ijzer zou smelten. De man heeft het zo gevonden en de opdracht uitgevoerd. Daarna is de man genezen.

Na de opzienbarende, wereldwijd bekende bekering van Nicky Cruz zijn er veel wonderlijke dingen gebeurd, ook in de familie en bij zijn ouders. Nicky heeft kans gezien een christelijke samenkomst te houden in zijn ouderlijk huis in Portorico, in het ‘huis van de heks’. Zijn vader ging er eerst heftig tegenin. Hij zag dat hij als spiritist dan geruïneerd zou zijn en sprak: ‘Ik verbied het.’ Zijn vrouw reageerde: ‘Zie je dan niet hoe God onze zoon veranderd heeft? Er moet iets in zitten. De laatste keer dat we hem zagen, leek hij wel een beest. En nu is hij een prediker, een christelijk prediker. Wij moeten die dienst houden en jij moet er bij zijn.’ Daar heeft Nicky toen een indrukwekkend getuigenis gegeven: hoe de duivel macht over hem had gekregen, hoe hij zijn slaaf was, hoe hij leefde als gangster. Hij vertelde ook hoe hij van satan verlost was door de macht van Christus.

Nicky is eigenlijk hoofdzakelijk door toedoen van zijn moeder ‘een kind van satan’ geworden. Ze had hem op achtjarige leeftijd toegeroepen, in de aanwezigheid van andere mediums: ‘Nicky is niet mijn zoon. Nee, nee. Hij is nooit van mij geweest. Hij is kind van de grootste van alle heksen. Hij is de zoon van Lucifer. Nee, nee, niet van mij… niet, niet van mij… zoon van satan, kind van de duivel.’

In trance schreeuwde ze volgens Nicky verder met gierende stem: ‘Ga uit, duivel. Weg van mij. Ga uit van mij, duivel. Weg! Weg! Weg!’ Toen besefte de kleine Nicky dat niemand hem lief had en dat hij een kind van satan was. Daarna wist hij dat hij voor altijd zou haten en niemand ooit meer zou liefhebben. Hij besloot nooit meer te huilen… nooit meer. Vrees, vuil en haat waren goed voor hem, de zoon van satan.

Tijdens de christelijke samenkomst heeft Nicky voor de aanwezigen gebeden. Hij vroeg hen, die Christus als hun persoonlijke Verlosser wilden aannemen, naar voren te komen. Hij sloot zijn ogen voor stil gebed. Er kwamen mensen naar voren. Ze schreiden, toen ze knielden. Nicky verhaalt ons verder: ‘Op de grond voor me begon een vrouw te bidden. Ik herkende de stem en opende mijn ogen. Voor mij geknield lagen mijn moeder en mijn twee jongste broers. Ze had haar gezicht verborgen in haar rok. Ik viel voor haar neer en sloeg mijn armen om haar schokkende lichaam. ‘O, Nicky, mijn zoon, ik geloof ook in Jezus. Ik wil Hem aannemen als Heer van mijn leven. Ik ben de demonen en de boze geesten zo moe. Ik wil, net als jij, vrij zijn, ik wil ook Jezus aannemen als mijn Verlosser.’ Ik luisterde naar dezelfde stem, die eens hysterisch had geschreeuwd: ‘Je bent een kind van satan, ik haat je…’ Nu hoorde ik die stem tot God om redding roepen. ‘O God, vergeef me alstublieft, dat ik tegenover mijn zoon heb gefaald. Vergeef me, dat ik hem van huis heb weggestuurd. Vergeef mijn zonden. Vergeef mij dat ik niet in U geloofd heb. Ik geloof. Nu geloof ik. Red me, o God, red me.’ Ik deed mijn armen wijd open om mijn twee jongere broers van vijftien en zestien jaar, ook te omarmen en zo hurkten we samen op de vloer en we baden en loofden God.’

Achteraf zag hij zijn vader eenzaam tegen de muur staan. Nicky gaat verder: ‘Onze ogen ontmoetten elkaar in een lange blik. Zijn lippen trilden zichtbaar. Zijn ogen vulden zich met tranen. Plots draaide hij zich om en verliet de kamer. Papa heeft nooit een openlijke belijdenis van geloof gedaan. Maar vanaf die avond is hij veel zachter geworden. Ook is er thuis nooit meer een spiritistische bijeenkomst gehouden.’

Zijn moeder en twee broers zijn kort daarop gedoopt. Nicky schrijf echter later in een ander boek dat zijn vader op het eind van zijn leven toch nog van zijn geloof wilde getuigen. Hij was echter zó bang van de macht en de wraak van satan, dat hij na het openlijk getuigen van zijn geloof in Christus zo spoedig mogelijk wilde sterven. Hij was al ouder dan 80 jaar. Volgens Nicky is zijn vader niet veel uren nadat hij van zijn geloof getuigde, gestorven.

Demonen en hun activiteiten

Satan en zijn demonen dienen te worden ontmaskerd op macro- en microkosmisch gebied. Van de grote wereldwijde ontwikkelingen kunnen we afleiden wat er veelal verborgen (occult) gebeurt door demonen op kleiner en lager gebied (in de levens van individuen). Wat satan wereldwijd werkt en aanstuurt, werken de demonen op occulte wijze uit in de mensen die zich hiervoor openstellen. Door het wereldwijde gebeuren te plaatsen naast de occulte praktijken van de demonen, komt er meer inzicht in de boze opzet van de occulte machten.

Let er wel op dat satan niet alomtegenwoordig is. Hij is na de overwinning van Jezus Christus aan het kruis zelfs gebonden aan door God bepaalde plaatsen. Hij heeft dus de geestelijke boosheden in de lucht nodig om de individuen te bereiken en te beïnvloeden. De geestelijke boosheden in de lucht zijn de demonen. We lezen over deze gevallen engelen in Judas 1:6: ‘En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.’ De verblijfplaats is in het donker. De Willibrord Vertaling geeft aan dat God de gevallen engelen met onverbrekelijke boeien gevangen houdt in het duister van de onderwereld, in afwachting van de grote oordeelsdag.

In Matth.12:43-45 zien we iets van de identiteit en de activiteiten van de demonen. Jezus leert ons daar: ‘En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: ‘Ik zal wederkeren in mijn huis, vanwaar ik uitgegaan ben; en komende, vindt hij het leegstaand, geveegd en op orde. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.’

De Studiebijbel verklaart ons bij vers 43: ‘Demonen hebben de dood lief (vgl.8:28) en wonen daarom in gebieden van chaos en droogte, waar de dood heerst en waar geen mens kan leven (Jes.13:21; 34:12-14; Openb.18:2). Maar omdat daar geen mensen zijn, in wie de onreine geest kan wonen en onheil kan aanrichten, vindt hij er geen rust.’ De onreine geest kan met zeven bozere en slechtere geesten terugkeren naar de mens waarin hij gewoond heeft, omdat de Geest van God er geen intrek in heeft genomen. Zonder geloof en bekering is er nog steeds het gevaar van demonische infiltratie. Let hier op!

We zien hierin ook dat er verschil in boosheid is onder de demonen. Er is een hiërarchie, variatie in eigenschappen en specialisatie onder de boze geesten. Hierdoor weten ze op allerlei zwakke punten hun slachtoffers te infiltreren en te treffen.

Je ziet in Matth.8:28-32 hoe ze zich angstig hebben verzet tegen de macht van Jezus. We lezen in vers 29 dat zij riepen: ‘Jezus, Zoon van God!, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?’ Ze hebben het over ‘de juiste tijd van het oordeel’. Ze zijn hier angstig en manipulerend bezig. Boosheid, angst en manipuleren horen bij demonen. Dit proberen ze op een occulte en duistere wijze door infiltratie ook over te brengen op de mensen.

Hoe kunnen we ons afschermen?

Boze geesten of demonen zijn actief zoals virussen in computersystemen. Zij willen onze denksystemen infiltreren en ons besmetten met negatieve denkbeelden, angsten en boosheden. Open deze besmette mails niet! Welke negatieve gedachte, angst of boosheid dan ook naar jou wordt gekopieerd, zorg dat je het niet accepteert of plakt. Houd je geestelijke software zoveel mogelijk vrij van boze infiltratie. Geef de duivel geen opening en geen plaats in je leven!

Accepteer geen boze infiltratie in je geestelijke software

Als jij een opening geeft, zal een demon van de gelegenheid gebruik maken. De vijand zal in zijn aanvallen kijken naar onbeschermde plaatsen; daarom moet een christen op zijn post blijven staan en steeds weer zijn wapenrusting aandoen en gebruiken.

In de digitale wereld wordt zichtbaar hoe het waarschijnlijk gaat in de geestelijke wereld. In de computerwereld kan de software worden verplaatst en verzonden. Als iemand besmette mail naar een adres verzendt, kan deze persoon nog niet zien welke software dit bestand bevat. Hij wacht op een reactie. Demonische infiltratie moet het ook hebben van een antwoord.

Satan en zijn demonen kunnen niet de gedachten van mensen lezen, als ze deze niet uiten. Zij letten op de menselijke uitingen, reacties en houdingen. Het is daarom belangrijk dat je jouw gedachten en geloof helder naar buiten brengt en belijdt, zodat het voor mensen en (gevallen) engelen duidelijk wordt. Ze moeten weten aan welke kant je staat, welke positie je inneemt en hoe je over de geestelijke zaken denkt. Als wij ons geloof in Jezus Christus duidelijk uitspreken, kan het ons beschermen tegen verdere demonische infiltratie. Jezus verklaart ons in Matth.10:32: ‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is’. Om veilig en getroost te zijn moeten Jezus openbaar erkennen als onze Heiland, Heere, Meester en Beschermer. Dit wordt ook zo verwoord in zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. In antwoord 1 wordt ook beleden we door Jezus Christus uit alle heerschappij van de duivel verlost zijn en door Hem worden bewaard. Voortdurende openbare belijdenis van het geloof is belangrijk. Gelovige, laat zien aan welke kant je staat en Wie je toebehoort!

Belijd openlijk het geloof in Jezus Christus

Doe de wapenrusting van God aan

Efeze 6:11 roept ons op: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ 

vli 30t

Waarom moeten wij de gehele wapenrusting van God aandoen? Dit kunnen we lezen in Efeze 6:12: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

Let op de kwade geesten en hun gedachtespinsels

In de Statenvertaling lezen we: ‘… tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’ Dat zijn dus de demonen die in de gedachten van mensen infiltreren. Als we gehoor geven aan hun gedachtespinsels en influisteringen, en ons laten misleiden, raken we verstrikt in hun netwerk.

Volgens Efeze 2:2 wandelen ongelovigen ‘overeenkomstig  het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’. Het woord ‘geest’ komt van in het Grieks woord ‘pneuma’. Dat is in Efeze 2:2 ‘een aan de duivel ondergeschikte geest’, die dus werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Herken de misleidende geesten

en onderken de geest van deze eeuw

Ongelovigen leven overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Je leeft dan in de invloedssfeer van deze eeuw. Het Griekse woord ‘aion’ voor wereld kun je in dit verband uitleggen als de heersende gedachte van dit tijdperk. Mensen gaan dan hetzelfde denken, krijgen dan enerlei mening (Zie Openb. 17:17). In de vorige eeuw was dit: ‘Doe wat je wilt, dan is het goed’, terwijl het de laatste tijd is: ‘Als het goed voelt, is het goed.’ Het gaat dan niet meer om de wil van God in je leven.

Occulte geesten zijn als roofzuchtige spinnen bezig om in de gedachten van mensen te infiltreren. Zij spannen hun wereldwijde netwerk.

Occulte geesten zijn als roofzuchtige spinnen bezig om in de gedachten van mensen te infiltreren. Zij spannen hun wereldwijde netwerk.

Pas dus op voor de misleidende gedachte van deze tegenwoordige tijd. Raak niet verstrikt in het netwerk van de moderne gedachtespinsels.

Geloof, bid en waak!

Laat je niet verrassen en meeslepen door demonische en magische invloeden! Doe de wapenrusting Gods steeds weer opnieuw aan! Neem nogmaals ter harte wat we lezen over de geestelijke wapenrusting in Efeze 6:10-13: ‘Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.’

Als het gaat over occulte machten zijn er twee belangrijke zaken waar we over moeten waken: Volgens de bekende schrijver C.S. Lewis kunnen wij aangaand de duivelen twee ernstige vergissingen maken: door niet aan ze te geloven of door wel aan ze te geloven, maar een buitensporige en ongezonde belangstelling voor ze te koesteren. Er is, volgens mij, het gevaar de onkunde, dat we  te weinig van occulte machten weten (zodat we te gemakkelijk kunnen worden verleid) en aan de andere kant kunnen we er ook te veel van willen weten, zodat we er door worden gepakt en geboeid.

Als je de strijd moet aanbinden tegen de occulte machten, moet je ook weten waar je zoal tegen dient te strijden. Vergeet in ieder geval niet de geestelijke wapenrusting aan te doen. En zonder hulp van de krachtige Held, de Heer der heerscharen, kan het zeker niet! Leer in de geestelijke wapenrusting biddend te geloven!

Gebruik de vleugels van geloof en gebed!

We lezen in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’ Dit ziet op de onderhouding en bescherming door God in de eindtijd (zoals dit dus ook het geval was bij Elia, in de drieënhalf jaar droogte in de tijd van de goddeloze Achab).

Ik denk dat deze twee vleugels ‘het geloof en het gebed’ kunnen zijn. We weten dat een christen gelovig en biddend kan vluchten tot de schuilplaats van de Allerhoogste (Ps. 91). Door de vleugels van geloof en gebed te gebruiken kunnen we buiten het gezicht van de slang komen en blijven.

De kracht van het gelovig gebed

Wij weten dat God de grote Verhoorder van de gebeden is. Veel aangevochten gelovigen weten van geloofsbeproevingen en gebedsworstelingen. Zij hebben de vleugels van geloof en gebed gebruikt.

Waar zijn de bewogen, biddende gelovigen gebleven, die blijven bidden voor hen die niet meer bidden? Draag de afgedwaalde jongeren op de vleugelen van het gebed!  Red hen die ter doding wankelen, want zij wankelen ter doding, als jij je onthoudt (volgens Spr. 24:11). De verlamde man werd door het dak heen aan de voeten van Jezus gelegd. En Jezus zag het geloof van de dragers. Gebruik daarom maar veel de vleugels van geloof en gebed!

Ga zo hoog mogelijk vliegen

Iemand vertelde tijdens een samenkomst een voorbeeld over een rat in een zendingsvliegtuigje. Hij vloog op een bepaald moment boven een oerwoud, waarin hij niet kon landen. Bij het vervoeren van voedsel en drinken was er door de tijd heen af en toe wel wat gemorst op de vloer en de bedrading. Iedere draad en stroomkabel was van belang om het toestel veilig in de lucht te houden.

Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten.

Wat kon de piloot nu nog doen? Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek. Het voorbeeld is duidelijk.

Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en gebed wel mogen en kunnen komen.

***

Door Jezus Christus zijn we meer dan overwinnaars

Paulus schrijft namens de gelovigen in Rom. 8:37-39): ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere.’

Demonen en engelen

In Openb. 12:4 lezen we van de draak: ‘En zijn staart trok het derde deel van de sterren van de hemel, en wierp die op de aarde…’ Als dat de gevallen engelen zijn, betekent het dat een derde deel demonen zijn geworden, onderdanen van de satan. Deze gevallen hoofdengel heette oorspronkelijk Lucifer. Hoofdengel Michaël en zijn onderdanen zijn strijdengelen van God. Hoofdengel Gabriël en zijn onderdanen prijzen God en zijn boodschappers vanuit de hemel. Dat zijn dus de drie (oorspronkelijke) hoofdengelen die we vanuit de Bijbel kennen.

Bescherming door engelen

Ik denk dat er ook een derde van de oorspronkelijke engelen strijdengelen zijn. In dat geval betekent het dat er tegenover iedere kwade demon een goede strijdengel kan zijn. Tegenover elke kwade infiltratie kan er dus een verdediger en overwinnaar vanuit de engelen de gelovigen bijstaan. Over de engelen wordt gesproken in Hebreeën 1:4-7 en 13-14. Volgens vers 14 zijn engelen ‘allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven’.  Jezus laat ons weten in Matth. 18:10: ‘Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Als we een schuilplaats hebben gevonden bij God, zal Hij voor ons Zijn engelen bevel geven dat zij ons bewaren op al onze wegen (zie Psalm 91:9-12).

Over bescherming door engelen kun je lezen in het artikel ‘Levensverhalen over bescherming’ op deze website. (Het staat als subtitel onder de hoofdtitel ‘Levensverhalen over geestelijke bevrijding’.)

Door het geloof in Jezus wandelen we in het licht

Wij kunnen door het geloof in Jezus Christus de waarheid verstaan en deze de waarheid zal ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

In Joh.1:5 lezen we: ‘En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ Als iemand de werkelijkheid en de waarheid van de geestelijke wereld niet onder ogen wil zien, zal hij in de duisternis blijven.

Als we door het geloof Jezus mogen zien, worden onze ogen ook geopend voor de hemelse Vader. Jezus verklaart in Joh.12:45: ‘En die Mij ziet, die ziet Hem, Die Mij gezonden heeft. In vers 46 gaat Hij verder: ‘Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

In de Studiebijbel wordt bij Joh.12:35 verklaard, dat de duisternis een vijandige macht tegenover God is, die mensen overvalt. ‘Hier wordt de duisternis gezien als een vijandig machtsgebied, waarin mensen voortdurend ronddwalen. Zij kunnen eruit bevrijd worden door het licht te volgen.’ Als we door het geloof in het licht wandelen, laten we ons leven door Jezus Christus bepalen.

Elisa in Dothan: Hij zag wat zijn knecht nog niet zag

Een profeet in Israël wordt ook een ziener genoemd. Een ziener is iemand die dingen ziet die met de ogen van het lichaam niet gezien, maar met de ogen van de geest worden waargenomen.

Je ziet bij de profeet Elisa dat hij dingen zag die hem werden geopenbaard door God, zoals in 2 Kon. 6:8-23. Je kunt de verborgen werkelijkheid in de geestelijke wereld zien, die een krachtige uitwerking hebben in de zichtbare wereld. Elisa kon tegen zijn knecht zeggen: ‘Ik zie wat jij (nog) niet ziet.

De knecht zag het leger van de HEERE en de Syriërs werden met blindheid geslagen. Toen een legerbende van de Syriërs de stad omsingeld had, zag de dienaar hen en zei hij tegen Elisa: ‘Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? (vers 15).

Elisa reageerde: ‘Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn.’ Vervolgens werden de Syriërs werden door God met blindheid geslagen. Ze herkenden Elisa niet, die ze wilden vangen.

Jezus is de goede Herder, die Zijn schapen (de gelovigen) veilig leidt op de weg achter Hem aan. Hij leert ons in Joh. 10:10: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’

De Syriërs kwamen om te roven (te stelen) en te doden. Zij werden echter met blindheid geslagen en volgden Elisa op de weg.

Elisa bracht ze naar Samaria, waar ze in de hand van de koning van Israël waren. Hij vroeg aan Elisa: ‘Zal ik heb doden, mijn vader?’ Maar Elisa had een betere oplossing: hij vergold goed voor kwaad, gaf aan, hen te eten en te drinken te geven en terug te laten gaan naar hun heer in Syrië. De vijanden kregen een grote maaltijd in Samaria en kwamen niet meer roven in Israël (zie 2 Kon. 6:20-23).

Demonische machten werken occult (verborgen). Zij houden de geestelijke werkelijkheid verborgen als ze mensen misleiden. God openbaart juist verborgen zaken aan Zijn kinderen. Door het geloof kun je het dan (in)zien. God openbaart door Jezus Christus de waarheid. Satan en zijn demonen werken met leugens en bedrog. Door is er de onderscheiding van geesten nodig (1 Kor. 12:10), als gave van de Heilige Geest.  De natuurlijke, ongelovige mensen kan ten diepste de geestelijke werkelijkheid en dingen van God niet begrijpen (zie hierover 1 Kor. 2:7-16).

Het is een opmerkelijke tekst die we lezen in Spr. 20:27: ‘De geest van een mens is een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.’ Als we door de Heilige Geest worden verlicht, leren we ook innerlijk leven ontdekken. We kunnen dan onze motivaties en drijfveren plaatsen en begrijpen. Heb je jezelf al bekeken vanuit het perspectief van God. Hij doorziet ons volkomen. Hoe ziet God ons? Jezus wist op aarde ook wat in de mens was (Joh. 2:25).

Bij zien en niet zien, zie ook Hebr. 11. En 1 Joh. 4:4: ‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Inspiratie en bescherming

Volgens Psalm 91 ben je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogst. In de verzen 3 en 4 lezen we: ‘Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen.’ Je mag naar God vluchten met de vleugels van geloof en gebed. In Maleachi 4:2 maakt de HEERE bekend: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn…’ Dat ziet op de heling door de Jezus Christus, de Heiland. Vlucht gelovig tot Hem om liefde, acceptatie, vergeving, kennis, hoop en veiligheid.

De gelovigen mogen zich veilig weten door de bescherming van God en de ‘beschermengelen’ die altijd voor hen beschikbaar zijn. Blijf daarom dicht bij God. Dat kan dus door de vleugels van gebed en geloof.

Houd stand… en leef in vrijheid!

Gelovigen behoren hun veilige positie kennen en ook de mogelijkheden om in vrijheid te leven. De gelovigen moeten hun positie in de geestelijke wapenrusting innemen en hun vrijheid bewaren tegenover de strikken en verleidingen van de boze machten van satan. Reinig jezelf ook van de besmettingen en vuilnis van de wereld, die je nog kunnen aankleven, zodat de demonen je daarmee niet meer zullen verleiden lastig vallen. Let daarbij op de volgende dia:

Door proclameren en zingen kun je het kwaad verdringen

Ook psalmen, (lof)gezangen en geestelijke liederen helpen je in de strijd tegen verkeerde gedachten en kwade infiltraties. Proclameer daarbij de Naam van Jezus Christus, prijs en eer God en geef aan dat je bij Hem hoort. Kwade geesten moeten weten dat Jezus leeft en de overwinning geeft.

Een bekend lied is ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124. Het is ook een proclamatie. Hieronder volgt de tekst:

Glorie aan God!

Tijdens een samenkomst in de vrouwengevangenis te Breda werd door een zanggroepje het lied ‘Glorie aan God’ gezongen. Dit bracht een opmerkelijke reactie teweeg bij een buitenlandse gevangene. Er zaten in deze gevangenis ook vrouwen uit Zuid- en Midden-Amerika, die wegens drugssmokkel waren veroordeeld. Het lied ‘Glorie aan God’ is een overwinningslied van het Evangelie van Jezus Christus op het rijk van de duisternis. Het lied luidt als volgt:

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,

Hij is ’t Lam, dat regeert in eeuwigheid.

Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn Kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van Zijn Naam:

‘Heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie!’

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Eer deze God en geef Hem heel je hart,

Hij geeft schuldigen liefde en genade.

Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,

Ga terug naar de hemelse Vader.

Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God (4x)

***

(Tekst en muziek: M. Williams)

***

Leer de geesten te onderscheiden

In de Bijbel lezen we ook over ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10). Hierdoor kun je de goede geesten van de duivelse geesten onderscheiden.

De gave van de onderscheidingen of beoordelingen van geesten is ook een gave waardoor men de werking van de boze geesten ontmaskert (zoals bij occulte belastingen). Het is een gave die je per geval en per situatie van God kunt ontvangen als het nodig is; het meervoud ‘onderscheidingen’ ziet hier namelijk op.

Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten beproeven of toetsen, of zij uit God zijn, en niet iedere geest zomaar geloven. We worden vermaand: ‘Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.’ In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een demonische geest of door de Heilige Geest’.

In 1 Joh.5:2-3 lezen we: ‘Hieraan onderkent u de Geest van God: elke geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest u gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.’

We hebben te maken met de antichristelijke geesten, die ook nu in de wereld zijn. Het is opvallend dat er in vers 2 het Griekse woord ‘pneuma’ staat voor zowel ‘geest’ (gezindheid) en als ‘persoon’. De Studiebijbel verklaart: ‘Inspiratie door een bepaalde bron (God of de tegenstander) houdt in dit geval tevens identificatie in.’

Dit is een belangrijk gegeven. Achter toonaangevende machthebbers, geestelijke denkers en inspirerende personen kunnen zich demonische machten verschuilen. Dit wordt verderop in het boek aangetoond. In de Studiebijbel wordt bij vers 3 aangegeven, dat de antichrist als een toekomstige figuur wordt gezien, maar vele ‘voorlopers’ kent en dat zijn ‘geest’ nu reeds in de wereld aanwezig is. De gezindheid en het karakter van de antichrist dient te worden ontmaskerd door de gelovigen. We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen leren herkennen. Anders worden we op een occulte wijze verleid en ingepakt door ‘de god van deze eeuw’ (2 Kor.4:4).

De god van deze eeuw verblindt de gedachten van de ongelovigen, zodat de verlichting van het Evangelie hen niet zou bestralen. Het Griekse woord voor eeuw (‘aion’) ziet niet alleen op een tijdperk, maar ook op ‘een gedachte’. Verder in dit boek komt dit aan de orde. De gedachten van satan waren Paulus niet onbekend. We lezen in 2 Kor.2:11 in de Willibrord Vertaling: ‘Wij moeten de satan geen kans geven ons de baas te worden; wij kennen zijn streken maar al te goed.’ In het Grieks staat er: ‘Opdat niet wij uitgebuit/benadeeld worden door de satan.’ Het werkwoord ‘pleonekteō’ betekent daarbij ook ‘oplichten’.

Laat je niet oplichten, benadelen of uitbuiten door de boze verleider, maar onderken zijn snode, occulte plannen en gedachten. Weet ook dat de engelen van God je beschermen als je in de waarheid blijft en Jezus volgt in het licht. Zie het weer op de volgende dia:

We worden verder onderwezen in 1 Joh.4:4-6: ‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. ; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de Geest van de waarheid en de geest van de dwaling.’

Laat je inspireren door het Woord en de Geest van God

Hoe kunnen we het verschil opmerken tussen Gods stem in ons hart (door de Heilige Geest) en de influisteringen van demonen? Let op de uitwerking! Brengen deze influisteringen ons tot twijfel, onzekerheid en valse schuldgevoelen, of brengen ze onze meer in de nabijheid van God? Geven ze ons meer vertrouwen op God, liefde tot Christus en een gevoel van rust en vrede, dan zijn het goede ingevingen geweest.

Laten we ook voorzichtig zijn om ‘in geestelijke opwellingen’ allerlei profetieën uit te spreken, zonder dat wij het zelf (of anderen het) hebben getoetst aan Gods Woord.

Let op de waarschuwing in Jes. 8:19-20, waar door de duivel geïnspireerde mensen worden ontmaskerd. We moeten spreken naar het geïnspireerde woord van de HEERE, anders zal het geen dageraad hebben.

We moeten echter wel leren om als een afhankelijk schaap de stem van de goede Herder te horen. Leg je oor daarom niet te luisteren aan de bedrieglijke influisteringen van satan, wat er ook gebeurt! Hij wil je bang maken, maar hij maakt je bang voor niets… want God is de Almachtige en Jezus, je Koning is ook machtiger dan Zijn verslagen vijand!

Gelovige, ben je jezelf wel bewust van je positie in Christus? Een christen heeft zijn identiteit in Christus! Als je steeds weer twijfelt aan je veilige positie, heeft satan meer kansen om je in het nauw te drijven.

De Engelse puritein Thomas Brooks (1608-1680) leert ons: ‘De satan doet de ‘droevige, twijfelende en troosteloze ziel’ meer aan haar zonden dan aan haar Zaligmaker denken.’ Hij stelt daar tegenover: ‘Laten de gedachten aan een gekruiste Christus u nooit verlaten.’ Brooks heeft het boek ‘Kostbare middelen tegen satans listen’ geschreven. Hij verklaart ons verder: ‘Indien de satan niet kan verhinderen dat Gods volk ten laatste het paradijs, dat boven is, zullen binnentreden, zal hij zijn best doen om hun leven hier beneden tot een wildernis te maken. De satan tracht de troost van Gods kinderen te nemen, wanneer hij hun kroon niet kan roven.’

Laat de satan je troost niet roven, door hem op zijn woord te geloven. Hij is de vader van de leugen. Hij wil je angstig en depressief maken. Blijf gelovig op Jezus zien!. Jezus bemoedigt Zijn volgelingen in Joh. 14:27 d: ‘Vrede zij u’. Leef vanuit de vrede en rust van Jezus, die ons ook verklaart: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u…’. In het Engels lees je dat Jezus tot Zijn discipelen zegt: ‘Hold your peace’ (‘bewaar je vrede’)

Je hoeft niet bang te zijn

Er is een mooi voorbeeld van een vader die met zijn zoontje in de auto op een drukke weg rijdt. Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel.

De angstige jongen gilt het uit van angst! Op een geschikt moment vangt zijn vader de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een paniek!

Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’ om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.

De goede Herder kalmeert de stress van Zijn schapen. De wolf en zelfs de herdershond jagen veroorzaken juist stress en angst bij de schapen. Je mag de duivel misschien wel zien als een boze herdershond, die wordt gebruikt om de schapen naar de herder te laten vluchten.

Als je gelovig mag zien in de nodigende en beschermende handen van Jezus, hoef je niet bang te zijn. Je zou het bekende lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ ook kunnen betrekken op de duivel en zijn duistere machten.

***

Jezus Christus is de Overwinnaar

in de geestelijke strijd

De eeuwige Koning regeert

‘De HEERE regeert!’ lezen we bij aanvang van de Psalmen 93, 97 en 99. Door het geloof in Jezus Christus zijn we veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste (lees maar in Psalm 91). Als volgeling en leerling van Jezus zijn we ook onder de bescherming van de grote Koning.

We moeten leren stand te houden in de wapenrusting van God, in onze positie in Jezus Christus. Door het Lam van God kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.

Jezus Christus is de eeuwige Overwinnaar.  Hij is het ook in het leven van de gelovigen. We mogen in de overwinning van Hem leven.

We lezen niet voor niets in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met het juk van slavernij belasten.’ Het is het slavenjuk van satan. Letterlijk staat er, dat Christus ons ‘tot vrijheid heeft bevrijd’.  De nieuwe taak en positie van de gelovige is ‘standhouden in de vrijheid’.

Vleugels van geloof en gebed

 We lezen van de kracht die God uitdeelt: ‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden’ (Jes.40:29-31).

***

Opdrachten voor in discussiegroepjes

Opdrachtenblad samenkomst voor deze sessie:

Hoe overwin je geestelijke strijd in je gedachten? 

Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Geestelijke kwade machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen.

We moeten de waarheid en de werkelijkheid ontdekken. Bij alles wat op je afkomt moet je steeds weer bedenken: ‘is het waar, is het waar…’ Laat het Woord van God je dagelijkse gids zijn. De Waarheid is de uitweg voor onze verwarring.

Jezus leert ons dat de waarheid ons zal vrijmaken (Joh. 8:32). Hij zegt van Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ 

Jezus bevrijdt ons van leugens en zonden. Hij leert ons in Joh. 8:36: 

‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Dr. Neil T. Anderson heeft het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ geschreven. Hij leert ons: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Je kunt in de discussie kiezen uit de volgende vragen:

1. Wat kunnen we in de tekst leren over misleidende gedachten?

2. Hoe kun je ze bij jezelf ontdekken en herkennen?

3. Met welke verleidingen, geestelijke gevaren, zwakheden en gevoelens heb je

    te maken, die je verhinderen om rustig bij God te kunnen schuilen?

  (Denk hierbij aan: angst, schuldgevoel, afwijzing, boosheid, afgunst of twijfel.)

4. Hoe kom je uit de negatieve bolwerken in je denken? (Zie 2 Kor. 10:4-5.)

5. Wat kun je met de vleugels van geloof en gebed bereiken? Betrek hierbij het verhaaltje van de piloot en de rat in het vliegtuigje. Welke positieve ervaring heb je zelf met de vleugels van geloof en gebed?

6. Wat kan de waarheid in Jezus voor ons betekenen? (Joh. 8:32, 36 + 14:6).

7. Hoe kun je standhouden in de vrijheid? Gal. 5:1).

8. Waardoor kun je overwinnen in deze geestelijke strijd? (Zie Efeze 6:10-18.)

***

Opdrachten vanuit Openbaring 12 en de tekst van dit artikel:

Samen lezen: Openbaring 12:1-18.

1. In dit hoofdstuk wordt ons een blik achter de schermen van de wereldgeschiedenis getoond. Je ziet daarin het gebeuren in de geestelijke wereld. Probeer er samen achter te komen wie de vrouw, haar Kind, de draak en de sterren zijn.

2. Wat maken ze allemaal mee in de wereldgeschiedenis: de vrouw, haar kind, de draak en de sterren? Welke strijd hebben ze te strijden? Hoe verloopt deze strijd?

3. Uiteindelijk staat de vrouw symbool voor de gelovigen. Hoe wordt ze bedreigd en hoe kan ze zich in veiligheid brengen? Wat kunnen wij daarvan leren?

6. Met welke verleidingen, geestelijke gevaren en zwakheden heb je te maken, die je verhinderen om rustig bij God te kunnen schuilen?

7. Van welke volgende negatieve gevoelens, gedachten en infiltraties heb je nogal eens last: angst, schuldgevoel, afwijzing, boosheid, afgunst of twijfel? Wat is hierbij het nadeel van onkunde?

8. Probeer elkaar eens aan te moedigen, om het om te zetten in: liefde, vergeving, acceptatie, geloof, hoop, en veiligheid. Welke kennis is hierbij belangrijk?

9. Wat kun je met de vleugels van geloof en gebed bereiken? Betrek hierbij het verhaaltje van de piloot en de rat in het vliegtuigje. Welke positieve ervaring heb je zelf met de vleugels van geloof en gebed?

10. Gebruik nu samen de vleugels van geloof en gebed om met elkaar en voor elkaar te bidden. Ontvlucht daarbij de negatieve gevoelens die er nog zijn. Geef alles maar over aan God. Breng elkaar bij Jezus en in de schuilplaats van de Allerhoogste.

Je kunt bijvoorbeeld hardop (laten) proclameren:

‘Ik laat nu mijn angst, schuldgevoel, boosheid, afgunst, twijfel en gevoel van afwijzing varen. Ik vlucht biddend tot U, o God, om genade, en om bij U te schuilen. Ik heb U nodig.

Ik kom in geloof tot U, Jezus, mijn Heiland. Ik verlang naar acceptatie, vergeving en veiligheid, en meer geloof, hoop, liefde en kennis van U. Ik aanvaard gelovig alles wat U mij geeft. Ik geef mij over aan U, mijn Verlosser en Koning. Ik wil U liefhebben en dienen. Ik schuil bij U.

Dank U, Heere God, voor Johannes 3:16. Dank U wel voor Uw Evangelie: dat U de wereld zo hebt liefgehad, dat U Uw eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik wil in U geloven, Jezus, en ik aanvaard U als mijn Verlosser en Heer. Ik geef mijn leven aan U over.

***

Opdrachten over de geestelijke wapenrusting

1. Bespreek samen Efeze 6:10-18, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting.

2. Wat betekent het dat het de hele wapenrusting van God is?

3. Hoe kunnen we worden gesterkt in de Heere? (Efez. 6:10).

4. Waardoor en hoe kunnen we overwinnen?

5. Welke bolwerken moeten worden afgebroken?

6. Noem eens bolwerken die je bij jezelf hebt ontdekt.

7. Welke functie hebben de onderdelen?

8. Wat hebben we er persoonlijk aan?

9. Hoe kan het gebed ons daarbij helpen?

10. Noem je innerlijke geestelijke strijd.

11. Wat kun je steeds maar niet overwinnen?

12. Breng het in gebed en bid voor elkaar in het groepje.

***

Toepasselijke liederen

Het gaat in dit artikel ook over de twee vleugels als van een arend (geloof en gebed), waarmee we de toevlucht kunnen nemen tot God. We lezen in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’

De ‘vleugels als arenden’ en en de vernieuwing van kracht komen we ook tegen in Jesaja 40:31. Er wordt ook mooi en bemoedigend over gezongen in het lied ‘Heer, ik kom tot U’ in Opwekking 488. Onder de afbeelding volgt het bekende lied.

Na de tekst kun je aanklikken op een uitvoering van het lied bij Nederland Zingt:

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

***

Kies voor Jezus, want anders kies je voor?…

Nog steeds komt Jezus bij ons op bezoek met Zijn reddend en rijk makend Evangelie. Het gaat in het Woord van God over of je voor Hem of tegen Hem kiest. En of je voor de leugen of voor de waarheid kiest. Het gaat erom of je Jezus weigert of binnenlaat in je hart en leven.

Wat denk je van de zinnen uit het lied van Elly & Rikkert ‘Wie niet voor Mij is’, die hieronder volgen? In het refrein klinkt de proclamatie: ‘Hij is de Almachtige.’

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld. Staat op: Alles in alles.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige.

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen wil:

Is het Jezus, of is het de duivel, één van de twee?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Wie zijn vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig,

of wie niet zijn kruis opneemt en achter Mij komt.

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

Kies dan vandaag nog waar je voor leven wilt:

Is het de waarheid, of is het de leugen, die je niet kwijt wil?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen zult:

De God van Israël, of is het de Mammon, de god van het geld?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hij is de levende

Want Hij is dood geweest en Hij leeft.

Hij is Jeshua Hamashiach.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Elly & Rikkert

YouTube-video Wie Niet Voor Mij Is

***

Psalm 91 The Psalm Project

Als je gelovig uitziet naar Gods bescherming, mag je erop vertrouwen dat je veilig bent in Zijn schuilplaats. Daar gaat de volgende versie van Psalm 91 over:

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91

U bent mijn schild

Tekst Psalm 91 van The Psalm Project:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

***

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

***

Stil mijn ziel, wees stil

Hieronder volgt nog een bemoedigend lied, dat bij de sessie past. In Opwekking 717 wordt gevraagd aan de Vredevorst om de vernieuwing van ‘een vaste geest in mij’, die in God alleen rust, en niet afdwaalt. Laat je door Hem leiden!

Op de afbeelding hieronder lees je in Filip. 4:6-7 hoe je de vrede van God in je hart en denken kunt ontvangen. De tekst van opwekking 717 past er goed bij, als we daarin zingen: ‘Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.’

Hieronder volgt de volledige tekst en de link naar het lied op YouTube:

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af. 
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

God U bent mijn God…

Stil mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil + tekst

Een lied van: Keith & Kristyn Getty/Stuart Townend. Ned. tekst: Harold ten Cate

***

Omdat Jezus leeft!

Nederland Zingt Dag 2015: Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft,

ben ik niet bang voor morgen.

Omdat Hij leeft: Mijn angst is weg.

Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst.

En het leven is het leven waard,

omdat Hij leeft.

Jezus is Koning en Overwinnaar

Dat komt naar voren in het volgende lied van Sela:

HIJ IS KONING

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht,
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

***

YouTube-video Sela

Hij is Koning (CD/DVD Live in Groningen)

Glorie aan God!

Het lied ‘Glorie aan God’ is een overwinningslied van het Evangelie van Jezus Christus op het rijk van de duisternis. Het lied luidt als volgt:

Refrein:

Glorie aan God! (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,

Hij is ’t Lam, dat regeert in eeuwigheid.

Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn Kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van Zijn Naam:

‘Heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie!’

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God! (4x)

Eer deze God en geef Hem heel je hart,

Hij geeft schuldigen liefde en genade.

Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,

Ga terug naar de hemelse Vader.

Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein: Glorie aan God (4x)

***

(Tekst en muziek: M. Williams)

***

Opwekking 818. Op die dag

YouTube-video Opwekking 818 –

Op die dag – CD42 (live video)

***

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.

Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij.

***

Refrein:

Op die dag, in de hemel, wat een dag,

wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied.

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.

Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag.

(Refrein 2x)

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

***

2 Thessalonicenzen 4:13-17, 1 Korintiërs 15:50-57

Oorspr. titel: One day (when we all get to heaven)

Eliza Hewitt, Matt Redman e.a. Ned. tekst: Menno van der Beek