Geestelijk herstel. Les 21. Wat woorden doen op het zaaiveld van ons hart

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het zaaiveld van ons hart

 Is ons hart al gevuld met de liefde van Jezus?

Wat wordt er in ons hart gezaaid?

Het hart of de geest van de mens is het zaaiveld voor geestelijke invloeden. Het geestelijk zaad kunnen we zien als woorden die tot ons komen en in ons worden uitgestrooid. Dit zijn woorden die over ons worden uitgesproken, door anderen of door onszelf.

Het meest krachtige geestelijke zaad is

het Woord van God dat tot ons komt.

Jezus leert ons bij de gelijkenis van het zaad in Lukas 8:11: ‘Het zaad is het Woord van God.’ Door het Woord en de Geest van God wordt ons leven vernieuwd. Dat gebeurt als we tot geloof komen. Wanneer Petrus spreekt over gelovigen schrijft hij in 1 Petr. 1:23: ‘U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.’

Hieronder vind je twee PowerPoint over wat het Evangelie en woorden doen op het zaaiveld van ons hart. Je kunt erop aanklikken. De eerste is:

Het Evangelie en het zaaiveld van ons hart

De tweede PowerPoint is:

Wat woorden doen op het zaaiveld van ons hart

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad van deze sessie, met een geselecteerde, kortere tekst. Bij de vragen zitten therapeutische opdrachten voor bevrijding van innerlijke blokkades en problemen:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel Dag 12-deel 2

Wat woorden doen op het zaaiveld van ons hart

Horen en doen!

We worden opgeroepen in Jakobus 1:21 om het Woord van God in je hart te ontvangen. We lezen in deze tekst: ‘Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.’ Het gaat hierbij om het ‘horen en doen’ van het Woord. In Jakobus 1:22 worden we opgeroepen: ‘En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.’

In de taal van de Bijbel is ‘horen’ hetzelfde als gehoorzamen. Het Hebreeuwse woord sjema (hoor!) uit Deut.6:4 betekent ook ‘gehoor geven aan’. Als je het Evangelie hoort, moet je daarom ook in geloofsgehoorzaamheid tot Jezus komen!

Jezus vertelt ons in Matth. 7:24-27 de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer, die bouwen op de rots en op het zand. Daarin leert Hij ons, dat we ons huis op de rots bouwen als we Zijn woorden horen en doen. De Studiebijbel geeft aan bij vers 26: ‘Iemand, die Jezus’ worden wel hoort, maar niet doet, bouwt niet op Hem. Hij bouwt zijn leven op iets buiten Jezus, en dat is altijd zandgrond.’

Als je jouw leven bouwt op iets buiten Jezus,

bouw je altijd op zandgrond.

Op de afbeelding hieronder zie je wat er gebeurt in het hart waarin de goede planten overheersen. De lucht is helder verlicht.

Positieve planten groeien op de bodem van het hart

Positieve planten groeien op de bodem van het hart

Geloven en groeien

Als je het Woord hoort en gelooft, gaat het zaad ontkiemen in je hart. In het zaad van de wedergeboorte is al alles in beginsel aanwezig van wat het zal gaan worden, net zoals dit gaat in de natuur. Door de voeding uit het Woord kun je ook geestelijk gezond opgroeien (1 Petr. 2:2)).  Het plantje of boompje geloof gaat vervolgens wortelen en uitspruiten. Dan komt de stengel of het stammetje boven; vervolgens groeien de blaadjes uit en gaat de bloem zich vormen. In de vrucht die uiteindelijk ontstaat zitten alweer nieuwe zaadjes van hetzelfde soort.

Woorden worden als zaad uitgestrooid op de akker van ons hart

Woorden van mensen zijn ook als zaad. Als ze in ons hart worden uitgestrooid, kunnen deze woorden wel of geen ingang bij ons vinden. Het geestelijk zaad komt verder binnen via de gedachten. Het kan wel of niet door ons denken worden geaccepteerd. Als we kwade geestelijke invloeden binnenlaten, vinden ze een voedingsbodem in ons hart.

Op de afbeelding hieronder zie je wat er gebeurt in het hart als de kwade vruchten en overhand krijgen. Je gaat dan de grijze mist in…

Negatieve planten groeien op de bodem van het hart

Negatieve planten groeien op de bodem van het hart

 In ons hart wordt er gezaaid op ons denkveld. Dit gebeurt dus ook door positieve en negatieve woorden, die bij ons blijven haken. Zij zetten zich ook vast in de voedingsbodem van ons hart.  De geestelijke invloeden komen binnen via de zintuigen, woorden en gedachten. Negatieve gedachten, woorden, redeneringen en leugens kunnen bolwerken in je denken worden. Je raakt dan emotioneel verward, twijfelmoedig en geestelijk labiel. Zodoende kun je in een negatieve spiraal terecht komen.

De kwade planten van ongeloof, angst en twijfel, boosheid en wrok, en ook zelfbeklag kunnen dan gemakkelijk wortel schieten en uitgroeien. Zij worden bolwerken die het goede in je leven gaat overwoekeren. Je ziet op de afbeelding hierboven wat er dan in het hart gebeurt. De vrucht van het geloof verdwijnt in de schaduw van het kwaad, kwijnt daar weg en verdort…

Het zaaiveld is ook een strijdveld 

Er wordt gestreden om ons hart. We gaan er hieronder verder op in. Alleen door overgave aan God en geloof in Jezus Christus kunnen we overwinnen op weg naar een goede bestemming. Voor de gelovige is Jezus overwinnaar in deze strijd om het hart. De volgende PowerPoint gaat over de geestelijke strijd in je denken. Je kunt erop aanklikken:

Powerpoint geestelijke strijd op het zaaiveld van ons hart

Pas op voor een negatieve spiraal in je leven

Wilkin van de Kamp heeft het pastorale boek ‘Zeven stappen op weg naar vrijheid’ geschreven. Hij behandelt ook de strijd in ons denken, en waarschuwt ons:

‘Let op je gedachten,

want je gedachten worden je woorden.

Let op je woorden,

want je woorden worden daden.

Let op je daden,

want je daden worden je gewoontes.

Let op je gewoontes,

want je gewoontes vormen je karakter.

Let op je karakter,

want je karakter bepaalt je bestemming’

 Wilkin geeft verder aan in zijn boek; ‘De Bijbel leert ons dat er een geestelijke oorlog aan de gang is en dat uw denken het slagveld is! Wetenschappers hebben ontdekt dat een mens gemiddeld zo’n 50.000 gedachten per dag heeft. Al uw gedachten hebben invloed op wat u gaat worden.’ Hij gaat verder: ‘De strijd om uw uiteindelijke bestemming begint dus in uw denken! Daarom heeft de duivel zijn best gedaan om allerlei bolwerken in uw denken te zaaien. Een bolwerk is een gedachte of redenering die ingaat tegen het Woord van God, die ingaat tegen de manier waarop God denkt.’

We moeten leren om verkeerde gedachten, die tegen de wil van God ingaan, krijgsgevangen te maken. Daartoe hebben de gelovigen de geestelijke wapenrusting gekregen. We lezen erover in 2 Kor. 10:4-5: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Je ziet dat het ten diepste in ons leven gaat over woorden, redeneringen en gedachten op de akker van ons hart, die ons leiden naar een negatieve of positieve bestemming. Het gaat erom welke woorden wel accepteren, zodat ze wortel schieten en verder ontwikkelen in ons leven. Wat er in ons wordt gezaaid en opgroeit, zal ook worden geoogst. We zien hieronder hoe Jezus dat verklaart in enkele gelijkenissen.

De gelijkenissen van het zaad in de akker

Lezen: Mattheüs 13:1-9, 18-30, 36-43

Je hart of je geest is de akker waarin het kwade en ook goede zaad wordt gestrooid. Dit zie je in de gelijkenissen van Jezus in Matth. 13 en Luk. 8.

In de gelijkenis van Matth.13:24-30 zien we dat een mens goed tarwezaad heeft gezaaid in de akker. Het ziet er op dat het Woord van God in veld van de gemeente wordt gezaaid.

In vers 25 lezen we dat, toen de mensen sliepen, zijn vijand onkruid zaaide middenin de tarwe, en weg ging. Er was blijkbaar gelegenheid en ruimte om het verkeerde zaad tussen het goede zaad te strooien. Met deze werkelijkheid hebben we te maken op het zaaiveld.

Je ziet hierin hoe in het verborgen (op een occulte wijze) de duivel het onkruid zaait in de akker van een gemeente, waar ook tarwe staat. Het onkruid, de giftige dolik, is in het begin niet te onderscheiden van de goede tarwe. Dolik is een bedwelmende, dronken makend onkruid. Pas later kun je de korrels van het ‘zwartkoren’ ontdekken. Bij de oogst wordt het goede koren gescheiden van het kwade.

In de voorgaande gelijkenis gaat het over individuele personen, die het Gods Woord horen. De gesteldheid van de harten zijn daarbij verschillend. In vers 19 verklaart Jezus ons: ‘Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet begrijpt, zo komt de boze, en rooft weg, wat in het hart gezaaid was.’

Mensen die niet over het verkondigde Woord van God nadenken en het niet begrijpen zijn een gemakkelijke prooi van satan.

Geef geen ruimte aan het kwaad

Het blijkt dat de kwade machten ook zeer actief zijn op de zaaiakker van het hart. Hoeveel ruimte en gelegenheid geven we hen in ons hart? Zijn er nog veel lege plaatsen en verkeerde behoeften in ons hart, die een goede voedingsbodem zijn voor de negatieve invloeden van het kwaad? Wat denk je van ledigheid, doelloosheid, onverwerkte pijn en negatieve gevoelens?

Op het moment dat we gehoor geven aan de verleidingen van de duivel en zijn demonen, geven we hen de ruimte om steeds meer van onze gedachten en gevoelens in beslag te nemen. Langzaam maar zeker kunnen we dan in de greep komen van bepaalde zonden en verkeerde gevoelens, die ons ongelukkig maken.

Jezus komt tot ons als de ‘Ik ben…’

Intussen komt Jezus tot ons met Zijn positieve gaven en een hart vol liefde. Wij worden uitgenodigd om daarop te reageren met geloof, hoop en liefde. Als we Jezus accepteren in ons hart, kunnen de goede gaven in ons gaan opgroeien. Ons hart wordt er mee vervuld. Jezus is het Brood en het Water van het leven. Hij is onze Levensbron. Het komt verderop naar voren in het lied ‘Ik ben’ van Sela.

 Is ons hart al gevuld met de liefde van Jezus?

De Heiland kan je helpen en de Heilige Geest kan je steeds weer opnieuw troosten en vervullen. Dat zal je gelukkig maken. Het zal je vrede geven met jezelf en anderen.

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je er voor zorgen dat je dagelijks goede voeding tot je neemt. Dan zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Jezus is de geestelijke Bron van levend water.

Neem de hemelse voedingssappen in je op.

Je zult er nooit genoeg van krijgen!

Het wordt verwoord en gezongen in het volgende lied van Sela. Let op de mooie tekst van Hans Maat. Je kunt het hieronder lezen en aanklikken:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven; 
breekt het voor ieder, deelt het om niet. 

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven,

vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen! 

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? 
In Christus alleen is het water des levens; 
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan? 
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan. 

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; 
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Laat je vernieuwen en helen

Jezus is gekomen om de gehele mens te verlossen en te herstellen. Aan het kruis heeft het onkruid van de zonde het onderspit gedolven. Er is toen een ruim veld geopend voor het reddend zaad van het Evangelie.

Door Jezus Christus is er vernieuwing en heling gekomen

Hij is de Heiland

In Jesaja 55:9 lezen we dat de wegen en de gedachten van de HEERE hoger zijn dan die van ons. In de verzen 10-11 lezen we over de gezegende uitkomst van het werk van God: ‘Want zoals regen en sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn  dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zendt.’

De verdere goede gevolgen zie je in de verzen 12-13. Door het Woord en de Geest van God worden we geestelijk vernieuwd en geheeld. De Heilige Geest is ‘de Geest der waarheid’ – Hij maakt ons Jezus bekend (zie Johannes 16:13-15). In vers 14 verklaart Jezus Zelf over het werk van de Geest van de waarheid: ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’

De Heilige Geest van God

wijst ons de weg naar Jezus, de Bron van het leven,

opent deze Bron voor ons,

en laat het levende water door en uit ons stromen

Zoals eerder aangehaald, nodigt Jezus ons in Joh. 7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Hij zei dit over de Heilige Geest, die de gelovigen ontvangen (zie vers 39). Hij laat ook nu nog Jezus in je zijn als de Bron van het levende water. Geloof in Jezus, ontvang de geestelijke levensmineralen en voedingssappen van Hem, en laat het levende water maar door je heen stromen!

Spreek, o Heer, en zaai Uw Woord, plant het diep in ons 

Het verlangen naar het spreken van God in ons hart wordt verwoord in Opwekking 689. Hieronder volgt de tekst en daarna de link om het te beluisteren. 

Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai Uw Woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar Uw evenbeeld;
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, Uw volmaakte weg,
echte nederigheid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van Uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan Uw majesteit,
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van Uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk,
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk
en uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Hieronder kun je aanklikken op YouTube om het lied te beluisteren:

YouTube Opw. 689 – Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord

Tekst en muziek: Keith Getty / Stuart Townend

Let op de geestelijke strijd op het zaaiveld

We gaan nu eerst weer door op het geestelijke zaad, dat uitwerking heeft in het hart van de mens. Het zaaiveld van ons hart is oorlogsgebied.  Het gaat hierbij over het slangenzaad (de voortwoekerende leugens van de slang) en het zaad van de vrouw heeft daarom ook de  Waarheid, het levende Woord van God, namelijk Jezus Christus en Zijn Evangelie nodig.

Bij het slangenzaad gaat het over 

de voortwoekerende leugens van de slang

We hebben voor onze bevrijding

Jezus Christus nodig

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!

We lezen in Gen.3:15 dat God spreekt tegen de slang: ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en tussen de vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.’ Vanaf dat moment is er in de wereld een voortdurende strijd tussen het slangenzaad en het zaad of de nageslacht van de vrouw. Deze geestelijke strijd is ook volop gaande in de gedachten, het denken en de gevoelens van de mensen.

Het zaaiveld van ons hart is oorlogsgebied

Er wordt gestreden om het hart van de mens

Het zaad dat de slang in de harten van de mensen strooit, kun je zien als verleidende invloeden, zondige gedachten en negatieve gevoelens.

Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen. Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten. Zolang onze wil niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment dat we instemmen met de verkeerde ingevingen, wordt het zaad ontvankelijk voor ons en ‘landt’ het in ons hart.

Laat het slangenzaad niet ontkiemen

 in het zaaiveld van je hart

Geef de duivel geen plaats in je hart

In de brieven van Paulus lees je dat je satan (en zijn demonen) in de kaart kunt spelen, door ze een voet, een kans of gelegenheid te geven om te kunnen infiltreren in je gedachten en denken. Hierin behoor je nuchter en waakzaam te zijn en de tegenstander, de duivel weerstand te bieden (1 Petr. 5:8-9). Het Hebreeuwse satan betekent letterlijk: ’tegenstander’.)

Paulus zorgde ervoor om te vergeven hen die onrecht of leed hebben veroorzaakt, opdat de satan er geen voordeel uit zou behalen (2 Kor. 2:10). Het Griekse werkwoord ‘pleonekteo’ betekent: ‘uitbuiten, benadelen, oplichten, zich bevoordelen ten koste van’.  In vers 11 merkt hij op: ‘Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend’ (noemata = gedachten, plannen). Hij wist dat satan uit is op verwijdering en verbittering. De duivel zaait verdeeldheid onder de mensen. Hij is de diabolos (= ‘hij die uiteenwerpt, aanklager, lasteraar, beschuldiger). Hij hanteert het spreekwoord: ‘verdeel en heers’. Daarom zijn vergevingsgezindheid en eensgezindheid zo belangrijk!

In Efeze 4:25-27 geeft Paulus aan: ‘Leg daarom de leugen af  en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats.’

Samengevat zien we dat je ruimte biedt in je hart voor het slangenzaad:

als je niet kunt vergeven,

niet eensgezind bent,

nog liegt,

 niet de waarheid spreekt tegen gelovigen,

en boos blijft op een ander.

De Studiebijbel verklaart bij vers 26: ‘Wanneer een gelovige door een medebroeder tot toorn is geprikkeld, moet hij, voordat de zon ondergaat, vergeven of de zaak uitpraten, opdat niet de eenheid van de gemeente in gevaar komt.’ Er wordt bij vers 27 opgemerkt: ‘Wie zijn verontwaardiging koestert, speelt daarmee de duivel in de kaart. Zo geeft iemand hem een prachtkans om van die boosheid misbruik te maken voor het afbreken van de gemeenschap.’

We mogen de duivel geen enkele ruimte geven op onze akker, maar hem en zijn demonen ontdekken en uit alle macht weerstaan in de geestelijke wapenrusting van God. We lezen daarover in Efeze 6:11: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’

Laat het negatieve los wat je blijft vasthouden

Waar zit je nog aan vast? Wat laat je niet los. Wat zit er nog negativiteit op de bodem van je hart? Wat ligt er nog ‘vastgeroest’ vanuit het verleden? Welke onkruidwortels woekeren nog voort onder de oppervlakte? Waar zijn de vervuilde plaatsen in de akker van je hart?

Dat zijn de zaken die de gezonde groei van de goede planten tegenstaan en een volle goede oogst verhinderen. Wat er nog is aan onkruid, kan weer opkomen tussen de goede planten? Er kan weer een kwade onkruidwortel uitspruiten, een wortel van bitterheid, die onrust veroorzaakt, en waardoor ook anderen bezoedeld kunnen worden (Hebr. 12:15).

Als het zaaiveld van ons hart hier of daar is verontreinigd, dat dient dit te worden gezuiverd! Van onze kant houden we dat nog vast, bewust of onbewust, moedwillig, uit angst of onmacht. Hiertoe hebben we het reinigende werk van de Heilige Geest nodig, samen met de liefde van Jezus Christus. Geef het over aan God. Zie van jezelf, je onmogelijkheden en bezwaren af, en zie op Jezus. De akker van ons hart kan niet worden gereinigd door onze werkzaamheden, maar door genade en geloof.

We kunnen loslaten als Jezus ons hart vervult met Zijn liefde en Zijn Geest. Het komt mooi naar voren in Opwekking 308. Het lied van John Wimber is vertaald door Nico Vogelenzang:

O, laat Gods Zoon je thans omhullen met zijn liefde en zijn Geest.

Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.

O, geef Hem alles wat je vasthoudt

en zijn Geest zal als een duif

op je leven dalen met goddelijke kracht.

Refrein (2x):

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

O, kom en zing dit lied met blijdschap, met een hart vol van vreugd’.

Hef je handen in aanbidding naar omhoog.

O, geef Hem al je pijn en moeite en de jaren van verdriet

en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ naam.

Refrein (2x):

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

Met Jezus kun over de hoge golven in je leven heenkomen en in het geloof ‘lopen op het water’. Als je levensboot is lekgeslagen stap dan je dan uit je wegzinkende boot naar Jezus toe. Hij vraagt je alles van je kapotte leven los te laten, om Hem te vinden! Het is de nieuwe weg van genade en herstel die door Jezus is geopend. Ga uit de boot! In de storm zul je rust vinden in de sterke armen van Jezus!

Het wordt mooi verwoord en gezongen in Opwekking 789:

Een lied voor geloofsbelijdenis en proclamatie:

Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein – Bridge 4x):
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

YouTube-video Lopen op het Water (Opw. 789) – Live@Mozaiek0318

Laat de akker van je hart reinigen en zuiveren!

Lezen: 1 Johannes 1

Johannes wijst ons al de weg in Joh. 1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Het grondwoord ‘airo’ betekent hier: ‘uit de weg ruimen, wegdoen’. In 1 Joh. 1 zien we dat we de zonde aan het licht moeten brengen, moeten belijden. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons dan van alle zonde (1 Joh. 1:7). De Studiebijbel verklaart bij vers 7 over het bloed van Jezus dat reinigt en zuivert: ‘Dat reinigen is een voortdurend proces gezien de praesensvorm van het werkwoord ‘katharizo’. Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van het reinigende bloed van Jezus, de Zoon van God.’

In vers 9 wordt ons verder voorgehouden: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

Vergeven betekent letterlijk: ‘ver-weg-geven’

Na het aan het licht brengen van het vuil wordt het dan ver weggegeven aan Jezus. Het grondwoord ‘aphiemi’ (‘vergeven, kwijtschelden van schuld) komt 142 keer voor in het NT en betekent letterlijk: ‘wegzenden, loslaten’. Er komt dan een nieuwe situatie op de akker van ons hart. Gebondenheid, belasting van welke last dan ook, schuld, veroordeling en beschuldiging zijn dan weggenomen. De Studiebijbel stelt vast:

‘De relatie met God is hersteld

en nieuwe ruimte om te leven ontstaat.’

Wat wil je op geestelijk gebied oogsten?

Wil je een rijke oogst? Of wil je soms het onkruid laten voortwoekeren in je hart?

Wat je zaait, zul je oogsten

We lezen in Galaten 6:7-8: ‘Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.’

Je ziet in deze teksten dat het van het grootste belang is waar het geestelijk zaad gezaaid wordt. Het kan namelijk worden gezaaid op de akker van het vlees, of op de akker van de Geest. Gelovigen hebben een nieuwe geest of nieuwe mens, waarmee zij met God in contact staan. Dat komt overeen met het vernieuwde positieve denkveld, waarop goede geestelijke invloeden ingang vinden. Daarop vindt ook de inspiratie van de Heilige Geest plaats.

Bij de gelovige is dat eigenlijk de akker van de Geest. Daarop kan de vrucht van de Geest groeien, zoals die wordt genoemd in Galaten 5:22. We lezen daar: ‘De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’ In vers 23 wordt ervan gezegd: ‘Daartegen richt de wet zich niet.’ Als deze zaken op de akker van je hart groeien, ben je vrij van veroordeling en negatieve schuldgevoelens.

Als we in het vlees van onze oude, negatieve mens zaaien, zullen we verderf oogsten. Dat wil je toch niet? Maar als wij in de Geest zaaien, zullen wij uit de Geest eeuwig leven oogsten. Wij doen ze dan door God, en voor God en de mensen. Hij werkt dan door ons heen.

In Gal. 6:9-10 zien we dat we door voortdurend goed te doen een heerlijke, blijvende oogst kunnen verwachten. Wat een bemoedigende belofte! We lezen daar: ‘En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’

 

Wat is onze geestelijke voedingsbron?

Waar halen we onze levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Het Woord van God en de woorden van Jezus geven ons het geestelijk voedsel dat we nodig hebben om geestelijk gezond te kunnen opgroeien.

Paulus stimuleert ons in Kol. 2:6-7: ‘Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig, met dankzegging.’ Hierdoor wordt je beschermt tegenover de mooiklinkende redeneringen en dwalingen van mensen, waardoor je kunt worden meegesleept. Je wordt dan weggesleurd vanaf de vaste grond en voedende bron van het geloof in Jezus Christus. Dan verdort je geestelijk leven. hier kunnen voor in de plaats verbittering, vervuiling, twijfel, angst en boosheid komen.

Houdt elkaar vast bij de gezonde bron van het Woord van God. In Hebr. 12:15 worden we aangespoord: ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden.’

Lezen Efeze 3:14-21

Waar zijn we onszelf aan het wortelen? Houd je jezelf nog vast aan de waarheid van het Woord van God? In Efeze 3:14-21 bidt Paulus om verdieping in het geloof voor de gemeenteleden. In  de verzen 16-19 lezen we dat je door het geloof in Christus ook in de liefde geworteld kunt zijn, waardoor je ook vervuld kunt worden tot heel de volheid van God.

Lees deze kernachtige voorbede van Paulus maar eens voor jezelf. Wil je ook met kracht gesterkt worden door de Heilige Geest in de innerlijke mens? (vers 16). Woont Christus door het geloof in je hart? Ken je de liefde van Christus? Ben je in Zijn liefde geworteld en gefundeerd?

Positieve planten groeien op de bodem van het hart

Liefde en wijsheid van boven

Door de liefde van God ontvangen wij vrijmoedigheid. We lezen in 1 Joh.4:18:‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’ Gods liefde geeft ons dankbare wederliefde. We beseffen dan wat we lezen in 1 Joh.4:19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’ Het geloof werkt door de liefde en neemt aan wat wij mogen hebben in Jezus Christus.

Lezen Jakobus 3:13-18

We lezen in Jakobus 3:18: ‘En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.’ We zien dat hieronder in het leven van het Chinese rijstboertje. Hij ontving ‘liefde en wijsheid van boven’. Je kunt er verder over lezen in Jakobus 3:13-18.

De gelovige rijstboer in China overwon door liefde

Ik hoorde eens een verhaal van een gelovige rijstboer in China. Hij was de enige christen in het dorpje. De rijstvelden van de dorpelingen lagen boven elkaar op een heuvel. In de vroege morgen was men al druk bezig om de eigen akker met emmertjes water te bevochtigen. Je was daar al gauw meer dan een uur bezig om genoeg water te krijgen op de sawa (het bevloeide rijstveld).  

Omdat de rijstboer gelovig was, moest hij onrecht lijden. Nadat hij zijn akkertje had laten vollopen, stak zijn onderbuurman iedere morgen het dammetje door, waardoor zijn akker volliep. De gelovige boer moest daarna het dammetje herstellen. Daarna liep hij weer meer dan een uur te sjouwen met water om zijn eigen akker vol te krijgen. Dit bleef maar iedere morgen doorgaan. Hij beschuldigde zijn onderbuurman niet, maar bleef vriendelijk. Hij had geen andere gelovige vrienden, en wist dat hij de andere inwoners van het dorp tegen zich zou kunnen krijgen als hij kwaad met kwaad zou vergelden. Hij kon bidden voor een oplossing. Wat kon hij anders doen?

Uiteindelijk kwam hij op een goed idee: Hij ging meer dan een uur vroeger uit bed, om eerst de akker van de onderbuurman te vullen. Daarna vulde hij zijn eigen akker. De buurman werd beschaamd en zag de opofferende liefde van de christen. Daarna was hij bereid om het Evangelie te horen, met het gevolg dat hij ook tot geloof kwam. God zegende de liefde van de gelovige rijstboer. Daarna zijn er nog heel wat andere inwoners van het dorpje tot geloof gekomen.

Hieronder kun je naar aanleiding van het verhaal

aanklikken op een korte PowerPoint:

Overwin het kwade door het goede voor een rijke oogst

Het Vrouwenzaad en het Evangelie

Jezus heeft Zichzelf uit liefde opgeofferd. Het zaad van recht en vergelding werd bij Hem als het ware geoogst. Je kunt dit onder meer lezen in Jesaja 53. In vers 10 lezen we: ‘Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien.’

Het zondige zaad van de slang heeft vanaf de zondeval de wereld en de mensen vervuld met onkruid. In het zaad van het reddend Evangelie zit ook de genade en de vergeving. Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. De zonde wordt bij vergeving weggegeven aan de Heere Jezus.

‘Zie, het Lam van God,

Dat de zonde der wereld wegneemt!’ 

Hij neemt als het Lam van God de zonde van de wereld weg. Letterlijk staat er in Joh.1:29: ‘Zie, het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Het Griekse woord ‘airō’ heeft hier de algemene strekking van ‘uit de weg ruimen’, ‘wegdoen’.

Jezus heeft, als het Zaad van de vrouw, satan en zijn onrustzaaiers overwonnen door zijn offer aan het kruis. Hij is de grote ‘Rustaanbrenger’, de Silo. We lezen zo heerlijk in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Zodoende heeft Hij een ruim veld geopend op de aarde, een toebereide aarde, waar het zaad van het Evangelie rijke vrucht mag voortbrengen.

Het zaad van het Evangelie

brengt rijke vrucht voort 

Hij spreekt in Joh.4:35 het nog steeds actuele woord: ‘Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.’ Het geluid van het Evangelie is door de eeuwen heen over de gehele aarde uitgegaan, en de woorden van de Evangeliepredikers tot het einde der wereld (Rom.10:18).

 

Opdrachten

Lezen: Mattheüs 13:1-9, 18-23

Het gaat over de gelijkenissen van het zaad in de akker (zie ook Luk. 13). Je hart of je geest is de akker waarin het kwade en ook goede zaad wordt gestrooid.

1a. Wat leer je van Jezus woorden in Matth. 13:1-9 en 18-30 in deze gelijkenis?               1b. Wat herken je hierin bij jezelf?

2. Lezen Matth. 13:24-30 Wat zegt deze gelijkenis jou?

3. Zie op de afbeelding hierboven wat er allemaal is opgeschoten op het zaaiveld van het hart. Ze laten de ‘ups en downs’ zien in ons leven.

a. Welke planten tillen je geestelijk op? Waarom?

b. Welke ‘planten in je hart’ maken depressief en agressief? Waarom?

c. Hoe kun je de positieve planten meer laten groeien?

d. En waardoor zullen de negatieve gevoelens minder worden?

Het Woord horen en doen! 

We worden opgeroepen in Jakobus 1:21 om het Woord van God in je hart te ontvangen. We lezen in deze tekst: ‘Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.’ Het gaat hierbij om het ‘horen en doen’ van het Woord. In Jakobus 1:22 worden we opgeroepen: ‘En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

4a. Lees en bespreek Jakobus 1:19-22 en Jak. 3:13-18. Wat herken je erin? Wat kan verbeteren? Hoe kun je meer van die liefde en wijsheid van boven ontvangen?         

4b. Wat betekent ‘wat je zaait, zul je oogsten’? Waar wil je op gaan letten?

5a. Denk na over 2 Korinthe 10:4-5. Lees en betrek hierbij de tekst over ‘de negatieve spiraal’ en Wilkin van de Kamp. Wat leer je van deze tekst? Waar ga je op letten?

5b.Weet je van bolwerken in je denken? Hoe kunnen ze worden afgebroken?

5c. Hoe kunnen we elke gedachte gevangen nemen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus?

6. In het hart van de gelovige kan de vrucht van de Heilige Geest groeien, zoals die wordt genoemd in Galaten 5:22: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.’Bespreek deze vrucht. Hoe kun je er meer van in je hart krijgen?  Waarom wil je dat? 

Gebruik voor de opdrachten 7 en 8 ook negatieve en positieve woorden uit de genoemde Bijbelteksten bij de vragen 4 t/m 6.

7. Een praktische opdracht om de negatieve woorden in je leven op te schrijven, er eerst samen voor te bidden (en eventueel te verkreukelen).

8. Daarna kun je positieve woorden op een papier schrijven, om ze voor je te leggen en er samen voor te danken.

Het verkreukelde papier en het blad met positieve woorden kunnen daarna ook worden weggelegd worden bij het kruis.

Bevrijding van innerlijke blokkades en problemen 

Opdrachten om vrij te komen van innerlijke problemen, die als onkruid en bolwerken kunnen voortwoekeren in je emoties en denken. Dit is een therapeutische opdracht om  vrij te kunnen worden van gevoelens van afwijzing, boosheid. angst, afgunst, twijfel en andere negatieve zaken in je leven. Hierbij is vergeving de sleutel om emotionele bindingen te zuiveren van angst, bitterheid en wrok. ‘Vergeving’ is de sleutel om ons te bevrijden uit onze emotionele gevangenis. Bij vergeving moet je denken aan het kunnen vergeven van anderen en jezelf.

Antwoord bij de opdrachten 9 en 10 steeds met één zin.

Vul het eerst in op dit opdrachtenblad:

Opdracht 9

Kies maar uit wat bij je past en vul het verder aan:

Ik voel me boos, omdat ik denk dat ik machteloos ben

Ik voel me boos, omdat ik denk dat ik niet gewaardeerd word

Ik voel me boos, omdat ik denk dat ik niet gehoord word

Ik voel me boos, omdat ik denk dat mij onrecht is aangedaan

Ik voel me boos, omdat niemand me begrijpt

a. Ik voel me boos, omdat …

 

Doe hetzelfde met angst, afwijzing, afgunst en twijfel, depressiviteit, vergeving:

b. Ik voel me angstig, omdat …

c. Ik voel me afgewezen, omdat …

d. Ik ben afgunstig of jaloers, omdat …

e. Ik twijfel, omdat …

f. Ik ben depressief, omdat …

g. Ik kan niet vergeven, omdat …

Opdracht 10

Zijn er al bepaalde negatieve zaken en onkruidplanten in je leven verwijderd?  Hoe is dit gebeurd? Wil je er iets van delen in de groep? Geef maar aan wat hoe het bij je is gegaan:

a. Ik voel me niet meer zo boos, omdat ik …

b. Ik voel me niet meer zo angstig, omdat …

c. Ik voel me niet meer zo afgewezen, omdat …

d. Ik ben niet meer zo afgunstig of jaloers, omdat …

e. Ik twijfel niet meer zo, omdat …

f. Ik ben niet meer zo depressief, omdat …

g. Ik kan nu wel vergeven, omdat …

 Afsluiten met gebed

 

Toepasselijke liederen en tekst bij de opdrachten:

Hieronder volgen liederen om je voor te bereiden tot de overgave aan God en je oude leven met zonden en problemen te geven aan Jezus. Daarvoor is nodig dat we onze oude duistere levensweg verlaten en Hem als het Licht der wereld gaan volgen op de nieuwe weg die Hij heeft geopend. Eerst leg ik hierover wat uit:

Leef je uit je ziel of uit het geloof?

De Verlosser zegt ook tegen ons in Mattheüs 16:24-27a: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?’

In Matth. 10:39 leert Jezus ons hierover: ‘Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.’

Het gaat hier over je leven of je ziel, die je moet verliezen om Jezus te vinden en te kunnen volgen. Het Griekse grondwoord voor ‘leven’ en ‘ziel’ is in beide gevallen ‘psuche’. Dat ‘ziel-ige’ leven ziet op de werkingen van de ziel in ons leven en lichaam, dat mensen veelal als het belangrijkste beschouwen. Bij deze weg vind je de vruchten van het leven uit de ziel, zoals: ongeloof, twijfel, angst, zelfbeklag,  wrok, boosheid en afgunst  Dat is je eigen(zinnige) manier van leven, zoals we het van nature zelf willen leven.

Verlies je oude leven

en win het nieuwe leven

Het kan hier gaan over je eigen zin, wil, inzicht en mening, maar ook het willen handhaven van je oude, duistere levensweg, met patronen, gewoontes, ‘your way of live’, met verslavingen en eigenzinnigheden. Dat is ons oude manier van denken op onze oude weg. Als je een volgeling en leerling (een discipel) van Jezus wilt zijn, behoor je dit oude leven vrijwillige prijs te geven voor het volgen van Jezus op de weg van het licht.

De volgende liederen proberen ons te overtuigen om het oude leven van onze problemen te verlaten, het zelf niet meer uit te vechten, maar het over te geven aan Jezus.

Zie op de Verlosser, die het voor ons oplost!

Draag het kruis achter Hem aan.

Als je Jezus volgt, wordt jouw kruis dragelijk.

Als je jouw leven in Zijn handen legt, draagt hij je samen met je kruis

Ben je bereid om de weg van Jezus te gaan?

 

Staak de strijd

door Matthijn Buwalda

Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht.
Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht.
Geef je hand, en geen gebalde vuist.
Ik kan niets geven, zo lang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,
al vecht je door tot aan de dood.
Je kunt er niets tegen beginnen,
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht.
Verlies jezelf, dan win je echt.
Geef het aan Mij. Stop je verzet.

Staak de strijd, Die Ik gewonnen heb voor jou,
omdat je die nooit winnen zou.
Geef het aan Mij… en word gered.

Sterke held, geef Mij je woede maar.
Als jij je over geeft, ligt hier de overwinning klaar.
Laat het los, en geef je last aan Mij.
Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn. 

Als je uitgeput bent, kom tot Mij.
Als je moe gestreden bent, Ik sta aan jouw kant:
Als je stil kunt zijn en je Mij als God erkent.

YouTube-video Matthijn Buwalda – Staak de strijd

Ben je bereid?

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer

Ben je bereid om je kruis te dragen

en bereid om Mijn weg te gaan?

Ben je bereid om je leven te geven

en om in Mijn dienst te staan?

 

En wil je zijn wie Ik wil die ik zijn zult

wil je doen wat Ik wil dat je doet?

Wil je gaan waar Ik wil dat je heen gaat

ook al weet je niet waar naar toe?

 

En al doet het pijn

leg je trots naast je neer

Laat Mij je vormen

naar Mijn beeld meer en meer

En de angst om jezelf te verliezen

leg het in Mijn handen neer

 

Ik was bereid om Mijn leven te geven

en de weg van het kruis te gaan

Ik was bereid om jouw zonden te dragen

en om in jouw plaats te staan

 

Ben je bereid om jezelf los te laten

ook al raak je alles kwijt

om in Mij het leven te vinden

en in Mij jouw zekerheid?

Hieronder kun je aanklikken op het bemoedigende lied van Christian Verwoerd. Het is een lied van herkenning van benoemde geestelijke problemen en blokkades, maar ook van herstel en bevrijding. Het lied is geschikt voor een praktische opdracht om de opgeschreven woorden van zonde en pijn, maar ook van dank en toewijding bij het kruis te brengen :

YouTube-video Christian Verwoerd – Een nieuwe weg

Het volgende lied is Opwekking 773. Dit  is weer een toepasselijk lied en ook geschikt voor proclamatie :

Bij het kruis

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;

waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

 

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw

en ik leef door U! En ik leef door U! Jezus.

 

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;

waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

 

Heilig is de grond waar ik hoop hervond.

Hier kniel ik neer. Hier kniel ik neer.

Armen uitgestrekt, hier waar U mij redt;

Hier kniel ik neer. Hier kniel ik.

En ik leef door U! Jezus.

 

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw

en ik leef door U! En ik leef door U! Jezus.

YouTube-video Opwekking 775 – Bij het kruis – CD39 (live video)

Chris Tomlin e.a. Ned. tekst: Harold ten Cate

Zie het Lam van God!

Opwekking 657 laat ons het aangrijpende lijden en sterven van Jezus zien: het offer dat Hij voor de zonden bracht. Hij draagt daar onze zonden en schuld aan het kruis, om ons ervan te verlossen, als wij tenminste in Hem geloven! Daar zien we de vervulling van de woorden van Johannes in Joh. 1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’

Dat is ook de oproep tot jou:

Zie op Jezus, het Lam van God!

Als je Hem zo ziet in het geloof, voel je Zijn kracht en overwinning, ook voor jezelf. Dan zie je ook jouw naam in Zijn wonden als teken van de bevrijding uit je oude leven.

Dan heb je ‘vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom

door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg,

die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees’ (Hebr. 10:19-20). 

Zie het kruis

Zie, de dag breekt aan vol van duisternis,
Christus op weg naar Golgotha.
Zondaars grepen Hem en bespotten Hem,
sloegen Hem aan een kruis.

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Christus droeg onze straf; werd veracht,
maar Hij bracht vergeving, stervend aan het kruis.

O, te zien hoe pijn uw gelaat vervormt,
als al die zonde op U drukt.
Bitterheid, verraad, elke slechte daad
kroont uw bebloed gezicht.

Nu dooft al het licht en de aarde beeft,
want Hij, haar Maker, buigt zijn hoofd.
Zie de voorhang scheurt, doden leven weer.
Dank God, het is volbracht!

Ik zie ook mijn naam in uw wonden staan,
want door uw lijden ben ik vrij.
Dood is weggevaagd, en nu leef ik weer,
doordat uw liefde won.

Zie het kruis, voel zijn kracht:
Lam van God werd geslacht;
maar Hij leeft, en Hij geeft vergeving,
want het is volbracht!

YouTube-video Zie het kruis – Opw. 657

Het lied van Keith Getty en Stuart Townend is vertaald doorMireille Schaart