Sterker worden in het geloof

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Passieve en actieve gelovigen

Er zijn ook passieve gelovigen. Zij lijken op een vijver met stilstaand water. In zo’n vijver is nog wel leven te vinden. Als je het kroos opzij schuift kun je wat kleine waterdiertjes zien. Er is echter weinig of geen doorstroming, zodat er gebrek aan zuurstof in deze vijver is. Een passieve gelovige is nogal eens een twijfelmoedige gelovige. Als hij in zijn eigen vijver geestelijke leven wil bespeuren, moet hij zijn best doen om in het duistere water leven te ontdekken. Voor bepaalde levende visjes kan deze vijver verstikkend zijn. Vlak in de buurt van deze vijver profiteren sommige vijverplanten van het vocht, maar daar blijft het dan ook bij. Hieronder zie je een afbeelding van zo’n vijver. 

          

Deze vijver is een goed beeld van een passieve gelovige. Hij zich verschuilt in een kleine kring en een vertrouwde omgeving. Er is weinig beweging te ontdekken. Hij houdt het bij het oude en vertrouwde, daarbij voelt hij zich veilig. Voor een meer levendige gelovige is dit echter ‘verstikkend veilig’. Te veel geestelijke activiteit kan al gauw worden gezien als verstoring van de kerkelijke rust. Men vindt een geordend en rustig kerkelijk leven belangrijk. Ze zijn bang dat er door te veel beweging ook schadelijke invloeden binnen kunnen komen. Door de zwakke en kwetsbare toestand in de vijver overheerst helaas de angst. Met twijfel en angst kun je de wereld niet overwinnen. Je bent dan aan de verliezende kant. We lezen duidelijk in 1 Joh.5:4-5: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?’ 

Misschien herken je deze toestand bij jezelf of anderen. Smeek dan om vernieuwing en verse stromen van levend water in je leven! 

 Een passieve gelovige moet een actieve gelovige worden

 Er moet weer doorstroming komen!

Blijf niet in je eigen troebele poeltje met vervuild water ronddobberen. Wordt weer vervuld met vers, levend water; word vervuld met de Geest (Ef.5:18). De Griekse werkwoordsvorm van ‘wordt vervuld’ is ‘plērousthe’. Dit is passief en praesens, want aangeeft dat het aan de ene kant om een daad van God gaat en aan de andere kant dat het een blijvende opdracht voor ons is, in de zin van: wordt voortdurend vervuld met de Geest. Het gaat hierbij dus ook over het toelaten van de werkingen van de Heilige Geest in ons leven. Dat komt overeen met antwoord 103 van de Heidelbergse Catechismus: ‘…om de Geest in mij te laten werken.’ Op deze wijze kunnen wij (weer) een bron van levend water worden. 

Ben je een bron van levend water?

Een actieve gelovige is als een bron van levend water. Een bron waarin levend water opwelt is tot groot nut voor de omgeving. Zo’n bron blijft maar uitdelen, vanuit de volheid waarmee hij zelf wordt verrijkt. Dit is dus een prachtig beeld van een actieve gelovige die (veel) vrucht mag dragen. Hieronder zie je een afbeelding van zo’n overvloeiende bron.

                       

We hebben een voortdurende opwekking nodig 

We lezen hiervan in Spr.11:24a-25: ‘Er is één, die uitstrooit, die nog meer toegedaan wordt (…) De zegenende ziel zal vet gemaakt worden; en die bevochtigt, zal ook zelf een vroege regen worden.’ Deze ‘actieve bron’ ontvangt telkens het levende water uit Christus, zoals de rank de levenssappen ontvangt van de Wijnstok (Joh.15).  

Een echte discipel van Jezus zal ernaar verlangen om veel vrucht te dragen. We lezen immers dat Jezus leert in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’ Het is dus nog maar de vraag of je wel een echte discipel bent, als je geen verlangen hebt om veel vrucht te dragen. 

Een actieve bron is ook een heldere bron. Een actieve gelovige kent veel doorstroming en kan tot op de bodem van zijn hart kijken. De levende visjes zijn gemakkelijk op te merken. In het voorbeeld van de Wijnstok is er ook aan de ranken vrucht te zien. Dit komt overeen met antwoord 86 van de H.Cat., waarin staat van de gelovigen ‘dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij’. Verder lezen we in dit antwoord: ‘En dat door onze Godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.’ Dit ziet dus op een overvloeiende bron ten behoeve van anderen.  

Een ander aspect is, dat zo’n bron met doorstromend water zichzelf steeds weer reinigt. Het vuil dat erin komt, spoelt zo weer weg. In 1 Joh.3:3 lezen we hierover: ‘En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.’ 

Als we ook zo’n levende bron willen zijn, moeten we doen wat Jezus ons voorhoudt: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Joh.7:37-38). 

‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt,

stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ 

Wat wil je zijn: Een vijver met stilstaand water of een bron van levend water? Waar streef je naar? Je weet nu wat er nodig is.