Het Licht en de duisternis

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een verhelderend artikel over de realiteit in de geestelijke wereld, met vijf PowerPoints en opdrachten voor Bijbelstudie. Je ziet hierin hoe God de duisternis in ons leven kan overwinnen door het Licht van de wereld.

Het Licht overwint de duisternis

Er zijn twee geestelijke gebieden waar we terdege rekening mee moeten houden in ons leven. Je hebt het rijk van het Licht en het rijk van de duisternis. Het rijk van het Licht is het Koninkrijk van God.  De grote Koning en Overwinnaar in dit gebied is Jezus Christus. Jezus nodigt ons in Johannes 8:12: ‘Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ 

Door het Licht wordt alles weer helder in ons geestelijk leven. Daardoor wordt de gesloten deur van de duisternis geopend en komt het eeuwige geluk ons leven binnen. We hebben het Licht van de wereld nodig.

                                      

Wat het licht kan doen, zie je op de foto’s. Je kunt op deze foto’s aanklikken om ze te vergroten. Daarna kun je met het pijltje links boven ‘terug’ weer op het normale formaat komen. Dit geldt ook voor veel andere foto’s op deze website. 

In het onderstreepte PDF-document hieronder wordt het verder uitgelegd.   Je kunt het hieronder intoetsten. Als je daarna wilt terugkeren naar het hoofdmenu, moet je het pijltje ‘terug’ intoetsen. 

De geestelijke wereld + Het Licht en de duisternis

Deze twee hoofdstukken op het PDF-document zijn het begin van het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’. Dit handboek wil je leiden vanuit de duisternis naar het Licht, van schuld naar vergeving, van twijfel en onkunde naar geloofszekerheid en van geestelijk gebrek naar geestelijk herstel.

God is dichtbij ons… Kom tot Zijn Licht!

Paulus verkondigde het Evangelie op de Areopagus in Athene. Hij stond daar tussen de Griekse wijsgeren. Zij vereerden veel afgoden, en zochten hun heil nog buiten hun Schepper. Jezus was hun onbekend. Voor de zekerheid hadden ze ook nog een standbeeld met het opschrift: ‘AAN EEN ONBEKENDE GOD’. Paulus zei ervan: ‘Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u’ (Hand. 17:23). Paulus gaf aan de onwetende wijsgeren door: ‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren’ (Hand. 17:30).

Wat zoek je in de duisternis?

Wat zoek je in de duisternis?

Bekeer je van deze doodlopende weg… keer om!

We worden opgeroepen tot ‘geloof en bekering’. Je moet je dus tot God keren, Hem gehoorzamen en Jezus als Redder en Heer in je leven aanvaarden. Je geeft dan gehoor aan de wil en de opdrachten van God. Dat is geloofsgehoorzaamheid.

Is God voor jou nog onbekend? Ben je op zoek naar Hem? Weet je niet wat je moet doen? Kun je Hem steeds maar niet vinden?

Denk toch niet dat God te ver van je is verwijderd

In Hand.1­7:27 lezen we over de nabijheid God naar de mensen toe: ‘Opdat zij de Heere zoude zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.’ Als God als Schepper al zo dicht bij ons is, dan komt Hij zeker dicht bij je in Zijn Evange­lie, door Zijn Zoon. Jezus is tot ons gekomen als Immanuel, dat is: ‘God met ons’ (Matth.1:23). In Jezus is God als Redder heel dicht bij ons gekomen!

Hieronder kun je aanklikken op het eerste deel van de PowerPoint over dit onderwerp:

PowerPoint Kom uit de duisternis tot het  licht der wereld – deel 1

Hieronder volgt het tweede deel, waarop je kunt aanklikken:

Kom uit de duisternis tot het Licht der wereld PowerPoint – deel 2

 

Volg de instructies van God op

Als je verlost wilt worden, ga dan al tastend en zoekend tot de Hee­re. Volg Zijn instructies in de Bijbel op. Zelf weet je de weg niet. Het kan allemaal duister om je heen lijken – probeer dan niet je eigen weg te gaan of te vinden, maar luister goed naar de boodschap van Gods Woord. Hij roept je uit de duisternis naar Zijn Licht. Hij steekt als het ware Zijn reddende hand naar je uit, terwijl je daar in je ellendige duisternis ronddwaalt. Merk Zijn liefde tot jou toch op!

Als je wordt uitgenodigd om iets te tasten, is het bedoel­de voorwerp vlak in de buurt of zelfs binnen handbereik. Je kunt het door aanraking voelen. Als je in het duister tast, verkeer je in onzekerheid, maar het Evangelie is geen duistere zaak… Gods waarheid brengt ons licht en zeker­heid.

Verlaat de duisternis en volg het pad naar het licht.

Verlaat de duisternis en volg het pad naar het licht

Wij zijn van nature duisternis en moeten daarom tot het Licht komen. De Heere roept je in Zijn Evangelie om tot Hem te komen. Kom uit je duisternis! God roept iemand terwijl hij nog in de duisternis verkeert. Hij roept uit de duisternis tot Zijn wonder­baar licht (zie 1 Petr.2:9). Jezus nodigt in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

'Sta op, word verlicht, want uw licht komt' ( Jesaja 60:1 ).

‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt’ ( Jesaja 60:1 )

 Onze ervaringsdeskundige Cassie weet als ex-alcoholist wat het is om vanuit de duisternis van de verslaving te komen in het licht van het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus. God roept uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht (zie 1 Petr. 2:9). OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kom ook uit je donkere tunnel!

In welke tunnel ben je nog verdwaald? Is het een tunnel van ongeloof en twijfel? Wat denk je van de tunnels van angst, boosheid, afgunst en verbittering? Kun je niet vergeven? Ben je vastgelopen in de tunnel van aangedaan onrecht? Welke tunnelvisie heb je ontwikkeld. Een duistere tunnel kan zijn als een neergaande spiraal, waarin je vastloopt in negatieve gevoelens van afwijzing en bitterheid. Geloof je nog steeds in de verstikkende leugens: de harde woorden die over je zijn uitgesproken, en die je hebt overgenomen?

Keer je om in deze kille tunnel van duistere gedachten en aanhoudende klachten! Zoek God al tastend naar de waarheid. Laat Zijn licht en liefde over je schijnen. Waar Hij is zal de nacht verdwijnen. Als je Hem van harte zoekt, is Hij immers niet ver van je vandaan ( Hand. 17:27).

Denk eens aan een jongen die angstig in een donkere ruimte ronddwaalt, probeert tastend een uitweg te vinden. Ineens hoort hij een stem, die hem toeroept: ‘Hé, kom hierheen, deze kant uit!’ De dwalende jongen loopt voorzichtig de kant uit vanwaar het stemgeluid kwam, terwijl hij met zijn handen al bewegend voor zich uit tast en zoekt. Houd dit beeld maar voor je.

Hoor je Zijn roepstem al in het Evangelie?

Vanuit Jesaja 55:6-7: worden we genodigd: ‘Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dat zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.’

Ontvang het Licht der wereld in je hart

Jezus verklaart ons in Joh. 12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Van Jezus wordt gezegd in Johannes 1:1: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’ Jezus was nadrukkelijk bij de schepping betrokken, en Hij dat is Hij ook bij de herschepping: als iemand wordt wedergeboren en tot geloof komt. Hij is het levende Woord van God, het levenwekkende Woord.

In Joh. 1:4-5 lezen we: ‘In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’

In Joh. 1:5 lezen we dus dat de duisternis het Licht niet heeft ‘begrepen’. De Griekse woorden ‘ou kat-elaben’ moeten in verband worden gebracht met ‘heeft Hem niet gekend’ (vs. 10b), ‘hebben Hem niet aangenomen’ (vs. 11b), en moeten we vertalen met ‘heeft het niet opgenomen’, heeft het niet gegrepen’. Met welke werkelijkheid (realiteit) hebben we daarom te maken als het Evangelie tot ons en andere mensen komt?

We lezen in Joh. 1:11 dat Jezus gekomen is tot het Zijne, maar de Zijnen (de meeste Joden van toen) hebben Hem niet aangenomen. Dat zien we ook in onze tijd, als men het Evangelie niet wil ontvangen.

We dienen de genade van God te ontvangen in ons hart

en het Licht der wereld te erkennen en te aanvaarden

Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in de verzen 11 en 12 ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’. Hoe is dit mogelijk?

In Joh. 1:12 wordt ons duidelijk geleerd: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ Dan ben je dus ‘uit God geboren’ (vers 13).

In de verzen 12 en 13 wordt dus verder uitgelegd hoe het aannemen van Hem en ‘het uit God geboren zijn’ zich met elkaar verhouden. Het ‘kind-van-God-zijn’ berust op een nieuwe geboorte (vers 13). Een geboren worden uit de Geest is wat God in het hart bewerkt. Zonder wedergeboorte is er geen geloof. (‘Aannemen’ staat gelijk aan ‘in Zijn Naam geloven’.)

Je wordt dan innerlijk vernieuwd

Paulus schrijft in 1 Kor. 15:45: ‘De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.’ De mens werd in Adam tot een levende ziel (psuche). De laatste Adam (dat is: Jezus Christus) werd tot een levendmakende Geest (pneuma). De natuurlijke mens is een ‘soma psuchikon’ of een psuchikos anthropos: een ‘zielse mens’ (een lichaam bepaald door de ziel). Je wordt dan door de ziel overheerst. De ziel is hierbij de zetel van gevoelens, impulsen en wil.

Als je bent wedergeboren en tot geloof bent gekomen, ben je ook een geestelijke mens (een ‘pneumatikos’). Je hebt dan de Geest van God ontvangen in je hart, en word je door de Heilige Geest onderwezen. Je mag dan leven vanuit het ‘opstandingsleven’ van Jezus Christus. Door Jezus kun je dan geestelijke dingen onderscheiden en de wil van God. Paulus geeft aan in 1 Kor. 2:16: ‘Maar wij hebben de gedachten van Christus.’ Het gaat daarbij om het gemoed, innerlijk, verstand, de zin en gezindheid van Christus  (the mind of Christ). Zie hierbij 1 Kor.2:14-16.

Als Jezus in je leven komt

word je innerlijk duisternis verlicht 

door het Licht der wereld

We zien het uitgebeeld en verwoord in de volgende PowerPoints. Je ziet daarbij wat het Licht der Wereld uitwerkt in de duisternis van de mensen. Je innerlijke duisternis kan worden verlicht door het Licht der wereld.

Hieronder kun je aanklikken op de eerste PowerPoint over dit onderwerp:

Kom tot het Licht

Door de onweerstaanbare genade van God dringen Zijn licht en liefde binnen in het hart van de gelovige. Door het geloof wordt het aanvaardt en aangenomen.

Geloven is:

het ontvangen van de liefde en het licht van God in je hart

Er is echter een groot probleem in het hart en het leven van de natuurlijke en ongelovige mensen. Het wordt verwoordt in Joh. 3:19-20: ‘En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskert worden.’

Hieronder kun je aanklikken op de tweede PowerPoint over dit onderwerp, waarin je ziet de gevolgen van het leven in de duisternis, en het licht van God, die de duisternis overwint:

De liefde van God overwint onze duisternis

Als je gelovig tot God komt, kom je in de lichtglans van Zijn liefde en genade terecht. We lezen dat inderdaad ook in de volledige tekst van Jesaja 60:1: ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.’ Je gaat dan schitteren in zijn licht, zoals hieronder wordt verwoord en afgebeeld:

sta-op-word-verlicht-en-schitter

Hoe kom je tot het licht?

Wandel met ons in het licht. Ik geef je 1 Joh.1:5-7 door: ‘En dit is de boodschap die wij  van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Door de zegen en genade van God kan het Licht steeds meer opgaan en helder worden als de zon op het hoogtepunt.

Ik wil je alvast ter bemoediging de belofte uit Mal.4:2 doorgeven; daarin spreekt God: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.’

Jezus Christus is het levende Woord van God. We lezen in Joh.1:4-5: ‘In het Woord was het leven en het leven was het Licht van de mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ Dit Licht moeten we ontvangen in ons hart. Velen hebben Jezus Christus, het Licht van de wereld, niet in hun hart binnengelaten. In vers 12 wordt ons verder verklaard: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ 

                                             

Bestudeer Joh.1:1-18 en Joh.3:11-21 nog maar eens. Jezus leert ons in Joh.3 de hemelse dingen (vers 12). Hij is de Waarheid en brengt de waarheid aan het licht.

Het licht is sterker dan de duisternis

Gelukkig is het licht sterker dan de duisternis. Het licht van het Evangelie dringt de duisternis van ons bestaan binnen. Waar Gods licht en liefde schijnen, zal de nacht verdwijnen. Verlang je er naar dat Jezus, als het Licht der wereld, in je en door je schijnt?

De gelovigen zijn overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Paulus getuigt in Kol.1:12-14: ‘Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.’

 Hoe kom je in contact met de geestelijke wereld?

Wat we als gelovigen ervaren hebben van het Woord des levens en het Licht der wereld willen we doorgeven. God openbaart Zich aan ons door Zijn Woord. De Heilige Geest leert ons Jezus steeds meer kennen. We ontvangen inspiratie en instructies. De levende relatie met Jezus Christus en het heerlijke contact vanuit de geestelijke wereld door de Heilige Geest maakt ons leven pas echt gelukkig. Ik wil je graag ook in contact brengen met de Verlosser en blijde boodschap van heil en geluk aan je doorgeven.

 

Zie op Jezus!

De tekst op deze website is gegrond op het Woord van God. Steeds weer opnieuw wordt ernaar verwezen. Bovenal wordt er gewezen naar het Lam van God, waardoor de weg naar vergeving en genezing is geopend. Zie hieronder Wie Jezus is en wat Hij ons heeft te bieden. Een gelukkig geestelijk leven wordt je voorgehouden. Het heerlijke Voorwerp van het geloof brengt ons tot overgave aan Hem. Als je naar Hem verlangt en op Hem blijft zien, wordt Hij onweerstaanbaar voor je!

           

Het wordt ons in het Evangelie gratis aangeboden. We dienen het als een geschenk van God te ontvangen! Je kunt kunt het ook op geen andere wijze verkrijgen. Het Evangelie is het grootste aanbod van genade, wat je vele malen op deze website en in de PDF-documenten wordt voorgehouden.

Gods licht en liefde schijnen

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de hieronder afgebeelde lichtbundel (Zie Joh.1).

       

Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in Joh.1:11-12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’. We dienen de Heere Jezus als Zaligmaker en Koning te erkennen en te aanvaarden in ons leven! Denk eens aan het bekende lied:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd ons.

Schijn in mij, schijn door mij…

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking. Het gaat daarin ook over ‘wet en Evangelie’, ontdekking van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere werkt in het hart en leven van een gelovige. Herken je het ook in je eigen leven? Je ziet hierop ook het verschil tussen ‘aanlokken’ en ‘opleggen’. Ik denk dat aanlokken het beste werkt.

Hoe kunnen zonden worden vergeven?

Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. In de afbeelding zie je hoe de schuld wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere Jezus Christus. Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van Christus gebracht.

                            

De christenen onder de lichtbundel zijn niet allemaal gelovigen. Alleen zij die het innerlijk proces van verplaatsing hebben meegemaakt en herkennen, zijn vrijgemaakte gelovigen. De anderen zijn wel onder dezelfde verkondiging van het Evangelie, maar kennen (nog) niet de innerlijke beleving. Er zijn er die het in geringe mate hebben ervaren en nog veel te worstelen hebben met geloofstwijfel. We hopen dat ze meer helderheid krijgen en ook de warmte en liefde van het verlossende Evangelie meer en meer zullen gaan beleven.

Onder de lichtbundel van het Evangelie

vindt  ook het proces van gebrek naar genezing plaats

                                        

Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te helen. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons liefde die herstel nodig hebben. Zoals je ziet in de getekende lichtbundel, heeft het bekerings- en genezingsproces duidelijk te maken met ‘verplaatsing’. Door de werking van de Heilige Geest en het  geloof worden de negatieve zaken verplaatst naar het medische gedeelte van liefde, genade, vergeving en heling.

Laat de lichtbundel verder schijnen!

De lichtbundel is gelukkig ook uit te breiden. Dit bepaalt ons bij onze hoge roeping! Buiten de lichtbundel heerst de duisternis. Het werk van verkondiging, zending en evangelisatie wordt tot uiting gebracht in de afbeelding. Dit bepaalt ons bij onze heerlijke opdracht!

Bijbelstudie

Het licht schijnt in de duisternis 

Lezen: Joh. 1:1-18 en Joh. 3:16-21, 35-36 

Opdrachten naar aanleiding van de afbeelding: 

  1. Op de tekening zie je uitgebeeld wat we lezen in Johannes 1. Alles begint bij God en komt door openbaring of bekendmaking tot ons. Christus kwam in de wereld als het levende Woord van God. Het Evangelie kwam dus vanuit de hemel naar de aarde.

      Waarom is dit al een genadig handelen van God? (Betrek hierbij: Joh. 3:16.) 

  1. We volgen nu ook Johannes 1. Let eerst vooral op de verzen 1-5.

      Wat betekent het dat het Woord één is met God

      (en dat het Woord dus deel uitmaakt van de werkelijkheid van God)? 

  1. Kun je vanuit de eerste vijf verzen van Joh. 1 (en vanuit vers 10) bewijzen dat Christus al vanaf het begin van het Oude Testament actief werkzaam is geweest op de aarde? En hoe heeft Hij Zichzelf hierin ‘laten zien’ aan de mensen.
  1. Waarom wordt het vleesgeworden Woord Jezus Christus ook ‘het Leven’ genoemd?
  1. ‘Het leven was het Licht der mensen.’ De tweede naamval ‘der mensen’ moet hier worden verstaan als ‘voor de mensen’.  Wat wil het zeggen dat het Licht der wereld, de Heere Jezus, is gekomen voor de mensen? Heeft dat ook betekenis voor jou persoonlijk? Waarom leidt het schijnen van het Licht in de duisternis tot confrontatie? (vergelijk hierbij Joh. 3: 19-20.)
  1. In Joh. 1:5 lezen we dat de duisternis het Licht niet heeft ‘begrepen’. De Griekse woorden ‘ou kat-elaben’ moeten in verband worden gebracht met ‘heeft Hem niet gekend’ (vs. 10b), ‘hebben Hem niet aangenomen’ (vs. 11b), en moeten we vertalen met ‘heeft het niet opgenomen’, heeft het niet gegrepen’. Met welke werkelijkheid (realiteit) hebben we daarom te maken als het Evangelie tot ons en andere ‘kerkmensen’ komt?
  1. Wat denk je van de volgende twee stellingen voor mensen die onder de prediking verkeren:

      – Op goed geluk kun je daar worden getroffen door het Woord,

         net zoals er een druppel water ineens op iemand valt (en niet op een ander).

      – Ze zitten er als het ware met een paraplu op:

         ze schermen de vallende druppels af, omdat ze niet nat willen worden.

        Welke van deze twee beweringen is juist? Of kloppen ze gedeeltelijk?

         Leg eens uit hoe het in werkelijkheid is.

 

  1. Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de afgebeelde lichtbundel (zie vers 9). Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen (vers 11), die Hem als eigendom toebehoren. Toch hebben de meeste Joden en ook (naam)christenen Hem niet aangenomen. Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in de verzen 11 en 12 ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’. Hoe is dit mogelijk?!

Op welke wijze kunnen wij de Heere Jezus erkennen en aanvaarden in ons   leven als Zaligmaker en Koning?  Praat er maar eens open en eerlijk over met elkaar.  Wanneer kun je Hem als de grote gastheer ontvangen en opnemen in je leven? (denk hierbij aan de geschiedenis van Zacheüs in Lukas 19). 

  1. In de verzen 12 en 13 wordt het verder uitgelegd en verklaard hoe het aannemen van Hem en ‘het uit God geboren zijn’ zich met elkaar verhouden. Het kind-van-God-zijn berust op een nieuwe geboorte (vers 13). Een geboren worden uit de Geest is wat God in het hart bewerkt. Zonder wedergeboorte is er geen geloof. (‘Aannemen’ staat gelijk aan ‘in Zijn Naam geloven’.)

      Probeer nu samen te ontdekken hoe de Heere in het hart werkt

      en wat Hij hierin van ons vraagt! 

10. Als een voor ons ten diepste nog onbekend persoon bij ons aanbelt

       en ons een ingepakt pakket gratis aanbiedt, hoe zullen wij hiermee omgaan?

       Wat zul je ervan denken? en hoe zul je dit aanpakken?

       Mag je dit vergelijken met ‘het aanbod van genade’?

11. Denk nu samen over dit (levensbelangrijke!) onderwerp na aan de hand van

      de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 1, artikelen 2-5. Wat wordt hierin duidelijk over

      ‘wat de Heere doet en wat van ons wordt gevraagd’? 

      Waarom is dit niet met elkaar in tegenspraak? 

12. Wat vind je van de stelling:

      ‘het geloof is een gave en een opgave en het uit zich in overgave’?

       Klopt dat wel helemaal? Waarom?     

13.  We keren weer terug naar de afbeelding van de lichtbundel.

      Gods licht en liefde schijnen.

       Denk aan het volgende wereldwijd bekende lied: 

                             Heer’, Uw licht en Uw liefde schijnen,

                             Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

                             Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,

                             Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.

                             Schijn in mij, schijn door mij… 

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking (op ons?). Het gaat daarin ook over ‘wet en Evangelie’, ontdekking van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere werkt in het hart en leven van een gelovige. 

      Praat samen  eens over deze afbeelding.

       Wat zie je nog meer in de afbeelding? Welke ervaringen kunnen er in het geloof zijn?

       Herken je het ook in je eigen leven?

       Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’? 

14. Vergeving betekent eigenlijk ‘ver-weg-geven’. Hoe kan dat gebeuren?

       En wat heeft ‘de Heere Jezus als Zaligmaker’ hiermee te maken?

 

15.  Wat is er aan de hand met de christenen onder de lichtbundel?

       Zijn dat allemaal gelovigen?… of niet? Leg eens uit.

      Hoe kunnen ze deze lichtbundel uitbreiden? Waarom is dit zo nodig? 

16.  wat is er aan de hand met de duisternis buiten de lichtbundel? 

17.  Hoe wordt het werk van verkondiging, zending en evangelisatie tot uiting gebracht

       in  de afbeelding? Wat is hierin het verschil tussen ‘aanlokken’ en ‘opleggen’? 

18. Wat denk je van de uitwerking van ‘het aan de haak slaan van zondaren’

       en ‘het liefelijk nodigen in woord en daad van mensen in de duisternis’?

      Wat gebeurt er met hen allen als ze door genade binnen de lichtbundel

       mogen worden gebracht? 

19. Noem eens voorrechten van (onbekeerde) jongeren, die onder de luchtbundel

      van Gods Woord (op het erf van het verbond) mogen leven? 

20. Wat betekent het voor jou dat je (nu nog steeds) onder Gods Woord mag verkeren?

            Waar roept dit jou toe op?

 

Kinderen van het Licht of van de duisternis

In Efeze 5:8 zegt hij tegen de gelovigen: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’

De vorst van de duisternis en zijn gevallen engelen kunnen en willen niet op het gebied van het licht komen. De ongelovigen willen er vanuit zichzelf ook niet komen. Veel uiterlijke christenen willen wel in de lichtkring en invloedsfeer van de kerk en gelovigen komen, maar zij willen niet vol overgave Jezus volgen. Zij willen hun eigen duistere leven niet helemaal verlaten.

Zelfs veel gelovigen zijn bij tijden halfslachtig en houden dan nog zonden aan de hand. Ik denk dat we allemaal onze zwakheden kennen. We vallen nog wel in zonden en zijn er soms aan verkleefd. Boezemzonden kunnen ons vele jaren blijven achtervolgen. We kennen echter ook de zaken van het rijk van het Licht.

Jezus overwint ook de duisternis in ons

Vanuit onze duisternis nemen we telkens weer de toevlucht tot Jezus. Bij Hem ervaren we dan weer vergeving en ontvangen we herstel. Op de volgende afbeelding zie je wat er gebeurt als Jezus op de troon van je hart Koning en Overwinnaar is. Je mag dat Zijn licht gaan uitstralen.

Levensvernieuwing 19

Wandel in het licht

De gelovigen zijn de kinderen van het licht, die waakzaam en nuchter moeten zijn. Zij dienen elkaar hierbij te bemoedigen en op te bouwen. (Zie 1 Thess.5:5-11). Kinderen van God hebben dus ook geestelijke buddy’s en mentoren nodig. Paulus vermaant de gelovigen in Rom.13:12: ‘Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.’ We moeten leren om steeds weer op Jezus te zien en Hem te blijven volgen. Hij zegt tegen ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’