Geestelijk herstel. Les 16. Wie is Jezus voor ons?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Jezus is het Licht, de Weg, de Waarheid en het leven

ik-ben-het-licht-der-wereld

Wil je van je duistere, negatieve gedachten worden verlost? Wil je heerlijk in het bevrijdende licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen? Volg dan Jezus! Hij zegt ook tot jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ (Joh.8:12).

Jezus Christus maakt Zich bekend en laat Zich kennen als de grote ‘Ik ben’. Hij kan onze diepste geestelijke behoeften vervullen. Hij is de Weg naar het Vaderhart van God. Bij Hem vinden we verzoening, vergeving, verlossing, herstel, vrede, blijdschap en eeuwig geluk. In onze problemen en noden komen we uit op de vraag: ‘Wie zal mij kunnen helpen?’ Jezus is het antwoord!

Deze les gaat over de ‘Ik ben’ uitspraken. Alleen al in het Evangelie naar Johannes komen we zeven ‘Ik ben’ uitspraken van Jezus tegen. Dat kunnen we niet in één sessie behandelen. Daarom wil ik het verdelen over een aantal samenkomsten. Dit is dus het eerste inleidende deel.

Hieronder kun je aanklikken op het Word document met de opdrachten voor deze sessie:

Opdrachtenblad geestelijk herstel Dag 10-deel-1

De ‘Ik ben ‘ uitspraken van Jezus

Hij is het Licht der wereld 

Uit de ‘IK ben’ uitspraken van Jezus blijkt duidelijk dat Hij God is. Daarom kan Hij erbij zijn. Het komt indrukwekkend terug in het bekende lied van Sela: ‘Ik zal er zijn.’ Daar gaan we het in de eerste sessie over hebben. Antwoorden op onze  levensvragen vinden we ook genoemd in het volgende lied van Sela:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

YouTube-video Ik ben – gezongen door Sela

Jezus Christus is het Licht der wereld (zie Joh.8:12, 9:5, 12:35-36, 46). Hij is ook de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Door Hem te kennen, leren we ook het Licht en de Waarheid kennen. Als wij de waarheid van Jezus zullen geloven, kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

Heb je licht, liefde en moed nodig?

Misschien herken je jezelf wel in het volgende lied. Je hebt dan zeker het licht en de liefde van God nodig, om je te bemoedigen in je duisternis en te troosten in je verdriet.

Geef mij kracht en geef mij moed

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

 

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, 

en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

 

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

Neem mij in Uw vaderarmen…. (2x)

(Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer)

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

Volg Jezus in het licht!

Hieronder kun je op de PowerPoint over dit onderdeel van Dag 10 aanklikken, die ook past bij de eerste twee liederen (hierboven en hieronder):

PowerPoint Geestelijk herstel Dag 10 Volg Jezus in het licht

Jezus biedt ons geloof, hoop, liefde, heling en leiding. Hij wil ons liefdevol leiden. Wil je jezelf door Hem laten leiden als een oprechte discipel (leerling en volgeling). Hij is het Licht der wereld.  Als wij ons in het heerlijk licht van God bevinden, komt de waarheid aan het licht. We lezen in Ps.36:10: ‘Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

het-licht-van-het-woord-wijst-ons-de-weg

De ‘Ik ben’ teksten

In het bekende lied van Sela wordt onder meer gezongen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer

In het evangelie naar Johannes zegt Jezus zevenmaal over Zichzelf ‘Ik ben’, namelijk in de volgende teksten:

‘Ik ben het Brood des levens’ (6:35)

‘Ik ben het Licht van de wereld’ (8:12)

‘Ik ben de Deur der schapen’ (10:7, 9)

‘Ik ben de goede Herder’ (10:11)

‘Ik ben de Opstanding en het Leven’ (11:25)

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (14:6)

‘Ik ben de ware Wijnstok’ (15:1)

 

Alle zeven ‘Ik ben’ uitspraken illustreren een bepaalde functie van Jezus:

                         Brood:                Hij onderhoudt de gelovigen

                         Licht:                  Hij verlicht hun levensweg

                         Deur:                  Hij geeft toegang en veiligheid

                        Herder:              Hij draagt zorg voor hen

Opstanding en het Leven:   Hij schenkt hen (eeuwig) leven

Weg, Waarheid en Leven:   Hij leidt hen in de juiste richting

De ware Wijnstok:                  Hij laat hen vrucht dragen uit Hem

Jezus geeft hiermee aan dat wij in alles van hem afhankelijk zijn. Hij stelt Zich met deze ‘Ik ben’ teksten ook gelijk aan God: Hij is God. Hiermee identificeerde Jezus zich met de Naam waarmee God zich in het OT had bekendgemaakt aan Mozes, toen Hij zei: ‘IK BEN DIE IK BEN’ (Exodus 3:14). Dit ging daarna bij de Joden functioneren als een vaste aanduiding van God Zelf.

In het boek Openbaring worden de ‘Ik ben’ uitspraken zowel voor God als Jezus gebruikt. In Openbaring 1:8: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de HEERE, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.’ En in Openbaring 22:12 en 13 lezen we over Jezus: ‘En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.’

Ik zal er zijn

Hieronder volgen enkele uitvoeringen van het lied van Sela (tekst van Hans Maat), die passen bij de PowerPoint hierboven, over het volgen van Jezus in het licht. Het lied staat ook in Opwekking 770.

Eerst kun je aanklikken op dit gezongen lied tijdens de Nederland Zingt Dag van 2016:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2016: Ik zal er zijn

Hieronder nog meer uitvoeringen van het lied van Sela:

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus,
mijn Heer:
geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

(Tekst: Hans Maat.)

 YouTube-video Opwekking 770 – Ik Zal Er Zijn – CD38 (live video)

Opdrachten:

1. Bespreek samen de liederenGeef mij kracht en geef mij moed’ en ‘Ik zal er zijn’.

1a. Wat herken je erin en spreek je aan?

1b. Wil je er iets delen van wat je erin heeft bemoedigd?

2. Denk samen na over de volgende dia uit de PowerPoint. Wat herken je erin bij jezelf? en wat zegt het ons?

is-het-mistig-in-je-leven

 

 

God ziet ons in de mist 

Ook al is het mistig in je leven, terwijl je leeft in onzekerheid, twijfel en angst voor de toekomst, toch ziet God je door de mist heen. Zijn licht doorbreekt onze duisternis. Jezus komt zelfs door gesloten deuren.

God ziet ons zoals we werkelijk zijn.

Is dat bemoedigend voor je, of schrikt dit je af?

Jezus kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij is op aarde hierin ook verzocht, maar wel zonder te zondigen (Hebr. 4:15). We worden in Hebr. 4:16 daarom ook opgeroepen: ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’

De HEERE bemoedigt Zijn kinderen in Jesaja 49:16: ‘Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor Mij.’ Hij bleef aan Sion denken, ook al waren haar muren verwoest. Hij bouwt weer op. Zo is het ook nu nog als wij op Hem vertrouwen en op Hem blijven zien, dwars door onze mist en onmogelijkheden heen. Wij zien de onderkant van de donkere wolken, maar God ziet ons van bovenaf, vanuit Zijn helder licht boven onze wolken. Hij volgt ons helemaal, ‘volgt mij waar ik zit of sta’, zoals we zien in het lied hieronder. Hij houdt ons geheel omgeven, ook als dwalen wij in de mist. Hij leidt ons op de weg van ’t leven. Laat je daarom ook bemoedigen door de woorden van Psalm 139.

Hieronder volgt een uitvoering van Psalm 139 bij Nederland Zingt, door The Psalm Project (Eerste componist: Eelco Vos). Hierin zie je dus dat God Zijn kind helemaal kent, over de gelovige waakt en overal nabij is, geheel omgeeft, en leidt op de weg van het leven.

Denk na over de volgende tekst van Psalm 139 en het lied van The Psalm Project:

Heer, die mij ziet zoals ik ben,    
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open, ligt alles open,
ligt alles open voor uw ogen.

U bent mij overal nabij,
uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verder gaan.

O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van ’t leven.
O God hou mij geheel omgeven
en leid mij op, en leid mij op.
En leid mij op de weg van ’t leven,

en leid mij op, en leid mij op,
ja leid mij op de weg van ’t leven.

 YouTube-video Psalm 139 Heer die mij ziet zoals ik ben

3. Wat doet de tekst hierboven van Psalm 139 je? Wie kan vertellen waarom het je kan bemoedigen?

Gelovige, God waakt over je,

omgeeft je geheel en is je overal nabij.

Hij leidt je op de weg van het leven.

4.  Wat kunnen we leren van Handelingen 17:27-28 over de nabijheid van God? Betrek hierbij ook de volgende tekst uit het lied van Sela:

‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.’

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

opdat-zij-de-heere-zouden-zoeken

5. Is de verborgenheid van God ook aan jou bekendgemaakt? Let hierbij op de twee volgende dia’s van de PowerPoint en de teksten uit het lied van Sela. Kun je er iets van delen uit eigen ervaring?

 een-god-die-zich-verborgen-houdt

Let op de dia hieronder, en ook op de tekst uit het lied van Sela:

‘Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!’

de-verborgenheid-van-het-evangelie

Wordt wakker en zie het Licht!

Ben je wel eens wakker geworden met de woorden uit Opwekking 733. Het zijn zinnen die antwoord geven op de liefde en het licht van God, die je leven binnenkomen. Je mag dan gelovig en dankbaar God prijzen met de volgende woorden:

De zon komt op, maakt de morgen wakker;

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

 

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam,

met meer passie dan ooit.

O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Wat heb je nodig van Jezus?

Jezus geeft ons goede geestelijke voeding. Op de gele afbeelding kun je zien hoe Hij Zich aanbiedt in het Evangelie. Door de Heilige Geest voedt Hij de gelovigen met Zijn heerlijke gaven. Deze geestelijke zaken maken ons innerlijk gelukkig.

6. Wat heb je nodig van wat je hieronder leest dat Jezus je kan geven?

Jezus geeft ons wat wij echt nodig hebben als we op Hem zien

Jezus geeft ons wat wij echt nodig hebben als we op Hem zien

 

Jezus biedt ons als de Heiland redding, vergeving en heling. Hieronder zie je een overzicht van Bijbelteksten op Jezus Christus: Wie Hij is en wat Hij voor ons kan betekenen en doen. Hierin gaat het ook over de belangrijke ‘Ik ben’ teksten, waarin Jezus Zichzelf bekendmaakt en aanbiedt. Bedenk wat Jezus voor jou betekent.

Jezus Christus is het Licht der wereld (zie Joh.8:12, 9:5, 12:35-36, 46). Hij is ook de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6). Door Hem te kennen, leren we ook het Licht en de Waarheid kennen. Als wij de waarheid van Jezus zullen geloven, kennen en verstaan, zal deze ons vrijmaken (Joh.8:31-32).

7. Wie is Jezus voor jou?

8. Hoe heb je Jezus voor jezelf gezien, als je let op wie Hij is in de ‘Ik ben’ woorden?

 Samen bidden

 

Afsluiten met proclamatie en belijdenis

Is Jezus voor jou de Weg, de Waarheid, het Leven en het Licht der wereld? Laat de tekst van Opwekking 627 je antwoord en ervaring zijn. het lied is gemaakt door Peter van Essen. Hieronder volgt de tekst, die je kunt meezingen en proclameren:

Jezus, Licht in de duisternis.
Jezus, Vaders getuigenis.
Jezus, Liefde die eeuwig is.
Ik prijs U.

Jezus, weg die ik volgen moet.
Jezus, waarheid, volmaakt en goed.
Jezus, leven in overvloed.
Ik prijs U.

Waar zou ik gaan zonder U ?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,
U bent mijn Heer, U bent mijn heer !

Jezus, totdat ik bij U ben.
Jezus, en u volkomen ken.
Jezus, geef ik mijn hart en stem.
En ik prijs U.

Waar zou ik gaan zonder U ?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht ,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer !

Verdere Bijbelstudie en verdieping

Het Brood des levens en geestelijk herstel

9. Wat verklaart Jezus ons in Joh.6:26-59 over Zichzelf als ‘het Brood des levens’? (wat laat deze vergelijking ons zien?) 

10. Hoe biedt het Evangelie ons ook geestelijk herstel en heling? Wat denk je van de volgende stelling: ‘In de armen van de goede Herder vindt het emotioneel verwonde schaap rust en herstel.’ Kun je er zelf iets over vertellen?

 

Het Licht der wereld

11. Wat kan het licht van het Evangelie uitwerken? Zie Joh.1:4-5, 3:19-21.

12. Hoe staan licht en waarheid tegenover duisternis en leugen? Betrek hierbij Joh.3:19-21 en 2 Kor.4:16.

13. Waarom is het blijven volgen van Jezus zo belangrijk? Denk hierbij samen na over Joh.8:12 en Joh.12:35-36.

 

De Waarheid

14. Wat betekent het dat Jezus vol van genade en waarheid is? (Zie Joh.1:14-18.)

15. Wanneer zijn wij werkelijk discipelen van Jezus? (Joh.12:31-32).

16. Wat doen je met de waarheid, en wat heeft de waarheid al met jou gedaan? (Zie dit in Joh.8:31-32 en 36.)

17. Wat betekent het voor ons dat Jezus ‘de Weg, de Waarheid en het Leven is’? (Joh.14:6). Wat kun je er vanuit je eigen ervaring over zeggen? 

 

Het Leven en het levende water

18. Hoe is Jezus het Leven voor de mensen? Zie Joh.1:4.

19. Wat moeten je doen om het eeuwige leven te ontvangen? Zie Joh.3:16.

20. Hoe kun je de Zoon van God ongehoorzaam zijn? (Joh.3:36.)

Jezus is de goede Herder

Hij is de goede Herder, Die Zijn volgelingen volledig accepteert. Hij zegt ons: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’ (Joh.10:27).

De gelovigen behoren te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Efeze 5:8: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.’ God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, wil, gevoelsleven en psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn.

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Als je oprecht tot overgave aan Jezus Christus bent gekomen, mag je met Hem in het licht wandelen. Open de deur van je hart voor het bevrijdende werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

De Deur

21. Wat kun je vanuit Joh.10 vertellen over Jezus als de Deur voor de schapen? 

De goede Herder

22. Wie is Jezus voor jou als de goede Herder? Ga er samen over in gesprek.

    Betrek hierbij teksten uit Jesaja 53:6, Joh.10:1-30, Ps.23, Jes.40:11, Ezech.34:11-31.

23. Wat heeft Jezus ons en anderen als de goede Herder te bieden?

24. Wat kun je vertellen van de acceptatie en veiligheid die Hij je geeft?

25.  Waaruit blijkt Zijn grote liefde voor Zijn schapen?