Kerstnacht boven Bethlehem. Licht in onze duisternis.

Boven de duisternis bij Bethlehem verschenen de stralen van het licht van God. De heerlijkheid van de Heere bescheen de herders in veld van Efratha. Hoe kan dit licht in je hart komen en je leven verlichten? Jezus in in de wereld gekomen als het Licht van de wereld.

Je leest over de geboorte van Jezus en over de engelen en de herders in Lukas 2:1-20. In Jesaja 9:1 is eeuwen daarvoor geprofeteerd: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.’ 

Harold ten Kate vertolkt in het lied van Joke Buis:

O kleine stad, o Bethlehem in schaduwen gehuld,
Terwijl je diep en droomloos sliep, heeft God Zijn Woord vervuld.

In jouw verlaten straten verscheen het eeuwig licht.
Na eeuwen lang vol hoop en angst toont God ons Zijn gezicht.

O Heilig Kind van Bethlehem, geef ons een nieuwe start.
Zoveel is slecht, Heer, neem het weg, wees welkom in ons hart.

Jezus kwam voor ons als de Zaligmaker op aarde. Sela zingt erover: ‘God werd mens tussen de mensen. Wat een wonder dat God met ons is! Liefde kent bij hem geen grenzen.’

De wijzen volgden de ster en vonden de Zoon van God. Het Licht van de wereld komt ons tegemoet vanuit het Woord van God. Kom tot het licht en volg daarna Jezus op Zijn weg.

Ben je al op weg naar het licht van God? Heeft Zijn Woord je al verlicht en de weg gewezen naar Jezus?

Je leest in Lukas 2:5 dat Jozef op weg ging naar Bethlehem’ om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.’

Vers 6 verhaalt ons: ‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.’

De geschiedenis gaat verder in Luk. 2:8: ‘En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde. 9En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.’ 

Hieronder laat ik tussendoor de afbeeldingen de volgende verzen uit Lukas 2 volgen: 10 ‘En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. 12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.’

13 ‘En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: 14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’

Het lied van Joke Buis gaat verder:

Goed nieuws laat U ons horen, door engelen verteld!

O kom tot ons en blijf bij ons. O Heer, Immanuël!

***

Hoe ongemerkt kwam Gods geschenk: Hij gaf zijn enig Kind.

Geloof in Hem, ontvang in Hem Gods rijke zegening.

Zijn komst werd door de wereld vol zonde niet verstaan,

maar ieder hart dat Hem verwacht zal Christus binnengaan.

15 ‘En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.  16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.’

17 ‘Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. 18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.’ 

19 ‘Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.’

Een traditioneel kerstlied geeft ons door in de woorden van André F. Troost, zoals je hierboven en hieronder ziet op de PowerPoint afbeeldingen:

Jezus, al kwam U als geboren kind op aarde, zo hulpeloos en klein,
wij weten dat Uw rijk is gekomen,
waarvan u Heer zult zijn, een koninkrijk waarin
de vrede wint van oorlog en van pijn.

U zult eeuwig Koning zijn
Wij loven U, Koning en Heer

***

Kerstliederen bij het onderwerp:

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem

Nederland Zingt, 14 december 2017.

YouTube-video Nederland Zingt:

Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem