Het levensverhaal van Gertjan, hoe hij van zijn langdurige verslavingen is verlost

Copyright: Jan A. Baaijens en Gertjan.

Door het bevrijdend werk van God

is het mogelijk om te overwinnen!

Gertjan is geboren in 1971 en verschillende jaren een trouwe bezoeker geweest van het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen. Verder is hij regelmatig ook als deelnemer het eerste deel van de pastorale cursus aanwezig geweest (tot en met de toespraak, de inleiding van het onderwerp). In 2019 heb ik hem gevraagd om zijn levensverhaal aan mij door te geven. Ik heb hem geïnterviewd en hij heeft zijn ervaringen opgeschreven.

Zijn dagelijks alcoholgebruik bestond in die jaren wel uit 10-15 blikken halve liters bier. Daarbij snoof hij ook cocaïne en rookte hij crack-cocaïne en zware shag. Tussen de 20-45 jaar was hij aan de (crack-)cocaïne. Soms liepen de kosten van het gebruik op tot 100 euro per dag en 700 euro per week.

Gertjan heeft een heftig leven van jarenlange verslaving

achter de rug.

Ik heb bij hem gezocht naar de oorzaken en gevolgen van zijn verslavingen. Je ziet in zijn levensverhaal ook hoe de weg van herstel is verlopen. Doorslaggevend is daarbij het vernieuwend werk van God en zijn geloof in Jezus Christus.

Er was een hoger ingrijpen in zijn leven nodig!

***

Liefdeloze kinderjaren en mishandeling

Vanaf zijn kinderjaren heeft hij voor zijn gevoel geen liefde ervaren in zijn thuissituatie. Ze gingen wel op vakantie en er werd ook wel gepaaid met geld en cadeaus. Hij weet niet dat hij ooit is geknuffeld of liefde heeft ervaren van zijn vader en moeder.

Zijn vader werkte bij de Heineken brouwerij. Volgens Gertjan waren er thuis altijd wel drie kratten bier aanwezig. Zijn grootvader en vader en ook de andere kinderen dronken alcohol. Dat werd nogal eens overmatig.

Wat zijn vader betreft, gaf Gertjan aan, dat hij er voor moest zorgen ‘om de oude uit de weg te blijven’. Er vond mishandeling plaats, ook naar hem toe.

Zijn moeder werd regelmatig door zijn vader mishandeld. Volgens Gertjan hield zijn oma (de moeder van zijn pa) er occulte praktijken op na. Ze gaf hem toch wel aandacht. Toen zijn moeder van hem in verwachting was, zei ze tegen zijn vader: ‘Als jij zo doorgaat, wordt die kleine zoals jij.’ Tijdens latere bevrijdingssessies wilde Gertjan verlost worden van generatievloeken en negatieve woorden die over hem zijn uitgesproken.

Hij was moeilijk te helpen

Gertjan vertelde me, dat zijn ma tegen hem zei: ‘Word niet zoals je vader en sla niet, want dan groeien je handjes boven het graf uit.’  Daarom ging Gertjan meestal weg als hij boos werd in het inloophuis, terwijl hij toen al met het geloof bezig was. Als hij teveel werd geconfronteerd met zijn pijnlijke verleden, liep hij boos weg. Hij kon het niet verdragen.

Hij had zichzelf gepantserd tegen liefde:

 hij kon dat niet ontvangen

Daarom was hij aanvankelijk moeilijk te helpen. Bij een eerste gesprek met onze professionele hulpverlening voor nazorg ging het op dat punt gelijk al mis. Hij kon daarbij zijn vader ook niet vergeven, zodat hij afhaakte als je daarover met hem begon. Hij had zelfs met een pistool bij het hoofd van zijn vader gestaan, toen deze sliep. Toch heeft zijn pa het blijkbaar wel gemerkt. Hij is toen opgepakt en heeft in de cel gezeten.

Ik kon zijn pijnlijke verleden niet met hem bespreken

Ik heb driemaal geprobeerd om met hem terug te gaan naar zijn kinderjaren, om iets aan  de oorzaken van zijn verslaving te kunnen doen. Daartoe moet je het pijnlijke verleden aan de orde brengen, om de pijn weg te kunnen laten gaan. Gertjan werd daardoor ook boos op mij. Een medewerkster zei tegen me dat ik ermee moest stoppen, want anders zou hij mij aanvallen. Gertjan zei later dat hij een stoel in mijn nek wilde zetten, als ik weer terug wilde naar zijn verleden.

Ik heb hem toen niet meer aangesproken om hem te helpen bij het overwinnen van zijn verslavingen.

Gertjan is tijdens zijn opname bij De Hoop in Dordrecht

tot geloof gekomen. 

Verderop lees je meer over zijn geloof en geestelijke strijd. Hieronder zie je Gertjan met Cassie in juli 2016 in het inloophuis. Ze zijn beiden in De Hoop geweest om geholpen te worden.

Cassie was als gelovige verpleegkundige zwaar verslaafd aan wijn, omdat hij de pijnlijke ervaringen uit het verleden niet meer kon verwerken. Hij dronk op den duur zes flessen wijn per dag. God heeft tot hem gesproken in zijn hart en Cassie is via De Hoop verlost van zijn verslaving. Hij hoorde een stem die tegen hem zei:

‘Cassie kom met je geheim naar buiten en laat jezelf behandelen, daarna zal jij in staat zijn om mensen met een alcoholprobleem te helpen’.

Hij heeft het gedaan en is hulpverlener geworden, ook voor mensen met een alcoholprobleem. 

Hij is na de opname bij De Hoop vrijwilliger in het inloophuis van Sta Op Zorg geweest en is vervolgens hulpverlener geworden bij MGB (Met Gods Begeleiding) in Vlissingen. Hij heeft veel voor Gertjan betekent. Zijn levensverhaal staat (hierboven) op deze website, onder de titel: ‘Het levensverhaal van Cassie over zijn verslaving, herstel en geloof.

***

Gertjan bleef maar strijden tegen zijn verslavingen

Hij gebruikte ook nog nadat hij tot geloof gekomen was, bij tijden van stress, nieuwe problemen en innerlijke spanningen. Hij wilde er wel vanaf, maar het lukte hem niet in eigen (wils)kracht.

Gertjan gebruikte bovenmate veel cocaïne en drank,

omdat hij de innerlijk pijn niet aan kon.

Daarbij bezocht hij ook regelmatig bevrijdingsconferenties van Herman Boon, tijdens ‘vasten en bidden’. Het hielp hem wel tijdje, deze bevrijdingen en het uitdrijven van kwade geesten, waarmee hij zich aangevallen voelde. Hij voerde daar een felle geestelijke strijd tegen, maar viel toch steeds weer terug in zijn verslavingen en oude denken.

Een doorbraak naar zijn hart

Op een keer was hij weer teruggevallen in gebruik, nadat hij bij Herman Boon was geweest. Toen zag hij in dat hij het zelf niet in eigen kracht kon volhouden. Hij was schuldbewust en schaamde zich.

Toen kwam hij naar onze pastorale cursusavond. Ik had hem niet meer aangesproken om hem te helpen, maar op die avond zag ik hem bij de deur staan. Hij had zelfs een pak aangetrokken.

Ik ging toen naar hem toe en zei tegen hem, dat we hem niet veroordeelden, maar dat hij weer opnieuw mocht beginnen. Omdat ik het blijkbaar waagde om hem te helpen, wilde hij mij een kans geven.

Er veranderde iets in hem.

Normaal gesproken mocht niemand op geestelijk gebied te dicht bij hem komen en hem aanraken. Hij was bang voor liefde, wat hij niet kende uit ervaring. Wij hebben een schilderij met een kruis en een hart erop en de tekst:

‘Je bent kostbaar in Gods ogen en in die van mij.’

Toen ik hem had aangesproken op die avond, en gezegd had dat we hem niet veroordeelden, vroeg hij ineens aan mij:

‘Mag ik jou een knuffel geven?’

Ik ben helemaal niet gewoon om dat te doen in het inloophuis. Ik ging met hem naar een smallere ruimte achterin de zaal, wat uit het zicht van de groep aanwezigen. Daar vond ‘de pastorale omhelzing’ plaats. Hij is een gespierde, best wel brede persoon. Ik zei daarbij tegen hem:

‘Jij hebt een papa nodig.’

Toen begon hij te huilen. Vanaf dat moment werd het anders.

Ik heb al heel wat geestelijke gesprekken met hem gehouden en hij is daarna ook vaak op de pastorale cursus geweest. Hij vindt zijn inspiratie, houvast en nieuwe levens(in)richting in het Woord van God. Jezus is Zijn Redder, Bevrijder en Heler, zijn Heiland. Hij is voor hem de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij heeft Hem ook voortdurend nodig voor reiniging, heiliging, wijsheid en kracht om staande te blijven tegenover verleidingen.

Hij weet dat hij in Jezus als de ware Wijnstok moeten blijven voor verdere geestelijke groei en de vorming van zijn karakter. Als we in deze Wijnstok willen blijven en veel vrucht willen dragen tot eer van God, dan is voor ons allen blijvend snoeiwerk nodig. We lezen in Joh. 15:1-2 dat de hemelse Vader, als de Wijngaardenier, dit bij de gelovigen doet. Zo heeft Gertjan een Vader Die weet wat goed voor Zijn kind is. Hij had een papa nodig, een Abba, Vader.

Kind van de hemelse Vader

Toepasselijk is Rom. 8:14-16: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’ In Gal. 4:6-7 verklaart Paulus verder: ‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.’

Kun je dat ook zeggen? Waartoe wekt het levensverhaal van Gertjan je op? In zijn leven zie je hoe barmhartig, geduldig en krachtdadig God wil werken in het leven van een gekwelde verslaafde. Een geest van verslaving leidt steeds weer opnieuw tot angst, maar de Geest van adoptie leidt je naar de vrijheid van de kinderen van God, waardoor je roept: Abba, Vader! Leef dan ook als een kind van God!

Tot vrijheid bevrijdt

We lezen in Joh. 8:31 dat Jezus tegen de Joden die in Hem geloofden zei: ‘Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’  De Joden vonden dat zij geen slaven waren. Jezus legde hun uit (in Joh. 8:34): ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.’ We weten vanuit Joh. 14:6 dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. In Joh. 8:36 verklaart en verzekert Hij ons: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

In deze vrijheid behoort een gelovige stand te houden, zoals we worden opgeroepen in Gal. 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Vanuit het Grieks wordt aangegeven: ‘Je bent tot vrijheid bevrijdt.’

Jezus zegt van Zichzelf in Joh. 14:6:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Als je moedwillig in zonde leeft, kom je weer in geestelijke slavernij en veroordeling.
Paulus verklaart in Gal. 5:13, dat je tot vrijheid bent geroepen, maar niet in het vlees (om vrij te kunnen zondigen). Hij stelt: ‘Maar dien elkaar door de liefde.’

 ***

Stromen van levend water

We proberen tijdens de pastorale cursus herkenbare zaken aan de orde te brengen en daarbij te helpen met het Woord van God.  Er zit iets in van de methode van ‘cleansing stream’, dat is een vorm van bevrijdingspastoraat, waarbij steeds weer opnieuw iets kan gaan bovendrijven vanuit het verleden.

Door het werk van de Heilige Geest kan dit dan worden schoon gespoeld. Daarbij hoort de overgave van het geloof. Het gaat om blijvende doorstroming.

Jezus leert ons in Joh. 7:38:

‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:

 Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

We lezen vervolgens in vers 39 dat Hij dit zei over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden.

We zien ook in deze tijd dat gelovigen nog steeds worden gereinigd door het woord van Jezus. Hij zegt Zelf tegen Zijn discipelen in Joh. 15:3: ‘U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.’ Als we in de ware Wijnstok Jezus Christus zijn, is er doorstroming van geestelijk leven en reinigend snoeiwerk in ons geestelijk leven gaande. Daardoor kunnen we als ranken meer vrucht gaan dragen tot eer van God. Jezus geeft aan in Joh. 15:8: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, namelijk dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’

***

De jonge jaren van Gertjan

We gaan weer terug naar zijn jonge jaren en jeugd. Zijn moeder maakte de Rooms-Katholieke kerk schoon. De kapelaan had gesprekken met haar, maar ze ging niet naar de diensten in de kerk.  Gertjan heeft nog wel communie gedaan (voor de cadeautjes).

Op de basisschool was hij teruggetrokken. Vanaf zijn twaalfde begon hij te blowen. In de tweede klas van het voortgezet onderwijs is hij blijven zitten.

Zijn vader kreeg een brommerongeluk toen Gertjan ca. 14-15 jaar was. Hij kwam met zijn hoofd tegen de muur. Zijn verstandelijke vermogen zijn hierdoor voor langere tijd beperkt geweest. Zijn vader dronk toen niet meer. Hij leefde in die tijd van een uitkering.

Zijn moeder ging toen werken en kreeg een buitenechtelijke relatie met haar baas. Daarbij maakte ze haar eigen man zwart.  Ze zijn gescheiden toen Gertjan 19 jaar was.

Jarenlang verslaafd aan crack-cocaïne en bier

Gertjan kwam op 19-jarige leeftijd  in ploegendienst bij Heineken in Den Bosch. Hij verdiende toen ca. 2300 gulden netto per maand. Zijn dagelijks alcoholgebruik bestond uit 10-15 flessen bier. Daarbij snoof hij ook cocaïne en rookte hij crack-cocaïne en zware shag. Door het roken kwam hij op den duur in fase 2 van C.O.P.D. Daardoor moest hij puffen. Hij is daar later van genezen op het gebed.

Als hij een terugval kreeg, kwam hij weer in de neergaande lijn van ‘bier-zware shag-cocaïne-porno’ terecht. Dat gebeurde ook nog nadat hij tot geloof was gekomen. Het was voor hemzelf ook een voortdurend gevecht. Het kwam steeds bij hem in zijn gedachten: ‘Ik wil niet worden als mijn vader’. Hij sloot zich bij een terugval volledig af van anderen.

Gertjan kan nadrukkelijk aanwezig zijn als hij in gesprek is. Hij heeft een sterke eigen mening. Daarbij is hij hoog gevoelig en heeft hij een grote alertheid. Volgens testen zou hij geen ADHD hebben.

Hij is twintig jaar schoorsteenveger geweest. Hij zei tegen me, dat hij daarbij wonderlijk bewaard is gebleven voor persoonlijke ongelukken, wat opmerkelijk is bij deze jarenlange werkzaamheden op de daken van de huizen – en dat terwijl hij in die tijd volop de harddrug crack-cocaïne gebruikte.

Hij was langdurig zwaar verslaafd

Tussen de 20-45 jaar was hij aan de (crack-)cocaïne. Soms liepen de kosten van het gebruik op tot 100 euro per dag en 700 euro per week. ’s Avonds en ’s nachts gebruikte hij dan, terwijl hij overdag hard werkte. Hij kon zwart geld verdienen in Den Bosch, en geeft aan dat zijn baas een geldwolf was, de verslaving stimuleerde en er zelfs mee beloonde.

Gertjan is vanaf zijn 19e voor het eerst opgenomen geweest in een inrichting vanwege zijn verslavingen en daarbij behorende problemen. Daarna nog wel zes of acht keer.

Hij zat zelfs een jaar in de Klinische Zorg Oorschot. Hij ziet dat als ‘een barbaarse behandeling met strenge maatregelen’. Maar ook dat heeft hem niet langere tijd uit zijn verslavingen geholpen.

Vanaf zijn 25e heeft hij meegedaan aan occulte sessies, zoals reiki en met naaldjes, om maar van zijn verslaving af te komen.

Nieuwe hoop in Vlissingen

Gertjan was in Vlissingen in 2006, 2010 en 2011. Hij ging daarheen vanwege de relatie met een Marokkaanse vrouw, waar hij een kind bij had. In 2014 heeft hij twee kinderen (ook één bij een andere vrouw). Uiteindelijk bleef hij alleen wonen, terwijl hij een broer had in Middelburg.

Hij dronk veel in Vlissingen. Hij werkte in die tijd bij het bedrijf van zijn broer, in de bouw. Gertjan vertelt ons: ‘In 2014 kreeg ik ontslag bij mijn broer. Er werd toen in april 2014 een salaris en vakantiegeld overgemaakt en ik kwam thuis te zitten in de WW.’ Hij heeft zichzelf toen ziek gemeld in verband met de uit de hand gelopen verslaving (van bier en crack). Hij gaat verder: ‘Na in twee weken tijd er plusminus 1600 euro doorheen te hebben gedraaid, heb ik de huisarts gebeld.’ Die zei: ‘Bel Emergis, de crisisdienst.’ Dat heeft hij toen gedaan, en Emergis vertelde: ‘We bellen u zo terug.’ Gertjan geeft aan: ‘Ze moeten nu nog bellen!’

Hij verhaalt ons verder: ‘Een uurtje of twee later ging de deurbel, en er stond een dame aan de deur die christen is.’ Dat was niet toevallig. Hij weet voor 100%: ‘Nee, die was gestuurd door de Vader. Elena kwam en God gebruikte haar om mij naar De Hoop te laten gaan.’ Deze gelovige vrouw kwam eens even langs, dat had ze eerder beloofd. Hij vervolgt: ‘Ze vroeg: Hoe gaat het.’ Ik zei: ‘Niet goed’, en vertelde mijn verhaal en dat ik de crisisdienst had gebeld.’ Elena verwees hem naar verslavingszorg De Hoop in Dordrecht.

Ze vroeg hem:

‘Ken je De Hoop en ken je Jezus?’

Gertjan reageerde: ‘De Hoop ken ik niet en Jezus heb ik wel eens over gehoord.’ Hij geeft verder aan: ‘Ik was wel benieuwd en wilde er wel het een en ander over horen. Want ik wist dat een opname wel moest gebeuren, anders zou ik het niet overleven. Ik zag het niet meer zitten en wilde eruit stappen.’

Elena nam contact op mijn Huib van Sta Op Zorg en gaf Gertjan de nodige informatie. Hij verhaalt: ‘Ik heb toen de beslissing genomen om mezelf aan te melden bij Sta Op Zorg en voor een opname te gaan bij De Hoop voor twintig weken.

Nuchter na drie kerkdiensten

Voor die opname is hij nog driemaal bij de Zuidpoort gemeente in Vlissingen in een dienst geweest. Hij verhaalt ons: ‘Omdat ik een aantal weken moest wachten tot de opname, vroeg Elena of ik mee wilde gaan naar de kerk op zondag. Dat heb ik gedaan (dat was moeilijk, maar het ging). De eerste keer in de kerk had ik van tevoren nog vijf maal een halve liter bier gedronken. De tweede keer zondags drie halve liters en de derde keer zondags was ik nuchter naar de kerk gegaan. Toen de opname kwam, was ik clean.’

Tot geloof gekomen bij De Hoop

In juli 2014 is hij opgenomen bij De Hoop in Dordrecht.  Hij  is zodoende in de christelijke hulpverlening gekomen. Hij is 19 weken bij De Hoop geweest. Bij De Hoop is hij ook tot geloof gekomen.

Gertjan vertelt erover: ‘Ik heb toen op De Hoop de Heere Jezus aangenomen als mijn Redder en Verlosser.’ Hij verklaart: ‘Sonja bij De Hoop hielp mij om de Heere aan te nemen in gebed en haar na te zeggen.’ Hij weet: ‘Woorden hebben kracht.’

Ik heb hem gevraagd hoe hij de liefde van God heeft ervaren en hoe hij zijn hart voor Hem heeft opengesteld. Hij geeft aan over zijn ervaring: ‘Het gebeurt vanzelf (vraag me niet hoe): door tranen en acceptatie, vergeving, zelfreflectie en het Woord van God toe te passen in de praktijk in mijn leven.’

In 2015 kwam hij vanuit De Hoop weer in Zeeland terug.

Op weg naar bevrijding

Gertjan kwam in een leeg huis in Middelburg terecht. Hij kreeg de eerste dag al een terugval. Vanaf 2015  is hij tot in begin 2019 zevenmaal bij de conferentie ‘bidden en vasten’ van Herman Boon geweest, waar hij steeds opnieuw bevrijding ervoer op verschillende gebieden. Gertjan geeft aan:

‘Daar is door Jezus mijn herstel en verandering begonnen.

Alle eer voor de Heer!’

Hij verklaart ons verder: ‘Bij Herman Boon ben ik echt bevrijd van demonen en vloeken, waarvan ik niet wist dat het bestond. Maar daardoor kwam ik steeds meer vrij van de drank, de cocaïne en de zware shag.’

Hij geeft aan van welke kwade geestelijke machten en demonen hij is bevrijd tijdens de sessies van ‘bidden en vasten’ door de jaren heen. Ze werden daar bij name genoemd. Het waren volgens hem: geesten van afwijzing, angst voor afwijzing, rebellie, boosheid, ontheemding (je nergens thuis voelen), Izebel, vrijmetselarij, reiki, zelfbevrediging, onreinheid/lust, C.O.P.D., occultisme, zelfverwijt, verdenking, wantrouwen, alcohol, drugs, jaloersheid, godslastering en nicotine. Deze zaken hadden een sterke, dwangmatige en verslavende macht over hem. Verder noemt hij ‘een legioen (demonen) van de geest van dood’. Vervolgens waren er ook vloeken in hem aanwezig die verbroken moesten worden tijdens ‘bidden en vasten’, zoals een generatievloek.

Wat betreft zijn verslavingen en verkeerde contacten verklaart hij: ‘De nazorg was wel belangrijk, om niet weer in een gat te vallen. Alles en iedereen van vroeger had ik achter me gelaten, om alles radicaal om te gooien en voor een ander en beter leven te kunnen kiezen.’

Geestelijke strijd in de onzichtbare wereld

Hij weet dat de satan en zijn demonen hem vast in de greep hadden, maar dat Jezus waarlijk vrij maakt.

Hij heeft me heel wat verteld over zijn geestelijke strijd

tegen demonische machten.

Deze strijd speelt zich af in de onzichtbare wereld. Gertjan geeft aan: ‘Sinds ik ben gegaan voor hetgeen je niet kan zien, in plaats van hetgeen je wel kunt zien, ben ik echt veranderd.’ Aan de andere kant leert hij ook te ‘wandelen in geloof en niet door zicht’.  Hij weet inmiddels goed, dat als  je in het woord van Jezus blijft, je de waarheid zult kennen en dat deze echte waarheid je ook vrijmaakt.

Hij laat ons verder weten over zijn eertijds als ongelovige: ‘Ik deed mezelf altijd anders voor dan dat ik in werkelijkheid was, maar dat kwam door de demonen en de werkzame vloeken. Maar wist ik veel… Niemand had me ooit verteld, dat het bestond. Maar de wereld die je niet ziet, is meer reëel dan de wereld die je ziet.’

Zoals al eerder aangegeven, zegt Jezus tegen hen die in Hem geloven in Joh. 8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.’ Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Jezus geeft aan in Joh. 8:34: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.’ Dat zie je goed bij verslaafden die gevangen zitten in hun verslaving. Je grijpt ernaar, wordt erdoor gegrepen en komt in de greep van de zonde. Door de bevrijding door God en de kracht van de Heilige Geest kun je eruit worden bevrijd. Jezus leert ons immers in duidelijk Joh. 3:36:

‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,

zult u werkelijk vrij zijn.’

Gertjan weet uit ervaring wat geestelijke gebondenheid en bevrijding betekenen. Hij is een ervaringsdeskundige, die de geestelijke wapenrusting van God nodig heeft om zonden en verslavingen te kunnen overwinnen.

We lezen van de strijd tegen de geestelijke kwade machten in Efeze 6:10-18. In deze strijd hebben we dus de geestelijke wapenrusting nodig, om stand te kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Een vrouw gekregen op het gebed

Van tijd tot tijd was er nog een terugval en dat ging door tot zijn huwelijk met Angela. Daarna is hij van zijn verslaafdheid verlost en is hij clean gebleven, wat hij ook bevestigde in april 2020.

In het inloophuis heeft hij ook Angela leren kennen. Daar is hij inmiddels mee getrouwd. Ze is in 2019 van hem in verwachting geraakt. Zij was toen 41 en Gertjan 47 jaar. Hij verhaalt: ‘Ik heb gebeden voor een vriendin, een echte vrouw van God. En die is ook gekomen. Ik leerde Angela kennen eind 2017. Ze is ook mee geweest naar ‘bidden en vasten’, zoals ik had gevraagd in gebed. We volgen nu samen de Heer en gaan strijdend de goede weg op.’

Ik heb hem gevraagd: ‘Wat is er in je veranderd en vernieuwd?’ en ook: ‘Welke goede keuzes heb je gemaakt?’

Gertjan geeft ons door in zijn getuigenis: ‘Mijn leven is 180 graden gedraaid: van donker naar licht. Mijn gedrag, houding, doen en laten zijn veranderd. Van negatief ingesteld zijn naar positief. Want Jezus repareert niet, maar Hij maakt alles nieuw.

Jezus maakt alles nieuw

De keuze die ik maakte om Jezus te zoeken, heeft mij veranderd. Hij heeft mij veranderd en niet de therapie, of welke wereldse dingen dan ook.

Alle eer komt Hem toe!

Jezus zegt: ‘Kom!’ Dat betekent: ‘Kom zoals je bent!’ en dat heb ik gedaan.

Over de verdere innerlijke veranderingen geeft hij door, dat er rust en vrede in hem is gekomen, en geen chaos en wanorde meer. Hij verklaart erbij: ‘Ik ben meer zelfbeheerst en niet meer agressief of boos. Ik stoot mensen niet meer af en ik ben meer open.’

Gertjan verklaart:

‘Het geloof in Jezus heeft van mij een ander persoon gemaakt,

iemand die ik nooit was geweest.’