Geestelijk herstel. Les 26. Gaan op de beloften

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Gaan gelovig op de beloften van God

gbl 17h

In een vorige sessie hebben we het gehad over de loopbaan van het geloof. Daarop moeten wij gelovig leren gaan op de beloften. We moeten aannemen dat de beloften van God waarachtig en betrouwbaar zijn. Zij geven ons houvast. De beloften wijzen ons de weg, en leiden ons op het goede spoor naar het leven. De beloften zien op de vervulling door Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

gbl 15f

Hieronder vind je de uitgebreide PowerPoint van deze sessie over het gaan op de beloften uit het Woord van God. Je kunt erop aanklikken:

PowerPoint Geestelijk herstel dag 15 Gaan op de beloften

Ben je gedragen bij het water?

Het kan je bemoedigen als je weet dat God je heeft gedragen in een moeilijke tijd. Een gelovige loopt de loopbaan van het geloof niet alleen. Jezus heeft de weg gebaand en is ook de Gids onderweg.

Als je Jezus volgt, is God erbij.

Hij wil van ons, dat we Hem blijven vertrouwen. Hij leidt ons door Zijn Woord en Geest. Als we op Jezus blijven zien, volgen we het Licht der wereld, en kunnen we geestelijk niet de mist ingaan.

God verandert niet, Hij blijft trouw aan Zijn beloften. Hij zorgt voor de lopers in de loopbaan van het geloof… juist ook voor de vermoeide reizigers. En als ze niet meer verder kunnen, draagt Hij ze.

Weet je ook dat Hij je heeft gedragen?

Dat geeft moed voor de toekomst.

Hieronder volgt een bemoedigend lied van Remco Hakkert, met mooie afbeeldingen:

YouTube-video Voetstappen in het zand

Hieronder volgt de tekst:

Ik droomde eens en zie ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop:
in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen staan.

Ik zei toen, ‘Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad.’
De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen:
‘M’n lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’

‘M’n lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’

***

gbla 6f

 ***

gbl 18i

***

 Hoe kom je in het Koninkrijk van God?

Je kunt op aarde al het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Er zijn twee mogelijkheden: Je bent nog buiten het Koninkrijk van God, of er al binnen. God roept ons in Zijn Woord om ons tot Hem te keren. Hij geeft ons daartoe specifieke opdrachten.

Aan de opdrachten in de Bijbel

zijn vaak beloften verbonden.

Je ziet dat in de tekst en afbeeldingen die nu volgen:

Jezus komt nog steeds tot ons met Zijn ernstige uitnodiging: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ (Matth.4:17). Hoe kun je dit hemels Koninkrijk binnengaan? Hoe kom je door de poort?

De uitnodiging komt van de Koning van het Koninkrijk. Hij belooft de ingangspoort te openen voor mensen die bidden, zoeken en kloppen. Dat zijn dus beloften. Lees maar eens Luk.11:9-13. In Luk.11:9 spoort Jezus ons aan: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; Klop, en er zal voor u opengedaan worden.’

gbla 1a

De opdrachten in Gods Woord moet je gehoorzamen

ze zijn niet vrijblijvend.

Je wordt erop beoordeeld. Het Hebreeuwse woord ‘sjema’ betekent ‘hoor’. De sjema is de Joodse geloofsbelijdenis (Deut.6:4-5). Dit bijbelse horen is meer dan luisteren alleen; het betekent ook gehoorzamen of gehoor geven aan.

gbla 2b

Wij behoren dus te bidden, te zoeken en te kloppen. Als je dit van harte gelooft, ga je het ook doen. Je oprechtheid en verlangen kan dan zeker wel op de proef worden gesteld. Een oprechte zoeker zal aanhouden, ook al blijft de poort een bepaalde tijd gesloten. Wij kunnen zelf de poort niet opendoen, maar wel aanhoudend kloppen. En als je werkelijk gelooft in de belofte van God, namelijk dat Hij zal opendoen, dan zul je op de poort blijven kloppen. God zal dan voor ons doen wat wij niet kunnen, namelijk de poort openen.

gbl 11b

Ben je het Koninkrijk van God al binnengegaan?

Blijf kloppen!

Er zijn dus zekere beloften van God voor hen die zoeken, bidden en kloppen! We lezen immers duide­lijk in het Woord van God: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u openge­daan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden’ (Matth.7:7-8).

Hieronder zie je een oude afbeelding van de Christinnereis van John Bunyan. De buurvrouw van Christinne was met haar meegegaan naar de poort. Ze heet Barmhartig. Ze werd niet gelijk binnengelaten, maar bleef gelovig volhouden. Ze werd beproefd in haar oprechtheid en verlangen. Uiteindelijk werd de poort voor haar geopend. God zal zeker Zijn eigen Woord vervullen, ook als jij gelovig en biddend blijft aankloppen bij Hem.

Je mag in Gods weg tot de Jezus komen, en dan met zekerheid weten dat Hij zal doen wat Hij belooft aan de gelovigen in Joh.6:37: ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.’

gbl 12c

*** 

Hieronder kun je aanklikken op een kortere PowerPoint over deze sessie:

PowerPoint sessie Gaan op de beloften

Steun op de beloften van God

Gelukkig zijn er aan Gods opdrachten en geboden vaak ook aanmoedigende en bemoedigende beloften verbonden. We moeten op deze beloften leren steunen.

gbl 32v

Heb je al een veilige bodem in je leven? Ga je op de rotsvaste woorden en beloften van God, die in Jezus Christus ‘ja en amen zijn’. We lezen in 2 Kor.1:20: ‘Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.’

Heb je Jezus ook nodig in heel je leven? Het wordt gezongen in het volgende lied dat je via YouTube kunt aanklikken:

dia-de-heer-op-wie-mijn-hart-vertrouwt

 Wil je God gehoorzamen en Jezus volgen?

Kun je gelovig meezingen met het mooie lied van Sela: ‘Wij volgen U, Heer.’ Hieronder zie je de tekst van Hans Maat en kun je via de link het lied beluisteren:

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

… 

dia-stapstenen-onder-water

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

Hieronder kun je aanklikken op het lied via YouTube:

YouTube-video Wij volgen U, Heer

***

dia-wij-gaan-op-weg

Leef je al met de beloften?

Hieronder volgen vragen voor enkele personen die er kort iets van willen zeggen in de grote groep. Het gaat om een persoonlijk getuigenis. Anderen kunnen dat weer bij de vragen doen in de kleinere groepjes.

Vragen voor een geloofsgetuigenis in de grote groep:

1. Noem beloften uit het Woord van God waar je veel aan hebt gehad?

2. Hoe ben je daar toen mee omgegaan?

3. Zijn deze beloften al bij je vervuld? Hoe dan wel?

4. Wat heb je gehad aan beloften in tijden van geloofsbeproevingen?

5. Hoe ben je gelovig tot Jezus gekomen?

6. Wat betekent Hij van jou?

Blijf vasthouden aan de waarheid

In Jezus Christus is er een geopende weg. Jezus leert het ons in Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij. 

Aan de waarheid van Gods Woord en Zijn beloften

mogen we niet twijfelen.

Je kunt vol vrees voor ‘een Rode Zee’ staan. Let dan op de beloften uit Gods Woord.

Mozes zei in deze situatie tot het volk (in Ex.14:13): ‘Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken.’ Hij baant door de watermuur van onmogelijkheid heen onze weg tot Zijn doel.  Aan het einde van een doodlo­pende weg vindt een volhardende bidder een geopende weg van Gods kant.

gbl 30t

In onze onmo­gelijkheid verschijnt Gods mogelijkheid,

dat hebben al veel gelovigen ervaren

Beloften en hulp op de loopbaan van het geloof

In het gedeelte dat volgt kan een herhaling zitten van het einde van Dag 14. Deze sessie was waarschijnlijk te groot om in één keer te behandelen. Daarom kunnen we er hier op doorgaan, met het oog op de de hulp en beloften van God op de loopbaan van het geloof.

loopbaan-en-beloften-1a

Je kunt hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint over het Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof, het gaan op de beloften, en het lied Lopen  op het water:

PowerPoint Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof

Hij leert me lopen op het water…

Met Jezus kan een gelovige op geestelijk gebied zelfs  ‘lopen op het water’.

loopbaan-en-beloften-2b

Dat komt naar voren in de tekst van Opwekking 789 (het lied van Oceans, vertaald door Tanja Lagerström). Daarbij kun je aanklikken op de versie van Opwekking live op YouTube en op de link van het lied van de muziekgroep van Live@mozaiek0318 hieronder.

Een lied voor geloofsbelijdenis en proclamatie:

Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

loopbaan-en-beloften-3c

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

loopbaan-en-beloften-4d

(Refrein … )

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

loopbaan-en-beloften-5e

(Refrein … )

YouTube-video Lopen op het Water (Opw. 789) – Live@Mozaiek0318

 

Gaan op de stapstenen van de beloften

gbl 31u

De beloften zijn als stapstenen

waarop je kunt gaan door het water

Je kunt dus als het ware ook ‘lopen op het water’ op de stapstenen van de beloften. Daar kun je op vertrouwen en steunen. Dat zijn de veilige plaatsen waarop je de weg van God kunt volgen. Hierboven zie je op de afbeelding de stapstenen duidelijk boven het water uitsteken. Stel je voor dat er onder het water een moerassige bodem is. Als je een misstap doet en in het water valt, word je al snel vastgezogen in de modder. Zoek daarom ook een veilige bodem in de beloften, waar je op kunt staan en gaan.

Ga gelovig op de stapstenen

Wij behoren gehoorzaam te volgen op de weg die God ons voorstelt. Je mag Hem gelovig en blindelings volgen. Op Zijn weg kom je goed uit. Zet slechts je voetstappen op Zijn beloften.

Iemand die Gods beloften aangrijpt,

wordt door Zijn beloften aangegrepen

We lezen in Joz.1:3 over de belofte van God: ‘Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven.’ Ga dan verder op de stapstenen van Gods beloften. Hij zal dan met je zijn en je doorhelpen.

Op de afbeelding hieronder zie je dat er veel stapstenen (gedeeltelijk) onder water liggen. Ze zijn soms moeilijk te vinden. Er kunnen problemen ontstaan door stijgend water of een sterkere stroming. De stapstenen leiden je door het water naar het kruis. Zo leiden de stapstenen van de beloften je tot Jezus.

gbl 33w

Wat moet je doen als je verdere beloften niet meer ziet? Ga dan staan op de beloften die wel duidelijk zijn voor jou. De weg achter Jezus aan is nogal eens onbegrepen en onduidelijk in tijden van beproeving. We lezen in Ps.77:20: ‘Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend’.

Ga maar stap voor stap

in een tijd van beproeving

Je moet maar een enkele stap tegelijk zetten in de Jordaan van de beproeving. In zijn gebed om redding geeft David ons door in Ps.17:5: ‘Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen.’

Laat Gods Woord schijnen voor iedere stap die je in de duisternis moet zetten, want in Ps.119:104 lezen we: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ Bestudeer Gods Woord voor iedere nieuwe geloofsstap die je wilt zetten.

Als God je roept tot Zijn doel,

moet je gelovig volgen en gaan op Zijn beloften

De opdracht van God aan jou, waarop je in het geloof je voetzool zet, wordt je door Hem gegeven (zie Joz.1:3). Dat heeft te maken met geloofsgehoorzaamheid. Je gehoorzaamt God, door Hem lief te hebben, door in al Zijn wegen te gaan en je aan Hem vast te houden (Deut.11:22).

Als je de belofte gehoorzaam in bezit neemt, zul je daarna ook de volgende  stapstenen in bezit kunnen nemen. In het volgende vers beloofde de HEERE Zijn volk: ‘Dan zal de HEERE al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven, en zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u, in bezit nemen.’ Mozes vervolgt in vers Deut.11:24: ‘Elke plaats die u voetzool betreedt, zal van u zijn.’  In Joz.3 lezen we dat er een pad kwam zodra de priesters die de ark droegen met hun voetzolen het water van de Jordaan raakten.

De HEERE bemoedigt ons in onze moeilijke wegen (in Jes.43:1-2): ‘Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.’

 Je moet de woorden van Jezus ‘horen en doen’

Let er op: de Heere is met je als je gehoorzaam op de weg van de Zijn beloften gaat. Als je blijft afwachten en niet gaat, is Hij dus niet met je. Jezus verzekert ons in Joh.3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ 

Je moet de woorden van Jezus horen en doen. Hij leert ons in Matth.7:24-25: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.’

Klamp je daarom ook vast aan de rotsvaste woorden en beloften van God, die in Jezus Christus ‘ja en amen zijn’. We lezen in 2 Kor.1:20: ‘Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.’

 

Gaan rond Jericho 

gbl 27q

Lezen: Jozua 6

Waardoor zijn de muren van Jericho gevallen? Kwam dit door het lopen van de Israëlieten rond deze stad? Werden door het gestamp van de vele voeten de muren soms losgetrild? Of ge­beurde dit door het harde gejuich? Je weet het natuurlijk wel: de HEERE God deed de muren vallen.

Dit kwam niet door het lopen en het gejuich. Hadden lopen en juichen daarom geen enkele zin? Hadden de Israëlieten dit net zo goed kunnen laten? Als ze nu eens gewoon in hun tenten waren gebleven en daar zeven dagen hadden gebeden, waren de muren dan ook gevallen? In dat geval waren ze zeker niet neergestort.

De Israëlieten moesten dus in gehoorzaamheid aan Gods opdracht gelovig lopen en juichen, terwijl de muren vielen door Gods kracht. Hij deed het ook op het geloof, zoals we lezen in Hebr.11:30: ‘Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat zij tot zeven dagen toe omringt waren geweest.’ 

Hieronder kun je aanklikken op YouTube, om het bekende lied van Elly & Rikkert over de muren van Jericho te beluisteren:

 dia-de-muren-van-jericho-vallen-om

Ga op de weg van geloof en bekering

Zo is het ook in de weg van geloof en bekering. Als je gered wilt worden, moet je gehoorzaam in de door God voorgestelde weg gaan. Hij vraagt van ons geloof, dat wij het van Hem verwachten. Er kunnen voor ons muren van onmogelijkheid zijn, die wij in eigen kracht niet kunnen doorbreken. God alleen kan deze muren omlaag halen.

Rachab en het rode koord

Het gelovig omgaan met de beloften zie je ook bij de redding van Rachab (Joz.2 en Joz.6:22-25). Deze zondige vrouw mocht gelovig gehoorzamen, door een rood koord uit haar raam te hangen. Dit rode koord op zichzelf liet het huis niet overeind staan op de muur, maar toch was deze geloofsgehoorzaamheid nodig voor haar redding. Als ze het rode koord niet uit het raam had gehan­gen, was ze niet gespaard. Alleen achter dit koord was Rachab veilig, en dat met allen die in dit huis waren. Dit ziet natuurlijk ook op het schuilen achter het bloed van Jezus Christus.

gbl 28r

We kunnen slechts pleiten en gelovig steunen op het bloed en de beloften. Rachab had ook niets anders dan de toezeggingen van de verspieders van Jozua en het schuilen achter het rode koord. De zekerheid van haar redding lag dus buiten haarzelf in de woorden van de Israëlie­ten.

De verspieders en Jozua waren betrouwbaar. Ze hielden hun woorden en beloften. En ook hier wordt het geloof positief gewaardeerd, zoals we lezen in Hebr.11:31: ‘Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.’

We kunnen er absoluut zeker van zijn dat de Heere Zijn toezeggingen in Zijn Woord zal houden. Jezus komt in het Evangelie tot ons als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Als je in Gods weg bent, hoef je niet te twijfelen

 aan de vervulling van Zijn beloften in jouw leven!

Ga met Christen op weg

Ik zal in dit verband nog een les halen uit de Christenreis van Bunyan. Stel je eens voor dat Christen de roepstem om stad Verderf te verlaten had gehoord en dat hij daarna slechts was gaan bidden om deze stad te mogen verlaten. Een hele dag was hij dan aan het bidden of de Heere hem toch zou willen halen uit deze verschrikke­lijke en ellendige plaats. Maar de volgen­de dag zou hij er dan nog in verkeren.

Neem aan dat hij een maand lang zou blijven bidden om uit deze stad te mogen worden verlost. Het zal je wel duidelijk zijn dat hij zodoende stad Verderf niet zou verlaten. Hij diende gewoon te gaan! en niet lijdelijk te redeneren en slechts te bidden.

Als  deze Chris­ten niet ging, kon hij niet bij de enge poort komen, en ook niet aan de voet van het kruis, om daar de redding te ervaren. Je mag pas praten over een ‘uit jezelf niet te kunnen’ als je het hebt geprobeerd en werkelijk met jezelf bent vastgelopen. Vóór deze ervaring moet je niet als een lijde­lijke papegaai anderen napraten, want je weet dan niet waar je over praat.

Al spoedig kwam Christen in de poel Wankelmoedigheid of Twijfel terecht. Hij zakte samen met zijn reisgenoot Gezeggelijk weg in dit moeras.

Christen worstelde zich verder en werd er aan de goede kant uit geholpen door Helper. Zijn reisgenoot kon deze beproeving niet aan en keerde terug naar stad Verderf. Hij kwam niet door de test heen.

In de Christinnereis zie je dat Christinne en haar kinderen door een uitlegger werden gewezen op de stapstenen die in het water lagen. Ze konden daar in het water op lopen en kwamen vrij gemakkelijk over het moeras Twijfel heen. Met deze stapstenen worden de beloften van God bedoeld.

Geloof is noodzakelijk!

God eist en zoekt ook bij ons geloof als wij Zijn Woord vernemen. Je moet geloven dat God jouw bidden en zoeken zal belonen, want anders kun je God niet behagen. Hebr.11:6 leert ons duidelijk:

 ‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ 

 

Opdrachten en beloften

Houd je aan de Bijbelse principes

Geulen graven

In 2 Koningen 3 zien we dat de legers van de koningen Joram en Josafat in de woestijn geen water meer hadden. Het leek een hopeloze situatie. De HEERE gaf echter uitkomst door middel van de profeet Elisa. Door een wonder zou Hij water geven.

Toch wilde Hij dat ze hiervoor ook iets zouden doen. We lezen in de verzen 16 en 17 dat Elisa doorgaf: ‘Zo zegt de HEERE: Maakt in dit dal vol geulen. Want zo zegt de HEERE: U zult geen wind zien en u zult geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u zult drinken, u, uw vee en uw lastdieren.’

gbl 13d

De HEERE was gereed om de zegen te geven, maar om deze zegen op te vangen moesten ze geulen maken in het woestijnzand.

Volg de aanwijzingen van God op. ‘Graaf geulen’ oftewel maak ruimte in je hart om Zijn Woord op te vangen en te bewaren.

dia-geulen-graven-in-2-koningen-3

Maak ruimte in je hart

voor het werk van God

In een voorbereide akker kan het zaad worden gestrooid. Let maar eens op de gelijkenis van het zaad in Luk. 8:4-15. Alleen in de goede aarde (waarin gelovig geulen zijn gegra­ven) draagt het Woord vruchten. Als we de Heere gehoorzamen, door te doen wat Hij ons opdraagt, mogen we zegen verwachten. We lezen in Lukas 8:15: En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, en het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.’

Als we geulen hebben gegraven in ons hart,

staan we open voor het Woord van God

Lege vaten gereedzetten

Een soortgelijk bijbels principe vinden we in de geschiedenis van de olie van de weduwe in 2 Koningen 4:1-7. Lees dit gedeel­te maar eens.

gbl 14e

De weduwe kon haar schuld onmogelijk zelf voldoen. Ze had nog een kruik met olie in huis, maar wat kon ze hier nu mee aflossen? Als je maar 10 euro heeft, terwijl je een schuld van 100.000 euro moet betalen, dan heeft dat geen zin voor de afbetaling.

Al zou ze deze kruik met olie hebben gegeven, dan zou de schuldeiser toch nog haar beide kinderen voor zich tot knechten hebben genomen. Zo is het ook met de schuld die we bij God hebben.

Het verwonderlijk dat de Heere toch nog gebruik wil maken van het beetje dat we hebben.

Als we in geloofsgehoorzaam­heid doen wat God van ons vraagt,

zal Hij doen wat ons hierin belooft

Als de weduwe in ongehoorzaamheid geen vaten zou hebben verzameld, waren ze ook niet door het wonder van God gevuld. Elisa drong er zelfs bij haar op aan om niet weinig lege vaten gereed te zetten. Al de lege vaten die worden gereedgezet, zullen worden gevuld.

Kom met je leegte tot God

Hij kan je vervullen met geloof, hoop en liefde

Vanuit onszelf hebben op geestelijk gebied lege handen en lege harten. Daarin kan de zegen worden ontvangen.

dia-lege-vaten-neerzetten-in-2-koningen-4

 Gebruik de genademiddelen

Er zijn op geestelijk gebied zaken die we moeten doen, en zaken die God voor ons wil doen. Gelukkig worden ons middelen en mogelijkheden aangereikt om te kunnen komen in de weg van God. Dat zijn dus de opdrachten, genademiddelen en talenten die wij hebben gekregen om gebruik van te maken.

Wij worden in de Bijbel aangespoord om de ontvangen talenten te gebruiken. Dit zijn eigenlijk middelen, sleutels of gereedschappen (tools) voor het Koninkrijk van God.

gbl 22l

Wie deze talenten gebruikt, valt vanzelf onder de beloften. Talenten gebruiken is doen wat de Heere vraagt. Hij vraagt van ons geloofsgehoorzaamheid.

Geloven is doen en werken

 wat de Heere in ons doet en werkt

We lezen namelijk in Johannes 6:28-29: ‘Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.’

Het zeil ophouden

Als we tijdens windstilte op de Noordzee met onze zeilboot niet meer vooruit kunnen komen, moeten we toch het zeil omhoog houden, want als er wind komt, is de boot gereed om te varen. Iemand die moedeloos het zeil maar laat zakken en gaat slapen, zal alleen maar verder afdrijven. Vroeger of later komt er wel wind. Het is een kwestie van geloven, hopen bidden en volhouden.

Ga niet bij de pakken neerzitten,

maar houd het zeil van de beloften voortdurend omhoog

Het biddend en gelovig bezig zijn met de beloften van God is ‘het zeil  omhoog houden’.  Dat is de juiste manier om de beloofde zegen te ontvangen.

gbl 16g

Lees hieronder de bemoedigende woorden van Jeremia 29:11-14:

‘Ik immers, Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE…’

 ***

Verdieping

Geloofsbeproevingen en de beloften

Het geloof ontvangt en accepteert de opdrachten en beloften van God. Je gelooft God dan op Zijn Woord, terwijl je de woorden van God gaat doen. De opdrachten ga je uitvoeren. Daarbij verwacht je de vervulling van de beloften.

Het geloof wordt hierin beproefd op echtheid en oprechtheid. Dit zijn geloofsoefeningen. Je wordt dus getraind in het uitoefenen van geloof. Daardoor wordt het geloof sterker. Tijdens deze training worden we bemoedigd, aangemoedigd en gesterkt. Zo word je een geoefende strijder in de geestelijke strijd. Dit hoort bij het discipelschap van Jezus. Een discipel is letterlijk een volgeling en leerling van Jezus Christus.

Volhardend blijven staan op de beloften

Door heel de Bijbel en kerkgeschiedenis heen zien we dat God tot Zijn kinderen komt met opdrachten en beloften. Het begint bij de roeping. Je ziet dat bij Noach, Abraham, Mozes, Jozua, Samuël, David, de profeten, de discipelen, apostelen, Paulus, evangelisten en zendelingen. Zij hebben gedaan wat God van hen vroeg en bleven volhardend en verwachtend staan op Zijn beloften. Zij geloofden dat God Zijn beloften vervuld. God spreekt altijd de waarheid. Je kunt zeker op Hem aan. Bij Hem is het altijd waar: ‘beloofd is beloofd’.

Zijn beloften worden echter vervuld op Zijn tijd. We zien in de geschiedenis dat er veel tijd kan zitten tussen het geven van de belofte en de vervulling daarvan. Denk aan de belofte van de Messias, de beloofde komst van Jezus Christus.

Als we de belofte van God hebben ontvangen, blijven we gelovig de vervulling verwachten. Dat is een bewijs van geloof. Wanneer we langer op de uitkomst moeten wachten en we hierin worden beproefd, leren we volharden in het geloof. We oefenen dan in geduld en het geloof kan hierdoor sterker worden. Deze training is belangrijk, om tot geestelijke volwassenheid te komen.

Abraham, het geloof in de beloften en de geloofsbeproeving

gbla 3c

Onderaan dit onderdeel over het gaan op de beloften volgt een PowerPoint over het geloof van Abraham in de beloften van God. We zien hierin hoe zijn geloof werd beproefd.

gbla 4d

Abraham is de vader van de gelovigen

Vanuit Romeinen 4 wordt aangetoond hoe wij behoren te geloven zoals Abraham, om door genade rechtvaardig te zijn voor God. 

gbla 5e

Daarbij zien we ook hoe het geloof wordt getest, om te worden gesterkt.

abraham-pp-4d

In het offer van Izak, in Genesis 22, zien we hoe God voorziet op de berg Moria.

Zie wat je ontvangt door opoffering en de overgave aan God.

abraham-pp-5e

 Door het geloof  mogen we zien op het Lam van God 

Je kunt aanklikken op de PowerPoint:

Abraham en het geloof in de beloften

abraham-pp-6f

***

 Het belang van geloofsbeproeving

De beproeving van het geloof is reinigend: het zuivert ons van zonden en onzuivere motieven om God te dienen. In 1 Petr. 1:7 wordt gesteld dat de beproeving van het geloof van groter waarde is dan die van goud dat door het vuur wordt beproefd. We lezen in deze tekst: ‘Opdat de beproeving van uw geloof (…) mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.’ 

In Jakobus 1:2-4 lezen we over ‘de zegen van de geloofsbeproeving’. In deze verzen wordt ons verklaard: ‘Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.’

In Jak. 1:12 lezen we verder over het heerlijke doel: ‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproeft gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere belooft heeft aan hen die Hem liefhebben.’

Door het geloof zijn we rechtvaardig voor God. Onze geestelijke positie is dan veilig. Als we tot geloof en bekering zijn gekomen, zijn we gered en burger van het Koninkrijk van God. Je hebt dan de beloften ontvangen, ook al ervaar je de vervulling van al deze heerlijke beloften van God nog niet. Als we staan en gaan op de woorden van God, zullen de beloften één voor één opengaan voor ons.

De beloften van God gaan voor ons open

als we staan en gaan op Zijn beloften

Dat mag je geloven en kun je verwachten. Dat is de weg van het geloof, zoals we dat steeds weer opnieuw tegenkomen in de Bijbel. Besef dat het wachten op God, het verwachten van Zijn heil, het steunen op Zijn beloften en het ondergaan van geloofsbeproevingen een belangrijk onderdeel vormen van Zijn weg met ons.

Zie wat je door geloofsbeproevingen ontvangt en leert:

– Dat deze geestelijke training je sterker zal maken in de geestelijke strijd.  

– Dat deze lessen je wijzer zullen maken op de school van het geloof.

– Dat je dan een goede leerling van Jezus zult zijn.

– Dat je Hem dan blijvend leert volgen op het pad van het licht  (Joh. 8:12).

– Dat je door Hem dan veel vrucht zult gaan dragen tot eer van God (Joh. 15:8).

De vrucht en het resultaat van de genade van God en het geloof zien we in de woorden van Paulus in Romeinen 5:1-5:

‘Wij  dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij  staan, en wij  roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’ 

Een geestelijk goedgekeurd karakter

In vers Rom. 5:4 lezen we dat de volharding ‘ondervinding’ teweegbrengt. In de Engelse Bijbel staat er voor ondervinding ‘character’, nader uitgelegd: ‘approved character’.  Het Griekse woord dokimé betekent ‘gebleken echtheid, beproefdheid’. Het geloof heeft dan de toets doorstaan. (In het Engels zijn de vertalingen van het Griekse dokimé: a trial, proof; tried, approved character of proven character.)

In het Nederlands gaat het hier over een ‘goedgekeurd karakter’. Een door beproevingen getraind geloof leidt dus tot een geestelijk goedgekeurd karakter. Denk hierbij aan een keurmerk van de hoogste orde. Dat is het karakter van de nieuwe mens in de gelovige. Zie hierin het grote nut van geloofsbeproevingen!

In mijn Engelse Bijbel wordt het karakter van de nieuwe mens beschreven in Kolossenzen. 3:12-14 (in the New King James Version (NKJV): Character of the New Man.)

Geestelijke groei van de nieuwe mens

Begrijp je nu waarom geloofsbeproevingen zo belangrijk zijn voor de geestelijke vorming en groei van de gelovige? God wil de nieuwe mens vormen naar het beeld van Jezus, zodat we geestelijk groeien naar Hem toe.

Het karakter van onze oude mens moet dan steeds meer afsterven, terwijl de nieuw mens in ons verder moet ontwikkelen door het geloof in Jezus Christus. Dat wordt genoemd ‘de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens’ (zoals we lezen in Zondag 33 van de Heidelberger Catechismus in het onderdeel van de dankbaarheid).

Hoe is ons geestelijk karakter ontwikkeld?

Wat hebben geloofsbeproevingen met je gedaan?

Wil je geestelijk groeien door het geloof in Jezus Christus?

Laat je dan vormen naar Zijn beeld.  

 

Opdrachten voor in de kleinere gespreksgroepen:

1. Hoe kunnen we gehoorzamen aan de opdrachten van God?

2. Waarom heeft God ons beloften gegeven?

3. Hoe leiden de beloften ons heen naar Jezus?

 

4. Waarom is een leeg hart voldoende om een rijke zegen te ontvangen,

     zoals je ziet bij de lege vaten in 2 Koningen.4:1-7 ?

     Wat kun je met een leeg hart of lege handen doen?

5. Hoe kun je ruimte maken in je hart voor het werk van God?

     Zie hierbij: 2 Koningen 3:16-17.

6. Hoe kun je gelovig het zeil blijven ophouden

    als je let op de beloften van God.

    Betrek hierbij: Jeremia 29:11-14.

 

7a. Kun je beloften noemen waaraan je veel hebt gehad?

7b. Op welke wijze ben je daar toen mee omgegaan?

7c. Hoe is de vervulling bij je gekomen?

 

8. Hoe weet je dat bepaalde beloften speciaal voor jou zijn bedoeld?

9. Wat betekent het dat je moet gaan op de beloften,

    zoals je voeten zet op stapstenen? (Zie Deut.11:22-24a, Joz.1:3).

10. Hoe kun je de Heere blijven volgen op Zijn weg? (Ps.17:5, Ps.119:105).

 

11. Wat kunnen we leren over ‘opdrachten en beloften’ in de Bijbel bij:

a. Israël voor de Rode Zee (zie Ex.14:13-14).

b. Lopen rond Jericho (Jozua 6:1-5+20 en Hebr.11:30).

c. Het gaan door de Jordaan (Joz.1:1-3 en Joz.3:11-17).

 

12. Wat heb je gehad aan beloften in tijden van geloofsbeproevingen?

Gebed in het discussiegroepje

 

Liederen van belijdenis en proclamatie voor de afsluiting

Je kunt samen afsluiten met een belijdenislied en/of een dooplied van Sela:

Wil je met het volgende lied samen met ons Jezus (weer) belijden als jouw Heer? (De tekst is van Hans Maat.)

Belijdenis

U bent de God Die roept, mijn hart en leven zoekt, 
die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: 
Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan. 
In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht; 
voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd,
houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. 

Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. 
Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen.

Hieronder kun je aanklikken op de link naar YouTube:

Het water van de doop

We hebben het tijdens deze sessie gehad over ‘het gedragen worden langs het water’en ‘het lopen op het water’, ook over de stapstenen van de beloften.

In het water van de doop

zie je eigenlijk ook allerlei beloften schitteren 

Het water van de doop heeft een bijzondere betekenis: Het laat ons zien dat we veilig zijn door het geloof in Jezus Christus. Toen Luther geestelijk (door de duivel) werd aangevallen, kon hij zich verdedigen met de woorden:

‘Ik ben gedoopt!’

Hij had het zelfs op de muur geschreven.  Als we geestelijk worden aangevochten, mogen we volgens Luther zeggen: ‘Heere God, U beloofde me dit in uw Woord. U verandert uw belofte niet. Ik ben gedoopt, ik ben een door U verloste.’

In je doop is een zichtbaar bewijs van de positie van een gelovige geleverd. In de doop ben je geestelijk één met Christus geworden, als behorend bij Hem. Door Hem ben je dan door genade een geadopteerd kind van God – dat is de positie van een gelovige.

Hieronder volgt de tekst van het indrukwekkende lied van Sela. Neem de tekst goed in je op. Daarna kan er naar aanleiding van deze tekst worden gebeden, gedankt en geproclameerd. Laat het horen en maak bekend wie je in Christus mag zijn! Volg de tekst van het lied ‘Doop’ van Sela:

Doop

In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is. (2x)

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop.

Dat ons leven bij U veilig is. (2x)

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. 

Hieronder volgt het mooie, bemoedigende lied ‘Doop’ van Sela. Je kunt op de link naar YouTube aanklikken:

Samen bidden en proclameren