De geestelijke wereld

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

De belangrijke geestelijke wereld

 

De onzichtbare geestelijke wereld is eigenlijk belangrijker dan de zichtbare wereld. Vanuit de geestelijke wereld worden wij gestuurd en geleid. In Hebr.11 zie je hoe het geloof juist rekening houdt met de dingen die je niet ziet.

‘Het geloof is een bewijs van de zaken

 die men niet ziet’  

Het geloof verwezenlijkt, realiseert en demonstreert zaken die je niet ziet. We lezen in Hebr.11:1: ‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’ Het Griekse woord ‘hupostasis’ (verwezenlijking) spreek duidelijke taal. Het betekent verder: wezen, grondslag, verwerkelijking. Het Griekse woord ‘elegchos’ betekent: demonstratie, het leveren van het overtuigend bewijs.

In het vervolg van Hebr. 11 worden de geloofshelden uit het Oude Testament genoemd, die door geloofsdaden het bewijs hebben geleverd dat de onzichtbare geestelijke zaken belangrijker zijn dan de zichtbare natuurlijke dingen.

De onzichtbare geestelijke wereld is belangrijker dan de zichtbare wereld

Wij dienen daarom ook meer rekening te houden met de onzichtbare geestelijke zaken, die op ons afkomen en ons beïnvloeden. Er zijn dus zowel goede geestelijke invloeden als kwade, demonische invloeden. Je moet ze beide leren onderscheiden, om er goed mee om te kunnen gaan. De onzichtbare geestelijke zaken bepalen uiteindelijk ons leven en de gang die we maken naar het eeuwige leven.

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Het wordt uitgebreid aangetoond in het boek op het PDF document, dat je hieronder kunt aanklikken. Met een pijltje linksboven kun je daarna weer terugkeren op dit artikel. 

BOEK OVERWINNING OP OCCULTE MACHTEN DOOR JEZUS CHRISTUS

In de artikelen hierover wil ik mijn ervaringen en inzichten op het gebied van de geestelijke strijd delen. Nadat ik zelf op het gebed ben bevrijd van een geest van angst, ben ik hiertoe geestelijk gemotiveerd. Ik wil graag de weg naar de overwinning aanwijzen. Dit gaat meestal met vallen en opstaan. Maar het kan, want Jezus is de weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6).

Voor een pastorale zoektocht naar bevrijding door Jezus Christus kun je terecht in het boek dat je hieronder vindt op het PDF document:

BOEK OVERWINNING IN DE GEESTELIJKE STRIJD

De onzichtbare strijd boven ons en in ons

Anno 1667 werd het boek van John Milton, ‘Lost Paradise’ gepubliceerd. Hij schrijft daarin: ‘Terwijl wij slapen, maar ook wanneer we wakker zijn, trekken er miljoenen wezens uit het rijk der geesten over de aarde, zonder dat wij hen zien.’

De duivel is niet overal tegenwoordig en moet daarom ook een netwerk van miljoenen en miljoenen demonen hebben om het verleidende en verwoestend werk te kunnen doen bij zoveel mensen tegelijk. De duivelse invloeden strekken zich ook uit tot in de christelijke gemeenten. De demonen proberen zo snel mogelijk vat te krijgen op het maatschappelijk en kerkelijk denken, op de menselijke gevoelens en op de onderlinge verhoudingen. We zitten midden in het strijdperk van onze eeuw van digitale verleiding en geestelijke duisternis.

In deze tijd van hevige geestelijke beïnvloeding en strijd moeten we geestelijk goed bewapend zijn 

Het werkterrein op de aarde

Vanuit Openb.12 kunnen we weten dat satan het werkterrein, na Christus’ overwinning aan het kruis, naar de aarde verplaatst heeft. Hij weet dat zijn tijd beperkt is en zoekt nu op een koortsachtige wijze wraak te nemen. Wat er in de ‘korte tijd’ zal gebeuren, wordt op een bijzondere wijze beschreven in Openb.13 en 14. Satan werkt met verleiding, misleiding en vervolging. Hij tracht zelfs de gelovigen mee te sleuren in zijn maalstroom (vers 15). Zodra je instapt in zijn draaikolk, gaat de rest vanzelf, richting afgrond… Het is een afglijdende afgang van modderig, stinkend en verstikkend water.

Om snel te verleiden en te verwoesten

Jongeren raken verslaafd aan de verdovende middelen van satan, terwijl het hun leven op korte termijn kan verwoesten. In de goktent van satan heb je geen geluk. Winst staat daar gelijk aan verlies. Werelds geluk is verlies voor je ziel. Als de spelende handen geen biddende handen worden, is er geen weg naar Boven mogelijk. Blijf daarom uit de klauwen van de nietsontziende draak, voordat het helemaal uit de hand loopt…

Wees op jonge leeftijd al waakzaam. Kijk uit waar je komt. Let op waar de gevaren op de loer liggen. Blijf op een veilige afstand. Houd de vijand goed in het vizier.

Het meest doeltreffende wapen van satan is ‘verleiding’ 

Je moet weten waar de gevaren op de loer liggen. Als je niet weet wat de vijand doet en hoe hij ons aanvalt, kun je hem niet goed bestrijden. Als we daarbij opmerken dat het belangrijkste en meest doeltreffende wapen van satan ‘verleiding’ is, moeten we beseffen dat zijn aanvallen ook op onze christelijke bolwerken volop aan de gang zijn. We lezen niet voor niets in Efeze 6:13: ‘Daarom neemt aan de gehele wapenrusting van God, opdat u kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.’

Het doel van de geloofstoerusting en de verdedigingsvesting in je denken is ‘om te kunnen standhouden’ tegen de sluwe verleidingen van satan, de grote tegenstander, beschuldiger en lasteraar. Hij valt je met zijn kwaadaardige en bang makende geesten aan in je gedachten. Als je ze toelaat in je denken, kunnen angst en twijfel je overvallen en beklemmen. De gelovigen moeten standhouden in de positie die ze in Christus hebben ontvangen. Zorg er dan ook voor dat alle onderdelen in orde zijn gebracht.

Het is een geestelijke strijd

In Efeze 6:10-18 zien we dat het om een geestelijke strijd gaat, waartegen je dus geestelijk bewapend moet zijn, in de kracht van God. In de verzen 10-12 wordt dit verklaard in de aanmoedigende woorden: ‘Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

       

In Jak. 4:7 lezen we: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.  1 Petr.5:8-9 vermaant ons: ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.’ Zorg er dan ook voor dat je niet op zijn machtsveld en werkterrein komt.

Houd ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ goed in het vizier. Je moet ze leren ontdekken, en hun tactieken onderkennen. Let speciaal op de invallende gedachten, die je plotseling kunnen overvallen. Een gerichte bewapening is daarbij van groot belang.

Het gaat dus om een geestelijke strijd, die zich afspeelt in de geestelijke wereld boven ons, om ons heen en in onze gedachten. De kwade machten proberen in ons leven te infiltreren in onze gedachten.

In de geestelijke strijd moet je leren strijden met krachtige geestelijke wapens

Geestelijke wapens zijn krachtige wapens van God. Paulus en andere ervaren gelovigen hebben in de kracht van God overwinningen behaald in deze geestelijke strijd. We lezen daarover in 2 Kor.10:3-5: ‘Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Er kunnen zich verkeerde bolwerken ontwikkelen in ons denken

Het gaat hierbij dus over gevaarlijk, zondige bolwerken en valse redeneringen in het denken, die moeten worden afgebroken. 

(De in het Grieks genoemde ‘logismoi’ kunnen worden vertaald met redeneringen, meningen of  overwegingen). Het heidense denken wil God niet kennen of erkennen. Dit hoogmoedige, egocentrische denken wil zich niet onderwerpen aan de kennis van God. Al deze leugens moeten worden ontmaskerd. Elke verkeerde gedachte moet gevangen worden genomen.

Alles moet gebracht worden tot de gehoorzaamheid aan Christus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh.14:6).

Het gaat ook over de strijd tussen het licht en de duisternis. Het licht van het Evangelie schijnt in de duisternis. Dat is geestelijke confrontatie. Jezus is het Licht der wereld. Door Hem moeten we ons laten beschijnen om de Weg, de Waarheid en het Leven te vinden. Je kunt hier meer over lezen aan het einde van dit artikel. 

 

Lees bij het verdere onderzoek maar eens 2 Kor.4:1-6.  In vers 4 wordt van de ongelovigen gezegd, ‘dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’. Het Griekse woord voor eeuw is ‘aiōn’, dat een tijdperk, maar ook een bepaalde gedachte binnen die periode, kan aanduiden. Het misleidende gif van wereldse redeneringen zal het geestelijk leven verzieken en afbreken. De geest van deze eeuw is in staat om de gedachten te verduisteren. Met de schone schijn van de afgoden zijn al velen bedrogen uitgekomen. Door de blinkende leugens van de god van deze eeuw wordt men blind voor voor de waarheid van het bevrijdend Evangelie. 

Van de gelovigen zegt Paulus in Ef.2:2, dat ze voorheen gewandeld hebben ‘overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’. (‘Naar de eeuw van deze wereld’ is in het Grieks: ‘kata ton aiōna tou kosmou toutou’.)

Ef.2:3 verklaart, dat ze voorheen allen in de begeerten van het vlees verkeerden, ‘door de wil van het vlees en de gedachten te doen’. Zij waren in de invloedssfeer van de eeuw van deze wereld, en onder de heerschappij van ‘de overste van de macht der lucht'(de duivel). ‘De geest van van de tijd’ is een kwade geest, waarmee de duivel de ongelovigen tot zonde inspireert.    

Hoe kunnen we ons afschermen?

Boze geesten of demonen zijn actief zoals virussen in computersystemen. Zij willen onze denksystemen infiltreren en ons besmetten met negatieve denkbeelden, angsten en boosheden. Open deze besmette mails niet! Welke negatieve gedachte, angst of boosheid dan ook naar jou wordt gekopieerd, zorg dat je het niet accepteert of plakt. Houd je geestelijke software zoveel mogelijk vrij van boze infiltratie. Geef de duivel geen opening en geen plaats in je leven!

 Accepteer geen boze infiltratie

 in je geestelijke software

In de digitale wereld wordt zichtbaar hoe het waarschijnlijk gaat in de geestelijke wereld. In de computerwereld kan de software worden verplaatst en verzonden. Als iemand besmette mail naar een adres verzendt, kan deze persoon nog niet zien welke software dit bestand bevat. Hij wacht op een reactie. Demonische infiltratie moet het ook hebben van een antwoord. Satan en zijn demonen kunnen niet de gedachten van mensen lezen, als ze deze niet uiten. Zij letten op de menselijke uitingen, reacties en houdingen.

Het is daarom belangrijk dat je jouw gedachten en geloof helder naar buiten brengt en belijdt, zodat het voor mensen en (gevallen) engelen duidelijk wordt. Ze moeten weten aan welke kant je staat, welke positie je inneemt en hoe je over de geestelijke zaken denkt. Als wij ons geloof in Jezus Christus duidelijk uitspreken, kan het ons beschermen tegen verdere demonische infiltratie. Jezus verklaart ons in Matth.10:32: ‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is’.

Om veilig en getroost te zijn moeten Jezus openbaar erkennen als onze Heiland, Heere, Meester en Beschermer. Dit wordt ook zo verwoord in zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. In antwoord 1 wordt ook beleden we door Jezus Christus uit alle heerschappij van de duivel verlost zijn en door Hem worden bewaard. Voortdurende openbare belijdenis van het geloof is belangrijk. Gelovige, laat zien aan welke kant je staat en Wie je toebehoort!

 Belijd openlijk het geloof in Jezus Christus 

Blijf waakzaam en houd ze in de gaten!

Boze geesten of demonen zijn actief zoals parasieten op zwakke en slechte delen van planten en bomen – als ze maar even de kans krijgen, vestigen zij zich op deze plaatsen. Zo gaat het ook met virussen en bepaalde ziektekiemen.

Geef de duivel daarom geen plaats in welk gebied dan ook van je leven! Haal de brug naar de zondige bolwerken van de wereld op. Sluit de poort voor kwade machten!

   

Als jij een opening geeft, zullen de geestelijke boosheden van de gelegenheid gebruik maken. Ze zijn aanwezig bij de toegangspoorten naar de wereld. Ze kunnen zich zelfs verschuilen in gewelddadige games achter de namen van heidense afgoden uit het verleden. Als je er teveel waarde aan gaat hechten en gefrustreerd bent kunnen geesten van boosheid en angst je in een dwangmatige wereld zuigen. Je moet ze leren herkennen en blijven waken bij de gevaarlijke ingangen.

Als je onbeschermd naar besmette sites gaat, wordt jouw computerprogramma binnen de kortste tijd besmet. Zo gaat het ook met onze geestelijke software. Wat je niet opent, heeft geen invloed op je. Geef dus geen opening aan machten die je ongelukkig willen maken. Ze zullen je aanlokken, maar uiteindelijk verdoven, verzwakken en verzieken.

Demonen zijn als parasieten en virussen die naar openingen zoeken om zich te vestigen op zwakke en verziekte plaatsen 

De vijand zal in zijn aanvallen kijken naar onbeschermde plaatsen, daarom moet een christen op zijn post blijven staan en steeds weer zijn wapenrusting aandoen en gebruiken.

Demonen zijn ook als roofdieren, reptielen en slangen, die geen medelijden hebben met hun prooi. Houd ze buiten de deur en blijf bij ze uit de buurt. Blijf ze scherp in de gaten houden, zodat ze geen opening kunnen forceren in de beschermende muur van jouw geestelijk huis.

                                        

Als jij een opening geeft, zal een demon van de gelegenheid gebruik maken. De vijand zal in zijn aanvallen kijken naar onbeschermde plaatsen; daarom moet een christen op zijn post blijven staan en steeds weer zijn wapenrusting aandoen en gebruiken.

Slangenzaad en Vrouwenzaad

Het hart of de geest van de mens is het zaaiveld voor geestelijke invloeden. Het geestelijk zaad komt binnen via de gedachten en wordt wel of niet geaccepteerd door ons denken. Als we boze geestelijke invloeden binnenlaten, vinden ze een goede voedingsbodem in ons hart.

                                           

Verderop leg ik in dit artikel uit hoe het slangenzaad communiceert met onze gedachten en invloed op ons uitoefent. De gedachten, invloeden,verleidingen en infiltraties van satan en zijn demonen zijn het slangenzaad.

Wat er ook gebeurt en op ons afkomt,

één ding is zeker:

Jezus Christus heeft satan en zijn demonen overwonnen

 en het Vrouwenzaad zal het altijd blijven winnen van het slangenzaad!

In Openb.12 een blik achter de schermen van het wereldgebeuren gegeven. Daarin zie je duidelijk dat het ten diepste in de wereldgeschiedenis gaat over de strijd tussen het slangenzaad en het Vrouwenzaad. Deze strijd is begonnen bij de zondeval in het paradijs. Ook in de hoofdstukken na Openb.12 zie je dat deze strijd zich intensiveert in de laatste periode van de eindtijd. Gezien de tekenen der tijden mogen we aannemen dat we in deze tijd leven.

Het zaad van verleiding

Uit het genoemde blijkt dat satan in de westerse situatie het slangenzaad van de verleiding uitstrooit, om de mensen mee te kunnen sleuren binnen zijn machtsgebied. De draak probeert zelfs de gelovigen mee te sleuren in zijn gifstroom.We lezen ervan in Openb.12:15: ‘En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren.’

Hij gebruikt bij zijn verleidend en verwoestend werk zijn demonen, en de mensen die al door hem zijn beïnvloed. Verder zal hij op een geestelijke en vaak occulte wijze alle moderne communicatiemiddelen gebruiken. Hij communiceert via de het internet, de massamedia, de films, de shows, de computergames en de popmuziek.

Het zaad dat de slang in de harten van de mensen strooit, zijn de verleidende invloeden, de zondige gedachten, verwarde, chaotische en negatieve gevoelens en ook de wettische wereldse grondbeginselen.

Het zaad van de slang

wordt gestrooid in de harten van de mensen 

Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen. Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten.

Zolang onze wil niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment dat we instemmen met de verkeerde ingevingen, wordt het zaad ontvankelijk voor ons en ‘landt’ het in ons hart.

Stel je voor dat er wordt ingefluisterd, dat je weinig of niets waard bent en dat de mensen je uiteindelijk niet mogen. Als je er geen gehoor aan geeft is er niets aan de hand, maar als je het over neemt en gaat denken dat dit inderdaad zo wel zal zijn, zal het verkeerde zaad bij je opkomen en gaan voortwoekeren in je leven.

Er wordt gecommuniceerd via onze gedachten

en er wordt op een geestelijke wijze gezaaid

in de akker van ons hart 

Door het denken worden ingevingen in onze gedachten verworpen of geweigerd. Het gaat zoals bij de software in een computer. We kunnen een e-mail openen en plaatsen in het bestand, maar we kunnen deze ook verwijderen.

Geestelijke communicatie

Paulus verklaart in Rom.8:16 dat ‘de Geest met onze geest getuigt, dat wij kinderen van God zijn’. De Heilige Geest maakt dus contact met onze menselijke geest en bevestigt aan ons dat wij kinderen van God zijn. Hij getuigt samen met onze geest. Er is dus een onderlinge communicatie met onze gedachten.

Geestelijke beïnvloeding

Op de afbeelding hieronder zie je hoe het op geestelijk gebied werkt in je hart.

Je ziet dat er verkeerde ingevingen en verleidingen in de gedachten kunnen binnendringen. Het kunnen gedachten aan verkeerde filmbeelden of gesprekken zijn. Het kunnen ook ingevingen van demonen zijn, die verkeerde gedachten opwekken en aanwakkeren. Zij worden verwerkt binnen het denken, voelen en willen van de mens. Je kunt ook goed geestelijke ingevingen binnenlaten in je positieve denkveld. Deze invloeden en ingevingen zullen helpend en helend voor je zijn. Je ziet op de afbeelding ook hoe belangrijk een positieve gezindheid in het hart is.

De verkeerde, zondige ingevingen zullen worden geaccepteerd door het negatieve denkveld van de vleselijke mens. Mensen kunnen ook een positief denkveld hebben ontwikkeld. Bij de gelovige wordt dit pas echt effectief binnen ‘de nieuwe mens’ in hun geestelijk leven. Deze nieuwe mens wordt geïnspireerd door de heilige Geest. Daar tegenover heeft een gelovige ook verkeerde geestelijke infiltraties te verduren van kwade geesten. Het komt erop neer dat de nieuwe mens zoveel mogelijk moet worden gevoed, terwijl de oude mens moet worden verwaarloosd. Dit wordt uitvoerig behandeld bij de ‘Geestelijke voedingskaart’ op deze website.

Je moet het positieve denkveld voeden

 en het negatieve denkveld verwaarlozen

Het is logisch dat demonen steeds weer opnieuw proberen in te dringen in de gedachten van de mens. Het zijn boze geesten. Ze kunnen niet anders dan op een geestelijke en occulte wijze binnenkomen. Ze strooien de satanische gedachten, het slangenzaad op deze wijze in de geest of het hart van de mens. Het verkeerde geestelijke zaad dat via de gedachten binnenkomt, hoeft nog geen goede voedingsbodem te vinden in je hart. Gelukkig is het denken er ook nog. Ons denken moet samen met ons karakter steeds meer worden vernieuwd naar de gezindheid van Jezus Christus. Dat heeft te maken met geestelijke groei.

Goede of verkeerde bedenkingen

Er kunnen goede of kwade bedenkingen zijn. Het moeten geen boze bedenkingen worden, die uit het hart van de mens voortkomen. In Matth.15 19-20 leert Jezus ons, dat uit het hart boze bedenkingen voortkomen, die de mens verontreinigen. In Rom.8:5 merkt Paulus op, dat ‘die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is; maar die naar de Geest zijn, bedenken, wat van de Geest is’. Het gebruikte Griekse woord ‘phronousin’ betekent ‘bedenken of bedacht zijn op’. Het geeft een partijkeuze, een gezindheid en een streven aan. In het denken streven vleselijke mensen naar de richting van de zonde en geestelijke mensen naar wat de Heilige Geest door hen en met hen wil doen.

We lezen in Rom.1:28 dat, omdat het de zondige mensen niet goed gedacht heeft ‘God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen’.

Met je denken kun je de verkeerde gedachten beoordelen en wel of niet accepteren. Als je zondige gedachten verwerpt en uitbant, is er niets aan de hand; als je ze accepteert, gaat het innerlijk verkeerd.

Als je zondige gedachten verwerpt en uitbant,

is er niets aan de hand;

als je ze accepteert, gaat het innerlijk verkeerd 

De kwade geestelijke ingevingen en invloeden zijn ten diepste afkomstig van het occulte slangenzaad. Het zijn de voortgeplante gedachten en denkbeelden van satan, zijn demonen en volgelingen. Het zijn vooral de demonen die op een occulte en negatieve wijze communiceren met de gedachten.

Verder zijn het natuurlijk de woorden van andere mensen die effect hebben op onze gedachten. Vooral negatieve woorden kunnen lang blijven nagalmen in onze gedachten.

Het is het geestelijke zaad dat op geestelijke wijze in ons wordt gestrooid. Uiteindelijk komt veel geestelijk zaad via het denken in het zaaiveld van ons hart terecht. Daar kan het een goede voedingsbodem vinden.

Wat komt er in de akker van je hart?

Dat je hart of je geest de akker is waarin het kwade en ook goede zaad wordt gestrooid, komt overeen met de gelijkenissen van Jezus in Matth.13 en Luk.8. In de gelijkenis van Matth.13:24-30 zien we dat een mens goed tarwezaad heeft gezaaid in de akker. Het ziet er op dat het Woord van God in veld van de gemeente wordt gezaaid.

In vers 25 lezen we dat, toen de mensen sliepen, zijn vijand onkruid zaaide middenin de tarwe, en weg ging. Je ziet hierin hoe in het verborgen (op een occulte wijze) de duivel het onkruid zaait in de akker van een gemeente, waar ook tarwe staat. Het onkruid, de giftige dolik, is in het begin niet te onderscheiden van de goede tarwe. Dolik is een bedwelmende, dronken makend onkruid.

In de voorgaande gelijkenis gaat het over individuele personen, die het Gods Woord horen. De gesteldheid van de harten zijn daarbij verschillend. In vers 19 verklaart Jezus ons: ‘Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, zo komt de boze, en rooft weg, wat in het hart gezaaid was.’ Mensen die niet over het verkondigde Woord van God nadenken en het niet begrijpen zijn een gemakkelijke prooi van satan.

Op het moment dat we gehoor geven aan de verleidingen van de duivel, geven we hem de ruimte om steeds meer van onze gedachten en gevoelens in beslag te nemen. Langzaam maar zeker kunnen we dan in de greep komen van bepaalde zonden en verkeerde gevoelen, die ons (uiteindelijk) ongelukkig maken. We kunnen dan het slachtoffer worden van depressieve of agressieve gedachten.

Demonische invloeden op christenen

Dr. Neil T. Anderson is counselor en schrijver van het boek ‘De Bevrijder’. Hij heeft veel ervaring opgedaan met evangelische christenen in de Verenigde Staten van Amerika. Hij denkt dat in zijn omgeving maar 15 procent van deze christenen innerlijk vrij zijn van demonische invloeden, omdat ze zich door de Heilige Geest laten leiden en vruchten voortbrengen. Hij heeft bemerkt dat de andere 85 procent ‘met moeite vooruitkomt, zonder vrucht voort te brengen’. Het is, denk ik, hierbij belangrijk wat Anderson onder vrucht dragen verstaat. Het is namelijk niet altijd even zichtbaar aan de buitenkant. Neil Anderson heeft heel wat pastorale boeken geschreven, waarin ons de geestelijke principes leert die ons kunnen leiden tot de vrijheid in Jezus Christus.

Bij die 85 procent onderscheidt hij nog eens drie niveaus van demonische gebondenheid: Er zijn ten eerste christenen, die aan de buitenkant een normaal leven leiden, terwijl ze innerlijk worstelen met zondige gedachten, begeerten, jaloezie, hebzucht, wrokgevoelens, haat, lusteloosheid, enzovoort. Zij ondervinden teleurstellingen in hun godsdienstige plichten.

Veel christenen

komen met moeite vooruit 

Al gauw komt er dan twijfel om de hoek kijken in hun leven. Zij veroordelen zichzelf, vanwege de slechte gedachten en zondige gevoelens waarmee ze worden aangevallen. Anderson schat hun aantal op 65 procent. Er zijn wereldwijd veel christenen die worden belast met schuldgevoelens, teleurstellingen, twijfels en ontevredenheid over hun geestelijke toestand.

Al gauw komt de twijfel

 om de hoek kijken 

Daarbij doen velen van hen op een wettische wijze pogingen om een geestelijk leven weer in orde te krijgen. Zij komen daarbij onder het juk der dienstbaarheid of slavernij terecht.

De ware gelovigen onder hen wil ik Gal. 5:1 doorgeven, waar we lezen: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmeer Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Paulus schrijft dit tot ‘uitzinnige Galaten’, waarvan hij zich afvraagt wie ze betoverd heeft (Gal. 3:1). Let er wel op dat bepaalde demonen bij godsdienstige mensen een wettisch leven bevorderen. Satan heeft geen hekel aan godsdienst, maar wel aan het bevrijdend geloof in Christus. De duivel wil zoveel mogelijk vleselijke christenen kweken. Paulus voegt het vleselijke, wettische christenen toe: ‘Bent u zo uitzinnig? Daar u met de Geest begonnen bent, voleindigt u nu met het vlees?’

Door het onderhouden van wettische regels trachten velen een ‘voor God aangenaam leven’ te leven. Dit onderwerpt mensen aan hun eigen zondige zelfhandhaving, waaruit ze zichzelf niet kunnen bevrijden. Het zal nu duidelijk zijn waarom de duivel de christelijke kerkgangers graag in zo’n toestand wil krijgen en houden.

Aanvallen die leiden tot geestelijke depressie…

Dr. Anderson heeft ontdekt dat ongeveer 15 procent van alle christenen zich op een nog lager niveau bevindt. Zij kunnen nog wel onderscheid maken tussen hun eigen gedachten en vreemde, boze ‘stemmen’ of influisteringen, die hen lijken te overweldigen. Ze worden (regelmatig) teveel overstelpt door zondige ideeën, gedachten en fantasieën. Het uitzicht dat de demonische invloeden nog meer de overhand zullen krijgen, beangst hen. Ze proberen hen gedachten onder controle te houden, maar boeken echter weinig of geen voortgang om hun geestelijk leven in orde te krijgen. Soms zoeken ze pastorale hulp. In deze categorie zijn er heel wat die neerslachtig, bang, depressief paranoïde, verbitterd of boos zijn. Zelfbeklag en wrokgevoelens kunnen de overhand krijgen, zodat blijvende depressiviteit in hun leven een plaats kan krijgen.

Omdat deze groep ook in onze kringen zo groot is, wil ik op deze website extra aandacht geven aan demonische invloeden en geestelijke depressiviteit. Dit artikel is pastoraal bedoeld, om satans listen te ontdekken en de weg te wijzen naar de grote Bevrijder, Jezus Christus!

 

Gelukkig zijn er ook wegen en middelen

 die leiden tot opwekking…

In Jezus Christus ben je overwinnaar!

Jezus Christus is de machtige Overwinnaar, Die de satan al heeft overwonnen, toen Hij zei: ‘Het is volbracht!’ (‘It is finished!’). Vanaf dat moment, en zeker na de Pinksterdag, is het in de tegenwoordigheid van Christus afgelopen met satans kracht en macht over de gelovigen.

Let er op:

samen met God ben je altijd in de meerderheid! 

De nood der tijden kan ons ertoe brengen dat we weer terug moeten keren naar de praktijk van de nieuwtestamentische tijd en de vroege kerk! Deze kerk was een overwinnende kerk in een demonische wereld.

De vroege kerk was een overwinnende kerk

 in een demonische wereld 

Als we het dreigen te verliezen van de wereld, kunnen we beter trachten om door het geloof de wereld te overwinnen. We lezen immers in 1 Joh. 4:4-5: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dat die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?’

Door het geloof zijn wij betrokken bij de overwinning van Jezus Christus. Buiten Christus kunnen wij de wereldse verleidingen en de aanvallen van satan niet weerstaan. We kunnen buitenom Christus de demonen ook niet verdrijven en uitdrijven. Door hun verbondenheid met Christus kunnen de gelovigen in alle (nieuwe) situaties overwinnaar zijn.

Geloven is de aanvaarding en ervaring

 van de kracht van de levende God in Zijn Zoon,

Jezus Christus, de grote Overwinnaar! 

Het moet ons duide­lijk zijn dat de Heere geloof van ons ver­langt, bij alles wat Hij ons genadig aanbiedt. Daaraan is geestelijke strijd ver­bonden. Het is goed om te komen tot een geestelijke worste­ling om Gods gaven te mogen ontvangen. Hieronder versta ik ook de genadegaven uit 1 Kor. 12:9-10, zoals ‘de gave van onderscheiding der geesten’ en ‘de werkingen der krachten’. De charismata uit 1 Kor. 12:9 en 10 staan gelovigen ter beschikking. Deze genadegaven heeft Christus voor Zijn kerk verworven.

We moeten de identiteit en activiteiten van de boze geesten binnen onze kring leren ontdekken, zodat we deze doeltreffend kunnen bestrijden. We moeten biddend verlangen naar het ontvangen van de kracht om anderen te kunnen bevrijden van demonische belasting en gebondenheid.

Leer te bidden door de Heilige Geest,

 in de overwinnende kracht van Jezus Christus! 

Streef er biddend naar om door genade te leven in de volle zekerheid van het geloof. Petrus roept ons op in 2 Petr.1:10: ‘Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.’

Leer te bidden door de Heilige Geest, in de overwinnende kracht van Jezus Christus!

Leer gebruik te maken van de volmacht die je hebt als gelovige, om in de Naam van Jezus Christus de kwade machten en krachten te verdrijven.

***

Op de afbeelding zie je het geestelijk leven van een gezonde, volwassen gelovige:

 Hij mag door genade delen in de overwinning van Jezus Christus. 

Zijn denken en zijn wil zijn vernieuwd

(Rom.12:2, Dordtse leerregels. H.3+4, art.11-13).

Hij weet en gevoelt, dat hij door Gods genade met het hart gelooft

 en zijn Zaligmaker liefheeft

(art.13).

Zijn gedachten zijn gevangen geleid door de gehoorzaamheid van Christus

(2 kor.10:5).

Hij is verlangend en begerig naar het geestelijk contact met zijn Heiland en Meester

(Ps.119:174 en 1 Petr.2:2-3)

Zijn denken is verlicht, hij wil door de werking van de Heilige Geest geloven

 en zijn gevoelens worden door genade en liefde gereguleerd.

Hij wil en mag het ook uitstralen naar buiten toe.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid

 in de Overwinnaar Jezus Christus!

 ***

Het Licht overwint de duisternis

                                      

Door het Licht wordt alles weer helder in ons geestelijk leven. Daardoor wordt de gesloten deur van de duisternis geopend en komt het eeuwige geluk ons leven binnen. We hebben het Licht van de wereld nodig.

Wat het licht kan doen, zie je op de foto’s. Je kunt op deze foto’s aanklikken om ze te vergroten. Daarna kun je met het (blauwe) pijltje links boven ’terug’ weer op het normale formaat komen. Dit geldt ook voor veel andere foto’s op deze website. 

                                      

Jezus Christus is het levende Woord van God. We lezen in Joh.1:4-5: ‘In het Woord was het leven en het leven was het Licht van de mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.’ Dit Licht moeten we ontvangen in ons hart. Velen hebben Jezus Christus, het Licht van de wereld, niet in hun hart binnengelaten. In vers 12 wordt ons verder verklaard: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ 

                                             

Bestudeer Joh.1:1-18 en Joh.3:11-21 nog maar eens. Jezus leert ons in Joh.3 de hemelse dingen (vers 12). Hij is de Waarheid en brengt de waarheid aan het licht.

In het onderstreepte PDF-document hieronder wordt het verder uitgelegd.   Je kunt het onderstreepte document hieronder intoetsten. Als je daarna wilt terugkeren naar het hoofdmenu, moet je het (blauwe) pijltje ’terug’ intoetsen. 

De geestelijke wereld + Het Licht en de duisternis

Deze twee hoofdstukken op het PDF-document zijn het begin van het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’. Dit handboek wil je leiden vanuit de duisternis naar het Licht, van schuld naar vergeving, van twijfel en onkunde naar geloofszekerheid en van geestelijk gebrek naar geestelijk herstel.

                                                

Hoe kom je in contact met de geestelijke wereld?

Wat we als gelovigen ervaren hebben van het Woord des levens en het Licht der wereld willen we doorgeven. God openbaart Zich aan ons door Zijn Woord. De Heilige Geest leert ons Jezus steeds meer kennen. We ontvangen inspiratie en instructies. De levende relatie met Jezus Christus en het heerlijke contact vanuit de geestelijke wereld door de Heilige Geest maakt ons leven pas echt gelukkig. Ik wil je graag ook in contact brengen met de Verlosser en blijde boodschap van heil en geluk aan je doorgeven.

 

Hoe kom je tot het Licht?

Wandel met ons in het licht. Ik geef je 1 Joh.1:5-7 door: ‘En dit is de boodschap die wij  van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

Door de zegen en genade van God kan het Licht steeds meer opgaan en helder worden als de zon op het hoogtepunt.

                                       

Ik wil je alvast ter bemoediging de belofte uit Mal.4:2 doorgeven; daarin spreekt God: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn.’

Zie op Jezus!

De tekst op deze website is gegrond op het Woord van God. Steeds weer opnieuw wordt ernaar verwezen. Bovenal wordt er gewezen naar het Lam van God, waardoor de weg naar vergeving en genezing is geopend. Zie hieronder Wie Jezus is en wat Hij ons heeft te bieden. Een gelukkig geestelijk leven wordt je voorgehouden. Het heerlijke Voorwerp van het geloof brengt ons tot overgave aan Hem. Als je naar Hem verlangt en op Hem blijft zien, wordt Hij onweerstaanbaar voor je!

           

Het wordt ons in het Evangelie gratis aangeboden. We dienen het als een geschenk van God te ontvangen! Je kunt kunt het ook op geen andere wijze verkrijgen. Het Evangelie is het grootste aanbod van genade, wat je vele malen op deze website en in de PDF-documenten wordt voorgehouden.

Gods licht en liefde schijnen

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de hieronder afgebeelde lichtbundel (Zie Joh.1).

       

Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in Joh.1:11-12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’. We dienen de Heere Jezus als Zaligmaker en Koning te erkennen en te aanvaarden in ons leven! Denk eens aan het bekende lied:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld vernieuw ons,

Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd ons.

Schijn in mij, schijn door mij…

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking. Het gaat daarin ook over ‘wet en Evangelie’, ontdekking van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere werkt in het hart en leven van een gelovige. Herken je het ook in je eigen leven? Je ziet hierop ook het verschil tussen ‘aanlokken’ en ‘opleggen’. Ik denk dat aanlokken het beste werkt.

Hoe kunnen zonden worden vergeven?

Vergeven betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. In de afbeelding zie je hoe de schuld wordt verplaatst van het ontdekkende licht naar de liefdevolle vergeving in de Heere Jezus Christus. Als we onze zonden belijden (aan het licht brengen) zullen ze door Gods genade worden vergeven. Zij worden dan onder het reinigend bloed van Christus gebracht.

                            

De christenen onder de lichtbundel zijn niet allemaal gelovigen. Alleen zij die het innerlijk proces van verplaatsing hebben meegemaakt en herkennen, zijn vrijgemaakte gelovigen. De anderen zijn wel onder dezelfde verkondiging van het Evangelie, maar kennen (nog) niet de innerlijke beleving. Er zijn er die het in geringe mate hebben ervaren en nog veel te worstelen hebben met geloofstwijfel. We hopen dat ze meer helderheid krijgen en ook de warmte en liefde van het verlossende Evangelie meer en meer zullen gaan beleven.

Onder de lichtbundel van het Evangelie vindt  ook het proces van gebrek naar genezing plaats

                                        

Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te helen. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons liefde die herstel nodig hebben. Zoals je ziet in de getekende lichtbundel, heeft het bekerings- en genezingsproces duidelijk te maken met ‘verplaatsing’. Door de werking van de Heilige Geest en het  geloof worden de negatieve zaken verplaatst naar het medische gedeelte van liefde, genade, vergeving en heling.

Laat de lichtbundel verder schijnen!

De lichtbundel is gelukkig ook uit te breiden. Dit bepaalt ons bij onze hoge roeping! Buiten de lichtbundel heerst de duisternis. Het werk van verkondiging, zending en evangelisatie wordt tot uiting gebracht in de afbeelding. Dit bepaalt ons bij onze heerlijke opdracht!