Herstel van geestelijke belasting

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Hoe kun je geestelijk worden belast?

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn: Ze kunnen moeite hebben met geloofsbeproevingen. Verdere bekering kan op zich laten wachten. Emotionele problemen worden niet opgelost. Pijnlijke herinneringen uit het verleden zijn niet goed verwerkt.  Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen blokkades voor geestelijke groei en vervulling worden.

Er zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk kunnen blijven verzieken. Dat zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven. Al deze negatieve gevoelens belemmeren de geestelijke liefde, de moedgevende hoop en het nederige vertrouwen in God. Daardoor kunnen we niet blijven in Jezus. Daardoor komen we niet tot Gods doel in ons leven. Daardoor kunnen wij Jezus niet vrijmoedig belijden en God eren.

Juist de verkeerde karaktertrekken, de pijnlijke herinneringen, de negatieve ervaringen en emotionele beschadigingen van vroeger gaan vaak na de eerste bekering opspelen in het geestelijk leven van gelovigen. Hiervan moeten we zo snel mogelijk worden hersteld en gereinigd.

Door gebrek aan geestelijk herstel

 ontstaat er een gebrekkig geestelijk leven 

Zonder herstel en bevrijding van schadelijke invloeden uit ons oude leven komt er achteruitgang in het geestelijk leven. Het is inderdaad opvallend dat het geloofsleven bij de meeste gelovigen na verloop van tijd achteruit gaat en op een lager peil komt te staan. De toewijding en heiliging verminderen meestal in hetzelfde tempo.

Afwijzing of acceptatie? 

De oorzaak van een geestelijke belasting is nogal eens ‘afwijzing’. Daardoor zijn al heel wat mensen emotioneel beschadigd. Afwijzing kan ons leven kapot maken. We kunnen er door worden verscheurd. Afwijzing kan er zijn in het gezin, in de klas en in de kerk. Afwijzing en onbegrip in de gemeente waar we bij willen horen, kan ons erg beschadigen. In ons land wordt je al gauw bekritiseerd en veroordeeld. Gevolgen van afwijzing zijn angst en boosheid. Velen worden erdoor verteerd.

Acceptatie is een eerste levensbehoefte. 

Veel  gelovigen hebben geestelijke problemen en gaan geknakt door het leven door emotionele beschadigingen. Anderen hebben op deze jonge klimplantjes getrapt en ze kunnen daarom uit zichzelf niet meer naar het helende kruis kruipen. Schuldgevoelens, negatieve gedachten en emotionele pijnen houden ze laag aan de grond. Wij moeten ze helpen met het bevrijdende Evangelie om voor vergeving en herstel tot Jezus te komen. Hij nodigt ons in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen.

We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Kom uit de duisternis tot het Licht!

Een gelovige is als dat kleine klimplantje.

Deze liefde van God in Jezus Christus lokt je aan en maakt je actief. Je kruipt dan naar het licht en de warmte toe. Klimplantje Geloof heeft het hout nodig om omhoog te kunnen klimmen uit het stof. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Je hebt houvast, licht en liefde nodig in je leven!

Door het offer van Jezus worden wij bevrijd en door Zijn striemen worden wij genezen (zie Jes.53).

Geestelijke belasting bij Jakob

Je ziet een langdurige geestelijke belasting in het leven van Jakob. Hij was teleurgesteld en diep bedroefd omdat zijn zoon Jozef er niet meer was. Hij bleef maar rouwbedrijven. Bij Jakob is er pas in de avond van zijn leven (op 130-jarige leeftijd) een oplossing gekomen, toen na jaren van depressie Jozef weer aan zijn leven werd toegevoegd. Toen Jozef op 17-jarige leeftijd is weggevoerd naar Egypte, moet Jakob ongeveer 108 jaar oud zijn geweest. Er was bij hem duidelijk sprake van een depressie, die zo’n 22 jaar heeft geduurd. Toen zijn zonen naar Egypte gingen om koren te kopen, zat de angst er bij Jakob nog diep in (zie dit maar in Gen. 42:4, 36, 38).

Wat kunnen we leren van de levensloop van Jakob?

Aan het einde van dit artikel kun je ook nog intoetsen op het PDF document

Bevrijding en herstel voor Jakob

Daar lees je meer over de inhoud van dit kleine E-boekje. Daarin kun je lezen hoe de gelovige Jakob door list en bedrog in geestelijke angst en belasting is terechtgekomen. Door zonde kun je lang je doel missen. In zijn levensloop zien we hoe nadelig het is als we onszelf willen handhaven, en als we de controle over ons leven willen bewaren. Gelukkig kan God Zijn doel bereiken met een doelmisser. Dan kan dat wel door een pijnlijke weg gebeuren, zoals we dan zien bij Jakob.

Kwade geestelijke infiltraties en occulte belasting

Ik was zelf jarenlang belast met een geest van angst. Dit kwam door een geestelijke teleurstelling en een diep ingrijpende ontmoediging. Ik heb dit niet goed kunnen verwerken, waardoor de teleurstelling en angst in mij bleven, zoals de zaden van angst in de afgebeelde appel.

Ben je ook belast (geweest)

met een geest van angst?

Ook in de Bijbel zie je kwade geestelijke infiltraties in het leven van gelovigen. De satan had zeer begeert om de discipelen te ziften als de tarwe (Luk.22:31). Zij raakten teleurgesteld doordat hun Meester ging lijden en sterven aan het kruis. Teleurstelling en bitterheid maken ons vatbaar voor geestelijke infiltraties voor demonen. Zij kunnen ons dan belasten met angst, moedeloosheid, twijfel, bitterheid of boosheid. Deze geesten van angst, twijfel, boosheid, en welke kenmerken ze ook hebben, moeten we leren onderscheiden.

‘Het onderscheiden van geesten’

is volgens 1 Kor.12:10 een gave van de Heilige Geest 

Deze gave is nodig in het bevrijdingspastoraat en verdere herstelpastoraat. Bij een geestelijke belasting of gebondenheid is er meestal een langer proces van herstel en en begeleiding nodig.

Het kan ook zijn dat gelovigen door het volharden in een zonde een occulte gebondenheid oplopen. Ze gaan dan dwangmatig door in deze of meerdere zonden.

Je ziet dit terug in het leven van David, die wellicht meer dan negen maanden zijn zonde met Bathseba verborg (want het kind was al geboren). Geestelijk, psychisch en lichamelijk had hij er echter veel onder te lijden. Hij werd er als het ware door verteerd. Voordat hij zijn zonden beleed, toen hij zweeg, verouderden zijn beenderen, terwijl hij de hele dag schreeuwde. Hij geeft verder door: ‘Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij; mijn levensvocht verdroogde als in zomerse hitte’ (Ps.32:3-4). Let er op: het vasthouden van zonde vreet aan je.

De zonde vreet aan je

In 1 Kron.21:1 lezen we bij het plan van David tot een zondige, hoogmoedige volkstelling: ‘Toen stond de satan op tegen Israël, en porde David aan, dat hij Israël telde.’ 

Wat doen geestelijke beschadigingen met ons?

Waar brengen gevoelens van afwijzing en emotionele beschadigingen ons? Ik weet maar al te goed dat je daardoor juist in een negatieve spiraal terecht kunt komen.

Geestelijke beschadiging en gevoelens van afwijzing leiden vaak tot gevoelens van angst, onmacht, boosheid en afgunst. Sommigen worden innerlijk agressief en anderen depressief. Hierdoor raken we nog meer emotioneel beschadigd en geven we openingen voor infiltratie in onze gedachten door kwade geesten. Zelfs gelovigen worden hierdoor min of meer onbewust occulte belast. Als het dwangmatig wordt is er geestelijke bevrijding nodig.

Op het gebed in Jezus Naam

doet God dan grote wonderen!

Jezus nodigt en leert ons in Matth.11:28-30: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ Het juk, de leer en leiding van Jezus geven ons juist verlichting en herstel!

Voor geestelijk herstel hebben we licht en liefde nodig  

 Wandel je nog wel in het licht met Jezus?

Hoe kunnen beschadigde emoties worden hersteld?

In de afbeeldingen die volgen zie je wat angst en boosheid kunnen uitwerken in je leven. Het kunnen ook andere negatieve gevoelens zijn die iemand blijft koesteren. Hierdoor kun je zelfs een occulte belasting of gebondenheid oplopen. Je geeft de boze geesten van angst of boosheid dan een ingang in je leven.

Boze geesten vestigen zich via je gedachten op zwakke of zieke plekken in je geestelijk leven. Het zijn geesten die communiceren met onze geest. Je ziet op de afbeeldingen dat er insecten zijn binnengedrongen via een zwakke of beschadigde plek in de appel (een voorbeeld van het hart). De insecten leggen vervolgens de eitjes in de appel. Je kunt dit vergelijken met zaden van angst of boosheid, die wij op zwakke momenten hebben toegelaten in ons hart.                                   

Als we de angst niet tegenstaan (maar koesteren) en de boosheid niet verwijderen uit ons hart (maar zelfs voeden), zal het ernstige gevolgen kunnen hebben voor ons. De angst of boosheid zullen ons steeds verder verteren. Eigenlijk vreet zo iemand zichzelf op van boosheid. Er is een spreekwoord in Laos, wat ons leert: ‘Het is niet de mens die de opium eet, maar de opium eet de mens.’ De drug opium die ze daar eten, zal ze verteren. De zonde die je koestert, zal je uiteindelijk doden.

Infiltratie van boze geesten

 gebeurt ook bij gelovigen 

Gelukkig is er ook nog herstel mogelijk. Wat in de natuur niet kan, kan door het herstellende en helende werk van Jezus Christus in het geestelijk leven wel. 

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester!

Kom met alles wat je pijn doet

tot de Heelmeester!

Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek. Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis.

Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus

We kunnen getroost reizen onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, in het Vaderlijk huis. Er is vrede gemaakt door het kruis en het bloed van Jezus Christus (Kol.1:20). Door Zijn bloed worden wij gereinigd en geheiligd (Hebr.9:14, 13:12.). Door het offer van Jezus aan het kruis is er vergeving, herstel en heling op aarde gekomen. We hebben het offer en het bloed steeds weer nodig om ons te reinigen van dode werken en om de levende God te dienen (Hebr.9:14).

Op de afbeeldingen hieronder zie je hoe heerlijk we kunnen worden hersteld door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis!

Je ziet het hierboven geïllustreerd in het eerder afgebeelde voorbeeld van de appels. Je ziet daarin dat het kruis wordt geplaatst in de specifieke pijnplek. In dit geval in het probleem van de persoonlijke angst en de innerlijke boosheid.      

Hoe kan jouw Mara worden hersteld?

In Ex.15:23-25 lezen we dat de Israëlieten het bittere water van Mara niet konden drinken. Vanuit de grondtekst kan het ook worden vertaald met ‘water van teleurstelling’. Een hout werd op aanwijzing van de HEERE door Mozes in het bittere water van Mara geworpen. Het kan symbolisch goed zien op het hout van het kruis van het Nieuwe Testament. Het past ook goed bij het helend handelen van God door Jezus Christus. We lezen namelijk na deze gebeurtenis te Mara in Ex.15:26: ‘Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!’  

De HEERE is de Heelmeester  

Ik heb persoonlijk een dienst over Mara meegemaakt, waarbij de gastspreker, Wim Grandia, deze uitleg gaf. Hij wilde eerst een andere toespraak houden, die hij ook had voorbereid. Dat zou een vermaning zijn.

Door een getuigenis aan het begin van de dienst voelde hij zich geroepen om ‘een bemoediging’ door te geven. Hij hield daarom een preek over Mara en het hout. 

Aan het einde van de dienst moesten de aanwezigen hun persoonlijke pijnplekken en hun ‘water van teleurstelling’ voor zichzelf bedenken. Welke pijn uit het verleden is je bijgebleven? Wat heeft eigenlijk blijvende innerlijke schade bij je aangericht? Is het afwijzing? Kun je iemand niet vergeven? Heb je onherstelbare schade aangericht? Kun je jezelf niet vergeven? (dat is vaak een heel moeilijke zaak). Dit soort zaken moesten wij aan het eind van de dienst voor onszelf bedenken.

Daarna was er een gebed voor de aanwezigen.  

Hoe ga je om met afwijzing?

Vaak blijkt ‘afwijzing in het verleden’ een oorzaak te zijn van veel ellende en pijn. Daarbij gaat het er om hoe je deze afwijzing verder verwerkt. Velen gaan zich daarna op een te gespannen wijze ‘bewijzen’. Als je jezelf hierin voorbij gaat lopen, blijven beschadigingen meestal niet uit. Probeer het daarom zelf niet op te lossen, maar leg het gelovig neer bij de Verlosser!

Herstel door de wonden van Jezus

Voor herstel van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Deze innerlijke pijnen zijn nogal eens vermengd met schuldgevoelens.

Er kunnen ingrijpende zaken zijn die anderen ons hebben aangedaan, maar ook wij kunnen verkeerde keuzes hebben gemaakt.

Hoe zijn onze reacties geweest?

Koesteren wij nog boosheid, haat of wrok? Zijn we verbitterd? Laten we ons leiden door angst? Geven wij onszelf over aan zelfmedelijden? Doen we aan vluchtgedrag? Slaan we geen acht op de zegeningen die we nog ontvangen? Hoe gaan we om met e mensen die ons willen helpen? Kruipen we niet teveel in de ‘slachtofferrol’?

Afwijzing opent gevaarlijke deuren

Volgens Derek Prince opent afwijzing de deur voor verschillende andere negatieve, verwoestende krachten, om iemands leven binnen te komen. Je kunt dat lezen in zijn boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’, met de ondertitel ‘Genezing voor de wonden van verwerping en schaamte’.

Hij verklaart verder: ‘Afwijzing kan een verborgen, innerlijke houding zijn, die we met ons meedragen.’ We kunnen daarmee deuren openen voor geesten van angst, jaloezie en haat. Als je in de steek bent gelaten, kun je worden gekweld door gevoelens van geleden onrecht, verraad en schaamte. Je kunt dan bang zijn om andere mensen te ontmoeten, of om hen recht in de ogen te kijken.

Derek Prince schrijft:

‘God biedt ons volledige acceptatie aan, maar het ons realiseren van Zijn liefde wordt vaak geblokkeerd door de verstrekkende gevolgen van afwijzing, beschaamd vertrouwen en verlegenheid.’

En wat denk je van gepantserde mensen, die in hun angst en boosheid de controle willen bewaren? Door hun wantrouwen durven ze zelfs niet de controle uit handen te geven naar God toe. Al dat kwaad keert zich dan tegen jezelf en de mensen om je heen.

Volgens Prince zijn er drie soorten afgewezen mensen te noemen die negatief reageren op afwijzing:

‘Mensen die eraan toegeven,

mensen die zich goed houden, maar die het probleem bedekken

en mensen die hard terugvechten.’

Herken je het?

Geef het aan de Plaatsvervanger

We kunnen de problemen waardoor we lijden handhaven, of we kunnen ze geven aan iemand die ze wil overnemen. Wat mensen hierin niet kunnen, kan Jezus wel. Door genade en geloof kunnen zaken worden verplaatst die wij niet (meer) kunen dragen. Dat heeft te maken met plaatsvervanging door de Plaatsvervanger.

Lees Jesaja 52:13-15 en Jesaja 53

Overdenk het lijden van Jezus

In de Bijbel lezen we dat Jezus het menselijk lijden, de zonde, ellende, afwijzing, schaamte en schuld heeft geleden, gedragen en weggedragen. Je kunt het lezen in Jes.52 en 53. Hij wordt daar uitgetekent in Zijn lijden.

In Jes.52:14 lezen we over Hem: ‘Zoals velen zich over U ontzet hebben zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen.’Vers 15 gaat verder: ‘Zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen.’Zijn bloed is voor velen tot verzoening, reiniging en heling geworden.

De Man van smarten werd veracht

Denk eens aan de afwijzing die onze liefdevolle Heiland heeft ondervonden!  Zijn gedaante werd niet begeerd (Jes.53:2). ‘Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht’ (Jes.53:3). Vanuit de grondtekst zie je dat Hij van mensen verworpen was, en gezien werd als en verachtelijk persoon. Hij werd door hen gemeden als de onwaardigste onder de mensen. Wat betekent onze afwijzing in het licht van Zijn uiterste afwijzing? Hij is in onze diepten afgedaald, om ons met Zijn liefde op te heffen. Hij torste onze smarten. Hij heeft onze loodzware last aan pijn, zonde en ziekte op Zich genomen. Hij is er als mens aan gestorven, zodat wij er niet meer onder hoeven te bezwijken.

Hij heeft het op Zich genomen

We lezen in Jes.53:4: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’ De zonde is de oorzaak, pijn en ziekte zijn de gevolgen. Jezus is de Heiland: de Redder, Bevrijder en heler. Hij is ons dus ook gegeven als Heler voor onze (innerlijke) wonden. De Plaatsvervanger heeft voor een wonderlijke omwisseling gezorgd: vergeving voor onze zonden, zegen voor onze vloek, leven voor onze dood, licht voor onze duisternis en genezing voor ons gebrek, vervulling voor onze leegte.

De pijnlijke doornenkroon

Word je nog steeds gekweld door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing? Wat hebben ze je aangedaan? Wat doe je jezelf aan?

Ik laat pijnlijke herinneringen aan het woord:

‘Verdien ik deze doornenkroon,

vol van gebroken gedachten,

die ik niet kan herstellen?’

Zie je Hem in Joh.19:1-3 jouw pijn (weg)dragen? We lezen daar: ‘Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht.’

Zie op de gepijnigde en gegeselde Jezus!

Zie de Mens, zie de gekroonde Koning!

Genezing door Zijn striemen

Je hebt heling nodig. Door Zijn wonden is er voor jou genezing! We lezen in de Engelse Bijbel in Jes.53:5: ‘And by His stripes we are healed.’ Dat zijn verwondingen die naar binnen zijn geslagen, vlijmscherp door de huid heen. Daar mag je op zien als de scherpe woorden van afwijzing ‘je ziel hebben doorsneden’.

De pijnlijke doornen in het leven van gelovigen zijn in de doornenkroon gevlochten. De doornen zijn op het hoofd van de Zaligmaker gedrukt. Als je dit inziet, draagt Hij jouw pijn weg. Werp dat een intens gelovige blik op deze Zaligmaker! Er is geen andere Weg.

We lezen in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Hij dronk de beker van afwijzing

Derek Prince verklaart ons: ‘Jezus dronk de beker van afwijzing tot het bittere einde.’Hij geeft aan dat Jezus op het moment van dieptste verwerping stierf… ‘aan een gebroken hart’. Wat een betekenisvolle aanduiding! Derek gaat verder: ‘Waardoor werd Zijn hart gebroken? Door afwijzing!’ Hij leert ons: ‘De afwijzing van Zijn Vader was meer dan Jezus kon verdragen. Maar prijs God, het resultaat was voor ons een directe toegangsweg tot God.’

Een geopende toegang

Het directe gevolg van het sterven van Jezus was ‘het scheuren van het voorhangsel’. We lezen ervan in Matth.27:51: ‘En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.’  Derek verklaart: ‘Het betekent dat de barrière tussen God en de mens verdwenen was. De deur was geopend voor de mens, om zonder schaamte, zonder schuld en zonder angst tot Hem te komen. Jezus droeg onze afwijzing, zodat wij Zijn acceptatie zouden kunnen ervaren.’

Helende handen voor ons

Zie dan maar op Zijn doorboorde handen, die in het Evangelie naar jou zijn uitgestrekt. Het zijn helende handen, om jouw innerlijke wonden te genezen. Zijn bloed dat reinigt ons, doet ons leven en maakt ons vrij.

Kruip dan maar tot aan de voet van het kruis. Het bloed van de verzoening druppelt naar beneden in het schuldige hart, in het lege hart en in het verdrietige hart. Het bloed blijft vloeien tot in jouw dieptepunt… en zo bereik jij het hoogtepunt!

                                      

Wat kunnen we leren van de levensloop van Jakob?

Bevrijding en herstel voor Jakob

In het artikel op het PDF document hierboven vind je:

Pastorale lessen en adviezen voor het onderkennen van geestelijke gevaren

De weg naar bevrijding en herstel wordt ons vanuit Gods Woord voorgehouden

Wat de gevolgen zijn van verkeerde keuzes en handelingen?

Hoe kom je in de weg van God en mag je vertrouwend gaan op Zijn beloften? 

Hoe verliest onze ‘oude Jakob’ het bij de Jabbok

en wordt onze nieuwe mens ‘Israël’,

de overwinnaar met God!

 

In welke weg word je losgemaakt van negatief denken en depressies?

Wanneer wordt een Mara (water van bitterheid en teleurstelling)

 voor ons een heerlijk Elim?

 Hoe kom je los van gebondenheid aan zonden?

Hoe word je hersteld van een geestelijke belasting?

 

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer

En vul ons tot Uw eer,

 kom tot Uw doel met een ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

Dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn.’

  (Hans Lieberton)

Inhoud

De levensloop van Jakob

Het zondeprobleem

Een hemelse ladder voor Jakob

Een bemoediging van God

Geloof en twijfel

Jakob bij de Jabbok

Buigen voor een opwekking

Opwekking in Wales

Verliezen en overwinnen

Illustraties

 

Het zondeprobleem

Je moet de zonde zien als een blok ijzer. Het is een wetmatigheid, dat het ijzer geneigd is om te vallen. Op geen enkele wijze kun je dit zondeprobleem in eigen kracht oplossen.

Deze wetmatigheid kan alleen maar worden opgeheven door er iets aan toe te voegen, namelijk de magneet van de genade.  Denk hierbij aan de betekenis van de naam Jozef: ‘toevoegen’, wat de HEERE zal doen. Hij is hierin een type van Christus.

Toen Jozef weer aan het leven van Jakob werd toegevoegd, was zijn jarenlange depressie voorbij. Het door zonde en verdriet vastgelopen leven van Jakob zou ongelukkig zijn gebleven zonder Jozef.

Als Christus door genade en geloof aan je wordt toegevoegd, zul je in Hem zijn! En dan is ook jouw zondeprobleem in Hem opgelost. Heb je bevrijding, vergeving en herstel nodig?

Jezus nodigt ook jou uit: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven.’ (Zie verder: Matth.11:28-30.) 

Hieronder zie je de magneet van genade en het blok ijzer van de zonde uitgebeeld: