Handboek Overwinning in de geestelijke strijd VI

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

VI. De programmering van het denken 

12. Hoe is ons denken geprogrammeerd? 

Je kunt je geestelijke leven vergelijken met de software in een computer. De software wordt door ons denken geprogrammeerd. Dr. Neil Anderson maakt deze vergelijking ook in zijn boek ‘Vrijheid in Christus’ (blz.152-153). Hij stelt dat onze hersenen impulsen uit de externe wereld ontvangen, door middel van de zintuigen. Ons denken ‘zal al deze input verzamelen, analyseren, interpreteren en een reactie kiezen, gebaseerd op hoe het programma is geïnstalleerd’. Anderson verklaart verder: ‘Onze hersenen kunnen alleen functioneren op de manier zoals ons denken is geprogrammeerd.’ We moeten weten hoe ons denken is geprogrammeerd 

12.1 Door input van vroeger

Hij denkt dat ons denken is geprogrammeerd door input van vroeger, vanuit de zondige wereld, de god van deze wereld en door keuzes die we hebben gemaakt in ons leven. Ik haal hier voor mezelf uit, dat er dan een soort historisch record is opgebouwd, dat mede bepalend is voor de keuzes die we vanuit ons denken van nu maken.

We krijgen aan de ene kant gezonde en veilige informatie van de wereld om ons heen, maar aan de andere kant levert de externe wereld ons ook, zondige en verleidelijke input. Het is net als de mailtjes die we ontvangen. Er is een natuurlijke neiging om een verleidelijk mailtje te openen. Ons gevoel en onze wil zouden dit ook doe. Het gezonde verstand bedenkt echter dat er wel eens een virus op zou kunnen zitten, die zware schade zal gaan aanrichten aan onze computerprogramma’s. We willen niet dat onze software verloren zal gaan.

Onze opvoeding, de opgebouwde normen en waarden en ons gezond verstand kunnen ons min of meer behoeden voor de valkuilen van de moderne samenleving.

Wat wij geloven over onszelf en de wereld om ons heen is bepalend voor de koers die wij willen varen. Ons denken is hierop gericht. 

De externe informatiebronnen beïnvloeden dit geloof. Satan, zijn demonen en volgelingen willen ons laten denken volgens de gedachten van ‘de god van deze eeuw’. Het Griekse woord ‘aion’ betekent vaak: de gedachte, die in een bepaald tijdperk op de voorgrond treedt. Deze god verblindt de zinnen van de ongelovigen door leugens en verleidingen, opdat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus hen niet zou bestralen (2 Kor.4:). De gedachten en het denken van de ongelovigen worden hierdoor verblind, zodat ze in de geestelijke duisternis blijven. Wij moeten deze wereld niet gelijkvormig blijven (Rom.12:2).

Deze wereld of eeuw omvat zowel de tijd als de invloedssfeer, die worden beheerst en bepaald door de duivel en zijn demonen. Vanuit het Grieks kunnen we Rom.12:2 vertalen: ‘En geeft uzelf geen houding die gelijk is aan deze eeuw, maar wordt anders gevormd, door middel van de vernieuwing van jullie zin, tot het beproeven van wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’ In de Willibrord Vertaling lezen we in het eerste deel van de tekst: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.’ Ik denk dat het de bedoeling is dat we ook ons denken niet afstemmen op deze wereld. Het gaat volgens de Studiebijbel om een blijvende opdracht om voortdurend weerstand te bieden aan de vormende invloed van de wereld en voortdurend te veranderen door de vernieuwing van het denken.

Stem je gedrag niet af op deze wereld,

maar wordt voortdurend vernieuwd in je denken 

Satan wordt in de Bijbel ook genoemd ‘de overste van de macht der lucht’. In Ef.2:2 gaat het erover dat de gelovigen vroeger gewandeld hadden, ‘naar de eeuw van deze wereld, overeenkomstig de loop van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid’. Dit was in overeenstemming met de invloedssfeer van de eeuw waarin ze leefden, van de tijdgeest, waarmee de duivel de ongelovigen tot zonde inspireerde. Dit gaat dus over de gedachtevormen en het denkmilieu van het goddeloze wereldsysteem uit die tijd.’

Wat wij in het verleden door ons denken hebben toegelaten en geprogrammeerd is in onze interne computer opgeslagen en kan dus weer worden geactiveerd. 

In het boek ‘Hoe overwin ik mijn depressie?’ gaat Anderson uitgebreid in op de programmering van onze persoonlijke computer, met de geestelijke, psychische en lichamelijke werkingen. De hersenen horen bij onze hardware, het denken hoort bij onze software.

De hersenen horen bij onze hardware,

het denken hoort bij onze software 

Onze hersenen maken deel uit van ons fysieke lichaam. Dit kun je vergelijken met de hardware van de computer. Ons denken is een deel van onze ziel, van onze inwendige mens. Je kunt dit dus vergelijken met de software van de computer. In het gebied van de innerlijke mens zijn de gedachten, het verstand, de herinneringen en ervaringen, het geweten, het gevoel en de wil actief. 

In het Westen geloven deskundigen veelal dat psychische en/of emotionele problemen vooral veroorzaakt worden door een fout in de hardware. Er kunnen inderdaad organische hersenaandoeningen zijn of een chemische of hormonale disbalans, die ons functioneren negatief kunnen beïnvloeden. Veel medici geloven echter ook dat de meerderheid van hun patiënten ziek is vanwege emotionele en geestelijke oorzaken (door psychosomatische aandoeningen). Anderson stelt: ‘Bij mentale of emotionele stoornissen geloven wij niet dat de eerste oorzaak in de hardware ligt. Wij zijn er van overtuigd dat het in de software zit.’ Hij denkt verder, dat we de software volledig kunnen veranderen, en beweert: ‘Door onze manier van denken en geloven kan zelfs onze biochemie veranderen!’ 

We moeten ervan uitgaan dat een ongelovige nog geestelijk dood is door de misdaden en zonden (Ef.2:1). Het hart van een onbekeerde is van nature onbetrouwbaar, verkeerd en tot zonde geneigd. Het zal door het verkeerde denken bereid zijn om zondige en zelfs occulte invloeden te accepteren en te plaatsen in het negatieve veld. 

12.2 Het geprogrammeerde innerlijke leven

In de volgende afbeelding wordt het geprogrammeerde innerlijke leven van iemand geïllustreerd. Aan de linkerkant zie je het negatieve, juridische veld. Je ziet in de afbeelding dat het denken veel negatieve ervaringen heeft opgebouwd bij de kolom ‘afwijzing’. Het ziet ernaar uit in dit opgebouwde historisch record dat het hier een persoon betreft, die behoorlijk wat heeft overgehouden aan traumatische ervaringen. Er zit zelfs te veel opgekropte boosheid. De hoeveelheid afgunst en angst zullen wel te maken hebben met de sterke gevoelens van afwijzing. Als dit gecombineerd is met een laag zelfbeeld en het hebben van een hekel aan zichzelf, zal dit de gevoelens van wanhoop gevaarlijk doen opvoeren. 

Aan de rechterkant heb ik het positieve, medische veld getekend, wat voornamelijk is geprogrammeerd en opgebouwd vanuit de goede elementen van een christelijke opvoeding. Het juridische en medische veld, het denkproces en de vernieuwing of herprogrammering van het denken worden verderop in het boek nader uitgelegd. 

Omdat het in deze afbeelding gaat om een ongelovige, nog niet wederom geboren persoon, hebben de genoemde zaken van het medische veld een donkere kleur. Het verstand van de ongelovige is immers verduisterd. Er zijn wel vormen van geloof, hoop en liefde bij natuurlijke mensen, maar deze hebben nog niet de betekenis en waarde die horen bij de wedergeboren christenen. (Verderop wordt het verschil aangegeven.)

 

 

 

De opbouw van ons historisch record heeft natuurlijk ook te maken met aangeboren eigenschappen en de genen die we van ons voorgeslacht hebben meegekregen. In ons denkproces spelen temperament en karakter een belangrijke rol. Hierdoor wordt ook onze persoonlijkheid gevormd. Onze persoonlijkheid is de uiterlijke presentatie van onszelf (afhankelijk van het feit hoe oprecht we hierin zijn). Verder spelen de opvoeding, de beïnvloeding en onze ervaringen een grote rol in de verdere programmering en ontwikkeling van onze innerlijke mens. Al deze zaken worden door ons denken meegenomen en geplaatst in een positief of negatief veld van ons hart of onze geest.

 

Zaken en ervaringen uit het verleden zijn door ons denken

 geplaatst in een positief of negatief veld van onze geest

 

Volgens Anderson wordt onze geest wordt vanaf onze prille jeugd geprogrammeerd door onze omgeving, door gangbare (normale) ervaringen en door traumatische ervaringen. Vooral deze laatste ervaringen kunnen diepingrijpend zijn en blijvende indrukken en beschadigingen nalaten. Je kunt hierbij denken aan de dood van een familielid of goede kennis. Dit kan zelfs een vriendje of vriendinnetje zijn. Je kunt een echtscheiding van je ouders hebben meegemaakt. Je kunt jarenlang zijn vernederd en afgewezen door gezinsleden of klasgenoten. Pestslachtoffers, die verschillende jaren ernstig zijn gepest, kunnen er traumatische ervaringen van overhouden, die net zo’n blijvende impact hebben als bij seksueel misbruik of incest. Er kan dus ook sprake zijn van seksueel of lichamelijk misbruik.

 

Onze keuzes worden dus mede bepaald door de persoonlijke ervaringen die we hebben opgedaan, met onze reacties daarop. Het kan zijn dat we vroeger op sociaal-emotioneel gebied zijn beschadigd. We hebben bijvoorbeeld ervaringen van afwijzing en pesten in ons historisch record opgebouwd. Dit blijft een rol spelen in (de kelder van) ons bewustzijn. Wanneer soortgelijke omstandigheden zich voordoen, zullen deze ervaringen weer worden geactiveerd en in ons denken worden meegenomen. Onze reacties zullen dan mede bepaald worden door onze eerdere ervaringen. Als negatieve ervaringen op het gebied van faalangst door de jaren heen worden bevestigd, zal dit deel van het record een steeds belangrijker rol gaan spelen in ons denken en handelen.

Samenvattend moeten we concluderen, wat Anderson opmerkt: ‘Zonder het Evangelie zouden we niet meer zijn dan een product van ons verleden.’

 

Binnen het denkproces en ons historisch record worden herinneringen bewaard en vindt ook de gewetensvorming plaats.

 

 

12.3 De (mis)vorming van het geweten

Ik wil het in dit verband ook hebben het over de ‘gewetensvorming’. In onze kinderjaren vindt dit plaats door het aanleren van regels, normen en waarden. Het wordt door de opvoeding is ons hart gezaaid en door het denken van het jonge kind in het hart opgenomen en geplaatst. Het krijgt een plaats in het verdere denken en handelen. Op oudere leeftijd kunnen jongeren dit gevormde geweten ook tegenstaan en het zwijgen opleggen. Dit gebeurt meestal door nieuwe negatieve input van buitenaf. De invloeden vanuit de popwereld, de massamedia, de films en de games laten zich tegenwoordig bij velen al op jonge leeftijd gelden. Door negatieve invloeden en ervaringen ‘ontnestelen’ veel jongeren zich uit hun warme ouderlijke nest. Sommigen van hen gaan zelfs bij elkaar schuilen in koude kraakpanden. Anderen begeven zich in de gevarenzone van drank- en druggebruik. Ze zoeken naar acceptatie en geborgenheid in een eigen ‘peergroep’.

Ze zoeken naar ‘het goede gevoel’ en de bijzondere ervaringen in de verdovende en stimulerende middelen. Door het zoveel mogelijk op een laag pitje zetten van de normale zintuigen, kom je sneller in de paranormale wereld terecht. Er wordt bewust gezocht naar middelen en wegen om dit doel te bereiken. In het ‘high’ en ‘stoned’ worden door geestverruimende middelen willen ze het bijzondere gevoel en de mystieke geestelijke ervaringen beleven. Juist op dit occulte gebied zijn de satan en zijn demonen bijzonder actief. Ze zullen proberen om deze jongeren in de gevarenzone zoveel mogelijk te beschadigen. Ze zien zelfs kans om de levens van hun slachtoffers te vernietigen. Er komen in ons land meer jongeren om door zelfmoord (wel of niet door druggebruik), dan door verkeersongelukken.

Het is begrijpelijk dat dit alles veel impact heeft op het innerlijk leven. Het zal ook spoedig leiden tot de misvorming van het geweten.

 

 

12.4 De toestand van de natuurlijke mens

Het voelen en het willen worden mede gevormd door allerlei indrukken en ervaringen, terwijl ze worden geïnterpreteerd en geplaatst door het denken. We kunnen op dit gebied ook veel leren van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. In art.1 lezen we al dat de mens van de oorspronkelijke uitnemende goede gaven is beroofd door het ingeven van de duivel en door zijn vrije wil tot het kwade, waardoor hij van God is afgeweken. In dit artikel wordt ook de toestand beschreven waarin de mens van nature is terechtgekomen. Hij heeft blindheid over zich gehaald, duisternis, ijdelheid en verkeerdheid van oordeel. Hij heeft dus geen goede inzichten meer op geestelijk gebied. Er wordt gesproken over boosheid, weerspannigheid en hardheid in zijn wil en hart, maar ook over onzuiverheid in al zijn genegenheden. Hij heeft negatieve neigingen – dat heeft dus te maken met zijn wil en gevoel. Hij is door het negatieve denken zodanig geprogrammeerd, dat hij geneigd is tot het kwade. Door zijn liefde tot de zonde hij ook slaaf van de zonde geworden (art.3).

 

We hebben geen dressuur maar levensvernieuwing nodig

 

Door de natuurlijke Godskennis en dressuur van anderen kan er nog heel wat deugd tevoorschijn komen in zijn leven. Dressuur of opvoedende tucht is echter geen levensvernieuwing van binnenuit – en dat hebben we nodig!

 

 

12.5 De innerlijke mens

In Ef.3:14-16 bidt Paulus de gemeente van Efeze toe om door de Vader van onze Heere Jezus Christus ‘met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens’ (in Engelse vertalingen: ‘’in your inner being’, of: ‘in the inner man’; in Rom.7:22: ‘the inward man). Uit Rom.7:22 kun je ook opmaken dat het geweten behoort tot de inwendige mens. De inwendige mens kan worden beheerst en geregeerd door het zondige vlees of door de Geest van God.

De Studiebijbel verklaart bij Ef.3:16 ‘De ‘innerlijke’, geestelijke mens (Rom.7:22, vergelijk 1 Petr.3:4) staat tegenover de uiterlijke, lichamelijke mens, die vervalt (2 Kor.4:16). ‘De innerlijke mens’, waarmee Gods Geest Zich verbindt, betekent zoveel als het geestelijk centrum van de mens. In vers 17 wordt dit het ‘hart’ genoemd (vgl. 2 Kor.1:22; Gal.4:6).’

 

 

12.6 Hoe zijn we op weg naar de oordeelsdag?

Er is een fundamenteel verschil tussen onze hersens (waardoor wij lichamelijk functioneren) en ons denken. Bij het lichamelijk sterven wordt de ziel van het lichaam gescheiden en keren de hersens met het lichaam terug tot stof. De software kan ook vanuit de hardware van de computer worden opgenomen, verplaatst en verzonden. Onze aangemaakte bestanden, met het historisch record en de actuele wijzigingen, kunnen worden overgezet en geplaatst naar een andere computer, zodat daarin de inhoud kan worden geopend, afgelezen, gecontroleerd en beoordeeld.

 

Op de oordeelsdag zullen de boeken worden geopend

 

Deze vergelijking verplaatst ons in gedachten naar de oordeelsdag. Johannes geeft ons daarover door in Openb.20:12: ‘En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.’ De Studiebijbel verklaart bij deze tekst: ‘De boeken die bij aanvang van de rechtszitting geopend worden (Dan.7:10; vgl. Jes.4:3; Mal.3:16), bevatten een rapportage van wat ieder mens in zijn leven gedaan heeft.’

Op basis van wat er in deze boeken geschreven staat, worden de mensen geoordeeld. Uit meerdere zaken blijkt het dat het hier gaat over de opstanding van de ongelovigen (in tegenstelling tot de eerst opstanding van gelovigen, vs.4-6). Deze boeken worden ook wel ‘de boeken der gewetens’ genoemd. In onze vergelijking gaat het er dus over dat de bestanden worden geopend en dat er inzage komt in het historisch record.

 

Bij de ongelovigen kan er dus in een ogenblik de maatstaf van Gods wet naast worden gelegd; alles komt tot aan het licht, van de heimelijke gedachten en overwegingen tot de gruwelijkste daden van ongeloof toe. Niets is verborgen voor het aangezicht van God. Jezus Christus zal als de Rechter een absoluut juist oordeel vellen.

Jezus Christus zal als Rechter

 een absoluut juist oordeel vellen

 

 Het niet aanvaard hebben van de aangeboden Zaligmaker zal de ongelovigen dan zeer zwaar worden aangerekend! Neem Hem, als Redder, daarom nu nog nederig aan, voordat je Hem zult moeten ontmoeten als de Rechter!

We lezen in Openb.1:7-8: ‘Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle geslachten van de aarde zullen over Hem rouw bedrijven. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.’

 

De ongelovigen verkeren eigenlijk nog op het veld van de gerechtigheid en de vergelding – en daarom worden geoordeeld en geoogst. Het is opmerkelijk in Openb.20:11 dat het boek des levens wel wordt geopend tijdens deze rechtszitting en oordeeldag, maar dat de ongelovigen alleen maar worden geoordeeld naar de boeken met hun werken (wat zij hebben gedaan in hun leven en hoe zij hebben geleefd). Het doen en laten, de gedachten en alles wat door het denken is geprogrammeerd komt aan het licht en wordt geoordeeld tijdens deze allesbeslissende rechtszaak.

 

Bij de gelovigen komt het boek des levens aan de orde. Die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam zullen in het nieuwe Jeruzalem komen (Openb.21:27).

De gelovigen horen thuis in de aanwezigheid van hun Zaligmaker Jezus Christus. Zij werden in hun tijdelijk leven verplaatst naar ‘het veld van liefde, genade en vergeving’. Als het goed is hebben zij ook geleerd en verlangt om zo weinig mogelijk te zaaien op ‘het veld van recht en vergelding’. In het geloof worden zoveel mogelijk zaken in het hart door het vernieuwde denken verplaatst van het veld van recht en vergelding naar het veld van liefde, genade en vergeving.

Het zaaien op de genoemde velden komt verderop nog aan de orde.

 

 

12.7 Op welk innerlijk veld zijn wij actief?

Door je denken verplaats je software van het ene naar het andere bestand of veld. Je hebt een negatief bestand dat actief is op het gebied van gerechtigheid en vergelding. Dat is een wettisch principe. Eigenlijk is dit een juridisch gebied in je innerlijk leven.

Vanuit vleselijke en wettische motieven wil je zelf recht worden gedaan en je eigen recht halen. Jij denkt er recht op te hebben. Dit is een duivelse gedachte. De satan denkt ook recht te hebben op de wereld en de mensen, omdat ze hem zijn toegevallen in de zondeval. Hij vindt dat de mensen leven op zijn rechtsgrond. Hij eist zijn recht op. Hij zei tegen Jezus, tijdens de verzoeking, dat hij Hem al de koninkrijken der wereld zou geven, als Jezus hem zou aanbidden. Hij presenteert zich als de heerser en machthebber van de aarde. Hij is ook de aanklager en beschuldiger (van de broeders). Verreweg de meeste mensen zijn in hun hart en denken hoofdzakelijk bezig met kritisch denken in de termen van ‘rechthebbend’ en ‘vergelding zoekend’. We zullen verderop zien dat ook gelovigen vaak op dit gebied actief zijn.

Op het veld van liefde, genade en vergeving kunnen de duivel en zijn demonen niet komen. Zij weten zelfs niet wat het is om op dit gebied bezig te zijn; zij hebben er geen ervaring mee. Wereldse mensen kunnen zich over het algemeen moeilijk verplaatsen op dit positieve gebied – al zijn er gelukkig ook nog veel vredelievende mensen (we hebben het hierbij niet over de geestelijke motieven bij deze ‘positieve’ ongelovigen).

 

Je zou eigenlijk wel moeten verwachten dat gelovigen zich hoofdzakelijk bewegen op het medische gebied van ‘liefde, genade en vergeving’. Zij behoren immers hun Meester en Leraar, Jezus Christus hierin na te volgen!

Helaas blijkt er nog veel vleselijkheid te zijn bij geestelijke mensen. We weten er al genoeg van in ons eigen leven!

 

 

12.8 Binnenkijken in de software van een jongere  

 

Leerzame mail

 

Laat ik een afdwalende jongere eens tekenen. Je komt ze veel tegen. Misschien herken je er wel iets van jezelf in… toen je jonger was.

Ik doe het wel in de vorm van een dieptemail, waardoor ik in het hart en het innerlijk leven kan kijken. Het is de denkbeeldige nieuwe uitvinding: ‘de binnenkant-webcam’.

 

Hoi, 

Hoe gaat het innerlijk met je? Mag ik met deze dieptemail even bij je binnen kijken?

Mooi, ik zie het al. Bedankt voor de inzage!

Ik begrijp dat je bent losgeraakt van je kerkelijke achtergrond. Ik zie je nogal eens in de stad bij de disco’s, cafés en het casino. Ik denk dat voor jou het verboden genot zoet smaakt. Hoe komt het toch dat je zo langzaam maar zeker bent weg gedwaald? Hoe ben je verslaafd geraakt aan zoveel wereldse zaken?

Je zult inmiddels wel weten dat je er niet alleen lichamelijk aan verslaafd kunt raken, maar ook geestelijk. In je geestelijk leven krijgt deze aandrang dan een grote plaats in je historisch record van ervaringen. Zo gaat het ook met luisteren naar popmuziek en het kijken van zondige films, waar de nadruk ligt op geweld en seksualiteit. De gedachten rond deze zaken kunnen dan steeds meer ruimte gaan innemen in je denken. Je wilt je dan steeds meer ontspannen… en van het één komt het ander. De zondige verleidingen komen steeds heftiger als reclamespotjes en aantrekkelijke aanbiedingen op je computerscherm.

Internetgebruik heeft al veel seksverslaving opgeleverd, ook binnen de reformatorische gelederen.

 

Ik kijk even verder bij je van binnen… Het is voor jou allemaal te mooi geworden om jezelf er nog af te schermen. De serieuze zaken krijgen steeds minder ruimte in je innerlijk leven; je geestelijk leven raakt verziekt en onbeheerst door de zondige zaken, die je bent blijven koesteren. Op deze verziekte gevoelens en denkpatronen vestigen zich occulte virussen, die jouw besturingsapparaat en wilskracht langzaam maar zeker gaan overnemen. Het wordt steeds dwangmatiger.

Als de zonde de overhand krijgt in je leven, gaat het je leven ook bepalen. Je wordt er door gestuwd en aangestuurd.

Het historisch record in je geestelijk leven heeft veel te maken met je geweten. Je geweten is iets wat je geweten hebt. Het is ook je medeweten (consciëntie).

Je opvoeding en de goede elementen in je leven willen ook nog zeggingskracht hebben in je leven. Maar het sprekend geweten brengt je steeds meer in innerlijke conflicten. Het lukt je niet meer om je verslaafde leven op de rails te houden… keer op keer ontspoor je weer. De moed gaat ontbreken om er nog tegen te vechten. De ongerechtigheden hebben de overhand over je. Waar je naar hebt gepakt, heeft jouw uiteindelijk ingepakt… je bent er door gegrepen. Je hebt  jezelf er te veel aan gehecht… en nu zit je er aan vast.

Door de vele botsingen thuis, vooral met je ouders, raak je gefrustreerd en boos. Voor je gevoel wordt je leven steeds rottiger (corrupter), eenzamer en vermoeider. Van steeds terugkerende ruzies over jouw muzikale voorkeuren, filmverslaving, alcoholgebruik, levensstijl, haardracht en kleding wordt je moe en chagrijnig. Eigenlijk wordt je al die discussie helemaal zat.

Je hebt het gevoel thuis, in de kerk en misschien ook wel op school afgewezen te worden. Je hoort er eigenlijk niet meer bij…. En je wilt er ook niet meer bijhoren. Ze willen jou gewoon niet accepteren zoals je bent… en wat je wilt. Eigenlijk wil je gewoon je eigen zin doen.

De teksten van jouw favoriete popplaten vind je steengoed! In deze teksten worden jouw gevoelens tenminste vertolkt. Daar wordt immers gepropageerd: ‘Doe wat je wilt!’…. je moet gewoon doen waar je zin in hebt. Je moet je niet laten tegenhouden door die zedenprekers en die ouderwets figuren. Die willen alleen maar een saai figuur van je maken, die netjes en trouw naar de kerk gaat.

 

Werelds plezier zet de kerkdeur op een kier

 

Eigenlijk vind je het uiterlijke christelijke leven steeds saaier worden. Je hebt al heel wat aan de wereldse vrijheid hebt geroken en daarom raakt de kerk steeds meer buiten beeld. Werelds plezier zet de kerkdeur op een kier. Deze deur kan juist de deur naar een goede toekomst voor je worden, maar je leeft voor het hier en nu… en wil over de verdere toekomst niet meer nadenken.

 

Dat je denken steeds meer is verziekt door de wereldse en zelfs demonische invloeden, heb je niet meer door… of eigenlijk geef je daar niet meer om. Je houdt  jezelf er gewoon niet meer mee bezig.

 

Het is duidelijk dat de god van deze eeuw jouw zinnen verblind heeft, zodat je niet meer wordt bestraald door de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus (2 Kor.4:4). Je wandelt in de duisternis en weet niet waar je heengaat, want de duisternis heeft je ogen verblind (1 Joh.2:11).

 

Ik ga eens wat verder kijken in jouw historisch record in je hart. Ik kom hierbij op de afdeling ‘ervaring’, waar ook ‘het geweten’ is ondergebracht. Ik bemerk dat het geweten bijna niet meer is te activeren. Het belangrijk deel ervan is dichtgeschroeid. Ik weet niet wat je er mee gedaan hebt… hier is wel iets fout gegaan! Misschien kan het nog opnieuw worden geprogrammeerd, maar dan moet er wel een heel nieuw pakket worden ingevoerd in de hartafdeling. Na de herprogrammering moet er dan ook opnieuw worden opgestart, zodat het proces van installatie alles kan vernieuwen en herstellen.

Het grote probleem is nu, dat er een verkeerde geestelijke sfeer heerst. De besturing van het systeem is grotendeels in handen van een boze geest, terwijl allerlei virussen de oude waarden aan het beschadigen en vernietigen zijn. Een fatsoenlijk christen zou niet meer kunnen werken in zo’n corrupte omgeving. Zodra je iets goeds wil uitvoeren, wordt het al bij de handen afgebroken. Af en toe is de wil om weer wat op de rails te komen nog wel wat actief, maar de kracht ontbreekt om een positieve actie te voltooien.

Ik zie dat het record van ‘gevoelens van afwijzing’ een verlammende werking heeft op je functioneren. Uit dit bestand is een behoorlijk uitgebreid record van wrok- en haatgevoelens voortgekomen. Daarnaast bevindt zich het verdrietige record van ‘zelfmedelijden’. Deze is iets minder groot, maar toch wel aanzienlijk. Deze bestanden hebben bij elkaar een erg grote ruimte ingenomen in je geestelijke huishouding.

Ik neem even een kijkje in op jouw afdeling ‘besluitvorming’. Deze afdeling is belangrijk in het denkproces van je geestelijk brein. Een belangrijk record daar is geworden ‘ik wil mezelf bevrijden van het oude juk’. Niet ver daar vandaan is het record ‘ik moet mezelf bewijzen’.

 

Het lijkt erop dat je op de vlucht bent van je verleden en wilt laten zien dat je het zonder de oude waarden wel zult redden in je vrijheidsdenken. Dat is natuurlijk nog maar de vraag! Wie zegt jou dat de vrijheid die de wereld je aanbiedt, niet zal uitlopen in gebondenheid aan kwellende boze machten? Weet je wel wat er achter de schermen van de pop- en mediawereld gebeurd? Weet je niet dat er in de moderne tijd een satanisch complot is gesmeed om jongeren, zoals jij, zo spoedig mogelijk naar de ondergang te voeren?!

 

De dorst naar de wereld levert niets goeds op

 

Wat zal de dorst naar de wereld je uiteindelijk opleveren? Voorlopig zal het ‘nog meer dorst’ zijn. Het zal je steeds meer gaan kosten, omdat het occulte en corrupte zaken zijn die met jou aan het bewerken zijn. Het zal je steeds meer innerlijk gaan verzieken. Je zult steeds meer moeten gaan ophoesten om je op de been te houden met middelen, die uiteindelijk de kwaal van het hart zullen gaan verergeren. Het maakt je nu al min of meer boos en verdrietig op wat men jou heeft aangedaan. Boze machten willen je losweken van het vertrouwde verleden… om je in het ruime sop van de wereld uiteindelijk te laten omkomen. Veel westerse mensen graven hun graf met hun eigen tanden, omdat ze te veel ongezond voedsel tot zich nemen. Weer anderen drinken zich verloren aan het bedwelmende, alcoholische water van de wereld.

 

De naar de wereld dorstende mensen worden, samen met jou, genodigd in Jes.55:1: ‘O alle dorstigen, komt tot de wateren…’ Het is gratis te ontvangen. Waarom besteed je nog je geld aan wat geen brood is, en werk je voor wat je niet verzadigen kan? (vers 2). Je wordt door God uitgenodigd gratis het goede te eten en je hart gelukkig te laten zijn… door Zijn heerlijke gaven. (Lees Jes.55 maar eens door!)

God nodigt en beveelt je om jouw verkeerde weg en gedachten te verlaten en je tot Hem te bekeren. Hij zal Zich dan over jou ontfermen en je zonden vergeven… wat voor verkeerds je ook hebt gedaan (vers 7).

Gods bekerend, bevrijdend, vernieuwend en herstellend Woord zal dan in je hart komen en je innerlijk systeem van denken herprogrammeren en vernieuwen. Door deze ingrijpende actie zullen jouw negatieve records en bestanden zoveel mogelijk worden uitgeschakeld, terwijl de positieve gedachten terrein zullen winnen. Je denken zal door Zijn genade worden vernieuwd. Door het nieuwe denken zul je in staat zijn om weer goede acties te kunnen uitvoeren, tot eer van jouw Koning en Hervormer. Zijn liefde zal jou gelukkig maken. Er zal een innerlijk vrede komen in je hart. Je geestelijke dorst zal verzadigd worden als je gelovig tot de Jezus Christus zult komen!

Je geestelijke dorst wordt verzadigd

 als je gelovig tot Jezus Christus komt

 

Door Zijn liefdevolle aantrekkingskracht zal de wereld haar misleidende aantrekkingskracht op je verliezen. Als je Jezus mag volgen, zul je in de duisternis niet blijven. Hij zegt in Joh.8:12 ook tegen jou: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’

 

 

12.9 Het zaad van negatieve gedachten

Satan is een wettische geest, die goed thuis is op religieus gebied. Hij probeert zelfs de gelovigen te verleiden om terug te keren naar de zwakke en arme eerste beginselen (the miserable principles), zoals je dat onder meer ziet in Gal.4:9. Hij strooit met zijn demonen negatieve gevoelens in de harten. Hij is de aanklager van de broeders, de beschuldiger. Hij werpt ook uiteen als de diabolos. Hij veroorzaakt door zijn negatieve beïnvloeding verwarring, twijfel, (innerlijke) problemen, onenigheid, twisten en valse schuldgevoelens in de harten van kerkmensen en gelovigen. Hij probeert gelovigen te ontmoedigen door moedbenemende omstandigheden in het gezin, in de kerk of op het werk. Er kunnen kwellers op je weg worden geplaatst. Als je daarbij geen goed gebruik maakt van de vleugels van het geloof en het gebed, kun je gemakkelijk worden meegesleurd in onderlinge conflicten en worden onder gedompeld in probleemsituaties.

 

Satan beïnvloedt de gedachtewereld en de innerlijke gevoelens, zodat je door naar verkeerde inspraken luisteren en er in te geloven, spoedig kunt worden meegenomen in een neergaande spiraal.

 

De demonen zijn ook individuen met een eigen identiteit. Het zijn geesten die zijn onderworpen aan de gedachten, het denken en de boze wil van satan. Het zijn de uitvoerders van de wil en kwade bedoelingen van hun meedogenloze meester. Zij kunnen slechts uitdragen en naar andere wezens uitzenden wat ze in zich hebben aan negatieve eigenschappen en gevoelens.  Zij trachten hun negatieve gevoelens

van boosheid, afgunst, schuld, afwijzing, angst en twijfel over te brengen op mensen.

 

Boze geesten trachten gevoelens van boosheid, afgunst, schuld, afwijzing, angst en twijfel over te brengen op mensen

 

Deze zondige gevoelens vinden gemakkelijk aansluiting bij gevallen mensen. Zij corresponderen ook met ‘de oude mens’ in de gelovige.

Als er al van deze gevoelens en zwakheden zijn in het hart van een mens, zullen ze daar hun verdervende pijlen op richten. Het is belangrijk dat we deze zwakke plekken kennen in ons leven en bij anderen. Het is een vorm van ‘voorkompastoraat’ dat we vroegtijdig werken aan de zwakke plekken. Dit moet dus al gebeuren vanaf de vroegste kinderjaren. De zwakheden en beschadigingen vanuit de kindertijd e de jeugd hebben nogal eens een overheersende impact op de rest van het leven. De demonen zullen zich daarom ook zo snel mogelijk richten op de gevoelens van kwetsbare kinderen en puberende jongeren.

 

Boze geesten richten zich zo snel mogelijk

 op kwetsbare kinderen en puberende jongeren

 

In de volgende afbeelding zie je de infiltratie van de geestelijke boosheden in de gedachten. Hierin zie je de geestelijke pogingen tot infiltratie op zwakke, kwetsbare en beschadigde plekken in het hart van een mens. Het is opmerkelijk dat ze juist ook schuldgevoelens willen overbrengen. Zij begeren dat hun slachtoffers de influisteringen en gevoelens zullen overnemen in hun denkwereld. Ze maken ook misbruik van de onkunde die er is over de geestelijke beïnvloeding en de geestelijke principes die tot ons komen vanuit Gods Woord. Zij kunnen hun boze plannen succesvol uitvoeren in het hart waar zonde en onkunde aanwezig zijn.

 

  

 

 INFILTRATIE BOZE MACHTEN

 

 

Als je dit nu weet, let dan op de volgende adviezen:

 

– Geef geen gehoor aan de boze influisteringen van demonen

– Besef dat ze werken met leugens en manipulatie

– Weet dat je de boze gedachten niet hoeft te accepteren

  en kunt verwerpen

– Weet ook dat je niet zondigt als je de ingevingen niet overneemt

– Waak over je gevoelsleven

– Let op je gevoelens van boosheid, schuld, afgunst, afwijzing,

  angst en twijfel

– Zorg ervoor dat deze negatieve gevoelens niet gaan overheersen

  in je  leven

– Richt je gedachten op positieve en bemoedigende zaken

  vanuit Gods Woord

– ‘Word niet overwonnen door het kwade,

  maar overwin het kwade door het goede’ (Rom.12:21)

 

In 1 Tim.6:5 gaat het over dwaalleraren die een verdorven verstand hebben. In het Grieks staat er dat ze verdorven in de geest zijn. Ze zijn niet meer helder van denken, hun geest is verward en van de waarheid verstoken. Mijn Engelse Bijbel heeft het over ‘men of corrupt minds’. Hun geesten zijn door demonen begeesterd. We lezen hierover in 1 Tim.4:1-2: ‘Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen. Door geveinsdheid van de leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid.’ Het gaat hier over het uitbranden en dichtschroeien van het geweten. Ze zijn in hun eigen geweten gebrandmerkt. Het is een afgestompt geweten. In een Engelse vertaling staat er zelfs dat het geweten ‘is branded with the devil’s sign’. Er zijn dus mensen die het brandmerk van de duivel in hun hart hebben.

De Studiebijbel verklaart onder meer bij deze tekst, ‘dat de dwaalleraren door langdurig verwerpen van het geweten (vgl.1:9) de stem van de Heilige Geest helemaal niet meer kunnen verstaan. Het geweten is dichtgeschroeid. Een tweede mogelijkheid is, dat het hier om het brandmerk gaat dat het eigendomsrecht aangeeft. Meesters brandmerkten hun vee en hun slaven. Bedoeld is dan dat het eigen geweten van de dwaalleraren aangeeft wie ze toebehoren.’

 

Je moet vooral oppassen dat je niet gaat meedraaien in negatieve gevoelens van mensen die geestelijke en psychische problemen hebben. Probeer nuchter en waakzaam te zijn, om er te niet emotioneel in meegesleurd te worden. Zo beroert satan de schare en ook individuele gelovigen, om ze maar los te krijgen van het vaste vertrouwen dat ze hebben in hun machtige Heiland, Jezus Christus. Hij wil ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit.

Paulus wilde dat de satan geen voordeel zou krijgen (2 Kor.2:11). Hij mocht geen kans krijgen om verwijdering te veroorzaken tussen Hem en de gemeenteleden van Korinthe, om verbittering te zaaien. Hij voegt er aan toe: ‘Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.’ Hij was zich (door ervaring) goed bewust van de kwade opzet, de plannen en de negatieve gedachten van satan. Ook wij dienen de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te (her)kennen, zodat wij geestelijk goed bewapend zijn en in de kracht van Jezus de overwinning kunnen behouden.

 

12.10 Godsdienstige twijfelaars

Er zijn veel zoekende jongeren en zwakke gelovigen, vooral binnen de behoudende reformatorische kringen. Als ik het zo hier en daar hoor zijn er buiten deze kringen ook veel twijfelaars: in lichtere kringen en zelfs bij evangelischen. Ze verlangen wel naar geloofszekerheid, maar leven in onzekerheid en hebben last van negatieve gevoelens. Zowel zonden als negatieve gevoelens kunnen de weg tot geestelijke groei blokkeren. Soms heeft een zwaarmoedig karakter ook veel impact op het geestelijk leven. Het kan ook onkunde en onduidelijkheid zijn. Als de geestelijke zaken onduidelijk, eenzijdig of zelfs tegenstrijdig worden voorgesteld, komt er geestelijke verwarring. Geestelijke verwarring leidt tot lijdelijkheid en verstarring.

 

Geestelijke verwarring leidt tot lijdelijkheid en verstarring

 

Het kunnen ook psychische zwakheden en problemen zijn die tot twijfel en onzekerheid leiden. Het zijn vooral de gevoelens van afwijzing, boosheid en angst die ons de menselijke geest beschadigen en vatbaar maken voor demonen. Zij zoeken naar openingen in onze gedachten en gevoelens, om met ons op een negatieve wijze te kunnen communiceren. Daarbij komen vaak gevoelens van onzekerheid en twijfel om de hoek kijken. Onderschat ook niet de besluiteloosheid, die dit met zich meebrengt. Daardoor kan er veel stress ontstaan.

 

Zwakke en twijfelende gelovigen kunnen juist een prooi worden van de kwellende influisteringen van boze geesten. Zelfs als je ernstig met de godsdienst bezig bent, maar blijft twijfelen, geloof je ten diepste nog in de leugen. De waarheid bevrijdt je van de leugen, daar bestaat geen twijfel over! Waarheid en leugen kunnen niet samengaan. De leugen houdt je in gebondenheid, maar de waarheid stelt je in de vrijheid. We lezen duidelijk genoeg in Joh.8:31-32: ‘Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien u in Mijn woord blijft, zo bent u waarlijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’ In de Studiebijbel wordt hierbij verklaard: ‘Blijven in Jezus’ woord’ houdt in: Zijn woorden blijvend erkennen als waarheid, Hem blijvend aanvaarden als Messias, kracht blijven putten uit Zijn woorden voor volhardende geestelijke groei en volharden in gehoorzaamheid aan Zijn woorden.’

In Joh.8:36 leert Jezus ons verder: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn.’ Je zult dan ook bevrijd zijn van ongeloof, twijfel en de overheersende macht van de zonde. Externe machten en interne zwakheden houden ons gebonden, maar Jezus maakt ons vrij!

 

Externe machten en interne zwakheden houden ons gebonden,

maar Jezus maakt ons vrij!

 

We kunnen ook op een onjuiste wijze negatief denken over onszelf. Je moet een realistisch beeld van jezelf hebben. Je kunt te goed of te slecht over jezelf denken. Dit kan komen door een ongezond zelfbeeld of door negatieve en zondige influisteringen in je gedachten. Deze kunnen dan zijn ingegeven door boze geesten of demonen, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen. Zelfs gelovigen worden in hen gedachten aangevallen door boze geesten.

Dr. Neil Anderson houdt ons voor: ‘Als gelovigen zouden we geen aandacht moeten schenken aan verleidelijke, beschuldigende en misleidende gedachten. Wij moeten de wapenrusting van God aandoen, het schild van geloof opnemen en tegenstand bieden aan satans vurige pijlen die op onze gedachten gericht zijn.’

Hij verklaart verder: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

 

In Joh.17:15 bidt Jezus tot Zijn Vader voor de discipelen, dat Hij hen zou willen beschermen tegen de duivel en/of voor het kwade. In vers 17 vraagt Hij Hem: ‘Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.’

We lezen in 2 Kor.11:3 dat Paulus vreest, dat ‘zoals de slang Eva door haar sluwheid bedrogen heeft, alzo ook de gedachten van de gelovigen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is’. Laat je gedachten niet bederven door de invloeden van het slangenzaad!

 

Iets bederft wanneer het ergens te lang in blijft zitten. Blijf nuchter en bederfwerend denken in het verwijderen van de pop-ups van satan en zijn demonen.

Wij, die in de laatste tijden leven, worden gewaarschuwd in 1 Tim.4:1: ‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij zich bezighouden met misleidende geesten en leerstellingen van boze geesten.’ In de Willibrord Vertaling: ‘omdat zij gehoor geven aan… demonische leringen.’ Zij geven eigenlijk hun geloof op door te luisteren wat demonen hun leren.

Vers 2 vervolgt: ‘Door de huichelarij van leugensprekers…’

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6). Als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest in je hart en geweten, kun je spoedig het slachtoffer worden van misleidende geesten en leringen van demonen.

 

Een geestelijk gezond besef van acceptatie bij God en een verrijkend gevoel van de liefde van Jezus Christus in ons hart, zal onze geest veilig stellen voor de demonische aanvallen. Satan en zijn demonen hebben namelijk geen rechtsgrond, geen voet om op te staan, op het gebied van de genade en de vergeving. Als we mogen weten het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus, zullen wij ons ook geestelijk veilig weten. Lees dat maar in Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Daarin staat ook dat ik weet, dat Jezus Christus mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. De heilige Geest verzekert mij daarbij van het eeuwige leven. Laat dit ook jouw ‘enige troost’ mogen zijn in het leven en sterven! 

 

 

12.11 Juridisch of medisch denken?

Zelfs veel gelovigen zijn behept met juridisch en wettisch denken, naar zichzelf en naar anderen toe. Ook binnen kerkelijke gemeenten wordt vaak juridisch gedacht.

Juridisch denken naar jezelf toe, bedenkt: ‘Ik doe het weer verkeerd, ik voldoe niet, ik schiet te kort, ik ben ook niets waard.’ Positieve schuldgevoelens richten zich op Jezus Christus… de smekende ogen zijn dat op Hem gericht. Valse schuldgevoelens zien slechts op jezelf. Dat zijn meer gevoelens van spijt en onmacht. In het woordje ‘berouw’ zit het woordje ‘rouw’ – en rouw bedrijf je altijd vanwege een ander. Schuldgevoelens moeten zo spoedig mogelijk naar Christus uitdrijven! Vanwege schuldgevoelens moet je niet in je schulp kruipen en op jezelf blijven zien. In de Roomse kerk, met haar wettische inslag en haar nadruk op schuldgevoelens en onderworpenheid, kan men zelfs tot zelfkastijding komen. Je moet het niet jezelf te lastig maken, maar met je last tot Jezus gaan. Hij heeft de wet vervuld en kan ook al jouw nood en leegte vervullen met Zijn volbrachte werk, verzoening en volheid.

Het was niet de Heilige Geest, Die tot David sprak in zijn gedachten, dat hij geen heil bij God had. We lezen in Ps.3:3 dat hij verklaart: ‘Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God.’ In het volgende vers getuigt hij: ‘Maar U, HEERE! Bent een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.’

Twijfel zit in het negatieve, juridische veld van het hart. De demonen zaaien innerlijke verwarring en twijfel in het hart. De Heilige Geest leert ons te vertrouwen op Gods onfeilbare beloften!

Gevoelens van twijfel, afgunst, afwijzing, angst en boosheid vinden vaak hun oorsprong  boze, demonische ingevingen. Geloof, hoop, liefde en gevoelens van acceptatie en veiligheid komen voort uit moedgevende ingevingen en troostvolle onderwijzingen van de Heilige Geest.

Door de Heilige Geest leren wij te denken vanuit het medische veld. We denken dan bij moeilijkheden en beproevingen: ‘Geef het maar over aan de Heere! Laat Hem maar besturen en waken… zo zal Hij het alles zo maken, dat wij ons zullen verwonderen.

‘Word door het kwade niet overwonnen,

 maar overwin het kwade door het goede’ (Rom.12:21)

 

Als je medisch naar jezelf toe denkt, zul je steeds weer proberen om het kwade door het goede te overwinnen (Rom.12:21). In Rom.12:2 gaat het over de vernieuwing van het denken. Daarna gaat het in hoofdstuk 12 over het handelen vanuit dit vernieuwde denken – en dan ga je medisch te werk. Door het aangedane, genoemde onrecht te vergelden, zouden de gelovigen vanuit het juridische veld gaan handelen. Bestudeer Rom.12 maar eens op dit punt! Het onrecht moet je niet willen vergelden in je hart, maar breng het naar het veld van liefde, genade en vergeving.

 

Leerzaam voorbeeld

 

Er is een mooi voorbeeld bekend van een indiaan die tot geloof kwam. Het past goed bij het onderwerp. Ik geef het in eigen woorden door.

De indiaan gaf na zijn bekering aan bij een zendeling, dat hij twee honden in zijn hart ervoer: een boze zwarte hond en een goede witte hond. Deze honden voerden strijd in zijn binnenste. Hij verklaarde dat de zwarte hond het steeds weer won. Hij had het dus over de innerlijke strijd tussen het kwade en het goede. Hij vroeg om advies bij de zendeling. Een tijdje later ontmoetten deze mannen elkaar weer. De zendeling vroeg hem hoe het nu ging met die twee honden in zijn hart. De indiaan verklaarde, dat de witte het inmiddels won van de zwarte. ‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen,’ vroeg de zendeling. ‘Nou, dat is gemakkelijk,’reageerde de indiaan: ‘Ik geef de witte hond gewoon meer eten!’

 

Dit leert ons dat we het goede in ons leven moeten voeden met het Woord van God en dat we de goede ingevingen van de heilige Geest moeten toelaten in ons hart. Laten we ons houden aan wat we lezen in Ps.19:15: ‘Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!’

 

Je moet leren investeren in het medische denkveld

 

Leer te investeren in je eigen medische veld. Leer ook te investeren in het medische veld van een ander en van de christelijke gemeente waartoe je behoort. Geef de ander iets van je eigen medische veld: geef van je kennis, geloof, hoop en liefde. Geef dat de ander bij jou veiligheid en acceptatie ervaart. Wees een veilige thuishaven voor een ander. Straal het uit dat je een lichtstad op de berg bent, dat je het zout der aarde en het licht der wereld voor anderen bent (zie Matth.5:13-16). Laat jouw medische kant zien! Laat je ‘dabar’ (jouw ‘woord en daad’) zien.

Het Hebreeuwse woord ‘dabar’ kan niet alleen met ‘woord’, maar soms ook met ‘daad’ worden vertaald. Wat is jouw ‘dabar’? Dat betekent: wat gaat er van je uit en wat laat je daardoor van jezelf zien? Laten wij onszelf zien van onze juridische, negatiefkritische kant of van onze medische positief helpende en helende kant?

Wees zo ook positief en opbouwend actief binnen jouw christelijke gemeente, ook als sommigen je daar negatief bejegenen.

Jezus leert zijn volgelingen en leerlingen in de Bergrede, in Matth.5:16: ‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Wil je ook een echte discipel van Jezus zijn?

 

Is jouw woord en daad met elkaar in overeenstemming? Wil jij ook jouw positieve ‘dabar’ laten zien, zoals ook Jezus dit heeft laten zien in Zijn ‘woord en daad’? Wil je door het geloof in Jezus Christus Zijn Vader verheerlijken? Denk dan steeds weer opnieuw diep na over de woorden van Jezus in Joh.15:8: ‘Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt; en je zult Mijn discipelen zijn.’ Het gevoelen van Jezus Christus moet in je zijn (Filip.2:5). Je moet door het geloof in Hem zijn, zoals een rank in de wijnstok (Joh.15).