Evangelisatietraining opdrachten teamleden

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Opdrachten voor de teamleden

Ontvangen, delen en uitdelen

Bij nieuwe evangelisatieprojecten of kerkplanting is het goed om eerst een team te vormen van tientallen medewerk(st)ers. Om elkaar goed af te kunnen wisselen in de taken, kan een team zelfs bestaan uit 40 of meer personen. Om samen binnen een evangelisatieteam een overvloeiende bron te kunnen worden, moeten we gaan werken aan het bijbelse principe van ‘ontvangen, delen en uitdelen’ . Het gaat erom dat evangelisatie niet zomaar een kerkelijke plicht is, maar dat het een persoonlijke passie wordt.

Evangelisatie moet een persoonlijke passie worden

Bouwen aan relaties

Binnen een evangelisatieteam is het goed om eerst samen relatienetwerken te gaan opbouwen. Je kunt daarbij het beste onder elkaar in 2-tallen, 3-tallen of 4-tallen gaan werken. Ze worden dan geestelijke buddy’s van elkaar. De discipelen werden ook met een ander uitgezonden. Leer samen te bidden, elkaar te bemoedigen en geestelijke ervaringen te delen.

Ga samen verder bewust nadenken en bidden over een mogelijkheid binnen de eigen relatiekring, om daarin vriendschap te sluiten met een afgedwaald, buitenkerkelijk, of ongelovig persoon. Ga een tweede mijl met hem of haar. Toon blijvende interesse, aandacht en vriendschap. Blijf er samen met je gelovige buddy voor bidden. Zoek samen naar mogelijkheden, en bespreek de reacties. Zorg ervoor dat je vrijblijvende vriendschap houdt met de persoon die je hebt benaderd.

Als God het zegent, kun je daarna met enkele andere gelovigen en buitenkerkelijken in de buurt een bijbelstudiegroepje beginnen. In een later stadium zouden jullie samen de buitenkerkelijke relaties mee kunnen nemen naar een evangelisatiesamenkomst. Je kunt er meer over lezen bij het onderdeel oikos-evangelisatie van de Emmaüscursus (via Google in te zien en te kopiëren).

Ideeën, wensen en mogelijkheden

Bedenk (samen) mogelijkheden, en kom met ideeën: hoe je buitenkerkelijken, afgedwaalde bekenden en ongelovigen kunt bereiken. Hoe krijg je contact(momenten)? Hoe ontstaat er een vertrouwensrelatie? Oefen er mee. Breng het in het evangelisatieteam.

Waar liggen jouw mogelijkheden? Wat zijn jouw talenten en sterkere kanten? Geef dat door aan ons. Wat zijn jouw ervaringen op het gebied van evangelisatie? Heb je voorkeuren en wensen om mee bezig te gaan in het evangelisatiewerk? Ik denk aan het maken van contactmomenten op creatief, sportief of muzikaal gebied. Wil je dienen, helpen of meebidden? Vind je het fijn om pastorale gesprekken te voeren? Geef het maar door aan de leiding van het evangelisatieteam!

Overdenk het, doe het biddend, en bespreek het onder elkaar.

Je kunt de vragenlijst naar Word kopiëren en in een tabel invullen. Je kunt een deel voor jezelf invullen, en een deel van de vragen die van belang zijn voor de samenwerking binnen het team, doormailen naar de leiding, zodat men het in kan passen binnen het evangelisatiewerk. Op het document dat je wilt opsturen kun je dan achter de vragen die je voor jezelf wilt houden in de tabel invullen: PERSOONLIJK. Je mag ook alles doormailen. Je kunt achter bepaalde vragen ook invullen: IK WEET HET (NOG) NIET.

 1. Met wie wil ik samenwerken als geestelijke buddy?   
 2. Hoe wil ik het contact met mijn geestelijke vriend(in) onderhouden? Welke activiteiten kunnen we samen doen?   
3. Ken ik een buitenkerkelijk, afgedwaald of ongelovig persoon, waar ik voor wil gaan bidden, en die ik vriendschappelijk wil benaderen, om een dienende relatie mee aan te gaan?Welke contacten heb ik nu al met hem of haar? Aan wie denk ik?  
 4. Hoe wil ik een vertrouwensrelatie met hem of haar opbouwen? Wat kan ik voor deze persoon betekenen?   
 5. Welke ideeën heb ik om buitenkerkelijken (als evangelisatiegroep) te kunnen bereiken?   
 6. Welke mogelijkheden heb ik?   
 7. Wat zijn mijn sterke kanten? En wat zijn mijn talenten, die ik kan benutten ?   
  8. Welke (positieve) ervaring heb ik met het evangelisatiewerk?   
9. Welke wensen heb ik in mijn deelname aan het evangelisatiewerk? Wat wil ik graag doen binnen het team?   
  10. Wil ik iets doen op creatief, sportief of muzikaal gebied?   
 11. Wil ik iets doen op pastoraal gebied en met gesprekken? Welke ervaring heb ik op dit gebied?   
 12. Wil ik iets doen met kinderen, jongeren of ouderen? Welke ervaring heb ik met hen?   
  13. Op welke wijze wil ik dienen en helpen? Welke mogelijkheden heb ik verder te bieden?   
14. Hoeveel tijd per maand wil ik besteden aan het meedoen met samenkomsten en het doen van activiteiten?  
15. Wat is mijn ervaring met de samenkomst(en) van het team en soortgelijk bijeenkomsten?   
16. Vind je discipelschapstraining en evangelisatietraining belangrijk? Waarom?  
 17. Hoe kan een plicht om te  evangeliseren een persoonlijke passie worden? Wat kun je daar als evangelisatieteam onder de zegen van God aan doen?   
18. Heb je voorstellen, opmerkingen en adviezen voor verdere  samenkomsten?  

Mail de uitkomsten van de persoonlijke enquête naar de leiding van het evangelisatieteam, zodat men het een plaats kan geven binnen de plannen voor het evangelisatiewerk en het team. Als je wilt, blijft het tussen jou en de leiding. De verzamelde uitslagen kunnen dan anoniem worden doorgegeven voor verder overleg. Je kunt het dus kopiëren naar een Worddocument en ingevuld doormailen.

Van de bovenstaande vragen en opdrachten kunnen er een aantal voor de teamleden nog te confronterend zijn. Er kan geen of weinig ervaring zijn op het gebied van geestelijke buddy’s. Vriendschapsevangelisatie kan ook iets zijn waarnaar men geestelijk moet groeien. Laat het dan maar rustig bezinken. Het kan in de loop van het traject van evangelisatietraining nog wel komen.

Hieronder heb ik daarom ook een gemakkelijker in te vullen lijst opgenomen. Hier kun je dus mee beginnen, om de deelnemers niet af te schrikken. Je vraagt hierin naar de wensen en mogelijkheden van de nieuwe deelnemers, zodat ze kunnen worden ingezet op goede plaatsen binnen het evangelisatiewerk. Er zitten ook vrijblijvende elementen in, waarbij ze geestelijk rustig kunnen groeien binnen het team.

Hieronder volgen de wensen en mogelijkheden die je kunt hebben voor het meeleven en op termijn meedoen met het evangelisatieproject.

Wil je aankruisen onder de hieronder genoemde zinnen wat voor jou van toepassing is. Bij de aan te kruisen mogelijkheden geldt het: D.V. en als alles naar wens verloopt. Eerst nog deze zin vooraf (om wel of niet aan te kruisen):

Ik ben als belangstellende aanwezig geweest, en wil me nu nog nergens aan binden, maar ik wil wel op de hoogte blijven en de uitnodigingen voorlopig nog ontvangen.

Graag hieronder alleen aankruisen (onder de genummerde zinnen) waar je eventueel aan mee wilt doen, of wat eigenlijk wel bij je past.Je mag daar ook pas later iets mee gaan doen (al is het na een jaar). Je kunt dan aangeven dat je voorlopig eerst trainingssamenkomsten bij wilt wonen, voor de onderling band en geestelijke groei.
1. Als ik kan, wil ik een tijdje wel vrijblijvend deze trainingsamenkomsten bijwonen. 
2. Ik wil hoofdzakelijk meedoen met de onderlinge trainingen, om persoonlijk geestelijk te groeien. 
3. Ik wil minstens eenmaal per maand wel aan een toekomstige activiteit meedoen. 
4. Ik wil wel meedoen, als ik kan, bij eenmalige acties, zoals een burendag of een vakantiebijbelclub. 
5. Ik wil pas meedoen met een activiteit als het bij me past en als ik er aan toe ben. 
6. Ik wil wel samen met anderen ook wel mee gaan doen op creatief gebied. 
7. Ik wil meedoen met activiteiten op sportief gebied. 
8. Ik wil wel minsten eenmaal per maand toekomstige samenkomsten op zondag bijwonen (met gezinsleden), om dan contact te hebben met buitenkerkelijke bezoekers. 
9. Ik wil tijdens samenkomsten wel met iets helpen (bij een voorbereiding of het uitvoeren). 
10. Ik wil graag dienend bezig zijn, om iets voor de bezoekers te betekenen. 
11. Ik wil wel meedoen op muzikaal gebied, met zingen en/of bespelen van een instrument. 
12. Ik wil wel meehelpen bij het kinderclubwerk. Ik wil iets doen met kinderen. 
13. Ik wil wel meedoen met het voeren van (pastorale) gesprekken. 
14. Ik wil wel meedoen met een Bijbelcursus voor beginners en buitenkerkelijken. 
15. Ik wil wel proberen om een buitenkerkelijk of randkerkelijk persoon die ik ken mee te nemen naar een evangelisatiebijeenkomst. 
16. Ik wil wel een bepaalde vriendschap onderhouden met iemand die niet (meer) naar de kerk gaat, om deze persoon op den duur naar het evangelisatiewerk te kunnen meenemen. 

 

Hieronder volgt het programma met de opdrachten voor de eerste samenkomst van de evangelietraining.

Bereid het biddend voor. Misschien kun je het met jouw geestelijke buddy en met anderen delen.  

Programma eerste samenkomst evangelisatietraining 

 Inleidende tekst en vragen voor de groepsleden en aanwezigen 

We willen beginnen met een basistraining voor discipelschap en evangelisatie. Eerst volgt er een stukje inleidende tekst voor het evangelisatieteam. Daarbij worden Bijbelteksten aangehaald waar samen op de eerste avond over kunnen nadenken in de groep. We willen voor alles worden gevoed vanuit de Levensbron. Op de trainingsavonden gaat het om ‘ontvangen, delen en uitdelen’. Zingen, het delen van ervaringen en persoonlijke getuigenissen vinden we een belangrijk onderdeel van deze avonden. We kunnen dan gelijk oefenen met muziek en zang, wat bij het evangelisatiewerk een belangrijke rol kan gaan spelen. Neem daarom je instrument mee, met de bede: ‘Laat mij zijn een instrument, Heer’, in Uw hand.’

Verder is vorming van de groep en in de groep, in eenheid en liefde, van groot belang. Vriendschapsevangelisatie moeten we ook onder elkaar beoefenen.

We worden geestelijk gevormd vanuit de bijbelse principes van discipelschap. Een discipel behoort een blijvende volgeling en leerling van Jezus Christus te zijn. We kunnen slechts leven door Hem en vrucht dragen uit Hem. Hij is de Levensbron waardoor we een bron van levend water kunnen zijn voor anderen. Evangeliseren is ‘doorgeven waar we zelf van leven’.

We willen in Jezus te geloven zoals de Schrift zegt. Stromen van levend water zullen dan uit ons vloeien (Joh.7:38). Dan worden we vanzelf een overvloeiende bron. De training is erop gericht om Jezus als discipel te volgen, en om Zijn heerlijk Evangelie door te geven.

Waarom een evangelisatieteam?

Discipelen worden gevormd en getraind in een groep. Jezus en Zijn discipelen zijn voor ons hierin het voorbeeld. Een discipel is een volgeling en leerling van Jezus. In de zendingsopdracht en het evangelisatiewerk gaat het over de verkondiging van het Evangelie en het maken en vormen van discipelen. Jezus heeft Zijn volgelingen de bevolen om heen te gaan en al de volken te onderwijzen. Dit is een opdracht voor al Zijn volgelingen tot aan het einde van de wereld. De leden van een goed evangelisatieteam zijn als kleine stroompjes die samenkomen in een gemeenschappelijke bron. Samen moeten we een krachtige, overvloeiende bron worden. Door een goede toevoer van levend water, dat wordt voortgestuwd vanuit de Levensbron, kan er een krachtige bron ontstaan.

In de Wijnstok Jezus Christus worden de vruchtdragende ranken gereinigd, opdat zij meer vrucht zullen dragen (Joh.15:2). In een evangelisatieteam van gelovigen behoren vruchtdragende ranken te zijn. Samen behoren we dan tot eer van de Vader veel vrucht dragen, en discipelen van Jezus te zijn (Joh.15:8). Deze vrucht moet worden opgemerkt door de mensen om ons heen. Het moet aantrekkelijke vrucht zijn, waardoor ze zullen worden verzadigd. Ze moeten gaan beseffen dat we iets goeds hebben te bieden, iets wat ze nodig hebben.

Kennismakingsronde

Aan het begin van het trainingsprogramma is het goed om een kennismakingsronde te houden met de aanwezigen. Binnen de groep moet er een vertrouwelijke band ontstaan in de eenheid die wordt ervaren door het geloof in Jezus Christus. De trainingen kunnen versterkend en bemoedigend zijn. Als we biddend samen zijn in de Naam van Jezus, is Hij in het midden. Hij komt tot ons door het Woord en de Heilige Geest. Verwacht veel van de Heiland, Die ons veel heeft te bieden! 

 

Inleidende trainingsmodule

De Levensbron

Lezen: Ps.36:8-10:

‘Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Bij God is de bron van het leven (Ps.36:10). Als we de toevlucht tot hem hebben genomen, worden we verzadigd vanuit Zijn overvloed. We mogen dan drinken uit Zijn beek (Ps.36:8-9). Andere mensen moeten zien dat wij worden verzadigd uit Zijn volheid. Laat de goedheid van God maar zien! Geef door wat je van Hem hebt ontvangen.

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘ wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Leven uit de Levensbron

Zoeken wij bovenal de eer van God? Zijn we een echte volgeling en leerling van Jezus? Blijf op Jezus zien, en leef uit Zijn volheid! Hier moet de training voor discipelschap en evangelisatie op gericht zijn. Evangeliseren is ‘doorgeven wat wij van Hem hebben ontvangen’. Om dit te kunnen doen moeten wij op de Levensbron zijn aangesloten, en zorg dragen voor een goede doorstroming in onze bron. Evangeliseren is: het overvloeien van onze geestelijke bron.

De trainingen zijn erop gericht

om een overvloeiende bron te worden

In 1 Kor.15:8 en 57 worden we aangespoord en bemoedigd: ‘Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’

Inleidende vragen

1. Wat heeft de Levensbron ons te bieden?

2. Waarom heeft evangelisatie alles te maken met de Levensbron?

3. Hoe kunnen we overvloedig zijn in het werk van de Heere?

Persoonlijke korte getuigenissen

4.  Wil je iets delen met ons van het levende water uit de Levensbron?    

5.  Hoe kwam Evangelie van Jezus tot je? Wat zie je in Hem? 

 6. Geef na het korte getuigenis een lied op uit de gele bundel.

 Vragen voor het evangelisatieteam

7. Wat moet een evangelisatieteam uitstralen?

8. Waarom zijn liefde en eenheid zo belangrijk?

9. Hoe kunnen de teamleden samen een krachtig bron worden?

 

Samen vrucht dragen in de Wijnstok

Onderlinge bijbelstudie in groepjes

Lezen Joh.15:1-17

Door Jezus Christus is de liefde en genade van God tot ons gekomen en in ons gevloeid.  Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken, die de levenssappen van Hem ontvangen (Joh.15). Hij is dus ook de Levensbron. Uit Zijn volheid ontvangen wij genade op genade (Joh.1:16).

Wij moeten in Hem blijven om zichtbare vrucht te kunnen dragen, want zonder Hem kunnen wij niets doen (Joh.15:4-5). Zijn woorden moeten in ons blijven om te kunnen ontvangen wat wij van Hem verlangen (Joh.15:7). Dit komt verderop aan de orde bij het onderdeel over de Wijnstok en de ranken. In Joh.15:8 leert Jezus ons: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’

10. Waarin komt de Levensbron overeen met de Wijnstok?

11. Hoe kunnen wij in Jezus geloven en vrucht dragen?

12. Wat spreekt je aan in Joh.15:1-17? Waarom?

13. Wat vind je mooi en bemoedigend in dit gedeelte?

      Bemoedig elkaar hierin.

14. Wat vind je moeilijk? Welke vragen heb je erbij? Help elkaar hierbij.

15. Welke belemmeringen ervaar je in het blijven in Jezus?

16. Noem belangrijke voorwaarden om vrucht te kunnen dragen?

17. Wat vind je moeilijk bij het getuigen in woord en daad?

      Praat er samen over, en deel bemoedigende ervaringen.

18. Welke vruchten zijn aantrekkelijk voor de mensen om ons heen?

19. Hoe kunnen we inspelen op de behoeften van ongelovigen. 

20. Ga samen met elkaar en voor elkaar in gebed.

Spreek af hoe je dit in een kring wilt doen. Zorg dat er stille momenten zijn. Stil voor jezelf bidden mag ook, maar probeer vrijmoedigheid te krijgen. Het is goed, en het kan bevrijdend zijn, als je Jezus hardop zult belijden voor de mensen.

Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke nazorg (in de loop of op het einde van de avond.) Geef dit maar aan!