Geestelijk herstel – Les 9. De goede Herder en de schapen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Zie op de goede Herder!

Jezus is de goede Herder Die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’ (Joh.10:27).

Lees Johannes 10:1-18, 27-30

Jezus is de goede Herder. Hij heeft Zichzelf als het Lam van God heeft opgeofferd om voor de gelovigen de goede Herder te kunnen zijn. Zie dan toch gelovig op Jezus! Hij zegt in Joh.10:11 over Zichzelf: ‘Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ In vers 15 geeft Hij aan: ‘En Ik geef Mijn leven voor de schapen.’ Vanuit de grondtekst staat er dat Hij Zijn leven aflegt en inzet voor de schapen.

De goede Herder accepteert een afgewezen schaap , die Hem nodig heeft...

De goede Herder accepteert een afgewezen schaap , die Hem nodig heeft…

 Je kunt bij dit artikel aanklikken op verschillende PowerPoints. Hierin zie je dat mensen goed met schapen zijn te vergelijken. We kunnen er op geestelijk gebied veel van leren. In Ezechiël 34:31 lezen we het Woord van God : ‘En u, Mijn schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben God, spreekt de Heere HEERE.’ Het gaat in Ezech. 34 over de Israëlieten die onrecht en gebrek lijden door kwade misleiders van het volk. Lees dit hoofdstuk maar eens voor jezelf! Je zult het herkennen als je onrecht en afwijzing kent in je persoonlijk leven. Dan heb je geestelijk herstel nodig bij de goede Herder. We hebben Jezus nodig!

Hieronder vind je de eerste twee PowerPoints, die gaan over schapen, die de goede Herder nodig hebben. Je kunt hier aanklikken op de eerste (met het pijltje ’terug’ – linksboven – kom je dan weer terug op dit artikel): 

De goede Herder en de schapen. Wie ben jij als schaap? Deel 1 

Hier kun je aanklikken op de tweede PowerPoint:

De goede Herder en de schapen Heb jij Hem nodig als schaap? Deel 2

We lezen de volgende bemoedigende woorden van troost van God in Ezech. 34:15-16: ‘Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken…’

Het verloren en gevonden schaap

In Lukas 15:4-7 gaat het over het verloren schaap. Hierin vertelt Jezus ons dat Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Door Jezus komt God ook nu nog tot ons in het reddend Evangelie. Weet je jezelf al aangesproken? Je kunt het ook zien in de volgende PowerPoint:

 De goede Herder en het afgedwaalde en verloren schaap. Deel 3

Verderop in dit artikel kun je het lied van Marcel en Lydia Zimmer ‘De Heer is mijn Herder’ beluisteren. De tekst hiervan vind je al in de PowerPoint hierboven. (Een deel van de PowerPoint wordt verderop daarbij ook herhaald.)

Jezus is de goede Herder

Wil je worden bevrijd van je zonden, je innerlijke pijn en al je zorgen? Jezus heeft het voor zondaren weggedragen en het is met Hem aan het kruis genageld. Bij onze Heiland is er vergeving en genezing.

Jezus nodig ons in Mattheüs 11:28:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,

en Ik zal u rust geven.’

Sta op... en kom tot de Herder, Die je innerlijk kan helen.

Sta op… en kom tot de Herder, Die je innerlijk kan helen.

 De goede Herder accepteert vermoeide schapen

 Beluister eerst maar eens in het lied van Sela

hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn

YouTube-video Mijn Herder | Sela

Weggejaagde en verstrooide schapen hebben behoefte aan een herder die ze opzoekt. Daartoe is Jezus ook op aarde gekomen. In Matth. 9:35-36 lezen we over onze  Herder en Heiland: ‘En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ 

Ben je als een schaap zonder herder?

Ben je als een schaap zonder herder?

Hierbij wordt de sterkste uitdrukking voor medelijden in het Grieks gebruikt. Volgens de Studiebijbel wordt (in de Bijbel) ‘gezegd dat Jezus Zich ontfermde over pijn en ziekte, over lijdende en bezeten mensen, over treurende en hongerende en over eenzame en verdwaalde mensen’.

Vanuit het Grieks lezen we in Mattheüs 9:36 dat deze mensen als schapen zonder herder waren, die waren afgemat (en afgetobd) en neergeworpen. Afgemat betekent vanuit het Griekse grondwoord: zonder kracht, zwak, vermoeid zijn. Voor afgetobd wordt gebruikt ‘eskulmenoi’ (voortgejaagd) wat ook weer betekent ‘gevild zijn, gewond zijn, geplunderd zijn en vermoeid zijn’. Voor neergeworpen mag je onder meer vertalen ‘aan de kant geworpen’.

Als we geestelijk als vermoeide en belaste schapen zijn, kunnen we terecht bij de goede Herder.

Als we geestelijk als vermoeide en belaste schapen zijn, kunnen we terecht bij de goede Herder.

In deze tekst gaat het erover dat de scharen zo vermoeid en belast waren vanwege de zware lasten, die door hun religieuze leiders op hen waren gelegd.

Jezus nodigt ons in Mattheüs 11:28:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,

en Ik zal u rust geven.’

 

Gevoelens van afwijzing

Werken van de bekende bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) zijn in meer dan 100 talen uitgegeven. In het boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ streeft hij naar genezing voor de wonden van verwerping en schaamte.  In dit artikel geef ik een aanbeveling voor de twee volgende belangrijke boeken van hem:

Ik denk dat ‘acceptatie’ de eerste geestelijke levensbehoefte van de mens is. Het afgewezen en niet geaccepteerd te zijn is vooral voor een jongere een diepingrijpende uiterst negatieve ervaring. Derek Prince heeft in zijn pastorale praktijk gemerkt dat verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing.

Door afwijzing ontstaan

persoonlijke problemen en verslavingen 

Afwijzing opent gevaarlijke deuren

Volgens Derek Prince opent afwijzing de deur voor verschillende andere negatieve, verwoestende krachten, om iemands leven binnen te komen.

Wie wil er nog naar mij omzien?

Wie wil er naar mij omzien?

Als we ons gekwetst voelen, kunnen we neerliggen in zelfbeklag. De depressieve gedachten drukken onder terneer. Als we de problemen in ons leven niet meer aankunnen, is het mogelijk dat we ze gaan koesteren. We willen aan de anderen laten zien: ‘Ik heb een probleem’. Derek verklaart:

‘Afwijzing kan een verborgen, innerlijke houding zijn,

die we met ons meedragen.’

We kunnen daarmee deuren openen voor geesten van angst, jaloezie en haat. Als je in de steek bent gelaten, kun je worden gekweld door gevoelens van geleden onrecht, verraad en schaamte. Je kunt dan bang zijn om andere mensen te ontmoeten, of om hen recht in de ogen te kijken.

Derek Prince schrijft:

‘God biedt ons volledige acceptatie aan, maar het ons realiseren van Zijn liefde wordt vaak geblokkeerd door de verstrekkende gevolgen van afwijzing, beschaamd vertrouwen en verlegenheid.’

Geestelijke vorming vanaf de kinderjaren

Het historisch record in ons denken bestaat voor het grootste deel uit positieve of negatieve gevoelens. Dit innerlijk bestand wordt opgebouwd vanaf de vroegste kinderjaren.

Onze vroege ervaringen

hebben meestal veel impact op de rest van ons leven

Als we al jong zijn geconfronteerd met afwijzing, angst en boosheid, zal dit veel invloed blijven uitoefenen op ons verdere denken, voelen en willen. Dit zal blijven doorwerken in onze reacties, handelingen en beslissingen. 

Acceptatie door de goede Herder

Derek Prince schrijft in zijn boekje bij Mattheüs 9:36 over de vermoeide en afgematte schapen en hun afwijzing: ‘Dat is nou precies, hoe jij je misschien op dit moment voelt: vermoeid, gekwetst, gefrustreerd, terneergeslagen, angstig, bezorgd of opgebrand.’

Ben ik nog wel in beeld?

Ben ik nog wel in beeld?

Kijk eens omhoog naar de Herder, Die naar je omziet. Als je naar Hem opziet en Zijn hulp verlangt, ben je bij Hem in beeld. Derek Prince geeft aan: ‘Jezus ziet jou, precies zoals Hij de scharen zag. En Zijn hart gaat naar je uit. Hij is bewogen met je en Hij verlangt ernaar je te genezen, daar waar je de diepste pijn hebt.’

Ik zie je wel. Je bent welkom bij de goede Herder!

Ik zie je wel. Je bent welkom bij de goede Herder!

Wat een geweldige bemoediging! Zie naar de uitgestrekte handen van de Heiland. Je mag een blik slaan in het liefdevolle, herderlijke hart van Jezus Christus, Die is gekomen om de hele zondige en zieke mens te bevrijden, te herstellen en te genezen.

Ik las dat een derde van de tekst van het evangelie van Markus over genezingen en bevrijdingen van boze geesten gaat. Als dit zo is, waarom wordt dit in veel gemeenten nog zo weinig benadrukt? Jezus moet ook als Genezer en Bevrijder worden verkondigd! Als we Hem zo ook mogen herkennen en aanvaarden, zal er meer verwondering en aanbidding komen.

Jezus is ook gekomen om ‘te bevrijden, te helen en gelukkig te maken’ die op psychisch en geestelijk gebied ongelukkig zijn (zie Luk.4:18-21). 

Bidden om kracht en moed

Het volgende lied kan je aanmoedigen om het over te geven in de liefdevolle armen van de hemelse Vader. Hij geeft de troost, kracht en moed die we nodig hebben in donkere tijden van verdriet en eenzaamheid. Hieronder volgt de tekst en de link naar YouTube:

Geef mij kracht en geef mij moed

(Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer)

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

Neem mij in Uw vaderarmen…. (2x)

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

De bewogen goede Herder

accepteert behoeftige gelovigen

Jezus is de liefdevolle en bewogen goede Herder, Die deze schapen om Zich heen verzamelt en de behoeftige gelovigen volledig accepteert!

Ik denk dat in de genoemde tekst ook afgewezen personen worden getekend. Als je jezelf afgewezen voelt, weet je van innerlijke vermoeidheid. Je voelt je dan ook als opgejaagd wild, dat uit de buurt moet blijven, weggejaagd en beschadigd wordt. Ze hebben je ook ‘geplunderd’ van je waardigheid, van een positief zelfbeeld, van gevoelens van ‘erbij te mogen horen’, aanvaarding en ‘geaccepteerd te zijn’. Je voelt je dan niet geliefd, maar aan de kant geworpen als onbruikbaar vuil.

Als je bent weggedreven of weggevlucht, word je opgezocht. Kom er maar weer bij...

Als je bent weggedreven of weggevlucht, word je opgezocht. Kom er maar weer bij…

Verloren schapen worden gered

God zoekt naar verloren en verdwaalde mensen. Zijn reddende liefde wordt ons duidelijk voorgesteld in de gelijkenis van het verloren schaap. We zien Jezus hierin als de goede Herder (zie Joh.10). Hij zoekt mensen op in hun ellendige toestand.

Ik heb eens gelezen van een zeker vorst, koning Antigonius, dat hij met zijn eigen handen een schaap uit een vuile sloot trok, waardoor zijn onderdanen hem buitengewoon prezen en liefhadden.  Zo behoren we Koning Jezus wel bijzonder te prijzen en lief te hebben, omdat Hij zelfs Zijn eigen leven heeft opgeofferd om zondaren te redden.

Je moet je eens voorstellen, dat een koning uit vroeger tijden in een prachtige wapenrusting voor z’n leger uittrekt. Hij ziet er geweldig uit… Hij is zelfs met goud en fluweel uitgedost. Ook zijn paard is prachtig versierd. Officieren en soldaten rijden trots en fier naast en achter hem. Ze voelen zich vereerd om in de buurt van zo’n machtig heerser te rijden.

Ineens kijkt de vorst opzij. Daar in een vuile moddersloot worstelt een schaap voor haar leven. Haar wollen vacht wordt steeds zwaarder door het vuile modderwater dat erdoor wordt opgezogen. De koning laat de legerafdeling stilhouden. Hij kijkt naar het schaap. De officieren kijken elkaar aan. Ook onder de soldaten is er geen beweging te constateren. Dan stijgt de koning zelf van z’n paard af en gaat naar de sloot. Zonder aarzelen stapt hij in z’n prachtige kleding in het modderwater. De onderdanen zijn verrast en durven van schaamte niets te zeggen.

Gauw snellen officieren toe om hulp te bieden… Maar de koning heeft het vieze schaap al in z’n armen genomen en draagt het krachtig naar de kant. Hij zit helemaal onder de vieze, stinkende modder… maar het schaap is gered!

Koning Jezus is in onze ellende, zonde en verdorvenheid afgedaald, om zondaren daaruit te verlossen. Hij kwam uit de hemelse heerlijkheid – Hij was zeer hoog verheven. Hij is Gods Zoon. Maar Hij heeft Zichzelf uit liefde voor ons Zijn leven willen opofferen.

Zie dan de peilloze liefde van de Heere Jezus tot verloren schapen, zoals mensen van nature zijn! Hij zoekt nog steeds naar deze schapen, om ze te redden van het verderf. Hij geeft ons te kennen in Joh.10:16:  ‘Ik heb nog andere schapen, die  niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

SCHUWE SCHAPEN OP EEN EILAND

Ik ben wel eens op een eiland in Schotland geweest. Je hebt daar nog heel wat kleine eilandjes. Deze rotsige eilandjes steken vaak hoog boven het water uit. Op zo’n eilandje kun je dan een grasvlakte tegenkomen, waarop schapen los rondlopen. Ik vond het eigenlijk wel een beetje eng voor die beesten. Als ze te dicht aan de rand zouden komen, dan was het gevaar aanwezig dat ze zo van de steilte in de zee zouden kunnen vallen. Toch geloof ik niet dat dit veel is voorgekomen.

schapen-op-eiland-en-rotsen

 Stel je eens voor dat een aantal schapen geruime tijd op zo’n eiland heeft gegraasd. Het gras is zo goed als afgegraasd. De arme dieren lijden al een aantal dagen gebrek. De eigenaar is ervan op de hoogte en besluit ze naar een ander door hem gehuurd eiland te vervoeren, want daarop is nog genoeg gras aanwezig om af te grazen.

Hij komt naar het eiland met een paar helpers en met een boot om de beesten in mee te nemen. Nu wordt het best wel moeilijk, want de dieren zijn erg schuw, omdat ze al zolang alleen op het eiland zijn geweest. Iedere keer rennen ze weg voor de vangers en de honden, die ze de goede kant willen opdrijven. Dat is gevaarlijk, want ze kunnen ook van het eiland in de zee storten.

Schuwe schapen laten zich niet gemakkelijk vangen.

Schuwe schapen laten zich niet gemakkelijk vangen.

Er moet zelfs geweld worden gebruikt om ze één voor één in de boot te krijgen. Sommige schuwe, tegenstribbelende schapen raken zelfs gewond bij de “reddingspoging”. Uiteindelijk worden ze allen gevangen, vervoerd en uitgezet op een ander eiland. De schapen mogen daarna volop genieten van het malse, verse gras, wat er overvloedig op is te vinden.

Als ze zouden kunnen nadenken, dan zouden de gewonde schapen er nu wel spijt van hebben dat ze zo dom zijn geweest om niet vrijwillig in de boot te gaan. Door hun hardnekkige tegenstand en tegenstribbelen zijn ze gewond geraakt – dit was niet nodig geweest!

Blijf niet op de vlucht. De kust is veilig. Laat je vangen voor herstel.

Blijf niet op de vlucht. De kust is veilig. Laat je vangen voor herstel.

Zo moet je ook Gods reddende liefde niet proberen te ontvluchten – dit is zeer nadelig voor jezelf. Je hoeft niet zo “schuw” voor de Heere te zijn als Hij in Zijn Evangelie reddend tot je komt. Hij wil je leiden naar een beter leven, een leven in Zijn beschermende en verzorgende nabijheid.

Je moet dit gaan inzien. Als je een verkeerd Godsbeeld hebt, zul je geen intense verlangens naar Gods gemeenschap hebben. Zie Hem dan maar in Christus tot je komen als de goede Herder.

Hieronder volgt een PowerPoint  naar aanleiding van het verhaal over de schuwe schapen op een eiland. Je kunt erop aanklikken:

Schuwe schapen en de zoekende Herder

Nogmaals: we lezen in Ezechiël 34:15-16 van God, Die als de goede Herder over deze schapen uitspreekt: ‘Ik zal zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken.’  

Weet je dat God juist opzoekt

dat weggedreven en verloren is?

Herstel voor dwalende schapen

Als we geloven, kan er ook van ons worden gezegd: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’ (Jes. 53:6).

We lezen in Jes.53:4a over Hem: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’ In vers 5 wordt het dwalende schapen verzekerd: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

In mijn Engelse Bijbel lees ik: ‘And by His stripes we are healed.’ Voor ‘healing’ moet je dus bij Jezus zijn. Dit gaat dus ook over onze innerlijke pijnen. In de veilige armen en helende handen van de goede Herder ontvangen gewonde schapen genezing.

In de helende handen van de goede Herder

 ontvangen gewonde en gekwetste schapen

 genezing en herstel

De Heilige Geest is er voor de gelovigen, als de Trooster en de Helper. Hij neemt het uit Jezus en verkondigt het ons. Hij wijst ons steeds weer op de goede Herder.

Breng een vastgelopen of verdwaald schaap maar op de goede weg.

Breng een vastgelopen of verdwaald schaap maar op de goede weg.

Jezus is  de goede weg.

Thomas wist de weg niet, maar Jezus zei tegen hem (in Joh. 14:6): ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Zijn liefde zocht mij en Zijn bloed dat kocht mij

Denk eens na over het volgende lied van Johannes de Heer:

Zijn liefde zocht mij teder, Hij riep mij dag en nacht.

Hij vond en trok mij weder, uit duivels zondemacht.

Hij legde m’op Zijn schouders neer

en bracht mij tot de kudde weer.

 

Hij reinigde mijn wonden, Hij stilde al mijn pijn,

zodat nu al mijn zonden, door Hem gewassen zijn.

‘k Heb vrede en blijdschap in mijn hart,

want Jezus droeg voor mij de smart.

 

Om voor mijn schuld te boeten,

verdroeg Hij smaad en hoon.

Verwond aan hand en voeten,

op ‘t hoofd een doornenkroon.

En Hij die mij het leven gaf,

droeg ook voor mij der zonden straf.

Refrein:

Ja, Zijn liefde zocht mij en Zijn bloed dat kocht mij,

door genade ben ‘k een kind van God.

Door genade ben ‘k een kind van God.

 

Je bent veilig bij de goede Herder

Jezus is door Zijn Evangelie op zoek naar verloren en dwalende schapen. Hij verklaart ons in Joh.10:16: ‘Ik heb nog schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.’

      

Hij nodigt ook jouw en wijst je de weg, als hij zegt: ‘Ik ben de Deur voor de schapen.’ Wil je niet tot Hem komen, om achter Hem te kunnen schuilen? Wat is er achter deze Deur voor jou te vinden en te ervaren?

Bij de veilige schaapskooi horen de weidevelden waar de goede Herder wakend en beschermend aanwezig is. Daar worden ze door Hem gevoed. Je leest dat in Ps.23. Je kunt dan vertrouwend zingen: ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam’ (Ps.23:1-3).

Als je bij de goede Herder hoort, dat mag je ‘leven in vrijheid’. Hij beschermt je dan in je kwetsbaarheid. Je voelt je dan veilig en geaccepteerd door de Herder en in Zijn kudde. Jezus zegt van deze veilige vrijheid in Hem en bij Hem: ‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden’ (Joh.10:9). 

Heb je al een overvloedige weide gevonden bij de schaapskooi van de goede Herder?

Heb je al een overvloedige weide gevonden bij de schaapskooi van de goede Herder?

Ongehoorzame schapen en afdwalende schapen

Misschien ben je wel een ongehoorzaam en afdwalend schaap. God wil vrijwillige schapen in Zijn kudde hebben, gelovigen die Hem van harte liefhebben en volgen.

In Israël is het gebruikelijk dat de schapen achter de herder aanlopen, dat ze hem ook letterlijk volgen. We lezen van een goede herder in Joh.10:4: “En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit; en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.” Als het goed is zouden de schapen zo’n herder gewoon moeten volgen, zodat hij niet eens achterom zou behoeven te kijken. Een goede herder kent echter zijn schapen en hij weet daarom ook dat er zwakke, zieke, vermoeide, ongehoorzame en dwaalzieke schapen in z’n kudde zijn, die hij in de gaten zal moeten blijven houden.

Een schaap met een gebroken poot 

Er is een verhaal bekend van een schaap met een gebroken poot. Ik zal het maar in mijn eigen woorden vertellen. Op een gegeven moment komt er iemand naar een kudde schapen kijken. Hij maakt een praatje met de herder. Ze lopen al pratend samen een eindje door de kudde.

Het valt de bezoeker echter op dat er steeds een jong schaap achter de herder aanloopt. Eén van de pootjes zit in het verband. Het dier loopt daarom wat moeizaam. De bezoeker vraagt aan de herder: “Hé, wat is er met dat schaap gebeurd? Wat is er met dat pootje aan de hand?”

“O, je bedoelt m’n volgzame lieveling,” reageert de herder, “dat pootje heb ik maar gebroken.” De bezoeker valt daarop verontwaardigd tegen hem uit: “

Wat! maar dat is toch ongepast en wreed… Je breekt toch niet zomaar een poot van zo’n lief schaapje!”

“Nee hoor,” antwoordt de herder rustig, “dit schaapje was zó afdwalend en ongehoorzaam, dat er niets anders meer hielp om haar in het gareel bij de kudde te laten lopen, want ze liep toch steeds weer weg. Het deed me wel zeer om het te doen, maar het was een goede maatregel… Ik heb het pootje daarna goed verbonden en haar verder liefdevol verzorgd en begeleid – en je ziet het resultaat: ze is nu niet meer afdwalend en ongehoorzaam, maar ze blijft zelfs steeds dicht bij me lopen.”

Misschien zijn er voor jou ook wel pijnlijke middelen nodig om op de weg van gehoorzaamheid te komen.

De HEER is mijn herder 

Wat Jezus als goede herder voor ons betekent en kan doen, komt naar voren in het mooie lied van Marcel & Lydia Zimmer (in het terugkerende refrein en de coupletten):

Refrein:
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder 

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij

Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 

Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Via de volgende link kun je het lied beluisteren:

De zoekende Herder 

De Heere Jezus zegt van Zichzelf in Luk.19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren is.”

Het afgedwaalde schaap was de kudde en de herder ontvlucht. Ze was haar eigen weg gegaan. Ze wilde liever haar eigen voedsel zoeken en niet meer met de herder meegaan, om het door hem uitgezochte voedsel te gebruiken. Ze heeft de herder niet gehoorzaam willen volgen. Op den duur is ze zo ver afgedwaald dat ze de kudde niet meer zelfstandig kon bereiken.

Ben je een afgedwaald schaap?

Ben je een afgedwaald schaap?

Zo kan het met jou ook zijn. Diep in je hart besef je wel dat je God nodig hebt, maar je weet niet hoe je nog bij Hem kunt komen. Misschien leeft het wel bij je, wat we lezen in Psalm 119:176: ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.’ 

Het is niet zo moeilijk om af te dwalen,

maar het kan onmogelijk lijken om nog terug te kunnen keren.

Misschien lag het verloren schaap gewond in een kuil. Ze kon er dan zelf niet meer uitkomen. Andere hulp dan van de zoekende herder was er niet te verwachten. En deze herder was naar z’n verloren schaap op zoek…

Wat zal er door het schaap zijn heengegaan toen ze de roepende stem van haar eigenaar heeft gehoord? Ze zal haar kop wel hebben opgericht, terwijl haar vragende geblaat de herder als muziek in de oren moet hebben geklonken. Zo moeten wij de roepstem van de zoekende goede Herder ook beantwoorden met ons roepen, bidden en smeken om Zijn redding. En zo gaat het toch ook als we Gods roepstem in het Evangelie herkennen en begrijpen!

Als het schaap nu eens diep verscholen was in moeilijk doordringbaar struikgewas en ze had zich stil gehouden toen ze de roepstem van de herder hoorde? Had deze herder haar dan wel ooit gevonden? Ze zou het hem dan wel erg moeilijk hebben gemaakt. Wees niet onverstandig, maar beantwoord de uitnodigingen vanuit het Evangelie direct met je gebeden om redding! Neem de toevlucht in het gebed tot de goede Herder.

Ben je een verloren of gevonden schaap?

Bij het lied van Marcel en Lydia past de volgende PowerPoint (boven de opdrachten) over de goede Herder het verloren en gevonden schaap. Je kunt ‘het zwarte schaap’ van de familie zijn, of het zwarte lammetje (in je jonge jaren).

Ben je echt het zwarte schaap, of zit het alleen maar in je hoofd?

Ben je echt het zwarte schaap, of zit het alleen maar in je hoofd?

Je hebt dan het gevoel dat je er niet bij hoort. Je wordt emotioneel afgewezen en verstoten. Je telt eigenlijk niet mee. Als een weggedreven schaapje schuifel je dan weg uit de kudde. Hier en daar krijg je nog een duw of een stoot. Je voelt je steeds meer uitgestoten uit het gezin, uit de klas of de kerk. Je past niet meer in het paadje dat ze lopen.

Jezus heeft laten zien

dat Hij de goede Herder voor Zijn schapen is.

In de volgende PowerPoint kun je zien hoe het zwarte schaapje wordt opgezocht, en rust en herstel vindt bij een goede herder. Een prachtige illustratie van het werk van Jezus, Die als de goede Herder voor Zijn volgelingen zal zorgen. Hij leidt, heelt en beschermt hen.

Hieronder kun je op de PowerPoint (die ook bij het lied van Marcel en Lydia Zimmer past) aanklikken. Deze hoort ook bij opdracht 3:

De goede Herder

Opdrachten over de goede Herder en Zijn schapen

Lees voor de volgende opdrachten eerst Johannes 10:1-18, 27-30

en Psalm 23

1. Welke teksten hieruit spreken je bijzonder aan? Waarom? 

2.   Herken je iets bij jezelf in het lied van Marcel en Lydia Zimmer en de PowerPoint over de goede Herder?  Hoe dan wel?

3. Wat spreekt je persoonlijk het meeste aan bij de goede Herder in Johannes 10?

    (Nummer het in volgorde van belangrijkheid.)

    A. Dat Hij de Deur voor de schapen is (vers 9),

        waardoor en behoud en bescherming is.

    B. Dat je door Hem kunt ingaan en uitgaan (vers 9),

        waardoor je goed wordt verzorgd en gevoed en je jezelf vrij voelt.

    C. Dat Hij Zijn leven geeft voor de schapen (vers 11).

    D. Dat Hij je persoonlijk kent en er een goede relatie met hem is (vers 14).

    E. Dat Hij nog meer schapen zal toebrengen

        en je mag behoren tot één kudde en één Herder.

    F. Dat je Zijn stem mag (her)kennen en Hem gehoorzaam wilt volgen (vers 27).

    G. Dat Hij je het eeuwige leven geeft en je altijd zal beschermen (ver 28).

    H. Dat Hij de macht heeft, samen met Zijn Vader,

        zodat niemand je uit de hand van God zal kunnen rukken (ver 28-29).

4. Welke drie mooie zaken van de goede Herder heb je bovenaan geplaatst?

    Wat zegt dit over jouw persoonlijke geestelijke behoeften?

5. Hoe komt het dat je de goede Herder hierin het meest nodig hebt?

6. Heeft dit te maken met je zelfbeeld of met ervaringen uit het verleden?

7. In welke mate spelen deze zaken (nog) een rol in je leven?

8. Hoe zie jij jezelf?

      Wat geldt voor jouw persoonlijk het meest?

      Zet in 26 typeringen voor jezelf op de goede volgorde.

      Je krijgt dan wat het meest voor jou geldt bovenaan.

      (Je kunt het gemakkelijk aangeven door bijvoorbeeld

      1P, 2R, 3W, 4X, enz. op een rij onder elkaar te zetten.)

      De tien bovenste en de tien onderste (die niet voor jou gelden)

      zeggen iets over je geestelijk leven en over hoe je jezelf ziet.

      A. Als een verloren schaap.

      B. Als een afgedwaald schaap.

      C. Als een dwaalziek schaap.

      D. Als een zwak schaap.

      E. Als een beschadigd en verwond schaap.

      F. Als een verdrietig schaap

      G. Als een zielig schaap.

      H. Als een veracht schaap.

      I.  Als een schuw schaap.

      J. Als een verlegen schaap.

      K. Als een onkundig schaap.

      L. Als een eigenwijs en dwars schaap.

      M. Als een koppig en hardnekkig schaap.

      N. Als een zondig schaap.

      O. Als een vernederd schaap.

      P. Als een behoeftig schaap.

      Q. Als een afhankelijk schaap.

      R. Als een vertrouwend en gelovig schaap.

      S. Als een toegewijd schaap.

      T. Als een volgzaam en gehoorzaam schaap.

      U. Als een bevrijd en vrij schaap.

      V. Als een geliefd en verliefd schaap.

      W. Als een tevreden schaap.

      X. Als een gelukkig schaap

      Y. Als een zeker beveiligd schaap.

      Z. Als een bewogen en liefdevol schaap.

9. Waarom heb je deze tien typeringen voor jezelf bovenaan gezet?

10. Waarom gelden de laatste tien typeringen niet voor jou?

11. Hoe kun je als ‘onwaardig schaap’ vrij zijn van zelfveroordeling? 

12. Hoe kun je door de Deur binnengaan, behouden worden en weide vinden?

      (zie Joh.10:9).

13. Weet je al wat de goede Herder voor jou betekent? Wil je dat vertellen?

14. Ga nu samen in gebed, om te belijden en te danken.

Het hardop belijden van Jezus

kan bevrijding geven

Na een inleidend gebed over de grootheid, goedheid en barmhartigheid van de goede herder, kan een stil gebed volgen.  Bedenk hierbij (allen) voor jezelf wat je nodig hebt van de goede Herder. Bid en dank daarna, als je vrijmoedigheid hebt, voor jezelf en voor elkaar.

Let erop: hardop bidden is niet verplicht. Laat je hierin leiden door de Heilige Geest. Het biddend hardop belijden van (je geloof in) Jezus kan juist bevrijding geven.

      Jezus leert ons in Matth.10:32:

 ‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen,

      die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,

Die in de hemelen is’ 

 

Afsluiting met het bekende bemoedigende lied van Sela:

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

YouTube-video Ik zal er zijn | Sela

Opwekking 770 met tekst:
YouTube-video Opwekking 770 – Ik Zal Er Zijn – CD38 (live video)