Ben je zoals Petrus geroepen om Jezus te volgen?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wat kunnen we leren van het geloofsleven van Petrus?

Het gaat in deze pastorale Bijbelstudie over Jezus, Petrus en wij.  Hoe kon het ook zo misgaan met zijn geloof? Hij heeft Jezus als de Christus beleden, maar de steenrots Petrus was ook ‘een struikelblok’ voor Jezus, en hij heeft Hem zelfs verloochend.

Simon Petrus is de volgeling 

die Jezus niet meer kon volgen.

Toch heeft God juist Petrus willen gebruiken als de opwekkingprediker en grondlegger van de eerste christengemeente in Jeruzalem. Hij kwam tot berouw, tot inkeer en werd door Jezus gesteld in het ambt van herder en leraar. Vanaf de Pinksterdag sprak hij door de vervulling met de Heilige Geest voor duizenden Joden, die massaal tot bekering kwamen. Waarom wilde God juist de falende discipel en visser Simon Petrus gebruiken om de visser van vele mensen te worden?

Wil je ook een visser van mensen worden?

Eigenlijk is dit de roeping voor een gelovige, die is geroepen om anderen tot Jezus te roepen. Zo deden ook de eerste discipelen na hun roeping, hoewel nog maar als leerling begonnen.

Je ziet dat er al gauw het gevaar van inzinken en verflauwen van het eerste liefdesvuur in het leven van pasbekeerde gelovigen kan binnenkomen. Er kunnen ook andere oorzaken zijn waarom je Jezus niet meer kunt volgen, zoals de bedoeling is. Je kunt te veel je eigen inzichten volgen of je laten leiden door emoties, Je ziet dat in het leven van Petrus. We hebben dan ook steeds weer vernieuwde bekeringen nodig, ook bij innerlijke blokkeringen. We hebben dan geestelijke groei nodig. Petrus roept daar zelf ook toe op in 1 Petr. 3:17, als hij aangeeft: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’

Door de overwinnende liefde van Jezus

word je ook een visser van mensen

Hoe kun je van een falende gelovige een vurige visser van mensen worden? Wat zal de vergevende liefde van Jezus  met je doen? Wat zal de geestelijke vervulling door de Heilige Geest in je uitwerken? Leer dat van Petrus, die Jezus door de genade van God uiteindelijk toch kon volgen in Zijn overwinning!

Simon Petrus stelt voor in Joh. 21:3, na de opstanding van Jezus: ‘Ik ga vissen.’ De discipelen reageerden: ‘Wij gaan met u mee.’ Wil je nu ook mee gaan om te vissen (en dan in de dienst van God)? Vers 3 eindigt met de woorden:

‘En in die nacht vingen zij niets.’

We leren in deze geschiedenis dat er zonder Jezus niets wordt gevangen in Zijn dienst. Als je in de nacht van je leven niets vangt, gooi het dan over een andere boeg: Werp het net van het geloof uit op het woord van Jezus!

De (over)moedige Petrus

Petrus komt menselijk over. Hij reageerde direct en impulsief, vanuit zijn gevoel en liefde tot zijn Meester. Hij was nogal eens ‘haantje de voorste’. Maar toen de haan kraaide, huilde hij bitter (Luk. 22:62). Petrus kwam wel overmoedig over, maar kon ook snel ontmoedigd raken. Jezus leed en streed alleen om ook falende gelovigen te redden. Wat denk je van de opzoekende liefde van Jezus tot Petrus en de andere volgelingen?

Hieronder kun je aanklikken op het opdrachtenblad op een word document over de roeping van Petrus en wij om Jezus te volgen:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel

over de roeping van Petrus en wij om Jezus te volgen

***

Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint over Jezus en Petrus en Zijn vergevende liefde tot de discipel die Hem heeft verloochend. Wat kun je van deze presentatie leren?

Petrus en Jezus:

Geen veroordeling maar vergevende liefde

***

De Joodse Simon

Simon Petrus had zoals de andere discipelen ook te maken met het Joodse religieuze denken (als Simon), waarbij de wet, het je best doen en het denken aan de Messias als een aards Koning, die op de troon van David in Jeruzalem de vijand zal verdrijven. Hij wilde Jezus op de troon hebben en niet aan het kruis.

Jezus gaf hem bij zijn roeping als de naam Petrus: dat betekent ‘rots’. Uit de belijdenis van Petrus, dat Jezus de Christus, de beloofde Messias is, bleek dat Petrus een oprecht kind van God was, en geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Jezus reageert daarop in Matth. 16:17: ‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. Dat gaat dus over de belijdenis van Petrus. (Verderop worden de teksten in het verband genoemd.)

Petrus beleed Jezus als de Messias. In alle evangeliën wordt over deze ‘belijdenis van Petrus’ verteld. Na de hemelvaart van Jezus bleef Petrus een belangrijk figuur. We lezen in de Handelingen hoe juist Petrus op een bijzondere wijze is gebruikt door God in de uitbreiding van Zijn Koninkrijk en in de oogst van Jezus Christus. Paulus noemt Petrus één van de leiders van de kerk in Jeruzalem en de ‘apostel voor de Joden’ (Galaten 2).

Verderop in het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de ervaringen van Petrus als het gaat om ‘schuld, bekering, vergeving en herstel’ in het volgen van Jezus en de dienst in Zijn Koninkrijk.

Toch heeft de naam Simon de mooie, bemoedigende betekenis ‘God verhoort’. Het is opmerkelijk dat Jezus zijn leerling en volgeling Petrus op cruciale momenten, zoals bij zijn roeping en herstel aanspreekt met zijn eigen naam ‘Simon’ (ook toen hij Hem beleed als de Christus).

Jezus en Petrus

Petrus is naast Johannes wel de bekendste leerling van Jezus, die als discipel het vaakst genoemd wordt. Hij leek een vurige volgeling van Jezus, maar verloochende Hem als het erop aankwam. Petrus was inderdaad in de crisis en teleurstelling de volgeling die Jezus niet meer kon volgen.

Hij speelde een grote rol tijdens het leven van Jezus, en vooral ook na zijn dood en opstanding. Hij liet zich zien als een leider in de dienst van God. Zijn brieven spreken boekdelen, zijn wijs, pastoraal  en aanmoedigend. Hij kende vanuit de persoonlijke ervaring ‘schuld, vernedering, vergeving, herstel en verhoging in de dienst van God.

Hoogtepunten en dieptepunten

Petrus was, samen met zijn broer Andreas, één van de eerste leerlingen die door Jezus werd geroepen. Hij was op dat moment aan het vissen, maar liet zijn boot en netten meteen achter en ging achter Jezus aan. We lezen erover in Matth. 4:18-20: ‘En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.’

Petrus liep op het water om bij Jezus te komen

Petrus had ook een vurige liefde en actief geloof in Jezus. Toen Jezus wandelde op de zee, Zich bekendmaakte en de angst van de discipelen wegnam, vroeg Petrus om tot Hem (in Matth. 14:28): ‘Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.’

We lezen verder in vers 29: ‘Jezus zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. In Matth. 14:30-31 gaat het verder: ‘Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom heb u getwijfeld?’

Een mooie belijdenis en het vervolg…

In Matth.16:15 lezen dat Jezus vroeg aan Zijn discipelen: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ We lezen verder in de verzen 16-19: ‘Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.’

De christus is ‘de Gezalfde, de beloofde Messias’. In een vertaling lezen we bij Luk. 9:20: ‘Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias die door God gestuurd is.’

De rots was ook een struikelblok

Toen Jezus Zijn lijden en sterven voor het eerst aankondigde, ging het al mis met Petrus. Hij kon en wilde dat niet inzien en accepteren en probeerde dat met woorden te verhinderen. We lezen een paar verzen verder na zijn mooie belijdenis, in Matth.16: 22-23: ’En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan!  U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’

Daarna volgde er nog een belijdenis van Petrus, toen het geloof van de toehoorder door Jezus werd beproefd en getest. Velen wilden Jezus daarbij niet meer volgen. We lezen verder in  Joh. 6:67-69: ‘Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig  leven. En wij hebben geloofd en erkend  dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

Petrus heeft de heerlijkheid van Jezus mogen zien op de berg der verheerlijking. We lezen erover in Mark. 9:2-4: ‘En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes met Zich mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen; en Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en zij spraken met Jezus.’

Let op de reactie van Petrus in de verzen 5-6: ‘En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten wij drie tenten maken, voor U één en voor Mozes één en voor Elia één. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd.’

In Mark. 9:7-8 wordt ons verder verhaald: ‘En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen.’

In 2 Petr.16-19 zien we hoe het Petrus een krachtige getuige heeft gemaakt in de dienst van God. Hij schrijft ons daar met zekerheid: ‘Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten,  maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan  als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en  de morgenster opgaat in uw hart.’

Hoe kon het na al deze bijzondere ervaringen en openbaringen van Jezus nog zo misgaan met het geloof van Petrus?

Was hij te ondoordacht impulsief en te emotioneel ingesteld? Moest hij worden afgeremd in zijn voorop willen gaan en in zijn ijver voor Jezus? Was het jeugdige vurigheid met te weinig levenservaring en geloofsbeproevingen? We zien het allemaal wel terugkomen in de levens van heel wat gelovigen, die uiteindelijk door de leiding van God veel hebben mogen betekenen in de dienst van Zijn Koninkrijk.

We kunnen van Petrus leren om de valkuilen van het vroege enthousiasme te ontwijken. De jeugdige ijver is wel goed, maar de geestelijke groei is ook nodig om een volwassen gelovige te kunnen zijn in de dienst van God.

Petrus liep niet alleen voorop als het goed ging, hij had ook snel verkeerde gedachten over de weg die Jezus moest gaan om de zonden te kunnen vergeven en verloren mensen te redden. Hij wilde Jezus wel kronen, maar zag niet in dat daartoe eerst het kruis nodig was.

De overgave van onze eigen wil, zin en oude inzichten is meestal heel moeilijk. Kunnen we onszelf op alle fronten wel uitleveren aan God? Ook Petrus moest zijn eigen leven (zijn ‘psuche’ = ziel) verliezen omwille van Jezus. Het is voor een gelovige nodig om door zelfovergave het oude leven te verliezen, om het ware leven in Jezus te vinden. Jezus leert ons dat in Matth. 16:24-25 , direct na zijn bestraffing van Petrus in vers 23. Vanuit het Engels staat er vrij vertaald in vers 25: ‘Wie bezorgd is voor zijn eigen veiligheid is verloren, maar als iemand zichzelf laat verliezen voor de zaak van Jezus, die zal zijn eigen ware zelf vinden.’ Er staat in een Engelse vertaling: ‘Whoever cares for his own safety is lost; but if a man will let himself be lost for My sake, he will find his own true self.’

Kunnen we ‘onze eigen ik’ op het altaar van de geloofsovergave leggen

om daar het leven in Jezus te vinden?

Je ziet dat bij het offer dat Abraham bracht met zijn zoon Izak. Hij vond daar de ram in de struiken op de berg Moria, waar later de offers bij de tempel werden gebracht.

Ook Petrus heeft geleerd om zijn eigen zin, eigen wil, inzichten, belangen en ambities aan God over tegen om het leven in Jezus te vinden.

Petrus kwam wel overmoedig over, maar kon ook snel ontmoedigd raken.

De overmoed van Petrus is gelukkig veranderd in geloofsmoed

We leren Petrus in de Bijbel kennen in zijn sterke en zwakke kanten. We zien hem in zijn schuld, ontreddering en berouw. We zien daar tegenover de opzoekende liefde van Jezus. Daarbij komt de vergeving en het herstel van Petrus in de dienst van God. Dat is bemoedigend voor ons.

Petrus heeft de lessen geleerd

die wij ook kunnen leren in het dienen van God

en het blijven volgen van Jezus 

Lessen van Jezus voor een overmoedige Petrus

We zien in Luk. 22:31-34 dat Petrus door Jezus is gewaarschuwd en dat Hij zijn verloochening heeft voorzegd. We lezen daar: ‘En de Heere zei: Simon, Simon, zie,  de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Hij zei:  Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent.’

Jezus heeft ook de andere discipelen voorbereid, zoals we lezen in Mark. 14:27-28: ‘En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven:  Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.’ Let op de volgende overmoedige woorden van Petrus en de voorzegging van Jezus in Mark. 14:29-31: ‘En Petrus zei tegen Hem: Ook al zullen allen aanstoot aan U nemen, ik echter niet. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u vandaag, in deze nacht, voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog krachtiger: Al moest ik met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook allen.’ Je ziet in vers 31 dat ook de andere discipelen de woorden van Petrus hebben overgenomen.

Jezus leed ook voor hen in de hof

In de geestelijke strijd en het lijden van Jezus in de hof kon ook Petrus de test niet doorstaan, om met zijn Meester te waken. Toen het erop aankwam bleek zijn vlees te zwak en viel ook Petrus in slaap.  De geschiedenis wordt beschreven in Markus 14:32-42. Omdat Markus later met Petrus optrok, kunnen we aannemen dat hij het van Petrus zelf heeft gehoord.

We lezen in deze teksten in Markus 14: 32. ‘En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsémané was, en Hij zei tegen Zijn discipelen: Ga hier zitten totdat Ik gebeden zal hebben. 33. En Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met Zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden;  34. en Hij zei tegen hen:  Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. 35. En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. 36. En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg,  maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. 37. En Hij kwam en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken? 38. Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt;  de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 39. En toen Hij weer weggegaan was, bad Hij en sprak dezelfde woorden. 40. En toen Hij terugkwam, trof Hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden; en zij wisten niet wat zij Hem moesten antwoorden. 41. En Hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; het is genoeg, het uur is gekomen; zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. 42. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.’

Toen het erop aankwam, konden de discipelen niet met Jezus waken en niet voor Hem strijden. Hij heeft het verlossende werk alleen gedaan. Dat is de kern van het Evangelie. Jezus is een volkomen Zaligmaker. Onze werken om te helpen schieten te kort. Hij heeft alles voor ons geleden. We moeten in Hem geloven, Zijn offer aanvaarden, Hem bewonderen, aanbidden en danken voor Zijn onuitsprekelijk grote liefde. Het Evangelie in het kort luidt in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

De discipelen dienden slechts de roeping door Jezus op te volgen, die we lezen in Matth. 4:19: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Zij behoorden ook Zijn belofte te geloven.

pp 15e

Petrus had zijn belijdenis in Matth. 16:16 vast moeten houden, namelijk: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’  Hij had moeten blijven doen was hij God de Vader hoorde zeggen over Jezus op de berg van de verheerlijking, namelijk in Mark. 9:7: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ Dan was het resultaat van zijn pogingen geweest, dat hij nog alleen nog maar op Jezus zou hebben gezien.

Dit is ook de les voor ons

als wij in de dienst van God voorspoedig willen zijn:

Jezus belijden, naar Hem luisteren en Hem volgen

Bij de gevangenneming van Jezus in de hof wilde Petrus zijn Meester nog verdedigen. Maar hij stond daarmee het werk van zijn Heiland in de weg. Jezus zei tegen de soldaten en dienaars dat Hij Jezus de Nazarener was. Zij deinsden toen terug en vielen op de grond. Jezus toonde daarbij Zijn macht. Hij gaf zich echter vrijwillig aan hen over. Hij beschermde ook zijn discipelen, toen hij sprak (in Joh. 18:7): ‘Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.’ Daarmee gaf Hij ook aan dat Hij het verlossend werk alleen zou verrichten.

Toch zien we dat de fanatieke Petrus met zijn zwaard Jezus nog een handje wilde helpen. We lezen in Joh. 18:10: ‘Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus.’ Het scherpe antwoord van Jezus had Petrus toen toch wel moeten treffen, als we lezen in vers 11: ‘Steek uw zwaard in de schede. De  drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?’

De verloochening van Petrus

De ontmoedigde, ontredderde en terneergeslagen Petrus kon alleen nog maar op afstand aanzien wat er met Jezus gebeurde. Helaas nam hij met zijn verloochening ook afstand van zijn leermeester. Gelukkig deed Jezus geen afstand van Zijn ontrouwe discipel. Hij keek Petrus na zijn verloochening aan.

Je leest de geschiedenis in Luk. 22:54-62: ‘En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand. 55. En toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. 56. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij Hem. 57. Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet.’

58. ‘En kort daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. 59. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij Hem, want hij is ook een Galileeër. 60. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan.’ We lezen in Mark. 14:71 dat hij zichzelf zelfs begon te vervloeken en te zweren, met de verloochening: ‘Ik ken deze Mens niet over Wie u spreekt.’

61. ‘En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had:  Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. 62. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.’

 

 In de Bijbel en kerkgeschiedenis zien we meerdere malen hoe vurige en toegewijde gelovigen in zonde vallen of een terugval krijgen. Gelukkig lezen we daarbij ook van hun herstel door de genade van God. We zien het bij David en Petrus. Ze hebben de nodige lessen geleerd, die aan ons zijn overgeleverd. Ernstige zonden, zoals overspel en het verloochenen van Jezus, zijn vergeven na berouw, belijdenis en terugkeer naar God.

pp 23m

Daarna zijn David en Petrus weer gebruikt in de dienst van God. We worden bemoedigd en aangemoedigd in de Psalmen 32 en 51, maar ook in de brieven van Petrus. We kunnen ervan leren hoe belangrijk het is om God nederig en gehoorzaam te dienen en Jezus te volgen in het licht.

***

Jezus en Petrus bij de zee van Tiberias

De geschiedenis van de verschijning van Jezus aan de zeven discipelen en zijn gesprek met Petrus wordt beschreven in Johannes 21. Je ziet het verhaal en tekst op de afbeeldingen die zijn opgenomen in dit artikel. In verzen 2-3 lezen we: ‘Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd,  en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was,  en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 3. Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets.’ 

 Joh. 21:4-6 gaat verder: ‘En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. 5. Jezus dan zei tegen hen: Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. 6. En Hij zei tegen hen:  Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.’

Het is duidelijk dat je zonder Jezus niets vangt in Zijn dienst. Als je in de nacht van je leven niets vangt, gooi het net van het geloof dan eens over een andere boeg. Werp je net van het geloof  uit op het woord van Jezus en op Zijn beloften. Doe wat Hij zegt, dan kom je goed terecht.

In Joh. 21:7 zien we de spontane reactie van Petrus op het wonder: ‘De discipel dan  die Jezus liefhad,  zei tegen Petrus: Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee.’

 

We lezen verder in Joh. 21:8-11: ‘En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. 9. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. 10. Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. 11. Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet.’

Wat een wonder dat Jezus ze uitnodigde tot Zijn maaltijd. Hij liet zien dat Hij zorgt voor de wonderen en de oogst van Zijn volgelingen: ‘de vissers van mensen’.  In Joh. 21:12-14 wordt ons doorgegeven: ‘Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? want zij wisten dat het de Heere was. 13. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. 14. Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.’

 Jezus heeft Zijn discipel Petrus met liefde hersteld

Daarna gaat het over het herstel van Petrus in zijn bediening. Het ‘helende gesprek’ van Jezus met Petrus staat in Joh. 21:15-18, waar we lezen: ‘Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 16. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.

 17. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem:  Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.’

In Joh. 21:18-19 zegt Jezus verder tegen Petrus: ‘Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 19. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!’

Jezus heeft de drievoudige verloochening van Petrus vergeven en herstelde hem met drie vragen en opdrachten. Bij hun eerste ontmoeting keek Jezus Petrus aan en zei: ‘U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Cefas genoemd worden’ (wat vertaald wordt met Petrus). Bij zijn herstel spreekt Jezus hem weer aan met zijn geboortenaam ‘Simon’. Hij wordt weer bepaald bij zijn eerste roeping en ‘eerste liefde’.

Met welke liefde houd je van Jezus?

De eerste twee keer gebruikt Jezus ‘agapais me’ (hebt u lief Mij?). Bij de laatste vraag is het ‘phileis me’ (houd u van Mij?). Agape (charity) is in het NT een gave van God, en is niet gebaseerd op de eigen behoeften. Agape kiest ervoor de ander te beschouwen zoals in 1 Korintiërs 13 gebeurt. Agape is ‘eenrichtingsverkeerliefde’.

De Bijbel zegt dat we elkaar moeten liefhebben met Gods vorm van liefde, die de Agape-liefde is. Dat is de enige soort liefde die niet gebaseerd is op gevoelens.

Het Griekse ‘phileo’ of ‘philia’ betreft vriendschap (friendship). De Bijbel spreekt over ‘philadelphia’ als het gaat over liefde als broeders en zusters onderling. ‘phileo’ is echter tweerichtingsverkeer in de liefde.

Jezus daalt voor Petrus dus de derde maal af naar de lagere vorm van liefde, waarmee Petrus driemaal antwoordde (namelijk met ‘phileo’), met de woorden: ‘U weet dat ik van U houd.’ Jezus roept in Joh. 21:19 Petrus opnieuw op met de woorden: ‘Volg Mij!’

De discipelen dienden slechts de roeping door Jezus op te volgen, die we lezen in Matth. 4:19: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Zij behoorden ook Zijn belofte te geloven. Dit is ook de les voor ons. Volg de roeping van Jezus. Belijd Hem, luister naar Hem, vertrouw Hem. Blijf in Zijn woord en beloften geloven. Ontvang Zijn liefde en leef van Zijn gaven.

Verlang je ook naar meer liefde en leiding van Jezus in je leven?

Blijf dan op Jezus zien, verwacht het van Hem

en volg Hem!

***

De vervulling bij Petrus

In het leven van Petrus zie je duidelijk de verandering door het werk van de Heilige Geest. Hij ontving samen met de andere apostelen de vervulling en kracht van de Heilige Geest. De zwakke Petrus, die zelfs zijn Meester heeft verloochend voor een dienstmeisje, werd door de Heilige Geest de sterke Petrus, die vrijmoedig getuigde van Jezus voor duizenden Joden op de Pinksterdag.

Van angst naar moed, van zwakte naar kracht

Bij Petrus en de andere apostelen zie je dat vanaf de Pinksterdag de vrees, angst en onzekerheid zijn veranderd in moed en vrijmoedigheid. De geestelijke zwakte is dan veranderd in kracht en zekerheid.

De krachtige uitwerking op de Pinksterdag

Het werk van de Heilige Geest is onweerstaanbaar. Als de Geest Zich voegt bij het Woord, zien we dat de hoorders worden getroffen in het hart.

We zien bij de bekeerlingen de uitwerking zoals we dat lezen in Hebr. 4:12-13: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.’

Let op de geweldig mooie uitwerking. Het is werk van de Heilige Geest vernieuwd en verrijkt ons leven. Bij de bekering, het geloof en de doop is er ook de gave van de Heilige Geest.

***

Hoe ontvang je de vervulling van de Heilige Geest?

Daarover kun je lezen in het volgende artikel op deze website, getiteld:

De vervulling met de Heilige Geest en opwekking

***

 ******

Opdrachten met tekst en uitleg over Jezus en Petrus

Dit onderdeel is als opdrachtenblad gebruikt bij de Sta op cursus Geestelijk herstel. Hiermee kun je in groepsverband een Bijbelstudie houden.

Het gaat over Jezus, Petrus en wij.

Wat kunnen we leren van het geloofsleven van Petrus?

Petrus is een bekendste leerling van Jezus. Hij leek een vurige volgeling van Jezus, maar verloochende Hem toen het erop aankwam.

Petrus is de volgeling die Jezus niet meer kon volgen

Petrus komt menselijk over. Hij reageerde direct en impulsief, vanuit zijn gevoel en liefde tot zijn Meester. Hij was nogal eens ‘haantje de voorste’. Maar toen de haan kraaide, huilde hij bitter (Luk. 22:62).

Toen Petrus Jezus losliet, hield Jezus hem vast

Hij speelde een grote rol tijdens het leven van Jezus, en vooral ook na zijn dood en opstanding. Hij liet zich zien als een leider in de dienst van God. Zijn brieven spreken boekdelen, zijn wijs, pastoraal  en aanmoedigend. Hij kende vanuit de persoonlijke ervaring ‘schuld, vernedering, vergeving, herstel en verhoging in de dienst van God’.

Petrus moest zich aan de roeping en beloften van Jezus houden

Petrus werd door Jezus werd geroepen om zijn discipel (volgeling en leerling) te worden. We lezen erover in Matth. 4:18-20: ‘En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.’

pp 11a

Opdrachten

1. Heb je een tijd gehad dat je Jezus niet meer kon volgen? Waardoor kwam dat?

2. Kun je vertellen dat Jezus je toen niet heeft losgelaten? Hoe kwam het weer goed?

3. Hoe weet je dat je door God geroepen bent om Jezus te volgen?

Petrus heeft Jezus als de Christus (de beloofde Messias) beleden

Op deze belijdenis (deze petra) heeft Jezus Zijn gemeente gebouwd. Lees Matth. 16:15-19. In vers 18 staat er: ‘Ik zeg u dat u Petrus (Petros) bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.’ Petros betekent rots(steen).

De steenrots Petrus was ook een struikelblok

Toen Jezus Zijn lijden en sterven voor het eerst aankondigde, ging het al mis met Petrus. We lezen een paar verzen verder na zijn mooie belijdenis, in Matth.16: 22-23: ’En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan!  U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’

Hij wilde Jezus blijven volgen

Nadat velen Jezus niet meer wilden volgen, lezen we in  Joh. 6:67-69: ‘Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig  leven. En wij hebben geloofd en erkend  dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.’

Petrus zag de heerlijkheid van Jezus

Petrus heeft de heerlijkheid van Jezus mogen zien op de berg der verheerlijking. We lezen erover in Mark. 9:2-8. Uit een wolk sprak toen de stem van God: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’ (vers 7). Zie ook Petrus in 2 Petr.16-19.

Opdrachten

4. Wat vind je positief aan Petrus? Waarin zou je ook willen zijn als hem?

5. Hoe zou je reageren als Jezus tegen je zou zeggen: ‘Wil je ook niet weggaan?’

Hoe kon het nog zo misgaan met het geloof van Petrus?

Was hij te ondoordacht impulsief en te emotioneel ingesteld? Wilde hij voorop lopen, terwijl hij Jezus moest volgen? Begreep hij de missie van Jezus niet? Wilde hij Hem dienen in een aards koninkrijk?

Petrus wilde Jezus kronen, maar zag niet de noodzaak het kruis

Petrus kwam wel overmoedig over, maar kon ook snel ontmoedigd raken. We leren Petrus in de Bijbel kennen in zijn sterke en zwakke kanten. We zien hem in zijn schuld, ontreddering en berouw. We zien ook de opzoekende liefde van Jezus.

Petrus is door Jezus geleerd en in zijn geloof getest (beproefd)

Lessen voor Petrus Jezus heeft Petrus gewaarschuwd en zijn verloochening voorzegd. We lezen in Luk. 22:31-34: ‘En de Heere zei: Simon, Simon, zie,  de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen Hem: Heere, met U ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar Hij zei:  Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u Mij kent.’ Zie ook Mark. 14:27-31.

Jezus leed en streed alleen

om ook falende gelovigen te redden

In de geestelijke strijd en het lijden van Jezus in de hof kon ook Petrus de test niet doorstaan, om met zijn Meester te waken. Toen het erop aankwam bleek zijn vlees te zwak en viel ook Petrus in slaap.  Zie deze geschiedenis in Markus 14:32-42.

Bij de gevangenneming van Jezus in de hof (Joh. 18:1-11) wilde Petrus zijn Meester nog verdedigen. We zien dat de fanatieke Petrus met zijn zwaard Jezus nog een handje wilde helpen.

Petrus heeft Jezus verloochend

Je leest de geschiedenis in Luk. 22:54-62. De ontmoedigde, ontredderde en terneergeslagen Petrus kon alleen nog maar op afstand aanzien wat er met Jezus gebeurde. Helaas nam hij met zijn verloochening ook afstand van zijn leermeester. Gelukkig deed Jezus nam geen afstand van hem. We lezen in Luk. 22:61-62: ‘En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had:  Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter.’ 

Markus, die later met Petrus optrok en hem zelf hoorde, geeft de gebeurtenis door in Mark. 14, waar we vanaf vers 66 lezen: ‘En toen Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester; 67. en toen zij Petrus zich zag warmen, keek zij hem aan en zei: Ook u was bij Jezus de Nazarener. 68. Maar hij ontkende het en zei: Ik ken Hem niet, en ik weet niet wat u zegt. En hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en de haan kraaide.’ 

We lezen in Joh. 18:26 ook nog een reactie van een dienaar van de hogepriester, zoals we lezen op de tekst naast afbeelding hieronder:pp 21k


pp 22l

Vanaf Mark. 14:69 wordt verhaald: ‘En toen het dienstmeisje hem opnieuw zag, begon zij te zeggen tegen hen die daarbij stonden: Hij is een van hen. 70. Maar hij ontkende het opnieuw. En kort daarna zeiden zij die daarbij stonden, opnieuw tegen Petrus: Werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileeër en uw spraak vertoont overeenkomst. 71. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: Ik ken deze Mens niet over Wie u spreekt. 72. En de haan kraaide voor de tweede keer; en Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had:  Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochenen. En toen dat tot hem doordrong, begon hij te huilen.’pp 26p

Opdrachten

6. Waarom ging het zo mis met Petrus, zodat hij Jezus zelfs verloochende?

7. Wat denk je van het berouw van Petrus? Herken je dat bij jezelf? Hoe dan wel? 

Zonder Jezus wordt er niets gevangen in Zijn dienst

Na de opstanding van Jezus stelde Petrus voor aan zes andere discipelen om te gaan vissen in de zee van Tiberias (het meer van Galilea). Het staat in Johannes 21.

In die nacht vingen zij echter niets.

We lezen in Joh. 21:4-5: ‘En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was.  Jezus dan zei tegen hen: Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee.’

Als je in de nacht van je leven niets vangt,

gooi het dan over een andere boeg:

Werp het net van het geloof uit op het woord van Jezus!

In Joh. 21:6-7 wordt verhaald: ‘ En Hij (Jezus) zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen (153 grote vissen).pp 28r

De discipel dan die Jezus liefhad (Johannes), zei tegen Petrus: Het is de Heere!’

Het bootje was nog ca. 100 meter van de wal verwijderd. Petrus wierp zich echter in de zee, om zo snel mogelijk bij Jezus te kunnen komen. Waarom?

Jezus had al een maaltijd gereed voor de discipelen. Op een kolenvuur zagen ze vis liggen en er was brood. Zo voorziet Jezus in alles wat wij nodig hebben. Hij deelde het brood en de vis uit aan de discipelen. Zij wisten dat het Jezus was. Hij nodigt ons om Zijn gaven te gebruiken.

Jezus is het Brood van het leven voor een hongerig hart.

Opdracht

8. Hoe kun je geestelijk (ont)vangen van door het net aan de andere zijde te werpen

 (tegen je gevoel en kunde in)? Denk daarbij aan wat hierboven wordt verhaald.

Hoe is Petrus door Jezus hersteld in Zijn dienst?

Het verslag van het gesprek staat in Joh. 21:15-17. We lezen vanaf vers 15: ‘Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. 16. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.

17. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.’

Jezus heeft de drievoudige verloochening van Petrus vergeven en herstelde hem met drie vragen en opdrachten. Bij hun eerste ontmoeting keek Jezus Petrus aan en zei: ‘U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Cefas genoemd worden’ (wat vertaald wordt met Petrus). Bij zijn herstel spreekt Jezus hem weer aan met zijn geboortenaam ‘Simon’. Hij wordt weer bepaald bij zijn eerste roeping en ‘eerste liefde’.

Met welke liefde houd je van Jezus?

De eerste twee keer gebruikt Jezus ‘agapais me’ (hebt u lief Mij?). Bij de laatste vraag is het ‘phileis me’ (houd u van Mij?). Agape (charity) is in het NT een gave van God, en is niet gebaseerd op de eigen behoeften. Agape kiest ervoor de ander te beschouwen zoals in 1 Korintiërs 13 gebeurt. Agape is ‘eenrichtingsverkeerliefde’.

De Bijbel zegt dat we elkaar moeten liefhebben met Gods vorm van liefde, die de Agape-liefde is. Dat is de enige soort liefde die niet gebaseerd is op gevoelens.

Het Griekse ‘phileo’ of ‘philia’ betreft vriendschap (friendship). De Bijbel spreekt over ‘philadelphia’ als het gaat over liefde als broeders en zusters onderling. ‘phileo’ is echter tweerichtingsverkeer in de liefde.

Jezus daalt voor Petrus dus de derde maal af naar de lagere vorm van liefde, waarmee Petrus driemaal antwoordde (namelijk met ‘phileo’), met de woorden: ‘U weet dat ik van U houd.’ Jezus roept in Joh. 21:19 Petrus opnieuw op met de woorden: ‘Volg Mij!’

De discipelen dienden slechts de roeping door Jezus op te volgen, die we lezen in Matth. 4:19: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.’ Zij behoorden ook Zijn belofte te geloven. Dit is ook de les voor ons:

Volg de roeping van Jezus, belijd Hem,

luister naar Hem, vertrouw Hem,

blijf in Zijn woord en beloften geloven,

ontvang Zijn liefde en leef van Zijn gaven

Opdrachten

9a. Wat vind je van het herstel van Petrus door Jezus en hoe Hij omgaat met liefde?

9b. Waarvoor is er ook bij jou nog herstel nodig?

9c. Wat wil je belijden en voor straks voor laten bidden?

10. Hoe groot is jouw liefde voor Jezus? Waar wil je God voor danken?

pp 33w

Samen bidden en danken

******

Liederen bij het onderwerp

Met Jezus kun je op  geestelijk gebied met Petrus  lopen op het water. Je kunt het lied zien afgebeeld in de volgende PowerPoint afbeeldingen:

 

Het gelovig lopen op het water komt naar voren in de tekst van Opwekking 789 (het lied van Oceans, vertaald door Tanja Lagerström). Daarbij kun je aanklikken op de versie van Opwekking live op YouTube en op de link van het lied van de muziekgroep van Live@mozaiek0318 hieronder.

Een lied voor geloofsbelijdenis en proclamatie:

Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

YouTube-video Lopen op het Water (Opw. 789) – Live@Mozaiek0318

***

Je kunt op de volgende link aanklikken op de PowerPoint over het Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof, het gaan op de beloften, en het lied Lopen  op het water:

PowerPoint Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof

Hieronder kun je aanklikken op de live video van Opwekking 789:

***

Kom zoals je bent!

Je mag met Petrus tot Jezus komen, zo zondig, vuil, beschaamd en verdwaald  als je bent.

Kom zoals je bent

en blijf niet zoals je was!

Dan kan de redding beginnen en de heling komen vanuit de hemel, waar God door Jezus genadig op terugkerende zondaren neerziet. De Heilige Geest werkt het dan uit in je hart. Het wordt  op een indrukwekkende manier vertolkt in het volgende lied uit Opwekking 779:

Zoals je bent

Kom hier met je tranen, hoe verdwaald je ook bent:

je hart is gebroken maar je redding begint.

Hier is genade, kom hier en kniel neer:

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

***

Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer,

al ben je gebroken, kijk naar je Heer.

Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug,

dus geef Hem je hart; kom met je pijn, zoals je bent.

***

Hier is hoop als je hoop zoekt, verdwaald en vervreemd:

proef hier de genade, kom, eet met ons mee.

Rust is te vinden, al lijkt alles te veel:

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

Straks mag je weer juichen, dus stil maar,

je weet: geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

***

Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer,

al ben je gebroken, kijk naar je Heer.

Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug,

dus geef Hem je hart; kom met je pijn, zoals je bent.

Zoals je bent. Zoals je bent. Zoals je bent.

***

YouTube-video Opwekking 779 – Zoals je bent

CD39 (live video)

Tekst en muziek van ‘Come as you are’: Ben Glover/David Crowder/Matth Maher. Ned tekst: Menno van der Beek.

***

Herstel mijn eerste liefde

Laat het lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ van Marcel en Lydia Zimmer je aansporen tot geestelijk herstel. Petrus kwam ook tot inkeer en een vernieuwde bekering. Hij vond genade, vergeving en heling bij Jezus. Het lied is een belijdenis en een gebed:

 ***

Vader in de hemel, Die zoveel om mij geeft,

dat U in Uw genade Uw Zoon gegeven heeft.

Dank U voor Uw liefde, Uw eindeloze trouw,

dat ondanks al mijn falen, U zegt: ‘Ik hou van jou’.

***

Refrein:

Herstel mijn eerste liefde, die ik ooit had voor U,

want ik wil van U houden, nog zoveel meer dan nu.

Mijn hart moet weer gaan branden, zoals het heeft gedaan,

vol vuur en vol van hartstocht, die nooit meer weg zal gaan.

***

De drukte van het leven trok mij met zich mee.

De liefde die vervaagde, de passie die verdween.

Ik was U niet vergeten, maar nam de tijd niet meer,

om in Uw Woord te lezen, bij U te zijn, o Heer.

***

Vader in de hemel, met eerbied vraag ik nu,

of U mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder U.

Dank U voor Uw liefde, Uw eindeloze trouw.

En Vader, Ik wil zeggen, dat ik zoveel van U hou.

***

Hieronder kun je aanklikken om het lied te beluisteren:

https://www.youtube.com/watch?v=1ZU-cadjIq4

YouTube-video Herstel mijn eerste liefde

***

Geef je leven (weer) over aan God

Als je tot overgave komt, kun je weer bruikbaar zijn door God. Is dat ook jouw verlangen? Hierover gaat het bekende lied van Christian Verwoerd:

Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

 ***

YouTube-video Ik geef mijn leven aan U over / Christian Verwoerd

***

Psalmen voor nu – Psalm 51

David en Petrus mochten door de genade en opzoekende liefde van God een nieuwe en schone start maken. Het komt naar voren in de volgende vertolking van Psalm 51:

Een schone start

Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U.

Wat ben ik vies, als U mij niet wast.

Ik denk de hele dag aan wat ik deed.

Ik weet, dat U mijn misstappen zag.

En U staat in Uw recht. Ik schaam me diep.

U hebt heel mijn ellende gezien.

***

Het ging al mis met mij in moeders buik,

maar U hebt Uw geheimen gedeeld.

En U bent trouw geweest en houdt mij vast.

Als U mij wast, dan word ik weer wit.

Wees goed voor mij, nu ik gebroken ben,

en veeg dan al mijn misdaden weg.

***

Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart.

U weet, dat ik niet zonder U kan.

***

Kom alstublieft terug en maak mij blij.

Geef iedereen die spijt heeft die kans.

Mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?

Als U dat doet, dan zing ik voor U.

Geeft U mij nieuwe lucht en red mijn stem,

dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

***

Ik geef graag iets terug, maar U bent God,

en alles wat bestaat, is van U.

Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed:

ik weet, dat U die aannemen wilt.

Als U de oude stad herschapen heeft,

dan komen wij en dan is het feest.

***

https://www.npostart.nl/nederland-zingt/05-01-2019/VPWON_1300380

Psalmen voor nu – Psalm 23

Verlang je ook naar de rust van God in jouw wereld? Wil je dan ook als een gehoorzaam schaap Jezus volgen als de goede Herder? Kom dan innerlijk tot rust bij het volgende lied van Psalmen voor nu:

Uw rust in mijn wereld

***

De HEER is mijn Herder, en ik zal Zijn schaap zijn,

Tevreden en veilig, want Hij zorgt voor alles.

Hij weet waar het gras groeit,

en Hij laat me slapen aan rimpelloos water.

Daar kom ik tot rust.

***

Ik durf Hem te volgen: de paden zijn veilig,

zoals Hij beloofd heeft, omdat Hij de weg weet.

***

Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij;

Uw herdersstaf troost mij. Ik ben niet alleen.

 ***

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd.

Ik zie voor het raam de jaloerse gezichten,

terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met

veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.

***

Met mij zal het goed gaan.

Zolang ik zal leven wilt U van Uw heerlijke liefde mij geven,

en altijd een plek met Uw rust in mijn wereld,

omdat ik Uw huis weet te vinden, mijn HEER

***

Heer Uw rust in mijn wereld.  (2x)

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,

omdat ik Uw huis weet te vinden, mijn HEER.

***

Wat een voorrecht om door de liefde van Jezus schouder aan schouder in Zijn wijngaard en oogst te staan.

Dat wordt vertolkt in het volgende lied uit Opwekking 249

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,

want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.

Vol van Uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

***

Samen te strijden in woord en in werk.

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

***

Tekst en muziek: Bill Gaither. Ned. tekst: Hans Lieberton

YouTube-video Samen op weg gaan – Interne Alpha-Cursus 2015

***

Hieronder volgt de uitvoering van de Nederland Zingt Dag 2015: Heer wat een voorrecht, met Marcel & Lydia Zimmer:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: Heer wat een voorrecht

***