Cursus Geestelijk herstel

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Zie verder bij:

Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 1 t/m 40

Instructie voor leidinggevenden

Uitleg en doelgroep

Tijdens de samenkomsten houden we ons bezig met de oorzaken, gevolgen en het geestelijk herstel van deelnemers die zoeken naar oplossingen van hun innerlijke problemen. Het Woord van God richt zich op heel wat plaatsen juist tot deze doelgroep. Wij worden geroepen om mensen in nood te helpen!

Beschadigde vluchtelingen

Veel mensen gaan tegenwoordig gebukt onder gevoelens van afwijzing, gemis, leegte, onzekerheid, onveiligheid en eenzaamheid. Dit heeft vaak te maken met een pijnlijk verleden, door afwijzing en/of traumatische ervaringen. In veel gevallen heeft dit al plaatsgevonden vanaf de vroege kinderjaren. Het zijn meestal ook de oorzaken van vluchtgedrag en verslavingen.

Ze vluchten weg van de woorden van afwijzing en veroordeling,

die over hen zijn uitgesproken

Professor David A. Seamands heeft op pastoraal gebied onder meer het boek ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ geschreven. Op het kaft wordt aangegeven: ‘Tijd geneest niet de herinneringen aan ervaringen, die zo pijnlijk waren, dat ze diep in de gedachtewereld zijn weggeduwd.’

                   

 

Er wordt verder aangegeven op het kaft: ‘Daarbij hoort een periode van hulpverlening, een tijd van genezend gebed en een periode van nazorg.’ Daarbij kan een Sta op cursus Geestelijk herstel al een goed begin zijn op de weg naar herstel. Het gaan van een tweede mijl met een ander ziet op een voortgaand proces. Het is een pastoraal meelopen met een vermoeide reiziger.

Verslaafden en geestelijke vluchtelingen willen de pijn verdoven van angstige herinneringen uit de onveilige kinderjaren. Ze hebben  geestelijke of zelfs  lichamelijke mishandeling van (verslaafde) ouders meegemaakt. En dan is er nog veel niet bekend van wat is verdrongen door misleiding en verdoving. Velen van hen komen uit een wereld van leugens, sterke verhalen en (zelf)bedrog.

Negatieve woorden en leugens

kunnen ons blijvend beschadigen

Als je deze woorden en leugens overneemt in je denken, kun je nog verder afglijden in een neergaande spiraal. Deze geestelijk en emotioneel beschadigde mensen hebben juist behoefte aan waarheid en liefde. Dit kunnen we hen vanuit het Evangelie bieden.

De cursus is geschikt voor gelovigen

en (nog) niet-gelovigen,

die zoeken naar geestelijk herstel 

 

We bieden deze doelgroep hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

Er is herstel door de wonden van Jezus

Voor herstel van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig

 

Kun je meedoen?

Het is belangrijk dat er gelovige leidinggevenden zijn, met een bewogen hart voor afgewezen en gekwetste mensen. Verder is het goed dat ze kennis van zaken hebben op het gebied van geestelijke hulpverlening. Tegenwoordig zijn er heel wat gemeenteleden die pastorale cursussen hebben gevolgd, en voldoende kennis hebben op het gebied van geestelijke bevrijding en herstelpastoraat. Naast de leiding kunnen er ook andere gelovigen zijn, die als ervaringsdeskundigen kunnen getuigen van hun weg naar herstel, en kunnen deelnemen in de gespreksgroepjes.

Samenwerking en heling in de Naam van Jezus

Regionaal of plaatselijk kunnen evangelische en reformatorische gelovigen samenwerken in deze Sta op cursus Geestelijk herstel.

Eigenlijk zou het goed zijn dat er in de verschillende provincies regionale herstelteams met bekwame gelovigen komen, vanuit gemeenten die daartoe bereid zijn

Deze teams kunnen dan ook de Sta op cursus geven, waar de eerste contacten worden gelegd en relaties ontstaan. De gemeenten kunnen daarna dienen als vangnet, waarin de nieuwkomers verdere liefde en geestelijke leiding kunnen ontvangen. Het is ook belangrijk dat er lijntjes zijn naar de professionele hulpverlening.

De kerk is er ook als lichtstad voor ‘de heling en het herstel van de natie’. In zo’n lichtstad kunnen afgedwaalde vluchtelingen en geestelijke zoekers een veilige schuilplaats vinden. Daar zijn genoeg hospitalen, met ‘hospitality’ en ‘relationship’. Daar is liefde en opvang van behoeftige vreemdelingen en zwervers. De gelovigen zijn immers het zout der aarde en het licht der wereld.

We behoren als christenen één front van liefde en bewogenheid te vormen naar buiten toe.

Zodoende kunnen we de liefde van Jezus Christus tot een gebroken en verloren wereld tonen.

De Heiland is Zijn kerk voorgegaan in het goeddoen aan hen die in nood zijn. Petrus getuigt in Hand. 10:38 dat Jezus ‘het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem’.

In de Handelingen en bij de eerste christenen zien we dit heilzame werk van Jezus verdergaan. In het gebed tot de Heere wordt in Hand. 4:29-30 gevraagd en aangegeven: ‘Geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.’

Opwekking geeft bewogenheid en eenheid

Merk op wat er op dit gebed volgde! Er kwam weer een vervulling met de Heilige Geest, zoals bij Pinksteren. Zelfs de plaats werd ook bewogen. In Hand. 4:31 wordt ons verhaald: ‘En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.’

Als de gelovigen bewogen zijn,

kan er meer in beweging komen

Daarna volgde er ook een verbazingwekkende eenheid, zoals we lezen in vers 32: ‘En de menigte van hen die geloofden was een van hart en een van ziel.’ Men ging toen ook uitdelen naar buiten toe. Onze doelgroep heeft te maken met geestelijke derving, gemis en gebrek. Als een gevolg van de opwekking zien we in Hand. 4:34 dat er niemand onder hen gebrek leed.

In vers 33 wordt aangegeven: ‘De apostelen legde met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.’ Er was geestelijke kracht, grote genade, en er was geen gebrek. Dit is wat wij nu ook nodig hebben.

Voor opwekking en heling hebben we kracht, genade, bewogenheid, liefde en eenheid nodig 

  

Opzet samenkomsten, gemengd met gelovigen

Het zou mooi zijn als maximaal de helft van de aanwezigen gelovig christen is, die ervaring of inzicht heeft in het geestelijk leven en de pastorale hulpverlening. Zij kunnen ervaringen delen tijdens het onderdeel ‘samen delen’, als ervaringsdeskundigen.

Zij kunnen vooral ook een positief aandeel leveren in de gespreksgroepjes bij het onderdeel ‘samen verwerken’. In een groter groepje kunnen ze dan de leiding hebben, maar er kunnen ook één op één gesprekken plaatsvinden. Dat geldt ook voor het bidden in de gespreksgroepjes, met en voor elkaar.

Plaatselijke of regionale samenwerking

De Sta op cursus kan plaatselijk of regionaal worden gehouden, met gelovige vertegenwoordigers uit verschillende kerken en gemeenten. Als er behoefte aan komt, kunnen de nieuwe deelnemers op den duur worden geleid naar één van de gemeenten waar ze zich thuis kunnen voelen. Rondom deze doelgroep kan er dan een unieke plaatselijke of regionale eenheid zijn tussen de verschillende gemeenten.

Wie heeft een hart voor deze mensen?

Uit deze gemeenten kunnen gelovigen komen die een hart voor deze mensen hebben, en met liefde en geduld willen gaan voor geestelijk herstel. Zij gaan dan ‘een tweede mijl’ met een ander. Voor deze doelgroep is het goed dat er een één op één begeleiding kan zijn, met de mogelijkheid van een sociaal vangnet binnen een kerkelijke gemeente of geloofsgemeenschap. Verder kan er naar samenwerking worden gezocht met hulpverlenende organisaties, zoals professionele christelijke verslavingszorg en psychiatrische of geestelijke hulpverlening.

 

De rode draad door de onderdelen is:

Uitleg ontvangen – samen delen – samen verwerken

Dit wordt gevormd door:

 • Het ontvangen van bemoedigende en aanmoedigende woorden vanuit het Woord van God (met het oog op de doelgroep)

 • De uitleg door herkenbare voorbeelden, waardoor het kan worden geplaatst binnen een denkkader

 • Het delen van ervaringen door persoonlijke getuigenissen

 • Het samen verwerken van de stof in gespreksgroepjes en gebed

 • Afsluiting en ruimte voor nazorg

Onderdelen samenkomst:

 1. Samen eten (contact maken)

 2. Inleiding (ontvangen)

 3. Getuigenissen (delen van persoonlijke verhalen)

 4. Gespreksgroepjes en gebed (verwerking)

Ingaan op levensvragen

We behoren in te gaan op de levensvragen van onze doelgroep. Velen van hen worden gekweld door hun levensverhaal. Dan kom je uit bij de ‘waaromvragen’. Ze zijn vaak zó bezet met hun innerlijke problemen, dat je deze wel moet meenemen op de weg naar herstel.

Bij de samenkomsten kun regelmatig laten bij de thema’s terugkomen:

 • De oorzaken

 • De gevolgen

 • De weg naar herstel

Antwoorden op de diepe en pijnlijke levensvragen kunnen we vinden in de Bijbel. Eenzaamheid, verdriet, beschadiging en gemis zijn er door de zonde.

Zonde  betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. Dat is de ellendige toestand waarin deze mensen zich veelal bevinden. Ellende is eigenlijk ‘uitlandigheidsgevoel’. Je voelt je dan ‘uit je land verdreven’ als een afgedwaald en verdwaald schaap, een afgewezen outcast of een in de steek gelaten drop-out.

Hoe kunnen we ze helpen en bijstaan?

      

      

 Je kunt ze zichzelf laten afvragen:

 • Waardoor heb ik het doel gemist dat ik had kunnen bereiken?

 • Waarom blijf ik nog steeds vastzitten aan mijn verleden?

 • Wat kan er veranderen?

 • Hoe kan ik op de weg naar herstel komen?

 • Wat leert de Bijbel mij over deze zaken?

 • Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus mij uithelpen?

Een uitgangspunt van de cursus is:

We gaan samen voor herstel!

Herstel bij de goede Herder

In de Bijbel zijn gepaste antwoorden te vinden voor afgedwaalde, behoeftige en mensen. In Ezech. 34 laat God Zich kennen als een goede Herder. Hij wil verloren en verdrukte schapen opzoeken, en neemt het voor ze op (Ezech. 34:11-12). In vers 16 bemoedigt Hij: ‘Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken.’ 

We hebben Jezus Christus nodig. Hij is de goede Herder (Joh. 10). In gewond schaap komt in de liefdevolle armen van de goede Herder tot rust en herstel. Het geloof brengt ons bij Hem.                

Jezus is de goede Herder Die Zijn gelovige kinderen volledig accepteert. Hij zegt ons in Joh. 10:27:

‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij’ 

 

Waarheid en liefde

Tijdens de  Sta op cursus zoeken we voor onze specifieke doelgroep naar geestelijk bevrijding en herstel van beschadigde emoties. Wij doen dat in het licht van het Woord van God en het Evangelie. Waarheid en liefde zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Het licht moet in de duisternis schijnen, om het kwaad te ontmaskeren. De oorzaken moeten aan het licht komen. Voor herstel en genezing moet de kwaal worden ontdekt, waaraan ze nog lijden.

Alle geestelijke problemen hebben te maken met

derving, gemis of gebrek

Evangelie voor behoeftige mensen

Het Evangelie biedt ons veel beloften voor behoeftigen met een geestelijk gebrek of gemis. Jezus zegt dat Hij de vervulling is van de beloften uit Jesaja 61:1-3, waar gebrokenen van hart, gevangenen, treurenden en mensen met een benauwde geest bemoedigend worden aangesproken.

Onze doelgroep valt onder de rijke beloften van God

Jezus nodigt nog steeds in het Evangelie, in Luk. 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’

Je ziet hierin dat we een rijk, bemoedigend Evangelie kunnen brengen aan mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Dit geldt ook voor hen die gevangen zitten in hun verslaving, om de innerlijke pijn te verdoven. Ze kunnen vastzitten aan negatieve gedachten en leugens. Door de verlichting van het Evangelie zullen zij de waarheid kennen, en erdoor worden vrijgemaakt.

Door Jezus is er vrijheid en herstel mogelijk

 voor verslagen en verslaafde mensen,

die hun innerlijke pijn willen verdoven

Jezus is de Bevrijder en Heler

Jezus is op aarde gekomen, om innerlijke pijn weg te dragen, om de schuld te verzoenen, om onrecht te lijden en het recht te herstellen. Hij is ook gekomen om het kwaad en de duisternis te overwinnen en de waarheid aan het licht te brengen. Door het werk van de Heilige Geest kunnen we dit persoonlijk door het geloof aanvaarden en ervaren.

 

We willen op de cursus antwoorden te vinden op volgende vragen:

 • Hoe kunnen we positief gaan denken over God en onszelf?

 • Hoe kunnen we geestelijk herstellen van de pijn van afwijzing?

 • Hoe kunnen we het geluk bij God vinden, en Hem eren als de liefdevolle Vader?

 • Hoe zal de Waarheid ons vrijmaken?

 • Hoe kunnen wij vanuit de duisternis in het licht komen?

 • Hoe kunnen we heling vinden bij Jezus Christus, de Heiland?

 • Hoe kan onze geestelijke dorst voor ons veranderen in een verfrissende stroom?

Bemoedigende en nodigende teksten uit de Bijbel, die al antwoorden geven op de vragen hierboven:

Jer. 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Over Jezus lezen we in Jes. 53:3 dat Hij veracht was, en gezien werd als de onwaardigste onder de mensen (zie het verband van de tekst).

Waartoe heeft Hij al deze afwijzing willen (ver)dragen? Zie dat in de verzen 4 en 5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Jezus verklaart ons in de volgende teksten:

Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven.’

Joh. 8:31-32 en 36: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’