Bijbelstudie over het gelovig gebed

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

God geeft verhoring, bevrijding en geestelijk herstel

door Jezus Christus op het gelovig gebed.

Wat is een gelovig gebed?

Is het gebed zonder geloof eigenlijk wel een echt oprecht gebed? Kan zo’n gebed God behagen? We lezen erover in Hebr. 11:6: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij er is en dat Hij beloont wie Hem ernstig zoeken.’

In het Grieks ‘voor de zoekenden’ wordt een versterking aangegeven, namelijk het ek in ek-zeteo, zodat ‘ernstig zoeken’ in de NBG een goede vertaling is. Daarom ziet ‘ernstig zoeken’ op geloof.  Zoek je God ernstig, oprecht en voortdurend?

Als je niet gelovig bidt, kun je God onmogelijk behagen. In mijn Engelse Bijbel lees ik in Hebr. 11:6: ‘But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.’

Geloof in de beloften van God

In Lukas 11:9-13 zien we dat we dat we met een overwinnend gelovig gebed naar de wil van God ook komen onder de beloften van verhoring. Jezus geeft aan in vers 9: ‘Bid, en u zal gegeven worden.’ En in vers 10:  ‘Want ieder die bidt, die ontvangt.’ In vers 13 wordt zelfs de Heilige Geest beloofd aan hen die zo bidden. Jezus verzekert ons in deze tekst: ‘Als u die slechts bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?’

‘Bid en u zal gegeven worden’

Een gelovig gebed is een volhardend gebed

We worden opgeroepen in Rom. 12:12: ‘Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.’ In het Engels: ‘Continuing steadfastly in prayer.’ Het is dus een voortdurend standvastig gebed.

In 1 Thess. 5:17-18 wordt ons opgedragen: ‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’ Hoe kun je nu onophoudelijk bidden, terwijl je God in alles dankt? Denk hierbij aan een moeder die aan het werk is, terwijl haar kleine kindje ziek op bed ligt. Haar moederhart is er gedurig mee bezig als een geestelijke ademhaling. Intussen is ze blijvend dankbaar voor het kind dat ze van God heeft gekregen.

Een gelovige is dankbaar voor de liefde van God en zijn redding door Jezus Christus. Zo kan een kind van God een dankend en biddend leven hebben. Wat je boven alles liefhebt is het meest in je gedachten. Als je in de morgen wakker wordt, kan dat dan het eerste in je opkomen. De liefde van God ligt dan aan de deur van je denken.

***

Hieronder kunt je intoetsen op het word document met de opdrachten:

Opdrachtenblad Overwinnend gelovig gebed door Jezus Christus

Aan het einde van het artikel volgen de liederen, die passen bij het onderwerp en die je via YouTube kunt beluisteren

***

Bidden om herstel en genezing

God doet wonderen op het gebed! God belooft veel te doen op het gelovig gebed. Daarom mag gelovig gebed door Gods genade en kracht veel tot stand brengen.

We kunnen dit lezen in Jak.5:13-18. In de verzen 15-16 wordt ons verzekerd: ‘En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat hem vergeven worden. Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’ In een andere vertaling lezen we:

‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel,

doordat er kracht aan verleend wordt.’

In de Studiebijbel wordt verklaard dat de Heere ‘de betrokkene de kracht zal geven zijn ziekte ook geestelijk te boven te komen’. Willen gemeenteleden een gezond lichaam vormen, dat dienen zij elkaar eerst de zondige daden te belijden en te vergeven. Belijdenis van zonden en vergeving zijn van groot belang voor genezing!

Belijdenis van zonden en vergeving

 zijn nodig voor genezing

Heling van pijnlijke herinneringen

Emotionele beschadigingen komen vaak voort uit het verre verleden van de kinderjaren en de tienerleeftijd. Het beschadigde kind oefent dan nog steeds veel negatieve invloed uit in het verdere leven. De pijnlijke herinneringen kunnen de steeds terugkerende kwellende folteraars zijn die het leven bitter maken. Hierdoor wordt de groei naar een gezond geestelijk leven belemmerd.

De bekende counselor David A. Seamands schrijft ons in het boek ‘Groeien naar de volwassenheid’: ‘Het is noodzakelijk dat al deze herinneringen in een gebed om genezing aan God worden voorgelegd, zodat men in zo’n situatie van pijn en dwang bevrijd kan worden.’

Gebed is nodig

om van pijnlijke herinneringen te worden bevrijd

Hij geeft aan dat de herinneringen dan niet zullen worden uitgewist, ‘maar de kracht van de emoties die met de herinneringen gepaard gaan – de angel, de pijn, de angst, de haat, de verwonding, het begeren – zal gebroken worden’.

Hij vervolgt: ‘Wanneer we ze afleggen zal hun stuwkracht zijn betekenis verliezen. De levenskracht zal eraan ontnomen worden; ze zullen niet meer effectief werkzaam zijn in het leven van de volwassene.’ Dit geldt natuurlijk ook voor de beschadigde jongere.

We worden dus opgeroepen om voor en met elkaar te bidden voor herstel en genezing! Het is daarbij van belang dat er meer kennis van zaken komt. Goede voorlichting en geestelijke vorming is noodzakelijk. Geestelijk getrainde pastorale teams kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Seamands geeft verder aan dat diepgaande openheid en een openhartig gesprek nodig zijn om genezen te worden van herinneringen. De persoon die je in vertrouwen hebt genomen kan daarna een gelovig gebed voor jouw welzijn uitspreken.

De Heilige Geest kan de innerlijke lagen van het gekwetste kind in je aan het licht brengen.

Je dient je hart open te stellen voor ‘het onderzoekende ontleedmes van de Heilige Geest’.

Bid voor en met elkaar om herstel en genezing

Als we iets gelovig mogen begeren en vragen in de Naam van Jezus, dan zal Hij het doen. We lezen letterlijk in Joh.14:13-14: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.’

Jezus stelt onomwonden in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Verderop in het artikel wordt de strijd tegen Amalek en de overwinning die God op de proclamatie gaf, uitgebreid behandeld. Het is een vorm van volhardend gebed dat overwint door het genadig ingrijpen van God. (Je vindt het na de opdrachten en de voorbeelden van bevrijdingsgebed.)

Als je zelf geen kracht en moed genoeg hebt, laat dan in ieder geval anderen met je en voor je bidden. Vier vrienden lieten de verlamde man door het dak neer voor Jezus. Hij zag hun geloof en genas de verlamde (Luk.5:19-20).

Op het gezamenlijke, intieme gebed met een ervaren gelovige

kan de God wonderlijke uitkomsten geven.

Heer, ik kom tot U

Het gelovig bidden komt wordt ook helder verwoord in Opwekking 125, het bekende lied: ‘Heer, ik kom tot U’.  De muziek is van G. Whelpton en de Nederlandse tekst van Jan Visser. Ik laat de tekst en de link naar de uitvoering van Nederland Zingt nu volgen:

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

 

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

 

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

 

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 

Hardop belijden en proclameren

Het is belangrijk dat je hardop je zonden belijdt en er hartelijk afstand van neemt. Verder is het van belang dat je jouw geloof in Jezus Christus hardop uitspreekt. Je moet Hem hardop belijden voor de mensen, zodat de boze geesten duidelijk beseffen dat je jezelf het eigendom weet van jouw getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Lees antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus maar eens door. Daarin belijd je dat Hij met Zijn bloed voor al je zonden volkomen heeft betaald en je uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost.

De kwellende demonen weten dan dat ze geen rechtmatige grond meer hebben. In het bevrijdend gebed dienen ze daarbij worden weggejaagd. Geef ze daarna geen voet of aanleiding meer om op het ‘grondgebied’ van Jezus te komen. Daarbij moet je jezelf volkomen toewijden en onderwerpen aan Koning Jezus.

David Seamands moedigt aan:

‘Wentel elke ervaring, elke emotie, elke kijk die je ergens op hebt, op Hem. Vertrouw ze Hem toe.

Laat Hem je liefhebben, je troosten en je vergeven.’

Hij gaat verder: ‘Laat Hem je reinigen van al je haatgevoelens, je vertroosten waar je gewond bent, laat Hem je begeerten wegnemen en je angstgevoelens verdrijven. En daarna heel in het bijzonder: vergeef anderen hun overtredingen, zoals Hij jou ook vergeeft.’

David leert ons:

‘Laat de liefde van Christus de plaats innemen

van gekwetste gevoelens en van zelfmedelijden.

Wees niet gehaast.

Besteed in alle rust veel tijd aan een gebed

waarin je niet gestoord wordt.’

Let op de werkingen van de Heilige Geest

We kunnen de Heilige Geest niet voorschrijven hoe Hij wil werken. Hij is als de wind en waait waarheen Hij wil. Je kunt het geluid van de wind horen en zo moet je ook de werkingen van de Heilige Geest leren opmerken.

Laat Hem in je werken en je onderwijzen.

Wacht op Zijn inspraak.

Hij getuigt met onze geest.

Hij geeft leiding, inzicht en licht in moeilijke omstandigheden en duistere situaties. Hij neemt het uit Christus en verkondigt het ons. Zo kunnen we door Hem de helende woorden en de genezende daden van Jezus ontvangen. Hij brengt ons bij de hemelse Heelmeester.

Cleansing stream: een stroom die je schoonspoelt

Laat Jezus je door de Heilige Geest je innerlijk leven reinigen door Zijn stroom van levend water. Het werk van de Heilige Geest in je is als een stroom die schoonspoelt. Jezus nodigt ook ons in Joh.  7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Als je Hem gelovig aanvaardt als Redder en Heer in je leven, komt de Heilige Geest in je wonen. Jezus voegt er in vers 38 aan toe: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

In vers 39 wordt verklaard dat Hij dit zei over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden’. Na Zijn verheerlijking is dat op en na de Pinksterdag werkelijkheid geworden in het leven van de gelovigen.

Als je gelooft is er dus een stroom van levend water in je werkzaam, waardoor je steeds meer en voortdurend kunt worden gereinigd van kwaad, vuil en zonde. Wat de Heilige Geest bij je boven brengt tijdens geloofsoefeningen, kan worden weggespoeld. Dat zijn dus ook oude pijnlijke herinneringen, en ook emotionele pijnplekken.

Door God ben je overwinnaar in Jezus

Je bent overwinnaar van kwade machten als je uit God bent en in Christus. We worden daarop gewezen in 1 Joh. 4:4, waar Johannes doorgeeft:

‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’

Dat sluit aan bij Rom. 8:37 waar de gelovige met Paulus kan zeggen: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Kom biddend tot de Heelmeester!

Kom daarom ook met alles wat je nog pijn doet, vermoeid en belast, biddend tot de Heelmeester! Symbolisch gezien moet het helende hout van het kruis worden geplaatst op jouw pijnplek (zoals het hout in het bittere water van Mara). Andersom gezien moeten je gevoelens van afwijzing, pijn en ellende aan de voet van het kruis worden neergelegd!

Laat je emotionele beschadigingen, bitterheid, boosheid, angst, teleurstellingen, slepende problemen, schuldgevoelens, en wat je dan ook belast, terechtkomen bij het kruis.

Je kunt herstel en volledige innerlijke genezing ontvangen door het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha.

Er is innerlijke genezing mogelijk

door het volbrachte werk van Jezus Christus

***

Bid naar de wil van God in de Naam van Jezus

Jezus leert ons In Lukas 11  hoe wij behoren te bidden. naar de wil van God. Dat komt naar voren in ‘het gebed des HEEREN’ in de verzen 2-4. In Matth. 6:9-13 geeft Jezus het als volgt aan ons door: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de  boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’

Laat Hem je leven regeren en controleren! Leef niet jezelf, maar leef voor God. Als Hij je leven controleert, heb je alles onder controle… onder Zijn controle! Bid naar de wil van God. Daarbij wordt de verhoring beloofd, zoals we lezen in 1 Joh. 5:14: ‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’

Bid altijd in de Naam van Jezus, als je alleen bidt, maar ook als je samen bidt. In Matth. 18:19-20 wordt door Jezus daarover verhoring beloofd.

Rondom het overwinnend gebed zijn nogal eens de volgende zaken aanwezig:

– Bidden naar de wil van God 

– bidden in de Naam van Jezus

 – vreugde in God

– niet bezorgd zijn,

– alle verlangens bij God brengen door bidden en smeken

– God danken in alles

Blijf biddend opzien tot God en vertrouw op Hem

Een gelovige bidder geeft zichzelf over aan God. Je legt daarbij je problemen en zorgen bij Hem weg.

Wat doe je met je zorgenkoffertje?

Denk aan het voorbeeld van Corry ten Boom over het zorgenkoffertje dat ze ’s  avonds in haar gebed op haar bed opende en leegmaakte. De volgende dag deed ze haar zorgen er weer in en sjouwde ze de hele dag met deze zware last. De volgende dagen herhaalde zich deze handeling.

We kunnen dit probleem oplossen als we de zorgen achterlaten bij God op het bed van de overgave, terwijl we ze de volgende morgen dan niet meer oppakken.

Het vertrouwen op God en het voortdurend biddend wegleggen van je zorgen brengt je bij de vrede van God in je hart. Dat is de weg waarin je tot rust kunt komen.

Het wordt verwoord in Filippenzen 4:4-9, waarin we worden voorgehouden: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

‘De Heere is nabij

 Wees in geen ding bezorgd!’

Daardoor kom je ook onder de beloften van God: dat Zijn vrede je hart en gedachten zal bewaken in Christus Jezus.

Je kunt het ook vinden in 1 Thess. 5:16-18, waarin we worden opgeroepen: ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’

Laat je bemoedigen door de tekst van het volgende lied van Sela:

Aan het einde van dit artikel kun je het lied beluisteren via YouTube. 

***

Opdrachten

1. Hoe heeft het bidden jou wel eens geholpen?

2. Kun je iets vertellen over een bijzondere gebedsverhoring?

3a. Lees samen de volgende teksten:

Filippenzen 4:4-9‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg u het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

En 1 Thess. 5:16-18, waarin we worden opgeroepen: ‘Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u.’

3b. Hoe zie je die teksten als je naar je geloof en gebed kijkt?

4a. Omcirkel uit de volgende lijst wat het beste bij jouw gebeden past:

zwakheid – B. om vergeving te ontvangen – C. om nieuwe kracht te ontvangen – D. om te herstellen – E. moeilijk – F. weinig resultaat – G. twijfelachtig – H. zorgelijk – I. vragen om hulp – J. klagen – K. hopeloos – L. uit behoefte – M. om tot rust te komen – N. om God te aanbidden – O. om bij Jezus te schuilen – P. gelovig – Q. volharding – R. met troost – S. met dank – T. met vreugde

4b. Deel het daarna met elkaar en praat erover. Moedig elkaar aan.

5. De Amalekieten vielen aan op de zwakke achterhoede bij de Israëlieten. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakke mensen, die moe en uitgeput waren en achteraan liepen, versloeg.

Waarom is het zo gevaarlijk als je geïsoleerd raakt in de geestelijke strijd?

6. Hoe kun je de macht van God inroepen in je geestelijke strijd tegen kwade machten en negatieve gedachten? Betrek hierbij de volgende tekst:

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde door Mozes, die de staf omhoog hield en de macht van God proclameerde, waardoor de vijand werd verslagen.

7. Waarom kun je door Jezus overwinnen? Betrek hierbij:

    Luk. 22:31-32, Joh. 17:9, 1 Joh. 2:1, Hebr. 7:25 en Rom. 8:35-39.)

Samen bidden

 ***

Voorbeelden van bevrijdingsgebed

De bevrijding van Diana

In het boek ‘Frisse wind, nieuw vuur’ gaat het over de enorme groei van de Brooklyn Tabernacle in de beruchte binnenstad van New York. Voorganger Jim Cymbala vertelt ons hierin zijn ervaringen. Het boek over deze opwekking is in 2000 uitgekomen in het Nederlands. De gemeente was toen gegroeid naar meer dan 6000 leden. Zo’n 25 jaar daarvoor zaten er op zondagen zelfs nog geen 20 mensen in de kerk. 

Het boek laat zien wat God kan en wil doen als een handjevol mensen zich biddend verootmoedigt en het Evangelie serieus neemt. Wat een machtig werk heeft de Heilige Geest daar gedaan!

In zo’n evangeliserende gemeente komen mensen van allerlei culturen en vanuit diverse achtergronden binnen. Daar zijn ook occult belaste personen bij.

Op een dinsdagavond brachten twee gemeenteleden een tiener mee naar de bidstond. Ze dachten dat ze was verslaafd aan drugs en dat ze daarvan bevrijd moest worden. Diana was een klein Latijns-Amerikaans meisje. Op het moment dat er voor haar gebeden zou worden, voelde voorganger Jim Cymbala een enorme spanning opkomen; het leek alsof er in zijn geest een alarmbel afging, die aangaf dat er iets mis was, dat er iets zou gaan gebeuren. Jim vroeg een evangeliste Amy hem bij te staan om mee te bidden. Die kreeg hetzelfde voorgevoel als Jim. Er kwam ook nog een andere voorganger bij staan. Ze legden samen Diana de handen op en begonnen te bidden. Jim bad zachtjes: ‘O, Jezus, help ons.’

Hij vertelt ons zelf: ‘De naam van Jezus bracht een plotselinge explosie van woede en geschreeuw teweeg.  Het niet meer dan 1,50 meterlange meisje duwde de twee vrienden met wie ze was meegekomen weg en vloog me naar de keel. Voordat ik wist wat er gebeurde, had ze mij al tegen het podium aangegooid. Diana scheurde de kraag van mijn witte overhemd alsof het een stuk keukenpapier was. Een afgrijselijke stem diep binnen in haar begon te schreeuwen: ‘Je krijgt haar niet! Ze is van ons! Laat haar met rust!’ Toen begon de stem obscene taal uit te slaan.

Verschillende gemeenteleden gingen staan en begonnen hardop te bidden. Anderen hapten naar adem of bedekten hun ogen. Ondertussen waren er verschillende diakenen opgestaan die probeerden Diana van me af te trekken. Ze verweerde zich met een enorme kracht, ook al was ze maar klein.

Uiteindelijk slaagden we erin om haar in bedwang te houden. Amy, de evangeliste, begon vurig te bidden. Ik boog me over het meisje heen om de geesten te bestraffen. ‘Wees stil! In de naam van Jezus, kom naar buiten!’ beval ik.

Diana’s ogen rolden door haar hoofd en twee keer spuugde ze me recht in mijn gezicht, op nog geen 30 centimeter afstand. De gemeente bleef aanhoudend tot God om hulp roepen. (…) Dit was een klassiek geval van demonische bezetenheid.’

Jim Cymbala verhaalt ons verder: ‘Een paar minuten later was het meisje helemaal bevrijd. Ze hield op met vloeken en haar lichaam ontspande zich. We lieten onze greep op haar verslappen, waarna ze voorzichtig opstond en haar handen ophief om de Heer te prijzen. Niet lang daarna stond ze samen met ons te zingen: ‘Heer, Uw bloed dat reinigt mij… U wast mij witter dan de sneeuw.’ De tranen stroomden haar over de wangen en verknoeiden haar make-up.

Diana dient de Heer nu al tien jaar in de Brooklyn Tabernacle. Kortgeleden is ze getrouwd met een jonge man en beiden hebben een krachtig getuigenis van hun geloof afgelegd tegenover hun ongelovige familieleden. Ze is nu een prachtige christin die de Heer oprecht liefheeft en Hem alleen wil dienen.’

 ***

Bevrijding van demonische belasting

De 24-jarige gelovige man was emotioneel beschadigd door mishandeling en langdurige afwijzing, al vanaf zijn vroege jeugd, en heeft al heel wat dwanggedachten en zelfmoordpogingen achter de rug. Hij heeft daarbij meerdere malen een vloek over zich uitgesproken door te zeggen dat hij dood wilde en zelfmoord zou gaan plegen. Op 22-jarige leeftijd is hij tot geloof gekomen. De occulte aanvallen, boosheid, beschadigingen en dwanggedachten bleven hem echter plagen.

Na mijn eerste contact met hem kreeg hij bij vlagen ernstig aanvallen te verduren. Het was duidelijk dat de demonen hem in verhevigde mate aanvielen. Deze aanvallen kwamen bij teleurstellingen door zijn ADHD snel via negatieve gevoelens binnen, zodat hij waanzinnige dingen bedacht en wilde uitvoeren. Soms beukte hij met zijn hoofd tegen palen en zocht hij naar voorwerpen om daarna een zelfmoordactie te kunnen ondernemen. Gelukkig waren de drie winkels waar hij heenging op die maandag niet open. Hij wilde vervolgens een slang bij zijn voormalig huis ophalen, maar die slang lag daar niet meer. Later had hij bedacht dat hij diep in de nacht, als iedereen sliep, zichzelf zou neerschieten met zijn buks.  Het werd zo bestuurd dat hij de buks aan iemand, die toen bij hem was, meegegeven heeft.  Uiteindelijk heeft hij het wapen verkocht.

Omdat de geestelijke problemen aanhielden voelde ik mij op 9 december 2011 gedrongen om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing en te bidden in de Naam van Jezus.

Ik begreep dat hij een vloek over zichzelf had uitgesproken, door steeds hardop te zeggen dat hij dood wilde

Hij heeft dan bewust gekozen voor de dood, ‘voor de oren van de demonen’. Het was nodig dat deze vloek zou worden verbroken en dat hij hardop zou kiezen voor het leven, zodat de boze machten dit duidelijk zouden weten.

Hij moest Jezus weer als zijn Heere gaan belijden en zijn positie in Hem duidelijk maken aan de geestelijke machten. Dit heeft te maken met de woorden van Jezus in Matth.10:32: ‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ In Luk.12:8 leert Hij ons:‘En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God.’

In de Naam van Jezus moet elke knie zich buigen. In Zijn Naam worden ook de boze machten onderworpen aan Hem. Dit heeft te maken met Zijn overwinning aan het kruis en Zijn verhoging door God. Satan en zijn demonen beseffen dit maar al te goed. We lezen in Filip.2:9-11: ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.’

Ik besefte dus dat hij welbewust en openlijk moest gaan kiezen voor het leven. Dit is een wilsbesluit. Hij moest zijn wil aanspreken. Ik werd hier ook bij bepaald door het verhaal over Karin, dat ik mij herinnerde uit het boek van Teun Stortenbeker van st. De Hoop. Dit verhaal heb ik ook verteld tijdens de sessie op 9 december bij mij thuis. Ik laat dit verhaal eerst volgen.

Hoe Karin tot licht kwam

Een jonge vrouw was eens bij st. De Hoop opgenomen. Ze wordt Karin genoemd in het boek ‘Als Jozef je zoon is’ van Teun Stortenbeker. Ze was christin en al goed geholpen. Ze kwam alleen nog vaak te laat bij het morgenontbijt. Toen een begeleidster haar in haar kamer opzocht, lag ze met haar hoofd onder de deken. Bij het openschuiven van het gordijn deed ze de deken nog meer over zich heen. Het was alsof ze bang was voor het licht. Tijdens het gesprek dat volgde vertelde ze eindelijk haar verhaal. Ze vertelde: ‘Als ik het ‘s morgens licht zie worden, krijg ik een akelig gevoel over me, ik heb een hekel aan de dag.’

Als kind had ze meegemaakt dat haar vader bij de overburen was doodgeschoten. Ze gaf te kennen: ‘Ik heb niet alleen een hekel aan de dag, maar aan het hele leven! Dat heb ik al vanaf mijn zevende jaar. Sinds de dag dat mijn vader werd vermoord.’ Toen het haar werd meegedeeld was ze naar de zolder gerend en onder haar deken gekropen. Ze zei: ‘Ik heb geschreeuwd en gehuild, en herhaalde voortdurend de woorden: ‘Ik wil niet meer leven, ik wil dood.’ Nu had ze nog een hekel aan het licht van de aanbrekende morgen.

De begeleidster heeft haar toen ‘een bevrijdingsgebed’

laten bidden

Karin heeft daarbij het verbond met de dood verbroken en bad met passie in haar stem: ‘Ik wil leven, Heer!’ Daarop werd ze bevrijd van de occulte belasting, en kon ze getuigen hoe God haar tot het licht had gebracht! Teun Stortenbeker schrijft erover: ‘Vanaf dat moment veranderde haar hele houding. Het was alsof ze toen pas tot leven kwam, en Karin is sindsdien een stralende christen, die graag aan anderen vertelt hoe Jezus haar van de duisternis in het licht heeft gebracht.’  

Bevrijd door de Waarheid

Ik heb die bewuste avond van 9 december 2011 eerst een geestelijke vriend gebeld, om samen met hem voor de jongeman te bidden. Deze heeft het eerst in persoonlijk gebed gebracht. Hij kreeg die avond thuis heldere gedachten aangereikt vanuit het Nieuwe Testament, zoals uit de Efezebrief: over de positie van de gelovige. Hij moest leren om zich veilig te weten als gelovige, om de aanvallen van de boze machten te kunnen weerstaan.

We waren die avond bij mij thuis met vier personen aanwezig. Er was ook een vriendin bij. Na een gezamenlijk gebed hebben we Gods Woord laten spreken. Hij was misleid door de leugen, die door de waarheid moet worden ontmaskerd en verdreven. Jezus leert Zijn discipelen in Joh.8:31-32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Jezus Zelf is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (zie Joh.14:5).

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

In het bevrijdingspastoraat moeten we daarom ook sterk gericht zijn op de Bevrijder, Jezus Christus. Er moet een sterke verwachting van Hem zijn, dat Hij het zal doen en uitwerken in de gelovige. We steunen daarbij op Zijn Woord en beloften. Naar Zijn beloften is Hij in het midden als twee of drie in Zijn Naam samenkomen.

Na de gezamenlijke Bijbelstudie, met het noemen van verhelderende voorbeelden, zoals van Karin, werd de jonge man voorbereid op het bevrijdend gebed in de Naam van Jezus. Hij ging zijn veilige positie in Jezus en de noodzaak van de keuze voor het leven steeds beter beseffen.

Mijn meegekomen vriend gaf ons een goed voorbeeld door over de nieuwe eigenaar van een schip. De duivel is als de oude eigenaar, die vast zit in de kajuit en door het raampje de nieuwe stuurman probeert te misleiden. Hij doet alsof hij het ook nog voor het zeggen heeft en nog rechten heeft als vorige eigenaar van het schip. De nieuwe stuurman moet gewoon zijn eigendomspapieren voor het gezicht van de boze misleider houden. Jezus is de nieuwe eigenaar van het schip. Naar Hem moet de stuurman luisteren, en dan kan de duivel het zwijgen worden opgelegd.

Je moet goed blijven beseffen bij Wie je hoort

en in welke positie Hij je heeft geplaatst

Tijdens het gezamenlijk gebed werd ik daarna innerlijk gedrongen om de zegen in de Naam van Jezus over de gekwelde jongeman uit te spreken. De kwade machten moesten uit hem verdwijnen! Hij heeft vervolgens zelf hardop uitgesproken en gebeden dat hij wilde leven! Daarna voelde hij zich bevrijd en sprak hij lofprijzingen tot God uit.

Nadat hij had uitgesproken dat hij wilde leven,

voelde hij zich bevrijd

In de Naam van Jezus gebeurden heerlijke zaken. We bemerkten Zijn aanwezigheid door de Heilige Geest. Door de Waarheid is de leugen uit het hart van hem verdreven. Daarom was het lezen van de Bijbelteksten belangrijk.

Door het snel verminderen van medicijnen en een teleurstelling kreeg hij nog een terugslag, maar daarna is het goed met hem gegaan. Op 1 januari 2012 zei hij tegen me via de telefoon dat hij geen dwanggedachten meer heeft, dat hij zich vrij voelde en voor het leven mocht blijven kiezen. Prijs de Heere voor Zijn wonderlijk handelen! De Naam van de Heere Jezus moet worden grootgemaakt!

Zijn persoonlijk getuigenis over de bevrijding

De jongeman vertelt ons over zijn ervaring van deze geestelijke bevrijding: ‘We waren samen met een andere broeder en zuster bij hem. We zijn begonnen met gebed en het lezen uit de Bijbel.

In het gebed mocht ik mezelf echt over geven aan de Heere. Ik ging toen pas inzien dat de Heere ook voor mij aan het kruis was gestorven. Ik zag het als een film in mijn hoofd voorbijkomen. Het werd zó persoonlijk!

Ik was bevrijd van mijn zonde,

maar ook van de pijn uit het verleden

Met het gebed en de zegen die door de pastorale werker uitgesproken werd, kwam er rust in mij. De pijn en onrust in mijn geest was weg, tot nu toe! Ik voelde zoveel blijdschap en vrede, en nog steeds. Het is niet meer terug gekomen! Ik ben bevrijd van alle pijn en moeite, onrust en angst. Het is weg.

Ik heb nooit gedacht dat het kon, maar ik mocht het meemaken. De Heere is ook voor mij gestorven. Hij heeft alles voor mij gedragen. De pijn en angst: alles heeft Hij voor mij gedragen! Het kan niet alleen voor mij, maar ook voor zoveel anderen. Er is genoeg kracht in het bloed voor alle gelovigen!

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid,

maar van kracht en liefde en bezonnenheid’ (2 Tim.1:7)

AMEN.

Uit latere ervaringen in januari 2012 is gebleken dat er door geestelijke aanvallen nog pijn naar boven kan komen. Er zijn zwakke deurtjes die blijvend moeten worden bewaakt. Dan is er weer gebed nodig. Ik denk hierbij aan antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin lezen we dat we vanuit onszelf zwak zijn. De duivel, de wereld en het eigen vlees blijven ons bevechten. Daarom wordt er verklaard bij de bede: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze: ‘Wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke weerstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’ Dat kan dus in dit leven al worden bereikt (want in de hemel is er geen geestelijke strijd). Steeds weer opnieuw moeten we de geestelijke wapenrusting van God aandoen, opdat wij stand kunnen houden in de sterkte van Zijn macht (zie Ef.6:10-18).

***

Traumatische ervaringen en gebedsverhoring

Een vrouw van in de dertig is vaak in het inloophuis van Sta Op Zorg geweest. Ze kwam een periode ook op de Sta op cursus geestelijk herstel daar in Vlissingen. Ze vertelde ons haar levensverhaal en de traumatische ervaringen. Ze werd in haar kinderjaren al seksueel misbruikt. Toen ze 12 jaar was, kreeg ze een kind, waarschijnlijk van een kennis van haar vader.

De pasgeboren baby was niet in orde. Ze lag met haar kind op een zaal in het ziekenhuis, samen met andere moeders en baby’s. Haar kind was verbonden aan het apparaat dat de hartslag registreerde. Het schermpje gaf in een op en neer gaande lijn en piekjes het ritme van de hartslag aan. Toen hoorde ze een ander piepgeluid, keek naar het scherm en zag een rechte lijn; dat betekende dat de hartslag van haar baby was gestopt.

Wat een heftige ervaring van een jonge moeder van 12 jaar!

Vanaf dat moment heeft ze ook op vele momenten door de jaren heen flashbacks gehad vanwege het opgelopen trauma. De flashbacks en herbelevingen begonnen dan steeds weer met het beeldschermpje van de hartslag van de baby.

Ze was al in de dertig toen ze het ons vertelde in ons klein bijbelstudiegroepje van de cursus. Ze had nog steeds de flashbacks, al meer dan 20 jaar! We waren ontroerd toen we het van haar hoorden en werden bewogen om voor haar te bidden. In de groep hebben we gebeden om bevrijding van deze flashbacks. We merkten de aanwezigheid van de Heilige Geest.

Een wonderlijke gebedsverhoring!

Ze heeft de flashbacks nog een paar keer gehad en daarna verschillende jaren niet meer. Het was een wonderlijke gebedsverhoring, waar we dankbaar op terugkijken. Op den duur verdween ze meer uit het zicht en kwam ze niet meer in het inloophuis.

Na een aantal jaren was ze er weer, samen met een nieuwe vriend, waar ze na verloop van tijd mee is getrouwd. Toen ze met haar nieuwe vriend bij ons kwam, had ze weer heel wat meegemaakt. Haar vriend was betrokken bij een woonwagenkamp, waar ze dus ook kwam. In die tijd is ze weer door een ander misbruikt. Opnieuw een traumatische ervaring.

En toen zijn de flashbacks ook weer teruggekomen!  

Blijkbaar kon ze niet zonder relatie. Voor zover ik weet, heeft ze na het verliezen van haar baby, toen ze 12 jaar was, nog twee of meer kinderen gekregen, die uit huis werden geplaatst in een pleeggezin. Zelf woonde ze begeleid in een woonzorg en werkte ze op een sociale werkplaats.

Ze wilde dolgraag haar kinderen in een pleeggezin ontmoeten, wat officieel ook was toegestaan. Het was een behoorlijk lange treinreis om daar te komen. Ze had niet genoeg geld om daar te kunnen komen, terwijl ze vanuit de woonzorg organisatie het haar ook niet extra gaven. Ze is toen toch maandenlang haar kinderen gaan bezoeken met de trein, waarschijnlijk op kosten van de woonzorg.

Toen het uitkwam, is het een rechtszaak geworden. Omdat ze het niet kon terugbetalen, is ze veroordeeld toen een aantal maanden gevangenisstraf. Ook weer en traumatisch en tragisch gebeuren!

De vrouw kwam in het begin van ons contact samen met een vriend in het inloophuis. Deze man had een kamer, maar had voorheen een aantal maanden achter de dijk van het kanaal door Walcheren geslapen in een kleine tent.

Hij wist te overleven als dakloze,

ook in de vrieskou van de wintermaanden.

Zoals zij had haar vriend te kampen met traumatische ervaringen. Hij was afgewezen en getreiterd op zijn werk. Zijn baas was er op uit om hem te ontslaan, wat na jaren uiteindelijk lukte. Hij heeft dat niet goed kunnen verwerken. Hij raakte aan de drank, vooral aan de whisky. Een keer heb ik voor hem gebeden in een apart kamertje in het inloophuis. Toen ik mijn ogen even opendeed tijdens het gebed, zag ik dat hij een klein flesje met whisky terug stopte in zijn binnenzak. Hij had ervan gedronken tijdens mijn gebed. Ik gaf aan dat hij een probleem had. Hij gaf het toen toe.

Op den duur had hij ook lichamelijke problemen door het vele drankgebruik, zoals epileptische aanvallen. Ik heb hem toen naar een huisartsenpost gebracht. Bij een latere ontmoeting gaf hij aan dat het beter met hem ging.    

De relatie met zijn vriendin is uiteindelijk verbroken. Het gaf teveel problemen, wat vaak voorkomt bij mensen met traumatische ervaring in een relatie. Hopelijk gaat het verder goed met hen, met meer rust en stabiliteit in hun leven. We hopen vooral ook dat het Woord van God ze is bijgebleven, met de gebeden en dat ze rust (zullen) vinden bij Jezus.

***

Hoe kun je overwinnen in de geestelijke strijd?

Tijdens de woestijnreis vielen de Amalekieten bij Rafidim de Israëlieten in de achterhoede aan. Dit woestijnvolk stamde af van Ezau, en staat symbool voor de vijanden van het volk van God. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakke mensen, die moe en uitgeput waren en achteraan liepen, versloeg. Zo zullen ook de kwade geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Er wordt vertaald dat Amalek de achterhoede afsneed, terwijl de Israëlieten vermoeid en uitgeput waren. De achteropgeraakte Israëlieten waren weerloos.

Gelovigen hebben elkaar hard nodig. Ga niet alleen door het leven, die last is te zwaar. Ga tot de Middelaar: laat Jezus je sterkte geven! In de Naam van Jezus kun je overwinnen in het gebed. Mozes was ook als een middelaar voor Israël (zie Ex. 32:30-35). Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak voor de gelovigen. Wat betekent dat voor je als je in een geestelijke strijd bent verwikkeld?

Het is gevaarlijk als je geïsoleerd raakt

in de geestelijke strijd

Overwinnen op de top van de heuvel

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend en gelovig werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden.

Aaron en Hur ondersteunden op den duur de handen van Mozes. Daardoor overwon Israël onder de krijgsoverste Jozua in de kracht van God de Amalekieten. Hij verzwakte de Amalekieten door velen van hen te doden (Ex. 17:13).

Het opheffen van handen is een gebedshouding in het Oude Testament. Vanuit de Hebreeuwse grondtekst kan het opheffen van handen hier ook de symbolische betekenis hebben van ‘machtig zijn’ en triomferen’. De Studiebijbel verklaart: ‘Doordat Mozes de handen opheft, proclameert hij Gods macht en weert hij vijanden af.’ Dit is een belangrijk gegeven om te  kunnen overwinnen in de geestelijke strijd. Het is de kracht van de proclamatie en het inroepen van Gods macht tegen de geestelijke vijanden en kwade machten die de gelovigen bestrijden.

We worden opgeroepen in Efeze 6:11 om de geestelijke wapenrusting van God aan te doen. Daarvoor lezen we in vers 10: ‘Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.’

We zullen in deze sessie aangegeven hoe je kunt overwinnen door geloof en gebed in je geestelijke strijd. En wat denk je van de kracht van ‘proclamatie’?

De vleugels van geloof en gebed

We kunnen de aanvallen van de kwade, demonische geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed. In Openbaring 12:14 lezen we dat aan de vrouw twee vleugels van een grote arend zijn gegeven, opdat zij zou vliegen in de woestijn, om buiten het gezicht van de slang te komen. Dat zijn de vleugels van geloof en gebed.

Gebruik de vleugels van geloof en gebed

Deze vleugels zijn nodig om te vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). Bij het overwinnend gebed neemt het geloof een hoge vlucht. Op de hoge plaats op de heuvel werd de strijd tegen de vijand gewonnen.

De strijdende Israëlieten onder Jozua konden opzien naar de heuvel waar Mozes, Aäron en Hur voor hen streden in geloofsgehoorzaamheid en gebed. Je ziet het symbolisch uitgebeeld in de staf die ze omhoog moesten blijven houden. Ze vertrouwden daarbij op de HEERE en Zijn Woord.

Overwinning in de strijd tegen de Amalekieten

Door middel van het gebed van Mozes liet de HEERE Israël overwinnen in de strijd tegen de Amalekieten (zie Ex.17:8-16). De Amalekieten en Israëls vijanden in het Oude Testament kun je vergelijken met onze geestelijke vijanden.

De Amalekieten vielen het leger in de achterhoede aan. In Deut.25:18 zegt Mozes dat Amalek daar de zwakken die achteraan liepen versloeg, die moe en uitgeput waren. Zo zullen ook de boze geesten zwakke plaatsen bij hun slachtoffers uitzoeken. Het is daarom ook belangrijk dat er een sterk biddend geloofsleven wordt beoefend.

We lezen in Ex.17:9-13 dat er biddend in geloofsgehoorzaamheid werd gestreden tegen de Amalekieten. Dit gebeurde op de top van de heuvel door Mozes, die de staf van God omhoog moest houden. Aäron en Hur ondersteunden op den duur zijn handen.

Als Mozes op de heuvel de staf van God omhoog hield, won Israel (then ‘Israel prevailed’, Ex.17:11). Overwinnend gebed wordt in het Engels ‘prevailing prayer’ genoemd. We kunnen de aanvallen van de boze geesten afslaan door de vleugels van het geloof en het gebed.

Door de kracht van God en op het gebed overwon de krijgsoverste Jozua de Amalekieten. Jozua is een type van Jezus. De naam Jozua of Jehosjoe’a betekent: ‘God is zijn hulp’ of ’JHWH redt/bevrijdt’. In de Septuaginta wordt zijn naam weergegeven met ‘Jesous’, dezelfde naam als ‘Jezus’ in het Nieuwe Testament.

Door Jezus kunnen we in Gods overwinning staan. Het is goed dat gelovigen deze positie in Jezus als uitgangspunt nemen in de geestelijke strijd. Ben je al zover?

Is je geloof al als de opgeheven staf van Mozes, of ben je nog aan het worstelen met de aanvallen in de achterhoede? Ben je geestelijk soms achterop geraakt? Heb je het gevoel dat je aan de verliezende hand bent in de innerlijke strijd?

Met de opgeheven staf van het geloof kom je er biddend en strijdend weer bovenop. Zullen we maar op de heuvel gaan staan, al zijn we zo vermoeid als de uitgeputte handen van Mozes op de heuvel? Samen worden we sterker. Samen willen we elkaar ondersteunen, zoals Aäron en Hur dat bij Mozes deden.

De HEERE is mijn Banier

Overwinnend gelovig gebed is nodig voor onszelf en onze kinderen. Voor Mozes was de HEERE zijn banier. Hij noemde het altaar dat hij na de overwinning bouwde: ‘De HEERE is mijn Banier’ (“The-Lord-Is-My-Banner’, in het Hebreeuws: ‘YHWH Nissi’).

Voor de gelovigen is Jezus de Leider en Beschermer. Zijn banier moet omhoog worden gehouden. Hij heeft overwonnen aan het kruis. In het overwinnend Evangelie wordt Hij verhoogd als de Overwinnaar.

Na Zijn opstanding en hemelvaart is Hij voor ons de verhoogde Middelaar, de biddende Hogepriester en de eeuwige Koning.

Jezus is de Middelaar, Voorbidder en Voorspraak

Jezus Christus is in de hemel aan de rechterhand van God. Hij is daar volgens Hebr. 7:24 Priester tot in eeuwigheid. Vers 25 gaat verder: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Het gaat hier over ‘tussen beide treden, voorbede doen’ – in het Engels: to make intercession for them.)

In Rom. 8:34 wordt ook aangegeven dat Hij daar voor de gelovigen pleit. Vanuit het Grieks vertaald staat er in vers 34: ‘Die ook pleit/voorbidding doet ten behoeve van ons.’ De Studiebijbel verklaart erbij: ‘In die verheven positie pleit Hij ten behoeve van de gelovigen (zie ook Hebr. 7:25; 9:24; 1 Joh. 2:1).’

Het gaat hier over ‘pleiten tegen veroordelingen of voorbede doen’. Dat doet Jezus in de hemel voor gelovigen die verdrukt worden, en daardoor in geestelijke strijd zijn en lijden. Je ziet het bij Stefanus in Hand. 7:55-56, die Jezus zag staan aan de rechterhand van God.

Door Jezus kun je overwinnen en volhouden

In Rom. 8:37 lezen we over de gelovigen in de verdrukking, dat ze kunnen getuigen:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars

door Hem, Die ons heeft liefgehad.’ 

Je ziet dat er een vergelijking is te halen uit de geschiedenis van Mozes en de Israëlieten in de strijd tegen Amalek en de biddende Hogepriester in de hemel voor de gelovigen.

Jezus geeft in Joh. 17:9 aan in het hogepriesterlijke gebed over de gelovigen: ‘Ik bid voor hen.’ Naar Petrus toe zegt Jezus in Luk. 22:31-32: ‘Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.’

Jezus hield Petrus vast,

ook toen Petrus Hem losliet bij zijn verloochening.

In 1 Joh. 2:1 verklaart Johannes: ‘En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ In het Grieks staat er: ‘paraklēton’ (een advocaat).  Het Griekse ‘paráklētos’ betekent hier: ‘erbij geroepene, pleitbezorger, helper, zaakwaarnemer’. Ook de Heilige Geest, Die ons Jezus verkondigt, wordt zo genoemd.

Wat een bemoedigende gedachte dat Jezus het voor de gelovigen opneemt, voor ons bidt en pleit. Als ik geloof vraagt Hij aan de Vader voortdurend de zorg en hulp die ik nodig heb. Hij is de Middelaar waardoor ik vergeving, genezing en bevrijding kan ontvangen.

Heb je Jezus ook nodig als

Middelaar, Voorbidder en Voorspraak?  

Hij bewerkt in Zijn verheven positie voor ons de overwinning als wij in de geestelijke strijd en verdrukking zijn. Door het geloof in Hem kun je het volhouden.

Wij blijven als gelovigen in onszelf nog gebrekkig in geloven, volgen, gehoorzamen, bidden, danken en lofprijzing. Wat wij dankbaar aan God willen geven wordt echter wel door Jezus volmaakt aan de Vader doorgegeven. Hij reinigt en heiligt de gebeden, gaven en dankoffers van oprechte gelovigen. Ik zal het uitleggen met het volgende voorbeeld:

Het wordt volmaakt goed gemaakt

Een meisje van vier jaar is zo blij en dankbaar naar haar vader en moeder toe, dat ze in de natuur een hele grote bos bloemen voor hen bij elkaar graait. Er zit ook gras, onkruid, grond en ongedierte tussen, maar ze let er niet op. Enthousiast en blij komt ze met de hele vracht de keuken binnenrennen. Ze roept het uit naar haar moeder: ‘Kijk dit is allemaal voor jullie, omdat ik zoveel van jullie houd…’

Er valt van alles uit op de keukenvloer. De moeder wil haar niet teleurstellen. Ze bedankt haar hartelijk en zegt: ‘Geef het maar aan mij. Ik zal er een mooie bos in een vaas van maken. Ga maar weer lekker spelen. Als pa thuiskomt, zal hij het prachtig vinden. Ik zal dan zeggen dat jij dat speciaal voor ons hebt geplukt, omdat je zo van ons houd.’

Als het dochtertje weg is, haalt ze eruit wat niet goed is, en maakt ze er een mooie bos bloemen van. Ze reinigt het van het vuil en stelt het prachtig voor aan haar vader.

Zo doet Jezus het ook met wat de gelovigen biddend en dankend bij God brengen. Geef in het geloof maar dankbaar wat je kunt geven, dan kan het door Jezus worden gereinigd en volmaakt voorgesteld aan de hemelse Vader. Hij maakt er zoiets moois van, dat het perfect overkomt. Door de Hogepriester wordt ons dankoffer volmaakt goed gemaakt.

Blijf samen in gebed

Op de reis naar het hemelse Kanaän heb je elkaar nodig, om samen te bidden.

Het samen bidden brengt ons in de aanwezigheid van God door Jezus Christus, met de belofte van verhoring. Jezus leert ons in Matth. 18:19-20, als Hij tot Zijn discipelen spreekt: ‘Verder zeg Ik u dat, Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Je wordt ertoe opgewekt in het volgende lied van sela:

BID MET MIJ

Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

Lied van Sela. Tekst: Peter Dijkstra muziek: Kinga Bán

De rat in het zendingsvliegtuigje 

Iemand vertelde tijdens een samenkomst een voorbeeld over een rat in een zendingsvliegtuigje. Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat het vliegtuigje zou neerstorten.

Wat kon de piloot nu nog doen? Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek.

Het voorbeeld is duidelijk. Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en gebed wel mogen en kunnen komen. 

Blijf biddend strijden tegen  de geestelijke Amalekieten

We leren ook van de strijd met de Amalekieten dat we in gelovig gebed moeten blijven strijden tegen onze geestelijke vijanden. De Amalekieten moeten samen met de andere Kanaänieten (in het beloofde land) worden uitgeroeid.

Omdat de Israëlieten deze opdracht van God niet geheel hebben uitgevoerd, hebben ze door de eeuwen heen blijvend schade geleden door boze aanvallen. Zo dienen wij ook de zonden zoveel mogelijk uit te roeien en te strijden tegen schadelijke invloeden en demonische infiltratie.

Liederen bij het onderwerp

In de geestelijke strijd is het van het grootste belang dat we bouwen op de woorden van de Almachtige. Hij is voor de gelovigen door Jezus Christus de Bescherming, het Schild en de Verlosser. Hij voert voor hen de strijd. De hulde is aan Hem gewijd. Zie het op de volgende afbeelding en in het bekende lied ‘Ik bouw op U’.

 

Hieronder volgt het bekende lied ‘Ik bouw op U’ uit Opwekking 124. De Nederlandse tekst is van Breitkopf Hertel. Het is een persoonlijke proclamatie voor een overwinning in de geestelijke strijd in de kracht van God. Kun je het in het geloof meezingen?

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam.

 ***

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in Uwe Naam

***

Ik bouw op U,

mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld’  is U gewijd.

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

***

 Hieronder kun je het beluisteren via de link in de uitvoering van Nederland Zingt:

YouTube-video Ik bouw op U

***

Het samen bidden brengt ons in de aanwezigheid van God door Jezus Christus, met de belofte van verhoring. Jezus leert ons in Matth. 18:19-20, als Hij tot Zijn discipelen spreekt: ‘Verder zeg Ik u dat, Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

Je wordt ertoe opgewekt in het volgende lied van sela:

BID MET MIJ

Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet
en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons nu
op de weg, die wij gaan door de lange nacht.

***

Heer, ik kom tot U

Het gelovig bidden komt wordt ook helder verwoord in Opwekking 125, het bekende lied: ‘Heer, ik kom tot U’.  De muziek is van G. Whelpton en de Nederlandse tekst van Jan Visser. Ik laat de tekst en de link naar de uitvoering van Nederland Zingt nu volgen:

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

 ***

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

***

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

***

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

***

***

Kom biddend tot overgave en tot nieuw leven

In dit lied van Christiaan Verwoerd zingt hij in een gebed:

‘Ik wil niet meer leven zonder U.’

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,

Heer, ik belijd het U gewoon.

Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan,

maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

***

Ik wil niet meer leven zonder U.

Vul mij, verander mij nu.

Zend Uw Geest van waarheid in mij,

zodat mijn hart van U alleen zal zijn

***

Ik geef mijn leven aan U over.

Ik Wil niet meer leven zonder doel.

Heer U alleen, U heb ik nodig,

Want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

***

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,

als een vat dat bruikbaar is en rein.

Geheiligd in U ga ik op pad.

In elke storm houdt U mijn hand gevat.

***

Ik geef mijn leven aan U over.

Ik wil niet meer leven zonder doel.

Heer U alleen, U heb ik nodig,

want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Laat je dragen op arendsvleugels

In Deut. 32:10 lezen we dat de HEERE Zijn volk omringde, onderwees en beschermde als Zijn oogappel. In verzen 11 en 12 gaat Mozes verder in Zijn lied tot Israël: ‘Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid.’

God heeft Israël toen op arendsvleugels gedragen en tot Zich gebracht. We zien nu nog steeds dat God de gelovigen draagt. Hij wil ons dus dragen zoals de arend haar jongen draagt, die ze leert vliegen. Als het tijd is, gooit ze de jongen die moeten leren vliegen uit het nest. Ze gaat eronder vliegen en vangt ze op als ze het alleen niet redden. Dan draagt de vader- of moederarend deze jongen op de vleugels terug naar het hoge nest op de rotsen. Daarna herhaald het zich, totdat ze het vliegen hebben geleerd.

Wat kunnen we van dit voorbeeld uit de natuur leren? Hoe leren we op God vertrouwen en te vliegen met de vleugels van geloof en gebed? Door de genade van God en op het gebed kan het geloof een hoge vlucht nemen.

Het wordt mooi verwoord en gezongen in Opwekking 488, in de uitvoering bij Nederland Zingt, met Marcel Zimmer:

Heer ik kom tot U,

neem mijn hart verander mij.

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

***

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

 En de kracht van Uw liefde.

***

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien

En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan.

En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

***

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,

En de kracht van Uw liefde.

***

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

***

God zal voor Zijn kinderen zorgen

God laat Zich kennen als een liefhebbend Vader. Hij is dat voor de gelovigen die Jezus willen volgen. In beproevingen en strijd kunnen we juist ontdekken dat Hij er ons doorheen draagt en voor ons zorgt.

Dat geldt ook voor de geestelijke strijd in ons hart en onze gedachten. Er kan veel strijd zijn in je denken. In alle rusteloosheid en bezorgdheid kun je op het gebed en door het vertrouwen in God Zijn vrede gaan ervaren.

Heb je het al eens ervaren 

dat de vrede van de hoogste God 

je hart en gedachten beschermt 

Verlang je naar Zijn diepe vrede in je hart? Laat het volgende lied ‘Geen zorgen’ van Sela dan maar tot je doordringen:

Iedereen die op God vertrouwt,

weet: Hij zal voor ons zorgen.

God voorziet elke dag opnieuw,

houdt ons in zijn trouw geborgen.

***

Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt,

maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk.

***

Vrede van de hoogste God

beschermt je hart en jouw gedachten.

Ook al kom je rust tekort,

zijn shalom zal steeds voldoende zijn.

***

Als Hij zelfs aan de bloemen denkt,

zou Hij jou dan ooit vergeten?

Niemand voegt door bezorgd te zijn,

ooit een dag toe aan zijn leven.

***

Tekst: Matthijn Buwalda. Muziek: Kinga Bán, Peter Dijkstra

 Hieronder kun je het lied aanklikken en beluisteren:

YouTube-video Geen zorgen | Sela

 ***

Het ‘Onze Vader’

Jezus leert ons In Lukas 11 hoe wij behoren te bidden. naar de wil van God. Dat komt naar voren in ‘het gebed des HEEREN’ in de verzen 2-4. In Matth. 6:9-13 geeft Jezus het als volgt aan ons door: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de  boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’

Hieronder volgt het lied ‘Onze Vader in de hemel’, uit Opwekking 436:

Onze Vader in de Hemel, heilig is Uw Naam.

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat Uw wil worden gedaan, in de hemel, zo ook hier op aard’.

***

Refrein:

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

***

Onze Vader in de hemel, geef ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen:

hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

***

En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

Amen.

***

Tekst en muziek: Marcel Zimmer

Hieronder kun je het beluisteren via de link. Daar wordt het samen met Marcel & Lydia Zimmer gezongen bij Nederland Zingt:

YouTube-video Nederland Zingt: Onze Vader

***

Je bent veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste

In geloof en gebed mag je steeds weer vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Psalm 91 is de ‘bevrijdingspsalm’, die van oudsher al werd gebruikt bij het bevrijdingspastoraat. Daarin spreekt je ook je vertrouwen uit. Je proclameert dan ook bij Wie je hoort en veilige bent. Kun je het beamen?

Hieronder volgt de tekst en uitvoering van Psalm 91 door The Psalm Project:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 91 – U bent mijn schild

***

Laat het levende water door je stromen als een cleansing stream

Ik herhaal de tekst die eerder in dit artikel staat en ook past bij het lied hieronder:

Laat Jezus je door de Heilige Geest je innerlijk leven reinigen door Zijn stroom van levend water. Het werk van de Heilige Geest in je is als een stroom die schoonspoelt. Jezus nodigt ook ons in Joh.  7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Als je Hem gelovig aanvaardt als Redder en Heer in je leven, komt de Heilige Geest in je wonen. Jezus voegt er in vers 38 aan toe: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

In vers 39 wordt verklaard dat Hij dit zei over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden’. Na Zijn verheerlijking is dat op en na de Pinksterdag werkelijkheid geworden in het leven van de gelovigen.

Als je gelooft is er dus een stroom van levend water in je werkzaam, waardoor je steeds meer en voortdurend kunt worden gereinigd van kwaad, vuil en zonde. Wat de Heilige Geest bij je boven brengt tijdens geloofsoefeningen, kan worden weggespoeld. Dat zijn dus ook oude pijnlijke herinneringen, en ook emotionele pijnplekken.

Hier volgt het lied van Christiaan Verwoerd, dat hij zingt met Erika de With: 

YouTube-video Als iemand dorst heeft

– Christian Verwoerd (feat. Erika de With)

Psalm 27 van The Psalm Project is een bemoedigend lied. Het vertrouwen op de HEERE en het biddend wachten op Hem is een zaak van volhardend geloof. En is het overwinnend geloof ook niet een gevolg van volhardend geloof, dat door de Heilige Geest is ingegeven?

Overwinnend geloof is volhardend geloof,

dat door de Heilige Geest is ingegeven

Let maar op de tekst van Psalm 27, zoals die door The Psalm Project wordt gezongen. Daaronder kun je de uitvoering bij Nederland Zingt beluisteren.

God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.

Refrein:

Dit ene is  wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.

Refrein: …

Wacht op de Heer

***

Het volgende lied van Sela steunt op de barmhartigheid en trouw van God. Laat je erdoor bemoedigend. Stel ook je vertrouwen de de Heere God.

GOD ZAL VOOR ONS ZORGEN

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

***