De Bevrijder en dr. Neil T. Anderson

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Samen op weg naar vrijheid in Jezus Christus

Het zien op Jezus is het hoogtepunt in het geestelijk leven. De bevrijding en het innerlijk herstel door de Bevrijder hebben wij werkelijk nodig. Het kan niet worden gemist op de weg naar blijvend geluk! Wat denk je van deze Bevrijder? 

                                               

In dit artikel beveel ik het werk van dr. Neil T. Anderson aan. Het is een aansporing om samen met behulp van persoonlijke vragen en opdrachten te zoeken naar de Bevrijder Jezus Christus. Bij Hem kun je terecht voor geestelijk herstel en geloofsgroei. Hij is de Heiland: de Redder, Bevrijder en Heler. Het wordt uitgebreider behandeld in het artikel ‘Bevrijding van misleidende gedachten’.

Dr. Neil Anderson heeft door middel van zijn organisatie ‘Freedom in Christ Ministries’ in California al veel mensen geestelijk kunnen helpen. Hij is de oprichter en president emeritus van FICM en (co-)auteur van meer dan 50 veelverkochte boeken. Het boek ‘Vrijheid in Christus’ is vertaald in meer dan 30 talen.

Groepsopdrachten

Na de inleidende tekst volgen er persoonlijke vragenlijsten, die je kunt gebruiken bij de pastorale hulpverlening. Het zijn ook groepsopdrachten die kunnen worden gebruikt bij trainingssamenkomsten voor geestelijk herstel en geloofsgroei.

Het zijn opdrachten bij het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ van de bekende counselor Neil T. Anderson. Hierbij beveel ik dit boekje aan voor persoonlijk gebruik en bij de geestelijke hulpverlening. 

Aanvallen op gelovigen

Zelfs gelovigen worden in hun gedachten aangevallen door boze geesten. Dr. Neil Anderson houdt ons voor: ‘Als gelovigen zouden we geen aandacht moeten schenken aan verleidelijke, beschuldigende en misleidende gedachten. Wij moeten de wapenrusting van God aandoen, het schild van geloof opnemen en tegenstand bieden aan satans vurige pijlen die op onze gedachten gericht zijn.’ Hij verklaart verder: ‘U komt niet van uw negatieve gedachten af door te proberen ze niet meer te denken, u overwint ze door te kiezen voor de waarheid.’

Wij hebben een geestelijke strijd te voeren tegen alle kwade invloeden buiten ons en in ons. Daartoe moeten wij steeds weer de geestelijke wapenrusting aandoen (Ef.6:10-18). Paulus geeft aan in 2 Kor.10:4: ‘De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.’  Op welke wijze dienen wij te strijden in de wapenrusting van God? Paulus verklaart verder in 2 Kor.10:5: ‘Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’

Geestelijk strijd in onze gedachten

Houd ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ (Ef.6:12) goed in het vizier. Je moet ze leren ontdekken, en hun tactieken onderkennen. Let speciaal op de invallende gedachten, die je plotseling kunnen overvallen. Een gerichte bewapening is daarbij van groot belang.  

                                         Het gaat dus om een geestelijke strijd, die zich afspeelt in de geestelijke wereld boven ons, om ons heen en in onze gedachten. De kwade machten proberen in ons leven te infiltreren in onze gedachten. 

Misleiding door de wereld

In het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ noemt de bekende counselor Neil T. Anderson dertien manieren waarop men door de wereld misleid kan zijn. Men is er ook in gaan geloven. Anderson noemt er ook Bijbelteksten bij die dit bevestigen.

                   

Nu volgt de door Anderson opgestelde lijst van misleidingen: 

 • Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen.
 • Geloven dat overmatig voedsel en alcohol mijn stress kan verminderen en mij gelukkig kan maken.
 • Geloven dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid er voor zal zorgen dat ik krijg wat ik wil.
 • Geloven dat het bevredigen van seksuele begeerte blijvende voldoening zal schenken.
 • Geloven dat ik zonder negatieve gevolgen kan zondigen.
 • Geloven dat ik meer nodig heb dan wat God mij in Christus gaf.
 • Geloven dat ik kan doen wat ik wil en dat niemand mij kan raken.
 • Geloven dat onrechtvaardige mensen, die weigeren Christus te aanvaarden, toch naar de hemel gaan.
 • Geloven dat ik met slecht gezelschap om kan gaan en daar niet door zal worden besmet.
 • Geloven dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan luisteren, zonder daardoor besmet te worden.
 • Geloven dat er op aarde geen gevolgen zijn voor mijn zonden.
 • Geloven dat ik om gelukkig te zijn de goedkeuring van bepaalde mensen nodig heb.
 • Geloven dat ik aan bepaalde normen moet voldoen om over mezelf een goed gevoel te hebben.

 Opdrachten over zelfmisleiding

 1. Toets jezelf aan de lijst van Anderson. Misschien geloof je er niet echt in, maar hecht je er wel een bepaalde waarde aan. Zet voor iedere misleiding een nummer voor jezelf. Wat het meest voor je geldt, is voor jou dan nummer 1.
 2. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de andere misleidingen gaan nummeren.
 3. In een gespreksgroepje kunnen meerderen dit voor zichzelf doen. 
 4. Nadat je deze lijst in volgorde van belangrijkheid voor jezelf hebt ingevuld, moet je aangeven welke misleidingen absoluut niet voor jou gelden.
 5. Geef daarna aan welke misleidingen toch wel een bepaalde rol spelen in je leven.
 6. Waarom is dat zo?
 7. In hoeverre heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden?
 8. Heb je er moeite mee? 
 9. Daarna kun je de uitslagen met elkaar vergelijken en er over spreken.

10. Probeer daarna samen de misleidende leugens te ontdekken.

11. Kom vervolgens tot een nieuwe toewijding aan de waarheid.

12. Hoe wil je overwinnen in deze geestelijke strijd

       tegen deze wereldse misleidingen?

13. Ga er samen over in gebed. 

Waardoor ontstaan negatieve gedachten en gevoelens?

Je moet oppassen dat je jezelf niet laat meesleuren door negatieve gevoelens. Probeer nuchter en waakzaam te zijn. Satan en zijn gevallen engelen ‘beroeren de schare’ en ook individuele gelovigen, om ze maar los te krijgen van het vaste vertrouwen dat ze hebben in hun machtige Heiland, Jezus Christus. 

             

Demonische machten willen ons, net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle kanten uit. Door negatieve gevoelens, verkeerde overleggingen en infiltratie kunnen onze gedachten in verwarring alle kanten worden uitgeworpen. We kunnen zelfs de controle verliezen en dwangmatige gedachten krijgen.

Door misleiding kunnen we  het juiste zicht verliezen op de werkelijkheid en de waarheid

Misleidende gedachten zijn als raven die over je hoofd vliegen. Je moet ze geen kans geven om zich in je haar te nestelen. Ze zullen je geestelijk leven verontrusten en beangstigen. Uiteindelijk zal het leiden tot depressies.

                                         

Negatieve gedachten en bolwerken

We kunnen ook op een onjuiste wijze negatief denken over onszelf. Je moet een realistisch beeld van jezelf hebben. Je kunt te goed of te slecht over jezelf denken. Dit kan komen door een ongezond zelfbeeld of door negatieve en zondige influisteringen in je gedachten. Deze kunnen dan zijn ingegeven door boze geesten of demonen, die communiceren met onze gedachten. Met ons denken kunnen we deze ingevingen verwerpen of aanvaarden en overnemen.

Misleidende geesten of dwaalgeesten staan tegenover de Geest der waarheid, de Heilige Geest (1 Joh.4:6). Als je niet luistert naar de stem van de Heilige Geest in je hart en geweten, kun je spoedig het slachtoffer worden van misleidende geesten en leringen van demonen.

 (Zelf)misleiding door geestelijke problemen

Verder kunnen we worden misleid door een verkeerd zelfbeeld en/of Godsbeeld. Als we met geestelijke en psychische problemen hebben te kampen, hebben we vaak geen helder beeld van de werkelijkheid. Door geestelijk en psychisch in de knel te zitten en overdreven aandacht te vragen voor onze problemen, zijn we vatbaar voor misleiding van onszelf en anderen. Je kunt jezelf dan laten meeslepen door pijnlijke herinneringen en ervaringen. Je schreeuwt dan om aandacht. Als je die niet krijgt, kun je die gaan uitvergroten door leugens en bedrog. Je wilt dan anderen shockeren en laten schrikken door de ernst van de problemen. Je geeft de boze geesten dan volop te ruimte om te infiltreren in je gedachten en gekwetste gevoelens.

Op den duur ga je steeds meer geloven in je eigen leugens. Een leugengeest nestelt zich dan in je denken. Verkeerde ingevingen kunnen om je hoofd vliegen, maar je moet deze vreemde vogels niet laten nestelen in je denken. 

Geloof niet in je eigen leugens 

Als het al dwangmatig is geworden, heb je hulp nodig van andere gelovigen. Zij kunnen de zonden en geestelijke boosheden benoemen en een bevrijdend gebed uitspreken in de naam van Jezus Christus.

Jezus is de Waarheid en de Waarheid  bevrijd ons van de leugen. Jouw gedachten en denken kunnen worden vernieuwd (Rom.12:2). Anderson verklaart: ‘U kunt uw gedachten niet ogenblikkelijk vernieuwen, maar het proces zal nooit opgang komen indien u de bolwerken in uw gedachten of uw verdedigingsmechanismen, die soms vleselijke patronen worden genoemd, niet erkent.’ 

Door (zelf)misleiding en bedrog worden wij ongelukkig, wantrouwend en depressief. Je kunt dan de moed steeds meer gaan opgeven, het touw in het bootje gooien en jezelf laten wegdrijven op je negatieve gevoelens. Door te wandelen in de waarheid kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen. Dan zal het licht van het Evangelie ons (weer) beschijnen. We zullen er dan ook door worden verwarmd. Als we Jezus Christus, de Heiland en het Licht der wereld volgen, zullen we geestelijk tot bloei kunnen komen.

 

Door te wandelen in de waarheid,

 kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen 

Het is zeker de moeite waard om je in je stille tijd weer aan Jezus toe te wijden en Hem te geloven op Zijn Woord. Anderson bemoedigt. Anderson bemoedigt: ‘Laat tegenstrijdige gedachten als: ‘dit is tijdverlies’ of: ‘ik wou dat ik dit kon geloven, maar ik kan het niet’, u er niet van weerhouden om verder te gaan. God zal u kracht geven naarmate u op Hem vertrouwt.’ 

‘God zal u kracht geven

 naarmate u op Hem vertrouwt.’ 

Bijbelgetrouwe hulpverlening

Dr. Neil Anderson heeft door middel van zijn organisatie ‘Freedom in Christ Ministries’ in California al veel mensen geestelijk kunnen helpen. Hij is de oprichter en president emeritus van FICM en (co-)auteur van meer dan 50 veelverkochte boeken. Het boek ‘Vrijheid in Christus’ is vertaald in meer dan 30 talen.

In het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ (onder ‘Geestelijke voedingskaart’) ga ik een aantal keren door op de theorie en gedachten van Neil Anderson. Ik probeer zijn Bijbelgetrouwe wijze van actuele counseling een vervolg te geven in het (jongeren)pastoraat. Van zijn helder inzicht in de principes van de geestelijke wereld mogen we dankbaar gebruik maken. We zijn hierin afhankelijk van de inspiratie en instructies van de Heilige Geest. Er zijn meer Bijbelgetrouwe christelijke hulpverleners en organisaties die gebruikmaken van zijn boeken en voortborduren op de heldere geestelijke inzichten die Anderson heeft ontvangen. Het lijkt me goed om op dit gebied zoveel mogelijk samen te werken. De hulpverleningsinstanties kunnen dan naar elkaar verwijzen, om zodoende een breed aanbod te kunnen bieden voor jongeren en ouderen. Ik richt me meer op het voorkom- en beschermpastoraat en ook de verdere pastorale begeleiding van tieners en pubers. Dit gebeurt ook al door de stichtingen Chris en Voorkom en No Apologies van st. De Hoop in Dordrecht. Vanaf 18 jaar wordt er ook pastoraat en hulp geboden door st. De Hoop en het Centrum voor Pastorale Counseling. 

Er zijn boeken van hem uitgebracht door st. De Hoop. Het pastorale boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ is uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling, Heverlee, België. Dit laatste boekje is goed te gebruiken bij dit werkboek.

Anderson leert ons hierin: ‘De verkeerde manieren die wij hebben ontwikkeld om onszelf voor pijn en verwerping te beschermen, zijn vaak diep in ons leven vastgeroest. Misschien hebt u bijkomend discipelschap of counseling nodig om te leren Christus uw rots, burcht, bevrijder en schuilplaats te laten zijn (zie Ps.18:1-2). Hoe meer u leert hoe liefdevol, machtig en beschermend God is, hoe meer u Hem zult vertrouwen. Hoe meer u zich bewust bent dat Hij u in Christus volledig aanvaardt, hoe meer u vrij zult zijn om tegenover God en anderen open, eerlijk en (op een gezonde manier) kwetsbaar te zijn.’

Opdrachten over verkeerde zelfbescherming

Anderson noemt tien manieren waarop je jezelf misleidend en verkeerd kunt beschermen of verdedigen tegen pijn, afwijzing verwerping. Ik geef nu de door hem opgestelde lijst door. Daarna volgen er opdrachten om jezelf aan deze lijst te toetsen.

De door Anderson opgesteld lijst van verkeerde zelfverdediging:  

 • Ontkenning van de werkelijkheid (bewust of onbewust).
 • Fantasie (vlucht uit de realiteit door dagdromen, TV of film kijken, luisteren naar muziek, spelen met computer of videospelletjes, misbruik van drugs, medicatie of alcohol.
 • Emotioneel isolement (zich terugtrekken van mensen of hen op afstand houden om verwerping te vermijden).
 • Regressie (zich terugtrekken in minder bedreigende tijden).
 • Misplaatste boosheid (frustraties op onschuldige mensen afreageren).
 • Projectie (aan anderen toeschrijven wat onaanvaardbaar is voor uzelf).
 • Rationalisatie (voor mijn eigen tekortkomingen excuses gebruiken).
 • Liegen (zichzelf beschermen door bedrog).
 • Uzelf en anderen beschuldigen (wanneer u of anderen niet verantwoordelijk zijn).
 • Hypocrisie (een verkeerde indruk wekken).

Toets jezelf aan deze lijst van Anderson. Welke van de genoemde zaken gelden voor jou in mindere of meerdere mate? Wat het meest voor je geldt, is voor jou dan nummer 1.

 1. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de andere verdedigingsmechanismen gaan nummeren.
 2. In een gespreksgroepje kunnen meerderen dit voor zichzelf doen.
 3. Nadat je deze lijst in volgorde van belangrijkheid voor jezelf hebt ingevuld, moet je aangeven welke misleidingen absoluut niet voor jou gelden.
 4. Geef daarna aan welke misleidingen toch wel een bepaalde rol spelen in je leven.
 5. Waarom is dat zo?
 6. In hoeverre heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden?
 7. Heb je er moeite mee?
 8. Daarna kun je de uitslagen met elkaar vergelijken en er over spreken.
 9. Denk daarna met elkaar na over het verkeerde en misleidende hierin.

10. Kom vervolgens tot een nieuwe en oprechte toewijding aan God.  Bekeer je van  het bedrog en de oneerlijkheid naar jezelf en anderen toe. Bespreek met elkaar hoe dit kan gebeuren.

11. Ga er samen over in gebed.

Persoonlijke opdrachten om pastoraal of in een discussiegroepje te bespreken. 

1. Waardoor kan jouw denken negatief worden beïnvloed?

Denk na over de volgende mogelijkheden. Zet in volgorde van belangrijkheid de zaken die voor jou gelden op een rij. 

      A. Door ingevingen van boze geesten.

      B. Door erfelijke belasting.

      C. Door gezinsproblemen thuis vanaf de kinderjaren.

      D. Door een laag en negatief zelfbeeld.

      E. Door moeilijke en bedreigende omstandigheden.

      F. Door niet serieus genomen te worden.

      G. Door te worden afgewezen.

      H. Door te worden gepest.

       I.  Door depressieve gevoelens.

       J. Door ontevredenheid.

       K. Door afgunst.

       L. Door angst.

       M. Door boosheid.

       N. Door een moeilijke puberteit.

       O. Door sterke verleidingen.

       P. Door onkunde en wettisch denken.

       Q. Door gebrek aan relativeringsvermogen.

       R. Door overgevoeligheid en snel geprikkeld te zijn.

       S. Door teveel ontspanning te willen hebben.

       T. Door niet te diep te willen nadenken.

       U. Door oppervlakkigheid.

       V. Door verkeerde contacten.

       W. Door verkeerde begeerten.

        X. Door te zwakke wilskracht.

        Y. Door te veel teleurstellingen.

        Z. Door twijfel. 

2.  Als je deze opdracht in een discussiegroepje bespreekt,

      laat dan een ieder het voor zichzelf op een rij zetten.

      Daarna kun je de 10 zaken die bovenaan staan

      met elkaar bespreken. 

3.  Waarom spelen de zaken bij jou bovenaan staan

      een belangrijke rol in jouw denken? 

4.  In hoeverre heeft dit te maken met jouw zelfbeeld

      of met ervaringen uit het verleden? 

5.  Welke 10 zaken uit de rij spelen voor jou geen belangrijke rol?

      Waarom? 

6.  Heb je er innerlijk moeite mee en behoefte aan hulp? 

7.  In hoeverre belemmert het je in jouw geloofsleven,

      om God kinderlijk te kunnen vertrouwen

      en in overgave aan Hem te kunnen leven? 

8.  Heeft het invloed op het beeld dat je van God de vader

      en van Jezus hebt? 

9.  Durf je iemand of meerderen in vertrouwen nemen

      om er over te praten? 

10. Ga er samen over in gebed.

 

Bescherming tegen twijfel

Wat kan je beschermen tegen twijfel? Hoe kun je de (terugkerende) twijfels in je hart overwinnen? Wie kan je ervan bevrijden?

                                 

Geloof het woord van Jezus

 en blijf in Zijn waarheid!

Hij leert ons in Joh.8:31: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Wil je geestelijk vrij zijn? Kom dan gelovig tot Jezus. Hij verzekert ons in Joh.8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij verklaart in Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ 

Jezus leert het ons door de Heilige Geest, Die ons onderwijst, troost en bemoedigt als de Geest van de waarheid (Joh.14:17). Kom tot Jezus voor een gezond geestelijk leven en positieve gedachten. Hij zegt in Joh.14:26 tot Zijn discipelen over de Trooster, de Heilige Geest: ‘Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd hebt.’ Hij heeft de vrede nagelaten voor Zijn volgelingen, en bemoedigt ze verder in Joh.14:27: ‘Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’ De Heilige Geest geeft ons dus geestelijke leiding en komt met positieve herinneringen om ons te onderwijzen en te bemoedigen.  

Demonische invloeden op christenen

Dr. Neil T. Anderson is counselor en schrijver van het boek ‘De Bevrijder’. Hij heeft veel ervaring opgedaan met evangelische christenen in de Verenigde Staten van Amerika. Hij denkt dat in zijn omgeving maar 15 procent van deze christenen innerlijk vrij zijn van demonische invloeden, omdat ze zich door de Heilige Geest laten leiden en vruchten voortbrengen. Hij heeft bemerkt dat de andere 85 procent ‘met moeite vooruitkomt, zonder vrucht voort te brengen’. Het is, denk ik, hierbij belangrijk wat Anderson onder vrucht dragen verstaat. Het is namelijk niet altijd even zichtbaar aan de buitenkant. Neil Anderson heeft heel wat pastorale boeken geschreven, waarin ons de geestelijke principes leert die ons kunnen leiden tot de vrijheid in Jezus Christus.                                                         

Bij die 85 procent onderscheidt hij nog eens drie niveaus van demonische gebondenheid: Er zijn ten eerste christenen, die aan de buitenkant een normaal leven leiden, terwijl ze innerlijk worstelen met zondige gedachten, begeerten, jaloezie, hebzucht, wrokgevoelens, haat, lusteloosheid, enzovoort. Zij ondervinden teleurstellingen in hun godsdienstige plichten.

Veel christenen

komen met moeite vooruit 

Al gauw komt er dan twijfel om de hoek kijken in hun leven. Zij veroordelen zichzelf, vanwege de slechte gedachten en zondige gevoelens waarmee ze worden aangevallen. Anderson schat hun aantal op 65 procent. Er zijn wereldwijd veel christenen die worden belast met schuldgevoelens, teleurstellingen, twijfels en ontevredenheid over hun geestelijke toestand. 

Al gauw komt de twijfel

 om de hoek kijken 

Daarbij doen velen van hen op een wettische wijze pogingen om een geestelijk leven weer in orde te krijgen. Zij komen daarbij onder het juk der dienstbaarheid of slavernij terecht. 

De ware gelovigen onder hen wil ik Gal. 5:1 doorgeven, waar we lezen: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmeer Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

Paulus schrijft dit tot ‘uitzinnige Galaten’, waarvan hij zich afvraagt wie ze betoverd heeft (Gal. 3:1). Let er wel op dat bepaalde demonen bij godsdienstige mensen een wettisch leven bevorderen. Satan heeft geen hekel aan godsdienst, maar wel aan het bevrijdend geloof in Christus. De duivel wil zoveel mogelijk vleselijke christenen kweken. Paulus voegt het vleselijke, wettische christenen toe: ‘Bent u zo uitzinnig? Daar u met de Geest begonnen bent, voleindigt u nu met het vlees?’ 

Door het onderhouden van wettische regels trachten velen een ‘voor God aangenaam leven’ te leven. Dit onderwerpt mensen aan hun eigen zondige zelfhandhaving, waaruit ze zichzelf niet kunnen bevrijden. Het zal nu duidelijk zijn waarom de duivel de christelijke kerkgangers graag in zo’n toestand wil krijgen en houden.

 

Aanvallen die leiden tot geestelijke depressie…

Dr. Anderson heeft ontdekt dat ongeveer 15 procent van alle christenen zich op een nog lager niveau bevindt. Zij kunnen nog wel onderscheid maken tussen hun eigen gedachten en vreemde, boze ‘stemmen’ of influisteringen, die hen lijken te overweldigen. Ze worden (regelmatig) teveel overstelpt door zondige ideeën, gedachten en fantasieën. Het uitzicht dat de demonische invloeden nog meer de overhand zullen krijgen, beangst hen. Ze proberen hen gedachten onder controle te houden, maar boeken echter weinig of geen voortgang om hun geestelijk leven in orde te krijgen. Soms zoeken ze pastorale hulp. In deze categorie zijn er heel wat die neerslachtig, bang, depressief paranoïde, verbitterd of boos zijn. Zelfbeklag en wrokgevoelens kunnen de overhand krijgen, zodat blijvende depressiviteit in hun leven een plaats kan krijgen.

Omdat deze groep ook in onze kringen zo groot is, wil ik op deze website extra aandacht geven aan demonische invloeden en geestelijke depressiviteit. Dit artikel is pastoraal bedoeld, om satans listen te ontdekken en de weg te wijzen naar de grote Bevrijder, Jezus Christus! 

Gelukkig zijn er ook wegen en middelen

 die leiden tot opwekking… 

 

Bescherming tegen demonische infiltratie

In de volgende afbeelding zie je de infiltratie van de geestelijke boosheden in de gedachten. Hierin zie je de geestelijke pogingen tot infiltratie op zwakke, kwetsbare en beschadigde plekken in het hart van een mens. Het is opmerkelijk dat ze juist ook schuldgevoelens willen overbrengen. Zij begeren dat hun slachtoffers de influisteringen en gevoelens zullen overnemen in hun denkwereld. Zij kunnen hun boze plannen succesvol uitvoeren in het hart waar zonde en onkunde aanwezig zijn.

    

 Let op de volgende adviezen: 

– Geef geen gehoor aan de boze influisteringen van demonen.

– Besef dat ze werken met leugens en manipulatie.

– Weet dat je de boze gedachten niet hoeft te accepteren

   en kunt verwerpen.

– Weet ook dat je niet zondigt als je de ingevingen niet overneemt.

– Waak over je gevoelsleven.

– Let op je gevoelens van boosheid, schuld, afgunst, afwijzing,

  angst en twijfel.

– Zorg ervoor dat deze negatieve gevoelens niet gaan overheersen

   in je  leven.

– Richt je gedachten op positieve en bemoedigende zaken

   vanuit Gods Woord.

– ‘Word niet overwonnen door het kwade,

   maar overwin het kwade door het goede’ (Rom.12:21).

 

Standhouden in de geestelijke strijd

Het doel van de geloofstoerusting en de verdedigingsvesting in je denken is ‘om te kunnen standhouden’ tegen de sluwe verleidingen van satan, de grote tegenstander, beschuldiger en lasteraar. Hij valt je met zijn kwaadaardige en bangmakende geesten aan in je gedachten. Als je ze toelaat in je denken, kunnen angst en twijfel je overvallen en beklemmen.

De gelovigen moeten standhouden in de positie die ze in Christus hebben ontvangen

Zorg er dan ook voor dat alle onderdelen in orde zijn gebracht.

In Efeze 6:10-18 zien we dat het om een geestelijke strijd gaat, waartegen je dus geestelijk bewapend moet zijn, in de kracht van God. In de verzen 10-12 wordt dit verklaard in de aanmoedigende woorden: ‘Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’  

       

In Jak. 4:7 lezen we: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.  1 Petr.5:8-9 vermaant ons: ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.’ Zorg er dan ook voor dat je niet op zijn machtsveld en werkterrein komt. 

In de geestelijke strijd moet je leren strijden

 met krachtige geestelijke wapens 

Geestelijke wapens zijn krachtige wapens van God. Paulus en andere ervaren gelovigen hebben in de kracht van God overwinningen behaald in deze geestelijke strijd. We lezen daarover in 2 Kor.10:3-5: ‘Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.’ 

Er kunnen zich verkeerde bolwerken ontwikkelen in ons denken 

Het gaat hierbij dus over gevaarlijk, zondige bolwerken en valse redeneringen in het denken, die moeten worden afgebroken. (De in het Grieks genoemde ‘logismoi’ kunnen worden vertaald met redeneringen, meningen of  overwegingen). 

Het heidense denken wil God niet kennen of erkennen. Dit hoogmoedige, egocentrische denken wil zich niet onderwerpen aan de kennis van God. Al deze leugens moeten worden ontmaskerd. Elke verkeerde gedachte moet gevangen worden genomen. 

Alles moet gebracht worden tot de gehoorzaamheid aan Christus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh.14:6)

Het gaat ook over de strijd tussen het licht en de duisternis. Het licht van het Evangelie schijnt in de duisternis. Dat is geestelijke confrontatie. Jezus is het Licht der wereld. Door Hem moeten we ons laten beschijnen om de Weg, de Waarheid en het Leven te vinden.  

We moeten door het Evangelie worden verlicht, zodat de verblindende duisternis geen vat op ons zal kunnen hebben. Lees maar eens 2 Kor.4:1-6.  In vers 4 wordt van de ongelovigen gezegd, ‘dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’. Het Griekse woord voor eeuw is ‘aiōn’, dat een tijdperk, maar ook een bepaalde gedachte binnen die periode, kan aanduiden.

Het misleidende gif van wereldse redeneringen zal het geestelijk leven verzieken en afbreken.

De geest van deze eeuw is in staat om de gedachten te verduisteren. Met de schone schijn van de afgoden zijn al velen bedrogen uitgekomen. Door de blinkende leugens van de god van deze eeuw wordt men blind voor voor de waarheid van het bevrijdend Evangelie.  

Van de gelovigen zegt Paulus in Ef.2:2, dat ze voorheen gewandeld hebben ‘overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’. (‘Naar de eeuw van deze wereld’ is in het Grieks: ‘kata ton aiōna tou kosmou toutou’.) 

Ef.2:3 verklaart, dat ze voorheen allen in de begeerten van het vlees verkeerden, ‘door de wil van het vlees en de gedachten te doen’. Zij waren in de invloedsfeer van de eeuw van deze wereld, en onder de heerschappij van ‘de overste van de macht der lucht’(de duivel). ‘De geest van van de tijd’ is een kwade geest, waarmee de duivel de ongelovigen tot zonde inspireert.    

In Jezus Christus ben je overwinnaar! 

Jezus Christus is de machtige Overwinnaar, Die de satan al heeft overwonnen, toen Hij zei: ‘Het is volbracht!’ (‘It is finished!’). Vanaf dat moment, en zeker na de Pinksterdag, is het in de tegenwoordigheid van Christus afgelopen met satans kracht en macht over de gelovigen.

Let er op:

samen met God ben je altijd in de meerderheid! 

De nood der tijden kan ons ertoe brengen dat we weer terug moeten keren naar de praktijk van de nieuwtestamentische tijd en de vroege kerk! Deze kerk was een overwinnende kerk in een demonische wereld. 

De vroege kerk was een overwinnende kerk

 in een demonische wereld 

Als we het dreigen te verliezen van de wereld, kunnen we beter trachten om door het geloof de wereld te overwinnen. We lezen immers in 1 Joh. 4:4-5: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dat die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?’

Door het geloof zijn wij betrokken bij de overwinning van Jezus Christus. Buiten Christus kunnen wij de wereldse verleidingen en de aanvallen van satan niet weerstaan. We kunnen buitenom Christus de demonen ook niet verdrijven en uitdrijven. Door hun verbondenheid met Christus kunnen de gelovigen in alle (nieuwe) situaties overwinnaar zijn.

Geloven is de aanvaarding en ervaring

 van de kracht van de levende God in Zijn Zoon,

Jezus Christus, de grote Overwinnaar! 

Het moet ons duide­lijk zijn dat de Heere geloof van ons ver­langt, bij alles wat Hij ons genadig aanbiedt. Daaraan is geestelijke strijd ver­bonden. Het is goed om te komen tot een geestelijke worste­ling om Gods gaven te mogen ontvangen. Hieronder versta ik ook de genadegaven uit 1 Kor. 12:9-10, zoals ‘de gave van onderscheiding der geesten’ en ‘de werkingen der krachten’. De charismata uit 1 Kor. 12:9 en 10 staan gelovigen ter beschikking. Deze genadegaven heeft Christus voor Zijn kerk verworven. 

We moeten de identiteit en activiteiten van de boze geesten binnen onze kring leren ontdekken, zodat we deze doeltreffend kunnen bestrijden. We moeten biddend verlangen naar het ontvangen van de kracht om anderen te kunnen bevrijden van demonische belasting en gebondenheid. 

Leer te bidden door de Heilige Geest,

 in de overwinnende kracht van Jezus Christus! 

Leer gebruik te maken van de volmacht die je hebt als gelovige, om in de Naam van Jezus Christus de kwade machten en krachten te verdrijven.

Streef er biddend naar om door genade te leven in de volle zekerheid van het geloof. Petrus roept ons op in 2 Petr.1:10: ‘Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.’