Geestelijk herstel. Les 15. Het licht en de liefde van God schijnen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Kom tot het bevrijdende Licht

Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien

Als het Woord van God tot ons komt, komen we onder de lichtbundel van het Evangelie. Licht, liefde, genade, vergeving en heling worden ons in het Evangelie gratis aangeboden.

1. Wat herken je al bij jezelf in het plaatje en de tekst hierboven?

Hieronder kun je de volgende PowerPoint (voor een samenkomst) intoetsen:

PowerPoint Geestelijk herstel Het licht en de liefde van God schijnen 

Samen zingen in de Naam van Jezus

We willen het licht en de waarheid aan elkaar doorgeven in de Naam van Jezus. Door Zijn liefde en waarheid worden wij overwonnen.

Gods liefde doordringt als een lichtstraal de duisternis

De Heilige Geest kan onze harten verlichten. Dan kunnen we het ook gaan uitstralen naar elkaar toe. Het wordt vertolkt in het volgende lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

 

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 

Heel de wereld moet het weten,

dat God niet verandert is.

En Zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

 

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Gods licht en liefde schijnen

Het wordt duidelijk vertolkt in Opwekking 334:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen;
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, ik wil komen in Uw nabijheid, 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heilige Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek, Heer, Uw woord, dat het licht overwint.

(Tekst en muziek: Graham Kendrick, Ned. Tekst: K. Stelma.)

Je kunt het lied hieronder beluisteren:

Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Je wordt uitgenodigd om te komen

Paulus heeft het Evangelie verkondigd te Athene in Grieken­land. In Hand.17:30 lezen we dat hij doorgaf: ‘God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.’

Deze oproep geldt ook voor ons. Daartoe roept de Bijbel ons op. God vraagt van ons geloof en bekering.  Accepteer het Evangelie van bevrijding en herstel door Jezus Christus! Deze levensbelangrijke beslissing moet worden genomen.

Zie in deze oproep ook de liefde van God tot een verloren wereld van mensen, die in onwetendheid en duisternis leven. Zijn liefde is als een lichtstraal in de duisternis.

2. Waaruit blijkt de liefde en genade van God? (Betrek hierbij: Johannes 3:16.)

3. Hoe kun je Jezus, als het Licht der wereld, ontvangen?

God is dichtbij ons…

In Hand.1­7:27 lezen we over Zijn nabijheid naar de mensen toe: ‘Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.’ In Jezus is God als Redder heel dicht bij ons gekomen.

Denk toch niet dat God te ver van je verwijderd is

Als je verlost wilt worden, ga dan al tastend en zoekend tot God. Volg Zijn richtlijnen op. Zelf weet je de weg niet. Het kan allemaal duister om je heen lijken – probeer dan niet je eigen weg te gaan of te vinden, maar luister goed naar de boodschap van Gods Woord. Hij roept je uit de duisternis naar Zijn Licht. Hij steekt als het ware Zijn reddende hand naar je uit, terwijl je daar in je ellendige duisternis ronddwaalt.

Als je wordt uitgenodigd om iets te tasten, is het bedoel­de voorwerp vlak in de buurt of zelfs binnen handbereik. Je kunt het door aanraking voelen. Als je in het duister tast, verkeer je in onzekerheid, maar het Evangelie is geen duistere zaak… Gods waarheid brengt ons licht en zeker­heid.

Een jongen die angstig in een donkere ruimte ronddwaalt, probeert tastend een uitweg te vinden. Ineens hoort hij een stem, die hem toeroept: ‘Hé, kom hierheen, deze kant uit!’ De dwalende jongen loopt voorzichtig de kant uit vanwaar het stemgeluid kwam, terwijl hij met zijn handen al bewegend voor zich uit tast en zoekt. Houd dit beeld maar voor je.

Wij zijn van nature duisternis en moeten daarom tot het Licht komen. God roept je in Zijn Evangelie om tot Hem te komen. Kom uit je duisternis! God roept iemand terwijl hij nog in de duisternis verkeert. Hij roept uit de duisternis tot Zijn wonder­baar licht (zie 1 Petr.2:9).

Jezus is de hemelse Gids, het Licht der wereld, om je uit de duisternis te leiden naar het licht. Volg Hem biddend! Jezus is Zelf in ons duistere bestaan afgedaald, om de weg naar het licht te openen.

Jezus wilde tot gevangen mensen afdalen

om hen uit de duisternis op te halen 

4. Hoe ben je uit de duistere tunnel van ongeloof tot het Licht gekomen?

5. Wat spreekt je aan in de woorden van het volgende lied van Sela?

Laat je aanmoedigen om uit een donkere tunnel te komen door het volgende bemoedigende lied van Sela. De tekst hieronder is van Hans Maat. Het staat ook in Opwekking 687. Het lied kun je beluisteren via de link.

Heer, wijs mij uw weg,
en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan,
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Geloof je de waarheid of de leugen?

Voor Athene had Paulus het Evangelie gebracht in de plaatsen Thessalonica en Berea. Er waren te Thessalonica mensen die geloof­den, maar ook Joden die het Evangelie ongehoorzaam waren (zie Hand.17:4-5). Deze Joden geloofden niet in de waarheid, maar in de leugen.

Hieronder zie je de bolwerken en innerlijke ingewanden van Fort Rammekens (in de buurt van Vlissingen). In tijden van strijd moest Zeeland worden verdedigd. Zo kan het ook bij ons zijn geweest.

6a. Zat je ook eens vast in een bolwerk van leugens, zodat het licht van de waarheid er niet in doordrong?

6b. Wat had je toen dan te verbergen achter je opgebouwde muren? Angst, boosheid, twijfel, teleurstellingen, zonden, verslavingen?

6c. Waarom dat vluchtgedrag?

Ongelovige mensen geloven niet in de waarheid, maar in de leugen. Paulus heeft het in de tweede brief aan de Thessalonicen­sen over mensen die verloren gaan, ‘omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden’ (2 Thess­.2:1­0). Let hier op! Omdat deze mensen de waar­heid niet hadden aan­vaard, zond God hun een krachtige dwaling, dat zij de leugen geloofden (vers 11).

Als je gelooft in de leugen, zit je in een duistere gevangenis van ongeloof en onbegrip.

 

7a. In welke uitzichtloze omstandigheden heb je verkeerd?

7b. Waarin zat je gevangen?

7c. Hoe heb je toen geprobeerd om je duistere leven te verlichten?

Wanneer vult Uw licht de hele lucht?

Je kunt geestelijk in duisternis en gebrek leven. Je leeft dan als het ware in een land van de schaduwen van de dood. Je wegkwijnende leven is dan vervuld met angstige vragen. Je peinst maar steeds: ‘Waarom, waarom ik toch? Waarom moet mij dat steeds weer overkomen?’ Je smacht naar vervulling van je geestelijke dorst en honger. Verlangen blijf je uitzien, met de herhaaldelijk vraag: ‘Wanneer, wanneer, wanneer…’

Het wordt vertolkt in Opwekking 716, het oorspronkelijke lied ‘How long’ van Stuart Townend. Het is gemaakt vanuit woorden uit Jesaja 35. De tekst en het lied volgen hieronder:

Heer, wij kwamen voor U juichen,
vroegen regen uit uw hand,
kwamen om uw medelijden
en om vrede voor ons land.

In het licht van uw genade
ziet U ons hier voor U staan:
onze honger wordt steeds groter,
dus wij kloppen bij U aan.

refrein:

Wanneer – zegent U het droge land?
Wanneer – zien wij alles in uw hand?
Wanneer – krijgt uw naam de ereplaats?
Wanneer – wordt ons huilen dan een blij gezang?

Heer, uw hart moet zijn gebroken
want het onrecht gaat maar door.
U blijft wachten met het oordeel
want uw vredesplan gaat voor.

En het land is nog steeds donker,
wij zijn doof en wij zijn blind.
Niemand komt het leven redden
van het ongehoorde kind.

Maar ik weet dat ooit die dag komt:
zelfs de dove hoort uw stem,
en de blinde ziet zijn Redder
en de lamme danst voor Hem.

Als de weduwe een man vindt,
en voor altijd liefde krijgt,
vindt het weeskind weer een Vader,
die voor altijd bij haar blijft.

refrein 2:

Wanneer – vult uw licht de hele lucht?
Wanneer – komt U schitterend terug?
Wanneer – waait uw liefde door ons heen?
Wanneer – zingt de hele wereld (met ons) mee?

De rijke belofte van God luidt in Jesaja 9:1: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.’

Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien

Als de zon van Gods licht en liefde opgaat in je leven, wil je Hem prijzen en loven! We lezen in Maleachi 4:2 over het heil in Jezus Christus voor de gelovigen: ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn…’

8. Hoe heb je genezing of geestelijk herstel gevonden bij Jezus?

Je kunt het dan uitjubelen met de woorden van Opwekking 72, die je hieronder ook kunt beluisteren via de link:

Vanwaar de zon opgaat, 
tot waar zij daalt, ondergaat, 
zij de naam van God geloofd. 

Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
(Halleluja) Prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

Muziek: Paul Deming. Ned. tekst: C.A.E. Groot

Jezus maakt vrij!

Jezus is gekomen om aan gevangenen vrijlating te prediken (Lukas 4:19). Door Hem worden de poorten van onze duistere gevangenis geopend. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). De Waarheid maakt ons vrij van de leugen (Joh. 8:32). In Johannes 8:36 leert Jezus ons: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Kom uit de duisternis tot het lichtKom uit de duisternis tot het licht

9. Hoe kom je tot werkelijke geestelijke vrijheid, waardoor je in de vrijheid van Jezus Christus kunt staan? (zie hierbij: Galaten 5:1).

De liefde van Jezus straalt ons tegemoet

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen.

Jezus is het Licht der wereld. Hij nodigt ons in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

10. Denk samen na over Johannes 8:12 en het volgen van Jezus. Hoe blijf je in het licht wandelen?

Liefde, licht en waarheid komen tot ons vanaf het kruis, waar Jezus de weg naar het eeuwige geluk heeft geopend. Voor geestelijk herstel moeten we elkaar brengen aan de voet van het kruis, waar Gods licht en liefde schijnen.

 

Ontvang het Licht der wereld!

We dienen het als een geschenk van God te ontvangen! Je kunt het op geen andere wijze verkrijgen. Door genade dienen we het Licht te erkennen en te aanvaarden. Jezus is het Licht der wereld. Als je niet in de duisternis wilt leven, moet je in Hem geloven, in je hart ontvangen en Hem volgen. Daartoe worden we in Gods Woord duidelijk opgeroepen.

In Joh. 1:12 lezen we: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ Je wordt door het geloof in Jezus dus ook een kind van God. Vanuit de Griekse grondtekst betekent ‘aannemen’ in Joh.1:11-12  ‘Hem als gast ontvangen en opnemen, om tot een blijvende gemeenschap te komen’.

Als je het Evangelie hoort, komt Jezus tot je. Hij wil in je hart komen wonen. Jezus komt tot ons in Openbaring 3:20, als hij nodigt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

Als je in het hemels Koninkrijk wilt komen, moet je eerst Jezus al Koning in je hart binnenlaten. 

Erken en aanvaard Jezus als Zaligmaker en Koning!

Laat de tekst van Opwekking 627 je antwoord en ervaring zijn. het lied is gemaakt door Peter van Essen. Hieronder volgt de tekst, die je kunt meezingen en proclameren:

Jezus, Licht in de duisternis.
Jezus, Vaders getuigenis.
Jezus, Liefde die eeuwig is.
Ik prijs U.

Jezus, weg die ik volgen moet.
Jezus, waarheid, volmaakt en goed.
Jezus, leven in overvloed.
Ik prijs U.

Waar zou ik gaan zonder U ?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht,
U bent mijn Heer, U bent mijn heer !

Jezus, totdat ik bij U ben.
Jezus, en u volkomen ken.
Jezus, geef ik mijn hart en stem.
En ik prijs U.

Waar zou ik gaan zonder U ?
Waarom bestaan zonder U ?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht ,
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer !

De lichtbundel van het Evangelie

Let op de hieronder afgebeelde lichtbundel:

Op de tekening zie je uitgebeeld wat we lezen in Johannes 1. Alles begint bij God en komt door openbaring of bekendmaking tot ons. Christus kwam in de wereld als het levende Woord van God. Het Evangelie kwam dus vanuit de hemel naar de aarde.

Lezen: Johannes 1:1-18 en Joh. 3:16-21

11. Hoe kun je Jezus, als het Licht der wereld, ontvangen? Wat weet je er zelf van?

Zoals je ziet op de afbeelding heeft de lichtbundel van Gods Woord twee kanten van uitwerking (op ons?). Het gaat daarin ook over, kennis van schuld en gebrek, met pijltjes naar ‘vergeving en genezing’. Het ziet op een proces, dat de Heere werkt in het hart en leven van een gelovige. Het Bijbelse vergeven betekent letterlijk ‘ver-weg-geven’ (aan Jezus).

12. Wat herken je bij jezelf van het proces van ‘schuld naar vergeving’ en ‘gebrek naar genezing’

13. Hoe kunnen zonden worden vergeven en ‘overwonnen’?

Hoe kunnen we herstel ontvangen?

Jezus Christus is als de hemelse Geneesheer tot ons gekomen om te genezen en te helen. Onder de lichtbundel van het Evangelie vindt  ook het proces van gebrek naar genezing plaats. Dit gaat over beschadigde emoties, negatieve gevoelens, psychische problemen, ziekten, zwakheden en andere zaken in ons liefde die herstel nodig hebben. Geestelijke problemen hebben meestal te maken met derving, gemis of gebrek

Zoals je ziet in de getekende lichtbundel, heeft het bekerings- en genezingsproces duidelijk te maken met ‘verplaatsing’.

Door de werking van de Heilige Geest en het  geloof worden de negatieve zaken verplaatst naar het medische gedeelte van liefde, genade, vergeving en heling.

14. Op welke wijze kunnen we herstel ontvangen? Kun je ervan vertellen?

15. Vergeving betekent eigenlijk ‘ver-weg-geven’. Hoe kan dat gebeuren?

16. En wat heeft ‘Jezus als Zaligmaker’ hiermee te maken?

Jezus laat het ons zien

Zie het in Johannes 9

In Joh. 9:5 geeft Jezus aan dat Hij het Licht der wereld is. Daarna spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. We lezen verder in vers 7 dat Jezus tegen hem zei: ‘Ga heen, was u in het badwater Siloam.’ De blinde waste zich daar… en kon weer zien!

De blindgeborene uit Joh.9 moest ook lijden onder afwijzing. De Farizeeën waren boos over deze genezing door Jezus. Zij spraken de blindgeborene erop aan. Deze verweerde zich vrijmoedig met wijze woorden. Vol verachting voegden ze hem toe: ‘Jij bent geheel in zonden geboren, en leer je ons?’

We lezen verder in Joh.9:34 dat zij hem uit de synagoge wierpen. Dit is wel een heel erge vorm van afwijzing, dat ze deze aangeboren blindheid zagen als een straf van God. Ze zeiden daarmee tegen hem, dat hij daardoor ook door God afgewezen was. Jezus had hem al eerder van zijn lichamelijke blindheid genezen, maar heeft hem na zijn afwijzing door de godsdienst speciaal weer opgezocht.

Jezus vroeg hem (in vers 35): ‘Gelooft u in de Zoon van God?’ De man reageerde: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Vers 37 vervolgt: ‘En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt en die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En Hij aanbad Hem.’  

17. Wat denk je van de genezing en het geloof van de blindgeborene in Johannes 9?

18. Herken je deze afwijzing, maar ook de opzoekende liefde van Jezus?

19. In hoeverre sta je open voor een geestelijke aanraking door God?

20. Spreek ook eens bemoedigende woorden naar elkaar toe. Iedereen kan daarbij een andere vragen wat deze nodig heeft. Daarna kun je elkaar bemoedigen en voor elkaar persoonlijk bidden.

Samen bidden

Probeer dat in kleine groepjes van 3 of 4 personen te doen. Het mag ook één op één.

 

Afsluiting met een lied

Hieronder volgt het bekende lied ‘Ik wandel in het licht met Jezus’. Je vindt het ook in Opwekking 214. Het komt uit Glorieklokken en het is gemaakt door M.A. Alt.

1. Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is Hij?

Refrein (dat na ieder couplet terugkeert):

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

2. Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij overwon.

3. Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

4. Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Mogelijkheid tot nazorg