H2. Jezus biedt ons Zijn vriendschap aan

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Hij wil ons redden en helen

Jezus is de grote Vriend van zondaren, Die ver boven hen verheven is, maar wel laag naar ze afdaalt met Zijn reddende en helende handen. Daarom kwamen de tollenaars en zondaars tot Hem (in Luk.15:1). De farizeeën en Schriftgeleerden waren hier zeer ontevreden over en zeiden: ’Deze ontvangt de zondaars en eet met hen’ (Luk.15:2).

Lezen Matth.18:10-14 en Luk.19:1-10

Merk op wat er over Jezus staat geschreven in Luk.15:1:

‘Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem

om Hem te horen.’

Jezus noemt Zijn discipelen, leerlingen en volgelingen ‘vrienden’ (Joh.15:15). ‘Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt’ (Ps.103:5 berijmd). Daarom mogen Gods kinderen gelovig zingen:

‘Welk een Vriend is onze Jezus,

Die in onze plaats wil staan.

Welk een voorrecht dat ik door Hem

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed voor onze Heer.

 

Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft.

Gaan wij dan met al ons strijden

tot Hem, Die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen,

dan Hij Die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing,

Hij alleen is ’t Die ons schraagt.

 

Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg?

Dierb’re Heiland, onze Toevlucht,

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer.

In Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.’

Het levenslied van een beproefde gelovige

De dichter van het lied is de Ierse Canadees Joseph Scriven (1819-1886). Zijn leven werd getekend door tragische gebeurtenissen. De bruid waar hij mee wilde trouwen verdronk op de vooravond van wat hun trouwdag zou worden. Er wordt over hem verhaald, dat zijn verdriet tot zijn bekering leidde. God gebruikt dus ook zeer droevige omstandigheden om iemand tot geloof en bekering te brengen. Scriven heeft zijn verdere leven veel tijd besteed aan de zorg voor armen en behoeftige mensen, zoals weduwen en zieken. Uiteindelijk is hij als gevolg van een tyfusaanval zelf ook verdronken. Tijdens een ziekte van Joseph heeft een vriend van hem het gedicht tussen zijn papieren ontdekt. Scriven had het gedicht al 31 jaar daarvoor voor zijn moeder geschreven, toen die in diepe droefheid verkeerde. Zo zie je maar weer hoe diepgaand zulke liederen van oorsprong kunnen zijn.

Het is het levenslied geweest van een diep beproefde gelovige. Door het zingen van dit lied kun je gelovig de toevlucht nemen tot de grote Vriend ‘die ons lijden draagt’. Als je het toevluchtnemend geloof nog niet helder in je hart ervaart, laat dit lied dan maar je verlangen naar Jezus opwekken!

Je kunt het lied hieronder in het Engels beluisteren:

Grijp de reddende hand

De Vriend van zondaren en tollenaren strekt Zijn reddende handen ook naar jou uit. Grijp deze redding aan! O, grijp vast de doorboorde hand! In 2 Kron.30:8 worden de Israëlieten genodigd: ‘Geeft de HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom.’

 ‘Geef de HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom’

Door dit alles moet je worden uitgedreven naar de troon van de genade, om door God geholpen te worden. Jezus, de grote Hogepriester, kan medelijden hebben met onze zwakheden (Hebr.4:14-15). Hij is in alles verzocht geweest, op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde. We worden verder aangemoedigd in vers 16: ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’ Het Griekse woord ‘eukairos’ kan zowel ‘op de goede tijd’ als ‘op tijd’ betekenen. Als je tot Jezus gaat, zul je op tijd worden geholpen!

Geloof als de bloedvloeiende vrouw

Tijdens een jongerenbijbelstudie in januari 2010 werden de jongeren op deze wijze ook aangemoedigd door een inleider. In mijn bijbelstudiegroepje volgden er ontroerende momenten. Er werd in dit groepje nog aan toegevoegd, dat je dan maar zoals de bloedvloeiende vrouw ‘de zoom van Jezus kleed’ in het geloof moet trachten aan te raken (zie Matth.9:20-22). Dat is een bewogen aanbod van genade, ‘met bevel van geloof en bekering’. Enkele jongeren zijn toen aangeraakt en waren intens aan het huilen. Op de zondagmorgen die volgde, eindigde onze predikant zijn preek met de woorden: ‘Geeft de HEERE de hand, en komt tot Zijn heiligdom.’ En hij spoorde nog aan ‘om dan maar de zoom van Zijn kleed aan te raken’.

Wat er naar voren is gebracht tijdens deze Bijbelstudies, wordt nogal eens bevestigd in de kerkdiensten van de volgende dag (en dat in verschillende gemeenten). Op deze wijze kunnen de jongeren hierin ook de leiding van de Heere zien.

De bloedvloeiende vrouw (op de afbeelding) had tevergeefs naar genezing gezocht. Hoe is dat bij jou op geestelijk gebied? Heeft niets geholpen van wat je hebt geprobeerd? We lezen in Luk.8:43-44: ‘En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.’

Wil je gezond worden?

Heb je de ervaring en het gevoel dat niemand je bij het genezende water wil brengen? Ben je als de verlamde bij het badwater in Bethesda, die geen mens had om hem in het water te werpen (Joh.5:7)? Is niemand in staat om jou bij Jezus te brengen? Weet dan dat Jezus slechts op gebedsafstand van je verwijderd is. Hij vroeg aan de man (in vers 6): ‘Wilt u gezond worden?’ Na de reactie van de verlamde zei Hij tegen hem: ‘Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.’ Vers 9 laat ons zien: ‘En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen.’

De weg tot Jezus is open voor jou! Hij is als de hemelse Arts in staat om je (geestelijke) kwalen te genezen. Hij staat in het Evangelie nu bij je. Wil je gezond worden? Op Zijn bevel ging de verlamde lopen. Door Zijn geestelijke aanraking zul je herstellen. Er is geloof voor nodig om ‘de zoom van Zijn kleed’ aan te raken.

Voel je jezelf door schuld belast en door zonden gebonden?

Bij Wie moet je dan zijn voor geestelijke bevrijding en herstel?