Geestelijke voeding voor jongeren (met opdrachten)

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Kwetsbare jonge boompjes

Veel jongeren hebben in de puberteit moeite met geestelijke begeleiding en rechtlijnige opvoeding. Ze ervaren dit als knellende banden, en onplezierige beperkingen. Hun vrijheid wordt voor hun gevoel aan banden gelegd. Het is maar hoe je het bekijkt. Kijk maar eens naar het afgebeelde jonge boompje. Het kwetsbare boompje is vastgebonden voor bescherming en ondersteuning, om onbeschadigd met kracht op te kunnen groeien. Op deze wijze word je ook me liefde omringd. We willen niet dat je op jonge leeftijd al knakt of beschadigingen oploopt.

Jongeren staan in het centrum van de belangstelling. Er is veel geld aan ze te verdienen en ze laten zich spoedig wat aanwaaien. Laat je niet meesleuren door de vele verleidingen! Jonge boompjes zijn nog gemakkelijk een bepaalde kant uit te buigen. Groei niet naar de kant van het kwaad, waar je in vast komt te zitten en wat je zal gaan kwellen.  Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te maken. Een prediker heeft eens opgemerkt, dat de zonden van de jeugd vaak de kwellingen van de ouderdom zijn.

De keuzes in je jeugd zijn bepalend voor je toekomst

Je gaat dan de koers die je zelf hebt uitgezet 

De keuzes die je maakt in je jonge jaren zijn erg belangrijk voor het vervolg van je leven. Dit heeft te maken met de geestelijke voeding die vanaf je vroege jeugd voortdurend tot je neemt.

Salomo wist van verkeerde keuzes in zijn leven. Door schade en schande is hij wijzer geworden. Hij had in zijn jeugd al heel veel wijsheid, maar zondigde tegen beter weten in. Hij kwam er later achter en geeft ons verstandige levenslessen in de Spreuken en het boek Prediker. Lees Pred.11 en 12 maar eens goed door, en je ziet hoe het leven verloopt hoe belangrijk de keuzes in je jeugd zijn. Daarom adviseert hij je in 12:1, dat je moet denken aan je Schepper in de dagen van je jeugd.

In Pred.11:3 lezen we dat een boom naar het zuiden of naar het noorden kan vallen. Dit kan een beschadigde of verdorde boom zijn geweest. Een gezonde boom kan heel wat stormen overleven, maar een verzwakte boom zal eerder vallen. Het kan zijn dat je door een verkeerde geneigdheid en keuzes de verkeerde kant uitgroeit, zeg maar: naar het koude noorden.

De kant waar je naartoe groeit,

bepaalt jouw (eeuwige) toekomst

Als je voor de afgang en ondergang kiest, zul je daar dus ook terechtkomen – tenzij je tot inkeer komt. Wil je dat jouw levensboom er gaat uitzien als de volgende boom?

Waar haal je jouw levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar ben jij jezelf aan het wortelen?

Opdrachten over de gevolgen van bepaalde voeding

10. Wat doet verkeerde geestelijke voeding bij jongeren?
11. Waarom waarderen veel jongeren een goede opvoeding niet?
12. Hoe kunnen de zonden van de jeugd de kwellingen
van de ouderdom worden?
13. Waarom denken ze zo weinig na over hun toekomst?
14. Hoe kan het toekomstperspectief verbeteren?
15. Wanneer zullen dorstige jongeren het heil aanvaarden?
16. Waarom mag je komen zoals je bent, maar zo niet blijven? 6
17. Waar was je zelf dorstig naar? Wat werkte het uit?
18. Is je geestelijke dorst uiteindelijk vervuld? Hoe dan?
19. Breng elkaar bidden bij de Levensbron.

Misleid jezelf niet!

Een oud gezegde verklaart ons: ‘De wereld wil bedrogen worden, en daarom wordt zij bedrogen.’ Je ziet dat bij veel jongeren. Ze worden misleid en ze misleiden zichzelf.
Bedriegers en misleiders kunnen veel naïeve jongeren een rad voor ogen draaien.
Ze spelen in op het bedrieglijke gevoel. Veel jongeren denken: ‘Als ik het nu maar
heb.’ Ze plukken de dag. Ze leven voor het hier en nu. Ze leven in de periode van de
seksuele drift en ze zijn geestelijk ook op drift.

Laat je niet leiden door je gevoel. 

Gebruik je verstand!

Bij de volgende opdrachten zullen we uitzoeken in hoeverre je jezelf misleidt, en
waardoor dit komt. Waarom wil iemand zichzelf misleiden? Je moet steeds weer
opnieuw de oorzaken opsporen. We moeten zien te voorkomen dat we ons slechts
bezighouden met de gevolgen. Wees nuchter en waak, want de tegenpartij, de
duivel, probeert je op allerlei manieren te misleiden, met het doel om je ongelukkig te
maken. Laat je niet misleiden door de leugen, maar kies voor de waarheid.
Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven!

Opdrachten over misleiding

In het boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ noemt de bekende counselor Neil T. Anderson dertien manieren waarop men door de wereld misleid kan zijn. Men is er ook in gaan geloven. Anderson noemt er ook Bijbelteksten bij die dit bevestigen.

Nu volgt de door Anderson opgestelde lijst van misleidingen:

• Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen.
• Geloven dat overmatig voedsel en alcohol mijn stress kan verminderen en mij gelukkig kan maken.
• Geloven dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid er voor zal zorgen dat ik krijg wat ik wil.
• Geloven dat het bevredigen van seksuele begeerte blijvende voldoening zal schenken.
• Geloven dat ik zonder negatieve gevolgen kan zondigen.
• Geloven dat ik meer nodig heb dan wat God mij in Christus gaf.
• Geloven dat ik kan doen wat ik wil en dat niemand mij kan raken.
• Geloven dat onrechtvaardige mensen, die weigeren Christus te
aanvaarden, toch naar de hemel gaan.
• Geloven dat ik met slecht gezelschap om kan gaan en daar niet door zal worden besmet.
• Geloven dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan luisteren, zonder daardoor besmet te worden.
• Geloven dat er op aarde geen gevolgen zijn voor mijn zonden.
• Geloven dat ik om gelukkig te zijn de goedkeuring van bepaalde mensen nodig heb.
• Geloven dat ik aan bepaalde normen moet voldoen om over mezelf een goed gevoel te hebben.

1. Toets jezelf aan de lijst van Anderson. Misschien geloof je er niet
echt in, maar hecht je er wel een bepaalde waarde aan. Zet voor
iedere misleiding een nummer voor jezelf. Wat het meest voor je
geldt, is voor jou dan nummer 1.
2. In volgorde van belangrijkheid (voor jezelf persoonlijk) moet je de
andere misleidingen gaan nummeren.
3. In een gespreksgroepje kunnen meerderen dit voor zichzelf doen.

4. Nadat je deze lijst in volgorde van belangrijkheid voor jezelf hebt
ingevuld, moet je aangeven welke misleidingen absoluut niet voor
jou gelden.
5. Geef daarna aan welke misleidingen toch wel een bepaalde rol
spelen in je leven.
6. Waarom is dat zo?
7. In hoeverre heeft dit te maken met ervaringen uit het verleden?
8. Heb je er moeite mee?

9. Daarna kun je de uitslagen met elkaar vergelijken en er over spreken.

10. Probeer samen de misleidende leugens te ontdekken.
11. Kom vervolgens tot een nieuwe toewijding aan de waarheid.
12. Hoe wil je overwinnen in deze geestelijke strijd
tegen deze wereldse misleidingen?
13. Ga er samen over in gebed.

(Zelf)misleiding door geestelijke problemen

Verder kunnen we worden misleid door een verkeerd zelfbeeld en/of
Godsbeeld. Als we met geestelijke en psychische problemen hebben te
kampen, hebben we vaak geen helder beeld van de werkelijkheid. Door
geestelijk en psychisch in de knel te zitten en overdreven aandacht te vragen
voor onze problemen, zijn we vatbaar voor misleiding van onszelf en anderen.
Je kunt jezelf dan laten meeslepen door pijnlijke herinneringen en ervaringen.
Je schreeuwt dan om aandacht. Als je die niet krijgt, kun je die gaan
uitvergroten door leugens en bedrog. Je wilt dan anderen shockeren en laten
schrikken door de ernst van de problemen. Je geeft de boze geesten dan volop
de ruimte om te infiltreren in je gedachten en gekwetste gevoelens.
Op den duur ga je steeds meer geloven in je eigen leugens. Een leugengeest
nestelt zich dan in je denken. Verkeerde ingevingen kunnen om je hoofd
vliegen, maar je moet deze vreemde vogels niet laten nestelen in je denken.

Geloof niet in je eigen leugens

Als het al dwangmatig is geworden, heb je hulp nodig van andere gelovigen. Zij
kunnen de zonden en geestelijke boosheden benoemen en een bevrijdend
gebed uitspreken in de naam van Jezus Christus.
Jezus is de Waarheid en de Waarheid bevrijd ons van de leugen. Jouw
gedachten en denken kunnen worden vernieuwd (Rom.12:2).

Anderson verklaart: ‘U kunt uw gedachten niet ogenblikkelijk vernieuwen, maar het
proces zal nooit opgang komen indien u de bolwerken in uw gedachten of uw
verdedigingsmechanismen, die soms vleselijke patronen worden genoemd, niet
erkent.’

Door (zelf)misleiding en bedrog worden wij ongelukkig, wantrouwend en
depressief. Je kunt dan de moed steeds meer gaan opgeven, het touw in het
bootje gooien en jezelf laten wegdrijven op je negatieve gevoelens. Door te
wandelen in de waarheid kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen.

Door te wandelen in de waarheid,
kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen

Het is zeker de moeite waard om je in je stille tijd weer aan Jezus toe te wijden
en Hem te geloven op Zijn Woord. Anderson bemoedigt: ‘Laat tegenstrijdige gedachten als: ‘dit is tijdverlies’ of: ‘ik wou dat ik dit kon geloven, maar ik kan het niet’, u er niet van weerhouden om verder te gaan. God zal u kracht geven naarmate u op Hem vertrouwt.’

‘God zal u kracht geven 

naarmate u op Hem vertrouwt.’

Zie voor verdere verdieping het volgende PDF document, waarop je kunt aanklikken. (met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op dit artikel.)

Bijbelgetrouwe hulpverlening

Op deze website ga ik een aantal keren door op de theorie en gedachten van dr. Neil Anderson. We blijven bovenal voor de bijbelse principes afhankelijk van de inspiraties en instructies van de Heilige Geest.

Dr. Neil Anderson heeft door middel van zijn organisatie ‘Freedom in Christ Ministries’ in California al veel mensen geestelijk kunnen helpen. Hij is de oprichter en president emeritus van FICM en (co-)auteur van meer dan 50 veelverkochte boeken. Het boek ‘Vrijheid in Christus’ is vertaald in meer dan 30 talen.

Er zijn boeken van Anderson uitgebracht door stichting De Hoop. Het pastorale boekje ‘Op weg naar vrijheid in Christus’ is uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling. (Dit boekje is goed te gebruiken bij een aantal opdrachten in dit artikel.)
Anderson leert ons in dit kleine, praktische boekje: ‘De verkeerde manieren die wij hebben ontwikkeld om onszelf voor pijn en verwerping te beschermen, zijn vaak diep in ons leven vastgeroest. Misschien hebt u bijkomend discipelschap of counseling nodig om te leren Christus uw rots, burcht, bevrijder en schuilplaats te laten zijn (zie Ps.18:1-2).
Hoe meer u leert hoe liefdevol, machtig en beschermend God is, hoe meer u Hem
zult vertrouwen. Hoe meer u zich bewust bent dat Hij u in Christus volledig
aanvaardt, hoe meer u vrij zult zijn om tegenover God en anderen open, eerlijk en
(op een gezonde manier) kwetsbaar te zijn.’