De strijd om de jeugd

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Boek: DE STRIJD OM DE JEUGD

De inhoudsopgave van dit boek vind je aan het einde van deze tekst.

Het volgende boek kun je ook aanklikken op een PDF bestand:

BOEK: OCCULTE GEVAREN IN DE POPMUZIEK

Inleiding:

De strijd om de jeugd 

Jongeren begeven zich graag in de gevarenzone, omdat de uitzichten daar zo aantrekkelijk zijn. ‘Een keertje verkennen’ is niet zo gevaarlijk, maar je moet stevig in je schoenen staan als je op de rand van de afgrond blijft lopen. Zorg dat je nog houvast hebt in je vertrouwde, beschermde omgeving. Blijf in het zicht van goede bekenden. Het is nog beter om op veilige afstand te blijven.

Jongeren in het digitale tijdperk

De jongeren van nu hebben hun aandacht en ogen gericht op de aantrekkelijke internetmogelijkheden van de digitale wereld. Zij verkeren in de digitale sferen van de sociale media en vluchten uit de werkelijkheid achter een beeldscherm. Ze willen verbonden, maar niet gebonden zijn. De flitsende en spannende beelden van de online games en films zijn voor velen onweerstaanbaar geworden. Dat gaan ze steeds meer zien als de leefwereld waarin ze zich zoveel mogelijk willen ontspannen. Zodoende komen ze losser te staan van de wereld van plichten en verantwoordelijkheden binnen gezin, school en kerk. Mogen ouders nog meekijken in hun leefwereld? Zijn ze nog wel te volgen in hun zoektocht naar gevaarlijke uitzichten?

Laat je niet meesleuren door de verleidende machten

Veel naïeve jongeren worden door de boze overwonnen, omdat ze zich zo gemakkelijk op zijn terrein begeven. In de strijd om de jeugd is het voor de occulte tegenstander nogal eens een ’thuiswedstrijd’. De jongeren komen wel naar hem toe, zodat hij ze via zijn demonen op eigen terrein kan bespelen. Voor ze het weten zijn ze verstrikt geraakt in het duistere netwerk van de vorst der duisternis en de zondige wereld.

Let er wel op dat de god van deze eeuw de gedachten van de ongelovigen verduistert en verblindt. Het Griekse woord voor eeuw is ‘aion’, en dat ziet niet alleen op een tijdperk, maar ook wel op een gedachte die in een bepaalde tijd is geïnfiltreerd en de mensen beheerst. We lezen in 2 Kor.4:4 over de ongelovigen: ‘Dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, niet zou bestralen.’ Het doel van de vorst der duisternis is dus, dat hij de gedachten van de jongeren door zijn speelgoed afstompt en verduistert, zodat het heldere licht van het Evangelie niet zal doordringen. Dit zie je dus volop gebeuren bij christelijke jongeren. Door het eenzijdig gebruik van de hersenen wordt het zelfs steeds moeilijker voor hen om zich te kunnen concentreren op langere stukken serieuze tekst. Oefen jezelf daarom voortdurend in het lezen van Gods Woord en laat je niet afstompen en verduisteren door de verleidende machten!

In 1 Joh.2:15-17 worden we ernstig vermaand: ‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat van de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar die de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.’

Blijf staan in de branding

Als iemand zozeer op deze tijd is gefocust, mist hij het zicht op de eeuwigheid en de toegang tot de zaligheid. Jonge mannen kunnen sterk worden als het Woord van God in hen blijft en ze het zicht op God niet verliezen. We lezen erover in 1 Joh.2:14: ‘Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boe hebt overwonnen.’ Deze jonge gelovigen hebben we in onze nieuwe tijd hard nodig! Zij kunnen samen met de ouderen het aantrekkelijke voorbeeld zijn voor de jongeren in de digitale stromen van verleiding. Zij zijn de sterke rotsen in de branding die blijven staan in de branding en houvast bieden aan anderen.

Erken de leefwereld van de jeugd

In het Reformatorisch Dagblad van 1 oktober 2011 geeft dr. Wim Fieret ons opmerkelijke adviezen. Hij geeft ons door: ‘Jongeren leven in een totaal andere wereld. Dat te erkennen is een eerste voorwaarde om als oudere generatie met de jeugd in gesprek te blijven.’ Een jongen van ca. 15 jaar gaf aan dat hij zich niet herkende in de zorgen over de verleidingen van deze tijd. Hij reageerde tegenover de lector identiteit: ‘Ik merk er niet zo veel van meneer, want ik leef nu in deze tijd, dus ik kan niet vergelijken.’ Deze jongen leeft in een andere werkelijkheid. Dr. Fieret: ‘Zijn werkelijkheid is een werkelijkheid met internet, met mobiele telefoons, Hyves, Facebook, MSN en sms. Die dingen vormen een onderdeel van zijn leven.’ Veel jongeren van nu kunnen zich niet goed meer verplaatsen in de tijd van vroeger. Dat is nieuw in de geschiedenis.

Dr. Fieret geeft aan: ‘Onze jongeren leven in een tijd van transformatie, van diepe verandering. De laatste twee eeuwen, en vooral ook de laatste 25 jaar, is er meer veranderd dan in alle 58 voorgaande samen. Uitvindingen tuimelen over elkaar heen. De mensen hebben daardoor minder tijd om na te denken over de voor- en nadelen ervan. Daardoor ontstaat een zekere autonomie; ontwikkelingen gaan door zonder dat er goed over wordt nagedacht. Behalve de toegenomen stroom nieuwe ontwikkelingen is ook de aard van de uitvindingen anders. Ze hebben een steeds grotere invloed op ouderen en jongeren. Het zijn soms zelfs onmisbare onderdelen van het leven geworden. Ze maken deel uit van onze primaire levensbehoeften.’

In de vakliteratuur wordt gesproken over ‘de transformatie van de duurzame naar de flexibele mens’. De duurzame mens was vroeger meer gericht op trouw binnen gezin en kerk. De flexibele mens heeft veel minder op met traditionele verantwoordelijkheden en plichten. Fieret merkt op: ‘De flexibele mens speelt in op de voortdurende veranderingen, hij is gespitst op de vraag welke veranderingen eraan komen en wat die voor zijn bedrijf, zijn leven, zijn relatie kunnen betekenen. Hij is eigenlijk voortdurend aan het schaken op alle fronten van zijn leven. Kenmerken van de flexibele mens sluiten naadloos aan bij de digitale wereld. Switchen, surfen, schakelen van de ene naar de andere site.’

Ken hun leefwereld en blijf in gesprek

Wim Fieret geeft de volgende aanbevelingen: ‘In de eerste plaats moeten we ons realiseren dat onze jongeren in een heel andere wereld leven. Dat is een eerste voorwaarde om met hen in gesprek te blijven. Als we ons dat niet realiseren, ontstaat er gauw een sfeer waarin vertrouwen en erkenning ontbreken. Een goede manier om met de jongeren in contact te komen, is de ontspannen dialoog. Luisteren, maar tegelijkertijd richting geven. Daar hebben ze behoefte aan. Laten we verder proberen de veranderingen niet automatisch te plaatsen in het hokje van achteruitgang. Als we dat zonder meer doen, en we doen dat heel snel omdat dat in onze genen zit, stempelt dat onze manier van opvoeden.’

   

Wat stralen we uit naar de jongeren?

Fieret moedigt ons in het artikel ten slotte aan: ‘Wat stralen wij als (mede)opvoeders uit? Wat betekenen wij in de eigenlijke zin voor onze zoekende jongeren? Zijn we, zoals Augustinus eens zei, een goede geur van Christus? Dan stralen we het meest wezenlijke uit, dat onder de zegen van de Heere tot een heilige jaloersheid kan leiden.’

Blijf op veilige afstand van de draak!

Van de grote draak (de oude slang) wordt in Openb.12:9 gezegd, dat hij de hele wereld misleidt. De sterke wapens van satan zijn verleiding en vervolging. Kom dus niet in zijn buurt. De kerk van God wordt in Openb.12:14 ‘de vrouw’ genoemd. De christenen moeten er voor zorgen dat ze buiten het gezicht van de slang blijven. Als je te dicht in zijn buurt zal hij je bijten en proberen te verslinden. Dat ziet op vervolging. Als je achter een beeldscherm of op een zondige plaats in het zicht van de slang komt, zal hij gaan verleiden. Hij verleidt immers de hele wereld. Blijf daarom op veilige afstand van de omheining.

Gelovigen hebben in de eindtijd mogelijkheden gekregen om buiten het gezicht van de slang te kunnen komen. We lezen hierover in Openb.12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.’ Deze twee vleugels zijn volgens verklaarders ‘geloof en gebed’.

Door te geloven en te bidden vlucht je tot God. Dan kom je voor het aangezicht van God, waar de boze machten niet kunnen komen. Gebruik daarom de vleugels van een arend.

Word vernieuwd als een arend

Blijf waakzaam als een arend. Doe het niet in eigen kracht, naar je eigen inzichten, maar verwacht het biddend van de almachtige God. Lees maar eens in Jes.40 hoe groot Hij is en hoe Hij je kan bemoedigen. Hij geeft je de kracht die je nodig hebt om de verleidingen te weerstaan en de moeilijkheden te overwinnen. In Jes.40:30-31 wordt ons verklaard: ‘Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Hij is de krachtige God, Die ook geneest en herstelt. Door de striemen van Jezus Christus is er vergeving en genezing te ontvangen voor dwalende schapen (Jes.53:5-6). De gelovige bidder mag veel van Hem verwachten!

Ik weet wat het is om geestelijk herstel te ontvangen op het gebed, zodat je jeugd wordt vernieuwd als die van een arend. Je kunt dan instemmen met Ps.103:1-5. In vers 5 lezen we van een genadig en barmhartig God: ‘Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’

Ik heb gehoord dat er arenden zijn waarvan de nagels en snavel te ver uitgroeien op wat oudere leeftijd. Daardoor zijn ze op den duur niet meer te gebruiken en kunnen ze het voedsel niet meer tot zich nemen. Sterke arenden die de moed hebben om te overleven, gaan dan alleen naar een rotsachtige plaats. Ze trekken met de snavel (die ze nog maar moeizaam kunnen gebruiken) bij zichzelf de nagels uit. Daarna slaan ze net zolang tegen een rots dat de snavel afbreekt. Ze maken dan een moeilijke tijd mee. Uiteindelijk groeien de nagels en de snavel weer aan en kunnen ze vele jaren langer leven. Ze hebben hun jeugd vernieuwd.

Zo moet ook bij de gelovigen de oude, vleselijke mens in hen afsterven, zodat het vernieuwde leven tot bloei kan komen. De genade van God stelt hen in staat om dit te willen en te doen. We moeten door het geloof ook zelf ons oude vlees kruisigen, om het nieuwe leven met Jezus Christus te leven. Je moet het gelovig naar het kruis brengen en daarbij zien op het bloed en offer van Jezus, Die onze zonden aan het kruis heeft weggedragen. Het reinigende, krachtgevende en beschermende bloed van Jezus zal het nieuwe leven in ons tot bloei brengen. Dan zullen we als ranken aan de Wijnstok veel vrucht kunnen dragen. Ben je bereid om vol overgave dat nieuwe leven met Jezus te leven?

Inhoudsopgave boek: DE STRIJD OM DE JEUGD

1. Overwinning door Jezus Christus

    1.1 Jezus is de Overwinnaar

     1.2 Hoeveel ben je waard voor God?

     1.3 Jezus biedt ons Zijn vriendschap aan

     1.4 Klimplantje geloof heeft het hout nodig

     1.5 Jezus Christus overwint de boze machten

     1.6 God beschermt de gelovigen

     1.7 Leiding en bescherming onder de wolk

     1.8 Overwinning onder de wolk

     1.9 Opwekkende ervaringen met jongeren

     1.10 De geestelijke aanwezigheid van Jezus

     1.11 Op weg naar het beloofde land

     1.12 De kracht van het gelovig gebed

     1.13 Een persoonlijke tekst voor Jim Cymbala

     1.14 Leer gelovig volgen

     1.15 Wees een commando en geen ‘loser’

     1.16 Volg met je hart

     1.17 Wees niet dubbelhartig

     1.18 Horen en gehoorzamen

     1.19 Woord en daad

     1.20 Lopen in de loopbaan

     1.21 Overwinning door het geloof

2. Jongeren in de gevarenzone

     2.1 Wereldse verleidingen

     2.2 Digitaal vluchtgedrag

     2.3 Jeugd en popmuziek

     2.4 Inspelen op gevoelens

     2.5 Verzwakking van de wilskracht

     2.6 Karakter en wilskracht

     2.7 De gekwelde generatie

     2.8 Kom uit je ommuurde vesting

     2.9 Liefdesbanden of angstbanden?

     2.10 Liefde overwint

     2.11 ‘Ik wil me ontspannen’

     2.12 Voorkompastoraat is nodig

     2.13 Onzekerheid, stress en besluiteloosheid

     2.14 Spelers in het grote spel

     2.15 Laat je niet verleiden!

     2.16 Blijf op veilige afstand

3. Verborgen verleiders

     3.1 De identiteit van satan

     3.2 Lucifer, de muzikale misleider

     3.3 Satanisme in de popmuziekwereld

     3.4 De koophandel van satan

     3.5 Vlucht buiten het gezicht van de slang

     3.6 Geloof, bid en waak!

4. Dwanggedachten en verslavingen

    4.1 Ernstige gevolgen

     4.2 Gothics

     4.3 Hedonisme en borderline

     4.4 Persoonlijke ervaringen

     4.5 De jongen die regelmatig houseparty’s bezocht

     4.6 Een psalm van een verslaafde

     4.7 Jaap, de verslaafde

5. De tijdgeest

     5.1 Let op de geest van de massa

     5.2 ‘Zorg dat ze geen tijd hebben’

     5.3 Communistische regels voor revolutie

6. Beïnvloeding via massamedia en internet

     6.1 Massabeïnvloeding via het beeldscherm

     6.2 TV-verslaving

     6.3 Schrikbarende toename mediagebruik

     6.4 De internetgeneratie

     6.5 Het gevaar in de online videogames

     6.5 Digitale demonische infiltratie

     6.6 De film van je leven kan snel voorbij zijn…

7. Occulte gevaren

     7.1 De Nieuwe Uri Gellershow

     7.2 Voorbeelden van occulte belasting

     7.3 Jongeren in het zicht van de slang

     7.4 Occulte gevaren in het mediacentrum

     7.5 Let op de inhoud van je winkelwagen

     7.6 Wat moet je bewaren?

     7.7 De gelovigen worden veilig bewaard

8. Geestelijke bevrijding

     8.1 Geloof geen leugens over jezelf

     8.2 Samen met Jezus ben je oneindig veel waard

     8.3 Angst en boosheid

     8.4 Emotionele beschadiging en beproeving

     8.5 Bevrijding van een occulte belasting

     8.6 Wat is jouw Mara?

     8.7 Hersteld door ‘het ruwhouten kruis’

     8.8 Bevrijding uit demonische machten is mogelijk

     8.9 De bevrijding van Diana

9. Oplevingen onder reformatorische jongeren

     9.1 Een persoonlijk verlangen naar opwekking

     9.2 Het ontstaan van de reformatorische gezinskampen

     9.3 Geestelijke contacten met zegenrijke gevolgen

     9.4 Een zegenrijke kampweek in 1993

     9.5 Een wonderlijk jongerenkamp in Zeeland

     9.6 Veroordeel ze niet, maar moedig ze aan

     9.7 Zoek naar eenheid en opwekking

     9.8 Roep ze dringend op tot geloof en bekering

     9.9 Wie is een goede evangelist?

     9.10 Wees bewogen over verloren zielen

     9.11 Werp het net uit naar het woord van Jezus

     9.12 Gods Woord overwint de tegenstand

     9.13 In het Evangelie komt Jezus bij ons op bezoek

     9.14 Het Koninkrijk van God is nabij gekomen!

10. Hoe wordt Jezus overwinnaar in je leven?

       10.1 Door de hervorming van je denken

       10.2 Door de vernieuwing van je leven

       10.3 Hoe wordt Jezus Christus koning in je hart?

       10.4 Ben je geestelijk of vleselijk?

       10.5 De oude en de nieuwe mens

       10.6 Verliezen en winnen

       10.7 Geef de Heiland het roer in handen

       10.8 Wandel in het licht met Jezus!

Bronvermelding en literatuur