Geestelijk herstel. Les 33. Stromen van zegen door het levende water

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Kom tot het wateren van het heil!

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jesaja 55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 

Kom tot de stroom van Gods genade!

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de stromen van levend water leeft. Deze wateren van het heil hebben hun oorsprong bij de Levensbron. De stroom van Gods genade stroomt vanuit de verborgen hoogten naar de nederige dalen van ootmoed, waar de gelovigen worden gereinigd en verfrist. Zij mogen drinken van het levende water vanuit de fontein van het leven. We lezen ervan in Psalm 36:9-10: ‘Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Levend water 3c

Laat je geestelijk vervullen

Wil je geestelijk een bron van levend water zijn? Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

Hieronder kun je aanklikken op een document van het opdrachtenblad voor de D-opdrachten van deze sessie. De opdrachten A t/m C komen daarvoor bij het einde de tekst van dit artikel. Hier volgt dus dit opdrachtenblad:

Opdrachtenblad Geestelijk herstel dag 16 deel 3 D

Stromen van zegen door het levende water

Voor deze sessie kun je de volgende PowerPoint gebruiken:

Geestelijke vervulling of vervuiling?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland. Hoe kun je innerlijk worden vervuld met het levende, voortdurend stromende water van de Levensbron?

Het wordt verwoord in het volgende lied dat je kunt aanklikken:

Jezus geeft ons levend water

Wat verzadigt onze geestelijke dorst?

Veel ongelukkige mensen proberen hun geestelijke dorst te lessen door steeds maar meer van het aardse water te gaan drinken. Dat zie je bij alcoholisten. De verslaving verziekt hun leven. Velen vonden hierdoor een vroegtijdige dood. Het genot van de zonde brengt de dood.

Levend water 6f

Drink je niet kapot aan het vervuilde aardse water!

Het vervuilde aardse water is als verdovend gif. Het is een product van de oude slang satan. Het is als het zoute water van de zee, wat dodelijk kan zijn voor een dorstige drenkeling.

Wie kan onze geestelijke dorst verzadigen?

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ 

Het wordt mooi vertolkt in het lied van Sela: ‘Ik ben’. Het gaat daarbij over Jezus Christus, Die voor de gelovigen de Bron van leven is.

Na de tekst kun je het lied aanklikken op YouTube:

IK BEN

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede:

Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

YouTube-video Ik ben – gezongen door Sela

***

Uitgedroogde bronnen

Bij veel gelovigen gaat het geestelijk leven na de tijd van de eerste liefde achteruit. Er kunnen allerlei oorzaken zijn:

– Je kunt moeite hebben met geloofsbeproevingen.

– Er is geen verdere bekering.

– Emotionele problemen worden niet opgelost.

– Pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen niet goed zijn verwerkt.

– Je wordt slecht begeleid en krijgt verkeerde voorlichting.

– Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen ons vervuilen.

Levend water 93l

Veel geestelijke bronnen raken zodoende verontreinigd, uitgeput en uitgedroogd. Ons hart raakt dan vervuild. We liggen dan uit te drogen en raken moedeloos en depressief. Twijfel, onzekerheid en angst kunnen dan weer vat op ons krijgen.

Een vervuild hart kan vervuld zijn van twijfel

Verder zie je ook nog dat er veel geestelijke vijanden op de loer liggen om de bronnen dicht te stoppen. Dat hebben de Filistijnen gedaan met de bronnen van Abraham. Izak groef deze waterputten weer op (Gen.26:18). Zorg ervoor dat er een geopende toegang blijft tot de Levensbron.

Als een bron door vervuiling dichtslibt, stopt de doorstroming. Je hart kan dan een bron van twijfel worden. De bodem van je hart wordt een moeras. Je komt nog met moeite vooruit. Pijnlijke herinneringen, stress en onzekerheid maken je moedeloos. Je hebt geen weerstand meer tegen zonden en oude verslavingen. Herken je het?

Verlang je naar nieuwe, geopende waterbronnen voor de uitgedroogde bedding van je geestelijke rivier? Het is dan mooi om samen biddend lied 161 uit de opwekkingsbundel te zingen (muziek Lain Anderson, vertaling: G.A. Goldschmeding):

 Refrein (na ieder couplet):
Heer, geef mij ook uw waterbronnen. ) 3x
zodat ik overstroom,
zodat ik overstroom.

Laat de woestijn, Heer,
bloeien als een roos.
De steppe jubelen voor U.
Heer, laat de wereld weten dat U leeft.
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

Heer, laat ons samen delen in die stroom.
Heer, geef uw volk grote vreugd’.
Wij zien de oogst al rijpen in de zon.
Heer, maak uw bron een grote stroom,
Heer, maak uw bron een grote stroom.

Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu.
Halleluja, halleluja,
Heer, maak dat ik overstroom,
Heer, maak dat ik overstroom.

***

Je kunt het beluisteren bij de volgende links.

De eerste wordt gezongen door Remco Hakkert:

YouTube-video Heer, geef mij ook Uw waterbronnen

De tweede uitvoering is van Opwekking:

Er is een geopende Levensbron

Verlies bij teleurstellingen niet de moed. Blijf bidden, vertrouwen en hopen! Zoek weer naar aansluiting bij de Levensbron. Er is altijd nog een geopende bron voor de gelovigen. Het probleem ligt bij de aansluiting. Open je hart voor de levenwekkende woorden van het Evangelie. Jezus is de Bron van leven voor allen die in Hem geloven. Misschien helpt het volgende lied je:

YouTube-video Bron van leven Life@opwekking 17 met tekst

Het is goed om de Heere God vanaf de vroege morgen te danken en te loven. Je kunt dat ook doen met geestelijke liederen, zoals Opwekking 72. Je ziet dan als bij een vroege wandeling langs het water bij een mooie zomerse dag de zon opgaan. Zo kan je ziel weer worden verkwikt in het prijzen en loven van de Naam van God. Je kunt hieronder aanklikken op het lied ‘Vanwaar de zon opgaat’, met de passende afbeeldingen:

 ***

Verlang je naar het levende water in je hart, zoals een dorstig hert naar water verlangt? Je mag je hart open bij het beluisteren en zingen van het volgende lied:

 YouTube-video Opwekking 281 – Als een hert dat verlangt naar water

Wil je ondanks twijfels en innerlijke blokkades het volgende lied biddend meezingen, in je hart of hardop? Misschien worden in het lied ook jouw diepste verlangens vertolkt. Het is ook een lied van geloof, hoop en liefde!

Zie de stroom van Jezus’ liefde

Ben je al meegevoerd in de rivier van de liefde van God, die de diepste angst verdrijft? Laat het lied uit opwekking 674 op je inwerken, zodat je het uit de grond van je hart kunt meezingen:

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Tekst: William Rees. Muziek: Robert Lowry.
Ned. tekst: Peter van Essen / Harold ten Cate.

Via de volgende link kun je het lied beluisteren en meezingen:

YouTube-video Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

(Het lied is ook geschikt voor zang en proclamatie bij de afsluiting van de samenkomst.)

***Levend water 4d

Ben je geestelijk al verfrist en verzadigd door de stromen van levend water? Het kan zijn dat je meerdere malen van het levende water hebt geproefd, dat uit de rivier voor je was meegenomen. Dit moet je uitnodigen om naar de rivier zelf te gaan, waar je overvloedig kunt blijven drinken. Het wordt nog mooier als je de bronnen van deze rivier gaat ontdekken.

De genade van God vloeit voort uit Zijn liefdevolle Vaderhart, dat overvloeit van liefde voor Zijn kinderen. Deze volmaakte liefde van God komt via het offer van Jezus tot ons. We lezen ervan in 1 Joh. 1:7: ‘En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen (Jes. 53:5).

Stromen van levend water ontvang je door het geloof in Jezus Christus. Hij nodigt je daartoe uit in Johannes 7:37-38, waar hij ons ook leert: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Hij zegt dat over het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovigen (zie vers 39).

Je ontvang het levende water door het geloof. De Samaritaanse vrouw had bij de waterput te Sichar behoefte aan verfrissend, stromend (of levend) water van een opwellende waterbron. Jezus verklaarde aan de Samaritaanse vrouw in Joh. 4:13-14: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen; maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’

Jezus is de vreugde van het hart

De Samaritaanse vrouw is een levend voorbeeld van een geestelijk uitgedroogde bron, die het levende water van Jezus heeft ontvangen. Heb je ook Jezus Christus leren kennen als de vreugde van je hart? Het komt mooi naar voren in het volgende lied van Sela:

VREUGDE VAN MIJN HART

Ziet U mijn rusteloze hart dat naar U vraagt, op antwoord wacht?

Luister o Heer, waar moet ik heen? Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer. Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.

Houd mij met beide handen vast en troost mijn rusteloze hart.

***

Jezus, laat uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn.

U die mij naar het water leidt; een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart. Liefde stroomt bij mij binnen.

Jezus, U bent mijn kracht, o Heer. U, de vreugde van mijn hart.

***

Water dat opwelt uit een bron; de plaats waar ik U tegenkom.

Water dat sprankelt en dat leeft: het nieuwe leven door de Geest.

***

Een lied is van Sela. Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán, Adrian Roest

Hieronder kun je op het lied op YouTube aanklikken:

 YouTube-video Vreugde van mijn hart (live) | Sela 

***Levend water 995e

Stromen van zegen reinigen je leven

Het water van je natuurlijke, oude leven is vervuild door zonden, afvalwater, verborgen ziektekiemen, beschadigde resten van oud zeer, afkalvende normen en waarden en oeverloze woorden van ongeloof. De oude rivier van je leven wordt gevoed door vervuilde bronnen, vanuit hooggelegen gebieden, met kaalslag en roofbouw.

Een rivier vol van vrede

spoelt je oude leven schoon.

De nieuwe rivier van levend water komt tot ons door de liefde en genade van God, vanuit het Evangelie van Jezus Christus. De Heilige Geest laat het in ons stromen.

Levend water 96o

Het komt naar voren in het volgende opwekkingslied. Hieronder volgt het lied ‘Bron van levend water’ uit Opwekking 445. Het lied ‘Let Your living water flow’is van  John Watson. Vertaling: Mireille Schaart.

Bron van levend water ontspring nu in mij.

Zendt uw Geest, o Heilig God, en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart.

‘k Geef mijn last aan U, Die heel mijn ziel bewaart.

***

Refrein (na ieder couplet 3x gezongen):

Jezus, Vader, Geest van God

***

Heer, U bent de Herder, Die mij geneest.

Neem mij in uw armen, leid mij door uw Geest.

Neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu.

Trek mij met uw liefde; ik verlang naar U.

***

Geef jezelf aan Jezus, Die jou geneest.

laat hem je omarmen, en ontvang zijn Geest.

Als je hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd,

zul je met hem leven tot in eeuwigheid.

***

 Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video Bron van levend water

Levend water 97p

***

De zwarte Rio Negro rivier

Het water van deze donkere, blauwzwarte water van je oude rivier kun je vergelijken met de Rio Negro in het Amazonegebied. De Rio Negro (Spaans voor ‘zwarte rivier’) is de belangrijkste en grootste zijrivier aan de noordkant van de Amazonerivier. De Rio Negro ontspringt in Colombia en wordt ook gevoed vanuit zijrivieren. Deze langste zwartwaterrivier ter wereld zorgt voor een enorme wateraanvoer vanuit het Hoogland van Guyana. De Rio Negro ontleent zijn naam aan de blauwzwarte kleur van het water, veroorzaakt door de ontbinding van organisch materiaal.

De ontmoeting met de lichte Amazone rivier

Bij de bovenloop van de Amazone vloeit deze met de Rio Negro samen.  De zandkleurige bruingele wateren van bovenloop Amazone en het zwarte water van de Rio Negro stromen vervolgens 6 kilometers naast elkaar zonder te mengen. In dit gebied liggen in de rivier een wirwar van eilanden. Deze plek wordt ‘de  Solimões’ genoemd en ligt in de buurt van de Braziliaanse stad Manaus in de staat Amazonas.

Levend water 8h

Naast het verschil van kleur is er ook een verschil in snelheid van stroming en temperatuur tussen de twee rivieren in dit stromingsgebied. De Rio Negro stroomt met een snelheid van ongeveer 2 kilometer per uur en een temperatuur van 28°C, terwijl de Solimões een snelheid van 4 tot 6 kilometer per uur en een temperatuur van 22°C heeft.

De zwarte en lichte rivier in ons leven

Ik wil de beide rivieren als voorbeeld nemen voor het geestelijk leven. Daarin zijn ook twee stromen die vanuit verschillende oorsprongen en bronnen afkomstig zijn en innerlijk worden gevoed. Het gaat hierbij over ons natuurlijke, zondige leven en het nieuwe geloofsleven vanuit het geloof in Jezus Christus. We kunnen de eigenschappen van beide rivieren in het Amazonegebied niet zomaar overzetten op het innerlijk leven van een mens, maar er wel facetten uithalen, die aanwezig zijn in het uitgebreide rivierengebied van het oerwoud van Brazilië.

Er dreigen allerlei gevaren voor mens en dier in het Amazonegebied. Veel vruchten, gewassen, reptielen, slangen en vissen zijn giftig en uiterst gevaarlijk. De opmerkelijke zwartwaterrivier rivier heeft een lage zuurgraad. Daardoor zijn er maar weinig muskieten, terwijl de visvangst er maar beperkt kan worden beoefend.

Levend water 9i

In deze Rio Negro ontbreken bijna alle opgeloste voedingstoffen voor planten, waardoor er in grote delen weinig tot geen planten in voorkomen. Vanuit de bomen vallen regelmatig bloesems en zaden in het water, waar vissen zich mee voeden. De oevers bieden schuilmogelijkheden aan vissen door de wortel en takken in het water.

Levend water 91j

In het geestelijk leven van een ongelovige is ook te weinig te vinden, waardoor deze natuurlijke mensen hun voedsel vanuit de buitenwereld ontvangen. De vissen en planten zijn relatief beperkt in de zwartwaterrivier. Dit geldt ook voor de inhoud en vrucht van het geestelijk leven van de velen die nog in de duisternis leven. Het is ook opmerkelijk dat deze innerlijke stroom zich aanvankelijk moeilijk mengt met de nieuwe geloofsrivier van levend water.

Levend water 7g

In de rivier van levend water is juist veel meer vrucht en leven te ontdekken. Deze vergelijkingen zijn te maken met de beide rivieren en het oude en nieuwe leven in een mens. Het donkere water van je oude leven kan de geloofsrivier van je nieuwe leven vervuilen en verduisteren. Geef je maar over aan de overwinnende kracht van het levende water, dat je innerlijk leven zal reinigen en je geestelijk zal verrijken!

Levend water 6f

 ***

Het heilige water uit de nieuwe tempel

De nieuwe rivier in het leven van het geloof is het stromende levende water vanuit het heiligdom (zie hiervoor Ezech. 47:1-12). De profeet Ezechiël werd daar een stroom van water getoond, die vanuit de tempel ten zuiden van het altaar stroomde.

Levend water 996f

Het borrelende water stroomde naar beneden en werd gemeten door een Man met een meetlint in de hand. Vanaf vers 3 t/m 4 lees je dat het water tot de enkels, de knieën en de heupen steeg. In vers 5 lezen we: ‘Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon.’ Vervolgens werd Ezechiël teruggebracht naar de oever van de beek (vers 6). Daar stonden veel bomen aan beide kanten.

Uiteindelijk komt dit water vanuit de nieuwe tempel in Jeruzalem in de Dode Zee terecht (als we het tekstgedeelte zo uitleggen). In vers 8 wordt aangegeven: ‘In de zee uitgestort, wordt het water gezond.’Levend water 997g

Vers 9 gaat verder: ‘Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat het water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.’

In Ezech. 47:10-12 lezen we verder: ’10. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee.Levend water 999i

11. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven.

12. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot  genezing.’

Levend water 998h

De zegenrijke uitwerking van het Evangelie

We kunnen dit gedeelte uitleggen met het oog op de uitbreiding en uitwerking van het Evangelie van Jezus Christus. Het levende water komt dan vanuit het hemelse heiligdom. Je ziet het gebeuren in het leven van hen die tot geloof komen. Jezus geeft immers aan in Johannes 7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Hij zegt dat over het werk van de Heilige Geest in het hart van de gelovigen (zie vers 39).

Op de Pinksterdag en later zie je de stromen van zegen en levend water de aarde verder vervullen. Het Evangelie draagt rijke vrucht. De gelovigen zijn ook de ‘vissers van mensen’, zoals Jezus al aan de eerste discipelen heeft toegezegd (Mark. 1:17).

In Markus 16:15-20 zie je de opdracht en uitwerking van het reddende en helende Evangelie van Jezus Christus.

Moerassen van zonde en ongeloof

In Ezech. 47:11 kun je denken aan de gevolgen voor hen die het Evangelie niet accepteren. We lezen daar: ‘Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven.’ Het hardnekkig zout van de Dode Zee kan zich dan handhaven in de randgebieden: moerassen en poelen. Er zijn zwaar vervuilde, verzuurde en verzilte gebieden. Je krijgt bodemverzouting of verzilting als de aanvoer van zouten groter is dan de afvoer ervan.

Levend water 9991k

Ik wil hier geestelijke lessen uit halen. De eerste les is dat je het Evangelie ongehoorzaam kunt zijn. Je laat dat de stroom van levend water niet toe in je leven. Je verhardt ook je hart als je het levende Woord van God weigert binnen te laten. Je laat laat je niet leiden door de Heilige Geest. Je kunt volgens het Woord van God Zijn Geest tegenstaan, bedroeven en uitblussen. Je hart raakt dan verbitterd en verhard.

Je wordt daartegen gewaarschuwd in Hebr. 3:7-8, waar we lezen: ‘Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn.’ Word niet verhard door de verleiding van de zonde (Hebr. 3:13). Van de Israëlieten die dit deden wordt aangegeven in Hebr. 3:19: ‘Wij zien dan ook dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.’

Je kunt er ook lessen uithalen voor problemen het geloofsleven. Ik laat er een aantal volgen in de volgende opsomming:

Problemen in de geloofsrivier

In het geloofsleven kun je te maken krijgen met:

– Een vervuilde rivier

– Een uitdrogende rivier

– Bodemverzouting, verzuring verzilting

– Een rivier met weinig of geen doorstroming (met stilstaand water). Dit kan ontstaan door teveel slibvorming, modder, blubber en slijk. Het kan komen door teveel steengruis. Er kunnen ook teveel rotsblokken in de rivier zijn terechtgekomen. 

– Een visrijke of visarme rivier. (Dat gaat over de vrucht of opbrengst voor het levensonderhoud, die je uit de rivier kunt halen.)

– Roofdieren in en bij het water (die je van de vrucht of opbrengst kunnen beroven).

– Drijvende Bolwerken van afval in de rivier. Hoe kom je er vanaf?

Door het water uit de schone rivier van het Evangelie

worden het gif en het vuil uit het geloofsleven weggespoeld

– Denk ook aan een vuile, zuigende onderstroom en een schitterende oppervlakte (met bovenstroom). Voorbeeld: Slapen in een rubberboot in de zee. (Je drijft af door de zuigende onderstroom vanaf het zandstrand). Stel je voor dat een Duitse toerist lekker in zijn rubberboot gaat slapen, nadat hij een eindje van het strand is geroeid. Hij ziet dat de golven naar het strand rollen en merkt dat de wind ook die kant uitwaait. Daarom gaat hij rustig in de boot slapen, denkend dat hij toch wel vanzelf op het veilige strand terecht zal komen.

Levend water 92k

Hij wordt na 4 uur wakker. Tot zijn grote schrik is het strand niet meer te zien. Hoe is dat mogelijk? Het heeft te maken met de zuigende onderstroom. Al het water op het strand stroomt ook weer terug in de zee. Er wordt echter zand meegevoerd. Het terugkerende zwaardere water heeft de boot weggevoerd naar de volle zee.  

– Verder kunnen er in rivieren stroomversnellingen en watervallen zijn. Je kunt door het water worden meegesleurd en zelfs verdrinken in een verraderlijke rivier.

***

Laat je redden als een uitgetelde drenkeling

Het is belangrijke om uitgestreden en uitgeteld te zijn bij de redding door de Redder. Een oud gezegde geeft aan: ‘Eigen krachten te verachten wordt op de school van Jezus geleerd.’ De eerste stap naar een leven zonder verslaving is het besef dat je machteloos bent om jezelf te helpen. Dan heb je pas echt een redder nodig. ‘Laat je redden’ betekent dat je het zelf niet meer kunt. Ik zal een voorbeeld noemen dat ik, naar ik meen, heb gelezen in een geschrift van Watchman Nee. Hij leert ons daarmee een belangrijk principe. Misschien herken je er iets van in je eigen leven. Hieronder volgt de gebeurtenis uit China:Levend water 994d

 ***

Laat de liefde weer stromen

Ik weet uit eigen ervaring helaas maar al toe goed hoe schadelijk hoogmoed is voor je eigen geestelijk leven. Wij moeten grondig worden gereinigd van geestelijke hoogmoed! Op de rotsen van de hoogmoed vloeit de stroom van levend water niet naar ons toe. We moeten daarvoor afdalen naar het dal van ootmoed.

Waar kunnen we de stromen van zegen verwachten?

Op de lage plaatsen van nederigheid ontvangen we nieuwe verkwikking. Daar komt het herstellende water van de Heilige Geest weer over ons heen. Daar stroomt het verzoenend bloed van Jezus weer in onze schuldige ziel. Daar komen we weer tot verootmoediging door de onverdiende liefde van God. Daar komen we er weer achter dat ‘noch hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Rom.8:39).

We lezen in 1 Joh.4:15-16: ‘Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in Hem, en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’

Wat belemmert een goede doorstroming?

Onzuiverheden en verkeerde geestelijke invloeden vervuilen onze bron. Als we onder het Evangelie leven zullen de kwade machten ons niet met rust laten. Zij infiltreren negatieve invloeden in onze gedachten. De boze geesten zullen proberen om het zuivere water van het Evangelie te vermengen met zondige elementen en verzwakkende leerstellingen. In de pastorale brieven van het Nieuwe Testament wordt hier volop tegen gewaarschuwd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk over de vermenging van het Evangelie met de wet en de wereld.

Wettische en wereldse elementen zijn schadelijk

 voor de doorstroming van het zuivere Evangelie

Het gaat mis als wettische of wereldse elementen worden ingebracht in het zuivere water van het Evangelie. Dat gebeurde in de tijd van Paulus door de wettische Joden (door het Judaïsme) en de heidense invloeden. Hierdoor ontstaan ook nu nog de problemen in het geestelijk leven. In de gemeenten moeten we waken tegen wettische en wereldse godsdienst. Zwakke en beschadigde gelovigen kunnen niet tegen wettische en wereldse elementen. Zij moeten worden gekoesterd in een veilig vaarwater. Omdat de doorstroming in hun bron al zwak is, moeten er geen nieuwe belemmeringen bij komen. Paulus leert ons in Rom.14:1: ‘Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.’

In Rom.14 gaat het over wettische invloeden en het veroordelen van elkaar. Daardoor ontstaan onenigheden en twisten. Zwakke en beschadigde gelovigen kunnen daar zeker niet tegen! Zij zijn hiervan meestal de grootste slachtoffers. Als je hier en daar nog onenigheid hebt, maak het dan goed van jouw kant. Als iemand iets tegen ons heeft, moeten wij proberen om het weer goed te maken met deze persoon (zie Matth.5:23-24).

Verontreinig  je eigen rivier niet

en werp geen vuil in de rivier

van een zwakke gelovige

Stop met het opwerpen van blokkades en het afwijzen van mensen die zich al zo afgewezen kunnen voelen.

Steeds weer opnieuw moet de traditie onderworpen worden aan de waarheid van de Schrift! Als de geestelijke stromen van levend water opdrogen, hebben we weer nieuwe doorstroming en geestelijke opwekking nodig! De Levensbron moet weer met volle kracht worden geopend. Dit zal de kerkelijke en persoonlijke verzanding tegengaan.

De sterke doorstroming van de liefde van Jezus

 lost het vuil op en spoelt de belemmeringen weg

Tegen vermenging van wet en Evangelie wordt ook gewaarschuwd in Gal.3-5. Dit komt verderop in dit artikel nog terug. Het zuurdesem van het wettiscisme moet worden uitgezuiverd! Daardoor wordt de waarheid van het Evangelie vertroebeld in onze bron.

De Levensbron moet weer opengaan

Als je niet onvoorwaardelijk in Gods Woord gelooft, zul je niet tot geestelijke volwassenheid en vervulling komen. Sommigen vinden het veilig om maar bekommerd, twijfelmoedig en missend te blijven. Dit is niet de bedoeling van de Schrift. Dit is tegenstrijdig met de woorden van Jezus en de apostelen. Paulus roept juist op om je niet meer door het juk van de dienstbaarheid te laten bevangen. We lezen in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Vanuit de grondtekst staat er dat je ‘tot vrijheid bent bevrijd’.

Houd je bron zuiver!

Een beetje geestelijk vergif verziekt onze rivier. Houd de rivier van je geestelijk leven daarom zuiver! Pas ook op voor wereldse invloeden. De sluizen naar de wereld moeten worden gesloten en bewaakt. Als we toegeven aan de verleidingen zullen deze sluizen zich steeds meer openen en gaat het van kwaad tot erger.

Het vuile water van de wereld zal ons zicht op Jezus vertroebelen. Toegelaten zonden maken scheiding tussen ons en een heilig God. Zonden onteren God en hebben Jezus aan het kruis genageld. Hoe kunnen wij dan nog in zonden leven? Door een schuldig geweten verliezen wij onze vrijmoedigheid.

Wij behoren ons dankbaar en radicaal

toe te wijden aan Jezus 

Hij heeft ons door Zijn bloed heeft gereinigd. Een gereinigde bron kan eigenlijk geen vuil verdragen. Kom tot Jezus voor vergeving en reiniging!

Laat je reinigen in de rivier van genade

Door het offer van Jezus is er een geopende toegang gekomen tot de troon van de genade. Kom met vrijmoedigheid met een waarachtig en gereinigd hart in het geopende heiligdom (zie Hebr. 10:19-23).

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing met het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Hieronder kun je het lied uit opwekking beluisteren:

YouTube-video Opwekking 642 – De Rivier

De uitvoering op een Nederland Zingt Dag volgt hieronder:

 ***

Heb je herstel, reiniging en doorstroming nodig?

 

In het geestelijk leven is herstel, blijvende reiniging en voortdurende doorstroming nodig. Het is schadelijk voor een waterbron als er stilstaand water is. Het water raakt dan spoedig vervuild en besmet; het gaat dan stinken en wordt ondrinkbaar.

Hier kunnen we geestelijk veel van leren. We hebben reiniging van schadelijke stoffen nodig, die ons geestelijk leven belemmeren en benauwen. Dit zijn pijnlijke zaken, die ons innerlijk verzieken. Het zijn onder meer zonden, verslavingen, pijnlijke herinneringen, emotionele beschadigingen, gevoelens van afwijzing, afgunst, angst, schuld en twijfel. Deze zaken belemmeren het geloofsleven en de doorstroming voor een gezond geestelijk leven.

Kom tot het wateren van het heil!

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jesaja 55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’

Kom tot de stroom van Gods genade!

Zoals eerder aangegeven: als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de stromen van levend water leeft. Deze wateren van het heil hebben hun oorsprong bij de Levensbron. De stroom van Gods genade stroomt vanuit de verborgen hoogten naar de nederige dalen van ootmoed, waar de gelovigen worden gereinigd en verfrist. Zij mogen drinken van het levende water vanuit de fontein van het leven. We lezen ervan in Psalm 36:9-10: ‘Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Gebedsverhoring voor een asielzoeker in een riviertje

Jaren geleden was een gezin uit Middelburg op een gezinskamp in Brabant, samen met een asielzoeker, waar zij een soort gastgezin voor waren. Zij hoopten dat de hij zou worden gegrepen door het Evangelie tijdens de momenten dat het Evangelie werd gedeeld. De ongelovige asielzoeker hoorde de gebeden van de deelnemers van het kamp. Hij wilde meer weten over het bidden tot God, en hoe een gebed kon worden verhoord. Hij had een goed contact met de leden van het gastgezin; een vader, moeder en kinderen.

Tijdens de een sportieve, ontspannende activiteit waren de deelnemers van het kamp aan het varen in kano’s in een beekje met stomend water. De asielzoeker zat in de boot van het gastgezin. Hij was enthousiast en ging zelfs staan in de boot tijdens deze tocht. Toen kiepte de boot om, terwijl er ook en baby (of jonge peuter) bij was. De vader greep zijn kind uit het water, maar verloor daarbij zijn tas, met pasjes e.d. Zo snel mogelijk gingen ze eerst naar de kant. Daarna wilden ze direct de tas gaan zoeken in het water. Eén van de deelnemers opperde de gedachten: om er eerst voor te bidden. Dat werd gedaan. Je leest hieronder wat er daarna gebeurde:

Levend water 9991jNa het kamp bleek dat er een radicale verandering had plaatsgevonden bij de asielzoeker: hij was door de genade van God tot geloof gekomen bij deze gebeurtenis. Niet lang daarna is hij volwassen gedoopt. Zijn getuigenis is zelf op de televisie geweest. Hij werd daarna lid van een Gereformeerde Gemeente.

***

Ontdek de bronnen van de rivier van genade!

Ben je geestelijk ook verfrist en verzadigd door de stromen van levend water? Het kan zijn dat je meerdere malen van het levende water hebt geproefd, dat uit de rivier voor je was meegenomen. Dit moet je uitnodigen om naar de rivier zelf te gaan, waar je overvloedig kunt blijven drinken. Het wordt nog mooier als je de bronnen van deze rivier gaat ontdekken.

De genade van God vloeit voort uit Zijn liefdevolle Vaderhart, dat overvloeit van liefde voor Zijn kinderen. Deze volmaakte liefde van God komt via het offer van Jezus tot ons. We lezen ervan in 1 Joh. 1:7: ‘En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen (Jes. 53:5).

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Laat het levend water door je stromen

Als je Joh. 7: 37-38 kent voor jezelf, mag uitdelen van de overvloed die je hebt ontvangen. In 1 Petr. 4:10 worden de rijk bevoorrechte gelovigen opgeroepen: ‘Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.’

Als je een stroom van levend water wil laten uitvloeien voor anderen, is het een liefelijk offer vanuit het hart. Het vereist overgave van jezelf aan de wil van God, zoals ook Jezus Zichzelf en Zijn bloed heeft gegeven als een reddend offer voor de gelovigen.

In Bethanië kwam een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf) bij Jezus, toen Hij aanlag in het huis van Simon de Melaatse. Zij brak de hals van de fles en goot de zalf uit op het hoofd van Jezus. Gebroken voor Jezus, als een offer van liefde, als een goed werk voor Jezus. Zij zalfde Hem tevoren voor de begrafenis. Wat een geloof, wat een offer! (Zie verder Mark. 14:3-9.)

Als het de wil van God is, wil je dan ook hartelijk gebroken worden voor Jezus en de mensen, om het levend water van Hem te kunnen laten stromen in Zijn oogst?

De gelijkenis van de gebroken bamboe

Daar gaat het ook over in de bekende gelijkenis van de gebroken bamboe, die door zijn meester werd gebruikt tot een rijke zegen voor het droge land. In de mooie tuin van de meester groeide een mooie bamboe tot een prachtige hoogte. Op een dag sprak de meester: ‘Bamboe, bamboe, ik wil je gebruiken.’ De bamboe antwoordde: ‘Meester, ik ben er gereed voor. Gebruik mij zoals u wilt.’ De meester ging verder: ‘Bamboe ik zal je moeten nemen en omhakken. De bamboe reageerde geschrokken en wilde eerst niet. De meester vervolgde: ‘Geliefde bamboe, als ik je niet omhak, kan ik je niet gebruiken.’ De bamboe stemde toen in: ‘Meester, als u me niet anders kunt gebruiken dan door mij om te hakken, doe dan uw wil en hak mij om.’

Daarna gaf de meester aan dat hij ook de bladeren en takken zou afhakken. Weer stemde de bamboe in. Daarna kwam het volgende offer. De meester sprak tot de gebroken bamboe: ‘Ik wil je in tweeën splitsen en je hart eruit halen, want anders kan ik je niet gebruiken.’ De bamboe boog voor hem en gaf toe: ‘Meester, meester, splits mij maar in tweeën.’

De meester nam de bamboe, deed wat hij wilde, en haalde ook het hart uit de bamboe, zodat deze geheel was uitgehold. Daarna droeg hij de lange, gebroken en uitgeholde bamboe naar een bron van stromend (levend) water. Daar stroomde het water vanuit de bron naar een waterkanaal dat leidde naar uitgedroogde rijstakkers. De rijst werd in het water geplant en uiteindelijk kwam er een prachtige oogst.

Bamboeverhaal

De bamboe die eerst zo prachtig stond in de tuin van de meester werd hierdoor nog glorieuzer en tot een rijke zegen in zijn gebrokenheid en nederigheid. Hij mocht dienstbaar zijn in de oogst van zijn meester… door het levende water door te geven.

Als het de wil van God is,

wil je dan ook hartelijk gebroken worden

voor Jezus en de mensen,

om het levend water van Hem te kunnen laten stromen

in Zijn oogst?

In Psalm 92:13-16 lezen we de volgende rijke beloften voor de oprechte gelovige: De  rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. ‘In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris  en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.’

Groeien als een palmboom

Ben je ook geplant bij het voorhof van onze God, aan de fonteinen van het heil, bij het water van de Levensbron?

Kun je Jesaja 12:2-3 ook voor jezelf proclameren? Put nieuwe kracht en geloof uit deze bemoedigende woorden en beloften in het Woord van God:

‘Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.’

 

Is er nog voldoende doorstroming?

Hoe worden we een stromende rivier van levend water? Dat heeft duidelijk te maken met de wijze waarop we geloven. Jezus leert ons immers in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Dit heeft te maken met het werk van de Heilige Geest (vers 39). We hebben voortdurende opwekking en doorstroming nodig. Dat is kenmerkend voor een gezonde bron, die veel betekent voor de omgeving.

Voor een gezonde gelovige is het doorgeven van het Evangelie een vanzelfsprekende passie. Als je door het geloof voortdurend mag drinken van het levende water, vloeit het vanzelf over naar anderen. Jezus nodigt nog steeds vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Het water dat Jezus ons geeft, wordt in ons een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven (Joh.4:14).

We gaan letten op de volgende vragen:

– Wat kan de doorstroming belemmeren?

– Wat kan onze bron gaan vervuilen?

– Hoe kan de rivier van ons geestelijk leven zelfs gaan dichtslibben? 

 

Het slijk van de twijfel

Twijfel kan de doorstroming van onze geestelijk rivier belemmeren. Door het slijk van de twijfel vervuild ons geestelijk leven. Sommige gelovigen blijven jarenlang aanmodderen in hun geestelijk leven. Ze raken vastgezogen in de blubber van negatieve gedachten van twijfel en ongeloof. Herken je het vanuit je eigen leven?

Voor een goede doorstroming moet onze rivier voortdurend worden aangevuld. Stilstaand water betekent dat er kans is op: vervuiling, verontreiniging, verzieking en uitdroging. Door een voortdurende doorstroming wordt het vuil verwijderd en zal de bron niet dichtslibben.

Hoe kan de doorstroming weer op gang komen? Is er nog wel een geopende toegang naar de bronnen van het geloofsleven? Is er gebrek aan vrijmoedigheid? Zitten er taaie, hardnekkige zonden tussen?

Voor een goede doorstroming

moet onze rivier voortdurend worden aangevuld.

***

Levend water 98q

__________________________________

Opdrachten deel A

Denk na over de volgende vragen:

1. Waarom is slijk dat aanslibt in de bron een goed beeld van twijfel?

2. Wat kan de doorstroming belemmeren? Kun je er iets van delen uit eigen ervaring?

3. Waarvoor heb je nog reiniging en heling nodig?

4. Hoe proberen de geestelijke boosheden de doorstroming bij jou te blokkeren?

Levend water 99r

 Beantwoord de volgende meerkeuzevragen

(Je kunt hierbij meerdere antwoorden omcirkelen): 

5. Heb je last van het slijk van de twijfel?

    A. Het overvalt me regelmatig.

    B. Ik heb er veel mee te strijden.

    C. Gelukkig heb ik weinig last van twijfel.

    D. Ik twijfel nogal eens aan mezelf.

    E. Ik heb mijn twijfels over de weg die God met me houdt.

    F. Ik word in twijfel gebracht door uitleg over het geloofsleven.

   G. Ik ga twijfelen door innerlijke tegenstrijdigheden.

   H. Ik blijf twijfelen door zonden die in mijn leven blijven.

    I.  Door tegenslagen ben ik gaan twijfelen.

   J. Ik twijfel aan de uitkomst van sommige beloften.

   K. Ik twijfel regelmatig omdat bepaalde gebeden niet worden verhoord.

Levend water 991a

6. Kun je vertellen hoe er na twijfel weer doorstroming kwam in jouw geloofsleven?

7. Noem om de beurt onopgeloste vragen over persoonlijke twijfel.

Levend water 992b

8. Hoe kun je worden verlost van het slijk van de twijfel? Kun je er iets over vertellen vanuit je eigen leven? Bemoedig elkaar.

Levend water 993c

9. Maak er gebedspunten van. Ga samen in gebed.

 ________________________________

Opdrachten deel B

Het gruis van negatieve gevoelens

Vragen over het gruis van negatieve gevoelens:

10. Welke negatieve gevoelens kunnen ons geestelijk leven vertroebelen?

11. Waarom hebben veel gelovigen last van ‘het gruis van afwijzing’?

12. Waardoor kunnen we in verwarring raken?

13. Wat hebben confrontaties hiermee te maken?

14. Waarom zijn angst en afgunst vaak gevolgen van afwijzing?

Wat doe je met het gruis in jouw rivier?

15a. Welke volgende zinnen zijn het meest op jou van toepassing? Doe dit voor jezelf.

Nummer 1 tot 10: Zet bovenaan wat het meeste bij je past, aflopend naar nummer 10. De andere 6 zinnen zijn dan voor jou niet zozeer van toepassing.

A. Ik heb gelukkig geen last van negatieve gevoelens.

B. Het gruis doet me niets. Ik negeer het gewoon.

C. Ik erger me aan het gruis.

D. Ik zorg dat ik positief overkom, zodat ze het niet merken.

E. Ik leer ermee te leven.

F. Omdat er nog genoeg doorstroming is, verwaarloos ik het gruis.

G. Ik zie het gruis wel door de vingers.

H. Ik hoop op God, zie op Jezus, en reinig mijn rivier (1 Joh.3:3).

 I. Ik vind het heel verdrietig dat mijn rivier zo vertroebeld is.

J. Ik blijf zien en vertrouwen op het reinigend bloed van Jezus.

K. Ik herken mijn gebed in Ps.19:13: ‘Reinig mij van verborgen afdwalingen.’

L. Mijn verlangens en gebeden vind ik in Ps.51:4 en 9-15.

M. Bij afwijzing mag ik zien op Jezus, Die werd veracht (Jes.53:2-5).

N. Het bemoedigt mij dat Jezus ons leed heeft gedragen (Jes.53:4).

O. Ik ervaar dat er door de striemen van Jezus genezing voor mij is (Jes.53:5).

P. Ik probeer in Jezus te blijven en vrucht uit Hem te dragen,

     want dan zal de Vader mij reinigen, om meer vrucht te dragen (Joh.15:1-2).

15b. Probeer het nu met elkaar te delen, en er een gesprek over te hebben.

15c. Welke 5 belangrijkste zinnen voor reiniging komen erin naar voren?

______________________________________________________________

Opdrachten deel C

Stenen in onze rivier

Levend water 94m

16a. Welke stenen blokkeren de geestelijke doorstroming? Bespreek de tekst hieronder, en onderzoek wat herkenbaar is in je leven.

16b. Zoek daarna in gesprek en gebed naar herstel en nieuwe doorstroming

We lezen in Gen.26 dat Izak te maken had met dichtgestopte waterputten. De Filistijnen hadden dat uit jaloersheid gedaan. In vers 15 staat er: ‘Al de putten die de dienaren van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde.’  Daar zit een herkenbare les in. Onze geestelijke vijanden zullen proberen om onze geestelijke bron dicht te stoppen.

        

Door wat anderen ons aandoen

Toegewijde gelovigen en evangelisten ontmoeten tegenstand. De duivel is de tegenstander en laat zijn onderdanen stenen gooien naar actieve gelovigen. Negatieve reacties, pijnlijke opmerkingen en roddels kunnen ons diep in het hart treffen.

De stenen van onkunde vanuit de wereld missen nogal eens hun doel. Je weet hoe ze daar denken. Ze kunnen met opmerkingen gooien die nergens op slaan en ons dus ook niet treffen. Stenen vanuit de godsdienstige wettische wereld komen veel pijnlijker over. De Joden probeerden Jezus al te stenigen (Joh.8:59, 10:31). In Hand.8:58 zie je dat ze vrijmoedige getuige Stefanus hebben gestenigd.

 

Op geestelijke wijze worden er stenen in onze rivier geworpen. Als ze je diep treffen, kunnen ze blijven liggen op de bodem van je hart. Bij herhaling zullen deze stenen dan de doorstroming in jouw geestelijk gaan blokkeren. Het kunnen stenen van afwijzing en vernedering zijn. Als je vrijmoedig mocht getuigen van het geloof in Jezus, kunnen wettische gemeenteleden je stenen van onbegrip en afgunst toewerpen. Izak werd rijk gezegend door de HEERE (Gen.26:12-14). De Filistijnen konden de welvaart van hem niet hebben, en stopte uit jaloersheid de waterputten voor hem dicht.

 

Sommigen kunnen proberen ons onder hun controle te houden, en ons bang te maken om het levend water nog zo vrijmoedig uit te dragen. Zij gooien stenen van boosheid en angst in onze rivier. Als we ons dit aantrekken kunnen deze stenen zich opstapelen in onze bron. Boosheid en angst kunnen gekwetste gelovigen geestelijk belasten. Angst en verbittering kunnen ons beklemmen en ons alle vrijmoedigheid benemen.

We kunnen ook in moeilijke omstandigheden worden gebracht, waarin we verkeerd reageren en fouten maken. Mensen kunnen ons gaan beschuldigen en belasteren. Stenen van teleurstelling en zelfbeschuldigingen kunnen ons dan treffen en onze vrijmoedigheid blokkeren.

Door eigen zonden

Door zonden kan ons hart worden verontreinigd. Ons geestelijk leven kan dan zelfs gaan uitdrogen. We kunnen dan droefgeestig en depressief worden.

We gaan onszelf gaan herkennen in Psalm 51. Dit kan de gelovigen allemaal overkomen. In Psalm 32:4 geeft David aan dat door zijn zonde zijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.

Gelukkig kwam er bij David na schuldbelijdenis weer doorstroming. Daarna kon hij weer een getuige zijn van een barmhartig God. In Psalm 51:12-15 bidt en verklaart hij: ‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik de overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.’

David kon na vergeving, vernieuwing en doorstroming weer een vrijmoedige getuige worden. De Heilige Geest kan ons weer nieuwe vrijmoedigheid geven. Stromen van levend water zijn er door het werk van de Heilige Geest (Joh.7:38-39).

Levend water 95n

Vrijmoedigheid geeft nieuwe, krachtige doorstroming in onze bron, en spoelt de angst weg. Door angst verloochende Petrus Zijn Meester. Door de uitstorting van de Heilige Geest kreeg hij bijzondere vrijmoedigheid en werd hij een krachtige bron van levend water.

______________________________________________

Opdrachten deel D

voor in de discussiegroepjes:

Jezus en de Samaritaanse vrouw

Levend water 2b Jezus en Samaritaanse vrouw

 Lezen: Johannes 4:1-30, 39-42

1. Wat spreekt je aan in dit tekstgedeelte.

2. Waarom haalt Jezus haar probleem boven water?

3. Hoe komt het levende water bij haar binnen?

4. Welk innerlijk probleem wil je voor God en Jezus boven water halen? Waarom?

5. Hoe kan het levende water in je hart komen?

6. Wie wil er iets over delen: hoe het jezelf hebt ervaren? 

 

Opdracht 7

Er kunnen allerlei redenen van geestelijke achteruitgang zijn. Welke van de volgende oorzaken en gevolgen herken je in je eigen leven:

A. Je kunt moeite hebben met geloofsbeproevingen.

B. Er is geen verdere bekering.

C. Emotionele problemen worden niet opgelost.

D. Pijnlijke herinneringen uit het verleden kunnen niet goed zijn verwerkt.

E. Je wordt slecht begeleid en krijgt verkeerde voorlichting.

F. Zonden zoals zelfzucht, vleselijk denken en hoogmoed kunnen ons vervuilen.

G. Mijn geestelijke bron (of hart) lijkt te zijn verontreinigd en vervuild.

H. Ik ben geestelijk uitgeput en uitgedroogd.  

I.  Ik voel me moedeloos en depressief.

J. Twijfel, onzekerheid en angst hebben weer vat op mij gekregen.

K. Mijn hart is vervuld met twijfel.

 

8. Bespreek de herkende oorzaken en gevolgen.

9. Wat kun je er aan doen? Probeer elkaar hierin te helpen.

10. Je kunt ook een gebedsronde houden, waarbij je om de beurt voor een ander bidt. 

11. Bespreek samen het volgende tekstgedeelte.

Jezus leert ons in Joh.7:38: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Het zal dan een fontein in ons wor­den, een overvloeiende bron, ook voor van anderen. Zijn we al een overvloeiende bron?

We moeten dus leren geloven, zoals de Schrift zegt, en niet tevreden zijn met een dorre toestand, terwijl er een fontein van levend water voor ons is geopend in Jezus Christus, de levende Heiland.

12. Herken je bij jezelf iets van ‘een geestelijke dorre toestand’? Hoe ben je daaronder?

13. Hoe kun je uit de negatieve spiraal in denken komen?

14. Wat kan het Woord van God hierin voor je betekenen?

15. Hoe moet je dan met de Bijbel bezig zijn en deze voor jezelf lezen?

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14).

Jezus kan ons pas echt verzadigen en de volkomen geestelijke vervulling geven. Hij roept ons toe vanuit Joh.7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’

Levend water 1a

 16. Waardoor ontvangen wij levend water van Jezus?

17. Hoe worden we een bron van Levend water?

Levend water 9994n

18. Hoe kun je worden vervuld met de Geest, zoals we lezen in Efeze 5:18? Wat heb je ervan ervaren?

19. Bespreek het lied ‘Zie de stroom van Jezus’ liefde overstelpend als een vloed’ uit Opwekking 674. De tekst staat hieronder bij de afsluiting. Wat spreekt je persoonlijk aan in de tekst van dit lied. Waarom?

20. Samen bidden om reiniging en vervulling in de discussiegroepjes. Dank ook voor de gaven van God en het levende water door Jezus Christus. 

***

Afsluiting samenkomst met zang en proclamatie

Levend water 9992l

Zie de stroom van Jezus’ liefde

Ben je al meegevoerd in de rivier van de liefde van God, die de diepste angst verdrijft? Laat het lied uit opwekking 674 op je inwerken, zodat je het uit de grond van je hart kunt meezingen:

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.

Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Tekst: William Rees. Muziek: Robert Lowry.
Ned. tekst: Peter van Essen / Harold ten Cate.

Via de volgende link kun je het lied beluisteren en meezingen:

 ***

Ontvang Zijn liefde…

Wil je Zijn liefde ontvangen? Lied 596 van Opwekking is een mooi antwoord op het voorgaande lied. De liefde van Jezus wordt vergeleken met de krachtige elementen van de natuur. Laat het op je inwerken: ‘Uw liefde, stralend als de zon’. Hieronder zie je de tekst:

Uw liefde, stralend als de zon,
sterker dan de wind,
zuiver als een bron,
waar ik verfrissing vind.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Genadig droeg U elke last,
mijn zonde en mijn pijn.
Nu heelt U mijn hart
en mag ik bij U zijn.
Oh, ik ontvang uw liefde.

Refrein:
Doordrenk mij Heer, o schenk mij meer
van Uw liefde in mijn dorstig hart.
Doorstroom mij nu, ik dorst naar U.
Doordrenk mij Heer.

Ik kom en leg nu elke last
dankbaar voor U neer.
Ik geef U heel mijn hart
en voel Uw vrede weer.
Oh, ik ontvang Uw liefde.

Your love (pour over me): Stuart Townend. Ned. tekst: Peter van Essen

YouTube-video Opwekking 596 – Uw Liefde

***