Laat je leiden en helen door God, zoals Naäman de Syriër

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Wat kunnen we leren van Naäman en zijn redding?

Je kunt het lezen in 2 Koningen 5:1-19

Naäman was de bevelhebber van het leger van Syrië, maar hij raakte melaats. Deze strijdbare held had ook te maken met trots en eigenwijsheid. In zijn hoogheid was hij echter ontluisterd door de melaatsheid.

Naäman liet zich door de leiding van God overhalen  door een Joods slavinnetje om zijn genezing te zoeken bij de profeet Elisa, de man van God. Hij verwachtte als belangrijk persoon wel een speciale behandeling bij Elisa, maar dat viel hem bitter tegen. Hij werd voor zijn gevoel voor de deur van de bekende profeet afgescheept naar de Jordaan. Dat gebeurde door een bode van Elisa. We lezen erover in 2 Koningen 5:10-12: Zonder dat hij Elisa zag.

Zevenmaal zich onderdompelen in de rivier de Jordaan zag hij ook als beneden zijn waardigheid, omdat hij de rivieren van Damascus beter vond. Het was voor hem te vernederend om zo te worden behandeld. Hij moest echter ook ‘kopje ondergaan’ met zijn eigendunk, eigen inzichten, schaamte en trots. In zijn gekwetste trots en eigenwijsheid ging hij  kwaad terug naar zijn eigen land. Gelukkig liet hij zich nog corrigeren door zijn dienaren.

Trots en eigenwijsheid

kunnen redding en heling in de weg staan

Laat je leiden en corrigeren door God en ontvang zijn zegen.

Spreuken 3:5-7 houdt ons voor: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen; vrees de HEERE en keer je af van het kwade.’ Vanuit het Engels staat er in Spr. 3:7:

‘Wees niet onder de indruk van je eigen wijsheid.’

Vers 8 verklaart verder: ‘Dan zul je heling voor je lichaam hebben en kracht voor je beenderen.’ (De Herziene Statenvertaling geeft aan dat het een medicijn en verfrissing voor je zal zijn. )

In Spr. 3:11-12 leert Salomo ons: ‘Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.’

‘Vermaning’ moet je vanuit de grondtaal zien als ‘discipline, tucht, corrigerend onderricht’. Het heeft een positief doel. Een bestraffing is daarbij een terechtwijzing. Het zijn dus opvoedkundig juiste handeling om je op het goede spoor te krijgen en te houden.

Je kunt over de nodige vermaningen en correcties van de gelovigen lezen in Hebr. 12:1-14. Zie het als een training van God om Hem als onderdaan en geestelijk strijder te kunnen dienen. Over de opvoeding van de kinderen van God wordt aangegeven in Hebr. 12:5: ‘En u hebt de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt.’

Naäman liet zich in zijn lijden uiteindelijk leiden door het evangelie van een meisje en een profeet

Zelfs de legeroverste of een generaal van het machtige Syrische leger was niet te groot en te belangrijk om een vermaning en correctie te krijgen. Daarom hebben ook wij de vermaningen en correcties van God nodig om ons te vormen en tot gehoorzaamheid en geloofsovergave te brengen.

De leider van het Syrische leger

gaf  de leiding uit handen aan de God van Israël.

Als wij ons ook gehoorzaam aan het Woord van God onderwerpen, kunnen wij uit onze ellende worden opgericht. Geloven is: jezelf uit handen geven aan de God van het leven. Geloof is een gave van God en een opgave voor ons. Het uit zich in overgave.

Als je jezelf gelovig door God laat leiden,

zal hij jou bevrijden.

nam 11a

Het zal je duidelijk zijn dat hij daar in Syrië in onrust verkeerde vanwege zijn ontdekte dodelijke kwaal. Hij verlangde sterk naar genezing en was bereid om alle mogelijke middelen te gebruiken om van de melaatsheid te mogen worden verlost. Hij zal angst en bezorgdheid hebben gehad. Zal hij slapeloze nachten hebben gekend, met angstige gedachten? Dat ligt wel voor de hand. Overdag heeft hij zich in zijn hoge positie wel groot willen houden naar de buitenwereld toe.

Kom tevoorschijn met je geheim!

Naäman kon zijn ernstige ziekte niet verbergen. Hij kwam met zijn geheim tevoorschijn. Waarom is dit voor ons ook een belangrijke stap op de weg naar herstel? De weg naar genezing begint bij het herkennen en erkennen van de kwaal. Daarna met het naar buiten brengen van zonde en ziekte daar waar herstel mogelijk is. We mogen onze zonden bij de Zaligmaker brengen en onze kwalen bij de Heiland. Jezus is namelijk de Redder, Bevrijder en Heler van zondaren en zieke mensen.

nam 12b

Wat is wijsheid in de nood?

In Spr. 3:21-22 krijgen ook wij het advies: ‘Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Zij zullen leven zijn voor je ziel, een sieraad voor je hals.’   Spreuken 3:23-26 geeft onder meer aan: ‘Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. Als je neerligt, zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn. Wees niet bevreesd voor plotselinge angst… want de HEERE is je hoop.’

Laat je redden en helen!

De melaatsheid van Naäman  ziet ook op de kwaal van de zonde, waarmee wij van nature zijn behept. De zonde in ons moet worden vergeven en weggenomen om geluk en genezing voor onze ziel te kunnen ontvangen. Daarbij is het reddend Evangelie van Jezus Christus een zeer blijde boodschap voor ons.

Misschien heb je al enig besef van zonde, zodat je er van verlost wilt worden, en net als Naäman bereid bent om alle mogelijke middelen hiertoe te gebruiken.

Een evangeliserend slavinnetje werd door God gebruikt

Je ziet de reddende liefde en leiding van God uitblinken in deze geschiedenis. Hij gebruikte het weggevoerde Joodse meisje voor de redding en heling van Naäman. Het slavinnetje stelde zich leiden door de liefde van God. Zie haar geloof en liefde! Zo kan God ook ons gebruiken als we beschikbaar en bereid zijn om het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Zoals het meisje Naäman wees op Elisa,, de profeet van God, zo kunnen wij de mensen wijzen op Jezus, de Heiland.

nam 13cnam 14d

In 2 Kon.5 wordt ons geleerd hoe we ons in Gods voorge­stelde weg door Hem moeten laten reinigen en redden. De weg naar genezing werd Naäman duidelijk voorgesteld, maar zijn hoogmoed en zelfhandhaving stonden hem aanvankelijk in de weg, en moesten daarom uit de weg te worden geruimd.

Als je nog geen vrede hebt gevonden in het verzoenend bloed van Christus, ga dan eens bij jezelf na of deze zaken ook niet bij jou in de weg staan.

nam 15e

Leer de les bij het juiste adres

Voor Naäman werd er een weg geopend naar het juiste adres, name­lijk via de profeet Elisa naar de God van Israël. Zo kun je ook weten en geloven dat je bij God moet zijn om genezen te worden, en dat dit enkel kan door het offer van de Heere Jezus Christus. Maar alleen die wetenschap is niet genoeg. Je moet ook naar hem toegaan in  geloofsgehoorzaamheid. Daarbij zijn ook tegenslagen en teleurstellingen om die te overwinnen. Teleurstellingen kun je soms niet ontlopen. Je kunt wel je verwachtingen bijstellen. Dat zie je dus ook bij Naäman.

De hooggeplaatste Naäman kwam dus op een goed advies bij Elisa, de belangrijke profeet van God. Hij dacht daar wel een voorkeursbehandeling te krijgen.

Een vernederende weg

We kunnen uit de hoogmoedige houding van Naäman leren, dat er een natuurlijke weerstand is tegen een gratis aangeboden Evangelie, waarin niets goeds van een mens in aanmerking komt. Het geloof vernedert, en laat ons zien dat dat wij onszelf niet kunnen verbeteren, redden of innerlijk helen.

Naäman had zo zijn eigen gedachten over de manier hoe hij genezen zou moeten worden. Hij wenste de genezing niet in een weg van vernedering te ontvangen.

Willen wij herstel in de weg van vernedering ontvangen?

Hij vond dat hij recht had op een waardige behandeling, die overeenkwam met zijn stand en de beloning die hij aan de profeet wilde geven.

De zieke generaal ging op weg naar Israël. Hij hoefde zich daar alleen maar zevenmaal te wassen in de Jordaan. Dit vond Naäman echter veel te simpel en te vernederend. Hij vond echter dat hij als belangrijk persoon een betere behandeling verdiende. Hierin kwam zijn hoogmoed openbaar. Dit stond zijn genezing in de weg.

Het ontvangen van vergeving en genezing gebeurt in de weg van gelovige gehoorzaamheid aan Gods eis. Naäman hoefde slechts gelovig te gehoorzamen.

Hij moest zijn eigen inzichten over de weg van genezing laten varen. Hij moest gewoon doen wat hem was opgedragen. Hierin wordt ons de juiste weg gewezen! In de Jordaan kwamen zijn melaatse plekken aan het licht. Wat een vernederende weg van schaamte en beproeving!

Naäman moest vrijmoedig doorgaan op de weg van God. In Hebr. 10:35-36 word je aangemoedigd: ‘Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.’

Ben je ook bereid om gelovig te volharden in de weg van God?

In 2 Kon. 5:14 staat: ‘Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.’

Opdrachten

1a. Hoe kan iemand zichzelf ongelovig blijven handhaven?

      Waarom zal hij dat doen? En wat kunnen wij hiervan leren?

1b. Vergelijk met elkaar welke blokkades je hebt (gehad)?

1c. Kun je zeggen hoe je bent verlost van je blokkades om tot geloof te komen.

2a. Verklaar waarom zelfhandhaving een blokkade is

      voor onze redding en herstel.

 2b. Hoe zie je dat bij Naäman de Syriër (in 2 Kon.5:1-19)?

3. Waarom is hoogmoed een hardnekkig verhindering

       om tot Jezus te komen?

4. Wat leren we bij Jezus? Wat ontvangen wij daardoor?

      (Zie Matth.11:28-30).

5. Wat kunnen we van 2 Kon.5:1-19 leren?

nam 21k

6a. Weet je wat er allemaal kan gebeuren als je niet direct

       en ook niet op tijd Gods weg gaat volgen?

6b. Wat mag je weten als je wel direct en op tijd

       tot Jezus de toevlucht neemt?

***

7. Denk na over Openbaring 3:20, waarin Jezus ons voorhoudt:

‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

8. Onderzoek voor jezelf ook de  uitnodiging van Jezus in Matth.1128:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

9. Wat vind je van de volgende tekst en afbeelding?

Wees wijs en bedachtzaam! Het geeft je leven voor je ziel.

Spreuken 3:23-26 geeft  onder meer aan: ‘Dan zul je je weg onbezorgd gaan en je voet niet stoten. Als je neerligt, zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn. Wees niet bevreesd voor plotselinge angst… want de HEERE is je hoop’.

10. Hoe kun je weten dat God over jou getrouw de wacht houdt? Denk na over de tekst en de afbeelding hieronder.

Veel kinderen bidden voor het slapen gaan: ‘Heere houdt ook deze nacht, over mij
getrouw de wacht.’

David geeft aan in Ps.4:9: ‘In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.’
Weet je jezelf ook veilig door het geloof?

***

De afgaande weg van Gehazi

Gehazi, de knecht van de profeet Elisa, heeft de wonderen van God gezien. Hij legde zelfs de staf van Elisa op een gestorven jongen, die pas daarna door God via Elisa werd opgewekt (zie 2 Kon. 4:29-37). Maar was hij wel oprecht?

Elisa wilde geen geschenk van Naäman aannemen. Zijn knecht Gehazi deed dit wel door list en leugen. Hij keerde zich tot het kwaad en was als een dwaas wijs in eigen ogen.’ Wat kun je bereiken met list en bedrog? Laat Gehazi een ernstige waarschuwing zijn. Hij liet zich leiden door hebzucht.

Paulus houdt ons voor in 1 Tim. 6:9-10: ‘Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.’

Laat gehoorzaamheid en oprechtheid je leiden. David geeft biddend aan in Psalm 25:21: ‘Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen.’ Zodat je niet in de strik van gierigheid zult worden gevangen.

In Psalm 119 wil de dichter vreugde vinden in de geboden van God. In vers 36-37 spreekt hij het verlangen uit en vraagt God: ‘Neig mijn hart naar Uw getuigenissen en niet naar winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; maak mij levend door Uw wegen.’

Gehazi staarde zich ziek naar de geschenken van Naäman, die niet voor hem waren bestemd. De dief in hem ging zich te buiten en liet hem vallen. Gehazi bedroog Naäman, Elisa en zichzelf en wilde zijn diefstal verbergen. De waarheid ontdekt de leugen. De melaatsheid kwam over hem en zijn nageslacht. Door zonde zie je dat de zegen van Spreuken 3:8 in een vloek kan veranderen, als je bij Gehazi zou kunnen zeggen: ‘Dan zul je ziekte voor je lichaam hebben en melaatsheid voor je beenderen.’

Als je voor de eigenwijze leugen kiest, weet dan wat je verliest! Je ziet dat bij Gehazi, die zo dicht bij de wonderen van God leefde, maar zijn hart er niet oprecht bij had. Hij was een dubbelhartig man (zie Jakobus 1:8, 14-15).

Laat je leiden en corrigeren door God en ontvang zijn zegen, heling en kracht.

***

Toepasselijke liederen

Staak de strijd

Matthijn Buwalda

Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht.
Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht.
Geef je hand, en geen gebalde vuist.
Ik kan niets geven, zo lang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,
al vecht je door tot aan de dood.
Je kunt er niets tegen beginnen,
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht.
Verlies jezelf, dan win je echt.
Geef het aan Mij. Stop je verzet.

Staak de strijd, Die Ik gewonnen heb voor jou,
omdat je die nooit winnen zou.
Geef het aan Mij… en word gered.

Sterke held, geef Mij je woede maar.
Als jij je over geeft, ligt hier de overwinning klaar.
Laat het los, en geef je last aan Mij.
Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn. 

Als je uitgeput bent, kom tot Mij.
Als je moe gestreden bent, Ik sta aan jouw kant:
Als je stil kunt zijn en je Mij als God erkent.

***

Hier volgt nog een lied van Matthijn Buwalda, dat past bij een Naäman, die uiteindelijk toch voor genezing het water inging. Wat herken je in de zinnen van het indringende lied? Je wordt aangemoedigd om het te doen:

Sprong in het diepe

Ik kan nog jaren blijven kijken naar de brokstukken van toen.

Ze proberen weer te lijmen, er geen afstand meer van doen.

Ik kan wat fout ging overpeinzen, terwijl ik steeds iets slechter slaap.

En dan vol zelfmedelijden, hier mijn leven blijven staan.

Of ik kan gaan…

***

Dit is een sprong in het diepe, met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

‘t is spannend, het is eng

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

Ik ben een prima zelfbeschermer, maar dat heeft niets opgelost

Nooit bracht vroeger iemand verder, dus waarom laat ik niet los?

Ik heb gebeden om verandering, terwijl ik steeds hetzelfde deed.

En dan boos dat het nooit anders ging, weer gaan zwelgen in mijn leed.

Maar dat is geweest…

***

Vaarwel aan de stemmen, die me lang regeerden

Vaarwel oude wonden, die me steeds bezeerden.

Vaarwel oude wegen, waar ik dood bleef lopen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

***

Vaarwel aan het denken, dat me bleef beklemmen.

Vaarwel oude woorden, die mijn passie remmen.

Vaarwel aan het water, dat mijn vuur bleef blussen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

***

En sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

Dit is een sprong in het diepe  met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

‘t is spannend, het is eng,

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

YouTube-video Sprong in het diepe

***

Er komen stromen van zegen, Nederland Zingt Dag

Er komen stromen van zegen,

dat heeft Gods Woord ons beloofd.

Stromen, verkwikkend als regen, Vloeien tot elk die gelooft.

Stromen, stromen van zegen, Komen als plasregens neer.

Nu vallen druppelen reeds neder.

Zend ons die stromen, O Heer.

***

Er komen stromen van zegen,

heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.

Op de valleien en bergen zal er nieuw leven dan zijn.

Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neer.

Nu vallen druppelen reeds neder.

Zend ons die stromen, O Heer.

***

YouTube-video Er komen stromen van zegen – Nederland Zingt

Hieronder volgt Opwekking 316 Bij Uw rivier

Gezongen op de Nederland Zingt Dag 2015 met Marcel & Lydia Zimmer

Bij Uw rivier wil ik komen, o Heer, komen, o Heer.

Uit Uw rivier wil ik drinken, o Heer, drinken, o Heer.

Van Uw rivier wil ik leven, o Heer, leven, o Heer.

Bij Uw rivier wil ik komen, o Heer.

Uit Uw rivier wil ik drinken, o Heer.

Van Uw rivier wil ik leven, o Heer.

Komen, o Heer, drinken, o Heer,

leven, o Heer.

***

Tekst & muziek: Edwards Miller. Ned. tekst: Ida Koelstra

***

De Rivier

Nederland Zingt Dag 2015. Met Marcel & Lydia Zimmer

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: De rivier

Stap in de rivier van genade voor redding en herstel

Kom tot een voortdurende overgave en verfrissing door het volgende lied ‘De Rivier’ van Brain Doerksen (vertaling Maarten Wassink):

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:
Heere Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “Ontmoet mij hier.”

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

***

 ***

Leer geestelijk te lopen op het water

Met Jezus kun je op geestelijk gebied lopen op het water. Dat komt naar voren in de tekst van Opwekking 789 (het lied van Oceans, vertaald door Tanja Lagerström). Daarbij kun je aanklikken op de versie van Opwekking live op YouTube en op de link van het lied van de muziekgroep van Live@mozaiek0318 hieronder.

Een lied voor geloofsbelijdenis en proclamatie:

Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

YouTube-video Lopen op het Water (Opw. 789) – Live@Mozaiek0318

Je kunt op de volgende link aanklikken op de PowerPoint over het Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof, het gaan op de beloften, en het lied Lopen  op het water:

PowerPoint Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof

Hieronder kun je aanklikken op de live video van Opwekking 789:

***

Verlang je naar het rustgevende geloofsvertrouwen? Je ziet dat in de tekst van in opwekking 429, die je onder de tekst ook kunt beluisteren (het begint en eindigt met het refrein):

God wijst mij een weg,
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

***

Al moet ik door de wildernis –
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

(Refrein:)

(Tekst en muziek: Don Moen, Ned. tekst: Mireille Schaart.)

Beluister hieronder:

Een lied om jezelf weer toe te wijden:

 YouTube-video – opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U.

 Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn.  

Al mijn hoop,  
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand,   
vertrouw ze aan U toe.  

Door uw wil te doen,  
leer ik om vrij te zijn.  

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn.

Tekst en muziek Robin Mark en Jennifer Atkinson.

Ned. vert. Elly Zuiderveld-Nieman.

***