H3. Neem de toevlucht tot Jezus!

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Het zien op Jezus is het hoogtepunt van het geestelijk leven.

Door Jezus Christus hebben we redding, vergeving, herstel en het eeuwige leven. In Joh.3:14-15 wordt ons verkondigd: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’   

Zijn liefde neemt ons gevangen

Een beginnend geloof is gewoonlijk een toevluchtnemend geloof. Je kruipt dan als het ware naar de Heere toe. Als Jezus Christus in het middelpunt staat en er op een bewogen wijze een welmenend aanbod van genade wordt gebracht, kan Zijn liefde onweerstaanbaar worden voor de jongeren. We weten dat Hij het grote en heerlijke werk doet (door Zijn Heilige Geest). Als Jezus je door Zijn Evangelie aankijkt en je op Hem mag zien, is Hij onweerstaanbaar. Door Zijn liefde word je gevangen.

Jezus straalt als de Zon der gerechtigheid Gods liefde tot een verloren wereld uit. We lezen dat  zo duidelijk in Joh.3:16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Kun je dit geloven?

Wil je het wel?

Lezen: Johannes 3:13-21, 33-36 

Kruip dan maar gelovig naar Jezus toe, Die jou met uitgebreide armen tegemoet komt in het Evangelie! Als je nog onbekeerd bent, heb je niets meer te verliezen, want je ligt dan al verloren, maar je kunt alles winnen door te komen zoals je bent. We lezen immers in Joh.3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’ Je wordt welmenend uitgenodigd!… en als je niet gelovig tot Hem kruipt, ben je Hem ongehoorzaam.

Klimplantje Geloof heeft het hout nodig

We hebben het tijdens een Bijbelstudie eens gehad over het voorbeeld van een klimplantje. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Het plantje moet dan als een miezerig onderkruipseltje maar een beetje over de grond groeien. Het kruipt slechts over het stof. Dat is geen stof tot roemen. Het moet laag aan de grond blijven leven. Zo kan het ook bij jou zijn. Je kunt maar niet opstijgen uit je lage positie.

Er is echter een hout in de aarde geplant. Dat is het ruwhouten kruis. Achter het kruis, waarop Jezus het verzoenend werk heeft volbracht, schijnt nu de zon van Gods liefde (Joh.3:16).

Een gelovige is als dat kleine klimplantje. Gods liefelijk zonlicht lokt hem aan en maakt hem actief. We lezen in Jes.60:1: ‘Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.’ De gelovige kruipt naar het licht toe.

Gods liefelijk zonlicht maakt klimplantje Geloof actief

Als hij door een storm wordt teruggewaaid, kruipt hij daarna opnieuw in de goede richting. Onderweg komt hij bij het hout van het kruis. Langs het hout kan hij omhoog klimmen. Het klimplantje Geloof hecht zich aan het kruis en stijgt dan op uit zijn lage staat. Het kruis is geplant in onze lage staat, zodat wij in staat zijn om door Jezus hogerop te komen.

Het ruwhouten kruis, toen op die heuvel daarginds, nodigt ons steeds weer uit om daar aan de voeten van Jezus de toevlucht te nemen.

Luister hieronder naar het lied in het Engels, dat mijn zoon heeft ingezongen. Het geeft je geweldige (voor)uitzichten… Het heeft al vele jaren de gelovigen bemoedigd. Klem je door het geloof ook vast aan het ruw houten kruis! Daarbij mag je voor redding en heling zien op Jezus, de Heiland.

Joh. de Heer heeft het lied in zijn bundel overgenomen. Het is nog steeds actueel en bemoedigend. (Ik laat het refrein op het laatst volgen.) Zing het verlangend en gelovig:

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,

het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd voor de mens tot het kostbaarst kleinood,

daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

 

O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,

heeft een wond’re bekoring en macht.

Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon,

om de vreugde die dat kruis voor ons bracht.

 

Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,

straalt een licht dat door niets wordt gedoofd,

vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,

voor een ieder die in Hem gelooft.

 

Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood,

ook als hier smaad en spot is mijn loon,

want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,

‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

 

‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon,

als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon.