Occulte gevaren in de popmuziek

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

          

    De invloed van popmuziek                   

Veel reformatorische jongeren worden door de media uit hun isolement gezogen.  Verleidende invloeden komen bij onze jeugd binnen, zelfs via de kleinste oordopjes. Een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad heeft uitgewezen dat 38 procent van de twaalfjarigen regelmatig al naar popmuziek luistert. Bij de 14-jarigen is dit al opgelopen tot 70 procent. Het geeft ook reformatorische jongeren een kick en een happy gevoel. 

                                    

Verleidende invloeden komen zelfs via de kleinste oordopjes

 bij onze jeugd binnen

Johan Frinsel heeft het jaren geleden al beseft: ‘In onze dagen verslaat het cultuurverschijnsel ‘popmuziek’ zijn ‘tienduizenden’ en helaas is ook een groot deel van onze jeugd uit christelijke kring in de ban ervan geraakt. De gevolgen blijven niet uit. Popmuziek werkt vervreemdend, zeker ten opzichte van het Evangelie. De geluidsgrens overschrijdende gewelddadigheid van de klanken, het hypnotiserende ritme en de lichteffecten, de aan duidelijkheid niet te wensen overlatende lichaamstaal van de artiesten, de teksten en verborgen boodschappen, ze staan onverzoenlijk tegenover het suizen van de zachte koelte (stilte) waarin de Heere God Zich wil openbaren (1 Kon. 19:12).’ 

‘Popmuziek werkt vervreemdend,

zeker ten opzichte van het Evangelie’ 

Ex-popmuziekliefhebber Eddie Degand uit de V.S. heeft eens opgemerkt: ‘Muziek heeft de macht om je diepste emoties te beïnvloeden. Het kan je dol, droevig, gelukkig, melancholiek, boos of depressief maken. Het kan het menselijk wezen veredelen of verdierlijken. De muziek en de tekst zijn een geheel (…). Het is niet alleen ‘lawaai’. Het is een gevaarlijk emotionele macht, die niet zal verdwijnen en die hier zal blijven… dat wil zeggen, tot de Heere Jezus komt ten oordeel! Het is satans laatste troef (?) om de komende generatie te verleiden, om hen tot totaal heidendom te brengen en de weg te plaveien voor de antichrist…’ 

    

De strijd om de jeugd                                                            

De invloed van satan is duidelijk waarneembaar in de ontwikkeling van de popmuziek. Daarbij is de massamedia het voertuig waarmee hij zich bedient. Met internet heeft satan een nog effectiever medium om de wereld onder zijn verwoestende invloed te krijgen. Zijn zuigkracht bereikt daarmee ook de christelijke huiskamers. Vanuit de popmuziek komt er een sterke massabeïnvloeding, die vooral de jeugd weet te vergiftigen met goddeloze invloeden. Satanisten willen jongeren zo snel mogelijk inpalmen en getuigen: ‘Vang ze als ze jong zijn en verbuig hun binnenste, hun gedachten.’

                                             

Onderzoekers zijn er achter gekomen dat de meest krachtige invloed die jongeren van 12 tot 18 jaar ondergaan komt van de muziek en van alles waar ze naar kijken. De massamedia en wat via internet tot hen komt heeft meer invloed op de jongeren dan wat ze meekrijgen van thuis, van school en van de kerk. Iemand heeft zelfs opgemerkt dat er niets kenmerkender is bij deze generatie dan haar verslaving aan muziek.

Gospelmuziek

Tegenover de wereldse popmuziek heeft zich de gospelmuziek sterk ontwikkeld. Daarin zijn ook allerlei vormen van degelijk, ‘soft’ naar ‘hard’. De christelijke jongeren maken hierin vaak hun eigen keuze. Gospelmusici hebben veel invloed op de christelijke jongeren zij zijn de identificatiefiguren voor de evangelische en reformatorische jongeren. Het is belangrijk dat de teksten van de christelijke songs de boodschap helder vertolken. De scheidslijn tussen wereldse en christelijke teksten is nogal eens vaag en onduidelijk, waardoor jongeren in twee werelden kunnen blijven leven. Er moeten op het gebied van muziek duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt! Dan kan er ook nog veel discussie zijn over de muziekstijlen. Hoever kun je hierin meegaan? Dat heeft ook veel te maken met jouw persoonlijke achtergrond en kerkelijke opvoeding. Blijf goed opletten en toets alles aan Gods Woord! Ga niet uit van je gevoel, maar laat je leiden door de Waarheid! De gospelzanger Kees Kraayenoord is erg populair onder christelijke jongeren.

                         

Jij daar! waar luister je naar?

Drs. W.J.A. Pijnacker Hordijk geeft ons door: ‘Gemiddeld luistert een tiener tijdens de schoolperiode 10.500 uur naar muziek (dat is meer dan twee keer de tijd die ze doorbrengen in de klas op school). In Amerika is dat gemiddeld 6 uur per dag. In de reformatorische wereld is het nauwelijks anders. Koos de Jong van stichting Jijdaar! waarschuwt reformatorische jongeren tijdens massaal bezochte samenkomsten op een confronterende wijze voor de geestelijke gevaren van verkeerde popmuziek.

                                

Tweederde van de protestants-christelijke jongeren luistert dagelijks radio, meestal popmuziek. Zij stemmen af op popmuziek van Sky Radio en Radio 538.’ Ex-diskjockey Johan Vreugdenhil heeft Radio 538 ‘een reclamespot van de duivel’ genoemd. Hij heeft al heel wat toespraken voor reformatorische jongeren gehouden.

                                                         

Verborgen gevaren

Naar aanleiding openlijke waarschuwingen tegen de omkeertechnieken met goddeloze teksten in de popmuziek, ontving J.J. Frinsel sr. indertijd een brief van het genootschap van ‘de tempel des doods’. Hierin werd hem toegevoegd: ‘Publiceer niets meer over de praktijken van onze heer Satan als uw leven u lief is. Probeer ook niet erbij betrokken artiesten ervan te overtuigen dat ze er verkeerd aan doen om aan dit soort praktijken mee te werken, want wij hebben ons reeds geïnfiltreerd in de platenindustrie en kunnen zodoende door allerlei moderne technieken de boodschap van Satan verspreiden en zo een hel op aarde creëren met Satan als enige Heer en Meester. Niets kan en niets zal ons stoppen bij deze voorname missie.’

           

J.I. van Baaren van st. Moria, auteur van de brochure ‘(Verborgen) gevaren in de popmuziek’, werd in 1985 door de satanskerk voor de rechter gesleept. Stichting Moria was volgens de rechter niet schuldig aan onrechtmatige uitlatingen ten aanzien van ‘de eer en goede naam’ van de kerk van satan. Bovendien bleek het dat deze kerk geen rechtspersoonlijkheid was. 

Lucifer, de muzikale misleider

Er wordt verondersteld dat aartsengel Lucifer (= de glanzende, de lichtdrager) de leider van de aanbidding van God door muziek is geweest. Dit is te herleiden uit Jes.14:11-15 en Ezech.28:11-19. De bijbelse profetie openbaart toekomstige zaken, maar ook verborgen zaken uit het verleden. We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen ontdekken, om de boze geesten te kunnen beproeven en bestrijden. In Openb.12 wordt ons een blik achter de schermen gegeven inzake de geschiedenis en de toekomst van het wereldgebeuren en de rol van satan hierin. In het conflict tussen God en satan zien we, vooral ook in de volgende hoofdstukken, het overwinnend handelen van God in Jezus Christus. De geestelijke strijd wordt boven ons en in ons uitgestreden. 

De geestelijke strijd wordt boven ons

 en in ons uitgestreden 

De aartsengel Lucifer of de ‘zoon van de dageraad’ (Morgenster) is met zijn engelen (de morgensterren) uit de hemel geworpen. Dit zijn satan en zijn demonen, die ons bestrijden, trachten te verleiden en voor eeuwig ten onder willen brengen. 

In Jes.14:12 lees ik in mijn Engelse Bijbel: ‘How are you fallen from heaven, o Lucifer, son of the morning (of: Daystar)…’ In Jes.14:12-15 wordt satans afval en nog diepere val beschreven. In Job 38:7 lezen we hoe goed Lucifer en zijn engelen het hadden in de hemel: ‘Toen de morgensterren te samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten.’ Met de kinderen van God (‘the sons of God’) worden de engelen bedoeld, zoals je dit ziet in Job.1:6 en 2:1.

Satan en zijn demonen hebben dus eens tot eer van God gezongen. In Jes.14:11 wordt al aangegeven over de koning van Babel: ‘Uw hovaardij is in de hel neergestort, met het geklank van uw luiten…’ In vers 12 zie je al duidelijk dat het in de allegorische zin ook gaat over de val van Lucifer. Hetzelfde is het geval met het klaaglied over de koning van Tyrus in Ezech.28:11-19. Het gaat erover dat satan de onzichtbare inspirator was achter de goddeloze koningen van Babel en Tyrus, in hun arrogantie en zelfvergoddelijking.

Jes.14:12 geeft ons te kennen: ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenkte!’ (In het Engels: ‘You who weakened the nations!’ – hierin zien we trouwens ook al een activiteit van satan: hij, die de volken verzwakt!)

Van deze gevallen aartsengel Lucifer wordt in de Engelse Bijbel gezegd in Ezech.28:12: ‘You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty.’    Verderop in vers 13 lezen we: ‘The workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created.’ Deze muziekinstrumenten waren dus bereid voor Lucifer. In vers 14 gaat het verder in het Engels: ‘You were the anointed cherub who covers…’ In het Nederlands lezen we in de verzen 14 en 15: ‘U was een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; u was op Gods heilige berg; u wandelde in het midden van de vurige stenen. U was volkomen in uw wegen, van de dag af, dat u geschapen bent, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.’ 

Hal Lindsey verklaart dat Lucifer de heerser en leider van het engelenheer was en anderen blijkbaar voorging bij het prijzen van God en het vrolijk juichen. Het woord ‘overdekkend’ betekent in het Hebreeuws letterlijk ‘degene die leidt’. Hij was dus de hoofdengel die andere engelen moest leiden, terwijl de genoemde muziekinstrumenten voor hem waren gemaakt.

Wij weten dat de serafijnen onder aartsengel Gabriël de engelen zijn die God lofprijzen. Het is onduidelijk hoe dit voor de val van de engelen is geweest. Lucifer wordt een cherub genoemd. Lindsey geeft ons te kennen dat het een engel met een hoge rang was, verbonden ‘aan Gods heilige tegenwoordigheid en Zijn glorie’. ‘Cherubs zijn hemelwezens die Gods rechtvaardigheid verkondigen.’ De niet-gevallen cherubijnen zijn strijdengelen onder Michaël. In Openb.12 zien we dat Michaël en zijn engelen strijden tegen satan en zijn demonen (vers 7). In de genoemde bijbelgedeelten worden de positieve eigenschappen van Lucifer beschreven. Door zijn (af)val zijn deze negatief geworden. Hij gebruikt zijn sterke kanten nu dus negatief. 

De positieve eigenschappen van Lucifer

 worden negatief door satan gebruikt 

Hij zal dus zijn leidende functie van vroeger gebruiken om te misleiden. De oorspronkelijk voor hem toebereide muziekinstrumenten zal hij negatief inzetten om God te onteren en te bestrijden. Je ziet duidelijk dat dit wereldwijd gebeurt!

                                              

De duivel wilde tijdens de verzoeking in de woestijn Jezus zelfs verleiden om hem te aanbidden.  We lezen hierover in Luk.4:6-7: ‘En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want zij is aan mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.’ In vers 8 lezen we de goede reactie: ‘Maar Jezus antwoordde en zei tot hem: Ga weg van Mij satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.’  Deze reactie moet ook onze reactie zijn, iedere keer als wij door de boze in de verleiding worden gebracht. In de popwereld is er de ‘worship’, de aanbiddingmuziek voor satan, die achter de schermen de aanbiddingleider is en zichzelf promoot. 

In de popwereld is er de ‘worship’,

de aanbiddingmuziek voor satan,

die achter de schermen zichzelf promoot 

De goedheid en wijsheid van Lucifer zijn in slechtheid en sluwheid veranderd. We lezen in Ezech.28:16-19: ‘Door de veelheid van uw koophandel hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! Verdoen uit het midden van de vurige stenen! Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht van de koningen gesteld, om op u te zien. Vanwege de veelheid van uw ongerechtigheden, door het onrecht van uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van degenen, die u zien. Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.’ (Je kunt Openb.12 en 13 er naast leggen!)

In Ezech.28:16 zien we dat de gevallen en vervallen Lucifer een gewelddadig en dus ook agressief is wezen is geworden. In vers 19 lezen we dat hij zelf een grote schrik is geworden (in het Engels: ‘You have become a horror’). We weten dat horrorfilms gewelddadig en satanisch zijn. 

  

De koophandel van satan

We zien in de genoemde Bijbelteksten dat satan een manipulerende handelsgeest is, die op een negatieve wijze een koophandel maakt met mensenzielen. Door zijn zondige handelswijze, ‘door de veelheid van zijn koophandel’, heeft hij gezondigd en geweld, onrecht en ontheiliging aangebracht (Ezech.28:16 en18). Om zijn schoonheid heeft zijn hart zich verheft en vanwege zijn glans heeft hij zijn wijsheid verdorven (vers 17).

Je ziet dat ‘de koophandel’ van satan duidelijk aanwezig is in de popwereld. Vanaf de zestiger jaren konden jongeren steeds meer geld besteden aan muziek en welvaartsartikelen. Voor de verleidelijke boze koophandel is er een goede markt ontstaan bij de jeugd. Jongeren hebben nog te weinig onderscheidingsvermogen om de listige bedoelingen van satan te onderkennen. Zij zijn gemakkelijker in te palmen dan de oudere generaties. Daarbij sluit het vrijheidsdenken en het revolutionaire denken aan bij de denk- en belevingswereld van de jongeren. Er is een neiging om tegen de voor hen ‘ouderwetse’ waarden en normen aan te schoppen. De revolutiegedachte van vrijheid, blijheid en het ongebonden bij elkaar zijn, spreekt de meeste jongeren wel aan. De motto’s ‘doe wat je wilt’ en ‘doe lekker waar je zin in hebt’ vinden zeker aansluiting bij hun gevoelens en wensen.

Schrijver Jan te Winkel verklaart: ‘Populair is die muziek waarin jongeren zich herkennen, die hen aanspreekt omdat daarin hun gevoelens vertolkt worden.’ Vanaf het begin zijn de popsongs al doordrongen van seksuele vrijheden en uitingen van opstand, die zich keren tegen de normen, waarden en regels van ouders en opvoeders.

Jongeren zijn ‘handelswaar’ voor satan 

In de popwereld bedrijft men door middel van manipulatie en leugens koophandel met de gevoelens van de jeugd. Jongeren zijn ‘handelswaar’ voor satan. Als je jezelf begeeft op het handelsterrein van satan, heb je kans dat je wordt verhandeld.

Satan heeft eerst de ziel ‘opgekocht’ van bepaalde toonaangevende popartiesten. Stichting Naar House heeft een aangrijpende video uitgegeven, waarin op een zeer confronterende wijze de (occulte) gevaren van de popmuziek aan de kaak worden gesteld. Daarin wordt aangetoond dat bepaalde popzangers hun ziel hebben verkocht voor rock & roll (‘They sold their souls for rock ‘n roll’). Dit komt van het album van de popgroep Black Sabbath, waarin de leden aangeven: ‘We sold our soul for Rock ‘n’ Roll’. Popzanger Marilyn Manson heeft opgemerkt: ‘Als tiener was ik heel erg geïnteresseerd om mijn ziel te verkopen.’ Hij getuigde ook: ‘Hopelijk wordt ik herinnerd als de persoon die een eind maakte aan het christendom.’ 

De handelstransacties vinden nogal eens plaats tijdens popconcerten. Popzanger Alice Cooper verklaarde: ‘Satan neemt tijdens het optreden gedeeltelijk de zang en de acts over’. Ik herinner me dat er op de deur van de kamer van mijn broer vroeger een grote poster zat van Alice Cooper, samen met een slang (een boa constrictor). Zijn acts tijdens concerten waren gewelddadig van opzet, schunnig en seksueel getint. Het geheel kwam luguber en dreigend over. Tijdens de vele optredens werd er een act van een beul opgevoerd en waren er op het podium dwangbuizen, een elektrische stoel, een galg en een guillotine aanwezig. Van zijn LP’s zijn er miljoenen verkocht. Hij zei: ‘Geweld en seks worden goed verkocht.’ Dat is dus de handelswaar waar jongeren door worden ingekocht voor de dienst van satan.

De echte naam van Cooper is Vincent Furnier. De in 1948 geboren zoon van een Mormoonse dominee te Detroit, USA, formeerde al op 12-jarige leeftijd met een aantal vrienden een rockgroep. Jacob Aranza onthult ons over Alice Cooper, dat hij zijn toneelnaam ontving terwijl hij met een ouija-bord speelde. Een ouija-bord wordt  gebruikt om op een spiritistische wijze doden op te roepen en om onder meer de toekomst te voorspellen. Aranza geeft ons verder door: ‘Het bord spelde Alice Cooper en beloofde hem wereldfaam als hij zijn naam zou veranderen in de naam van die heks uit de 17e eeuw, die Alice Cooper heette. Hij beweerde later een reïncarnatie te zijn van die 17e eeuwse heks. Hij begon zijn carrière door als travestiet (een als vrouw verklede man) het podium op te komen.’

Cooper schijnt eens te hebben gezegd: ‘Rebellie is de basis voor onze groep. Sommige van de kinderen die naar ons luisteren zijn echt gestoord, maar ze kijken naar ons op als helden, omdat hun ouders ons zo geweldig haten.’ Cooper reageerde op de haat van de ouders: ‘Kinderen in die leeftijd, vooral dus in de puberteit, zijn sterk te beïnvloeden, en zij willen niet dat hun kinderen te gronde gaan aan de verschrikkelijke rotzooi die wij volgens hen maken. De song ‘I’m Eighteen’ en sloeg bij de jongeren aan. Alice pakte veel jongeren in met de song ‘Schools Out’. Voor velen werd dit een soort volkslied. De miljoenen dollars kwamen op de rekening van deze bezeten pion van satan, die geprobeerd heeft veel jonge zielen in te kopen voor zijn meester.

En zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen. In de popwereld hebben een aantal bekende popartiesten getuigd, dat ze bezeten waren tijdens een optreden en dat het was ‘alsof iemand anders hun lichaam overnam’. 

De vele slachtoffers

Veel popzangers waren zelf ook het slachtoffer van slavendrijver satan. De schatrijke Michael Jackson werd gekweld door eenzaamheid, anorexia, pillenverslaving, fobieën en een zwakke gezondheid. Zijn songs en video’s zaten vol broeierige erotiek en verwijzingen naar satan en het occulte. In juni 2009 is hij op 50-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand, wat niet verwonderlijk is gezien zijn verleden en het enorme pillengebruik.

Hierin komt hij overeen met Elvis Presley, die volgens zijn ex-echtgenote op den duur voortdurend peppillen en speed gebruikte. Zijn lijfarts schijnt Elvis in de twintig maanden voor zijn overlijden ruim 12.000 stimulerende en pijnstillende middelen te hebben voorgeschreven. Presley heeft eens gezegd: ‘Ik zal ervoor zorgen dat ik geen slachtoffer van mijn roem wordt. God gaf me een stem. Als ik me tegen God zou keren, ben ik verloren.’ Elvis is blijkbaar toch het slachtoffer van zijn eigen roem geworden. Hij was paranoïde, bang voor ontvoering en vergiftiging. In de laatste jaren was hij rusteloos, mensenschuw en ziek. Hij is op 42-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Elvis maakte naast zijn wereldse songs ook gospelsongs, wat hij nog overhield van zijn christelijke achtergrond en waar hij zelf ook behoefte aan had. Hij wordt nog steeds als een soort afgod vereerd.

Michael Jackson is echter duidelijk met de leugen van satan bedrogen uitgekomen. Hij heeft de wereld willen inspireren met goddeloosheid en een zondig voorbeeld. Zijn in 1982 verschenen plaat Thriller is de bestverkochte plaat aller tijden geworden, met 60 miljoen verkochte exemplaren. 

Kijk naar de uitkomst van

de levenswandel van de popsterren 

Kijk altijd naar de uitkomst van de levenswandel van de popsterren. Zij worden nogal eens vroeg afgesneden door de dood. Meer dan 100 rocksterren en ook rappers zijn jong gestorven. De oorzaken zijn in veel gevallen: een overdosis, een mysterieuze dood, zelf(moord) en ongelukken. Het is gebleken dat ruim 604 rocksterren de leeftijd van gemiddeld 42,4 jaar hebben bereikt. Hiervan stierven er minstens 65 aan drugs, pleegden er 49 zelfmoord, werden er 28 vermoord en stierven er 12 door overmatig alcoholgebruik. We mogen aannemen dat een behoorlijk aantal van hen hun ziel hebben verkocht voor rock & roll… en ze betaalden uiteindelijk met een vroegtijdige dood. Metallica gaf openlijk te kennen: ‘Ik wens mijn ziel te verkopen om wedergeboren te zijn. Duivel neem mijn ziel, je betaalt terug met diamanten.’ De duivel kan wel diamanten en rijkdom beloven, maar hij betaalt uit met ellende, verderf en dood. Later kwam Metallica met een songtekst (vertaald): ‘Ik had de wil om te leven verloren. Er is gewoon niets meer voor mij, ik heb het einde nodig om te bevrijden. De dood begroet me hartelijk. Ik neem daarom maar afscheid.’

De Duitse punkgroep Abwärts vraagt zelfs in een song, of de bom alsjeblieft zo spoedig mogelijk mag vallen. Alleen dan komt er weer een mogelijkheid voor een nieuw begin. De bom als laatste redmiddel voor de wereld… is dat het resultaat van het fanatiek dienen van satan? En dan hebben we het nog niet over de navolgers en imiterende fans van de demonisch gebonden popartiesten. Vijf jaar house-gebeuren in Engeland heeft 120 doden opgeleverd. 

Je kunt jezelf niet vrijblijvend openzetten voor satan 

Onderzoeker Pijnacker Hordijk leert en waarschuwt ons: ‘Je bewust, maar ook onbewust, openzetten voor satan is niet vrijblijvend. Demonen, satans handlangers, komen graag binnen om de macht over te nemen, zodat je slaaf wordt van muziek, trance en drugs. Je vlucht uit de realiteit de dood tegemoet. Op die manier ben je een willig instrument in zijn macht. Niet verwonderlijk dat dergelijke muziek je agressief en destructief maakt. Vandalisme en geweld zijn een logisch gevolg. Veel moderne muziek spiegelt de volgende boodschappen voor en communiceert deze: het ultieme geluk is losbandige seks, geweld, opstand, wetteloosheid, moord, suïcide. De zin van het leven is er niet, alles is zinloos.’ Hij laat ons ook weten: ‘In dit leven valt de beslissing waar we in het hiernamaals zullen zijn. Satan wil aardse levens bekorten, opdat mensen minder kans krijgen het Evangelie te horen, zodat hij meer zielen zal kunnen meenemen naar zijn plaats: de hel. Pas dus op voor misleiding door de vader van de leugen, zoals de duivel ook wel wordt genoemd, om de dood als uitkomst te omarmen. Voor een christen is de dood nog steeds een vijand, maar gelukkig een overwonnen vijand. De uit de dood opgestane Jezus is overwinnaar!’   

                

Het resultaat van leugens   

In Ezech.28:17 lezen we over de gevallen Lucifer: ‘Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht van de koningen gesteld, om op u te zien. Door zijn trots en hoogmoedswaanzin is satan gevallen. We weten dat hoogmoed vóór de val komt. In Spr.18:12 lezen we: ‘Vóór de verbreking zal het hart van de mens zich verheffen; en de nederigheid gaat vóór de eer.’

Dat hoogmoed vóór de val komt, zien we duidelijk gebeuren in de popwereld. John Lennon van The Beatles heeft eens in het openbaar gezegd: ‘Wij zijn populairder dan Jezus’. Lennon heeft ook verklaard: ‘Ik weet dat The Beatles succes zullen hebben als nog geen andere groep. Ik weet het precies, want voor dit succes heb ik de duivel mijn ziel verkocht.’ Zijn uitspraken en ook andere goddeloze zaken brachten indertijd veel verontwaardiging teweeg bij het christelijk volksdeel. Zulke goddeloze, uitdagende en hoogmoedige uitspraken kunnen niet straffeloos worden geuit. Meer mensen die God en Jezus Christus hebben uitgedaagd zijn op een opmerkelijke wijze aan hun einde gekomen. Uiteindelijk is Lennon door een eigen fan vermoord. Zijn moordenaar, Mark Chapman, was zo ‘verslaafd’ aan Lennon dat hij hem zoveel mogelijk ging imiteren. In zijn verwrongen geest dacht hij echter op den duur dat hij zelf John Lennon was. Hij meende in zijn waanzin dat Lennon zijn plaats innam, zodat hij zich van deze ‘bedrieger’ moest verlossen. In december 1980 schoot de toen 25-jarige Chapman zijn popster Lennon voor de deur van zijn woning in New York dood.

In bepaalde songs van Lennon zien we dat er een verregaande vereenzelviging met Jezus door deze goddeloze zanger is aangebracht. (Ik heb hem uitgebreider behandeld in het boek ‘Verleidende machten’.) Later vereenzelvigde een fan zich met Lennon. Jezus is door Zijn discipel Judas verraden, Lennon is door zijn fan vermoord. Lennon heeft eens gezegd: ‘Ik wil niet doodgeschoten worden zoals Gandhi en ik wil niet doodgeschoten worden zoals Martin Luther King.’ Uiteindelijk is hem dit wel overkomen. Er is een bekend principe, namelijk: ‘Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten’. Waarom houden we daar vaak zo weinig rekening mee? 

Wat je zaait, zul je ook oogsten 

De Nederlandse popzanger Herman Brood heeft eens zo kernachtig over zichzelf gezegd: ‘Dope, seks en muziek, die dingen bepalen mijn leven. Die probeer ik ook te zoeken, waar ik ze maar denk te kunnen vinden. Kijk, je kan met je brommertje een hele tijd keurig 40 km per uur rijden, omdat anderen hebben bepaald dat dat het beste is, maar je kan hem ook opvoeren tot de motor uit elkaar spat. Ik voel het meest voor het laatste…’ Wat hij in woorden en daden zaaide, heeft hij ook geoogst. Hij had zichzelf zo verwoest, dat hij besloot om er zelf maar een eind aan te maken. Zo is hij van het dak van het Hilton hotel gesprongen en te pletter gevallen. Zijn manier van denken en doen hebben niettemin veel mensen zo aangesproken, dat zijn beeld nu als een ‘beroemdheid’ staat tussen ‘de groten der aarde’ in het wassenbeeldenmuseum van Madame Toussaux in Parijs.

Het blijkt dus dat ‘doe wat je wilt’ hoog in het vaandel staat bij de moderne mens. Het is de dwaasheid gekroond! 

Hoe groot is de vlam op jouw levenskaars? 

Het leven van een mens is als een kaars. Bij een normale vlam kan een mens gemiddeld wel 75 jaar worden. Als we echter meer uit het leven willen halen en een ‘turbovlam’ op onze levenskaars ontsteken, zal deze veel sneller zijn opgebrand. Als je steeds maar weer ‘uit je dak’ wilt gaat, zal het je op den duur nekken. Let erop: ‘Wat je zaait, zul je oogsten!’    

Satan heeft met zijn zonden en zondige eigenschappen zijn navolgers op de aarde vervuld. Nu zie je dat al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, van de duivel afkomstig is (zie 1 Joh.2:16). Nu zie je dat de gemene handelaar satan een aartsleugenaar is, die veel goeds kan beloven en veel slechts heeft te bieden.

Het einde van zijn liedje is: ‘You who weakened the nation, Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest debts of the Pit. You have become a horror, and shall be no more forever.’(Jes.14:12,15, Ezech.28:19).

Zijn onderdanen en navolgers zullen hem helaas moeten volgen in zijn verschrikkelijke toekomst! Vlied daarom de toekomende toorn, door gelovig te schuilen achter het verzoenend bloed van Jezus Christus! 

Het complot achter de schermen

In de popwereld vinden we de openlijke onderdanen en navolgers van satan. Velen van hen komen er openlijk voor uit. Je weet waar je aan toe bent als je voortdurend naar de goddeloze popsongs luistert. Je geeft dan ook gehoor aan hun oproep om satan te dienen en te vereren. Als we achter de schermen kijken, kunnen we het satanische complot ontdekken.    

Het is bekend dat de popgroep Black Sabbath voor sommige van hun concerten een zwarte mis hielden. Je herkent op de hoezen van hun platen al satanische zaken en voorwerpen. En ook het getal 666 ontbreekt niet en is zelfs dwars over de voorkant van een hoes te vinden. Op hun plaat ‘Gates of Babylon’ zingt één van hun zangers: ‘Ik ben de duivel, ik heb de sleutels van de poorten van de verrukkelijke hel, genaamd Babylon.’ Ozzy Osbourne vermoedde als zanger bij Black Sabbath al dat hij als medium van satan werd gebruikt. Later, toen hij buiten deze groep ging opereren en optreden is het duidelijker geworden. Een 19-jarige jongen heeft eens zelfmoord gepleegd tijdens of na het beluisteren van een song van Ozzy Osbourne. De bassist van Black Sabbath, Geezer Butler, had zijn huis zwart geschilderd en voorzien van omgekeerde kruizen en een afbeelding van satan. De leden van de popgroep hebben verklaard dat de naam Black Sabbath is ontleend aan een satanische geest die daarna aan de bassist was verschenen.

Leden van de popgroep Venom noemden zich vrienden van de duivel en rekenden erop dat ze door hem later overvloedig zullen worden beloond. Deze popzangers erkennen satan als hun heer en verwachten van hem succes in deze wereld en een goede verkoop van hun platen en cd’s. En de overste van de zondige wereld heeft hen inderdaad een tijdelijk opzienbarend werelds succes gegeven. Heel wat popzangers kwamen echter tot een vroegtijdig einde, zoals de zanger van een zeer goddeloze popgroep, die stikte in zijn uitbraaksel, nadat hij vele malen gezongen had in het Engels: ‘Hou me niet tegen, ik ga de weg tot het einde toe op de snelweg naar de hel, wow.’  De popgroep Iron Maiden citeert aan het begin van hun lied ‘The number of the beast’ de Bijbeltekst uit Openbaring 13:18. Het nummer eindigt met de woorden: ‘Six, six, six, the number of the beast – the one for you and me.’ De popgroep Judas Priest zingt in het nummer: ‘The sinner’: ‘Zondaar, de duivel rijdt naast je en wijst je de weg.’ 

Popmuziek, voodoo en hypnose

De opgang van het heidendom is voor een belangrijk deel te wijten aan de opkomst van de popmuziek. Vooral de beat in de rockmuziek is van heidense oorsprong. De ‘dreun-op-de-drum’ kan iemand over een streep jagen in het occulte gebied. Het kan een hypnotiserende werking hebben. Als je goed naar bepaalde popsongs luistert, kun je horen dat in bepaalde gevallen het tempo van de drums in het begin overeenkomt met de hartslag, terwijl het tempo in de loop van de song wordt opgevoerd. De hartslag kan er door worden opgezweept, zodat je opgewonden raakt.

Leen La Rivière geeft ons in dit verband door: ‘Voormalig rock & roll-zanger Bob Larson stelde dat met name de laagfrequente trillingen van de basgitaar uit een popgroep, in combinatie met de stuwende beat van de drums een zekere invloed hebben op het hersenruggenmergsvocht. Dit vocht beïnvloedt op zijn beurt de hypofyse. Deze klier regelt de afscheiding van hormonen.’ Het kan uiteindelijk resulteren in het op een lager pitje stellen van het normbesef of het uitwissen daarvan. Er kan zelfs bewustzijnsvernauwing optreden. La Rivière verklaart ons verder: ‘Muziek is een macht. Diverse ritmepatronen van de rock komen direct uit de opzwepende voodooafgodendienst, wat weer teruggaat op nog oudere riten uit Afrika.

Muziek is een macht 

Wat gebeurt er? Door middel van bepaalde ritmen, dans (en drugs) komt men in trance, zodat men niet meer weet wat men doet en in de macht van de duivel is. Drugs en opzwepende (monotone) ritmen (afro-beat) horen bij elkaar. Vooral de lage tonen zijn van belang. In Afrika, Zuid- en Midden-Amerika bestaat een religie, die de verzamelnaam draagt van ‘voodoo’, wat betekent ‘ziel aan gene zijde’. Voodoo is een onderdeel van een dodencultus, zoals we die aantreffen in heidense godsdiensten. In deze dodencultus werden mensen in een zogenaamd ‘heilig coma’ gebracht, om daarna (na soms wel negen dagen) door een toverdokter (voonoon) weer ‘aan deze zijde’ te worden teruggehaald. Tijdens de riten, onder andere ter ere van de god Legba (de god van de seks) dansen de gelovigen op de opzwepende ritmen van de tamtams. Bij bepaalde gelegenheden worden de gelovigen naast muziek ook nog door middel van drugs (in Afrika ‘dagga’) in een volledige trance gebracht. Voodoo is een vorm van magie…’ 

De moderne popmuziek wordt inderdaad ook gekenmerkt door hypnotiserende herhalingen. De op 27-jarige leeftijd overleden popzanger Jimi Hendrix verklaarde eens: ‘Door muziek kun je mensen hypnotiseren, en wanneer je ze dan op hun zwakste punt gebracht hebt, kun je in hun onderbewustzijn elke boodschap prediken die je maar wilt.’ 

‘Door muziek kun je mensen hypnotiseren…

in hun onderbewustzijn elke boodschap prediken

die je maar wilt’ 

De boodschap van de popplaat blijft door de veelvuldige herhaling ‘in je hoofd vastzitten’. De beat en de trillingen van de bas geven je een kick, die werkt als drugs. Jongeren krijgen zelfs wel het gevoel alsof je tijdens een popconcert of houseparty uit je lichaam treedt – wat dan wordt genoemd: ‘uit je dak gaan’. House-DJ’s spelen met tekstherhalingen in op het onderbewustzijn van het in trance verkerende publiek. Er worden zinnen herhaald, zoals: ‘Let yourself go’, Let’s have seks’, Change my life’, The antichrist is born’, I am the god of hellfire, are you listening to me? You are under my command’, I’m the satan’, I’m number six six six’, I am a child of the devil’, enz. Het is bekend dat het onderbewustzijn deze boodschappen in zich opneemt, want het normale bewustzijn functioneert namelijk niet meer normaal. 

Iemand die bewust in trance wil komen of contact zoekt met het paranormale in de geestenwereld, zal proberen zijn normale vijf zintuigen zoveel mogelijk tijdelijk uit te schakelen; als zij op een laag pitje staan, krijgt het zesde zintuig meer ruimte. Drugs zoals LSD zijn daarom ook geestverruimende middelen. Bepaalde vormen van popmuziek worden door druggebruikers beluisterd om zo spoedig mogelijk high of stoned te worden.

Machtige verleidingen

De verwoestende drugcultuur heeft in de jaren ’65-’70 een blijvende voet aan de grond gekregen. Zij is voornamelijk via de popwereld geïmporteerd. We mogen stellen dat het popgebeuren vele jonge levens heeft verwoest en zelfs gedood. Wij mogen deze goddeloze, zielsverwoestende muziek daarom niet in onze woningen en harten binnenlaten!

De sterk door drugs beïnvloede rockmuziek wordt ‘psychedelische rock’ of ‘acidrock’ genoemd. Het kenmerkt zich door zwaar versterkte muziek met een stevige beat en rauwe heavymetal gitaarmuziek. De popgroepen die deze muziek brachten, propageerden ook de ‘undergroundcultuur’. Deze cultuur heeft zich sterk afgezet tegen de bestaande normen en waarden. De jongeren die ze hierin meenamen wilden ook ontsnappen uit de werkelijkheid. Maar waar leidt dit escapisme toe? Veel jongeren die het verleden willen ontvluchten, zijn bang voor de toekomst. Op de opgebouwde goede waarden en normen uit het verleden moet je verder bouwen aan het huis van de toekomst. Drop-out jongeren zien het niet zitten om mee te bouwen; zij plukken de dag. 

                                                    

Veel jongeren die het verleden ontvluchten

zijn bang voor de toekomst

Je kunt beter zelf een boom opzetten, dan de vruchten plukken van wat popsterren voor jou hebben laten hangen. Tijdens de verleiding van satan vond Eva de vrucht van de verboden boom begerig om van te eten. We weten de gevolgen. Was ze maar op een veilige afstand gebleven! Was ze maar niet ingegaan op de verleidende woorden en invloeden van de listige slang…

De slang is bijzonder actief (geweest) in de verleidende popwereld. Hij wil de jongeren lokken in een schijnwereld buiten de normale levenswereld van bestaande regels en dagelijkse verplichtingen. In die tijd kreeg de zogenaamde ‘Flower Powerbeweging veel aanhang. De vrijheid bleef niet alleen bij zingen en onschuldige bloemetjes in de lange haren van vredelievende jongeren. 

Vrije seks, druggebruik, (Oosterse) mystiek en satanisme vonden een goede voedingsbodem bij deze jongeren. Veel popgroepen deden hun best om de nieuwe ideeën bij de jeugd te infiltreren. De popgroep Jefferson Airplane gaf toe: ‘Waar we voor willen spelen is voor mensen, jongeren hoofdzakelijk, die een escape nodig hebben.’ (Een escape is een ontsnapping in geestelijk opzicht – escapisme betekent: zucht om aan de werkelijkheid te ontkomen.) Onderzoeker P.A. te Velde verklaart hierbij: ‘De hulpmiddelen bij deze escape waren drugs, lichtshows, zeer luide muziek, vrije seks. De geest van de toehoorders werd in trance gebracht: één der kenmerken van de romantiek (vlucht uit de werkelijkheid wordt hier in hoge mate waarheid.’

Geestverruimende drugs of psychedelische middelen waren hierbij (volgens de popgroepen) dus nodig. De eerste Engelse psychedelische popgroep Pink Floyd had eind 1980 al tenminste 13 miljoen exemplaren verkocht van de LP ‘Dark Side Of The Moon’. Popmuziek, met als ingrediënten drugs, opstand, geweld en seks, is niet alleen ‘undergroundmuziek’, maar ook ‘muziek uit de afgrond’. Deze uit het duistere satanische brein ontsproten muziek verkoopt blijkbaar goed bij de naïeve jongeren. 

De uit het satanische brein ontsproten muziek

verkoopt blijkbaar goed bij naïeve jongeren 

Daarom dienen we de identiteit en de activiteiten van satan te ontmaskeren. Ik wil daarom ook onthullend en ontmaskerend een blik achter de schermen bieden. Laat het maar confronterend overkomen! Jongeren moeten weten waar ze mee bezig zijn als ze zich begeven op het terrein van de vorst der duisternis. Hopelijk keren ze dan zo spoedig mogelijk terug van het levensbedreigende en doodlopende spoor. 

Het moderne satanisme

Het pure heidendom is in de Westerse wereld weer teruggekeerd in de heksenkringen en de satanaanbidders. Het occultisme heeft nogal wat connecties met de popwereld.

Sommige popgroepen houden zwarte missen en doen aan satanverheerlijking in hun gebeden en liederen. Er zijn nog heel wat cd’s die de 5-puntige satansster dragen. De platen van de popgroep Led Zeppelin hoorden indertijd bij de meest verkochte ter wereld. De leadgitarist  Jimmy Page was toen een devoot discipel van satanist Aleister Crowley (1875-1947). Op het podium voerde popzanger Page rituelen uit om geesten op te roepen. Hij woonde indertijd zelfs in het ‘occulte’ landhuis (Boleskine house) van Crowley. Men zegt dat hij daarin een ondergrondse gang is aangebracht, waar de occultist Crowley zijn offerceremoniën hield. Deze gang zou naar het graf van deze satanist leiden. Er werd in occulte kringen beweerd dat Crowley’s geest door het huis spookte en dat Jimmy Page regelmatig probeerde om door seances en spiritistische bijeenkomsten met hem in contact te treden. Er wordt van Page doorgegeven, dat hij soms dagenlang in zijn kamer zat met de gordijnen dicht en de kaarsen aan. Hij had dan zijn gitaar in handen en wachtte tot er ‘iets door zou komen’.

Op deze wijze heeft Page waarschijnlijk inspiraties opgedaan om zijn songs te maken. De plaat ‘Stairway to heaven’ van Led Zeppelin is jarenlang de meest verkochte LP geweest. Op deze plaat is ook de omkeermuziek toegepast. In het Engels hoor je in de genoemde hit: ‘Yes, there are two paths you can go by. But in the long run… and there is still time to change the road you are on.’ Als je dit gedeelte in het ‘omkeergedeelte’ beluistert, hoor je:  ‘O, it’s my sweet satan, whose little pathway makes me sad; whose power is satan.’ In het Nederlands: ‘O, het is mijn lieve satan. (…) wiens weggetje mij tot droefheid stemt, wiens kracht is van satan.’

Er zijn zelfs christenen in Nederland die veel of bijna alle popplaten hebben opgeruimd bij hun bekering, maar die deze plaat hebben bewaard. Dit geldt ook voor de LP ‘Hotel California’ van de popgroep The Eagles. Er zijn christenen die denken dat er iets christelijks zit in deze muziekplaten. Ik ontmoette zelfs een jeugdleider uit een rechtsreformatorische gemeente die één van deze platen nog had bewaard. In ‘Hotel California’ lijkt het wel alsof er over een zendingspost wordt gezongen. In de hoes zie je een man met een kaal hoofd bij een pilaar. Hier wordt over vermeld dat dit Anton La Vey is, oprichter van de eerste satanskerk en de schrijver van de satansbijbel. De plaat gaat waarschijnlijk over de satanskerk in California. De satanskerk in San Francisco vond een onderzoeker in de Californiëstreet. 

Grondlegger Aleister Crowley

Aleister Crowley wordt gezien als de grondlegger van het moderne satanisme. Hij werd in de pers in zijn tijd ‘de slechtste mens ter wereld’ genoemd. Hij beweerde dat satan hem in 1904 het boek ‘The Book of the Law’ heeft gedicteerd. ‘Het ‘boek van de wet’ stelt dat er juist geen wet is boven de bewering ‘doe wat je wilt’ (dit zou volgens hem het geheel en de vervulling van de wet zijn). In de popwereld heeft men zijn motto overgenomen, terwijl er later van werd gemaakt: ‘doe je eigen dingen’. In dit boek stelde Crowley de menselijke wil tegenover de Goddelijke wil. Hij wilde hiermee ‘een eind maken aan het christendom en een nieuwe hemel en aarde creëren. Dit ziet al op de New Age-beweging, die later in de 20e eeuw gestalte heeft gekregen in het Westen. In zijn ‘Book of the Law’ heeft Crowley het plan van satan voor de moderne mensheid uitgestippeld; dit betreft de vestiging van de ‘Nieuwe Orde’ op aarde. Satan heeft deze Nieuwe Orde inderdaad kunnen vestigen in de moderne samenleving. Dit is gebeurd door verschillende revoluties. Vooral na de dood van Crowley is zijn satanische gedachtegoed door de popwereld tot stand gebracht. 

Door verschillende revoluties

heeft satan deze ‘Nieuwe Orde’

kunnen vestigen in de moderne samenleving 

In de jaren zestig zagen de popzangers en hun aanhangers kans om een seksuele revolutie op gang te brengen. Hierbij kwam ook de drugsrevolutie, waardoor vooral jonge mensen werden opengesteld voor de occulte geestenwereld. Drugs zijn immers geestverruimende of psychedelische middelen. Crowley leefde overigens zijn standpunten zelf voor in een zedeloos leven. Hij verklaarde zelfs geintersseerd te zijn in het gangbaar maken van homoseksuele afwijkingen en kindermisbruik. Hij heeft dus duidelijk grote invloed gehad op het satanisme, de popmuziek, drugs en de (homo)sexualiteit. Hij verkondigde dat de jeugd zou kunnen worden ingepalmd door de drugs, de vrije seks en het gebruik van de ‘tamtam’ (beat) in de muziek. In ‘Het domein van de slang’ van dr. Ouweneel wordt in 1978 aangegeven: ‘De seksuele ervaringen, de drughallucinaties en de tranceachtige belevenissen die de rock, de beat, de pop en de punk teweegbrengen, zijn duivels subtiele en geniale voorbereidingen om de jeugd thans mee te slepen in de oosterse mystiek en het occultisme.’ 

Muziek wordt gebruikt om de satanische boodschap

 ‘doe wat je wilt’ te verspreiden 

Op de site van de stichting Naar House wordt verklaard: ‘Muziek wordt gebruikt om de satanische boodschap ‘doe wat je wilt’ te verspreiden, karakters te misvormen en de menselijke geest te vullen en voor te bereiden op de komst van de antichrist.’

Schrijver Albert Goldman stelt dat de populaire muziek van de jaren zestig ‘de belangrijkste culturele gebeurtenis in de geschiedenis van Amerika was’. Hij vervolgt: ‘Het was net een aardbeving, het zorgde voor opschudding in het hele land en brokkelde muren af van de samenleving zoals we die kenden.’ Het heeft allemaal wereldwijde gevolgen gehad, die zich als in een stroomversnelling zijn blijven voortzetten. De heidense, satanische modernisering van de wereldwijde samenleving kan duiden op het herstel van het heidense antichristelijke rijk.  In Openb.13:3 lezen we over het wereldse beest: ‘En ik zag één van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.’ In het vervolg van hoofdstuk 13 lees je welk een wereldwijde macht dit lasterende beest in de eindtijd zal krijgen. De afvallige Crowley is duidelijk een middel in de klauwen van satan geweest om ‘de grote afval’ in gang te zetten. 

De afvallige Crowley is duidelijk een middel geweest

om ‘de grote afval’ in gang te zetten 

Er zijn opmerkelijk veel rocksterren die getuigen van de invloed van het gedachtegoed Crowley op hun denken en leven. In hun muziek komt dit ook duidelijk naar voren. Bekende popsterren en –groepen zijn Ozzy Osbourne, , The Doors, Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Sones, Sting, David Bowie, Iron Maiden en Marilyn Manson. Ozzy Osbourne heeft zelfs het lied ‘Mr. Crowley’ geschreven. Crowley is te zien op de hoes van een LP van The Beatles en The Doors. In de satanische filosofie van veel popgroepen staat centraal: ‘Do what thou wilt’ van Crowley.

De voorgestelde drie methoden van Crowley om de Westerse jeugd onder occulte invloed te krijgen, namelijk de ‘tamtam’ (beat van de drum), seks en drugs, zijn belangrijke middelen van satan geworden om veel mensen in zijn greep te krijgen. Hierdoor zijn veel jongeren in de macht van het demonische gekomen. Discotheken, popfestivals en houseparty’s zijn bij uitstek gelegenheden om occult belast te raken. Keiharde rock- of housemuziek in combinaties met drugs geven psychedelische effecten, waardoor men open gaat staan voor demonische invloeden.  

Crowley (van christelijke afkomst) werd in zijn tijd ‘het beest’ (666) genoemd en deed aan zwarte magie. Hij heeft verschillende magische orden opgericht. De beide ouders van Aleister waren ‘Exclusive Brethren’, een meer conservatieve richting van ‘the Plymouth Brethren’ (de Vergadering der gelovigen). Aleister mocht als kleine jongen alleen spelen met kinderen van gezinnen van hetzelfde geloof. Zijn vader was een ijverig rondtrekkend prediker door Engeland, terwijl hij ook pamfletten maakte. Dagelijkse bijbelstudie en een strenge godsdienstige opvoeding waren praktijk in hun huisgezin.

Na de dood van zijn vader in 1887 kwam er een negatief keerpunt in zijn leven. Hij was erg gehecht aan zijn vader. Hij verzette zich daarna tegen de christelijke opvoeding door zijn moeder. Hij vertoonde zo’n volhardend opstandig gedrag als kind dat zijn moeder hem zelfs ‘het beest’ (uit het boek Openbaring) noemde.  Later nam de goddeloze Aleister deze naam over. 

Satanisme in de popmuziekwereld

In zijn boek ‘Magie’ propageert Crowley occulte praktijken: onder meer hoe je achterstevoren kunt praten, schrijven en muziekplaten draaien. Een aantal popsterren heeft dit in praktijk gebracht met de ‘omkeermuziek’.

Mick Jagger van de Rolling Stones heeft eens gezegd: ‘Er zijn zwarte magiërs die er van overtuigd zijn dat wij handelen als geheime agenten van Lucifer.’ Hij zei ook dat Anton La Vey hen geholpen heeft hun muziek te inspireren, zoals hij dat deed met het lied ‘satanic majesties request’ (‘verzoek van de satanische majesteiten’), de onofficiële lofzang voor alle satanskerken. De Rolling Stones werkten mee aan de film ‘Envocation of my demon brother’, waarin reclame werd gemaakt voor Crowley’s satanisme. En wat te denken van hun beruchte hit ‘Sympathy for the devil’. Omdat de Rolling Stones heel wat hits hebben gescoord, stonden ze hoog op de hitlijsten en op de top 40, zodat deze songs veel werden gedraaid op de Radio. Heel wat reformatorische jongeren luisterden daarom ook wekelijks naar dit soort satanische liederen. 

 Heel wat reformatorische jongeren hebben wekelijks

naar dit soort satanische liederen geluisterd 

Het blijkt duidelijk dat satan als de ‘verborgen inspireerder’ zit achter het toetsenbord van bepaalde harde vormen van popmuziek. De popster David Bowie zei in een interview: ‘Rock & roll is altijd al de muziek van de duivel geweest. Het is heel goed in staat om heel boosaardige emoties in het Westen op te roepen…’ De vroegere rockster Little Richard, die daarna ook het Evangelie heeft gepredikt, verklaarde, dat sommige rock & roll groepen neerknielen en bidden tot de duivel. Hij zei verder: ‘Rock & roll hypnotiseert ons en beheerst onze zintuigen.’ De modernere vormen van popmuziek, zoals hardcore, rapmuziek, heavy metal en death metal zijn vervuld met agressie, geweld en occultisme.

De erfenis uit het popverleden

Veel ouders van de hedendaagse jeugd zijn indertijd sterk beïnvloed door de harde, agressieve en occulte popsongs. Wat hebben ze er aan overgehouden? Zijn er die er een bepaalde occulte belasting aan hebben overgehouden?

Vanaf de zestiger jaren is de grote afval vanuit de bestaande kerken in het Westen pas goed op gang gekomen. De welvaart, de popmuziek en de seksuele vrijheden  kwamen binnen en de kerken begonnen leeg te stromen. Door de kracht in het isolement en de wereldmijding te zoeken hebben veel reformatorische kerken zich nog kunnen handhaven. Inmiddels is bij de reformatorischen via media en vooral door internet het vuile water van de wereld ook al schrikbarend binnengestroomd.

De opkomst van de welvaart heeft op geestelijk en psychisch gebied ook ernstige welvaartsziekten met zich meegebracht. De geestelijke en psychische symptomen bij de laatste generaties jongeren zijn negatieve gevoelens van droefgeestigheid, lusteloosheid, machteloosheid, hopeloosheid, angst, zorg, verdriet, schuldgevoelens, boosheid, opstandigheid, agressie, zelfbeklag, depressie… die vaak in een neergaande spiraal naar de ondergang hebben geleid. De uiterste gevolgen zijn misdaad, zelfverwerping en -verwonding en uiteindelijk (zelf)moord.

Een gekwelde generatie 

Enige tijd geleden werd de moderne jeugd in de V.S. ‘de gekwelde generatie’ genoemd. De twintigste eeuw is zelfs wel ‘de eeuw der bezorgdheid’ genoemd. Aan het einde van de vorige eeuw zijn de zelfmoordpogingen onder de jongeren schrikbarend toegenomen. Jaarlijks werden er meer dan 6000 pogingen door hen gedaan. Naar schatting 400 jongeren pleegden in een jaar toen ook daadwerkelijk zelfmoord. En dan hebben we het nog niet over de sterfgevallen als gevolg van druggebruik, alcoholverslaving en verwaarlozing van de gezondheid.

Doelloze hangjongeren

van ‘the lost generation’ 

Opvallend bij veel moderne jongeren is vooral ook de ‘doelloosheid’ waar ze in verkeren. Het niets te kunnen (of willen) doen aan een vervelende en benauwende situatie leidt vaak tot doelloosheid. Veel ‘hangjongeren’ zijn vaak op straat te vinden. Ze staan maar wat te praten in hun ‘peergroep’ of slenteren doelloos en verveeld rond. Velen hebben zich overgegeven aan doelloosheid. Ze vragen zich af: ‘Waar leef ik eigenlijk nog voor? Wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik nog mijn best doen? Heb ik wel een doel om voor te leven? Het doemdenken is vooral erg ‘in’ bij de werkloze jongeren. Door de economische recessie wordt het nog moeilijker voor jonge mensen tot een eind in de twintig om een vaste baan te krijgen. Dit geldt vooral voor de minderopgeleiden. De groep werkloze jongeren is ook wel eens ‘the lost generation’ genoemd. Een aantal van hen doet, na de nodige teleurstellingen, nog maar weinig moeite om ‘aan de bak’ te komen. Er is uitzichtloosheid. Sommigen lijken de moed te verliezen nar een frustrerende ‘sollicitatie-afvalrace’.

Jeugdkenner ds. J.D. te Winkel typeert de ‘drop-outjongeren’ als volgt: ‘Men heeft geen behoefte aan een confrontatie met problemen en ellende. Men wil lachen en consumeren. Deskundigen zeggen dat mensen de ervaring opgedaan hebben dat de wereld voor hen te groot is en de problemen te gigantisch. Ze zoeken het maar uit! En die ‘ze’ zijn onpersoonlijke instituten als de politiek, de maatschappij of de kerk. Men houdt het voor gezien en geeft zich over aan doemdenken. ’t Zal mijn tijd wel uitduren! Er lijkt wel een grauwsluier van hangerigheid en lusteloosheid boven onze samenleving te hangen.’

Als reactie op hun uitzichtloosheid (een gebrek aan toekomst- en overlevingsvisie) kruipen de jongelui dichter bij elkaar. Uiterlijk is er dan schijnbaar plezier, vrijheid en stoerheid, maar innerlijk gaan ze toch gebukt onder onmacht, hopeloosheid en doelloosheid. Bij elkaar schuilen ze in het hier en nu. Ze zijn solidair in de ellende. Je lacht om je verdriet… galgenhumor. Je doet van alles om er maar bij te horen, bij de groep. En samen met de groep zetten de gefrustreerde jongeren zich dan af tegen ‘de grote-mensen-wereld’. Velen zijn gewoon stevig aan het balen. 

Velen zijn stevig aan het balen 

Marja, een meisje van 20 jaar, gaf te kennen na afwijzingen en het steeds maar nadenken over de toekomst, dat ze het gevoel had ‘dat het allemaal hopeloos is. Dat er toch niks verandert. En dat je dus maar beter je eigen gang kunt gaan. Onwijs veel lol maken, zolang het nog kan. Ja, ook zuipen… en blowen… en dansen, met een groep die solidair met elkaar is.’ Haar gedachtegang komt overeen met die van veel jongeren uit onze tijd. Ze denken onchristelijk en leven bij de dag. Het is: ‘als ik het vandaag maar heb. Pluk de dag… geniet maar zolang het kan’. Het is een mentaliteit van niets. Het zijn producten van een nachristelijk tijdvak. Wat zal de volgende stap zijn? Hoe zal de volgende generatie denken en leven? 

Het is duidelijk dat een grote groep jongeren zich van de maatschappij heeft afgekeerd. De jongelui hebben zich als het ware opgesloten in de ‘geborgenheid’ van subculturen. Prof. dr. Lea Dasberg heeft in het begin van de tachtiger jaren al gewezen op een zorgwekkende ontwikkeling bij de jeugd. Ze signaleerden bij hen: ‘escapisme’ (een vlucht uit de werkelijkheid, in drugs, alcohol, mystiek en zelfmoord). Ze waarschuwde voor het doemdenken, waarmee jongeren alle hoop op een zinvol leven wordt ontnomen. Ze concludeerde: ‘Een geslacht dat het heden ontvlucht uit angst dat er geen toekomst zal zijn, kan onmogelijk een volgend geslacht opvoeden.’ 

Een onderzoeker verklaarde: ‘De jongere generatie is in de greep van een alarmerende graad van depressie en heeft in vele gevallen zijn geboorteland, gemeenschap, cultuur en menselijkheid in het algemeen laten varen. De Bijbel waarschuwt, dat niemand behoorlijk kan functioneren zonder inzicht of doel.’ 

Leef je nog in een schijnwereld?

Misschien herken je de zaken die zijn genoemd van vroeger. Het kan ook zijn dat je als jongere nog in een fase van vluchtgedrag leeft. Je leeft dan in een schijnwereld. Je dwaalt maar rond in een wereld van fantasieën. Je loopt maar te sukkelen ergens aan de rand van de samenleving. Het lijkt wel of je het contact met de werkelijkheid verloren hebt. In de klas kijk je vaak wat dromerig voor je uit. Thuis hang je nogal eens lusteloos in een luie stoel en zodra je de kans hebt duik je weg achter het computerscherm. Je grootste probleem kan thuis zijn: de strijd om de computer met de andere gezinsleden. En als je alleen bent op je kamer probeer je jezelf op te peppen door popmuziek… je waant jezelf dan in een andere, opwindende wereld. Op je fiets sluit je jezelf ook al af van de buitenwereld door de muziek die via de oordopjes je in een betere stemming brengen. De pop- en sportsterren, de showwereld en de games, nemen leggen steeds meer beslag op je. Jouw wereld buiten de dagelijkse werkelijkheid gaat je beheersen. Steeds meer tijd gaat er aan op. Je dreigt te mislukken in je eigen omgeving, thuis en op school. De innerlijke onrust en leegte moet met steeds meer wereldse prikkels worden gecompenseerd. 

 

Je leeft in een sombere, duistere en neerslachtige wereld. Je probeert jezelf op te peppen door middelen, die je uiteindelijk steeds weer opnieuw in de put helpen. Je wordt er ‘down, down, down’ van. In de popmuziek is dit een telkens terugkerend thema. Veel moderne songs brengen doelloosheid, doemdenken en negatieve gevoelens tot uiting. Door de meeslepende herhalingen van tekst en ritme wordt je meegevoerd naar een sombere uitzichtloze wereld. 

Veel moderne songs brengen

doelloosheid en doemdenken tot uiting 

De tegenwoordige occulte rage veroorzaakt ook somberheid, angstgevoelens en zelfs wanhoopsgedachten bij mensen, die zich daarmee bezighouden. In popmuziek zit duidelijk veel occultisme. Satan maakt gretig gebruik van de popmuziekhonger van veel jongeren… en ziet zodoende kan om velen van hen vol te gieten met satanische invloeden.

Ontvlucht dan deze sombere, angstige wereld voordat het te laat is! Satan en zijn demonen leiden hun slachtoffers eerst in een schijnwereld van aards genot en daarna gaat ze velen bestoken met onrust, angstige gedachten en somberheid.

        

Door wie willen we ons laten leiden?

Wil je nog in de duisternis wandelen ‘naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid’? (Ef.2:2) dat wil zeggen  ‘overeenkomstig de tijdgeest’, in een wereld die staat onder de invloed en heerschappij van de duivel. De boze geest (pneuma), die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid is hier ‘een aan de duivel ondergeschikte geest’. Door deze geest van de tijd (of tijdgeest) worden de ongelovigen tot zonde geïnspireerd.

Het kan gelukkig ook zijn dat we willen wandelen in het licht met Jezus, omdat we in Hem een nieuwe schepping zijn geworden (His workmanship). We lezen hierover in Ef.2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen.’

De bekende prediker C.H. Spurgeon houdt de gelovigen voor: ‘Toon aan de wereld door je leven, dat je de dienstknecht, de vriend, de bruid van de Heere Jezus bent. Word je tot zonde verleid, antwoord: Hoe zou ik zulk een groot kwaad doen, want ik ben van Christus. Onvergankelijke beginselen verbieden de vriend van Christus te zondigen. Wil de sirenenzang van wereldse vreugde je van het rechte pad afbrengen, antwoord: Uw muziek kan mij niet bekoren, ik ben van Christus.’  

Wandel daarom maar in liefde, in licht en in wijsheid (Ef.5:1-19). Gelovige, wij dienen te wandelen in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft (Ef.5:2). Hij is ons leven, ons doel en onze bestemming. Wij verwachten het van Zijn leiding en de inspiratie van de Heilige Geest. Wanneer we Jezus volgen en ons door Hem laten leiden, zal de (vorst der) duisternis geen vat op ons kunnen krijgen. Wil je ook niet dat de Heere God tot Zijn doel komt in jouw leven? Hij wil dat je Hem eert en dat je gelooft in Zijn Zoon Jezus Christus, dat je Hem vertrouwt en Hem onvoorwaardelijk volgt!

    

Ik wil dit onderwerp afsluiten met een lied van Hans Lieberton, waarin geloof, dankbaarheid, gebed en toewijding tot uiting worden gebracht. Deze dankbare toewijding in het zoeken naar Gods doel in ons leven mag wel een blijvend lied in ons hart zijn… dit moet verder de toon aangeven in ons leven: 

Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer, en vul ons tot Uw eer,

Kom tot Uw doel met ieder van ons.

Maar ons een volk, Heer, heilig en rein,

Dat U, Heer, volkomen, steeds toegewijd zal zijn.