Voorkompastoraat

Hoe houden we onze jongeren vast bij Gods Woord? 

 Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat 

                       

We proberen door opvoeding en begeleiding onze jongeren vast te houden bij het Woord van God. We weten dat dit het beste voor hen is; maar hebben zij dit zelf ook door? De geestelijke begeleiding moet hen tot het inzicht brengen om zelfstandig goede, gezonde keuzes voor zichzelf te maken. Als ze deze verantwoordelijkheid overnemen, zijn ze geestelijk volwassen.

Je bent geestelijk volwassen

als je gezonde keuzes maakt

Er zijn mensen die, wat dat betreft, nooit volwassen worden. Ze maken steeds weer dezelfde fouten, begeven zich in gevarenzones en geven zich over aan risicogedrag. Dit hoort bij de puberteit  en onvolwassenheid.

Pubers leven nog in de periode van gevoelsdrift en laten zich hierdoor gemakkelijk meesleuren. Zij kunnen wispelturig en ongedurig van de ene voedingsbron naar de andere gaan. Zij houden zich bezig met experimenteel fladdergedrag en zwerven dromerig van bloem naar bloem. Zij hebben nog geen goed ontwikkeld normbesef en kunnen nog niet helder onderscheiden tussen goed en kwaad. Daarom is voorlichting en positieve begeleiding nodig. We hebben het beste met ze voor, al hebben ze dit vaak niet door.

 

Zoek bescherming bij elkaar

Het is in het digitale tijdperk van groot belang dat een tiener op geestelijk gebied een buddy of maatje heeft.

In het voorkompastoraat

moet je de problemen voor zien te blijven

Vroeger waren pubers nog wel te controleren op het kijkgedrag. Verder was er ook een grotere sociale controle. Nu kunnen ze stil en stiekem hun gang gaan achter het beeldscherm van hun eigen computer. Ze hebben al op jonge leeftijd mogelijkheden op internet, om online games te spelen en contacten te onderhouden. Ze hebben vaak ook een mobiele telefoon en een iPod, om buitenom het ouderlijk gezag te films en muziek te downloaden. Daardoor worden er verkeerde keuzes gemaakt, waardoor ze in de gevarenzone terechtkomen. 

                                                 

Bij buddy’s kunnen hun computers worden gelinkt, zodat ze elkaar kunnen controleren en adviseren. Ze kunnen elkaar bevragen op de keuzes die worden gemaakt.

Buddy’s kunnen elkaar beschermen en helpen

Problemen, emotionele verwaarlozing, afwijzing en pesten kunnen sneller aan het licht komen. Als dit het geval is, kunnen ze ermee naar ouders en/of een mentor gaan.

Wees verantwoordelijk voor elkaar      

Verantwoordelijk zijn voor een ander is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van een jongere. Juist pubers moeten leren zorgen en delen.

In onze consumptiemaatschappij wordt het egocentrische denken bevorderd. Velen zijn op zichzelf gericht, op de eigen behoeftebevrediging: ‘als ik het maar heb, als ik me maar kan ontspannen en als ik er maar van genieten’.

De ‘geest van deze eeuw’ is momenteel:

‘als het voor mij goed voelt, is het goed’

Eeuw is in het Grieks ‘aion’, dat niet alleen een tijdperk maar ook een heersende gedachte in een bepaalde tijd aanduidt.

De bijbelse gedachte is:

‘hoe kan ik een ander liefhebben en helpen’ 

Jezus is als de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen. Jezus deelt Zijn leven mee aan de gelovigen. Als de goede Herder heeft Hij zorg voor Zijn schapen. Wij moeten ook leren om er zo voor de anderen te zijn. Luther heeft eens verklaard, dat het in het christendom is zoals in een ziekenhuis: er zijn daar mensen die dragen en die gedragen worden. Daarom is het goed om je speciale vriend of vriendin in je hart mee te dragen en er zorg voor te dragen. 

                                         

Hoe kunnen ze buddy worden?

Ik denk dat er eerst gekeken moet worden naar de (intieme) vriendschappen die er al zijn. Veel tieners hebben al een ‘beste vriend(in)’. Het kunnen ook broers of zussen zijn, of een broer en een zus. Het mogen geen oppervlakkige contacten zijn. Buddy’s moeten leren om de innerlijke en geestelijke zaken met elkaar te bespreken. Daarin hebben ouders en een mentor of mentrix een taak. Er zijn vragenlijsten voor jongeren op deze site, die ze voor zichzelf kunnen invullen, om ze daarna met elkaar te bespreken. Ze moeten leren om het met elkaar te delen.

Tieners van 10-12 jaar zijn over het algemeen nog goed te sturen en vatbaar voor zulke vriendschappen. Je kunt dus het beste buddy’s bij elkaar brengen voordat de puberteit doorbreekt. Geef ze veilige vriendschappen voordat de innerlijke stormen komen.

Geef elkaar geestelijke vriendschap!

God biedt ons in Jezus Christus Zijn vriendschap. In Zijn genade verbindt Hij zich aan eenzame, zondige mensen. Een afgedwaalde zondaar is een eenzaam mens. Maar het is niet goed dat een mens alleen is. Daarom kreeg Adam een vrouw. Daarom is Jezus op aarde gekomen, ‘om een bruid te werven’. En het volk van God bestaat uit ontelbaar veel eenzame kinderen van God, die niet zonder de vriendschap van Jezus kunnen. Jezus zegt tot Zijn discipelen in Joh.15:14: ‘U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.’

Wij hebben als volgelingen van Jezus de liefdeplicht om ook geestelijke vrienden te maken

Wij willen de vriendschap van Jezus doorgeven. Geef het aan de kinderen, aan de kleine mensen, aan de andere discipelen van Jezus! 

Eigenlijk kan niemand zonder vriendschap. Een klein kind heeft helemaal veel behoefte aan veiligheid, acceptatie en vriendschap. Diep in ons hart leeft eigenlijk wel dat kleine kind. En als we dat zijn ontgroeid, moeten we weer worden als een kind. Kinderen worden door Jezus genodigd om tot Hem te komen. Jezus leert ons verder in Luk.18:16: ‘Want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.’ In vers 17 benadrukt Hij verder: ‘Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.’

Daarbij moeten we juist goed doen aan de volgelingen van Jezus. Daaraan heeft Jezus een rijke belofte aan verbonden, zoals we lezen in Matth.10:42: ‘En wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.’ 

Biedt ze houvast voordat ze willen losbreken. Geef ze inzicht in zichzelf en uitzicht naar een goed doel voordat het mistig wordt in hun jonge leven.                                        

We merken dat tieners tijdens de jongerenbijbelstudies al snel vriendschappen sluiten. Als ze door het Woord worden geraakt en de liefde van Jezus zien, doen ze samen geestelijke ervaringen op. Dat geeft een geestelijke verbondenheid. Tijdens de samenkomsten spelen ze op instrumenten en zingen ze samen geestelijke liederen. In de  kleinere bijbelstudiegroepjes worden we heel persoonlijk en delen jongeren hun geestelijke vragen en ervaringen met elkaar. 

Breng  jongeren in kleinere bijbelstudiegroepjes bij elkaar

De Heilige Geest geeft dan ook een bijzondere eenheid en verbondenheid. Hierdoor ontstaan dus vriendschappen die als vanzelf geestelijke buddy’s worden. Breng ze dus bij elkaar door middel van bijbelstudiegroepjes en samenkomsten rondom Gods Woord. 

                                                   

Tijdens kerkelijke activiteiten

Er zijn kerkelijke gemeenten die al kleinere gespreksgroepjes met een oudere leider hebben tijdens de catechisaties. Een predikant, oudste of ouderling houdt dan eerst een inleiding en daarna gaan ze het in kleine groepjes bespreken. Op deze wijze leren de jonge tieners zich al vroeg te uiten over de zaken van het geloof. Zij leren meer vrijmoedigheid en krijgen meer verbondenheid en vertrouwen naar elkaar toe.

Hier zijn ook weer mogelijkheden om mentoren in te schakelen als gespreksleiders in de kleine groepjes. Binnen deze groepjes kunnen enkele van hun buddy’s zitten. Er komen dan meerdere contactmomenten, zodat ze de jongeren op geestelijk gebied beter leren kennen. De verschillende mentoren kunnen elkaars buddy’s op verschillende momenten meemaken en in bepaalde situaties met elkaar overleggen. Je kunt daarbij enkele keren per jaar gezamenlijke activiteiten organiseren, waarbij een aantal mentoren en buddy’s elkaar in een ontspannende sfeer meemaken. Dit kan ook gebeuren met jeugdverenigingen en bijbelstudiesgroepen, met de jongeren en de leidinggevenden. Hierdoor ontstaan hechtere vriendschappen en relaties. Het relatienetwerk in de gemeente gaat dan veilig  en vertrouwd geheel vormen, waarbij de liefde de mensen aan elkaar verbindt.

                                                 

Relatienetwerken binnen een gemeente geven de nodige onderlinge liefde en bescherming

In de geestelijke sfeer van eenheid en liefde is de zegen van God te verwachten. Het geldt voor de gezonde gemeente, wat we zingen in Psalm 133:3: ‘Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen en ‘t leven tot in eeuwigheid.’ We mogen in onze netwerken wel voortborduren op Ps.133:1 en verlangen en getuigen: ‘Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders, zusters en jongeren eensgezind samenwonen.’ We mogen dan met ons kerkelijk schip gaan in het vaarwater van de Heilige Geest. Daarin gaan we op de beloften van God. De laatste belofte in het Oude Testament in Mal.4:6 vertelt ons over de voorloper van de Messias Jezus Christus: ‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders.’ 

Kom van je eiland af

Misschien heb jij je allerlei frustraties en tegenslagen wel je eigen eiland teruggetrokken. Dat kan dat kleine plekje zijn achter het beeldscherm. Wat zijn jouw vooruitzichten achter het beeldscherm? Hoelang wil je daar jezelf blijven afzonderen?

                                               

Achter het schijnbaar veilige internet kun je oppervlakkige contacten aangaan, maar zelf buiten schot blijven. Tussen al die zogenaamde vrienden kun je steeds meer gaan vereenzamen.

Bij oppervlakkige internetvriendschappen

kun je eenzaam blijven

Je diepste problemen kun je niet aan de orde stellen, want er kijken teveel anderen mee. Ze kunnen met jouw persoonlijke gegevens gaan spelen. Je moet jezelf dus op de vlakte houden. En zodoende worden jouw innerlijke problemen niet opgelost. Probeer toch eens uit je geïsoleerde positie te komen. Misschien ken je het volgende lied van Elly en Rikkert wel: ‘Chris, kom van je eiland af.’

                                     

Blijf niet eenzaam op je eigen eiland treuren. Er zijn meer mensen die de weg alleen niet kunnen gaan. Zoek elkaar op. Samen met anderen kun je meer bereiken. Denk eens na over de mogelijkheden die je nog hebt.

Het is heerlijk om echte vrienden te hebben,

of een goede vriendin.

Als je alleen blijft, moet je het hebben van jezelf. Als je het nu al moeilijk hebt, zal het alleen maar slechter met je gaan. Je komt dan in een neergaande spiraal terecht komen. Je glijdt dan geleidelijk van je eenzame eiland af. Op den duur zul jij je hoofd dan niet meer boven water kunnen houden.

 Je hoeft niet op je eiland te blijven!

Je hebt mogelijkheden genoeg, maar je moet wel zelf het initiatief gaan nemen. Kom dus van je eiland af, en grijp de kansen die je hebt. Verlaat je gevaarlijke eenzame positie en zoek houvast en veiligheid bij elkaar. Er zijn vast ook nog genoeg ouderen die van je houden. Je moet ze alleen nog leren kennen en vertrouwen.                                  

                                             

Het beschermende voorkompastoraat moet er op gericht zijn om het samen met hen te doen.

De cursus No Apologies van focus on the family en ook LEV! van stichting Chris zijn daar ook op gericht. (Je kunt verdere informatie vinden op www.chris.nl . Met ingang van D.V. januari 2013 wordt dit programma aangeboden. Het is al aan te vragen voor uw school, kerk of vereniging.)

Jongeren moeten het zo vroeg mogelijk gaan beseffen, dat ze keuzes moeten maken, waarvoor ze zichzelf later geen excuses hoeven aan te bieden. Ze moeten zelf de goede richting willen kiezen voor een goede toekomst. 

    

Jongeren zijn beïnvloedbaar en kwetsbaar

Veel jongeren hebben in de puberteit moeite met geestelijke begeleiding en rechtlijnige opvoeding. Ze ervaren dit als knellende banden, en onplezierige beperkingen. Hun vrijheid wordt voor hun gevoel aan banden gelegd. Het is maar hoe je het bekijkt. Kijk maar eens naar het afgebeelde jonge boompje. Het kwetsbare boompje is vastgebonden voor bescherming en ondersteuning, om onbeschadigd met kracht op te kunnen groeien. Op deze wijze word je ook me liefde omringd. We willen niet dat je op jonge leeftijd al knakt of beschadigingen oploopt. 

                                      

Jongeren staan in het centrum van de belangstelling. Er is veel geld aan ze te verdienen en ze laten zich spoedig wat aanwaaien. Laat je niet meesleuren door de vele verleidingen! Jonge boompjes zijn nog gemakkelijk een bepaalde kant uit te buigen. Groei niet naar de kant van het kwaad, waar je in vast komt te zitten en wat je zal gaan kwellen.  Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te maken. Een prediker heeft eens opgemerkt, dat de zonden van de jeugd vaak de kwellingen van de ouderdom zijn.

De keuzes in je jeugd zijn bepalend voor je toekomst Je gaat dan de koers die je zelf hebt uitgezet 

De keuzes die je maakt in je jonge jaren zijn erg belangrijk voor het vervolg van je leven. Dit heeft te maken met de geestelijke voeding die vanaf je vroege jeugd voortdurend tot je neemt.

Salomo wist van verkeerde keuzes in zijn leven. Door schade en schande is hij wijzer geworden. Hij had in zijn jeugd al heel veel wijsheid, maar zondigde tegen beter weten in. Hij kwam er later achter en geeft ons verstandige levenslessen in de Spreuken en het boek Prediker. Lees Pred.11 en 12 maar eens goed door, en je ziet hoe het leven verloopt hoe belangrijk de keuzes in je jeugd zijn. Daarom adviseert hij je in 12:1, dat je moet denken aan je Schepper in de dagen van je jeugd. 

In Pred.11:3 lezen we dat een boom naar het zuiden of naar het noorden kan vallen. Dit kan een beschadigde of verdorde boom zijn geweest. Een gezonde boom kan heel wat stormen overleven, maar een verzwakte boom zal eerder vallen. Het kan zijn dat je door een verkeerde geneigdheid en keuzes de verkeerde kant uitgroeit, zeg maar: naar het koude noorden.

De kant waar je naartoe groeit,

bepaalt jouw (eeuwige) toekomst

Als je voor de afgang en ondergang kiest, zul je daar dus ook terechtkomen – tenzij je tot inkeer komt. Wil je dat jouw levensboom er gaat uitzien als de volgende boom? 

                           

Waar haal je jouw levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar ben jij jezelf aan het wortelen?

Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?  

Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten. 

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven.

Jezus is de Levensbron

Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Ps.1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).   

Als een gelovige lang goede voeding heeft gehad, zal hij steeds sterker worden en heel wat beproevingen kunnen doorstaan. Er zijn geloofshelden en martelaren die staande zijn gebleven in de kracht van God. Zij zijn als de volgende goed gewortelde reuzenboom, die is doorboord in het hart en toch onwrikbaar blijft staan en nog vol leven is.

                           

We lezen over de gezonde gelovige in Ps.92:13-16: ‘De rechtvaardige  zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn Rots en in Hem is geen onrecht.’

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je er voor zorgen dat je dagelijks goede voeding tot je neemt. Dan zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

                                         

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Je mag komen zoals je bent, maar niet zo blijven.

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jes.55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 

         

Er is een Bron van levend water. Nu komt het nog aan op de aansluiting.

Sla de wortels uit naar deze Levensbron!

Van deze heerlijke voeding zul je nooit genoeg krijgen!