Bevrijdingspastoraat en dr. M.J. Paul

Verdedig de christelijke bolwerken!

Professor dr. M.J. Paul is predikant en docent Oude Testament. Hij heeft in de afgelopen jaren boeken en artikelen gepubliceerd over occultisme en bevrijding. Op dit gebied heeft hij baanbrekend werk verricht voor de reformatorische kringen. Hij is een kenner en wetenschapper op een aantal gebieden van deze website. Hij heeft me al eerder geadviseerd bij mijn werk over de occulte invloeden, de geestelijke strijd en de overwinning van Jezus Christus. Je kunt verderop in dit artikel aanklikken op twee lezingen van hem op PDF documenten.

Het is belangrijk dat we samen de geesten leren onderscheiden, om de kwade machten te kunnen ontmaskeren. Dat is volgens 1 Kor.12:10 een gave van de Heilige Geest. We moeten de gevaarlijke openingen en zwakke plaatsen ontdekken en afschermen. Daarbij kunnen we ze doeltreffend bestrijden in de geestelijke wapenrusting van God (Ef.6:10-18). Zie het artikel ‘Strijden in de geestelijke wapenrusting’ op deze website (onder de hoofdtitel ‘De geestelijke strijd’). Verder moeten we onze veilige positie in Jezus Christus kennen en uitspreken.

Het geloof in Jezus Christus overwint de wereld (1 Joh.4:4-5). Door Hem delen we in Zijn overwinning. We lezen zelfs in Rom.8:37: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’

Geestelijke gaven 

We benadrukken het belang van het werk en de gaven van de Heilige Geest (voor in de gemeenten), en de geloofszekerheid voor de gelovigen. We dienen hierbij te steunen op waarheid van het Woord van God en de betrouwbaarheid van Zijn beloften.

Bevrijding door de waarheid

Jezus leert ons in Joh.14:6: ’Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Hij verklaart ons in Joh.8:32: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ In vers 36 verzekert Hij ons: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Deze teksten vormen een belangrijk uitgangspunt voor het bevrijdingspastoraat.

Occulte machten en bevrijding

In het boek Occulte machten en bevrijding (2005) geeft prof. dr. M.J. Paul ons inzicht in wat zich afspeelt in de wereld om ons heen. Achter de schermen zijn occulte machten actief om door te dringen tot in de strengste christelijke bolwerken.

In onze reformatorische gezindte vond toen hierover nog weinig bezinning plaats. Intussen waren we wel in het digitale tijdperk beland en kwamen de occulte machten volop binnen via de media en internet.

De sluizen zijn opengezet reformatorische en bijbelgetrouwe evangelische christenen. De krachtige verleidingen en infiltraties worden steeds intensiever. Occulte belasting en gebondenheid komen steeds meer voor binnen deze behoudende kringen.

De noodzaak van reformatorisch bevrijdingspastoraat hoeft niet meer te worden aangetoond. Op dit gebied kunnen we veel leren van de ontwikkelingen binnen de evangelische kringen. Samen moeten we terugkeren naar de praktijk van de vroege christelijke kerk, waar het bevrijdingspastoraat volop werd uitgeoefend. 

Ik ben het boek van Mart-Jan Paul met veel interesse gelezen. Ik ben zelf door genade op 30 december 2008 op het gebed verlost van een occulte belasting, waar ik wel zo’n tien jaar onder gebukt ging. Het wordt beschreven op deze website onder ’Herstel van beschadigde emoties’. Daarna kreeg ik veel meer inzicht in de geestelijke wereld en de geestelijke strijd (achter de schermen).

Ik vond herkenning in het boek en heb er op dit gebied veel van geleerd. Daarom heb ik ook contact gezocht met Mart-Jan en mijn werk op dit gebied naar hem gemaild. Dit boek heb ik de volgende titel gegeven: ‘Occulte machten en de kracht van het Evangelie van Jezus Christus’. Hij heeft het doorgenomen en mij daarbij geadviseerd. Zodoende ben ik het gaan verbeteren. Hij heeft er toen een woord vooraf bij getypt (wat ik aan het einde van dit artikel heb opgenomen). Uit dit boek zijn andere boeken voortgekomen. De tekst staat onder verschillende titels op deze website.

Het boek ‘Geestelijke strijd’

Een belangrijk werk over demonie en bevrijding is het boek ‘Geestelijke strijd’ (2002), onder redactie van dr. M.J. Paul. Uit deze kennisbron heb ik ook geput. 

Op het gebied van geestelijke principes, de vernieuwing van het denken en herstel van beschadigde emoties heb ik veel gehad aan een aantal werken van dr. Neil T. Anderson en David A. Seamands. Verder heb ik kennis genomen van de werken van dr. W.C. van Dam en Wilkin van de Kamp.

De andere werken waaruit ik heb geput kun je vinden onder ‘bronnen’ op deze website. Verder heb ik veel gebruik gemaakt van de Studiebijbel en mijn Engelse Bijbel.

De volgende twee lezingen van dr. Mart-Jan Paul staan op een afzonderlijk PDF-document. (Ik heb ze lezing A en lezing B genoemd.) Je kunt op een onderstreept document aanklikken, zodat je een artikel kunt lezen. Als je terug wilt naar dit menu op de website, moet je op het blauwe pijltje terug (linksboven) aanklikken.

Lezing A:

De doorwerking van occultisme in kerkelijke kring

Lezing B:

Geloofszekerheid en occultisme

Dr. Mart-Jan Paul (1955) studeerde theologie in Leiden, is hervormd predikant en docent Oude testament aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens is hij redactuur van de Studiebijbel Oude Testament en buitengewoon hoogleraar aan de ETF te Leuven.

Hieronder volgt het voorwoord van Mart-Jan Paul op het eerste boek:

‘In reformatorische kring is het gebied van het occulte lange tijd veronachtzaamd, alsof alleen ‘de wereld’ zich met die zaken bezig zou houden. Inmiddels zijn er echter heel wat kerkelijke jongeren zich verdiepen in het occulte via boeken, films, computerspelen en internet. Sommige wenden zich teleurgesteld van de kerk en het christelijke geloof af en roepen in noodsituaties geesten en demonen aan om hulp.

Velen in onze kring wanen zich min of meer veilig in de eigen kerk en scholen. Er is een boze buitenwereld, maar in onze gelederen valt het nog wel mee.

De schrijver van dit boek heeft jarenlang veel contacten met jongeren en komt echter tot een andere conclusie. Hij geeft een dringende waarschuwing om alert te zijn. Als wij denken ‘ vrede en geen gevaar’ (vgl. 1 Thess. 5:3) zoeken we ook geen oplossing. Op de voorkant van dit boek is een afbeelding geplaatst van een strijdtoneel, maar ook van het Lam met de overwinningsbanier. Er is een geestelijke strijd gaande!  

De vurige pijlen van de boze worden op ons afgevuurd en we zijn alleen veilig als we de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 aandoen.  De schrijver luidt de alarmklok en hij voert een veelheid van voorbeelden en argumenten aan. Het is hem meer te doen om de totale indruk dan om het uitdiepen van bepaalde onderwerpen. Het is zijn bedoeling later nog verder op diverse aspecten in te gaan.

Het is nu aan de lezer om het totaal op zich te laten inwerken. Dat betekent soms best wel schrikken. De vijand is dichterbij dan wij beseffen, maar we zijn niet machteloos! Luther wist het in zijn vele bestrijdingen door de satan: ‘Ons staat een sterke Held terzij!’

Als we het eens zijn met de diagnose in dit boek, gaan we ook een geestelijke oplossing zoeken. Die wordt gelukkig ook genoemd!

Het is gevaarlijk om ons te verdiepen in het werk van satan zonder kennis van Christus. Vanuit het geloof is het echter onze plicht de eigen tijd geestelijk te verstaan. Een van de belangrijkste geestelijke gaven die wij nodig hebben, is ‘het onderscheiden van de geesten’. Slechts dan kunnen we van de satan zeggen ‘want zijn gedachten zijn ons niet onbekend’ (2 Kor. 2:11). 

Het is opvallend dat de vroegchristelijke kerk zich uitgebreid met dit onderwerp bezig hield. De nood was groot: allerlei mensen werden gekweld door geesten, innerlijke stemmen en angsten. In de naam van de Heere Jezus Christus werden toen dagelijks demonen uitgedreven. Heeft de kerk die volmacht nog steeds, of zijn we dit verleerd?

Wat moet iemand doen die zich bewust op het terrein van satan begeven heeft en daar allerlei nachtmerries en angsten aan over heeft gehouden? Is er een weg terug voor hen die gevangen zitten in het web van het occulte? Gelukkig wel! Want hiertoe is de Heere Jezus geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh. 3:8).

De laatste jaren ben ik veel in contact gekomen met kerkelijke mensen die verstrikt zijn geraakt in het occulte. Vaak vloeiden daar problemen uit voort op psychisch en maatschappelijk gebied.

Wat is het geweldig om in die situaties te mogen wijzen op het werk van de Heere Jezus Christus, de grote Overwinnaar. Heel wat mensen mogen getuigen van de bevrijding die door Hem gekomen is.

Het onderwerp van dit boek is niet gemakkelijk of rustgevend, maar wie zich wil verdiepen in het geestelijke strijdtoneel van onze tijd zal onder de indruk komen. Het hoeft niet te leiden tot moedeloosheid, maar is bedoeld om naar Christus te leiden. Juist op dit terrein mogen we ervaren een levende Heiland te hebben die ook in onze tijd en in onze cultuur werkt!’

Tot zover het woord vooraf.