Hoe word ik sterker in geloof en kracht, zoals Gideon?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Gideon werd door God tot richter geroepen terwijl hij in de angst verkeerde van een dreigend gevaar. Hoe voelde zich te gering en onmachtig om Israël te kunnen verdedigen tegen de ontelbare Midianieten, die het land beroofden. Zo kun je jezelf ook voelen als je in de problemen zit en de angst je aangrijpt.

Toch werd Gideon door de Engel van de HEERE gelijk al aangesproken als ‘strijdbare held’. Hij is dat daarna ook geworden, toen de Geest van de HEERE als een kleed over hem kwam. Als dat met je gebeurt, ontvang je nieuwe kracht en een sterk geloof.

Dat zie je ook bij Petrus, die uit angst en teleurstelling zijn Meester verloochende voor een dienstmeisje. Toen de Heilige Geest over hem kwam, sprak hij (vrij)moedig voor duizenden Joden op de Pinksterdag. Velen werden toen overwonnen en bevrijd door het Evangelie van Jezus Christus.

Na de geschiedenis van Gideon volgt in dit artikel een vergelijking met de vervulling van de Heilige Geest bij Petrus en op de Pinksterdag.

Daarna volgt het levensverhaal van Ruben Vargas, een evangelist in  het midden van Amerika.

Deze geschiedenissen passen wel bij Gideon, omdat ook Petrus en Ruben vanuit een angstige positie moedig en krachtige werden door het werk van de Heilige Geest.

Zonde en verdrukking door de vijand

In het boek van de Richteren zijn  we het terugkerende patroon: zonde-verdrukking-verlossing. Door zonde missen wij het goede doel. Door het afwijken van de heilzame geboden van God missen wij Zijn hulp en nabijheid.

In het geloof leren we Opwekking 126 te zingen, zoals Hans Lieberton vertolkt:

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

We lezen in Richteren 6:1 dat de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de HEERE’. Dit overtreden van Zijn geboden van God liet Hij niet ongestraft. De tekst gaat verder: ‘Toen gaf de HEERE hen over in de hand van Midian, zeven jaar’.

We zien vanaf Richt 6:2 hoe de Midianieten het verbondsvolk van God verdrukten en beroofden. De angstige Israëlieten probeerden nog te redden wat er te redden was.

In de verzen 2-5 wordt aangegeven: ‘Toen Midian de overhand kreeg  over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde, telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven: geen schaap, geen rund en geen ezel. Want zij trokken op met hun vee en hun tenten: zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En zij kwamen in het land om dat teniet te doen.

In vers 6 lezen we over het gevolg: ‘Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE.’ Daarna zond God hen een profeet, om het volk terecht te wijzen (zie de verzen  7-10).

Omdat veel Israëlieten God hadden verlaten, stonden ze er alleen voor. Omdat ze God niet als hun Meester en Heer gehoorzaamden, had de angst zich van hen meester gemaakt. Dat is ook een les voor nu.

Je kunt ook door angst worden beheerst. Door angst sla je op de vlucht en probeer je jezelf te verbergen voor een dreigende vijand en onoverkomelijke problemen. Door angst kom je in de overlevingsmodus. Angst is een dief. Het pikt je gedachten in. Het steelt je slaap. Angst beneemt je het vertrouwen in God, het berooft je van je hoop en van je vrijheid.

Gideon en de Israëlieten bevonden zich in een overlevingsmodes in die zeven jaren van onderdrukking door de roofbenden van Midian en andere rovers op kamelen.

Hoe kan deze angst worden overwonnen?

We gaan kijken hoe de Israëlieten uit hun angst werden bevrijd. Daarmee wil ik je bemoedigen en aanmoedigen om je leven (weer) over te geven in de veilige hand van God. Paulus geeft aan in Hebr. 13:5 dat God heeft gezegd: ‘Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’ Hij verklaart verder in vers 6: ‘Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?’

Laat daarom je geloof groter zijn dan je angst! In het Engels zeggen ze: ‘Let your faith overcome your fear and God will turn your worry into worship.’

De liefde van God drijft de angst uit (1 Joh. 4:18). Het geloof in de Zoon van God overwint de wereld (1 Joh. 5:4-5). Door God veranderen zorgen in aanbidding.

Van angsthaas naar strijdbare held

Vanaf Richt. 6:11 gaat het over de roeping van Gideon tot richter. We lezen in de verzen 11-12: ‘Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!’

In de volgende verzen lezen we hoe het gesprek verdergaat. Vers 13: ‘Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!’

Vers 14 gaat verder: ‘Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?’

In vers 15 reageert Gideon: ‘Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie.’

Gideon voelde zich te weinig waard om Israël te kunnen verlossen. Hij gaf aan dat ‘de HEERE hen had verlaten’. Zo kun je jezelf voelen bij de problemen die je niet oplossen. Waar haal je dan de kracht vandaan?

In vers 16 lezen we de bemoedigende woorden: ‘Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was.’

Bekleed met de kracht van de Geest van God

We lezen in Richt. 6:33-35 over de voorbereidingen van de strijd: ‘Nu hadden heel Midian, alsook Amalek en de mensen van het oosten zich samen verzameld. Zij trokken de Jordaan over en sloegen hun kamp op in het dal van Jizreël. Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen. Ook stuurde hij boden door heel Manasse en ook dat werd achter hem bijeengeroepen. Eveneens stuurde hij boden naar Aser, Zebulon en Naftali, en zij trokken op, hun tegemoet.’

We worden aangespoord in Efeze 6:10-11: ‘Word krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.’ ‘Doe de hele wapenrusting van God aan, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.’ Een gelovige heeft de geestelijke wapenrusting als beschermende bekleding ontvangen. Die wapenrusting van God behoor je steeds weer opnieuw aan te doen. Soms is er verdediging nodig en een andere keer mag je aanvallen, gesterkt door de Geest van God.

Vanaf de Pinksterdag gaat het vooral om het overwinnen door het Evangelie van Jezus Christus en het winnen van verloren zielen voor het Koninkrijk van God.

Overwinnende kracht van omhoog ontvangen

Jezus geeft aan in Luk. 24:47 dat in Zijn Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden. In vers 49 belooft Hij Zijn discipelen: ‘En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’

Hoe kun je deze ‘power from on high’ ontvangen? Jezus sprak vlak voor Zijn hemelvaart tot Zijn discipelen: ‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ De kracht van de Geest van God kwam in overwinnende kracht over de discipelen en de hoorder van het Evangelie op de Pinksterdag.

Er was veel geloof en moed nodig voor Gideon en Israël om het op te nemen tegen de ontelbare menigte vijanden die zich hadden verzameld in het dal. De kracht van de Geest van God kwam ook over Gideon en bekleedde hem. Daardoor konden hij en de 300 Israëlieten overwinnen. De angst sloeg als een deken over op de ontelbare Midianieten. In de geestelijke strijd is er een absolute overmacht van God.

We leren uit de geschiedenis van Gideon dat je onoverkomelijke problemen het beste in het geloof kunt overgeven in de hand van God. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. Samen met God ben je altijd in de meerderheid!

Onder de geloofsgetuigen in Hebr. 11 vinden we ook de naam van Gideon (in vers 32). Van hem en anderen wordt gezegd in Hebr. 11:33-34: ‘Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij o de vlucht gejaagd.’

Een bemoedigend teken van God

Gideon wilde en bevestiging van de woorden van God en een teken tot versterking van zijn geloof. In deze geschiedenis kun je zien dat je ook wel om een teken of bevestiging van je geloof mag vragen als het erop aankomt. Je kunt daardoor ook ‘in zwakheid kracht ontvangen’. God geeft dat ook door tekenen bij Zijn Woord en beloften.  Je kunt dan bevestigende teksten krijgen via mensen, in een dagboek of door ingevingen. Soms krijgen gelovigen het ook in dromen of door afbeeldingen. Het kunnen ook omstandigheden zijn waarin je wordt gebracht. Je kunt de leiding van God en Zijn plan in jouw leven opmerken. Je kunt dan gaan inzien dat je op Zijn weg bent.

Als je nog onzeker en zwak in het geloof bent, mag je dus om een bevestiging vragen. Dan kun je met Gideon ‘een wollen vlies of vacht neerleggen’ in het gebed tot God. Gideon had daarvoor ook al een teken gevraagd, toen de HEERE hem tot richter riep. We lezen daarover in Richt. 6:17: ‘En hij zei tegen Hem: Als ik dan genade gevonden heb in Uw ogen, geef mij dan een teken dat U het bent Die met mij spreekt.’ Toen de Engel van de HEERE op een wonderlijke wijze uit het zicht van Gideon verdween, was dit voor hem een teken. Daarna sprak God hem bemoedigend aan en gaf hem de nodige opdrachten.

We lezen over de geschiedenis van het neerleggen van het wollen vacht in Richt. 6:36-40: ‘ En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water.

En Gideon zei tegen God: Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.’

Vermindering van angst: van 30.000 naar 300 mannen

Het is onvoorstelbaar hoe je met een zo klein mogelijk leger een ontelbaar groot leger kunt verslaan. Je wilt toch geen minimaal, maar een maximaal leger hebben? In het geloof gaat het er echter om dat je een optimaal leger hebt. En met God erbij bent je altijd in de meerderheid! In het plan van God komt het er op aan dat Hij de eer krijgt. Ook in de strijd van Gideon zie je dat het gaat om het Woord van God, het geloof in Hem en Zijn eer. Uitgangspunten van reformatie zijn: Alleen de Schrift, alleen genade en het geloof, en aan God alle eer!

Samen met God ben je altijd in de meerderheid

We lezen over het samenstellen van het leger van Gideon en de test van de HEERE voor de strijders in Richt. 7:1-7. We lezen in vers 1: ‘Toen stond Jerubbaäl (dat is Gideon) vroeg op, met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel More, in het dal.’

Vanaf vers 2 gaat het verder in de geschiedenis: ‘En de HEERE zei tegen Gideon: Het volk dat bij u is, is voor Mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen Mij kunnen beroemen en zeggen: Mijn eigen hand heeft mij verlost! 3 Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk: Laat wie bevreesd is en beeft, terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten! Toen keerden er uit het volk tweeëntwintigduizend man terug, zodat er tienduizend overbleven.

4  Daarop zei de HEERE tegen Gideon: Het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water; daar zal Ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren: van wie Ik tegen u zal zeggen: Deze mag met u optrekken – die mag met u optrekken. Maar al degenen van wie Ik zal zeggen: Deze mag niet met u optrekken – die mag niet mee optrekken.

5 En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de HEERE tegen Gideon: Iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten, en iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens. 6 Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was driehonderd man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken.

7 Toen zei de HEERE tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt hebben, zal Ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats.’

Moedig op weg naar de vijand

We lezen over de tocht naar het grote legerkamp van de vijand in Richt. 7:8-11: ‘Zij namen de proviand van het volk en hun bazuinen met zich mee (in hun hand), maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De driehonderd man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem, in het dal.

9 En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: ‘Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven. 10-11 Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp, en dan zult u horen, waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten  (Letterlijk: zullen uw handen gesterkt worden) en naar het kamp afdalen.’ Vervolgens daalde hij met zijn knecht Pura af tot aan de rand van de strijdmacht die zich in het kamp bevond.

Vers 12 gaat verder: ‘En Midian en Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden.’

De angst kwam over het leger van de vijand

In Richt. 7:34 wordt aangegeven dat de Geest van de HEERE Gideon bekleedde. Dat bedekt zijn angst en gaf hem geloofsmoed. Je ziet dat ook bij de Pinksterdag, dat de Heilige Geest over de discipelen kwam. Zij werden bekleed met kracht van omhoog.

In de geschiedenis van Gideon zie je dat er ‘een kleed van angst’ viel op de vijand in het dal. Dat gebeurde al in de nacht, toen Gideon en zijn knecht als moedige spionnen in het leger van Midian gingen luisteren.

Richt. 7:13-15 verhaalt ons: ‘Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei: Zie, ik heb een droom gehad, en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg ertegenaan, zodat die omviel, en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent. En zijn metgezel antwoordde en zei: Dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. 15 En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven.’

Eigenlijk is dat het derde teken dat Gideon bemoedigde en zijn geloof in God versterkte. Ze zeggen wel eens dat een wonder vaak niet alleen komt. God doet ons wonderen op wonderen horen. Dat zie je dus hier ook bij Gideon.

De Midianieten werden wonderlijk verslagen

Over de glansrijke overwinning op de vijanden lezen ze in Richt. 7:16-23: ‘Toen verdeelde hij de driehonderd man in drie groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnen in de kruiken. 17 En hij zei tegen hen: Kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zó zijn dat u doet zoals ik doe. 18 Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp, en zeggen: Voor de HEERE en voor Gideon!

19 Zo kwam Gideon met de honderd mannen die bij hem waren, bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwake, net nadat zij de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren, in stukken. 20 Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen: Het zwaard van de HEERE en van Gideon!’

Er kwam grote angst en paniek in het kamp van de Midianieten. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Ze werden achtervolgd en verslagen, waarbij meer Israëlieten meededen.

We lezen erover in Richt. 7:21-23: ‘En zij stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Beth-Sitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven Tabbath. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen: uit Naftali, uit Aser en uit heel Manasse. En zij joegen Midian achterna.’

God, de Heerser over Israël. Hem zij de eer!

Na de overwinning op Midian vroegen de mannen van Israël aan Gideon: om over hen te heersen. We lezen verder in Richt. 8:23: ‘Maar Gideon zei tegen hen: ‘Ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen: de HEERE zal over u heersen.’

In vers 28 wordt ons verder nog meegedeeld: ‘Zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten, en zij hieven hun hoofd niet meer op. En het land had rust in de dagen van Gideon: veertig jaar lang.’

Na zijn roeping bouwde Gideon indertijd een altaar voor de HEERE en hij noemde het: De HEERE is vrede (Richt. 6:24) Bij dat altaar in zijn woonplaats mocht hij in vrede wonen.

***

Gebroken kruiken zijn bruikbaar in de dienst van God

Gideon en zijn mannen kwamen met lege kruiken met een verborgen fakkel erin op het strijdtoneel. Daar zit een mooie symboliek in. Wij zijn als gelovigen als aarden vaten, waarin  het vuur en de schat van het Evangelie is.

In 2 Kor. 4:7 zegt Paulus over het Evangelie van Jezus, dat hij uitdroeg: ‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.’ God wil gebroken kruiken gebruiken in Zijn dienst. Hij werkt door gebrokenheid heen.

Het vuur van de Geest van Pinksteren

Zoals eerder aangegeven in dit artikel gaat het vanaf de Pinksterdag  vooral om het overwinnen door het Evangelie van Jezus Christus en het winnen van verloren zielen voor het Koninkrijk van God. Veel gelovigen en evangelisten hebben na de Pinksterdag ‘kracht van omhoog’ ontvangen.

Jezus geeft aan in Luk. 24:47 dat in Zijn Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden. In vers 49 belooft Hij Zijn discipelen: ‘En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’

Hoe kun je deze ‘power from on high’ ontvangen? Jezus sprak vlak voor Zijn hemelvaart tot Zijn discipelen: ‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ De kracht van de Geest van God kwam in overwinnende kracht over de discipelen en de hoorder van het Evangelie op de Pinksterdag.

De vervulling bij Petrus

In het leven van Petrus zie je duidelijk de verandering door het werk van de Heilige Geest. Hij ontving samen met de andere apostelen de vervulling en kracht van de Heilige Geest. De zwakke Petrus, die zelfs zijn Meester heeft verloochend voor een dienstmeisje, werd door de Heilige Geest de sterke Petrus, die vrijmoedig getuigde van Jezus voor duizenden Joden op de Pinksterdag. kr 12b

Hoe ontvang je de vervulling en ook de kracht van de Heilige Geest?

In Hand. 1:4-5 geeft Jezus voor Zijn hemelvaart aan, dat de discipelen niet lang daarna met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. In vers 8 zegt Hij verder tegen Zijn discipelen: ‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;  en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ Herken je de vervulling, doordrenking, kracht, inwoning en inspiratie van de Heilige Geest in je hart en leven?

 Wat herken je bij jezelf van het werk van de Heilige Geest?

In de periode vóór Pinksteren leed en stierf Jezus voor de gelovigen. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest is Hij ook in de gelovigen.

Ken je het verschil al?

Kijk eens hoe de discipelen waren vóór en na Pinksteren. Zie hoe ze door de uitstorting en vervulling van de Heilige Geest zijn geworden. Ze ontvingen kracht van omhoog (zie Luk. 24:49). kr 13c

De Studiebijbel verklaart bij Hand. 1:8 dat dit de krachtige werking van de Heilige Geest is, ‘die hen zal leiden, hun vrijmoedigheid zal geven en hen in staat zal stellen wonderen en tekenen te doen die de boodschap van het Evangelie bevestigen’.kr 14d

Ze hebben de doop met de Heilige Geest gelovig verwacht

De discipelen waren in een groep van ongeveer 120 personen aanwezig in Jeruzalem, waar ze de belofte van de Vader verwachtten, die Jezus hen toegezegd had. Vlak vóór Zijn hemelvaart heeft Hij aangegeven (in Hand. 1:5): ‘Maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.’ kr 15e

Ben je ook gelovig bezig met de beloften van God?

Verwacht je de vervulling en kracht van de Heilige Geest?

***

Wat gebeurde er tijdens de Pinksterdag in Jeruzalem?

We zien in Handelingen 2 wat er plotseling gebeurde met de aanwezige discipelen en gelovigen in het huis waar ze waren.

kr 17g

We lezen erover in Hand. 2:1-4: ‘En toen de dag  van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen  eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken  in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’

kr 16f

Let erop wat er allemaal werd vervuld op de Pinksterdag: de beloofde dag, heel het huis en ook de aanwezige gelovigen.kr 18h

Van angst naar moed, van zwakte naar kracht

Bij Petrus en de andere apostelen zie je dat vanaf de Pinksterdag de vrees, angst en onzekerheid zijn veranderd in moed en vrijmoedigheid. De geestelijke zwakte is dan veranderd in kracht en zekerheid.kr 19i

– Hoe is het met je geloofsleven gesteld, als je let op hun ervaringen?

– Kun je vertellen hoe vrees en angst je zijn veranderd in moed en vrijmoedigheid?

– En wanneer zijn bij jou zwakte en onzekerheid veranderd in kracht en zekerheid?

De krachtige uitwerking op de Pinksterdag

Het werk van de Heilige Geest is onweerstaanbaar. Als de Geest Zich voegt bij het Woord, zien we dat de hoorders worden getroffen in het hart. kr 20j

We zien bij de bekeerlingen de uitwerking zoals we dat lezen in Hebr. 4:12-13: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.’

Is het Woord van God ook al eens zó bij je binnengekomen? 

kr 21k

Het kan dan wel hard bij je aankomen, maar het geeft een geweldig mooie uitwerking. Het is levensvernieuwend en geestverrijkend. Daardoor ontvang je ook de belofte van de Heilige Geest.

Geloof en bekering, vergeving van zonden

en de gave van de Heilige Geest horen bij elkaar

Herken je dat bij jezelf?

kr 22l

 ***

Het volgende levensverhaal van Ruben Vargas past wel bij de geschiedenis van Gideon en Petrus, zoals ook zij vanuit een angstige positie moedig en krachtige werden door het werk van de Heilige Geest.

Hoe Ruben Vargas van een angsthaas een evangelist en geloofsheld werd

In zijn jonge jaren was Ruben een bangerik en een angsthaas, hoewel hij op 13-jarige leeftijd al meer dan 100 kilo woog. Ruben Vargas is geboren op 1 maart 1942 in El Paso, Texas. Hij woonde in zijn vroege jeugd nabij San José in de Verenigde Staten van Amerika. Zijn vader was voorganger in een kleine Spaanssprekende gemeente.

Hij had een grote sociale angst voor anderen. Hij ging al mis op de eerste schooldag. Hij werd in de eerste klas voorgesteld aan de onderwijzeres. Ze zei bij deze eerste ontmoeting: ‘Hallo Ruben, ga daar maar zitten.’ Toen hij daar zat, waagde hij het niet om zich zelfs maar te bewegen. In deze voor hem nieuwe situatie zag hij dat hij groter was dan de andere kinderen. In de pauze durfde hij zich niet te mengen met de andere kinderen.

Uit angst is hij toen naar huis gevlucht. Hij werd daarna opgehaald vanuit school. In de klas ging hij per abuis zitten op de stoel van de juffrouw. Daar werd om gelachen in de klas en hij voelde zich in de hoek gedreven.

Zijn grote verlegenheid en angst

Het gevoel van enorme verlegenheid bleef maar terugkomen, hoewel hij groter en forser was dan de anderen van zijn leeftijd. Wanneer hij voor een groep mensen moest staan, voelde hij zich ingesloten en niet in staat om daar iets te doen.

Toen Ruben Vargas 13 jaar was, kreeg hij ruzie met een van zijn zusjes. Zij rende naar binnen en deed de deur voor hem op slot. Hij bonsde daarbij op het nieuwe raam naast de deur, zodat  het glas brak. Bang voor de straf vluchtte hij weg, terwijl zijn vader achter hem aankwam. Hij liep met zijn 100 kilo zo hard als hij kon en verdween.

Vluchten achter de televisie en in een leegstaande auto

Toen hij wat bijgekomen was, liep hij door de stad San José naar zijn lievelingsplek. Daar verkocht hij de middagen kranten, wat gebeurde op straat. Toen wandelde hij verder naar een zaak, waar ze televisietoestellen verkochten. Daar kon je zomaar vrijblijvend televisie kijken (die ook wel in de etalage stonden). Je kon jezelf dan een beetje schuilhouden, zodat je niet opviel, zoals onder een Mexicaanse sombrero, een hoed met een grote rand. Hij bleef daar nogal eens uren naar kijken, totdat de winkels dicht gingen. In feite was het door de televisie dat Ruben niet meer naar de kerk ging, hoewel hij ook angst had om in een grotere groep mensen te zijn.

Op zijn vlucht deed hij dat ook, totdat hij zich realiseerde dat het donker werd en honger had. Hij ging op weg naar huis, maar het gevoel van angst kwam weer sterk in hem op. Hij durfde niet, maar glipte een groot terrein van tweedehands auto’s op. Hij vond daar een auto die niet op slot zat en ging daarin slapen. Zo bleef hij enkele dagen uit angst weg.

De wegloper

Hij bleef maar weglopen, bij elke onenigheid. Daarna nam zijn vader hem apart en gaf aan dat hij als voorganger een slecht voorbeeld gaf als hij zijn kinderen niet goed kan opvoeden. Daarna was Ruben niet bang meer voor zijn vader. Hij liep niet meer weg van huis.

Na de derde klas van de middelbare school kon hij naar het hoger onderwijs, maar daar voelde hij zich niet thuis. Hij stond eens bij het hek van het sportveld toen de directeur naar hem keek en zei: ‘Iedereen hoort nu hier op de velden te zijn en mee te spelen. Niemand hoort nu buiten te staan…’ Toen maakt Ruben dat hij weg kwam. Niet lang daarna bleef hij van school weg. Zo werd hij bordenwasser in een restaurant. Hij vond het fijn om te koks te helpen en werd daar almaar dikker.

De massale tentbijeenkomst van evangelist Oral Roberts

In die tijd kwam de bekende evangelist Oral Roberts naar San José, om daar te spreken in een massale tentbijeenkomst. Ruben had al heel wat keren op de televisie gezien en naar hem geluisterd op de radio. Hij luisterde zelf graag naar zijn vader als die preekte, maar was uit ook uit angst voor de mensen gestopt om de diensten bij te wonen.

Nu wilde hij Oral in eigen persoon horen. De drang was zo groot dat Ruben bedacht: ‘Ik ga erheen om hem te zien.’ Op de bewuste avond kwam hij vlak voor de dienst bij de grote tent van de meeting. Hij keek uit naar een veilige plaats aan de rand van de menigte, waar hij niet opviel. Toen zag hij een lege plaats op een hoekje. Vlug ging hij er naartoe. En ineens was daar die glimlachende man, die hem zei: ‘Het spijt me, maar dat een plaats voor mensen van de ordedienst. Hier kun je niet zitten. Ga maar mee. Ik heb een andere plaats voor je.’ Hij vroeg zich af waarom hij steeds maar weer de verkeerde stoel moest uitkiezen.

De man bracht hem helemaal naar voren. De medewerker bracht hem naar een plaats op de eerste rij. Ruben ging zitten, te bang om zelfs maar zijn hoofd op te heffen en om zich heen te kijken. Uiteindelijk kreeg hij de moed om eens rond te kijken. Toen zag hij dat één van de televisiecamera’s precies op hem stond gericht. Hij was in beeld! Hij dook weer weg en wilde dat hij niet zo groot was.

Zijn toespraak over lafaards

Robert had een toespraak over en voor lafaards. Hij gaf aan wat een lafaard is en waardoor iemand een lafaard wordt.

Verbaasd dacht Ruben: ‘Die weet dat ik hier zit!’ Het was alsof elk geheim hoekje van zijn leven openbaar werd gemaakt en in het licht kwam. En dat terwijl er ook een camera op hem gericht was. Daarna nodigde Roberts de mensen die Jezus wilden aannemen uit naar voren te komen. Er kon dan voor je worden gebeden.

Ruben verlangde wel om naar voren te gaan, maar hij was bang voor al die mensen. Toen de bijeenkomst afgelopen was, glipte hij met de massa naar buiten. Vanaf die avond was er iets in hem veranderd en in beweging gekomen. De preek van Oral kwam weer tot hem toen hij op de stille avond naar huis liep. Een intens verlangen overspoelde hem en hij kwam in gebed voor het eerst sinds jaren.

Het gebed en verlangen van Ruben

Hij bad de volgende woorden: ‘Lieve God, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik wil dat U wat met me doet. Ik weet niet wat ik ooit voor U zou kunnen doen… Bekijkt U me maar eens. Ik ben te dik, en ik ben verlegen. En God, ik ben bang. Maar als U wat met me kunt, God, wilt U me dan gebruiken?’

De volgende zondagmiddag ging hij met zijn vader naar de bijeenkomst van Roberts. Daar kwam hij op de uitnodiging naar voren, samen met anderen. Hij wist dat dit het ogenblik was waarop hij in het openbaar zijn leven aan God moest toewijden. Hij stond daar vooraan, tussen de mensen, in het zicht van de massa.

Vanaf die tijd woonde Ruben weer de diensten in de gemeente bij. Hij nam ook weer actief deel in het gemeentewerk. Hij wilde God oprecht dienen. Tijdens een dienst van een evangelist kwam er een verlangen in hem om predikant te worden.

Na een tijdje gaf hij zijn getuigenis voor tweeduizend mensen, zonder eraan te denken dat hij wel eens bang zou kunnen zijn. Hij was al ingeschreven bij een bijbelschool. Hij ging op een school in Zuid-Californië. Hij heeft van september 1960- juni 1964 toen Bijbelse theologie gestudeerd aan het LABI College. Later heeft hij voor zendeling gestudeerd. Vanaf 1974 is geordineerde voorganger geweest en zendeling bij The Assemblies of God World Missions.

Hij sprak in die tijd over het Evangelie met Spaanssprekende mensen. Bij het evangeliseren vergat hij zichzelf en zijn angst. Hij dacht dat hij geen voorganger zou kunnen zijn en gaf aan: ‘Al wat ik ooit kan, is helpen.’

Evangelist bij Jeugd met een Opdracht

Hij ging huis-aan-huis werk doen bij de Youth with a mission (YWAM). Hij ondernam vele evangelisatietochten met de Jeugd met een Opdracht, vooral in Midden-Amerika.

Toen hij met het Spaanssprekende team naar Mexico ging, kwamen ze erachter dat hij een diploma van een bijbelschool had. Hij werd de evangelist van één van de teams en moest voorgaan in de diensten. Hij had echter niet meer dan drie toespraken in zijn koffer. Deze drie goede preken hield steeds weer opnieuw op de verschillende plaatsen. Op den duur vroegen de jonge teamleden hem om eens een andere preek te houden.

Na wat pogingen om het uit een zwart prekenboek te halen, bracht hij het in gebed om zelf nieuwe toespraken te kunnen maken. Hij ontdekte dat hij meer geestelijke kracht ervoer als hij vastte. Toen hij dat ging doen op de dag dat hij diensten hield, merkte hij dat dit voor hem werkte. Na de avonddienst gebruikte hij dan maar één maaltijd. Daarna volgde ook genezingen op het gebed. God was met hem en Ruben werd rijk gezegend in zijn dienst.

In Honduras mocht hij met het team diensten houden voor soldaten en in de gevangenis, waar ongeveer 2000 gevangenen waren. De generaals spraken er positief over. Al gauw daarna sprak Ruben vier keer per dag daar voor de radio. Een generaal zei tegen het team: ‘Het is duidelijk dat wat jullie brengen het enige middel is om in dit land het communisme te keren. Daarom hebben we de stad voor jullie opengegooid.’

Zeven maanden werkte hij in Guatemala, in kerken en in openlucht diensten. Daarna met teams in Nicaragua. Hij werkte in Centraal-Amerika met de YWAM teams in de zomer van 1969. In januari 1970 ging hij naar Paraguay om daar een jaar te werken in Zuid-Amerika.

Dapper optreden als evangelist in een angstige situatie

Hij was eens evangelist van een meisjesteam in Dario in Nicaragua. Het is duidelijk dat ze ook wel bescherming nodig hadden in bepaalde gevaarlijke gebieden waar ze kwamen.

Ruben was vroeger als tiener zo bang dat hij uit angst zijn toevlucht had gezocht in een leegstaande auto. Hij was als lafaard tot bekering gekomen. Kan een lafaard ook een geloofsheld worden? De test kwam daar in Dario.

Op een avond kwam er een man de kerk binnen waggelen. Ruben kon zien hoe een revolver uit zijn zak stak. De man was dronken en bleef hard praten. Na de dienst, terwijl Ruben aan het bidden was met de mensen die naar voren waren gekomen, ging de man naar buiten en begon in het wilde weg te schieten.

Toen de kerk uit was, waren er nog de meisjes van het team. De man kwam toen weer naar binnen en liep naar de meisjes toe. De meisje werden door Ruben naar de zijdeur verwezen. Hij liep naar de man toeliep. Wat moest hij zeggen in deze gevaarlijke situatie? Hij besloot hem het Evangelie te brengen en sprak: ‘Meneer, ik zou u graag willen vertellen over Jezus Christus en wat hij voor mij betekent.’

De man gromde ongeduldig en bleef naar de meisjes kijken. Ruben hield hem maar aan de praat. De meisjes slopen de zijdeur uit. Toen de man zag dat hij niet om de grote Ruben heen kon, draaide hij zich om en liep hij naar buiten. Bij Ruben was ook nog een andere jonge man van de YWAM op dat moment, namelijk Marty.

Toen zagen ze dat de man terugkwam van het speelhol aan de overkant van de straat, samen met tien andere mannen.

Ruben, de oorspronkelijke lafaard, nam zijn Bijbel stevig in zijn hand. Hij ging samen met Marty in de deuropening staan. Ruben dekte die deur met zijn grote afmeting bijna helemaal af.  Hij sprak tot de mannen: ‘Dus jullie willen horen over Jezus Christus.’

De mannen rekten hun nek om te zien of de meisjes nog binnen waren. Ruben en Marty gingen door met getuigen. Tenslotte draaiden de mannen zich om weg te gaan. Terwijl ze weer naar de goktent liepen, dreigden ze: ‘Maar we komen terug!’

Omdat hij niet langer bang was…

Ruben grendelde de grote deuren van de kerk af. Daar zouden de mannen niet door naar binnen kunnen komen. Maar er was ook nog een poort in de muur van de binnenplaats. Daardoor zouden de mannen gemakkelijk kunnen inbreken. De poort moest worden geblokkeerd… maar hoe dan wel?

Hij sloot de poort en stapte in de auto. Hij zette die zo dicht mogelijk voor de poort. Toen sloot hij alle deuren van de auto af en ging hij op de achterbank liggen. Daarbij zei hij: ‘Als ze vannacht proberen dat huis binnen te komen, zullen ze eerst over mij heen moeten klimmen.’

Die nacht sliep Ruben Vargas, ver weg in Nicaragua, weer op de achterbank van een auto. Maar dit maal lag hij daar omdat hij niet langer bang was.

Ruben Vargas is geboren op 1 maart 1942 in El Paso, Texas.
In zijn jeugd besloot hij de roeping van God te gehoorzamen en verliet hij zijn land en familie. In 2014 was hij 50 jaar zendeling in Latijns Amerika (het meest in Midden-Amerika).

In 2014 verbleef hij in Puebla, Mexico, waar hij God diende, samen met zijn vrouw Angie en zoon Abram. Toen is het boek over zijn leven en dienst uitgegeven (zie afbeelding).

Deze waargebeurde geschiedenis heb ik, als auteur van dit artikel, gehaald en bewerkt uit het boek van R. Marshall Wilson over  Youth With A Mission, getiteld: Gods Guerrilla’s.