Bijbelstudies en opdrachten over geestelijke voeding

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Onze geestelijke voedingsbron

Waar halen we onze levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar zijn we onszelf aan het wortelen?

Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?  

Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven.

Jezus is de Levensbron

Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Ps.1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).

Als een gelovige lang goede voeding heeft gehad, zal hij steeds sterker worden en heel wat beproevingen kunnen doorstaan. Er zijn geloofshelden en martelaren die staande zijn gebleven in de kracht van God. Zij kunnen zijn als de volgende goed gewortelde reuzenboom, die in het hart is doorboord en toch onwrikbaar blijft staan, en nog vol leven is.

We lezen over de gezonde gelovige in Ps.92:13-16: ‘De rechtvaardige  zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn Rots en in Hem is geen onrecht.’

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je er voor zorgen dat je dagelijks goede voeding tot je neemt. Dan zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’Je mag komen zoals je bent, maar niet zo blijven.

Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jes.55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 

          

Er is een Bron van levend water.

Nu komt het nog aan op de aansluiting. 

Sla de wortels uit naar deze Levensbron!

Van deze heerlijke voeding zul je nooit genoeg krijgen!

 

Let op de geestelijke voeding!

We zoeken naar antwoorden op de volgende vragen: 

– Waardoor laten we ons geestelijk voeden?
– Waardoor raken jongeren geestelijk en emotioneel beschadigd?
– Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie plaats?
– Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve gele denkveld?
– Waarom zijn goede voeding en bescherming van levensbelang?
– Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Zie dit ook op het volgende PDF document, waarop je kunt aanklikken. (met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op dit artikel.)

Geestelijke voeding     

Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve gele denkveld?
(Uitleg over dit denkveld in ons geestelijk leven volgt verderop in dit artikel)

Licht, warmte en voortdurende voeding

In de natuur hebben bomen licht, warmte, en voedzaam vocht nodig. De bomen op de foto staan in een geel veld van bloemen. Dat ziet er gezond uit.

Goede voeding ook is onmisbaar voor een gezonde groei van ons geestelijk leven. We hebben daarbij licht en liefde van God nodig. Jezus is het Licht der wereld. Door Hem verdwijnen de schaduwen in ons leven. Gods licht en liefde schijnen. Waar Hij komt, zal de nacht verdwijnen. 

Wij  hebben  op geestelijk geestelijk gebied naast het Licht, de warmte en de liefde ook voeding uit de Levensbron en de Wijnstok nodig. Dat zijn onze geestelijke levenssappen. De levensmineralen ontvangen we vanuit de genadegaven en positieve zaken van het Evangelie van Jezus Christus. Hij biedt ons hierin acceptatie, veiligheid, liefde, geloof, hoop en kennis. Deze heerlijke zaken waren in het paradijs aanwezig. Satan en de zonde hebben de schaduw van de dood over de mens gebracht. De negatieve gevolgen  hebben de gevallen mens op het terrein van de duisternis en de leugen gebracht. 

 Opdrachten over gezonde voeding

1. Waarom moet je voor je geestelijke ontwikkeling voortdurend goede
voeding tot je nemen?
2. Wat is bedreigend voor geestelijke groei?
3. Wanneer zal een boom verzwakken en verdorren?
4. Hoe is dat in het geestelijk leven?
5. Wat kun je zelf aan je geestelijke gezondheid doen?
6. Hoeveel heb je er voor over om een gelukkige gelovige te worden? 
7. Bedenk nu eerst voor jezelf wat jouw blokkades zijn voor een
gezond geloof. In het discussiegroepje kunnen de blokkades daarna
worden genoemd. Het is goed om de duisternis in je leven aan het
licht te brengen – daarmee kan het verdwijnen. Vergeving komt na
belijdenis. Heling komt na het blootleggen van de kwaal.
8. Ga samen in gebed. Doe daarin belijdenis van het verkeerde. Kom
tot Jezus om vergeving en reiniging.

9. Denk nu samen (biddend) na over het lied van Michael Christ:

‘Heer, Uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats,
in het offer, dat U bracht.
En U wast mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.’

Kies voor de goede voeding!

Na de hieronder afgebeelde geestelijke voedingskaarten, volgen hierover een aantal opdrachten

De algemene geestelijke voedingskaart

Het wordt dus uitgebeeld in de volgende afbeelding. Het grijze veld is het gebied van de duisternis en de leugen, waarin de kwade invloeden en de geestelijke boosheden in de lucht kunnen infiltreren. Het gele denkveld is het gebied van het licht en de waarheid, waarin de goede invloeden en de Heilige Geest kunnen inspireren.

Deze velden zijn er, tot op zekere hoogte, dus ook bij de ongelovige mensen. Zij kunnen ook een bepaalde liefde en hoop in hun leven hebben. Zij kunnen ook geloof in zichzelf, anderen en de toekomst hebben. Het werkelijke geloof in God, de liefde tot Jezus en de werking van de Heilige Geest hebben zij echter niet ontvangen.

Hoe is dit bij gelovigen?

De gelovigen hebben in hun geestelijk leven een heerlijke toegevoegde waarde. Bij hen is het leven en werk van Jezus toegevoegd. Jozef is een type van Jezus Christus. Zijn naam betekent (hij die toegevoegd wordt). Bij de gelovigen is ‘het grijze veld’ de oude, vleselijke mens en ‘het gele veld’ de nieuwe, geestelijke mens. Het wordt op de volgende afbeelding zichtbaar gemaakt.

Het geestelijk leven van de gelovige bestaat uit een oude en nieuwe mens. De oude mens moet door ondervoeding afsterven en de nieuwe mens moet door gezonde voeding groeien en sterker worden. Alleen de nieuwe mens wordt gevoed en geïnspireerd door de Heilige Geest, Die het uit Jezus Christus neemt (zie Joh.16:13-15). Boze machten kunnen slechts infiltreren via de zaken van het grijze veld.

Opdrachten over de voedingskaarten 

1. Bestudeer samen de afbeeldingen en de bijbehorende teksten. Wat
valt je op?
2. Hoe staan het grijze en gele veld tegenover elkaar?
3. Waarom kunnen de boze geesten niets beginnen op het gele veld?
4. En waarom werkt de Heilige Geest niet op het grijze denkveld?
5. Wat is het verschil tussen ongelovige en gelovige mensen?
6. Als acceptatie de eerste levensbehoefte is en veiligheid de tweede,
wat betekent dat voor onze omgang onder elkaar?
7. Wat zie je op dit gebied mis gaan onder christenen?
8. Waarom denken veel christenen voor het grootste deel juridisch of
wettisch, vanuit ‘recht en vergelding’ (het grijze veld)?
9. Hoe kan dit veranderen, zodat we meer medisch (helpend en helend)
gaan denken en handelen?
10. Uit onderzoek in Amerika is gebleken dat christenen en ook
voorgangers daar voor ca. 80% vanuit het wettische veld dachten en
maar 20% vanuit het medische veld. Wat denk je daarvan?
11. Waarom wijst het Nieuwe Testament ons hoofdzakelijk op de zaken
van het gele veld: acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en
kennis? Denk hierbij aan de woorden van Jezus, (zoals in de
Bergrede) en de pastorale adviezen uit de brieven. Wat moet dit voor
ons betekenen?
12. Hoe kunnen wij het kwade overwinnen door het goede? (We lezen
dit in Rom.12:21). 
13. Geef elkaar aanbevelingen om op een praktische wijze vanuit het
gele veld te handelen (voor jezelf en voor anderen).
14. Hoe kun je voeding geven aan de zaken van het gele veld?
15. Wanneer geef je voeding aan de verkeerde zaken van het grijze
veld?
16. Kom in gezamenlijk gebed tot een nieuwe toewijding en de hemelse
Koning en Heiland.
17. Help elkaar verder in de praktijk om in gehoorzaamheid aan de
geboden van het Oude en Nieuwe Testament Jezus Christus gelovig
na te volgen. Vorm hiertoe buddy’s, zodat je elkaar blijven kunt
aansporen en steunen.

Hieronder zie je het geestelijk leven bij een gelovige afgebeeld.

Het komt overeen met de voedingskaart.

Een kernprincipe van de geestelijke hulpverlening op deze website is dat je het kwade moet overwinnen door het goede. Rom.12:21 leert ons: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ Dit heeft ook te maken met de vernieuwing van het denken en de gezindheid (zie Rom.12:2). Het positieve gele denkveld moet geestelijk worden gevoed en versterkt, terwijl er zo weinig mogelijk voeding moet worden gegeven aan het negatieve grijze denkveld.

De zwarte en witte hond

Iemand vertelde eens over een Indiaan, die tot geloof was gekomen. Hij zei daarna tegen de zendeling dat hij een boze zwarte hond en een goede witte hond in zich had, die tegen elkaar vochten. Hij probeerde de agressieve zwarte hond in zich te
bestrijden, om de witte te helpen. De zwarte werd daardoor nog kwader en won het
steeds weer van de witte. Na het gesprek met de zendeling is hij vertrokken.
Na verloop van tijd zagen ze elkaar weer en vroeg de zendeling aan de indiaan hoe
het was met de zwarte en witte hond in hem. De indiaan kon hem verblijd meedelen
dat de witte hond het nu won van de zwarte. ‘Hoe heb je dat voor elkaar gekregen,’
reageerde de zendeling. De indiaan antwoordde: ‘Ik geef hem gewoon meer eten.’

Dit is het geheim bij de strijd tussen de oude en nieuwe mens in de gelovige. De
indiaan gaf in het begin voeding aan de boosheid van de zwarte hond, door hem te
bestrijden. Daarna gaf hij juist veel voeding aan de goede hond in hem, zodat deze
sterker werd dan de gebreklijdende en verzwakte kwade hond.
Je ziet dit bijbelse principe in de laatste afbeelding.

Inwendige strijd

Gelovigen moeten leren om in de inwendige strijd niet op een wettische wijze tegen
de zonde te strijden, maar de Heilige Geest in zich te laten werken.
Jezus Christus heeft ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt en Hij vernieuwd ons
door Zijn Heilige Geest ook tot Zijn evenbeeld (zie Heidelberger Catechismus.,
antw.86). In zondag 88 leren we dat de bekering bestaat uit de afsterving van de
oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Op een andere plaats lezen we
dat we ‘de Heilige Geest in ons moeten laten werken’. Wij zijn als gelovigen ranken in
de Wijnstok (Joh.15) en dienen daarom alleen de goede levenssappen uit de
Wijnstok Jezus in ons op te nemen. Door een goede doorstroming en voeding kan
het kwaad in de ranken worden overwonnen en kan er herstel bij beschadigingen
plaatsvinden.
We zien ook dat Paulus in Rom.7 aantoont dat het wettisch bestrijden van het kwade
in de inwendige mens niet lukt. Het zondige vlees is te zwak om de kracht van de
zonde in het hart te breken en het kwaad te overwinnen. In Rom.8 zie je dat het door
de werking van de Heilige Geest in het hart wel gaat.
In het voorbeeld van het grijze en gele veld gaat het er dus om dat de goede voeding
wordt toegevoegd via het gele veld van de nieuwe, geestelijke mens.

Sta in de vrijheid van Christus!

In Rom.8:15 lezen we dat de gelovige niet de Geest van slavernij of dienstbaarheid
heeft ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar de Geest van aanneming tot
kinderen, door wie zij roepen: Abba, Vader! Dat ziet dus op de zaken van het gele
veld, waardoor de angst wordt overwonnen. Het gaat hier om ‘de Geest van adoptie’
(van het Griekse woord ‘huiothesia’ (aanneming tot zoon, adoptie).
Een geestelijk adoptiekind ontvangt de geestelijke goederen en eigenschappen van
Jezus. Hij kan door het geloof groeien in Hem en gevormd worden naar Zijn beeld.
De zaken van het gele veld biedt Jezus ons aan als goederen van het
genadeverbond. Als we onze positie als adoptiekind ervaren, kunnen wij ook roepen:
Abba Vader! Hij accepteert ons, geeft ons veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis.

In de Wijnstok Jezus worden wij met deze geestelijke zaken gevoed. We lezen in
Joh.15:5, dat Jezus leert en aanmoedigt: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’ Hij verklaart ons in vers 1: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman (de Wijngaardenier).’ Ik vers 8 geeft Hij aan: ‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.’
Het is dus van het grootste belang dat wij ons laten leren en voeden door Jezus,
waardoor wij ook de vader eren.

De Heilige Geest neemt het uit Jezus en daarom moeten wij door de Geest worden
geleid (Gal.5:18). Wij moeten leren om door de Geest te leven en te wandelen
(Gal.5:25). Dan zullen wij steeds meer in de vrijheid leven, waar de gelovigen ook toe
geroepen zijn (Gal.5:13).
Paulus roept ons daarom ook op in Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’

De Studiebijbel heeft het in Galaten 5 over de ‘positie van de vrijheid: Houdt stand’.
Christus heeft ons ‘tot vrijheid bevrijd’. Dat is het doel van Zijn werk in ons.
Als we ons bezighouden met het grijze veld, door op een wettische wijze de zonden
te bestrijden, raken wij weer belast en gebonden.
De genoemde zaken en principes komen nog wel terug bij komende lessen en
opdrachten.

Satan en zijn demonen zijn wettische geesten. Op het grijze veld kunnen zij daarom
infiltreren en hun kwade eigenschappen inblazen in onze negatieve gedachten. Op
het gele veld van de vrijheid kunnen zij niet komen. Onze positie in Christus is daar
veilig en op het gebied van de nieuwe mens kunnen de geestelijke boosheden in de
lucht (Ef.6:12) niet komen. Het gebied van de nieuwe mens wordt beveiligd door het
reinigende en helende bloed van het Lam van God, dat de zonde der wereld
wegneemt (Joh.1:29).

Opdrachten over gebondenheid en vrijheid

1. Wanneer strijd je op een wettische wijze tegen de zonde?
2. Hoe kun je de Heilige Geest in je laten werken?
3. Noem het verschil in het voeren van de geestelijke strijd
tussen Rom.7 en 8.
4. Hoe moet een aangenomen kind van God zich gedragen
naar zijn positie?
5. Waarom hoort de geest van slavernij (of dienstbaarheid) bij
het grijze veld?
6. Hoe kun je in de Wijnstok blijven en vrucht dragen?
7. Wat betekent het dat Christus ‘tot vrijheid bevrijd’?
8. Waarom verkeren de gelovigen in een veilige positie? 

9. Ga samen in gebed. Je kunt daarbij je dankbaarheid
uitspreken over de positie waarin je bent geplaatst. Bid
voor hen, die nog niet weten dat ze veilig zijn. Prijs God om
hoe Hij is en wat Hij doet en verheerlijk de Heiland om Zijn
liefde en goedheid.

Wat leert de Bijbel ons?

Let er op wat Jezus Christus ons leert in de volgende verzen:

– Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet
in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’
– Joh.8:31: ‘Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn
discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
vrijmaken.’
– Joh.8: 36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt
vrij zijn.’
– Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand
komt tot de Vader dan door Mij.’

Paulus leert en vermaant ons in de volgende verzen:

– Rom.12:2; ‘Word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw
gezindheid’ (word vernieuwd in uw denken).

– Rom.12:21: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin
het kwade door het goede.’

– Rom.8:14-15: ‘Zovelen als er door de Geest van God geleid
worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van
slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de 
Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen:
Abba, Vader!’

– Gal.5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons
vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een slavenjuk belasten.’
Word niet opnieuw door het juk van de dienstbaarheid bevangen,
want je bent ‘tot vrijheid bevrijdt’.