Waarom Jezus en het kruis?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Verlossing en herstel bij Jezus en het kruis

waarom 11a

We staan in dit artikel stil bij het kruis op Golgotha en vragen onszelf af: Wat heeft Jezus voor de gelovigen weggedragen door Zijn lijden en sterven? Wat betekent het kruis voor ons? Hoe kunnen wij Jezus volgen op de loopbaan van het geloof?

In de bevrijdende artikel zijn ook opdrachten voor Bijbelstudie opgenomen. Je kunt ze verderop in de tekst vinden.

Je kunt aanklikken op de PowerPoint afbeeldingen om ze groter te maken. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst.

Zie op Jezus!

De antwoorden kunnen we vinden in ‘het zien op Jezus’. Door gelovig te zien op de Verlosser en Heiland  gaan we beseffen waarom Jezus moest lijden en sterven aan het kruis. In Jesaja 53 kun je lezen over wat Hij voor de gelovigen heeft gedaan.

waarom 12b

In de Jes. 53:3-6 wordt geprofeteerd over de beloofde Messias: ‘Hij was  veracht, de onwaardigste onder  de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5. Maar  Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen. 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’

Het is belangrijk dat we weten wat Jezus, als het onschuldige Lam van God, heeft weggedragen aan het kruis. Johannes de Doper heeft Hem aangewezen en gezegd in Joh. 1:29: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Je ziet op de volgende afbeelding wat Hij heeft weggedragen:

waarom 14d

De geselslagen en kruisnagels waren bedoeld voor schuldige misdadigers. Naast Jezus hingen ook twee misdadiger vastgenageld aan een kruis. Door het gelovig zien op Jezus werd één van hen gered, om in te kunnen gaan in de eeuwige heerlijkheid. Zijn schuld voor God ging over op Jezus. Zijn zonden werden vergeven naar het Lam van God. (Vergeven betekent letterlijk: ‘ver-weg-geven’.) Wat moet er van ons weggegeven worden aan Jezus, om onschuldig voor God te kunnen staan?

waarom 13c

Op de afbeelding hieronder zie je symbolisch de kruisnagels, ingevuld met woorden, die een zondaar moeten treffen. Zoals de moordenaars aan het kruis is het voor een ongelovige zondaar rechtvaardig dat hij ook straf moet ondergaan om zijn zonden. waarom 16f

Als je gelovig mag zien op Jezus, zoals de ene man aan het kruis deed, dan zijn jouw zonden door het offer van Jezus gestraft en vergeven. Je ziet het hieronder:

waarom 17g

Jezus heeft aan het kruis de wet van God vervuld, waardoor er vrijspraak is voor een zondaar die in schuldbelijdenis en geloof tot Jezus komt. Aan de voet van het kruis mag je dan weten dat het handschrift (de schuldbekentenis of schuldbrief) dat tegen je was, aan het kruis is genageld. De bewijslast tegen is is daarmee uitgewist. waarom 15e

Kun je het geloven?

De opofferende liefde van Christus is niet onbegrijpelijk groot, ja, volmaakt. In Joh. 3:16 lezen we: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Laat het aangrijpende lied van Sela over het lijden en sterven van Jezus op je inwerken. (Je kunt het vinden in Opwekking 706.) Wat doet het lijden en sterven van Jezus jou? Wat betekent het voor je?

Kun je het ook in het geloof zeggen, en getuigen:

‘Zie hoe Jezus lijdt voor mij.’ 

Lees en beluister het lied via de link (waarin het in een samenkomst door Sela wordt gezongen):

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer – Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan; in Zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God, Die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij; in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Heere leeft! Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

Juich want Hij, mijn Heere leeft! Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn.

Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt.

Het is goed en nodig om met een vrijmoedig gebed te smeken om vergeving, en om dat ook in het geloof te verwachten. Het komt naar voren in het volgende lied uit Opwekking 125, dat in de schaduw van het kruis kan worden gezongen: waarom 18f

Hieronder kun je aanklikken op het lied Opwekking 125 van G. Whelpton. Nederlandse tekst: Jan Visser:

Hieronder volgt de samenzang bij Nederland Zingt, met panfluit:

YouTube-video Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed

***

Laat je uitnodigen door het volgende lied van Annemieke Koelewijn. Het gaat hierbij om het gelovig zien op Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Hij heeft de Overwinning voor de gelovigen behaald. Zien is geloven… daarom:

Kom Zie

Kom zie, kom zie wat hier gebeurt. Kom zie, de deur is open.

Kom leef in vrijheid hier. Kom leef in de overwinning. 

Kom, rust nu maar eens uit, Kom rust maar in Zijn armen.

Kom nu, Jezus wacht op jou,

Kom nu maar in Zijn armen, Zijn armen open.

 

Kom leef en geef je last aan Hem.

Kom leef in overwinning. Kom hoop en geef jezelf aan Hem.

Kom, hoop op het woord gesproken.

Zijn armen zijn open…

***

YouTube-video Kom zie

***

Breng het bij het kruis!

In de Christenreis van John Bunyan zie je hoe Christen zijn pak van zonden kwijtraakt bij het kruis. Toen hij gelovig opzag naar het kruis, en daar de verzoening door Jezus aanvaarde, viel het zware pak van zijn rug in een diepe put. Er staat in een toevoeging bij, dat hij het niet meer heeft teruggezien. waarom 19h

Het is opmerkelijk wat we lezen over de vergevende genade van God in Micha 7:18-19: ‘Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid  vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.’  Dat is een plaats waar je niet meer bij kunt. God heeft de zonden van de gelovigen weggeworpen in Zijn vergevende liefde.

Voor deze zonden in de zee van vergeving geldt het:

‘Verboden te vissen!’

***

Weet je uit ervaring wat wordt gezongen in Opwekking 773 over de vergeving en reiniging bij het kruis? Je vindt het lied hieronder:

waarom 32u

Denk maar eens na over de volgende twee coupletten en het refrein van het mooie lied ‘Bij het kruis’ van Chris Tomlin, e.a. De Ned. tekst is van Harold ten Cate. Je kunt het vinden in Opwekking 775. Herken je het al in je eigen leven?

 Je kunt het hele lied via de volgende link beluisteren:

YouTube-video Opwekking 775 – Bij het kruis – CD39 (live video)

***

Het bloed dat redt, verzoent, vergeeft en reinigt

waarom 31t

Als je mag geloven, voel je het wel aan dat je Zijn reinigende kracht en reinigend bloed steeds weer opnieuw nodig hebt. Welke waarde heeft het reinigend bloed van Christus voor je? Is het volgende lied van Michael Christ ook uit jouw hart gegrepen?

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat U bracht.

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

Beluister dit lied (Opwekking 315) maar eens, zoals het is gezongen op Nederland zingt-dag van 2014. Let erop hoe mooi de ‘zandtekenaar’ het met stift en verf het uitbeeldt. Zonde en pijn worden gereinigd door het uitgebeelde bloed. Het bloed van Jezus reinigt de gelovige van alle zonden.

Kees Kraaijenoord zingt het lied en Arie van der Veer bidt er bij.

YouTube-video Nederland Zingt-dag 2014: Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Wat gebeurt er als het verzoenend bloed van Jezus door genade en geloof aan ons leven wordt toegepast door het werk van de Heilige geest van God? Je ziet het op de volgende afbeeldingen:

Bloed dat reinigt 12c

 Bloed dat reinigt 14d

 Bloed dat reinigt 16f

  ***

Je wordt opgeroepen om in het geloof op Jezus te zien en Hem te aanvaarden in je hart, zoals Hij wordt aangeboden. Aan het kruis heeft Hij Zijn leven geofferd voor de zonden van zondaren.

Als je gelooft, is er ook voor jou bevrijding en reiniging van de zonden en het kwaad. Dan gelden voor jou ook de geweldige voorrechten die horen bij de genade van God. Deze worden verwoord in het volgende lied van Sela (tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán). Kun je het al meezingen?

JEZUS LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,

door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,

laat vruchten opbloeien van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,

geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,

mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:  U bent alles waar ik voor leef!

***

Hieronder kun je op het lied aanklikken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij

(CD/DVD Live in Groningen)

De overwinning is behaald op het kruis

Door de overwinning van Jezus Christus aan het kruis heeft Hij de weg tot God gebaand. Door het geloof in Hem hebben wij vrede met God. Wij mogen dan in Zijn overwinning leven. Leef je al vanuit het volbrachte werk van Jezus?

In de loopbaan van het geloof zijn we dan op weg naar de finish die Jezus voor ons al heeft bereikt. Het kruis is dan ook de toegang tot het hemelse Koninkrijk van God.

***

Zie op Jezus in de loopbaan van het geloof

Door het zien op Jezus kunnen wij Hem ook volgen op de loopbaan van het geloof.waarom 21j

We lezen in Hebreeën 12:1-2-3: laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, 2. terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God. 3. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.’

waarom 20i

In de geestelijke strijd en op de weg naar herstel behoren we ook gelovig te zien op Jezus, zoals wordt aangegeven in 1 Petrus 2:21, 24-25: ‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat  ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; (…) 24. Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,  opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25. Want u was  als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.’

Opdrachten

1. Bespreek de tekstgedeelten met de afbeeldingen hierboven. Geef aan welke zaken Jezus heeft weggedragen aan het kruis. Hoe kun je hiervan worden verlost?

2. Waarin ben je een dwalend schaap geweest? Hoe ben je daarbij ook bekeerd tot de goede Herder? (zoals we lezen in Jes. 53:6 en 1 Petr. 2:25).

3. Heb je herstel en heling ontvangen door de striemen van Jezus? Hoe dan wel?

4. Wij behoren gelovig de voetsporen van Jezus na te volgen. Hoe kunnen zonden, gevoelens van schuld, veroordeling en afwijzing, afdwalingen en ziekten je belemmeren om Jezus goed te volgen op de loopbaan van het geloof?

waarom 22k

In de loopbaan van het geloof behoor je recht op je doel  af te gaan. Laat je niet afleiden door wat achter je, in je of naast je is. Leg ook af wat je belast en hindert bij het lopen. Bedenk wat dat allemaal kan zijn. Je zult verderop in dit artikel zien dat dit achtergebleven kruisnagels of scherven in je leven kunnen zijn.

waarom 23l

Hoe kun je het volhouden op de weg naar het licht achter Jezus aan? Volhard je al op de loopbaan van het geloof, met je ogen op het doel gericht?

Opdrachten

5a. Lees en bespreek het volgende tekstgedeelte:

Hebreeën 12:1-4, 12-13 : ‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, 2. terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God. 3. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën, 13. en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt.’

5b. Waartoe word je aangespoord in deze teksten uit Hebr. 12?

5c.  Hoe word je bemoedigd in het tekstgedeelte hierboven?

6. In het Engels lezen we dat Jezus ‘the Author and Finisher of our faith’ is. Hij heeft de weg naar God gebaand en het einddoel bereikbaar gemaakt voor de gelovigen. Waarom behoor je scherp op Hem te letten op deze loopbaan van het geloof?

7a. Wat denk je van de volgende adviezen voor op de weg van het geloof?

– Kijk niet teveel opzij naar verleidingen.

– Kijk ook niet steeds achterom of angstig naar binnen.
– Laat de misstappen van vroeger niet de weg naar het doel blokkeren.

7b. Wat herken je ervan in je eigen leven?

7c. Hoe kun je de ogen gericht houden op het doel? (zie afbeelding hierboven)

Kruisnagels, scherven en doornen

Op deze loopbaan van het geloof kun je worden gehinderd door zonden en wonden. Ik wil dat symbolisch uitleggen door aan te geven dat de kruisnagels (spijkers) van de zonden en afdwalingen van de gelovigen aan het kruis horen, waar ze aan Jezus vergeven zijn. (Vergeven betekent: ‘ver-weg-geven’.)

Verder symboliseer ik in dit artikel de wonden door de scherven die er in ons leven kunnen zijn.  Dat kunnen scherven van afwijzing, pijn, angst, boosheid, emotionele zwakheden en gebroken zondige eigenschappen zijn. Deze behoren te worden weggelegd aan de voet van het kruis.

8. Je kunt denken aan kruisnagels, scherven en doornen in je leven. Die kunnen je behoorlijk hinderen op de loopbaan van het geloof. Kruisnagels horen symbolisch aan het kruis te worden gespijkerd. Die vind je in de teksten van Jesaja 53. Je mag ook je scherven aan zorgen, zonden en pijn bij het kruis brengen, die je pijnlijk belemmeren op de weg van het geloof.

8a. Hoe kun je zonden in je leven kruisigen?

8b. welke scherven in je leven wil je bij het kruis brengen? Je kunt er kiezen uit de volgende afbeelding:

waarom 24m

Het geestelijk nut van ‘een doorn in het vlees’

Vervolgens kunnen er ook de doornen in het vlees zijn. Paulus ontving een scherpe doorn in het vlees, die hem leek te hinderen in zijn bediening op de loopbaan van het geloof. Het kan een lichamelijke (oog)kwaal zijn geweest. Dit diende hem echter nederig en afhankelijk te houden. Paulus heeft bijzondere openbaringen gehad, waarbij zelfs is weggevoerd in het paradijs. Je leest ervan in 2 Kor. 12:1-4. Hij geeft verder aan in de vers 7: ‘En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan,  om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.’

waarom 25n

De doornen geven echter volharding in de kracht van Jezus. We lezen dat bij Paulus in 2 Kor. 12:8-10, waar hij getuigt: ‘8. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. 9. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

waarom 30s

Opdrachten

9a. Lees 2 Korinthe 12:7-10. Wat vind je van dit tekstgedeelte en de ervaringen van Paulus, die een doorn in het vlees kreeg om niet hoogmoedig te worden?

9b. Waarom kan het nuttig zijn op een doorn in het vlees te houden op de loopbaan van het geloof? Wat herken je hiervan bij jezelf?

10a. Wat spreekt je aan in de volgende tekst van Opwekking 773?

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;
waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.
Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;
waar mijn hart vergeving vindt en vrede.
Genade als een waterval stroomt van Gods troon en wast ons schoon.

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U, vol ontzag voor U.
Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw.

En ik leef door U! Jezus.      

10b. Betrek de tekst van dit lied bij de gebedspunten. Ga in gebed voor jezelf en elkaar. Wat wil je graag ontvangen en waarvoor wil je danken als je let op de tekst van Opwekking 773?

Samen bidden en danken

***

De genade van het kruis

Opwekking 614 is een aangrijpend lied over genade en voldoening. Je kunt het na de liedtekst beluisteren via de links naar YouTube uit opwekking of naar mooie samenzang met instrumenten en een kinderkoor.

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisigt Hem!’
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis  daar op Golgotha,

als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 

Refrein:
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg, Uw genade is mij genoeg. 

YouTube-video Uw genade is mij genoeg

(samenzang en tekst.)

YouTube-video Opwekking 614 uw genade is mij genoeg

(Opwekking 614 mooie afbeeldingen en tekst.)

De liefde en genade van God in het geven van Zijn Zoon voor onze zonden is onbegrijpelijk groot. Dit dieptepunt van lijden is het hoogtepunt in de wereldgeschiedenis als het gaat om de genade en verzoening van God naar de mens. Dit loopt uit op een eeuwige verwondering en aanbidding. Voor alle gelovigen is de genade van God genoeg.

Heb je deze genade al ervaren?

Is deze genade voor jou ook al genoeg?

Lees Romeinen 5:1-5. We lezen daar:

1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 2. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij  staan, en wij  roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 2. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 3. en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 4. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’waarom 26o

In Romeinen 5:4 lezen we in de uitleg bij de Engelse Bijbel dat de volharding ‘proven character’ teweegbrengt. (Vers 4: ‘Endurance brings proof that we have stood the test, and this proof is the ground of hope’.)

Ondervinding van of ervaring met verdrukkingen geven ons in het geloofsleven een beproefd karakter. In het Grieks lezen we voor bevinding of ervaring ‘dokimé’ wat betekent: gebleken echtheid, beproefdheid. Het geloof doorstaat dan de proef of de tekst van de verdrukkingen.waarom 27p

De doorn in het vlees is een verdrukking die nodig is om je geestelijk karakter te vormen naar de gezindheid van Jezus Christus. Je mag dan in je geestelijk karakter steeds meer op Hem te gaan lijken.

Groeien tegen de verdrukking in

Een bekende uitdrukking is: ‘De Palmboom groeit tegen de verdrukking.’ Ze leggen daarbij tijdens de groei stenen in de kruin, steeds wat meer. Daardoor wordt de palmboom sterk genoeg om de zware kokosnoten te kunnen dragen. We lezen in Psalm 92:13: ‘De rechtvaardige zal groeien als een palmboom.’

waarom 28q

In Rom. 5:4-5 lezen we dat het ook hoop voortbrengt, dat niet beschaamd, ‘omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is’.

Je gaat daarbij de liefde van God bewust ervaren. Op een krachtige manier. Er staat zelfs dat deze liefde in onze innerlijke mens wordt ‘uitgegoten’. Dat gaat over de vervulling met de Heilige Geest. De Studiebijbel verklaart hierbij: ‘Door de vervulling met de Heilige Geest hebben de gelovigen een voortdurende innerlijke beleving van Gods liefde, vrede en nabijheid.’

Is dat niet de moeite en de pijn van de doornen en verdrukkingen  in ons leven waard? Een oud lied vertolkt:

Nu ga ik getroost onder het heiligend kruis,

naar het erfgoed daarboven in het Vaderlijk huis.

waarom 29r

In Jakobus 1 lezen we over de zegen van de geloofsbeproeving. We lezen het in de volgende verzen in  Jak. 1:2. ‘Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3. want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. 5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en  ze zal hem gegeven worden.’ (Let in Jak. 1 op het verschil tussen verzoeking tot zonde en de beproeving van het geloof.)

In Jakobus 1:12 wordt verder aangegeven: ‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij  de kroon van het leven ontvangen, die de Heere  beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.’

Overwinning na strijd

Jezus is de grote Overwinnaar. Door het geloof in Hem kunnen we overwinnen in de geestelijke strijd van buiten en van binnen. Omdat Hij de grote beproeving en test volmaakt heeft doorstaan, mogen de gelovigen in Zijn overwinning staan en leven.

Bloed dat reinigt Het Lam en de Leeuw

 ***

Dankbaarheid en liefde tot Jezus

Het volgende lied is ook geschikt voor  aanbidding en toewijding. Het is Opwekking 545 van Matt Redman. Ned. tekst: Elly-Zuiderveld-Nieman. Denk na over het lied ‘Op dat moment’. Zie daarbij op Jezus, en op het offer van Hem aan het kruis. Weet je al dat Hij dat ook voor jou deed? Hoe kun je dat weten? Lees en beluister het aandachtig en bidden:

Jezus Heer, wanneer ik aan uw offer denk
zie ik een lijden, zo ongekend.
En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk,
ben ik daar op dat moment, ben ik daar op dat moment.

Op dat moment zie ik U aan het kruis waar U leed, 
en is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed.
Op dat moment van vreugde, op dat moment geef ik mij opnieuw.

Nu bent U verheven tot de hoogste plaats, 
waar ik U zien zal, zoals u bent.
Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat. 
Dank ik U op dit moment, dank ik U op dit moment. 

Op dit moment zie ik U aan het kruis waar U leed, 
En is mijn hart verbroken door wat U voor mij deed.
Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw.

Dank u voor het kruis,  dank u voor het kruis,
dank u voor het kruis, o Heer. 

***

 YouTube-video Opwekking 545 – Op dat moment

***

De dankbare liefde tot Jezus komt ook naar voren in Opwekking 774. Verlang je ook zo naar Jezus, het kostbaar Lam, dat stierf voor onze zonden. Wil je ook je hele leven aan God geven, als een offer van liefde en dankbaarheid? Wil je in liefde blijven zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof?

Hieronder volgt het lied:

waarom 37z

Hieronder kun je aanklikken op het lied: 

Auteur: Scott Ligertwood. Nederlandse tekst: Harold ten Cate